Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 391/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 19.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Štátne fondy
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD9DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 391/2012 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 391/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 143/2010 Z. z. a zákona č. 550/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa na začiatok vkladajú tieto slová: „transfer z výdavkového rozpočtového účtu ministerstva, ako“.
2.
V § 7 ods. 4 a 5 sa slová „na účet jadrového fondu“ nahrádzajú slovami „na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva“.
3.
V § 7 ods. 7 sa slová „§ 7 ods. 1“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
4.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

„(11)
Ministerstvo do 15 dní odo dňa prijatia odvodu podľa odseku 1 písm. b) na svoj príjmový rozpočtový účet v príslušnom mesiaci kalendárneho roka od prevádzkovateľov sústav poukáže z výdavkov rozpočtu kapitoly na účet jadrového fondu sumu rovnajúcu sa prijatému odvodu podľa odseku 1 písm. b). O prevode finančných prostriedkov a štruktúre prevodu informuje ministerstvo jadrový fond písomne najneskôr k termínu prevodu finančných prostriedkov. Poukázané finančné prostriedky jadrový fond použije až do vyčerpania na financovanie krytia historického deficitu finančných prostriedkov záverečnej časti jadrovej energetiky.

(12)
Po skončení kalendárneho roka vykoná ministerstvo bilanciu dovozu a vývozu elektriny spotrebovanej v Slovenskej republike. V prípade prevažujúceho dovozu elektriny sa zo sumy prijatej formou odvodu podľa odseku 1 písm. b) od prevádzkovateľov sústav zo spotreby elektriny vypočíta suma, ktorá tvorí súčin efektívnej sadzby odvodu podľa osobitného predpisu19f) a salda elektriny, ktorú tvorí rozdiel hodnôt sumárne dovezenej elektriny a sumárne vyvezenej elektriny z územia Slovenskej republiky za príslušný rok. O túto sumu sa krátia finančné prostriedky poukazované z výdavkov rozpočtovej kapitoly ministerstva na účet jadrového fondu za prebiehajúci rok v termíne do 31. marca.“.

„19f)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.“.

5.
Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13b
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2013
(1)
Odvod podľa § 7 ods. 1 písm. b) za december 2012 sú prevádzkovatelia sústav povinní zaplatiť na účet jadrového fondu.

(2)
Zo sumy prijatej na účet jadrového fondu podľa osobitného predpisu19f) za roky 2011 a 2012 sa odpočíta suma, ktorá tvorí súčin efektívnej sadzby odvodu a salda elektriny, ktorú tvorí rozdiel hodnôt sumárne dovezenej elektriny a sumárne vyvezenej elektriny z územia Slovenskej republiky za príslušný rok. Táto suma sa do 31. marca 2013 poukáže z účtu jadrového fondu na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva. Zostatok sumy, ktorá bola prijatá na účet jadrového fondu podľa osobitného predpisu,19f) zostane na účte jadrového fondu a použije sa na financovanie krytia historického deficitu finančných prostriedkov záverečnej časti jadrovej energetiky.“.

Čl. II

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1.
V § 28 ods. 3 písm. h) sa slová „na účet Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi“ nahrádzajú slovami „na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva“.
2.
V § 31 ods. 2 písm. w) sa slová „na účet Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi“ nahrádzajú slovami „na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore