Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71252
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2018 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019


Platnosť od: 22.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 28.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2018 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 374/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 2 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „na účely správy a prevádzky národného zdravotníckeho ...

4.

Slová „elektronický podpis“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 7 ods. 4 nahrádzajú ...

8.

V § 3 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slová „zaobchádzajúcich s liekmi“ nahrádzajú slovami ...

9.

V § 3 ods. 4 tretej vete sa vypúšťajú slová „a dôverných štatistických údajov15c)“ a ...

10.

V § 4 ods. 3 druhej vete sa za slová „zdravotnej politiky“ vkladá čiarka a slová „Ministerstvu ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15d znie:

„15d) § 5 písm. h) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...

12.

V § 5 ods. 2 prvej vete sa slová „13. bodu“ nahrádzajú slovami „pätnásteho bodu“ a na ...

13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...

14.

V § 5 ods. 6 úvodná veta znie „Identifikačné údaje osoby a elektronické zdravotné záznamy ...

17.

V § 5 ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „vlastných elektronických zdravotných záznamov,“, ...

18.

V § 5 ods. 6 písm. e) sa spojka „a“ za slovom „osoby“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú ...

19.

V § 5 ods. 6 písm. f) sa za slová „príslušnej zdravotnej poisťovne“ vkladajú slová „na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23baa znie:

„23baa) § 9 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

20.

V § 5 ods. 6 písm. g) sa vypúšťajú slová „vlastných záznamov v rámci“.

24.

V § 5 ods. 9 sa slová „počas vloženia občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu ...

25.

V § 5 odsek 11 znie:

„(11) Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej ...

26.

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Osoba, ktorá udelila súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:

„37) Zákon č. 18/2018 Z. z.“.

31.

V § 6 ods. 2 prvej vete sa slová „odseku 1 písm. a) až c), f) a i)“ nahrádzajú slovami „odseku ...

33.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Zoznam chorôb, ktorých kód a názov sa zapisuje do pacientskeho sumára, a každú jeho zmenu ...

34.

V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu29)“ vrátane poznámky pod čiarou ...

35.

V § 7 ods. 4 sa slová „zaručeným elektronickým podpisom.30)“ nahrádzajú slovami „kvalifikovaným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30) § 2 zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom ...

36.

V § 7 ods. 6 sa vypúšťa odkaz 31 nad slovom „pracovníka“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 sa vypúšťa.

37.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Údaje z elektronického čipu podľa odseku 3 môžu byť v súlade so štandardmi zdravotníckej ...

42.

V § 10 ods. 4 druhej vete sa za slová „zdravotnej politiky“ vkladá čiarka a slová „ministerstvu ...

43.

V § 10 ods. 5 druhej vete sa za slová „zdravotnej politiky“ vkladá čiarka a slová „ministerstvu ...

44.

V § 10 ods. 8 sa za slovo „celok“ vkladá čiarka a slová „Ústredie práce, sociálnych vecí ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34ab znie:

„34ab) § 47da zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 156/2018 Z. z.“.

45.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35) § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.“.

47.

V § 12 ods. 3 písm. i) sa slová „certifikačnej autority36)“ nahrádzajú slovami „poskytovateľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

„36) Čl. 3 bod 19 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.“.

48.

V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:

„u) poskytuje elektronické služby v oblasti informačných, komunikačných a sieťových technológií ...

51.

V § 14 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

52.

Za § 17 sa dopĺňajú § 18 a 19, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 18 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019 Prvý zoznam chorôb, ktorých ...

53.

V prílohe č. 1 časti A písm. f) sa slová „Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej ...

54.

V prílohe č. 1 časti C v nadpise sa slová „zaobchádzajúcich s liekmi“ nahrádzajú slovami ...

55.

V prílohe č. 1 časti C písm. a) a e) sa za slová „farmaceutickej spoločnosti“ vkladá čiarka ...

56.

V prílohe č. 1 časti C písm. c) sa za slová „farmaceutická spoločnosť“ vkladá čiarka a ...

57.

V prílohe č. 2 časti 1. písm. a) prvom bode sa za slová „rodné číslo“ vkladá čiarka a ...

60.

V prílohe č. 2 časti 1. písm. d) sa pripája druhá veta, ktorá znie: „Poskytovanie príslušnej ...

61.

V prílohe č. 2 časti 1. písm. e) sa pripája druhá veta, ktorá znie: „Príslušnej zdravotnej ...

62.

V prílohe č. 2 časti 2. písm. a) sa za slová „súhrnné hodnotenie liečby,“ vkladajú slová ...

63.

V prílohe č. 2 časti 13. písm. a) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

2.

V § 8 ods. 6 sa slová „§ 21 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 3“.

3.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ak si zdravotný stav osoby vyžaduje dispenzarizáciu, ošetrujúci lekár zaradí osobu na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8ca znie:

„8ca) § 6 ods. 12 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 17 ods. 3 písm. a) sa slová „Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len ...

10.

V § 18 ods. 1 sa slová „osobitným predpisom20)“ nahrádzajú slovami „osobitnými predpismi20)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Zákon č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane ...

11.

V § 18 ods. 2 sa za slovo „zákonom“ vkladajú slová „a osobitným predpisom20aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20aa znie:

„20aa) § 5 a 6 a príloha č. 2 prvý bod k zákonu č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

12.

V § 18 ods. 3 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „alebo osobitného predpisu20ab)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20ab znie:

„20ab) § 5 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13.

V § 18 sa vypúšťa odsek 4.

14.

V § 19 ods. 2 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

15.

V § 19 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predpísaných alebo podaných ...

16.

V § 20 sa vkladajú nové odseky 1 až 3, ktoré znejú:

„(1) Zdravotná dokumentácia sa vedie v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom ...

Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 7.

17.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o ...

18.

V § 20 ods. 4 až 6 sa za slová „forme s“ vkladá slovo „kvalifikovaným“.

19.

V § 21 sa vkladajú nové odseky 1 a 2, ktoré znejú:

„(1) Zápis do elektronickej zdravotnej knižky sa vykonáva vytvorením príslušného elektronického ...

Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 6.

20.

V § 21 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „zdravotnej dokumentácie“ vkladajú slová „podľa ...

21.

V § 21 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predpísaných alebo podaných ...

22.

V § 21 ods. 4 sa za slová „zdravotnej dokumentácii“ vkladajú slová „podľa § 20 ods. 2 a ...

23.

V § 21 ods. 5 a 6 sa za slová „zdravotnej dokumentácii“ vkladajú slová „podľa § 20 ods. ...

24.

V § 22 ods. 2 sa za slová „zdravotnú dokumentáciu“ vkladajú slová „podľa § 20 ods. 2 a ...

25.

V § 22 ods. 3 sa za slová „zdravotnej dokumentácii“ vkladajú slová „podľa § 20 ods. 2 a ...

26.

§ 22 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Elektronické zdravotné záznamy v elektronickej zdravotnej knižke uchováva Národné centrum ...

27.

V § 23 sa vkladajú nové odseky 1 a 2, ktoré znejú:

„(1) Pri zmene poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti z dôvodu zániku dohody o poskytovaní ...

Doterajšie odseky 1 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 8.

28.

V § 23 ods. 3 sa za slová „zdravotnú dokumentáciu“ vkladajú slová „podľa § 20 ods. 2 a ...

29.

V § 23 ods. 4 sa za slová „zdravotnej dokumentácie“ vkladajú slová „podľa § 20 ods. 2 a ...

30.

V § 23 ods. 5 sa za slová „zdravotná dokumentácia“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „podľa ...

31.

V § 23 ods. 6 sa za slová „zdravotnú dokumentáciu“ vkladajú slová „podľa § 20 ods. 2 a ...

32.

V § 23 ods. 8 sa slová „odsekov 1 až 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 7“.

33.

V § 24 ods. 1 sa za slová „zdravotnej dokumentácie“ vkladajú slová „podľa § 20 ods. 2 a ...

34.

V § 25 ods. 1 úvodná veta sa nahrádza týmto znením: „Osoba je oprávnená udeliť súhlas na ...

Poznámka pod čiarkou k odkazu 31b znie:

„31b) § 5 ods. 11 a 12 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 374/2018 Z. z.“.

35.

V § 44d ods. 1 a 2 sa slová „§ 21 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 3“.

36.

V § 46 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 23 ods. 2 až 4“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 4 až ...

37.

Za § 49i sa vkladá § 49j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022 (1) Dohody o poskytovaní ...

Čl. III

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

3.

V § 38 ods. 8 písm. b) siedmom bode sa vypúšťajú slová „zdravotnou poisťovňou“.

Čl. IV

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 18 ods. 2 a v § 19 ods. 2 sa slová „§ 79 ods. 1 písm. a) až d), zz), af), ag), ai) a az)“ ...

2.

V § 39b ods. 13 písm. b) a d) sa slová „§ 79 ods. 1 písm. ap)“ nahrádzajú slovami „§ 79 ...

3.

V § 63 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 80 ods. 1 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 80 ods. 1 ...

7.

V § 79 ods. 1 sa vypúšťajú písmená ze) až zj).

Doterajšie písmená zk) až bd) sa označujú ako písmená ze) až ax).

8.

V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ay), ktoré znie:

„ay) vykonávať preventívne prehliadky a skríningové programy v rozsahu a za podmienok ustanovených ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55jawe znie:

„55jawe) Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 79 ods. 3 písm. a) sa slová „odseku 1 písm. c), f) až j), l) až o), u), v), zg), zi) až ...

10.

V § 79 ods. 3 písm. c) sa slová „zb), zk), al) a am)“ nahrádzajú slovami „zb), ze), ag) a ...

11.

V § 79 ods. 3 písm. e) sa slová „zq) až zs), zx) a ag)“ nahrádzajú slovami „zk) až zm), ...

12.

V § 79 ods. 3 písm. f) sa slovo „zt)“ nahrádza slovom „zn)“.

13.

V § 79 ods. 3 písm. g) sa slová „zz) až af) a ai)“ nahrádzajú slovami „zt) až zz) a ac)“. ...

14.

V § 79 ods. 3 písm. h) sa slovo „aj)“ nahrádza slovom „ad)“.

15.

V § 79 ods. 3 písm. i) sa slovo „ak)“ nahrádza slovom „ae)“.

16.

V § 79 ods. 3 písm. j) sa slová „ax) až bb)“ nahrádzajú slovami „ar) až av)“.

17.

V § 80 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).

Doterajšie písmená j) až l) sa označujú ako písmená i) až k).

18.

V § 81 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 79 ods. 1 písm. g), w), za), zu) až zw), ah), an) a ap)“ ...

19.

V § 81 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 79 ods. 1 písm. g), za), zu) až zw), ah), an) a ap)“ nahrádzajú ...

20.

V § 81 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 79 ods. 1 písm. g), za), zu) až zw), ah), an), ap), as) až ...

21.

V § 81 ods. 1 písm. h) sa slová „§ 79 odseku 1 písm. g), za), zu) až zw) a ah)“ nahrádzajú ...

22.

V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 79 ods. 1 písm. e), f), h), k), p), s), t), u), z), zc), ze) ...

23.

V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 79 ods. 1 písm. i), j), o), q), r), v), y), zb), zl) až zp), ...

24.

V § 82 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 79 ods. 1 písm. d), l) až n), zk), zy), ax) a ay)“ nahrádzajú ...

25.

V § 82 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 79 ods. 1 písm. a) až c), zx), zz), af), ag), ai) až ak)“ ...

26.

V § 82 ods. 1 písm. e) sa slovo „ar)“ nahrádza slovom „ak)“.

27.

V § 82 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 79 ods. 1 písm. i), o), r) a zl) až zp)“ nahrádzajú slovami ...

28.

V § 82 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak neodovzdala zdravotnú dokumentáciu lekárovi samosprávneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60ca znie:

„60ca) § 23 ods. 4 a 5 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 374/2018 Z. z.“.

29.

V § 82 ods. 5 písm. b) sa slová „podľa § 80 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

30.

V § 82 ods. 6 písm. e) sa slová „podľa § 80 ods. 1 písm. g) až i)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

31.

V § 82 ods. 8 písm. a) sa slová „e), f), h), k), p), s), t), u), w), z), zc), ze) až zj), zq), ...

32.

V § 82 ods. 8 písm. b) sa slová „i), j), o), q), r), v), y), zb), zl) až zp), zs), aa) až ae), ...

33.

V § 82 ods. 8 písm. c) sa slová „d), l) až n), zk) a zy)“ nahrádzajú slovami „d), l) až ...

34.

V § 82 ods. 8 písm. d) sa slová „a) až c), zx), zz), af), ag), ai) až ak)“ nahrádzajú slovami ...

35.

V § 82 ods. 8 písm. e) sa slovo „ar)“ nahrádza slovom „ak)“.

36.

V § 82 ods. 9 sa slová „§ 80 ods. 1 písm. l)“ nahrádzajú slovami „§ 80 ods. 1 písm. k)“. ...

37.

V § 82 ods. 10 sa slovo „ap)“ nahrádza slovom „aj)“, slová „g), za), zu) až zw) a bd)“ ...

38.

V § 82 ods. 13 písm. b) sa slová „ah) alebo ap)“ nahrádzajú slovami „ab) alebo aj)“.

39.

V § 82 ods. 14 písm. b) sa slovo „as)“ nahrádza slovom „al)“.

40.

V § 82 ods. 14 písm. c) sa slovo „at)“ nahrádza slovom „am)“.

41.

V § 82 ods. 14 písm. d) sa slovo „au)“ nahrádza slovom „an)“.

42.

V § 82 ods. 18 sa slovo „k)“ nahrádza slovom „j)“.

43.

V § 83 ods. 4 sa slová „zu), zw) a ah)“ nahrádzajú slovami „zo), zq) a ab)“.

44.

Za § 102ai sa vkladá § 102aj, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102aj Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019 Povinnosť poskytovateľa ...

Čl. V

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 49 až 52, ktoré znejú:

„(49) Identifikátor preskripčného záznamu je jedinečný bezvýznamový alfanumerický reťazec, ...

2.

V § 23 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) zabezpečiť v rozsahu povolenej činnosti výdaj 1. základného sortimentu liekov, zdravotníckych ...

4.

V § 106 ods. 6 sa slová „§ 119 ods. 21“ nahrádzajú slovami „§ 119 ods. 23“.

5.

§ 119 vrátane nadpisu znie:

„§ 119 Oprávnenie predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny (1) Predpisovať ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 80aa, 80ab a 80b znejú:

„80aa) § 8 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. 80ab) § 9 ods. 8 a 11 zákona č. 576/2004 Z. z. 80b) ...

6.

V § 119a ods. 6 sa slová „§ 119 ods. 12, 13, 20 a 21“ nahrádzajú slovami „§ 119 ods. 12, ...

7.

§ 120 vrátane nadpisu znie:

„§ 120 Preskripčný záznam, lekársky predpis, lekársky poukaz a objednávka (1) Preskripčný ...

9.

§ 121 vrátane nadpisu znie:

„§ 121 Výdaj humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín (1) Osoba, ktorá ...

10.

V § 122 ods. 4 písm. h) sa slová „§ 119 ods. 21“ nahrádzajú slovami „§ 119 ods. 23“.

11.

V § 124 ods. 4 sa slová „§ 119 ods. 21“ nahrádzajú slovami „§ 119 ods. 23“.

12.

V § 138 ods. 5 písmeno f) znie:

„f) nezabezpečuje v rozsahu povolenej činnosti výdaj základného sortimentu humánnych liekov, ...

13.

V § 138 ods. 5 písm. i) sa za slová „vydá bez“ vkladajú slová „preskripčného záznamu,“. ...

15.

V § 138 ods. 5 písm. t) druhom bode sa za slová „lekárňou na“ vkladajú slová „preskripčný ...

16.

V § 138 ods. 5 písm. as) sa za slová „na základe“ vkladajú slová „preskripčného záznamu,“. ...

17.

V § 138 ods. 5 písm. br) sa slová „na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“,“ nahrádzajú ...

18.

V § 138 ods. 22 písmená a) až d) znejú:

„a) nepredpisuje humánne lieky a dietetické potraviny prostredníctvom prekripčného záznamu, ...

19.

V § 138 ods. 22 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 11“.

20.

§ 138 ods. 22 písm. z) sa za slovo „lieku“ vkladá čiarka a slová „humánneho lieku s obsahom ...

21.

V § 138 ods. 22 písmeno aa) znie:

„aa) nestornuje preskripčný záznam z dôvodu opravy chýb v zázname alebo na lekárskom predpise; ...

22.

V § 138 ods. 22 písm. ac) sa slová „na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR““ nahrádzajú ...

23.

V § 138 ods. 22 písm. ad) sa slová „lekárskeho predpisu s poznámkou „REPETETUR““ nahrádzajú ...

24.

V § 138 ods. 22 písm. ae) sa slová „na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR““ nahrádzajú ...

25.

V § 138 sa odsek 22 dopĺňa písmenom af), ktoré znie:

„af) predpíše elektronicky vytvorením preskripčného záznamu s poznámkou „REPETATUR“ humánny ...

26.

V § 141 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n) zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou ...

Čl. VI

Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...

1.

V § 7 ods. 2 písm. a) štvrtom bode, § 9 ods. 4, § 10 ods. 6 a § 20 ods. 7 sa slová „pri ktorej ...

2.

V § 16 ods. 4 písm. m) sa slová „70 %“ nahrádzajú slovami „75 %“.

3.

V § 88 ods. 8 písm. c) sa slová „pri ktorej počet pacientov vhodných na výživové alebo medicínske ...

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. IV bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore