Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 372/2021 účinný od 01.11.2021 do 31.12.2021

Platnosť od: 20.10.2021
Účinnosť od: 01.11.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odpadové hospodárstvo, Správne poplatky, Odpady, nakladanie s odpadmi
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 372/2021 účinný od 01.11.2021 do 31.12.2021
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 372/2021 s účinnosťou od 01.11.2021

Legislatívny proces k zákonu 372/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z, zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 46/2021 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z. a zákona č. 216/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
každý prenajímateľ objektu, správca administratívneho alebo obchodného centra, ktorý plní prenesenú poplatkovú povinnosť za poplatníka17a) a zároveň zabezpečuje zhromažďovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov svojich nájomcov na základe zmluvy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 77 ods. 2 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 9 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Záväzná časť programu kraja okrem údajov podľa odseku 5 obsahuje aj konkrétne ciele a opatrenia na podporu predchádzania vzniku odpadu. Uvedené ciele a opatrenia vychádzajú z platného programu predchádzania vzniku odpadu a zohľadňujú špecifiká a podmienky kraja.“.

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.

3.
V § 9 ods. 9 sa slová „odsekov 1 až 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 7“.
5.
V § 14 ods. 1 písm. i) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu“.
6.
V § 15 odseky 4 až 6 znejú:

„(4)
Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu do vodného toku, na pobrežných pozemkoch alebo v inundačných územiach, je ten, kto oznámenie prijal, povinný bezodkladne o uvedenej skutočnosti informovať príslušný orgán štátnej vodnej správy. Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu v chránenom území, je ten, kto oznámenie prijal, povinný bezodkladne o uvedenej skutočnosti informovať príslušnú štátnu organizáciu ochrany prírody a krajiny.

(5)
Na základe oznámenia podľa odsekov 1 a 2 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva po vykonaní miestnej ohliadky overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu28) nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin,29) a vydá o tom odborné vyjadrenie;30) odborné vyjadrenie vydá aj vtedy, ak vykonané overenie nasvedčuje tomu, že nie je podozrenie zo spáchania trestného činu. Ak je to odôvodnené, k vykonaniu miestnej ohliadky sa prizve aj zástupca iného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

(6)
Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 a z odborného vyjadrenia podľa odseku 5 možno predpokladať, že ide o skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postupuje podľa odseku 7.“.

7.
V § 15 ods. 17 sa slová „orgány policajného zboru“ nahrádzajú slovami „Policajný zbor“.
9.
V § 19 ods. 1 písmeno g) znie:

„g)
vykonávať monitorovanie počas prevádzkovania skládky a po jej uzavretí, uchovávať záznamy z tohto monitoringu a každoročne do 28. februára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,“.

10.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13)
Dodávateľ výrobku51a) je povinný poskytovať Európskej chemickej agentúre informácie51b) použitím formátov a nástrojov poskytnutých touto agentúrou na uvedený účel.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 51a a 51b znejú:

„51a) Článok 3 bod 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.

51b) Článok 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.“.

11.
V § 26 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a ak sa na prepravu nebezpečného odpadu vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f), aj v súlade s týmto súhlasom,“.
12.
V § 26 ods. 2 písm. b) a § 26 ods. 4 a 5 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu“.
13.
V § 27 odsek 16 znie:

„(16)
Výpoveď podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu sa musí odoslať preukázateľným spôsobom organizácii zodpovednosti výrobcov do 20. augusta v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený. Výpoveď podľa odseku 15 prvej vety sa musí odoslať preukázateľným spôsobom organizácii zodpovednosti výrobcov do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.“.

14.
V § 28 ods. 4 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto povinnosť sa nevzťahuje na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly,“.
19.
V § 52 odsek 24 znie:

„(24)
Trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre nasledujúci kalendárny rok je percentuálny podiel množstva obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike výrobcami obalov a výrobcami neobalových výrobkov, ktorí sú s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmluvnom vzťahu pre nasledujúci kalendárny rok z údajov predložených podľa § 59 ods. 1 písm. h) prvého a druhého bodu, k celkovému množstvu obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike vypočítaných z údajov predložených podľa § 59 ods. 1 písm. h), výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne. Do množstva obalov podľa prvej vety sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných obalov.“.

20.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:

„72a) Čl. 3 piaty bod nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.“.

22.
V § 59 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d)
podrobnosti o minimálnej úrovni dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov na účely materiálového zhodnotenia v súlade s vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. m)],

e)
spôsob a špecifikáciu zabezpečenia a vykonávania zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov [§ 105 ods. 3 písm. w)].“.

23.
V § 59 ods. 11 písm. a) sa vypúšťa slovo „alebo“.
24.
V § 59 sa odsek 11 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c)
v dôsledku toho, ak súhrnný počet obyvateľov v jej zmluvných obciach na nasledujúci kalendárny rok od 1. januára kalendárneho roka nezodpovedá trhovému podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, lebo je väčší, a to k 31. decembru kalendárneho roka; výpoveď sa musí doručiť obci najneskôr do 30. novembra v kalendárnom roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený, alebo

d)
kedykoľvek, ak to vyžaduje potreba dosiahnutia súhrnného počtu obyvateľov v zmluvných obciach zodpovedajúceho trhovému podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 28 ods. 5 písm. f); výpovedná lehota uplynie ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď obci doručená.“.

25.
V § 64 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla a ak pri vystavení potvrdenia o prevzatí starého vozidla je z evidencie automaticky vygenerované potvrdenie o vyradení vozidla, jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla,“.

26.
V § 64 ods. 2 písm. d) sa za slová „staré vozidlo“ vkladajú slová „a odobrané osvedčenie o evidencii časť I a časť II tohto starého vozidla“.
27.
V § 64 ods. 2 písmeno g) znie:

„g)
zaslať bezodkladne po prevzatí starého vozidla na spracovanie v elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje z potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie,“.

28.
V § 65 ods. 1 písmeno o) znie:

„o)
vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla a ak pri vystavení potvrdenia o prevzatí starého vozidla je z evidencie automaticky vygenerované potvrdenie o vyradení vozidla [§ 105 ods. 3 písm. n)], jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla; uvedená povinnosť sa neuplatní, ak staré vozidlo preberá od osoby oprávnenej na zber starých vozidiel,“.

29.
V § 65 ods. 1 písm. v) sa slová „o spracovaní starého vozidla“ nahrádzajú slovami „z potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie“ a za slová „do 30 dní“ sa vkladajú slová „po uplynutí kalendárneho štvrťroku“.
30.
V § 65 ods. 1 sa vypúšťa písmeno x).
31.
V § 79a ods. 3 písm. b) sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
33.
V § 81 sa odsek 7 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu109a) za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 109a znie:

„109a) § 12 a 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o Štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“.

35.
§ 81 sa dopĺňa odsekom 27, ktorý znie:

„(27)
Ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, je povinný tento odpad dotriedený na úroveň ustanovenú vo vykonávacom predpise poskytnúť na materiálové zhodnotenie najmenej dvom zariadeniam oprávneným na recykláciu daného druhu dotriedeného odpadu. Ak tieto zariadenia na recykláciu odmietnu prijať takto dotriedený odpad, vydajú o tom písomné potvrdenie, na ktorého základe môže byť odpad energeticky zhodnotený.“.

36.
V § 82 odsek 1 znie:

„(1)
Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore,
a)
ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom,

b)
ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom.“.

37.
V § 88a sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
oznámiť ministerstvu plánovanú cezhraničnú prepravu najneskôr tri pracovné dni pred jej uskutočnením.“.

38.
V § 90 ods. 3 písm. a) štvrtý bod znie:

„4.
v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané právoplatné rozhodnutie podľa § 94 ods. 2 písm. c) až h) o zrušení autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre príslušný vyhradený výrobok podľa § 27 ods. 1, právnickej osobe, ktorá žiada o udelenie autorizácie a členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorí žiadajú o udelenie autorizácie neboli členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bolo v predchádzajúcich troch rokoch vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov,“.

39.
V § 90 ods. 3 písm. b) štvrtý bod znie:

„4.
v predchádzajúcich troch rokoch jej nebolo vydané právoplatné rozhodnutie podľa § 94 ods. 3 písm. c) až f) o zrušení autorizácie na výkon činnosti tretej osoby právnickej osobe, ktorá žiada o udelenie autorizácie a členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorí žiadajú o udelenie autorizácie, neboli členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bolo v predchádzajúcich troch rokoch vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti tretej osoby.“.

40.
V § 90 ods. 4 písmeno d) znie:

„d)
žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané právoplatné rozhodnutie podľa § 94 ods. 4 písm. c) až h) o zrušení autorizácie na výkon činnosti individuálneho plnenia povinností pre príslušný vyhradený výrobok.“.

41.
V § 92 ods. 2 sa za slová „3 písm. a)“ vkladajú slová „a b)“.
42.
V § 93 ods. 1 sa slová „ministerstvu oznámiť“ nahrádzajú slovami „požiadať ministerstvo o“ a za slová „autorizácie a“ sa vkladá slovo „oznámiť“.
43.
V § 93 ods. 2 sa v úvodnej vete slovo „oznámenia“ nahrádza slovom „žiadosti“.
44.
V § 94 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 27 ods. 4 písm. e) alebo písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 4 písm. e), g) alebo písm. k)“.
45.
V § 94 ods. 3 písm. e) sa slová „§ 44 ods. 8 písm. a), c), f) alebo písm. u)“ nahrádzajú slovami „§ 44 ods. 8 písm. a), b), c), d), p), r) alebo písm. u)“.
46.
V § 94 ods. 4 písm. e) sa slová „§ 29 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 1 písm. a), b), c), j) alebo písm. n)“.
47.
V § 95 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „organizáciou poverenou“.
48.
V § 95 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
49.
V § 97 ods. 1 písm. d) sa slovo „vrátane“ nahrádza slovom „alebo“.
50.
V § 97 ods. 1 písmená f) a g) znejú:

„f)
prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí,125a)

g)
schválenie plánu na recykláciu lode,125b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 125a a 125b znejú:

„125a) Čl. 3 ods. 1 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES (Ú. v. ES L 330, 10. 12. 2013) v platnom znení.

125b) Čl. 3 ods. 1 bod 16 nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 v platnom znení.“.

51.
V § 97 ods. 1 písm. j) sa za slovo „monitorovanie“ vkladajú slová „po uzavretí skládky ako celku“.
52.
V § 97 ods. 1 sa vypúšťa písmeno t).

Doterajšie písmená u) až x) sa označujú ako písmená t) až w).

53.
V § 97 ods. 1 sa vypúšťajú písmená v) a w).
54.
V § 97 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
všetky druhy a kategórie odpadov, s ktorými bude nakladané v rámci súhlasu, a ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. a) až c), f), l) až n) a s), t) a u), aj množstvo odpadov,“.

55.
V § 97 ods. 3 úvodná veta znie:

„(3)
Súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d), f), h), i), q), s), t) a u) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj“.

56.
V § 97 ods. 13 sa za slová „Uzavretie skládky odpadov“ vkladajú slová „ako celku“.
57.
V § 97 sa vypúšťa odsek 16.

Doterajšie odseky 17 až 21 sa označujú ako odseky 16 až 20.

58.
V § 97 ods. 16 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto ustanovenie sa nevzťahuje na súhlasy, ktoré sú súčasťou povolenia podľa osobitného predpisu.125c).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 125c znie:

„125c) § 3 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

59.
V § 97 ods. 17 sa číslo „17“ nahrádza číslom „16“, vypúšťajú sa slová „a v)“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto ustanovenie sa nevzťahuje na časť súhlasu podľa odseku 1 písm. j) vydaného na následné monitorovanie po uzavretí skládky odpadov ako celku.“.
60.
V § 97 ods. 18 sa číslo „18“ nahrádza číslom „17“.
61.
V § 97 ods. 20 sa na konci pripája táto veta: „Súhlas podľa odseku 1 písm. s) sa udeľuje aj zhotoviteľovi geologických prác, ak ide o spätné zasypávanie pri sanácii environmentálnej záťaže alebo sanácii geologického prostredia podľa osobitného predpisu126a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 126a znie:

„126a) Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.“.

62.
V § 98 ods. 4 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „126a)“ nahrádza odkazom „126b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 126b znie:

„126b) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

63.
V § 98 odsek 5 znie:

„(5)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykoná registráciu podľa odsekov 1 až 4 na základe žiadosti žiadateľa o registráciu; žiadateľovi vydá o tom potvrdenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odsekov 1 až 4.“.

64.
V § 100 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „organizáciou poverenou“.
65.
V § 103 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
66.
V § 105 ods. 2 písm. k) a o) sa vypúšťajú slová „prostredníctvom poverenej organizácie“.
67.
V § 105 ods. 2 písmeno aj) sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“ a slová „písm. x)“ sa nahrádzajú slovami „písm. g)“.
68.
V § 105 sa odsek 2 dopĺňa písmenami an) a ao), ktoré znejú:

„an)
určuje identifikátory prijatých platieb podľa § 24 ods. 4 a zverejňuje a aktualizuje ich zoznam na svojom webovom sídle,

ao)
monitoruje cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6.“.

69.
V § 105 ods. 3 písm. m) sa slová „sadzby pre určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,“ nahrádzajú slovami „podrobnosti o výške ekonomicky oprávnených výdavkov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov“ a na konci sa vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „podrobnosti o minimálnej úrovni dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov, podrobnosti k zasielaniu a zverejňovaniu podľa § 16 ods. 12, podrobnosti k zasielaniu a zverejňovaniu Správy o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 4 písm. n) a p) a odsekov 9 a 10,“.
70.
V § 105 ods. 4 písm. b) sa nad slovo „komisie“ umiestňuje odkaz 140a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 140a znie:

„140a) Napríklad Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1885 zo 6. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá výpočtu, overovania a nahlasovania údajov o skládkach komunálneho odpadu v súlade so smernicou Rady 1999/31/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2000/738/ES; vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1004 z 7. 6. 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá výpočtu, overovania a nahlasovania údajov o odpade v súlade so smernicou EP a Rady 2008/98/ES a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2012) 2384.“.

71.
V § 106 písmeno g) znie:

„g)
je oprávnená kontrolovať cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, oznámených podľa § 88a ods. 2 písm. f),“.

72.
V § 107 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až w) sa označujú ako písmená g) až v).

73.
V § 107 písmeno r) znie:

„r)
udeľuje súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie a súhlas na vydávanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov vykonávajúceho činnosť prípravy na opätovné použitie,“.

74.
V § 108 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
vykonáva registráciu, vedie a zverejňuje zoznam registrovaných osôb podľa § 98,“.

75.
V § 110 ods. 1 písm. a) sa za slová „uvedených v“ vkladajú slová „§ 25 ods. 13,“.
76.
V §113 ods. 2 písm. p) sa slová „písm. x)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
77.
V § 113 ods. 4 sa slová „písm. a), c), d), j) až n), p) až w)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c), d), f), j) až n), p) až t) a u)“.
78.
V § 114 sa vypúšťa odsek 4.
79.
V § 114b ods. 1 sa za slová „podľa § 97 ods.1 písm. j)“ vkladajú slová „a nesplnil všetky požiadavky a podmienky na vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j)“.
80.
V § 115 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Orgán oprávnený podľa odseku 3 na prejednávanie priestupkov môže v rozhodnutí o uložení sankcie osobe zodpovednej za priestupok podľa odseku 1 súčasne uložiť opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

81.
V § 115 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
82.
V § 117 ods. 1 sa slová „§ 16 ods. 8 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 8 písm. b), ods. 12“ a slová „§ 65 ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), v), w), x)“ sa nahrádzajú slovami „§ 65 ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), v), w)“.
83.
V § 117 ods. 2 sa slová „§ 25 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 5, 13“.
84.
V § 117 ods. 3 sa vypúšťajú sa slová „§ 28 ods. 9 písm. c);“.
85.
V § 117 ods. 4 sa slová „§ 97; § 114 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 97“.
86.
V § 117 odsek 6 znie:

„(6)
Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 13; § 13; § 16 ods. 5, 10; § 19 ods. 1 písm. f); § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. f), g); § 25 ods. 1, 7; § 27 ods. 25; § 28 ods. 9 písm. e); § 31a ods. 2, 6, 8; § 33; § 43; § 53 ods. 3; § 53a; § 62 ods. 6; § 73a; § 76 ods. 4; § 79 ods. 16, 24; § 81 ods. 27; § 84 ods. 3, 5; § 88a ods. 1 písm. f; § 135e ods. 1, 2, 3, 4; § 135g.“.

87.
V § 135eb ods. 7 a 8 sa číslo „2021“ nahrádza číslom „2022“.
88.
Za § 135h sa vkladá § 135i, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠135i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021
(1)
Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. d) na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora, vydané podľa predpisov účinných do 31. októbra 2021 sa považujú za rozhodnutia podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti.

(2)
Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. f) na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení § 97 ods. 1, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov, vydané podľa predpisov účinných do 31. októbra 2021 strácajú platnosť 1. novembra 2021 okrem rozhodnutí vydaných na nakladanie s nebezpečným odpadom s obsahom azbestu, ktorých platnosť skončí uplynutím doby, na ktorú boli vydané. Ten, kto vykonáva prepravu nebezpečných odpadov podľa predpisov účinných do 31. októbra 2021, na ktorú sa vyžadoval súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f), je povinný požiadať o registráciu podľa § 98 do 10 dní od účinnosti tohto zákona.

(3)
Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. g) na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne, vydané podľa predpisov účinných do 31. októbra 2021 strácajú platnosť 1. novembra 2021.

(4)
Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. t) na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením vydané podľa predpisov účinných do 31. októbra 2021 strácajú platnosť 1. novembra 2021.

(5)
Rozhodnutia vydané podľa § 97 ods. 1 písm. w) a x) podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2021 zostávajú v platnosti.“.

89.
Za § 135i sa vkladá § 135j, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠135j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Ten, kto vykonáva triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, je povinný zasielať ministerstvu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 16 ods. 3, údaje podľa § 16 ods. 12 písm. a) druhého bodu prvýkrát za kalendárny rok 2022 do 30. júna 2023.

(2)
Organizácia zodpovednosti výrobcov plní povinnosti podľa § 28 ods. 4 písm. n) a p) za kalendárny rok 2021 podľa doterajších právnych predpisov.“.

91.
V prílohe č. 3 bod V. znie:

V.Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov
1.
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 % podľa hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku.

2.
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 najmenej na 65 % podľa hmotnosti komunálneho odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Pravidlá výpočtu dosahovania cieľov na účely notifikácie vo vzťahu k Európskej únii
2.1
Na účely výpočtu, či sa dosiahli stanovené ciele, sa vypočíta
a)
hmotnosť komunálneho odpadu vzniknutého a pripraveného na opätovné použitie alebo recyklovaného v danom kalendárnom roku,

b)
hmotnosť komunálneho odpadu pripraveného na opätovné použitie ako hmotnosť výrobkov alebo zložiek výrobkov, ktoré sa stali komunálnym odpadom a pri ktorých sa vykonali všetky potrebné činnosti súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, aby sa umožnilo opätovné použitie bez potreby ďalšieho triedenia alebo iného predbežného spracovania,

c)
hmotnosť recyklovaného komunálneho odpadu ako hmotnosť odpadu, ktorý po vykonaní všetkých potrebných kontrol, triedenia a iných prípravných činností na odstraňovanie odpadových materiálov, ktoré nie sú určené na ďalšie spracovanie, a na zabezpečenie vysokej kvality recyklácie vstupuje do činnosti recyklácie, pričom odpadové materiály sa znova spracujú na výrobky, materiály alebo látky.

2.2
Hmotnosť recyklovaného komunálneho odpadu sa meria v momente, keď odpad vstupuje do činnosti recyklácie.

2.3
Odchylne od bodu 2.2 možno hmotnosť recyklovaného komunálneho odpadu merať pri výstupe z akýchkoľvek triediacich činností za predpokladu, že
a)
takýto výstupný odpad sa následne recykluje,

b)
hmotnosť materiálov alebo látok, ktoré sa odstránia ďalšími činnosťami pred recykláciou a následne sa nerecyklujú, nie je zahrnutá do hmotnosti odpadu nahláseného ako recyklovaný.

2.4
Výpočet cieľov recyklácie vychádza z hmotnosti komunálneho odpadu, ktorý sa recykluje. Údaje o recyklovanom komunálnom odpade vychádzajú/sa získavajú predovšetkým z informačného systému, technických špecifikácií požiadaviek na kvalitu vytriedeného odpadu alebo priemernej miery strát v súvislosti s triedeným odpadom podľa rôznych druhov odpadu a rôznych postupov nakladania s odpadom. Priemerné miery strát sa použijú len v prípadoch, ak nie je možné inak získať spoľahlivé údaje, a vypočítajú sa na základe pravidiel výpočtu stanovených v osobitnom predpise.

2.5
Na účely výpočtu, či sa dosiahli stanovené ciele, množstvo komunálneho biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa spracúva aeróbne alebo anaeróbne, môže započítať do recyklovaného odpadu, ak sa týmto spracovaním vytvára kompost, digestát alebo iný výstupný materiál s porovnateľným množstvom recyklovaného obsahu vo vzťahu k vstupu a ktorý sa má použiť ako recyklovaný produkt, materiál alebo látka. V prípade, že výstupný produkt sa používa na pôde, môže sa započítať ako recyklovaný len vtedy, ak je výsledkom tohto použitia prínos pre poľnohospodárstvo alebo zlepšenie životného prostredia.

Od 1. januára 2027 sa započíta komunálny biologický odpad pri aeróbnom alebo anaeróbnom spracovaní ako recyklovaný len vtedy, ak bol vyzbieraný oddelene alebo ak bol triedený pri zdroji.
2.6
Na účely výpočtu, či sa dosiahli stanovené ciele, množstvo odpadových materiálov, ktoré prestali byť odpadom v dôsledku prípravných činností ešte pred tým, ako sa opätovne spracujú, možno započítať ako recyklovaný odpad, ak sú tieto materiály určené na ďalšie spracovanie na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely. Materiál, ktorý prestáva byť odpadom, ktorý sa má použiť ako palivo alebo iný prostriedok na výrobu energie, alebo sa má spáliť, spätne zasypať alebo ukladať na skládky odpadov, sa však nesmie započítať k dosahovaniu cieľov v oblasti recyklácie.

2.7
Na účely výpočtu, či sa dosiahli stanovené ciele, sa môže zohľadniť recyklácia kovov vytriedených po spaľovaní komunálneho odpadu za predpokladu, že recyklované kovy spĺňajú určité kritériá kvality v súlade s osobitným predpisom.160a)

2.8
Odpad zaslaný do iného členského štátu na účely prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo spätného zasypávania sa započítava k dosahovaniu stanovených cieľov.

2.9
Odpad vyvezený do iného ako členského štátu Európskej únie na prípravu na opätovné použitie alebo recykláciu sa započítava k dosahovaniu stanovených cieľov, len ak
a)
sú splnené požiadavky uvedené v bode 2.4,

b)
vývozca môže dokázať, že zásielka odpadu spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu, a

c)
spracovanie odpadu v inom ako členskom štáte Európskej únie prebehlo za podmienok, ktoré sú približne rovnocenné s požiadavkami relevantných právnych predpisov Európskej únie v oblasti životného prostredia.


3.
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2035 znížiť množstvo komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním najmenej na 10 % z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.

Pravidlá výpočtu dosahovania cieľov na účely notifikácie vo vzťahu k Európskej únii
3.1
Na účely výpočtu, či sa dosiahli stanovené ciele sa
a)
hmotnosť komunálneho odpadu vzniknutého a ukladaného na skládku odpadov vypočíta v danom kalendárnom roku,

b)
hmotnosť odpadu pochádzajúceho zo spracovateľských činností pred recykláciou alebo iným zhodnotením komunálneho odpadu, ako je triedenie alebo mechanické biologické spracovanie, ktorý sa následne ukladá na skládku odpadov, zahrnie do hmotnosti komunálneho odpadu, ktorý sa vykazuje ako odpad ukladaný na skládku odpadov,

c)
hmotnosť komunálneho odpadu, ktorý vstupuje do spaľovacích zariadení na zneškodňovanie, a hmotnosť odpadu vyprodukovaného činnosťami stabilizácie biologicky rozložiteľného podielu komunálneho odpadu s cieľom následného ukladania na skládku odpadov sa vykazuje ako odpad ukladaný na skládku odpadov,

d)
hmotnosť odpadu vyprodukovaného počas recyklácie alebo iných činností zhodnocovania komunálneho odpadu, ktorý sa následne ukladá na skládku odpadov, sa nezahŕňa do hmotnosti komunálneho odpadu, ktorý sa vykazuje ako odpad ukladaný na skládku odpadov.

3.2
Údaje o množstve komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním vychádzajú predovšetkým z informačného systému.

3.3
Ak sa komunálny odpad zasiela do iného členského štátu alebo sa vyváža do iného ako členského štátu Európskej únie na účely ukladania na skládku v súlade s osobitným predpisom,160b) započítava sa tento odpad do množstva odpadu ukladaného na skládku odpadov v súlade s bodom 3.1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 160a a 160b znejú:

„160a) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1004 z 7. 6. 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá výpočtu, overovania a nahlasovania údajov o odpade v súlade so smernicou EP a Rady 2008/98/ES a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2012) 2384.

160b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení.“.

92.
Príloha č. 3a vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3a
k zákonu č. 79/2015 Z. z.
Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov


Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, je dosiahnuť pre stanovené obdobie nasledovné úrovne vytriedenia komunálneho odpadu z celkového potenciálu vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade:

rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2030
60 %
63 %
66 %
70 %
80 %


Poznámka: Potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade zverejní ministerstvo každoročne na svojej webovej stránke.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení takto:

1.
V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie v položke 162 písmeno d) znie:


d) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,38) ak ide o zariadenia, na prevádzkovanie ktorého nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) alebo zberného dvora38) 11 eur
“.

2.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písmeno f) znie:


f) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí 50 eur
“.

3.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písmeno g) znie:


g) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na schválenie plánu na recykláciu lode 20 eur
“.

4.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 sa vypúšťajú písmená t), al) a am).

Čl. III

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 312/2016 Z. z., zákona č. 142/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 363/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 8 časti 9 Infraštruktúra položka 10 znie:


Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
Časť A
(povinné hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie konanie)
10. Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov
a z neželezných kovov a starých vozidiel,

– okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu
bez limitu


od 5 000 t/rok
“.

Čl. IV

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015, zákona č. 148/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 193/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z. a zákona č. 46/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písm. l) sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovom „prevádzky“.
2.
V § 3 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa šiesty bod.

Doterajšie body 7 až 9 sa označujú ako body 6 až 8.

3.
V § 7 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podmienok zhromažďovania nebezpečného odpadu30a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

„30a) § 8 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z.“.

4.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
doklad o registrácii prepravy.37a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

5.
V § 21 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podmienky zhromažďovania nebezpečného odpadu produkovanom v prevádzke“.
6.
V § 35a ods. 1 sa za slová „podať žiadosť podľa § 6 na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie“ vkladajú slová „a nesplnil všetky požiadavky a podmienky na vydanie súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod“.
7.
Za § 40g sa vkladá § 40h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠40h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021
(1)
Súhlasy podľa § 3 ods. 3 písm. c) šiesty bod vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2021 strácajú platnosť 1. novembra 2021; prevádzkovateľ je povinný do 30 dní od účinnosti tohto zákona predložiť doklad o registrácii podľa § 7 ods. 2 písm. i). Inšpekcia začne konanie o vydanie zmeny povolenia v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) a určí podmienky zhromažďovania nebezpečných odpadov produkovaných v prevádzke30a)podľa § 21 ods. 2 písm. f) najneskôr do 12 mesiacov od účinnosti tohto zákona. V konaniach podľa § 11, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. októbra 2021, inšpekcia určí aj požiadavky podľa § 21 ods. 2 písm. f).

(2)
Podmienky povolenia, ktorých súčasťou sú aj súhlasy podľa § 3 ods. 3 písm. c) vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2021, ktoré sa od 1. januára 2021 nemôžu predĺžiť podľa osobitného predpisu,15) ostávajú v platnosti do vydania zmeny povolenia nového súhlasu, ak prevádzkovateľ splnil podmienky podľa § 11 ods. 8. V konaniach o vydanie predĺženia platnosti takéhoto súhlasu, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. októbra 2021, inšpekcia vydá nový súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. c).“.

8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia „§ 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 285/2020 Z. z. sa mení takto:

§ 16 vrátane nadpisu znie:

㤠16
Prechodné ustanovenie
Jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 3 ods. 1 a ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona, môžu byť uvádzané na trh do 31. januára 2022 alebo distribuované do 30. júna 2022.“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021 okrem čl. I bodov 8, 15, 16, 17, 18, 21, 90 a 93, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čl. I bodov 4 a 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023 a čl. I bodu 32, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2025.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore