Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 385/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 28.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 385/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje povinnosť platenia osobitného odvodu obchodnými reťazcami (ďalej len „odvod“). ...

§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
obchodným reťazcom zoskupenie obchodných prevádzkarní, ktoré používajú rovnaké alebo vzájomne ...
1.
je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku,1)
2.
má prevádzky aspoň v 15 % všetkých okresov,
3.
aspoň 25 % čistého obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi,
4.
prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity,
b)
obchodnou prevádzkarňou priestor, v ktorom podnikateľ predáva tovar s úhradou v hotovosti alebo ...
c)
majetkovo prepojenými podnikateľmi
1.
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má priamo alebo nepriamo podiel na základnom imaní ...
2.
právnické osoby, v ktorých má priamo alebo nepriamo tá istá fyzická osoba alebo právnická osoba ...
3.
fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré priamo alebo nepriamo majú podiel na základnom imaní ...
d)
personálne prepojenými podnikateľmi
1.
blízke osoby,2)
2.
fyzické osoby a právnické osoby, ak sa fyzická osoba alebo jej blízka osoba priamo alebo nepriamo ...
3.
právnické osoby, ak sa na riadení alebo kontrole právnickej osoby priamo alebo nepriamo zúčastňuje ...
(2)

Za obchodný reťazec sa na účely tohto zákona nepovažuje

a)
zariadenie spoločného stravovania,3)
b)
malý podnik4) a stredný podnik,5)
c)
obchodný reťazec, ktorý je výrobcom potraviny a ktorý predáva potraviny konečnému spotrebiteľovi, ...
d)
obchodný reťazec, ktorý je majetkovo prepojený s výrobcom potraviny podľa písmena c), pričom ...
e)
obchodný reťazec, u ktorého najmenej 80 % jeho obratu pochádza z predaja potravín jednej triedy.6) ...
§ 3
Odvodové obdobie

Odvodovým obdobím sú tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace príslušného účtovného obdobia.7) ...

§ 4
Základ odvodu
(1)

Základom odvodu je čistý obrat8) obchodného reťazca za príslušné odvodové obdobie.

(2)

Do základu odvodu podľa odseku 1 sa nezapočítava čistý obrat obchodných prevádzkarní, ktoré ...

a)
okresoch zapísaných v zozname najmenej rozvinutých okresov9) a ktoré majú najviac desiatich zamestnancov, ...
b)
obci, kde sú najviac tri obchodné prevádzkarne, ktoré predávajú potraviny konečnému spotrebiteľovi. ...
§ 5
Sadzba odvodu

Sadzba odvodu je 2,5 %.

§ 6
Výpočet odvodu

Odvod za odvodové obdobie sa vypočíta ako súčin základu odvodu a sadzby odvodu, okrem posledného ...

§ 7
Vyrubenie a platenie odvodu
(1)

Obchodný reťazec je povinný doručiť správcovi odvodu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

(2)

Ak výška odvodu uvedená v písomnom oznámení podľa odseku 1 nie je vypočítaná podľa tohto ...

(3)

Ak obchodný reťazec nepodá písomné oznámenie podľa odseku 1 za niektoré odvodové obdobie príslušného ...

(4)

Ak obchodný reťazec písomné oznámenie podľa odseku 1 v príslušnom účtovnom období nepodá ...

(5)

Obchodný reťazec je povinný zaplatiť odvod na základe rozhodnutia správcu odvodu do 15 dní odo ...

(6)

Odvod sa považuje za vyrubený podaním písomného oznámenia podľa odseku 1 alebo doručením rozhodnutia ...

(7)

Obchodný reťazec odvod neplatí, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu ...

§ 8
Správca odvodu

Správu odvodu vykonáva daňový úrad príslušný na správu dane z príjmov obchodného reťazca ...

§ 9
Spôsob platenia odvodu
(1)

Odvod sa uhrádza v eurách na účet správcu odvodu.

(2)

Nezaplatený odvod sú povinní uhradiť po zániku obchodného reťazca jeho právni nástupcovia spoločne ...

§ 10
Zodpovednosť za porušenie povinností
(1)

Ak obchodný reťazec nepodá oznámenie podľa § 7 ods. 1 alebo nezaplatí odvod vo vyrubenej výške ...

(2)

Ak bol odvod zaplatený v inej výške ako bol určený rozhodnutím podľa § 7 ods. 2 prvej vety, ...

(3)

Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
(1)

Ustanovenia osobitného predpisu11) sa na tento zákon použijú primerane, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

V rozpočtovej kapitole ministerstva pôdohospodárstva sa najmä na účely zabezpečenia podpory poľnohospodárstva ...

(3)

Dlžná suma odvodu po lehote splatnosti je nedoplatkom na odvode. Na vymáhanie nedoplatku na odvode ...

(4)

Ministerstvo pôdohospodárstva môže vydať metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného uplatňovania ...

§ 12

Povinnosť platiť odvod podľa tohto zákona má obchodný reťazec počnúc prvým odvodovým obdobím ...

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 17 sa odsek 19 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
osobitný odvod obchodných reťazcov podľa osobitného predpisu.79f)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 79f znie:

„79f) Zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. ...

2.

Za § 52zu sa vkladá § 52zv, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52zv Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019 Ustanovenie § 17 ods. 19 ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým ...
 • 2)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 3)  § 26 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 4)  Čl. 2 ods. 2 Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých ...
 • 5)  Čl. 2 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
 • 6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1925 z 12. októbra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu ...
 • 7)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 2 ods. 15 prvá veta zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.
 • 9)  § 2 ods. 1 a § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov ...
 • 10)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 12)  Čl. 8 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
 • 13)  § 88 až 153 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore