Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov 381/2011 účinný od 01.07.2014


Platnosť od: 10.11.2011
Účinnosť od: 01.07.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Správne poplatky, Štátna hospodárska politika, Súdne poplatky, Pošta a poštové služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD37 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov 381/2011 účinný od 01.07.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 381/2011 s účinnosťou od 01.07.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Zrušujú sa kolkové známky.

§ 2
(1)

Kolkové známky vydané do 30. júna 2014 podľa predpisu účinného do 30. júna 2014 nemožno od 1. decembra ...

(2)

Kolkové známky možno vrátiť od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 prostredníctvom Slovenskej pošty, ...

(3)

Pošta je povinná žiadateľovi vyplatiť nominálnu hodnotu predložených a overených kolkových známok do ...

(4)

Pošte za činnosti podľa odsekov 2 a 3 prináleží odmena. Práva a povinnosti pri nakladaní s kolkovými ...

(5)

Osoba, s ktorou ministerstvo uzavrelo zmluvu na tlač kolkových známok (ďalej len „tlačiareň“), je povinná ...

(6)

Tlačiareň je povinná odovzdať ministerstvu do 10. decembra 2014 hmotný nosič s trvale uloženými digitálnymi ...

(7)

Pošta je povinná predložiť ministerstvu do 20. decembra 2014 vyúčtovanie tržieb z predaja kolkových ...

(8)

Pošta je povinná predložiť ministerstvu do 31. decembra 2014 písomnú informáciu o stave zásob kolkových ...

(9)

Pošta kolkové známky, uvedené v písomnej informácii podľa odseku 8, uloží do času ich komisionálneho ...

(10)

Pošta je povinná do 31. decembra 2015 vyhotoviť a odovzdať ministerstvu protokol o počte vrátených kolkových ...

(11)

Orgány, ktoré vyberajú správne a súdne poplatky a odoberali kolkové známky od pošty, sú povinné nepredané ...

(12)

Po predložení informácií podľa odsekov 5, 8 a 11 minister financií Slovenskej republiky rozhodne o vytvorení ...

(13)

Výmena poškodených kolkových známok a odkúpenie kolkových známok, konanie o uložení pokuty, nakladanie ...

§ 3

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 346/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ...

6.

V § 14a sa za slová „Zbierke zákonov“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.

7.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Jednotné kontaktné miesto, je povinné vybrané poplatky odviesť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca ...

8.

Za § 18c sa vkladá § 18d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013 Poplatník môže do 30. septembra 2013 ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V § 4 ods. 2 sa za slovo „prokuratúra,“ vkladajú slová „orgány činné v trestnom konaní,“.

3.

V § 10 ods. 1 sa za slovo „poplatníka“ vkladajú slová „v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu“ ...

4.

V § 10 ods. 7 sa suma „1,65 eura“ nahrádza sumou „1,70 eura“.

5.

V § 10 odsek 8 znie:

„(8) Poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti ...

6.

§ 11 sa vypúšťa.

8.

V § 13 ods. 3 a 5 sa slová „daňového úradu alebo obce“ nahrádzajú slovami „správneho orgánu“.

9.

V § 13 odsek 4 znie:

„(4) Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku, doplatku alebo na ich vymáhanie a ak o tom upovedomí ...

10.

§ 14 a 15 vrátane nadpisov znejú:

„§ 14 Vymáhanie poplatkov Splatný poplatok alebo splatný doplatok vymáha podľa všeobecného predpisu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7b až 7d znejú:

„7b) § 78 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z. 7c) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej ...

11.

V § 16 ods. 1 sa suma „165,96 eura“ nahrádza sumou „166 eur“.

12.

V § 16 ods. 2 sa slová „osobitný predpis8)“ nahrádzajú slovami „všeobecný predpis o správnom konaní8)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

13.

V § 17 sa vypúšťa odsek 3.

14.

Za § 17 sa vkladá § 18, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Konanie V konaní vo veci poplatkov sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.8)“. ...

15.

Za § 19f sa vkladajú § 19g a 19h, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 19g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012 Ak sa začali konania vo veciach poplatkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8ac znie:

„8ac) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...

16.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 10 písm. a) druhom bode sa na konci ...

17.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 10 písm. a) tretí bod znie:

„3. písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel alebo grafickej ...

18.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa sa položka 10 dopĺňa písmenom h), ktoré znie: ...

„h)
Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 ... 8 eur.“.

19.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 10 sa časť Poznámky dopĺňa ôsmym ...

„8. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena g) tejto položky súčasne s poplatkom podľa písmena ...

20.

V sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 11 časti Splnomocnenie treťom bode ...

21.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položky 90 a 91 znejú:

„Položka 90 a) Vydanie súhlasu na zriadenie letiska     1. verejné letisko s medzinárodnou prevádzkou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25aa znie:

„25aa) § 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene ...

22.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa za položku 91 vkladajú položky 91a až 91d, ktoré ...

„Položka 91a a) Vydanie povolenia na projektovanie, výrobu, opravy a údržbu leteckej techniky a leteckého ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25ab až 25ae znejú:

„25ab) § 23 a 24 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 ...

23.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položka 92 znie:

„Položka 92 a) Zápis lietadla do registra lietadiel Slovenskej republiky     1. s maximálnou vzletovou ...

24.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 143 písmená ...

„a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

25.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 143 v časti ...

„1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie ...

26.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 144 písmeno ...

„c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu32a)..... 16,50 eura“. ...

27.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 144 písmeno ...

„e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva32a)..... 9,50 eura“.

28.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 150a písm. d) ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem článku I, článku II bodu 8 a článku III bodu 15 ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore