Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 373/2018 účinný od 01.01.2019 do 20.07.2019


Platnosť od: 21.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 20.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Štátna hospodárska politika, Poisťovníctvo, Obchodný register, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 373/2018 účinný od 01.01.2019 do 20.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 373/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 373/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenami ai) a aj), ktoré znejú:

„ai) dlhovými nástrojmi dlhopisy19h) a iné formy prevoditeľného dlhu, ako aj nástroje, ktorými ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19h a 19i znejú:

„19h) § 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov. 19i) Čl. 2 ods. ...

2.

V § 5 ods. 1 písm. j) sa čiarka za slovami „riešiteľnosť krízových situácií“ nahrádza ...

3.

V § 9 ods. 1 písm. f) sa za slovo „inštitúciou“ vkladá čiarka a slová „ako aj nástroj, ...

4.

V § 9 ods. 1 písm. i) sa za slová „dlhových nástrojov“ vkladá čiarka a slová „ako aj nástrojov, ...

5.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Pri výkone právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov podľa ôsmej časti ...

6.

V § 12 sa vypúšťa odsek 12.

Doterajšie odseky 13 až 18 sa označujú ako odseky 12 až 17.

7.

Nadpis § 13 znie: „Doplnkové právomoci rady“.

8.

V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo podaním návrhu rady na povolenie reštrukturalizácie ...

9.

V § 25 ods. 2 sa slová „odstránenia týchto podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej ...

10.

V § 25 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak sú navrhnuté opatrenia podľa rady dostatočné ...

11.

V § 29 odsek 1 znie:

„(1) Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada spolu s príslušnými rezolučnými ...

12.

V § 29 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Ak v lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov požiada Európsky orgán ...

13.

V § 34 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) pri zohľadnení všetkých dôležitých okolností nemôžu byť prijaté akékoľvek alternatívne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 71aa znie:

„71aa) § 50 až 65a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 135 až 158 zákona ...

14.

V § 34 ods. 2 písm. d) druhom bode sa vypúšťa slovo „prednostné“.

15.

V § 34 odsek 3 znie:

„(3) V každom z prípadov uvedených v odseku 2 písm. d) sa opatrenia obmedzia na solventné vybrané ...

16.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Predstavenstvo vybranej inštitúcie je povinné bezodkladne po tom, ako sa dozvedelo a s odbornou ...

17.

V § 38 ods. 5 sa slová „Ak rada návrh na začatie rezolučného konania zamietne“ nahrádzajú ...

18.

V § 40 odsek 2 znie:

„(2) Začatie rezolučného konania voči vybranej inštitúcii bráni začatiu konkurzného konania ...

19.

V § 40 ods. 10 písmená c) a d) znejú:

„c) väčšinách a iných pravidlách potrebných na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 76 a 77 znejú:

„76) § 202 Obchodného zákonníka. 77) § 184 ods. 3 a 4, § 202 a 212 Obchodného zákonníka.“. ...

20.

V § 40 sa odsek 10 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

„i) podmienke pre platnosť a účinnosť zmeny stanov,81a) j) nemožnosti postúpenia pohľadávky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 81a až 81c znejú:

„81a) § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 81b) § 525 ods. 2 ...

21.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Ustanovenie odseku 10 sa vzťahuje primerane aj na výkon právomoci odpísania a konverzie ...

22.

§ 52 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak sa rada rozhodne uplatniť na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. ...

23.

V § 59 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) záväzky so zostávajúcou lehotou splatnosti menej ako sedem dní voči platobným systémom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 95ba a 95bb znejú:

„95ba) Zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 95bb) Zákon č. 566/2001 Z. z. ...

24.

§ 62 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Podriadeným dlhom sa na účely tohto zákona rozumejú záväzky spojené so záväzkom podriadenosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 96a znie:

„96a)§ 95 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

25.

V § 70 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) sú splnené podmienky podľa § 34 alebo § 48 a zároveň § 52 ods. 8 pred vykonaním úkonu ...

26.

V § 70 odsek 4 znie:

„(4) Na účely odseku 3 sa vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) ...

27.

Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, ...

Čl. II

Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb., zákona ...

Časť V vrátane nadpisov sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 ...

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Eximbanka je subjektom verejnej správy len na účely vykazovania podľa osobitného predpisu.1aaa)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:

„1aaa) § 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V 37 odseky 1 až 4 znejú:

„(1) Na všetky informácie o záležitostiach, ktoré sa týkajú klientov Eximbanky, ktoré nie ...

Čl. IV

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...

V § 7 ods. 2 písm. a) sa suma „5 000 000 EUR“ nahrádza sumou „5 240 000 eur“ a v písmene ...

Čl. V

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 27c ods. 1 písm. d) sa slová „400 eur“ nahrádzajú slovami „1,1-násobok minimálnej mzdy“. ...

2.

V § 27c ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

3.

V § 27c ods. 6 sa slová „5 600 eur“ nahrádzajú slovami „15-násobok minimálnej mzdy“.

4.

V § 27c ods. 13 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

5.

V § 27c ods. 15 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.

6.

V § 27c ods. 16 sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 17“.

7.

V § 33p ods. 1 písm. c) sa za slovo „banky“ vkladajú slová „a obchodníci s cennými papiermi“. ...

8.

V § 38 ods. 2 sa za slovo „zábezpekách“ vkladá čiarka a slová „ak odsek 10 neustanovuje ...

9.

V § 38 ods. 7 sa za slovo „povinné“ vkladajú slová „aj bez súhlasu dotknutej osoby“.

10.

V § 38 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o vydaní prevádzkového ...

11.

§ 38 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov35ba) alebo správca bytového domu35bb) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37abb znie:

„37abb) § 7b ods. 6 a § 8b ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. ...

12.

V § 42 odsek 4 znie:

„(4) Na vyžiadanie ministerstva a v lehote ním určenej sú banka, zahraničná banka a pobočka ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 43a a 43b znejú:

„43a) Napríklad § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z., opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. ...

13.

V § 50 ods. 16 na konci sa slová „v súlade s osobitným predpisom.48d)“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48d znie:

„48d) § 27 ods. 7 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 18/2018 ...

14.

V § 50 odsek 19 znie:

„(19) Národná banka Slovenska bezodkladne po vydaní rozhodnutia podľa tohto paragrafu alebo po ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 48f až 48h znejú:

„48f) § 10 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z. 48g) § 34 ods. ...

15.

V § 63 ods. 2 písm. c) sa slová „osobitného predpisu,57)“ nahrádzajú slovami „osobitných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:

„57) § 6, § 7 a § 12 ods. 4, 5 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. ...

16.

V § 70 odsek 3 znie:

„(3) Základné aktíva podľa odseku 1 musia tvoriť najmenej 90 % celkovej hodnoty krycieho súboru ...

17.

V § 70 odsek 5 znie:

„(5) Do hodnoty základných aktív podľa odseku 4 sa nezapočítavajú pohľadávky banky podľa ...

18.

V § 71 ods. 2 sa vypúšťajú slová „spolu s príslušenstvom“.

19.

V § 72 odsek 2 znie:

„(2) Doplňujúce aktíva podľa odseku 1 môžu tvoriť najviac 10 % celkovej hodnoty krycieho súboru ...

20.

V § 75 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem ...

21.

V § 75 odsek 6 znie:

„(6) Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ...

22.

V § 79 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a že je vykonaný záznam v registri krytých dlhopisov“. ...

23.

V § 89 ods. 4 sa za slová „pobočku zahraničnej banky“ vkladá čiarka a slová „platobnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 73a znie:

„73a) § 6 ods. 1 a 2, § 7 až 7d, § 8 až 8b a § 10 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

24.

V § 91 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) daňového úradu, colného úradu, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky alebo správcu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 80a a 80b sa vypúšťajú.

25.

V § 91 ods. 4 písmeno s) znie:

„s) Kriminálnemu úradu finančnej správy v rozsahu nevyhnutnom na účel 1. plnenia úloh pri odhaľovaní ...

26.

V § 91 ods. 5 prvej vete sa slová „písm. b), g), o) a w)“ nahrádzajú slovami „písm. b), ...

27.

V § 92 ods. 1 písm. a) sa slová „platobného alebo zúčtovacieho styku“ nahrádzajú slovami ...

28.

V § 92 ods. 4 sa slová „3 alebo § 91 ods. 1 až 7“ nahrádzajú slovami „3, § 90, § 91, § ...

29.

§ 93b znie:

„§ 93b (1) Subjekt alternatívneho riešenia sporov zriadený podľa osobitných zákonov88j) je ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 88g, 88j a 88k znejú:

„88g) Zákon č. 18/2018 Z. z. Nariadenie (EÚ) 2016/679. 88j) § 90 ods. 1 zákona č. 492/2009 ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 88l a 88m sa vypúšťajú.

30.

Za § 123b sa dopĺňa § 123c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 123c Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019 Zrušuje sa vyhláška Ministerstva ...

Čl. VI

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 4a ods. 12 sa za slovo „majiteľa“ vkladajú slová „alebo držiteľa“.

3.

V § 8a ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „obec,“ a za slová „štátny orgán alebo“ sa ...

4.

V § 8a ods. 7 písm. a) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „pričom významným ...

5.

V § 17 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ako deň zmeny podoby cenného papiera“.

6.

V § 17 ods. 2 prvá veta znie: „Centrálny depozitár vykoná výmaz cenného papiera z účtov vedených ...

7.

V § 17 ods. 3 sa slová „zrušenia registrácie cenného papiera“ nahrádzajú slovami „vykonania ...

8.

V § 17 ods. 4 a 5 sa slová „zrušenia registrácie zaknihovaného cenného papiera“ nahrádzajú ...

9.

V § 17 ods. 6 sa slová „odsekov 4 a“ nahrádzajú slovami „odseku“.

10.

V § 19 ods. 3 sa za slovo „Ak“ vkladajú slová „§ 118i odsek 15 a § 159 ods. 3 alebo“.

12.

V § 55 odsek 10 znie:

„(10) Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za členov riadiaceho orgánu a vrcholového ...

13.

V § 56 ods. 14 sa za slová „profesionálny klient“ vkladajú slová „podľa § 8a ods. 2 písm. ...

14.

V § 69 ods. 4 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Obchodník s cennými papiermi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 54g znie:

„54g) Napríklad zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení ...

15.

Poznámka pod čiarou k odkazu 110ja znie:

„110ja) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 ...

16.

V § 71df ods. 7 sa slová „bankových činností“ nahrádzajú slovami „investičných služieb, ...

17.

V § 71l ods. 4 sa za slovo „zamestnancov“ vkladá čiarka a slová „finančných agentov a ďalšie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 57c znie:

„57c) Čl. 2 bod 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.“.

19.

V § 73b ods. 5 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Poplatok, provízia alebo ...

20.

V § 73b ods. 8 úvodnej vete sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „alebo poskytnuté tretej osobe“. ...

21.

V § 73f ods. 1 a 73g ods. 1 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 19“.

22.

V § 73g ods. 1 poslednej vete sa slovo „vhodný“ nahrádza slovom „primeraný“.

23.

V § 73h ods. 1 sa slová „ods. 2 písm. a), nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. b), ktoré“.

24.

V § 73o ods. 4 prvej vete sa nad slovo „transakcií“ umiestňuje odkaz 58hea.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58hea znie:

„58hea) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/575 z 8. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica ...

25.

V § 73p ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.

26.

V § 73p sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58hfa sa vypúšťa.

27.

V § 73p ods. 5 štvrtej vete sa nad slovo „pokynov“ umiestňuje odkaz 58hfc.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58hfc znie:

„58hfc) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/576 z 8. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica ...

28.

V § 73s sa na konci pripája táto veta: „Tieto postupy a opatrenia musia umožniť, aby sa inak ...

29.

§ 73t znie:

„§ 73t Pri limitovaných pokynoch klientov týkajúcich sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58hfa znie:

„58hfa) Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.“.

30.

V § 73u sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak sa pri obchode potenciálne protistrany riadia rôznymi právnymi poriadkami, obchodník s ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

31.

V § 74d ods. 1 sa slová „§ 120 ods. 7“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu58jea)“.

Poznámka pod čiarkou k odkazu 58jea znie:

„58jea) Čl. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/1129.“.

32.

V § 79a ods. 2 a 4 sa za slová „71 až 71n“ vkladá čiarka a slová „§ 71p“.

33.

V § 85 ods. 7 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“.

34.

V § 99 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ak centrálny depozitár poskytuje jednu alebo viac ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 89f znie:

„89f) Oddiel A a B prílohy nariadenia (EÚ) č. 909/2014 v platnom znení.“.

35.

V § 105 ods. 7 sa slová „v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové ...

36.

§ 118i vrátane nadpisu znie:

„§ 118i Právo výkupu (1) Navrhovateľ, ktorý uskutočnil ponuku na prevzatie, ktorá nebola čiastočná ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 100aa až 100ac znejú:

„100aa) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších ...

40.

V § 144 ods. 3 poslednej vete sa slová „osobitného predpisu,110m)“ nahrádzajú slovami „osobitných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 110m a 110n znejú:

„100m) Napríklad čl. 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení, čl. 22 nariadenia ...

43.

V § 144 odsek 30 znie:

„(30) Národná banka Slovenska bezodkladne po vydaní rozhodnutia podľa odseku 1 alebo po prijatí ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 114ga až 114gc znejú:

„114ga) § 10 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z. 114gb) § 34 ...

45.

V § 144 sa za odsek 31 vkladá nový odsek 32, ktorý znie:

„(32) Národná banka Slovenska postupuje pri zverejňovaní sankcií podľa osobitného predpisu.114ha)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 114ha znie:

„114ha) Čl. 37 nariadenia (EÚ) 2017/2402.“.

Doterajšie odseky 32 a 33 sa označujú ako odseky 33 a 34.

46.

V § 144 sa odsek 34 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) opatrenia prijaté po porušení osobou zodpovednou za porušenie, aby sa zabránilo jeho opakovaniu.“. ...

47.

V § 159 ods. 3 prvej vete sa za slová „§ 70“ vkladajú slová „a § 118i ods. 4“.

48.

Za § 173zb sa vkladá § 173zc, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 173zc Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019 Na právne vzťahy, ktoré ...

Čl. VII

Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 71/2009 ...

1.

V § 8 ods. 4 prvej vete sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo osobitné predpisy6a)“, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:

„6a) Napríklad § 93b zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

V § 12 ods. 1 sa slová „ustanovuje osobitný predpis.7c)“ nahrádzajú slovami „ustanovujú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

„7c) Napríklad § 24 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, § 35 zákona č. 92/2008 ...

3.

V § 12 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

4.

V § 12 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Zriaďovateľ je povinný poskytovať informácie ...

5.

§ 51 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Ak zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu zruší stály rozhodcovský súd, rozhodcovské ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Napríklad § 101 a 112 Občianskeho zákonníka, § 397 a 402 až 407 Obchodného zákonníka.“. ...

Čl. VIII

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 4 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pri udeľovaní povolenia osoba alebo osoby, ktoré ...

8.

V § 35 ods. 7 písm. b) sa slová „porovnateľné obdobie predchádzajúceho účtovného obdobia“ ...

9.

V § 45 ods. 2 sa slovo „zákona58b)“ nahrádza slovom „predpisu58b)“.

10.

V § 47 ods. 6 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

11.

V § 48 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

12.

V § 59a ods. 1 sa za slová „mnohostranný obchodný systém“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová ...

Čl. IX

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 2 ods. 3 sa za slovo „noriem“ vkladajú slová „ani subjektom zapísaným v registri partnerov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ca znie:

„1ca) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení ...

Čl. X

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slová „pobočkami zahraničných platobných inštitúcií,“ vkladajú ...

2.

V § 3 ods. 1 druhá veta znie:

„Pritom orgány verejnej moci a iné osoby podľa prvej vety sú povinné bezplatne sprístupňovať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b) Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 ...

3.

V § 3 ods. 4 štvrtej vete sa za slovo „činnosťou,“ vkladajú slová „Národná banka Slovenska ...

4.

V § 4 ods. 1 sa nad slovo „priestoru“ umiestňuje odkaz 15b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15b znie:

„15b) Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 11/zv. 52; Ú. ...

5.

V § 5 ods. 1 úvodnej vete sa slová „organizačného útvaru“ nahrádzajú slovami „organizačných ...

6.

V § 5 ods. 1 písm. d) sa za slová „v prvom stupni“ vkladajú slová „vo veciach dohľadu nad ...

7.

V § 10 ods. 7 sa za slovo „Slovenska“ vkladá slovo „najmenej“ a na konci sa bodka nahrádza ...

8.

V § 14 ods. 2 sa za slová „§ 31“ vkladá čiarka a slová „podľa § 32 ods. 6“.

9.

V § 16 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom totožnosť žiadateľa sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27aa znie:

„27aa) § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.“.

10.

V § 21 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak Národná banka Slovenska ...

11.

V § 24 ods. 10 v prvej vete sa slovo „má“ nahrádza slovami „môže mať“ a za slovo „pre“ ...

12.

V § 32 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na toto konanie ...

13.

V § 40 ods. 1 a 8 sa za slovo „nadobudol“ vkladajú slová „povolenie alebo iné“ a v odseku ...

14.

V § 40 ods. 2 sa slová „odsekoch 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekoch 3, 4 a 6“.

15.

V § 40 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „samostatných finančných agentov,“ a slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49b znie:

„49b) § 63, § 79a a 79b zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

16.

V § 40 ods. 4 sa vypúšťajú slová „samostatných finančných agentov,“ a slovo „a“ za ...

17.

V § 40 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Základ sadzby pre ročné príspevky samostatných finančných agentov sa zisťuje ako súčet ...

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 13.

Poznámky pod čiarou k odkazom 49bb až 49bd znejú:

„49bb) § 4 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 49bc) ...

18.

V § 40a ods. 3 sa slová „ods. 7 a 9 až 11“ nahrádzajú slovami „ods. 8 a 10 až 12“.

19.

V § 43 ods. 3 sa za slová „§ 1 ods. 3 písm. c)“ vkladá čiarka a slová „§ 35j a 35ja“. ...

20.

Za § 45g sa vkladá § 45h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Ustanoveniami tohto ...

Čl. XI

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 9 ods. 4 sa za slovo „správy“ vkladá čiarka a slová „bankou, inštitúciou elektronických ...

2.

V § 103 ods. 1 tretej vete sa slová „§ 29 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 4“.

3.

V § 168b ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo pohľadávok vylúčených ...

4.

§ 180a vrátane nadpisu znie:

„§ 180a Uspokojenie veriteľov v konkurze na majetok banky alebo pobočky zahraničnej banky (1) Ak ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 32a až 32g znejú:

„32a) § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov ...

5.

Príloha sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, ...

Čl. XII

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 13 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „aj keď nie sú ...

2.

V § 23 sa slová „a 22“ nahrádzajú slovami „až 22a“.

3.

V § 24 ods. 1 sa za slová „§ 22“ vkladajú slová „a 22a“.

4.

V § 31 ods. 5 písm. f) šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a 22a“.

5.

V § 31 ods. 5 písm. h) druhom bode, § 80 ods. 4 písm. h) druhom bode a § 89 ods. 3 sa slová „až ...

6.

V § 65 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „náležitostí rozhodnutia“ vkladajú slová „o udelení ...

7.

V § 81 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 2 ods. 1 písm. d), f) alebo g)“ nahrádzajú slovami „§ ...

8.

V § 88 odsek 9 znie:

„(9) Odseky 3 až 8 sa obdobne vzťahujú na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:

„70) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...

9.

§ 90 až 93 vrátane nadpisu nad § 90 znejú:

„Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvomsubjektu alternatívneho riešenia sporov § ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 78 až 80 znejú:

„78) Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení ...

10.

§ 94 a 95 sa vypúšťajú.

11.

V § 97a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak Národná banka Slovenska nevyzve limitovaného ...

12.

V § 97a ods. 8 prvej vete sa slová „podľa odsekov 2 až 7“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov ...

13.

V § 97a ods. 9 sa za slovo „povinný“ vkladá slovo „bezodkladne“.

14.

V § 97a odsek 10 znie:

„(10) Národná banka Slovenska po posúdení oznámenia podľa odseku 9 zapíše limitovaného poskytovateľa ...

15.

V § 98 ods. 1 sa za slová „§ 22“ vkladá čiarka a slová „§ 22a“.

16.

V § 98 ods. 9 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „počte ...

17.

Za § 101h sa vkladá § 101i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 101i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Ustanoveniami tohto ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 87 až 89 znejú:

„87) Zákon č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom ...

Čl. XIII

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov ...

1.

V § 4 ods. 1 písm. h) sa slová „termínoch splátok istiny, úrokov a iných poplatkov,“ nahrádzajú ...

2.

V § 7 ods. 24 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

3.

V § 7 ods. 25 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

4.

V § 7 ods. 27 sa za slová „a na účely podľa odseku 19“ vkladá čiarka a slová „ak odsek ...

5.

V § 7 sa odsek 35 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) spotrebiteľský úver, ktorého účelom je nadobudnutie vlastníckeho práva k hnuteľnej veci, ...

6.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 43, ktorý znie:

„(43) Pri spotrebiteľskom úvere, ktorého výška je určená vopred bez aktívnej účasti spotrebiteľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17th znie:

„17th) § 5 písm. h) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.“.

7.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Opatrením,22i) ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22i znie:

„22i) § 18 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej ...

8.

V § 20a ods. 3 písm. d) sa za slová „a úradne osvedčená kópia“ vkladajú slová „alebo ...

Čl. XIV

Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 69/2018 Z. z. a zákona č. ...

1.

V § 3 písm. c) sa za slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,“ vkladajú slová ...

2.

§ 16 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté vylúčenia podľa osobitného predpisu o kybernetickej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 až 14 znejú:

„10) § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 69/2018 Z. z. 11) Napríklad § 28c, § 28d, § 45 ods. 8 ...

3.

Príloha č. 3 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Financie Bankovníctvo; tým nie sú dotknuté vylúčenia podľa osobitného predpisu o kybernetickej ...

Čl. XV

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 2 ods. 4 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou ...

2.

V § 3 písm. d) a e), § 9 ods. 3, § 71 ods. 13, § 72 ods. 1 písm. h), § 114 ods. 2, § 121 ods. ...

3.

V § 3 písm. n) sa slová „v podielovom“ nahrádzajú slovom „vo“ a slová „podielových ...

4.

V § 3 písm. v) sa slová „ods. 2 až 6“ nahrádzajú slovami „ods. 3 a 6“.

5.

§ 3 sa dopĺňa písmenami al) až an), ktoré znejú:

„al) účtovným rokom tuzemského subjektu kolektívneho investovania účtovné obdobie, ktorým ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3ba znie:

„3ba) § 3 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.“.

6.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Fondy a ich členenie (1) Fondy sa členia na tuzemské subjekty kolektívneho investovania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

„3c) § 8a ods. 2 až 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.

V § 7 ods. 5 písm. g), § 40 ods. 2, § 88 ods. 1 písm. e) treťom bode, § 160 ods. 7, § 187 ods. ...

8.

V § 9 ods. 1 sa slová „podielové listy“ nahrádzajú slovami „cenné papiere“ a vypúšťajú ...

9.

V § 11 ods. 3 sa slová „zmenou depozitára“ nahrádzajú slovami „zmenou obchodného mena, zmenou ...

10.

V § 13 ods. 11 sa za slová „žiadosti o vyplatenie“ vkladá čiarka a slová „ak § 110 neustanovuje ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Čl. 46 až 50 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa ...

12.

V § 15a ods. 2, § 57a a § 160a ods. 2 až 8 sa slová „fond kvalifikovaných investorov“ vo všetkých ...

13.

V § 18 sa vypúšťa odsek 5.

14.

V § 20 ods. 4 písm. i) sa slová „verejného špeciálneho“ nahrádzajú slovom „štandardného“. ...

15.

V § 20 ods. 4 písm. i) a j) sa slová „v zanikajúcom fonde kvalifikovaných investorov“ nahrádzajú ...

16.

V § 26 sa za slová „povolenia na vytvorenie“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „a spravovanie“ ...

17.

V § 26 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Likvidátorom investičného fondu s premenlivým ...

18.

§ 26i sa vypúšťa.

19.

V § 28 ods. 1 sa za slovo „udelenie“ vkladá slovo „tohto“ a vypúšťajú sa slová „na ...

20.

V § 28 ods. 4 písm. e) sa slová „osobitného predpisu,20)“ nahrádzajú slovami „osobitných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Napríklad § 73 až 73u a 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

21.

V § 28 ods. 8 sa slová „riadenie rizík“ nahrádzajú slovami „výkon funkcie riadenia rizík“ ...

22.

V § 28 ods. 9 sa vypúšťa posledná veta.

23.

V § 28a ods. 1 sa za slová „udelenie“ vkladá slovo „tohto“ a vypúšťajú sa slová „na ...

24.

V § 28a sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) stanovy budúcej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne ...

25.

V § 28a ods. 5 sa za slovo „predĺžiť“ vkladá slovo „najviac“.

26.

V § 30 ods. 9 sa slová „§ 28a ods. 4 písm. l)“ nahrádzajú slovami „§ 28a ods. 4 písm. ...

27.

V § 31 ods. 4 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 28 alebo povolenia podľa“.

28.

V § 31a ods. 6 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“ a slová „fondy kvalifikovaných ...

29.

§ 31b sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Register správcov zahŕňa aj register Európskych fondov rizikového kapitálu a Európskych ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22d znie:

„22d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového ...

30.

V § 33 ods. 7 sa slová „osobitného predpisu,25)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,25)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) Napríklad § 71 až 71n, 73 až 73u a 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

31.

V § 33 ods. 19 a 20, § 37 ods. 7, § 37a vrátane nadpisu, § 37b vrátane nadpisu, § 37c ods. 1 ...

32.

V § 34 ods. 4 sa slová „výkon funkcie riadenia“ nahrádzajú slovom „riadenie“.

33.

V § 37 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

34.

V § 39 ods. 1 sa slová „osobitného predpisu,26)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,26)“. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 26 až 28 znejú:

„26) Čl. 29 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2017/565 v platnom znení. Nariadenie Európskeho ...

35.

V § 39 ods. 6 sa slová „až 6“ nahrádzajú slovami „až 5“.

36.

V § 40 ods. 9 sa slová „v podielovom“ nahrádzajú slovom „vo“, slová „podielové listy“ ...

37.

V § 40 ods. 10, § 43 až 45, § 46 ods. 1, § 48 až 52, § 57, § 71 ods. 1, 3 a 10, § 119 ods. ...

38.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

„32) Čl. 64 až 66 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.“.

39.

V § 43 ods. 2 sa za slovami „a podielnikmi fondu“ vypúšťajú slová „alebo podielnikmi“.

40.

§ 45b sa vypúšťa.

41.

V § 46 ods. 2 písm. b) sa slová „príslušného podielového“ nahrádzajú slovom „spravovaného“. ...

42.

V § 47 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) súčet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty spravovaného majetku prevyšujúcej 250 000 000 eur; táto ...

43.

V § 47 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o správcovskú spoločnosť ...

44.

V § 47 odsek 3 znie:

„(3) Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa zahŕňa majetok v spravovaných fondoch vrátane ...

45.

V § 48 ods. 10, § 79 ods. 7 sa slová „fond kvalifikovaných investorov“ vo všetkých tvaroch ...

46.

V § 53 sa vypúšťa slovo „tuzemského“ vo všetkých tvaroch.

47.

V § 54 ods. 2 sa slová „fondov kvalifikovaných investorov“ nahrádzajú slovami „alternatívnych ...

48.

V § 54 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

49.

V § 59 ods. 2 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

50.

V § 67 ods. 1 sa za slovo „spoločnosťou“ vkladajú slová „alebo so zahraničnou správcovskou ...

51.

V § 67 odsek 2 znie:

„(2) Správcovská spoločnosť sa nesmie zlúčiť s inou právnickou osobou, ako je správcovská ...

52.

V § 69a ods. 1 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.

53.

V § 69a odsek 2 znie:

„(2) Na zlučovanie samosprávnych investičných fondov sa primerane použijú ustanovenia tohto ...

54.

V § 69a ods. 3 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 28 alebo povolenie podľa“.

55.

§ 69b vrátane nadpisu znie:

„§ 69b Zrušenie samosprávneho investičného fondu likvidáciou (1) K zrušeniu samosprávneho ...

56.

V § 70 ods. 1 druhá veta znie: „Strešný fond a jeho podfondy musia mať jedného depozitára.“. ...

57.

V § 70 ods. 2 sa za slovo „depozitárom“ vkladajú slová „štandardného fondu a špeciálneho ...

58.

V § 70 ods. 3 sa slová „fond kvalifikovaných investorov“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami ...

59.

V § 70 ods. 5 druhej vete sa slová „tuzemského subjektu kolektívneho investovania“ a slová ...

60.

§ 70 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Depozitár alternatívneho investičného fondu musí mať miesto usadenia v Slovenskej republike. ...

61.

V § 71 ods.15 sa za slová „odseku 14,“ vkladajú slová „Národná banka Slovenska“.

62.

V § 72 odsek 2 znie:

„(2) Na činnosť a kontrolné úlohy depozitára alternatívneho investičného fondu sa vzťahujú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47c znie:

„47c) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/438 zo 17 decembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica ...

63.

V § 76a sa vypúšťajú slová „ktorý nie je fondom kvalifikovaných investorov,“.

64.

V § 77 ods. 1 sa vypúšťa tretia až piata veta.

65.

§ 77 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenia odseku 4 sa nevzťahujú na špeciálny fond kvalifikovaných investorov a subjekt ...

66.

V § 78 ods. 1 sa slová „podielový fond“ nahrádzajú slovami „tuzemský subjekt kolektívneho ...

67.

Poznámky pod čiarou k odkazom 49f a 49g znejú:

„49f) Čl. 100 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013 a čl. 18 delegovaného nariadenia (EÚ) ...

68.

V § 82 ods. 8 písm. b) a c) sa slová „tuzemský subjekt kolektívneho investovania“ nahrádzajú ...

69.

V § 82 ods. 9 písm. a) sa vypúšťa slovo „príslušného“.

70.

V § 83 ods. 1 sa slová „podielového fondu alebo investičného fondu s premenlivým základným ...

71.

V § 86 ods. 2 sa slová „udelenia povolenia na vznik“ nahrádzajú slovami „nadobudnutia právoplatnosti ...

72.

V § 88 ods. 2 sa slovo „podielového“ nahrádza slovom „štandardného“.

73.

V § 88 ods. 4 písm. a) druhom bode sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

74.

V § 88 ods. 4 písm. b) prvom bode sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

75.

V § 91 ods. 3 sa slová „podielového fondu“ nahrádzajú slovami „štandardného fondu“ a ...

76.

V § 96 sa na konci pripájajú tieto vety: „Nekryté predaje zahŕňajú aj predaj nakrátko vo vzťahu ...

a)

predaj majetku z fondu na základe zmluvy o spätnom odkúpení uzatvorenej medzi správcovskou spoločnosťou ...

b)

prevod cenných papierov na základe zmluvy o pôžičke cenných papierov alebo

c)

uzavretie derivátovej zmluvy, na základe ktorej sa majú predať cenné papiere za dohodnutú cenu ...

77.

V § 100 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

78.

V § 108 ods. 4 sa za slová „do hlavného fondu“ vkladá čiarka a slová „ktorý je štandardným ...

79.

V § 110 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na tento účel je správcovská spoločnosť oprávnená ...

80.

V § 110 ods. 4 sa slovo „podielovým“ nahrádza slovom „štandardným“.

81.

V § 119 ods. 3 písm. b) tretí bod a štvrtý bod znejú:

„3. je zanikajúcim fondom najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov alebo subjekt ...

82.

V § 119a ods. 1 sa za slovo „fondom“ vkladá slovo „je“.

83.

V § 120 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta, slová „tohto fondu“ sa nahrádzajú slovami „špeciálneho ...

84.

V § 122 ods. 2 sa slovo „udelenia“ nahrádza slovami „nadobudnutia právoplatnosti“ a za slovo ...

85.

V § 123 ods. 2 sa vypúšťajú slová „príslušný podielový“.

86.

V § 124 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „podielovom“ a slová „cenných papierov“ sa nahrádzajú ...

87.

V § 125 ods. 5 sa za slovo „fondu“ vkladá slovo „nehnuteľností“.

88.

V § 126 ods. 3 a § 135 ods. 6 a 7 sa za slovo „spravujúca“ vo všetkých tvaroch vkladá slovo ...

89.

V § 129 ods. 2 sa za slová „ak sa do majetku“ vkladá slovo „verejného“.

90.

V § 130 ods. 5 sa slová „v štandardnom“ nahrádzajú slovami „vo verejnom špeciálnom“.

91.

V § 135 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Nad limit podľa prvej vety možno z verejného ...

a)

verejný špeciálny fond nehnuteľností je jediným akcionárom realitnej spoločnosti,

b)

verejný špeciálny fond nehnuteľností je jediným veriteľom realitnej spoločnosti v súvislosti ...

c)

ročná účtovná závierka realitnej spoločnosti je overená audítorom,

d)

všetky pôžičky poskytnuté realitnej spoločnosti z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností ...

92.

V § 135 ods. 5 sa za slová „v ktorej má“ vkladá slovo „verejný“.

93.

V § 136 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) profesionálnemu investorovi, ktorý spĺňa požiadavky na profesionálneho klienta,3c) alebo“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 54 sa vypúšťa.

94.

V § 136 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

95.

V § 137 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o nesamosprávny špeciálny fond kvalifikovaných ...

96.

V § 137 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

97.

V § 137 ods. 3 sa za slovo „splnené“ vkladá čiarka a slová „okrem podmienok podľa odseku ...

98.

V § 137 odsek 9 znie:

„(9) Ak Národná banka Slovenska zamietla žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, ktorá ...

99.

V § 137 ods. 18 sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „o udelenie povolenia“.

100.

V § 147 ods. 1 sa vypúšťajú slová „len privátnou ponukou a“.

101.

V § 148 ods. 1 sa vypúšťajú slová „aj verejnou ponukou“.

102.

V § 150a odsek 3 znie:

„(3) Právo na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných alternatívnych ...

103.

V § 150b ods. 1 písm. g) prvom bode sa slová „fond kvalifikovaných investorov“ nahrádzajú ...

104.

V § 150b ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a špeciálne fondy kvalifikovaných investorov ...

105.

V § 150d ods. 2 sa vypúšťajú slová „prostredníctvom privátnej ponuky“.

106.

V § 150h ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

107.

V § 151 ods. 1 prvej vete sa slová „Správcovská spoločnosť, fond“ nahrádzajú slovami „Subjekt ...

108.

V § 151 ods. 2, 6 a 8 sa slovo „fondu“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „subjektu kolektívneho ...

109.

V § 151 ods. 3, 4 a 6 sa vypúšťajú slová „podielových listov alebo“ vo všetkých tvaroch. ...

110.

V § 151 ods. 4 sa vypúšťa slovo „podielového“ vo všetkých tvaroch.

111.

V § 151 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.

112.

V § 151 ods. 8 sa slová „až 8“ nahrádzajú slovami „až 7“.

113.

V § 152 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Povinnosť zverejniť kľúčové informácie pre investorov a predajný prospekt podľa odseku ...

114.

V § 157 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 9 až 14.

115.

V § 157 ods. 13 sa slová „a 10“ nahrádzajú slovami „a 9“.

116.

V § 159a ods. 1 písm. k) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 160 alebo pri subjekte podľa ...

117.

V § 160a ods. 1 prvá veta znie: „Správcovská spoločnosť je povinná za každý spravovaný subjekt ...

118.

V § 161 ods. 1 písm. a) sa slová „podielovým fondom alebo investičným fondom s premenlivým ...

119.

V § 161 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „podielových“ vo všetkých tvaroch.

120.

V § 161 ods. 2 sa slová „podielové listy“ nahrádzajú slovami „cenné papiere“ a slová ...

121.

V § 161 ods. 3 sa slová „vo fonde“ nahrádzajú slovami „v spravovanom subjekte kolektívneho ...

122.

V § 161 ods. 4 sa v celom texte slová „podielové listy“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami ...

123.

V § 163 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou alebo so zahraničnou ...

124.

V § 163 ods. 1 písm. k) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

125.

V § 163 ods. 1 písm. l) sa za slovo „vytvorenie“ vkladá slovo „fondu“.

126.

V § 163 ods. 1 písm. q) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na zlúčenie samosprávneho ...

127.

§ 167 znie:

„§ 167 (1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) podávajú ...

128.

V § 171 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo má vyrovnané všetky záväzky voči ...

129.

V § 178 ods. 2 sa slová „udelené aj povolenie v súlade s právne záväzným aktom Európskej ...

130.

V § 180 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri zlučovaní samosprávnych investičných fondov ...

131.

V § 180 ods. 7 písmená d) a e) znejú:

„d) je zanikajúcim fondom najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov alebo subjekt ...

132.

§ 180 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú na zlučovanie samosprávnych investičných fondov ...

133.

V § 184 ods. 4 a 8 sa za slovo „fond“ vkladá čiarka a slová „ktorý nie je zberným fondom,“. ...

134.

V § 184 ods. 7 písm. d, e) a f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý nie je zberným fondom,“. ...

135.

Poznámka pod čiarou k odkazu 77 znie:

„77) Čl. 20, 21 a 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 ...

136.

V nadpise § 189 sa slovo „podielový“ nahrádza slovom „spravovaný“.

137.

V § 189 ods. 1 písm. a) sa slovo „príslušného“ nahrádza slovom „spravovaného“.

138.

V § 189 ods. 1 písm. b) sa slovo „príslušný“ nahrádza slovom „spravovaný“.

139.

§ 189 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na špeciálne fondy kvalifikovaných investorov sa ustanovenie odseku 1 písm. b) nevzťahuje. ...

140.

V § 193 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 57a“.

141.

V § 193 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobitných predpisov77f)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 77f znie:

„77f) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 345/2013 v platnom znení a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 v ...

142.

Poznámka pod čiarou k odkazu 79 znie:

„79) § 138 až 141 a § 145 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

143.

V § 202 ods. 2 sa slovo „najmenej“ nahrádza slovom „najviac“.

144.

V § 202 ods. 3 sa za slová „správcovská spoločnosť“ vkladá čiarka a slová „investičný ...

145.

§ 202 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

„(19) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti osôb, na ktoré sa vzťahujú povinnosti ...

146.

Slovo „samospravovaný“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „samosprávny“ ...

147.

Príloha č. 1 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica ...

148.

V prílohe č. 3 šiestom bode písm. s) a t) sa slovo „výdavky“ nahrádza slovom „náklady“. ...

Čl. XVI

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení ...

1.

V § 3 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
vykonáva analytickú činnosť v oblastí daní, poplatkov a colníctva,“.

Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená g) až m).

2.

V § 4 ods. 3 písm. ab) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vykonáva analytickú činnosť ...

Čl. XVII

Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 11 ods. 3 písm. m) a ods. 4 sa slová „osobitného predpisu10)“ nahrádzajú slovami „osobitných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Napríklad § 24 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, § 35 zákona č. 92/2008 ...

2.

V § 13 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

4.

§ 71 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Ak zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu zruší stály rozhodcovský súd z iného dôvodu ...

Poznámka pod čiaru k odkazu 18 znie:

„18) Napríklad § 101 a 112 Občianskeho zákonníka, § 397 a 402 až 407 Obchodného zákonníka.“. ...

5.

V § 72 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa rovnako vzťahuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33) Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. ...

Čl. XVIII

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „spotrebiteľom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9c znejú:

„9a) § 90 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 10 ods. 7 sa slová „osobitným predpisom.23)“ nahrádzajú slovami „osobitnými predpismi.23)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...

3.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý má oprávnenie riešiť spory medzi spotrebiteľmi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ...

4.

V § 13 ods. 4 sa za slovo „Ak“ vkladajú slová „osobitný predpis23b) neustanovuje inak alebo“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:

„23b) Napríklad § 90 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení ...

Čl. XIX

Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

§ 7 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Opatrením,26) ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) § 18 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej ...

Čl. XX

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ...

1.

V § 2 ods. 2 písm. d) sa za slovo „sietí“ vkladá čiarka a slovo „infraštruktúr“, za slovo ...

2.

V § 2 ods. 2 písm. d) sa slová „osobitného predpisu,3)“ nahrádzajú slovami „osobitných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:

„3) Napríklad § 28c, § 28d, § 45 ods. 8 a § 64 ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných ...

3.

V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na účely zabezpečenia plnenia úloh podľa tohto zákona môže úrad na účel zabezpečenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) Napríklad § 6 ods. 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

4.

V § 12 ods. 1 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.“.

5.

V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slová „Národnej banky Slovenska“ vkladajú slová „alebo Európskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1024/2013.“.

6.

V prílohe č. 1 v sektore „1. Bankovníctvo“ v stĺpci „Prevádzkovateľ služieb“ sa vkladá ...

„správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry ...

7.

V prílohe č. 1 v sektore „8. Priemysel“ sa vkladá nový podsektor „Inteligentný priemysel“ ...

„subjekt zapojený do inteligentného priemyslu“ a „správcovia a prevádzkovatelia sietí a ...

8.

V prílohe č. 1 v sektore „10. Verejná správa“ v podsektore „Utajované skutočnosti“ sa ...

„správca a prevádzkovateľ verejnej regulovanej služby, ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný ...

Čl. XXI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. VI bodov 2, 11, 18, 37 až 39, 41, 42, ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore