Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 386/2009 účinný od 01.12.2009

Platnosť od: 08.10.2009
Účinnosť od: 01.12.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odpady, nakladanie s odpadmi, Odpadové hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD6DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 386/2009 účinný od 01.12.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 386/2009 s účinnosťou od 01.12.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 1 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami (ďalej len „elektrozariadenie“), ...

2.

V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) nakladanie s batériami a akumulátormi použitými v zariadeniach, ktoré sú spojené s ochranou ...

3.

V § 2 ods. 15 sa slová „elektrozariadenia podľa § 54a ods. 14“ nahrádzajú slovami „elektroodpadu ...

4.

Nadpis § 3 znie: „Účel a ciele odpadového hospodárstva“.

5.

Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s elektroodpadom je dosiahnuť, aby množstvo ...

6.

V § 6 ods. 1 sa slová „500 kg“ nahrádzajú slovami „jednu tonu“.

7.

V § 7 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a) a zhodnocovanie odpadov, ...

8.

V § 7 ods. 1 písm. f) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

9.

V § 7 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) povinnosť podávať príslušnému obvodnému úradu životného prostredia správu o druhoch ...

10.

V § 7 odsek 11 znie:

„(11) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov vydá príslušný orgán štátnej správy odpadového ...

11.

V § 8 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov (§ 48a až 48f),“.

12.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ministerstvo udeľuje autorizáciu podľa odseku 3 písm. a) len súčasne na výkon činnosti ...

13.

V § 9 odsek 5 znie:

„(5) Pri autorizácii podľa § 8 ods. 3 písm. b), v rámci ktorej sa vykonáva regenerácia odpadových ...

14.

V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a)
§ 8 zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

15.

V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov ...

16.

V nadpise § 11 a v celom texte § 9 až 11, § 13 a 14 sa slová „odborne spôsobilá osoba“ vo ...

17.

V § 11 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) má vysokoškolské vzdelanie technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe ...

18.

V § 11 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) absolvovala odbornú prípravu zabezpečovanú organizáciou poverenou ministerstvom,“. ...

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

19.

V § 11 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „najmenej raz za kalendárny rok“.

20.

V § 11 odsek 4 znie:

„(4) Odbornú spôsobilosť na autorizovanú činnosť potvrdí ministerstvo, po úspešnom vykonaní ...

21.

§ 11 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Odborne spôsobilé osoby na autorizovanú činnosť sa zúčastňujú na základe výzvy ministerstva ...

22.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia na autorizovanú činnosť (1) Ministerstvo osvedčenie ...

23.

V § 13 sa odsek 10 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) dôjde k zmene technológie v spôsobe nakladania s odpadom, a k žiadosti priloží odborný ...

24.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) Čl. 114 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva ...

25.

V § 15 ods. 1 sa za slová „predmet podnikania,“ vkladajú slová „vrátane distribútora, ktorý ...

26.

V § 18 ods. 3 písmeno d) znie:

„d)
vykonávať prepravu odpadov v rozpore so štvrtou časťou zákona,“.

27.

V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenami p) až t), ktoré znejú:

„p) zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory okrem zneškodňovania ...

28.

V § 18 ods. 7 sa slová „požiada Policajný zbor“ nahrádzajú slovami „začne konanie“.

29.

V § 19 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými ...

30.

V § 19 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tento postup ...

31.

V § 21 sa odsek 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia negatívne stavy a vplyvy na ...

32.

V § 22 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú ...

33.

V § 22 odsek 3 znie:

„(3) Ročná výška účelovej finančnej rezervy sa vypočíta takto: R = Q × A × CPI A = CN : ...

34.

V § 22 odsek 5 znie:

„(5) Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu sa vedú na osobitnom účte alebo osobitných ...

35.

V § 22 odsek 6 znie:

„(6) Prevádzkovateľ skládky odpadov odvádza ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej ...

36.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Pri zmene prevádzkovateľa skládky odpadov je predchádzajúci prevádzkovateľ skládky odpadov ...

37.

Štvrtá časť zákona vrátane nadpisu znie:

„ŠTVRTÁ ČASŤ CEZHRANIČNÁ PREPRAVA ODPADOV, DOVOZ ODPADOV, VÝVOZ ODPADOV A TRANZIT ODPADOV § ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 45 až 48e znejú:

„45) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu ...

38.

V § 39 ods. 14 sa vypúšťajú slová „a biologicky rozložiteľných odpadov“.

39.

V § 39 odsek 15 znie:

„(15) Obec je povinná separovať biologicky rozložiteľný odpad podľa stratégie nakladania s ...

40.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Obec je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení alebo kolektívnej organizácii (§ ...

41.

§ 40c sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác ...

42.

§ 41 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 51 a 52 sa vypúšťa.

43.

V § 42 ods. 8 sa slová „dovozca všetkých minerálnych mazacích olejov do spaľovacích motorov, ...

44.

V § 42 odsek 10 znie:

„(10) Výrobca a dovozca platia príspevok do Recyklačného fondu za kalendárny štvrťrok. Výšku ...

45.

V § 42 ods. 11, § 43 ods. 4, § 44 ods. 5, § 44a ods. 4, § 46 ods. 5, § 48 ods. 7, § 54 ods. 4 ...

46.

V § 43 ods. 3, § 44 ods. 4, § 44a ods. 3, § 46 ods. 4, § 48 ods. 6 a § 54 ods. 3 prvá veta znie: ...

47.

V § 43 ods. 1 sa za slovom „vozidiel“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „a dovozca použitých ...

48.

Za piatu časť sa vkladá nová šiesta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠIESTA ČASŤ BATÉRIE A AKUMULÁTORY § 48a Základné ustanovenia (1) Na batérie a akumulátory ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 54 a 54a znejú:

„54) § 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...

Doterajšia šiesta až jedenásta časť sa označujú ako siedma až dvanásta časť.

49.

V § 49 ods. 3 sa slová „L253a)“ nahrádzajú slovami „L2e54b)“ a vypúšťajú sa slová „a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 54b znie:

„54b) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na ...

51.

V § 49 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Kompletným starým vozidlom na účely tohto zákona je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je ...

Doterajšie odseky 6 až 14 sa označujú ako odseky 7 až 15.

52.

V § 49 ods.10 sa za slová „§ 51 ods. 5“ vkladajú slová „alebo podľa § 53 ods. 3“.

53.

§ 49 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Separačné zariadenie je súbor zariadení, ktoré sa používajú na rozdelenie rozdrvených ...

54.

V § 51 ods. 1 sa za slová „zabezpečiť odovzdanie“ vkladá slovo „kompletného“.

55.

V § 51 ods. 4 a v § 63 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 53 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 53 ...

56.

V § 51 ods. 5 sa vypúšťa slovo „môže“ a slovo „určiť“ sa nahrádza slovom „určí“. ...

57.

V § 52 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a údaje z evidencie v rozsahu stanovenom ...

58.

V § 52 ods. 1 písm. i) sa za slová „spracovanie starého vozidla“ vkladajú slová „v lehote ...

59.

V § 52 odsek 2 znie:

„(2) Spracovateľ starých vozidiel je povinný vyplatiť kúpnu cenu držiteľovi starého vozidla ...

60.

V § 52 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

61.

V § 53 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak staré vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN a evidenčné číslo vozidla, obvodný ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

62.

V § 53 ods. 4 sa za slovo „inšpektorátu“ vkladá čiarka a slová „pretože staré vozidlo ...

63.

V § 53 ods. 6 sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5“.

64.

V § 53 ods. 7 sa slová „podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 6“.

65.

V § 54 ods. 4 sa slová „§ 41 ods. 15“ nahrádzajú slovami „§ 42 ods. 11“.

66.

§ 54a vrátane nadpisu znie:

„§ 54a Základné ustanovenia (1) Na spracovanie elektroodpadu, na nakladanie s elektroodpadom a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 54c znie:

„54c) § 2 písm. a) zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení ...

67.

V § 54b ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „elektrozariadení“ vkladajú slová „okrem diaľkového ...

68.

V § 54b ods. 1 písm. a) sa za slovo „navrhnuté“ vkladajú slová „v súlade s osobitným predpisom68a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:

„68a) Zákon č. 665/2007 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich ...

69.

V § 54b ods. 1 písmeno b) znie:

„b) označiť elektrozariadenie pri jeho uvedení na trh ochrannou známkou alebo označením, ktoré ...

70.

V § 54b ods. 1 písm. c) sa za slovami „oddeleného zberu“ vypúšťajú slová „táto povinnosť ...

71.

V § 54b ods. 1 písmená d) a e) znejú:

„d) zabezpečiť, aby nové elektrozariadenia, ktoré patria do kategórie 1 až 7 a 10 podľa prílohy ...

72.

V § 54b ods. 1 písm. f) sa za slová „§ 54e ods. 1“ vkladajú slová „a 2“ a za slovom „§ ...

73.

V § 54b ods. 1 písmená g) a h) znejú:

„g) zabezpečiť nakladanie so vzniknutým elektroodpadom podľa písmena e) prvého bodu tak, aby ...

74.

V § 54b ods. 1 písm. i) sa vypúšťa slovo „minimálne“ a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

75.

V § 54b ods. 1 písm. j) sa slová „nebezpečných látkach69)“ nahrádzajú slovami „súčiastkach ...

76.

V § 54b ods. 1 písm. k) sa slovo „spotrebiteľov“ nahrádza slovami „používateľov elektrozariadení“, ...

77.

V § 54b ods. 1 písm. l) sa slová „ do 30 dní od začatia činnosti“ nahrádzajú slovami „pred ...

78.

V § 54b ods. 1 písm. m) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a to formou potvrdenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35) Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

79.

V § 54b ods. 1 písm. n) štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a to formou potvrdenia ...

80.

V § 54b ods. 1 písm. p) sa za slovo „rok“ vkladajú slová „v kilogramoch“, v druhom bode ...

81.

V § 54b ods. 1 sa písmeno p) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. množstvo elektroodpadu pri vstupe a výstupe do a zo zariadenia na spracovanie elektroodpadu ...

82.

V § 54b ods. 1 sa vypúšťa písmeno r).

83.

V § 54b sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

84.

V § 54b ods. 2 sa slovo „porovnateľných“ nahrádza slovom „rovnocenných“.

85.

§ 54b sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Diaľkový výrobca elektrozariadení je povinný a) plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení ...

86.

§ 54c vrátane nadpisu znie:

„§ 54c Povinnosti distribútora elektrozariadení a oprávnenie distribútora elektrozariadení a ...

87.

V § 54d písmená e) a f) znejú:

„e) viesť evidenciu a na základe evidencie ohlasovať výrobcovi elektrozariadení štvrťročne ...

88.

V § 54e ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „nový elektroodpad“)“.

89.

V § 54e sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

90.

V § 54f odsek 1 znie:

„(1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo ...

91.

§ 54f sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Výrobca elektrozariadení a používateľ elektrozariadenia môžu na základe písomnej zmluvy ...

92.

§ 54g vrátane nadpisu znie:

„§ 54g Nakladanie s elektroodpadom z osvetľovacích zariadení Výrobca elektrozariadení, ktorý ...

93.

Za § 54g sa vkladá § 54ga, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54ga Kolektívne nakladanie s elektroodpadom (1) Kolektívne nakladanie s elektroodpadom je zabezpečenie ...

94.

V § 54h ods. 1 sa slová „a výrobca svetelných zdrojov, ktorý plní povinnosti podľa § 54g ods. ...

95.

V § 54h ods. 2 sa za slovo „individuálne“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „a výrobca ...

96.

V § 54i ods. 1 sa slová „výrobca svetelných zdrojov podľa § 54g ods. 1“ nahrádzajú slovami ...

97.

V § 54i ods. 3 sa slová „podľa § 41 ods. 13 a 14“ nahrádzajú slovami „podľa § 42 ods. ...

98.

§ 54i sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu je povinný a) viesť ...

99.

V § 55 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 41“ nahrádzajú slovami „§ 48a až 48f“.

100.

V § 55 ods. 2 písmeno e) znie:

„e)
elektrozariadení,“.

101.

V § 56 odsek 3 znie:

„(3) Príspevok výrobcu a príspevok dovozcu sa zníži o príspevok zodpovedajúci množstvu odpadu ...

102.

V § 56 ods. 5 sa slová „§ 41 ods. 15“ nahrádzajú slovami „§ 48f ods. 4“.

103.

Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:

„70a) § 8 ods. 3 písm. z) zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve ...

104.

§ 60 sa dopĺňa novým odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Člena správnej rady a člena dozornej rady, ktorí boli do funkcie vymenovaní ako zástupcovia ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

105.

V § 60 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

106.

V § 62 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „§ 41 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 48f ods. ...

107.

V § 62 odsek 2 znie:

„(2) Zdroje príjmov Recyklačného fondu uvedené v odseku 1 písm. a) plynú vo výške 75 % do ...

108.

V § 63 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).“.

109.

V § 63 ods. 1 písm. f) a ods. 3 písm. a) sa za slovo „propagáciu“ vkladajú slová „zberu ...

110.

V § 63 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Propagácia podľa odseku 1 písm. f) a odseku 3 písm. a) v prípade použitých batérií a ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

111.

V § 64 odsek 1 znie:

„(1) Nárokovateľnosť príspevku obcí vzniká pri hodnovernom preukázaní separácie a zhodnotenia ...

112.

V § 64 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s výnimkou úhrady vyplatených finančných prostriedkov ...

113.

V § 64 sa odseky 13 a 14 vypúšťajú.

114.

V § 67 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a colné ...

115.

V § 68 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) vedie a aktualizuje prostredníctvom poverenej organizácie zoznam kontaminovaných zariadení ...

116.

V § 68 ods. 2 písm. g) sa za slová „pôvodcu odpadu“ vkladajú slová „a program držiteľa ...

117.

V § 68 ods. 2 písm. m) sa za slová „odborne spôsobilých osôb“ vkladajú slová „na autorizovanú ...

118.

V § 68 ods. 2 písmeno n) znie:

„n) zabezpečuje vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti na autorizovanú činnosť (§ 11 ods. ...

119.

V § 68 ods. 2 písmeno u) znie:

„u) vykoná 1. zápis výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov elektrozariadení a vydá mu ...

120.

V § 68 ods. 2 písm. v) sa na konci pripájajú tieto slová: „§ 54b ods. 3 písm. h) a § 54b ods. ...

121.

V § 68 ods. 2 písm. z) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 54b ods. 4 písm. h)“.

122.

V § 68 sa odsek 2 dopĺňa písmenami aa) až ac), ktoré znejú:

„aa) vedie Register výrobcov batérií a akumulátorov, zapisuje do neho výrobcov batérií a akumulátorov ...

123.

V § 68 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení autorizovanej činnosti, o ...

124.

V § 68 ods. 3 písm. c) sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „na autorizovanú činnosť“.

125.

V § 68 ods. 3 písm. i) sa slovo „a“ za slovom „činnosti“ nahrádza čiarkou a na konci sa ...

126.

V § 68 ods. 3 písm. j) sa slová „čestného vyhlásenia o ponechaní si starého vozidla“ nahrádzajú ...

127.

V § 68 ods. 3 písmeno u) znie:

„u) podrobnosti o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom, o členení elektroodpadu na ...

128.

V § 68 ods. 3 písm. v) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „záruky“ sa vkladajú slová ...

129.

V § 68 sa odsek 3 dopĺňa písmenami w) až z), ktoré znejú:

„w) podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom, x) podrobnosti o uvádzaní kapacity ...

130.

V § 68 sa odsek 4 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) každoročne údaje o dosiahnutom zberovom podiele za predchádzajúci kalendárny rok a spôsobe ...

131.

V § 69 písm. b) sa za slová „§ 78“ vkladajú slová „okrem § 78 ods. 1 písm. e) a § 78 ...

132.

V § 69 písmeno d) znie:

„d) je oprávnená v oblasti cezhraničného pohybu odpadov vykonávať kontroly dokladov podľa osobitných ...

133.

V § 70 písm. d) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou, za slovo „obce“ sa vkladajú slová „a ...

134.

V § 71 písm. e) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „obce“ sa vkladajú slová „a ...

135.

V § 71 písm. f) prvom bode sa slová „§ 41 ods. 18 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 48f ...

136.

V § 71 písm. f) treťom bode sa slová „§ 41 ods. 17 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 48f ...

137.

V § 71 písm. i) sa slová „§ 53 ods. 3 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 4 a 6“.

138.

V § 71 sa vypúšťa písmeno r).

Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno r).

139.

V § 72b ods. 1 písm. a) sa slová „uvedených v § 41 ods. 3 až 6 a odseku 9“ nahrádzajú slovami ...

140.

V § 72b ods. 2 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a)
vstupovať do skladovacích a predajných priestorov,“.

Doterajšie písmená a) až f) sa označujú ako písmená b) až g).

141.

V § 72b ods. 2 písm. b) až d) a písm. f) sa za slovo „zariadení“ vkladajú slová „a výrobkov“. ...

142.

V § 72b ods. 2 písm. g) sa za slovo „elektrozariadenia“ vkladajú slová „alebo výrobkov“ ...

143.

Za § 72b sa vkladá § 72c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72c Colné orgány (1) Pri cezhraničnom pohybe odpadov colný úrad a colný kriminálny úrad ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 80 znie:

„80) Čl. 22 až 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.“. ...

144.

V § 74 ods. 4 sa za slovom „m)“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovom „n)“ sa vkladajú ...

145.

V § 75 ods. 1 písm. b) piatom bode sa slová „§ 78 ods. 2 písm. v)“ nahrádzajú slovami „§ ...

146.

V § 76 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej ...

147.

V § 76 ods. 8 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „na základe odporúčania Skúšobnej ...

148.

V § 77a ods. 1 písm. a) sa vypúšťa prvý bod.

Doterajší druhý a tretí bod sa označujú ako prvý a druhý bod.

149.

V § 78 ods. 1 písm. a) sa za slová „§ 6“ vkladajú slová „alebo § 6a“.

150.

V § 78 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 41 ods.15“ nahrádzajú slovami „§ 48f ods. 4“, za slovami ...

151.

V § 78 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 41 ods. 17 písm. b), § 41 ods. 18 písm. b)“ nahrádzajú ...

152.

V § 78 ods. 1 písm. s) sa slová „g), h) a § 54c ods. 2“ nahrádzajú slovami „§54b ods. 3 ...

153.

V § 78 ods. 2 písmená g) až i) znejú:

„g) nevedie alebo neuchováva evidenciu podľa § 19 ods. 1 písm. g), § 20 ods. 2 písm. a), § ...

154.

V § 78 ods. 2 sa vypúšťa písmeno v).

Doterajšie písmená w) až zn) sa označujú ako písmená v) až zm).

155.

V § 78 ods. 2 písmeno x) znie:

„x) nesplní povinnosť podľa § 48c ods. 1, 2, 4 až 6 a 8, § 48d a § 48e,“ . 156. V § 78 ...

157.

V § 78 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) vykoná prepravu odpadov v rozpore so štvrtou časťou zákona [§ 18 ods. 3 písm. d)],“. ...

158.

V § 78 ods. 3 písm. d) sa slová „§ 24 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 1 až 3“. ...

159.

V § 78 ods. 3 písmeno e) znie:

„e) nezaplatí príspevok do Recyklačného fondu podľa § 42 ods. 8 a 10, § 43 ods. 1, § 44 ods. ...

160.

V § 78 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) nesplní povinnosť podľa § 54b ods. 1 písm. d) a i), § 54b ods. 3 písm. b) a i), § 54b ...

161.

V § 78 ods. 3 písm. h) sa slová „cezhraničnú prepravu odpadu“ nahrádzajú slovami „cezhraničný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 83aa znie:

„83aa) Čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.“. ...

162.

V § 78 sa odsek 3 dopĺňa písmenami l) až p), ktoré znejú:

„l) nevytvára dostatočnú účelovú finančnú rezervu podľa § 22 ods. 3, neodvedie ju v zákonom ...

163.

V § 80 ods. 1 písm. h) sa slová „§ 41“ nahrádzajú slovami „§ 48d ods. 1, 3 a 4“.

164.

V § 80 ods. 1 písm. k) sa slová „§ 53 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 7“.

165.

V § 80 ods. 1 písm. n) sa slová „§ 53 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 6“.

166.

V § 80 ods. 2 písm. a) sa slová „a) až c) a f)“ nahrádzajú slovami „a) až c), f) a s)“. ...

167.

V § 80 ods. 2 písm. b) sa slová „g) až s)“ nahrádzajú slovami „g) až r)“.

168.

V § 81 ods. 21 sa slovo „povinnosť“ nahrádza slovom „oprávnenie“ a slovo „uvedená“ ...

169.

Za § 81a sa vkladajú § 81b až 81i, ktoré znejú:

„§ 81b Kto so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky v rámci svojej ...

170.

Príloha č. 1a sa dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:

„11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch ...

171.

V názve prílohy č. 3a sa slovo „siedma“ nahrádza slovom „ôsma“ .

172.

Príloha č. 7 znie:

„Príloha č. 7 k zákonu č. 223/2001 Z. z. SYMBOL NA OZNAČENIE SEPAROVANÉHO ZBERU ELEKTRICKÝCH ...

173.

Príloha č. 8 sa vypúšťa.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009 okrem § 48e písm. b), ktorý nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore