Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 392/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.04.2021

Platnosť od: 19.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 30.04.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 392/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.04.2021
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 392/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 392/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z. a zákona č. 264/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotného poistenia, úhradových mechanizmov a regulácie cien.“.

2.
V § 6 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú slová „v súlade s vykonávacím predpisom vydaným podľa § 15 ods. 8“.
3.
V § 6 ods. 1 písm. s) sa slová „na účet poistenca a ak účet nemá,“ nahrádzajú slovami „na bankový účet poistenca a ak bankový účet nemá,“.
4.
V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t)
sprístupňovať informácie podľa § 3 ods. 2 a podľa osobitného predpisu.17d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17d znie:

„17d) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.

5.
V § 6a odsek 2 znie:

„(2)
Výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne podľa odseku 1 sú výdavky, ktoré nie sú uvedené v odseku 3.“.

6.
V § 7 ods. 9 písmeno e) znie:

„e)
spôsob určenia výšky úhrady za poskytnutú ústavnú zdravotnú starostlivosť24aaa) podľa klasifikačného systému diagnosticko-terapeutických skupín (ďalej len „klasifikačný systém“), ak sa zdravotná poisťovňa dohodla s poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti24aab) na úhrade ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa klasifikačného systému,“.

7.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťa čiarka za slovom „zúčtovanie“ a slová „ktorého obsah a štruktúru určuje úrad [§ 20 ods. 2 písm. k)]“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 8aa“.
8.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.
9.
V § 8 odsek 17 znie:

„(17)
Finančné zúčtovanie je poskytovateľ povinný zasielať zdravotnej poisťovni len prostredníctvom elektronickej podateľne zdravotnej poisťovne alebo internetového portálu. Poskytovateľ je povinný riadiť sa štandardmi zdravotníckej informatiky.“.

10.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:

„(22)
Zdravotná poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť podľa tohto zákona poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,27aad) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť poistencovi na území Slovenskej republiky na základe súhlasu ministerstva zdravotníctva na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania, ak o poskytnutí zdravotnej starostlivosti informuje zdravotnú poisťovňu poistenca
a)
pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti alebo

b)
v odôvodnenom prípade bezodkladne po poskytnutí zdravotnej starostlivosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27aad znie:

„27aad) § 4 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 392/2020 Z. z.“.

11.
Za § 8 sa vkladá § 8aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8aa
Finančné zúčtovanie
(1)
Podkladom na finančné zúčtovanie je účtovný doklad34) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zúčtovacia dávka, ak v odseku 3 alebo osobitnom predpise24aa) nie je ustanovené inak.

(2)
Zúčtovacia dávka obsahuje
a)
identifikačné údaje poistenca v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo identifikačné číslo pridelené úradom, identifikačné číslo poistenca v zdravotnej poisťovni, pohlavie, vek poistenca, hmotnosť poistenca do jedného roka veku pri prijatí na ústavnú starostlivosť a ak ide o poistenca iného členského štátu aj údaj o poistení v inom členskom štáte,

b)
identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak ide o právnickú osobu, v rozsahu názov, identifikačné číslo organizácie, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, identifikačné údaje zdravotníckych pracovníkov, ktorí zdravotnú starostlivosť alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytli, v rozsahu meno a priezvisko, číselný kód zdravotníckeho pracovníka a rozsah ich pracovného úväzku,

c)
identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak ide o fyzickú osobu, v rozsahu meno a priezvisko, číselný kód zdravotníckeho pracovníka a rozsah pracovného úväzku,

d)
identifikačné údaje zdravotnej poisťovne v rozsahu číselný kód zdravotnej poisťovne,

e)
identifikačné údaje zúčtovacej dávky a účtovných dokladov,34)

f)
údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu potrebnom pre vykonanie kontrolnej činnosti podľa § 9 a pre účel uvedený v § 15 ods. 1 písm. e) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,24aa)

g)
údaje o predpísaných, vydaných a podaných liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách v rozsahu údajov uvedených v lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze alebo v rozsahu preskripčných, medikačných a dispenzačných záznamov,

h)
údaje o poistencovi zaradenom na dispenzarizáciu podľa osobitného predpisu27aad) na účel uvedený v § 6 ods. 1 písm. i),

i)
údaje o poistencovi čakajúcom na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti na účel uvedený v § 6 ods. 4 písm. a) až g),

j)
údaje o poistencovi, ktorému bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v predchádzajúcom mesiaci počas doplnkových ordinačných hodín alebo v rámci domácej starostlivosti podľa osobitného predpisu,27aae)

k)
kód poskytnutej zdravotnej starostlivosti, za ktorú má zdravotná poisťovňa právo uplatniť svoj nárok na úhradu nákladov podľa osobitného predpisu.27aaf)

(3)
Zdravotná poisťovňa a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sú oprávnení v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7 až 7b) dohodnúť, že
a)
podkladom na úhradu zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia je zúčtovacia dávka vytvorená zdravotnou poisťovňou z elektronických zdravotných záznamov vytvorených poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke v rozsahu podľa odseku 2, pričom v tomto prípade nie je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný zasielať zúčtovaciu dávku podľa odseku 1 a 2; zdravotná poisťovňa pristupuje za týmto účelom k elektronickým záznamom podľa osobitného predpisu,24aa)

b)
účtovný doklad vyhotoví zdravotná poisťovňa podľa § 6 ods. 4 písm. s) a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti potvrdí jeho správnosť postupom podľa § 8 ods. 17,

c)
k účtovnému dokladu môžu byť pripojené ďalšie doklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorými preukazuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti.“.

Poznámky pod čiarou k odkazu 27aad až 27aaf znejú:

„27aad) § 8 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

27aae) § 79 ods. 1 písm. ap) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

27aaf) § 9 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12.
V § 8c ods. 2 písm. b) sa slová „§ 20ca ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 67d“.
13.
V § 11 ods. 1 v úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v elektronickej podobe umožňujúcej elektronické spracovanie údajov“.
14.
V § 11 ods. 1 písm. d) sa slová „do 25. dňa v kalendárnom mesiaci“ nahrádzajú slovami „do 22. dňa v kalendárnom mesiaci“.
15.
V § 11 ods. 8 sa vypúšťajú tieto slová: „Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“)“.
16.
V § 11 ods. 12 prvej vete sa slová „15. februára príslušného kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „31. decembra príslušného kalendárneho roka“, na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ministerstvo zdravotníctva informuje zdravotné poisťovne o zverejnení štruktúry podľa prvej časti vety v lehote najmenej sedem dní pred jej zverejnením.“.
17.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13)
Zdravotná poisťovňa je povinná predložiť ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií a úradu údaje potrebné na realizáciu dočasných opatrení týkajúcich sa zmiernenia hospodárskych dopadov členských štátov, ktoré môžu mať vplyv na systém financovania zdravotnej starostlivosti, do 15 dní od vyžiadania, v rozsahu
1.
súvaha, výkaz ziskov a strát zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia za predchádzajúce štyri roky,

2.
hlavná kniha28b) k poslednému dňu účtovného obdobia za predchádzajúce štyri roky,

3.
inventúrny súpis28c) pohľadávok, záväzkov, zásob, hmotného a nehmotného majetku k poslednému dňu účtovného obdobia za predchádzajúce štyri roky,

4.
listy vlastníctva k pozemkom a stavbám vo vlastníctve zdravotnej poisťovne podľa aktuálneho stavu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 28b a 28c znejú:

„28b) § 12 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

28c) § 30 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

18.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
prijatie dočasných opatrení týkajúcich sa zmiernenia hospodárskych dopadov členských štátov, ktoré môžu mať vplyv na systém financovania zdravotnej starostlivosti.“.

19.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa slovo „stomatológia“ nahrádza slovami „zubné lekárstvo“.
20.
V § 15 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa štruktúry výdavkov schválenej v rozpočte30) podľa § 11 ods. 12“.
21.
V § 15 ods. 1 písm. r) sa za slovo „poistného“ vkladajú slová „v elektronickej podobe“.
22.
V § 15 ods. 1 písm. w) sa slová „národnému centru“ nahrádzajú slovami „Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“)“.
23.
V § 15 ods. 5 sa slová „20 % splateného základného imania“ nahrádzajú slovami „30 % splateného základného imania“ a na konci sa pripája táto veta: „Rezervný fond možno použiť iba na krytie strát zdravotnej poisťovne.“.
24.
V § 15 ods. 6 sa slová „k až o)“ nahrádzajú slovami „k) až r)“.
25.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Rozpočtovanie výdavkov podľa typov zdravotnej starostlivosti, štruktúru výdavkov na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte, spôsob určenia percentuálnych podielov pre typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne s prihliadnutím na odlišné zloženie poistného kmeňa, po prerokovaní so zdravotnými poisťovňami a zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva do 31. decembra kalendárneho roka. Zdravotná poisťovňa preukazuje rozpočtovanie výdavkov podľa prvej vety ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií a úradu za predchádzajúci kalendárny rok do 22. februára nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zdravotná poisťovňa nepoužije výdavky vo výške určenej pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti podľa prvej vety, je povinná bezodkladne vytvoriť fond a úhrn kladných rozdielov medzi rozpočtovanými výdavkami a skutočnými výdavkami pre každý typ zdravotnej starostlivosti vložiť do tohto fondu (ďalej len „fond solidarity“). Zdravotná poisťovňa je povinná vyčerpať prostriedky z fondu solidarity najneskôr do dvoch rokov od vloženia týchto prostriedkov do fondu solidarity, a to v prvom roku len na typ zdravotnej starostlivosti, kde nepoužila výdavky vo výške určenej pre tento typ zdravotnej starostlivosti, v druhom roku aj na osobitné prípady úhrady liekov podľa osobitného predpisu,35aal) na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte alebo po súhlase ministerstva zdravotníctva aj na iný typ zdravotnej starostlivosti. Použitie prostriedkov fondu solidarity nevstupuje do úhrnu výdavkov na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti v nasledujúcich kalendárnych rokoch. Informáciu o spôsobe čerpania prostriedkov z fondu solidarity je zdravotná poisťovňa povinná preukázať ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií a úradu do 22. februára kalendárneho roka, a to v rozsahu účel použitia a výška výdavkov. Ak zdravotná poisťovňa ani do dvoch rokov neminie prostriedky vo fonde solidarity, je povinná tieto prostriedky vrátiť ministerstvu zdravotníctva, ktoré o túto čiastku navýši platbu za poistencov štátu v príslušnom kalendárnom roku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aal znie:

„35aal) § 88 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

26.
V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenami p) až r), ktoré znejú:

„p)
údaj o uhradenej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,18l) rozsahu a dátume jej poskytnutia a výške úhrady,

q)
údaj o pozvaní poistenca na populačný skríning17c) v rozsahu kód zdravotnej poisťovne, číslo záznamu v evidencii informačného systému zdravotnej poisťovne, meno poistenca, priezvisko poistenca, rodné číslo poistenca alebo bezvýznamové identifikačné číslo ak bolo poistencovi pridelené, dátum narodenia, obec korešpondenčnej adresy poistenca v zdravotnej poisťovni, na ktorú mu bolo zaslané pozvanie na populačný skríning, obec trvalého bydliska poistenca, dátum odoslania pozvania na populačný skríning, forma, akou bolo poistencovi odoslané pozvanie na populačný skríning, typ populačného skríningu, na aký bolo poistencovi odoslané pozvanie, informácia, či súčasťou pozvania na populačný skríning bol aj test, typ zaslanej testovacej sady, dátum doručenia pozvania na populačný skríning ak je známy, dátum vykonania populačného skríningu, výška úhrady za populačný skríning; údaje sú rovnaké aj v prípade opakovaného pozvania na populačný skríning,

r)
údaj o uhradených platbách, paušálnych úhradách, platbách za lôžkodeň v rozsahu identifikačné číslo organizácie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, výška úhrady a dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18l znie:

„18l) Článok 17 až 27 nariadenia (ES) č. 883/2004.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú.v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.“.

27.
V § 16 odsek 3 znie:

„(3)
Zdravotná poisťovňa je povinná na požiadanie písomne poslať poistencovi alebo blízkej osobe57) poistenca, ak poistenec nežije, úplný výpis z účtu poistenca. Výpis z účtu poistenca zdravotná poisťovňa posiela poistencovi alebo blízkej osobe57) poistenca, ak poistenec nežije, za obdobie, v ktorom bola príslušná na vykonávanie verejného zdravotného poistenia poistenca. Výpis z účtu poistenca zdravotná poisťovňa doplní o výšku úhrady uhradenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v členení podľa odseku 2 písm. b) a p) až r) a za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Súčasne upovedomí poistenca alebo blízku osobu,57) poistenca, ak poistenec nežije, o možnosti oznámiť zdravotnej poisťovni, že poistencovi nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť uvedená vo výpise z účtu poistenca.“.

28.
V § 16 ods. 5 úvodnej vete sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“ a v písm. a) sa slová „k) až n)“ nahrádzajú slovami „k) až r)“.
29.
V § 18 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9.
vydáva platobný výmer na pohľadávky vyplývajúce z neuhradeného preplatku na poistnom podľa osobitného predpisu,39f)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39f znie:

„39f) § 19 ods. 16 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

31.
V § 18 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a technicky zabezpečuje prenos údajov vyplývajúcich z uplatňovania osobitných predpisov,18l) v podmienkach Slovenskej republiky,“.
32.
V § 20 ods. 1 písm. e) piatom bode sa za slovo „úmrtia,“ vkladajú slová „adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu alebo adresu bydliska, ak zdravotnícky pracovník nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,“.
33.
V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).

Doterajšie písmená n) až s) sa označujú ako písmená m) až r).

34.
V § 20 ods. 1 písmeno r) znie:

„r)
sprístupňuje komorám príslušným na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,41bd) vyšším územným celkom, Sociálnej poisťovni, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a ministerstvu zdravotníctva na účely aktualizácie nimi vedených registrov údaje a zmeny v údajoch z registra
1.
zdravotníckych pracovníkov v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti kódu a dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu,

2.
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikátor zdravotníckeho zariadenia, identifikačné číslo, druh zdravotníckeho zariadenia, názov, adresu sídla, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu, dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu a adresu výkonu odbornej činnosti,

3.
zariadení sociálnej pomoci poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť v rozsahu identifikačné číslo, názov, adresu sídla, číselný kód zariadenia sociálnej pomoci, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu zariadenia sociálnej pomoci, dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu zariadenia sociálnej pomoci a adresu výkonu odbornej činnosti.“.

35.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno n).

Doterajšie písmená o) až r) sa označujú ako písmená n) až q).

36.
§ 20b až 20ca sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41f sa vypúšťa.

37.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Predsedovi úradu patrí za výkon jeho funkcie mesačná mzda vo výške štvornásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlenej na celé euro nahor (ďalej len „priemerná mesačná mzda“). Rovnaká mzda patrí aj zástupcovi predsedu úradu počas zastupovania predsedu úradu podľa § 23 ods. 2 písm. a).“.

38.
V § 25 ods. 2 sa vypúšťajú slová „zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len „priemerná mesačná mzda“)“.
39.
V § 28 ods. 6 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h).

58.
V § 61 ods. 6 písm. c) sa slová „§ 20 ods. 2 písm. o)“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 2 písm. n)“.
62.
Za siedmu časť sa vkladá nová ôsma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ÔSMA ČASŤ
VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 67a
Ministerstvo zdravotníctva
(1)
Ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti
a)
vypracúva rozpočtovanie výdavkov podľa typov zdravotnej starostlivosti, štruktúru výdavkov na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte po prerokovaní so zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,

b)
odborne usmerňuje vykonávanie verejného zdravotného poistenia a úhradu zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia,

c)
stanovuje úhradové mechanizmy pri úhrade zdravotnej starostlivosti,

d)
reguluje cenu zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,82aa)

f)
je Centrom pre klasifikačný systém,

g)
na svojom webovom sídle uverejňuje rozsah, štruktúru a lehoty na odovzdávanie klinických údajov a ekonomických údajov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (§ 67b),

i)
na svojom webovom sídle uverejňuje rozsah, štruktúru a lehoty na odovzdávanie údajov k regulácii cien.

(2)
Na účely stanovenia úhradových mechanizmov a regulácie cien zriaďuje ministerstvo zdravotníctva riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien ako svoj poradný orgán.

(3)
Riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien má 9 členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva, z toho troch členov na návrh zdravotných poisťovní a troch členov na návrh združení zastupujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

(4)
Činnosť riadiaceho výboru pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien upraví štatút, ktorý schvaľuje minister zdravotníctva. Riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien si môže zriaďovať komisie, ktorých činnosť a štatút schvaľuje minister zdravotníctva.

(5)
Návrh na zaradenie nového zdravotného výkonu do zoznamu zdravotných výkonov, do zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém, návrh na vykonanie zmeny v zozname zdravotných výkonov, v zozname zdravotných výkonov pre klasifikačný systém, návrh na vykonanie zmeny v klasifikačnom systéme, návrh na úhradový mechanizmus, návrh na zmenu úhradových mechanizmov, návrh na reguláciu cien alebo návrh na zmenu v regulácii cien zasielajú zdravotné poisťovne, komory, odborné spoločnosti, združenia zastupujúce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo úrad ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 30. júna kalendárneho roka v elektronicky spracovateľnej podobe podľa štruktúry zverejnenej ministerstvom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

(6)
Ministerstvo zdravotníctva vyhodnotí údaje predložené podľa odseku 5, pri spracúvaní údajov zdokumentuje v chybovom protokole chybné údaje a chybový protokol zašle žiadateľovi o osvedčenie zhody. Žiadateľ o osvedčenie zhody je povinný údaje uvedené v chybovom protokole opraviť a opravené údaje zaslať ministerstvu zdravotníctva do 15 dní od doručenia chybového protokolu.

(7)
Ministerstvo zdravotníctva doručí údaje podľa odseku 5 v elektronicky spracovateľnej podobe riadiacemu výboru na rozhodnutie najneskôr do 15. augusta kalendárneho roka.

§ 67b
Centrum pre klasifikačný systém
(1)
Centrum pre klasifikačný systém najmä
a)
vykonáva prostredníctvom webového portálu zber medicínskych a ekonomických údajov súvisiacich s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti od užívateľov klasifikačného systému vždy za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 30. apríla,

b)
definuje štruktúru zberu údajov podľa písmena a) a podľa potreby žiada doplňujúce údaje od užívateľov klasifikačného systému a zverejňuje ich na webovom sídle ministerstva zdravotníctva,

c)
analyzuje zozbierané údaje z hľadiska štatistiky, pravidiel kódovania, kalkulácií nákladov,

d)
predkladá návrhy na zber ďalších ukazovateľov súvisiacich s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti na účel vykazovania kvality a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti,

e)
je centrálnym referenčným pracoviskom pre klasifikačný systém,

f)
zabezpečuje prevádzku, správu a vývoj referenčnej databázy,

g)
zabezpečuje prevádzku a správu programového vybavenia určeného na vývoj systému,

h)
zabezpečuje zber a spracovanie pripomienok užívateľov klasifikačného systému,

i)
vykonáva pravidelný ročný vývoj nových verzií klasifikačného systému, vydáva a aktualizuje dokumenty podľa odseku 3,

j)
zabezpečuje ochranu bezpečnosti údajov odovzdaných užívateľovi klasifikačného systému,

k)
každoročne aktualizuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém,

l)
vyjadruje sa k aktualizácii medzinárodnej klasifikácie chorôb,

m)
vykonáva odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti a ďalšie vzdelávanie pre klasifikačný systém podľa § 67c,

n)
vedie zoznam odborne spôsobilých osôb pre klasifikačný systém, ktoré získali odbornú spôsobilosť podľa § 67c (ďalej len „zoznam odborne spôsobilých osôb“), s náležitosťami podľa § 67c ods. 10,

o)
vydáva osvedčenia o zhode počítačového programu (ďalej len „osvedčenie o zhode“) podľa § 67d,

p)
dočasne pozastavuje platnosť osvedčenia o zhode § 67d ods. 9,

q)
zrušuje platnosť osvedčenia o zhode podľa § 67d ods. 10,

r)
aktualizuje zoznam odborne spôsobilých osôb, ktoré sú na základe získanej odbornej spôsobilosti poverené činnosťami podľa § 67c ods. 11 písm. a) až f) a ktoré poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti nahlasuje centru pre klasifikačný systém ako osoby zodpovedné za výkon činnosti súvisiaci s odbornou spôsobilosťou v klasifikačnom systéme,

s)
overuje správnosť kódovania hospitalizačného prípadu na žiadosť zdravotnej poisťovne alebo poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý je užívateľom klasifikačného systému,

t)
ustanovuje parametre diagnosticko-terapeutických skupín a príslušné relatívne váhy.

(2)
Užívateľmi klasifikačného systému sú zdravotné poisťovne, poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú držiteľmi povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo povolenia na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice a ministerstvo zdravotníctva.

(3)
Ministerstvo zdravotníctva uverejní na svojom webovom sídle
a)
definičnú príručku pre nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra,

b)
katalóg prípadových paušálov pre nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra,

c)
základné sadzby pre nasledujúci kalendárny rok do 30. novembra,

d)
pravidlá kódovania chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov pre nasledujúci kalendárny rok do 30. novembra,

e)
pravidlá pre výpočet prípadových paušálov definujúce výpočet prípadového paušálu a pravidlá pre zlučovanie hospitalizačných prípadov,

f)
kalkulačnú metodiku,

g)
metodiku výpočtu a konvergencie základných sadzieb,

h)
podrobnosti k procesu osvedčovania zhody,

i)
metodiku výpočtu relatívnych váh,

j)
zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.


§ 67c
Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém
(1)
Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém sa získava odbornou prípravou na získanie odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém.

(2)
Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém.

(3)
Podmienkou na získanie odbornej prípravy sú
a)
pracovnoprávny vzťah s užívateľom klasifikačného systému, ministerstvom zdravotníctva alebo úradom,

b)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

(4)
Žiadosť o odbornú prípravu podáva centru pre klasifikačný systém užívateľ klasifikačného systému (§ 67b ods. 2), s ktorým je osoba v pracovnoprávnom vzťahu, zamestnanec ministerstva zdravotníctva alebo zamestnanec úradu.

(5)
Na základe žiadosti podľa odseku 4 centrum pre klasifikačný systém vykoná odbornú prípravu osoby do deviatich kalendárnych mesiacov odo dňa podania žiadosti.

(6)
Odborná príprava sa končí skúškou, ktorou sa posudzujú odborné vedomosti a praktické skúsenosti osoby s používaním klasifikačného systému.

(7)
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Členov skúšobnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva. Podrobnosti o zložení skúšobnej komisie, jej činnosti a priebehu skúšky podľa odseku 6 upraví štatút skúšobnej komisie, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(8)
Centrum pre klasifikačný systém zapíše do zoznamu odborne spôsobilých osôb osobu, ktorá úspešne vykonala skúšku, a vydá jej do 15 dní od úspešného vykonania skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém.

(9)
Centrum pre klasifikačný systém bezodkladne vyčiarkne zo zoznamu odborne spôsobilých osôb osobu, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu.

(10)
Zoznam odborne spôsobilých osôb uverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle. Zoznam odborne spôsobilých osôb obsahuje
a)
meno, priezvisko a akademický titul odborne spôsobilej osoby ku dňu získania osvedčenia,

b)
dátum získania odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém.

(11)
Odborne spôsobilá osoba pre klasifikačný systém
a)
zodpovedá za správne používanie klasifikačného systému,

b)
je kontaktnou osobou pre používanie klasifikačného systému,

c)
metodicky usmerňuje zamestnancov užívateľa klasifikačného systému, s ktorým je v pracovnoprávnom vzťahu, pri používaní klasifikačného systému,

d)
nesmie vykonávať akúkoľvek činnosť súvisiacu s klasifikačným systémom pre zdravotnú poisťovňu, ak je odborne spôsobilou osobou pre klasifikačný systém u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,

e)
je povinná zúčastňovať sa na školeniach podľa § 67b ods. 1 písm. m),

f)
je povinná používať klasifikačné zoznamy v súlade s pravidlami kódovania v klasifikačnom systéme.


§ 67d
Osvedčovanie zhody
(1)
Osvedčovanie zhody vykonáva centrum pre klasifikačný systém na základe žiadosti výrobcu počítačového programu (ďalej len „žiadateľ o osvedčenie zhody“). Centrum pre klasifikačný systém je povinné zverejniť výzvu na podávanie žiadostí na svojom webovom sídle do 31. októbra.

(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, e-mailovú adresu a telefónne číslo, a údaje o bankovom účte žiadateľa o osvedčenie zhody vrátane medzinárodného bankového čísla účtu a medzinárodného kódu banky žiadateľa o osvedčenie zhody,

b)
titul, meno, priezvisko, názov funkcie, telefónne číslo a e-mailovú adresu povereného zástupcu žiadateľa o osvedčenie zhody,

c)
dátum a podpis osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o osvedčenie zhody,

d)
názov a označenie verzie počítačového programu.

(3)
Žiadosť sa považuje za úplnú, ak obsahuje náležitosti podľa odseku 2. Ak žiadosť nie je úplná, centrum pre klasifikačný systém vyzve žiadateľa o osvedčenie zhody, aby žiadosť do 15 dní od doručenia výzvy doplnil, inak konanie zastaví.

(4)
Centrum pre klasifikačný systém je oprávnené požiadať výrobcu počítačového programu o poskytnutie počítačového programu a príslušnej technickej dokumentácie, aby výstup z testovania mohlo overiť nezávisle. Osvedčovanie zhody prebieha v súlade s dokumentom „Podrobnosti k procesu osvedčovania zhody“ zverejneným ministerstvom zdravotníctva podľa § 67b ods. 3. Centrum pre klasifikačný systém do desiatich dní od začiatku procesu osvedčovania zhody, poskytne žiadateľovi o osvedčenie zhody, podklady na prípravu a vykonanie testovania.

(5)
Pri testovaní počítačového programu centrum pre klasifikačný systém zisťuje, či počítačový program v súlade s prijatými podkladmi prijíma a odovzdáva súbory v predpísanom formáte a so správnym obsahom.

(6)
Výstup z testovania vo výstupných parametroch musí byť najmenej v 99,50 percentnej zhode s definičnou príručkou podľa § 67b ods. 3 písm. a), inak sa žiadosť zamietne.

(7)
Centrum pre klasifikačný systém vydá osvedčenie o zhode do 38 dní od prijatia úplnej žiadosti podľa odseku 1, ak počítačový program spĺňa požiadavky na osvedčenie zhody podľa odsekov 5 a 6, inak žiadosť zamietne. Ak centrum pre klasifikačný systém vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti podľa odseku 3, čas medzi výzvou a doplnením žiadosti sa do tejto lehoty nezapočítava.

(8)
Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti podľa odseku 7 má žiadateľ o osvedčenie zhody právo podať odvolanie do 21 dní od doručenia rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o osvedčenie zhody. O odvolaní proti rozhodnutiu centra pre klasifikačný systém o zamietnutí žiadosti rozhoduje minister zdravotníctva.

(9)
Centrum pre klasifikačný systém dočasne pozastaví platnosť osvedčenia o zhode počítačového programu, ak zistí, že počítačový program preukázateľne prestal spĺňať požiadavky na osvedčenie zhody, a v rozhodnutí o dočasnom pozastavení platnosti osvedčenia o zhode uloží výrobcovi počítačového programu, zdravotnej poisťovni alebo poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti povinnosť (ďalej len „držiteľ osvedčenia“) odstrániť zistené nedostatky. Odvolanie proti rozhodnutiu o dočasnom pozastavení platnosti osvedčenia o zhode nemá odkladný účinok.

(10)
Centrum pre klasifikačný systém zruší platnosť osvedčenia o zhode, ak držiteľ osvedčenia v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení platnosti osvedčenia o zhode podľa odseku 9 neodstráni zistené nedostatky. Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení platnosti osvedčenia o zhode nemá odkladný účinok.

(11)
Centrum pre klasifikačný systém zverejňuje a aktualizuje na webovom sídle ministerstva zdravotníctva zoznam vydaných osvedčení o zhode, zoznam osvedčení o zhode, ktorých platnosť sa dočasne pozastavila, a zoznam osvedčení o zhode, ktorých platnosť sa zrušila.

(12)
Na osvedčovanie zhody sa nevzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o posudzovaní zhody a o akreditácii orgánov posudzovania zhody.82aa) Na osvedčovanie zhody sa Správny poriadok nevzťahuje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 82aa znie:

„82aa) Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšia ôsma a deviata časť sa označujú ako deviata a desiata časť.

63.
V § 76 ods. 3 písm. k) sa odkaz 95ba nahrádza odkazom 18ac.

Poznámka pod čiarou k odkazu 95ba sa vypúšťa.

64.
V § 76 ods. 5 písmeno a) znie:

„a)
medzi zdravotnou poisťovňou a
1.
úradom, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia,

2.
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti,

3.
platiteľom poistného, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa poistného,

4.
inou zdravotnou poisťovňou, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia,

5.
Sociálnou poisťovňou, ak ide o vykonávanie sociálneho poistenia50) vrátane lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia,95c)

6.
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ak ide o vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie a lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného zákona95d) pri plnení povinností na úseku sociálnych vecí, sociálnych dávok a poskytovania pomoci v hmotnej núdzi vykonávaných podľa osobitných predpisov,95e)

7.
zariadením sociálnej pomoci, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania verejného zdravotného poistenia a poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti,

8.
orgánmi podľa osobitného predpisu,95f) ktoré sú poskytované z informačných systémov zdravotnej poisťovne elektronicky prostredníctvom informačného systému verejnej správy,

9.
samosprávnym krajom na účely výkonu dozoru podľa osobitného predpisu35aae)[§ 15 ods. 1 písm. ac)] a na účely výkonu miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 101 sa vypúšťa.

65.
§ 76 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie informácií osobami podľa odseku 1, ktorými zdravotná poisťovňa verejne informuje o svojej činnosti, výsledkoch hospodárenia a plnení zákonných povinností, ktoré vzišli z činnosti alebo údajov zdravotnej poisťovne.“.

66.
Za § 77a sa vkladá § 77ab, ktorý znie:

㤠77ab
Platobný výmer vo veciach uplatnených platiteľom poistného
(1)
Nárok na pohľadávky vyplývajúce z neuhradeného preplatku na poistnom podľa osobitného predpisu,39f) si môže uplatniť platiteľ poistného na úrade.

(2)
Konanie sa začína na návrh platiteľa poistného.

(3)
Úrad rozhoduje o pohľadávke platiteľa poistného platobným výmerom. Platobný výmer sa doručuje všetkým účastníkom konania.

(4)
Proti platobnému výmeru možno podať námietky na úrade do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

(5)
Na rozhodovanie o námietkach podľa odseku 4 sa primerane použijú ustanovenia § 77a.“.

67.
Za § 86zd sa vkladajú nové § 86ze a § 86zf, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠86ze
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Zdravotná poisťovňa prvýkrát poskytne národnému centru údaje z účtu poistenca v rozsahu § 16 ods. 2 písm. p) až r) do 31. marca 2021 za predchádzajúci kalendárny rok.

(2)
Prostriedky z rezervného fondu tvoreného podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020 možno do 31. decembra 2021 použiť podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.

(3)
Zdravotná poisťovňa je povinná uviesť do súladu s § 6a ods. 2 vzťahy vyplývajúce z prijatých úverov najneskôr do ôsmich mesiacov od účinnosti tohto zákona.

(4)
Úrad ako centrum pre klasifikačný systém podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2020 je povinný ministerstvu zdravotníctva odovzdať najneskôr do 30 dní od účinnosti tohto zákona všetky údaje, dáta, informačné systémy, softvérové vybavenie, špecifikácie klasifikačného systému verzie 2011, kde sú obsiahnuté a definované zoznamy diagnóz a postupov, konceptuálna logika, skratky a dátové materiály, nástroje na údržbu a ďalší vývoj klasifikácie klasifikačného systému vrátane nástroja na údržbu klasifikačného systému, vývojového groupera, porovnávacieho nástroja R2,nástroja na dopytovania prípadov a prehliadača kalkulácií a ďalšie podklady potrebné pre činnosť centra pre klasifikačný systém.

(5)
Úrad je povinný ministerstvu zdravotníctva odovzdať do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona zoznam odborne spôsobilých osôb, zoznam vydaných osvedčení o zhode, zoznam osvedčení o zhode, ktorých platnosť sa dočasne pozastavila, a zoznam osvedčení o zhode, ktorých platnosť sa zrušila.

(6)
Konania súvisiace s osvedčovaním zhody začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2020 sa dokončia podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.

§ 86zf
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2021
(1)
Konania o udelení pokuty začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2021 sa dokončia podľa zákona v znení účinnom do 30. apríla 2021.

(2)
Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý začal a nebol právoplatne ukončený do 30. apríla 2021 sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 30. apríla 2021.“.

68.
V prílohe č. 2 sa dopĺňa 4. bod, ktorý znie:

„4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), nariadenia Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6. 12. 2007), nariadenia Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008), nariadenia Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 213/2011 z 3. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 59, 4. 3. 2011), nariadenia Komisie (EÚ) č. 623/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 180, 12. 7. 2012), smernice Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013).“.

Čl. II

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 382/2011 Z. z., zákona č. 341/2012 Z. z., zákona č. 340/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 276/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová „a zdravotné poisťovne.2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 2 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 18 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je povinnou osobou podľa prvej časti vety zdravotná poisťovňa a ak žiadosti hoci len sčasti nevyhovie, je povinná bezodkladne, najneskôr do troch dní, dať Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky podnet na vydanie rozhodnutia.“.

Čl. III

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z. a zákona č. 319/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 1 druhá veta znie:

„Zoznam zdravotných výkonov obsahuje kód zdravotného výkonu, kód zdravotného výkonu z číselníka zdravotníckej informatiky, zaradenie zdravotného výkonu do skupiny zdravotných výkonov, podskupiny zdravotných výkonov a triedy zdravotných výkonov, názov zdravotného výkonu, charakteristiku zdravotného výkonu, odbornú spôsobilosť na vykonávanie zdravotného výkonu vyjadrenú profesijným titulom, vykonávanie a vykazovanie zdravotného výkonu, miesto vykonávania zdravotného výkonu a nositeľa zdravotného výkonu.“.

2.
V § 8 odsek 2 znie:

„(2)
Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár (ďalej len "všeobecný lekár") a poskytovateľom

a)
určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou alebo

b)
určený zdravotnícky asistent.“.

Čl. IV

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z. a zákona č. 125/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.
V prílohe č. 2 časti „Populačný skríning rakoviny krčka maternice a rakoviny prsníka“ riadku „Obsah“ sa za slovo „vyhodnocuje“ vkladajú slová „Národné centrum zdravotníckych informácií a“.
2.
V prílohe č. 2 časti „Populačný skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva“ riadku „Obsah“ sa za slovo „vyhodnocuje“ vkladajú slová „Národné centrum zdravotníckych informácií a“.

Čl. V

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z .z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z. zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Slová „praktická sestra“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona, okrem § 102ah, nahrádzajú slovami „zdravotnícky asistent“ v príslušnom tvare.
2.
V § 4 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.
3.
V § 4 písm. c) sa na konci pripája slovo „alebo“.
4.
§ 4 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
fyzická osoba, na základe súhlasu ministerstva zdravotníctva na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania podľa § 30.“.

5.
V § 79 ods. 1 písmeno zb) znie:

„zb)
zasielať v elektronickej podobe centru pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín,55c) ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorý je zároveň poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti,
1.
údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia osobe podľa zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (§ 79 ods. 10) kódovaných podľa pravidiel kódovania chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov (§ 79 ods. 12) do 15. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok a jej rodné číslo; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo,

2.
údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia osobe podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb55ca) kódovaných podľa pravidiel kódovania chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov (§ 79 ods. 12) do 15. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok a jej rodné číslo; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo,

3.
údaje o nákladoch na poskytnutú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia do 15. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok,

4.
ďalšie údaje, ktoré sú definované v kalkulačnej metodike podľa osobitného zákona,55cb)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 55cb znie:

„55cb) § 67b ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 392/2020 Z. z.“.

8.
Za § 102al sa vkladá § 102am, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠102am
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2021
(1)
Praktická sestra, ktorá vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020, sa považuje za zdravotníckeho asistenta podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2021.

(2)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „praktická sestra“, rozumie sa tým „zdravotnícky asistent“.

Čl. VI

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z. a zákona č. 286/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
údaje z účtu poistenca.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 16 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

„x)
údaje z účtu poistenca.“.

4.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
národný skríningový register.“.

5.
V § 4 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

„Osobné údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 písm. b) a n) sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) Národnému onkologickému inštitútu v Národnom onkologickom ústave na účely hodnotenia vývoja onkologických chorôb a ich vplyvu na zdravotný stav populácie s cieľom skvalitnenia prevencie, zefektívnenia a trvalého zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti.“.

6.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa odkaz 19 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 19.
7.
V § 10 ods. 2 sa spojka „a“ za slovom „populácie“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a z účtu poistenca“.
8.
V § 10 ods. 3 sa spojka „a“ za slovom „populácie“ nahrádza čiarkou a za slová „v zdravotníctve“ sa vkladajú slová „a z účtu poistenca“.
9.
V § 10 ods. 4 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Spracúvané osobné údaje z účtu poistenca sa poskytujú v anonymizovanej podobe15d) ministerstvu zdravotníctva na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky.“.
10.
V § 10 ods. 4 poslednej vete sa za slovo „populácie“ vkladajú slová „a z účtu poistenca1a)“.
11.
V prílohe č. 2, druhom až trinástom bode písmene a) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „údaje z účtu poistenca.“.
12.
Príloha č. 2 sa dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:

„14.
Národný skríningový register
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, dátum narodenia, číselný kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, anamnestické údaje vrátane výskytu rizikových faktorov u osoby a v jeho rodine, profesia, vzdelanie, národnosť, štatistická klasifikácia ekonomických činností, zamestnávateľ a jeho prevažujúca činnosť, údaj o zaradení osoby do populačného skríningu, dátum zaslania pozvania na populačný skríning, typ populačného skríningu, na aký bolo poistencovi odoslané pozvanie, dátum doručenia pozvania na skríning, forma, akou bolo poistencovi odoslané pozvanie na skríning, informácia, či súčasťou pozvania na skríning bol aj test, dátum opätovného pozvania na populačný skríning v prípade neúčasti, dátum vykonania skríningového vyšetrenia/údaj o účasti osoby na populačnom skríningu, vyšetrenia a testy použité ku skríningu, ktorým sa vylučuje alebo potvrdzuje špecifická choroba definovaná podľa štandardných postupov pre výkon prevencie, štandardných diagnostických a štandardných terapeutických postupov pre príslušnú chorobu vrátane kódu choroby a skríningového vyšetrenia, dátum vyšetrenia, dátum uzavretia skríningového nálezu, dátum diagnózy v prípade pozitívneho výsledku skríningového testu, histologický nález, cytologický nález, iný nález špecialistu zúčastňujúceho sa na skríningovom vyšetrení, kód vyšetrenia a nález vyšetrenia pri diferenciálnej diagnostike a potvrdení alebo vylúčení choroby pri pozitívnom výsledku skríningového testu, plán následných vyšetrení pri pozitívnom skríningovom teste alebo pri podozrení na falošne pozitívny alebo negatívny skríningový test, dátum a typ vyšetrenia, údaje o vyšetrení alebo odoslaní na ďalšie vyšetrenie alebo liečbu, súhrnné hodnotenie skríningového vyšetrenia a programu, výskyt nežiaducich účinkov v súvislosti so skríningovým vyšetrením, súhrnná informácia o nežiaducich účinkoch v súvislosti so skríningovým vyšetrením, dátum smrti u zomretých, príčina smrti, údaje z účtu poistenca.19)

b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a trendov vývoja preventabilných onkologických chorôb na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej štatistiky získať informácie pre tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, pre skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a pre návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby pozvané na populačný skríning a osoby podstupujúce skríningové vyšetrenie za účelom predchádzania vývoja choroby.

d)
Účel poskytovania osobných údajov
Vedecko-medicínsky účel.

e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Príslušní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021, okrem čl. I bodov 30, 40 až 57, 59 až 61, čl. III bodov 3 a 4 a čl. V bodov 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2021.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore