Zákon o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 372/2012 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 04.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poplatkové právo, Štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD1DS3EUPPČL0

Zákon o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 372/2012 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 372/2012 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 474/2013

Legislatívny proces k zákonu 474/2013

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel zákona

(1) Tento zákon upravuje

a)

právne vzťahy súvisiace s tvorbou, financovaním, hospodárením, kontrolou a vlastníckymi vzťahmi k štátnym ...

b)

pôsobnosť Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“).1)

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

tvorbou štátnych hmotných rezerv ich vytváranie, dopĺňanie alebo zabezpečenie doplnenia pri riešení ...

b)

hospodárením so štátnymi hmotnými rezervami ich obmena, zámena, pôžička, výpožička, nájom, uvoľňovanie, ...

1.

obmena je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou rovnakého druhu, akosti, množstva a ceny, ...

2.

zámena je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou iného druhu alebo akosti, množstva alebo ...

3.

vyčleňovanie je rozhodnutie Správy rezerv o tom, že štátne hmotné rezervy neslúžia na účel podľa tohto ...

4.

ochraňovanie je súhrn činností Správy rezerv a ochraňovateľa podľa písmena e) pri starostlivosti o štátne ...

5.

uvoľňovanie je súhrn činností spojených s predajom, pôžičkou alebo mimoriadnou obmenou štátnych hmotných ...

6.

presun je zmena ochraňovateľa štátnych hmotných rezerv,

7.

preradenie je zmena druhu štátnych hmotných rezerv v rámci Správy rezerv medzi jednotlivými druhmi štátnych ...

c)

minimálnym limitom položky hmotných rezerv určené množstvo jednej položky hmotných rezerv vyjadrené ...

d)

orientačným cieľovým stavom hmotných rezerv množstvo jednej položky hmotných rezerv vyjadrené v merných ...

e)

ochraňovateľom Správa rezerv alebo podnikateľ, ktorý na základe písomnej zmluvy o ochraňovaní vykonáva ...

f)

mimoriadnou obmenou obmena štátnych hmotných rezerv pred uplynutím ustanovenej lehoty obmeny zásob, ...

DRUHÁ ČASŤ

ŠTÁTNE HMOTNÉ REZERVY A ICH SPRÁVA

§ 3
Štátne hmotné rezervy
(1)

Štátne hmotné rezervy sa tvoria na ochranu ekonomiky a na riešenie krízovej situácie,2) mimoriadnej ...

(2)

Štátne hmotné rezervy sú majetkové hodnoty vytvárané, dopĺňané, spravované, uložené a ochraňované na ...

a)
hmotné rezervy,
b)
mobilizačné rezervy,
c)
pohotovostné zásoby.
(3)

Pri správe a nakladaní s nehnuteľnosťami sa postupuje podľa osobitného predpisu,4) ak tento zákon neustanovuje ...

(4)

Štátne hmotné rezervy sú vo vlastníctve štátu. Ak je to hospodárne a sú splnené podmienky skladovania ...

§ 4
Správa štátnych hmotných rezerv
(1)

Štátne hmotné rezervy, ktoré sú vo vlastníctve štátu, spravuje Správa rezerv spôsobom a za podmienok ...

(2)

Správa rezerv zabezpečuje

a)
tvorbu, financovanie, hospodárenie a kontrolu štátnych hmotných rezerv,
b)
vykonávanie majetkovej správy štátnych hmotných rezerv,
c)
rozmiestňovanie štátnych hmotných rezerv a ich skladovanie vo vlastných skladovacích kapacitách,
d)
pripravenosť štátnych hmotných rezerv na ich použitie na určené ciele,
e)
koordináciu činností ústredných a ostatných štátnych orgánov v oblasti štátnych hmotných rezerv,
f)
styk so zahraničím na účelné a efektívne riešenie štátnych hmotných rezerv,
g)
poskytovanie odborných služieb za úhradu v oblastiach priamo súvisiacich s činnosťou a odborným zameraním ...
h)
plnenie zakladateľských funkcií voči právnickým osobám zabezpečujúcim úlohy v oblasti štátnych hmotných ...
i)
analytickú a operatívnu evidenciu zásob štátnych hmotných rezerv,
j)
zhromažďovanie údajov o disponibilných zdrojoch hmotných rezerv,
k)
ostatné činnosti v oblasti štátnych hmotných rezerv, ktoré súvisia s plnením úloh vymedzených týmto ...
(3)

Zabezpečenie štátnych hmotných rezerv Správa rezerv uskutočňuje formou finančnej zábezpeky, bankovou ...

(4)

Finančnou zábezpekou na účely tohto zákona je zloženie peňažných prostriedkov na bežný účet Správy rezerv ...

§ 5
Tvorba štátnych hmotných rezerv
(1)

Ústredné orgány štátnej správy uplatňujú požiadavky na tvorbu štátnych hmotných rezerv vyplývajúce z ...

(2)

Tvorba štátnych hmotných rezerv sa vykonáva podľa rozpisu plánu tvorby štátnych hmotných rezerv.

(3)

Tvorba štátnych hmotných rezerv sa spravuje podľa osobitných predpisov.11)

(4)

Správa rezerv tvorí štátne hmotné rezervy kúpou na tuzemských trhoch, zahraničných trhoch alebo prostredníctvom ...

(5)

Zásoby štátnych hmotných rezerv predáva Správa rezerv v rámci obmien, zámien a uvoľňovania. Za zmluvný ...

TRETIA ČASŤ

DRUHY ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV A HOSPODÁRENIE S NIMI

§ 6
Hmotné rezervy
(1)

Hmotné rezervy tvoria vybrané suroviny, materiály a výrobky. Hmotné rezervy sú určené na ochranu ekonomiky, ...

(2)

Správa rezerv v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy posúdi účelnosť požiadaviek ...

(3)

Hmotné rezervy možno bez súhlasu Správy rezerv vyskladniť, len ak ide o odvrátenie následkov mimoriadnej ...

§ 7
Hospodárenie s hmotnými rezervami

Pri hospodárení s hmotnými rezervami Správa rezerv uplatňuje zásadu účelnosti, hospodárnosti a uskutočňuje ...

a)

ochraňovanie hmotných rezerv,

b)

obmenu a zámenu hmotných rezerv,

c)

pôžičku hmotných rezerv,

d)

uvoľňovanie hmotných rezerv.

§ 8
Obmena a zámena hmotných rezerv
(1)

Správa rezerv určuje pre jednotlivé položky hmotných rezerv lehoty obmeny, ktoré sú určené podľa technických ...

(2)

Zámenu položiek hmotných rezerv zabezpečuje Správa rezerv, ak treba jednu položku hmotných rezerv alebo ...

(3)

Obmenu a zámenu hmotných rezerv vykonáva ochraňovateľ na základe zmluvy medzi ochraňovateľom a Správou ...

(4)

Obmena alebo zámena hmotných rezerv sa vykonáva

a)
súbežnou obmenou alebo zámenou hmotných rezerv tak, aby na konci kalendárneho mesiaca nedošlo k poklesu ...
b)
nesúbežnou obmenou alebo zámenou hmotných rezerv tak, že počas trvania obmeny alebo zámeny hmotných ...
(5)

Obmenu hmotných rezerv pred uplynutím určenej lehoty obmeny možno vykonať po písomnom súhlase Správy ...

§ 9
Pôžička hmotných rezerv
(1)

Správa rezerv môže určiť, že objem hmotných rezerv, ktorý presiahne minimálny limit jednej položky, ...

(2)

Správa rezerv o poskytnutí pôžičky hmotných rezerv zabezpečenej podľa § 4 ods. 3 rozhoduje na základe ...

(3)

Pri poskytnutí pôžičky Správa rezerv dlžníkovi vyúčtuje poplatok za dočasné prenechanie hmotných rezerv ...

(4)

Ak je dlžník v omeškaní s vrátením požičaných hmotných rezerv, vyzve ho Správa rezerv písomne, aby svoju ...

(5)

Predĺženie dohodnutej doby pôžičky Správa rezerv môže povoliť iba na základe žiadosti dlžníka.

§ 10
Uvoľňovanie hmotných rezerv
(1)

Ak treba použiť hmotné rezervy na účel uvedený v § 6 ods. 1, uvoľnia sa na základe rozhodnutia vlády. ...

(2)

Pri uvoľňovaní hmotných rezerv môžu uvoľňované položky hmotných rezerv dočasne klesnúť pod minimálny ...

(3)

Správa rezerv môže predať hmotné rezervy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.11a)

§ 11
Mobilizačné rezervy
(1)

Mobilizačné rezervy tvoria prostriedky určené pre subjekty hospodárskej mobilizácie12) na plnenie opatrení ...

(2)

Mobilizačné rezervy sa môžu použiť aj v čase od vyhlásenia do skončenia mimoriadnej situácie,5) stavu ...

(3)

Ochraňovateľom mobilizačných rezerv môže byť iba subjekt hospodárskej mobilizácie,12) pre ktorý sú mobilizačné ...

(4)

Mobilizačné rezervy sa vytvárajú na základe požiadaviek na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie.2) ...

(5)

Správa rezerv po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy vykoná do 45 dní po nadobudnutí ...

(6)

O použití mobilizačných rezerv po vyhlásení mimoriadnej situácie5) a po vyhlásení III. stupňa povodňovej ...

(7)

Správa rezerv so súhlasom príslušného ústredného orgánu štátnej správy môže rozhodnúť aj o inom použití ...

(8)

Ochraňovateľ môže použiť mobilizačné rezervy len na základe rozhodnutia vlády alebo Správy rezerv.

(9)

Mobilizačné rezervy spotrebované pri použití navrhne ochraňovateľ Správe rezerv prostredníctvom príslušného ...

(10)

Ak sú mobilizačné rezervy pri použití spotrebované, znehodnotené, zničené alebo poškodené tak, že oprava ...

(11)

Ak príslušný ústredný orgán štátnej správy rozhodne o zrušení subjektu hospodárskej mobilizácie,12) ...

(12)

Ochraňovateľ každoročne vypracuje Správu o mobilizačných rezervách, ktoré ochraňuje s vyhodnotením ich ...

(13)

Ochraňovateľ každoročne do 31. marca požiada o finančný limit na bežné výdavky spojené s ochraňovaním ...

(14)

Ak je na ochraňovateľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia podľa osobitného predpisu,14) ...

§ 12
Hospodárenie s mobilizačnými rezervami

Hospodárením s mobilizačnými rezervami sa rozumie

a)

ochraňovanie mobilizačných rezerv,

b)

obmena mobilizačných rezerv,

c)

zámena mobilizačných rezerv,

d)

výpožička mobilizačných rezerv,

e)

nájom mobilizačných rezerv,

f)

vyčleňovanie, presun a preradenie mobilizačných rezerv.

§ 13
Ochraňovanie mobilizačných rezerv
(1)

Mobilizačné rezervy sa skladujú oddelene od vlastných zásob ochraňovateľa tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu, ...

(2)

Mobilizačné rezervy možno skladovať v skladových priestoroch ochraňovateľa len na základe zmluvy o ochraňovaní ...

(3)

Ak sa mobilizačné rezervy skladujú v skladových priestoroch Správy rezerv, ochraňovateľ je povinný dodržiavať ...

(4)

Preskúšanie mobilizačných rezerv, ktoré vykonáva ochraňovateľ minimálne dvakrát ročne, možno vykonať ...

(5)

Za škody, ktoré vzniknú počas preskúšania mobilizačných rezerv neodbornou manipuláciou, zodpovedá ochraňovateľ, ...

(6)

Ochraňovateľ zabezpečuje technickú spôsobilosť mobilizačných rezerv na základe servisných odporučení ...

§ 14
Obmena mobilizačných rezerv
(1)

Ochraňovateľ požiada Správu rezerv o obmenu mobilizačných rezerv na základe zistení poslednej inventarizácie ...

(2)

Obmenu mobilizačných rezerv zabezpečuje ochraňovateľ. Rozhodnutie o vykonaní obmeny mobilizačných rezerv ...

(3)

Ak sa obmena mobilizačných rezerv vykonáva v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, uskutoční sa bez ...

(4)

Ak sa obmena mobilizačných rezerv vykonáva v čase, ktorý presahuje jeden kalendárny mesiac, uskutoční ...

(5)

Finančnú zábezpeku na zabezpečenie obmeny mobilizačných rezerv zloží ochraňovateľ na bežný účet Správy ...

(6)

Pri hroziacej škode na skladovaných mobilizačných rezervách možno na základe žiadosti ochraňovateľa ...

(7)

Pravidelnú obmenu mobilizačných rezerv možno dohodnúť aj v zmluve o ochraňovaní.

§ 15
Zámena mobilizačných rezerv
(1)

Zámenu mobilizačných rezerv navrhuje Správe rezerv ochraňovateľ do 31. marca kalendárneho roka na nasledujúci ...

(2)

Rozhodnutie o vykonaní zámeny mobilizačných rezerv vydáva Správa rezerv na základe súhlasu príslušného ...

(3)

Zámenu mobilizačných rezerv vykoná Správa rezerv na základe zmluvy o zámene. Správa rezerv zabezpečuje ...

(4)

Pri zmene technológie, zmene dodávateľa mobilizačných rezerv, hroziacej škode na mobilizačných rezervách ...

(5)

Ochraňovateľ požiada o zámenu mobilizačných rezerv, ak sa preukáže, že s ohľadom na ich technickú zastaranosť, ...

(6)

Mobilizačné rezervy možno zamieňať po častiach a etapách. Každá etapa sa považuje za samostatnú zámenu ...

§ 16
Výpožička mobilizačných rezerv
(1)

Mobilizačné rezervy môže dať Správa rezerv do výpožičky štátnej rozpočtovej organizácii, štátnej príspevkovej ...

(2)

Žiadosť o výpožičku mobilizačných rezerv predkladá vypožičiavateľ ochraňovateľovi. Ak príslušný ústredný ...

(3)

Výpožička mobilizačných rezerv je pre vypožičiavateľa bezodplatná.

(4)

Ak po uplynutí lehoty výpožičky má vypožičiavateľ záujem aj naďalej využívať mobilizačné rezervy, možno ...

(5)

Výpožička mobilizačných rezerv môže byť Správou rezerv skončená na základe potreby použitia mobilizačných ...

§ 17
Nájom mobilizačných rezerv
(1)

Mobilizačné rezervy môže dať Správa rezerv do nájmu podnikateľovi (ďalej len „nájomca“) na základe písomnej ...

(2)

Žiadosť o nájom mobilizačných rezerv alebo žiadosť o predĺženie nájmu mobilizačných rezerv predkladá ...

(3)

Mesačné nájomné za mobilizačné rezervy je v zmluvne dohodnutej výške, minimálne však vo výške jednej ...

(4)

Nájom mobilizačných rezerv môže byť Správou rezerv skončený na základe potreby použitia mobilizačných ...

(5)

Pred skončením nájmu nájomca vykoná potrebnú údržbu, ošetrenie a konzerváciu na vlastné náklady. Pri ...

§ 18
Vyčleňovanie, presun a preradenie mobilizačných rezerv
(1)

Ak sa mobilizačné rezervy stanú neúčelné pre plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie,3) ochraňovateľ ...

(2)

Príslušný ústredný orgán štátnej správy žiadosť o vyčlenenie mobilizačných rezerv ochraňovateľa posúdi, ...

(3)

Na základe návrhu príslušného ústredného orgánu štátnej správy na vyčlenenie mobilizačných rezerv a ...

(4)

Na základe návrhu príslušného ústredného orgánu štátnej správy na presun mobilizačných rezerv vydá Správa ...

(5)

Pri vyčleňovaní cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel16) opatrených evidenčným číslom vozidla ochraňovateľ ...

(6)

Rozhodnutím Správy rezerv o vyčlenení mobilizačných rezerv, o preradení mobilizačných rezerv alebo o ...

(7)

Nové ocenenie mobilizačných rezerv navrhnutých na vyčlenenie podľa osobitného predpisu4) zabezpečí ochraňovateľ ...

§ 19
Pohotovostné zásoby
(1)

Pohotovostné zásoby sú určené na okamžitú a bezodplatnú pomoc pri záchrane životov, zdravia a majetku ...

(2)

Pohotovostné zásoby sú

a)
návratné, ktoré tvoria položky a technické prostriedky na zabezpečenie akcieschopnosti základných záchranných ...
b)
nenávratné, ktoré tvoria položky a technické prostriedky nevyhnutné na zabezpečenie prežitia osôb na ...
(3)

Tvorbu, financovanie a hospodárenie s pohotovostnými zásobami zabezpečuje Správa rezerv.

(4)

Pohotovostné zásoby sa tvoria v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a obvodnými ...

(5)

Správa rezerv vypracúva na obdobie dvoch kalendárnych rokov návrh tvorby pohotovostných zásob, ktorý ...

(6)

Správa rezerv každoročne vypracuje informáciu o stave pohotovostných zásob, ktorú na základe odporúčania ...

(7)

O použití pohotovostných zásob pri riešení situácií a udalostí uvedených v odseku 1 rozhoduje Správa ...

(8)

Správa rezerv na základe žiadosti príslušného ústredného orgánu štátnej správy môže dať súhlas na iné ...

(9)

Pohotovostné zásoby poskytuje Správa rezerv na základe písomnej žiadosti podpísanej štatutárnym orgánom ...

(10)

Ak nastanú situácie a udalosti uvedené v odseku 1, obec je oprávnená písomne požiadať o poskytnutie ...

(11)

Ak ide o bezprostredné ohrozenie života obyvateľov obce alebo ich majetku, starosta obce je oprávnený ...

(12)

Orgán krízového riadenia13) obvodného úradu19) si uplatňuje požiadavky na poskytnutie pohotovostných ...

(13)

Písomná žiadosť na poskytnutie pohotovostných zásob obsahuje

a)
názov a kontaktné údaje obvodného úradu alebo obcí, ktoré si požiadavku uplatnili,
b)
názov obvodného úradu alebo obcí, ktorým je požiadavka určená,
c)
deň, mesiac, rok a čas uplatnenia požiadavky,
d)
deň, mesiac, rok a čas vyhlásenia stavu a situácie na riešenie udalostí a situácií uvedených v odseku ...
e)
názov, množstvo a druh položky pohotovostných zásob a dôvod použitia,
f)
meno, priezvisko a telefónne číslo osoby zodpovednej za prevzatie pohotovostných zásob,
g)
meno, priezvisko a telefónne číslo osoby zodpovednej za prepravu pohotovostných zásob,
h)
podpis štatutárneho orgánu krízového riadenia, štatutárneho orgánu obce alebo štatutárneho orgánu obvodného ...
(14)

Poskytnutie pohotovostných zásob sa uskutočňuje na základe rozhodnutia Správy rezerv, ktoré sa bezodkladne ...

(15)

Dopravca prevzatie pohotovostných zásob zo skladu ochraňovateľa alebo skladu Správy rezerv potvrdí na ...

(16)

Za prevzatie a pridelenie pohotovostných zásob, zamedzenie zneužitia pohotovostných zásob a za vrátenie ...

(17)

Príslušný orgán krízového riadenia,13) ktorému boli pohotovostné zásoby poskytnuté, vyhotoví do 10 dní ...

(18)

Pohotovostné zásoby, ktoré boli poskytnuté na riešenie situácií a udalostí uvedených v odseku 1 a ktoré ...

§ 20
Hospodárenie s pohotovostnými zásobami

Hospodárením s pohotovostnými zásobami sa rozumie

a)

ochraňovanie pohotovostných zásob,

b)

obmena pohotovostných zásob,

c)

zámena pohotovostných zásob,

d)

výpožička pohotovostných zásob,

e)

nájom pohotovostných zásob,

f)

preradenie pohotovostných zásob.

§ 21
Ochraňovanie pohotovostných zásob
(1)

Pohotovostné zásoby sa skladujú oddelene od vlastných zásob ochraňovateľa tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu, ...

(2)

Ak nemožno pohotovostné zásoby skladovať v skladoch Správy rezerv alebo ak ich skladovanie je v iných ...

§ 22
Obmena pohotovostných zásob
(1)

Obmenu pohotovostných zásob vykonáva Správa rezerv alebo iný ochraňovateľ na základe zistení poslednej ...

(2)

Na obmenu pohotovostných zásob sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14.

§ 23
Zámena pohotovostných zásob
(1)

Zámenu pohotovostných zásob vykonáva Správa rezerv, ak sa iným druhom pohotovostných zásob efektívnejšie ...

(2)

Na zámenu pohotovostných zásob sa primerane vzťahujú ustanovenia § 15.

§ 24
Výpožička pohotovostných zásob
(1)

Návratné pohotovostné zásoby môže dať Správa rezerv do výpožičky štátnej rozpočtovej organizácii, štátnej ...

(2)

Na výpožičku pohotovostných zásob sa primerane vzťahujú ustanovenia § 16.

§ 25
Nájom pohotovostných zásob
(1)

Návratné pohotovostné zásoby môže dať Správa rezerv do nájmu štátnej rozpočtovej organizácii, štátnej ...

(2)

Žiadosť o nájom pohotovostných zásob alebo žiadosť o predĺženie nájmu pohotovostných zásob predkladá ...

(3)

Na nájom pohotovostných zásob sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17.

§ 26
Preradenie pohotovostných zásob

Správa rezerv môže rozhodnúť o preradení pohotovostných zásob do mobilizačných rezerv, ak tieto prestali ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 27
Financovanie
(1)

Výdavky súvisiace s tvorbou a hospodárením so štátnymi hmotnými rezervami sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu ...

(2)

Správa rezerv zriaďuje v Štátnej pokladnici na financovanie obmien, zámien, tvorby, dopĺňania a pôžičiek ...

(3)

Výdavkom bežných účtov sú platby za nákup štátnych hmotných rezerv pri vykonávaní ich obmien, zámien, ...

(4)

Správa rezerv na efektívnejšie hospodárenie podľa osobitných predpisov11) realizuje zálohové platby ...

(5)

Správa rezerv môže započítať vzájomné pohľadávky pri plnení predmetu činnosti v oblasti obmien a zámien.21) ...

(6)

Zmluvné preddavky poskytnuté Správou rezerv z bežných účtov, ktoré boli vopred zmluvne dohodnuté, netreba ...

(7)

V prípade nedostatku rozpočtovaných kapitálových výdavkov môže Správa rezerv uhradiť z bežných účtov ...

§ 28
Povinnosti a oprávnenia ochraňovateľa
(1)

Ochraňovateľ vykonávajúci činnosti podľa § 2 písm. b) je povinný najmä

a)
trvale zabezpečiť pohotovú použiteľnosť štátnych hmotných rezerv,
b)
umožniť zástupcom Správy rezerv a osobám povereným Správou rezerv prístup, vykonanie kontroly štátnych ...
c)
viesť analytickú a operatívnu evidenciu pohybu zásob a nehnuteľného majetku štátu v správe Správy rezerv, ...
d)
vyskladniť štátne hmotné rezervy na základe pokynov Správy rezerv.
(2)

Použitie štátnych hmotných rezerv sa považuje za neoprávnené, ak tieto použije ochraňovateľ v rozpore ...

§ 29
Ochraňovanie
(1)

Správa rezerv ako správca štátnych hmotných rezerv a ochraňovatelia majetku štátu v správe Správy rezerv ...

a)
ochranu pred odcudzením, stratou, poškodením, zničením a zachovanie prevádzkovej schopnosti a jeho použiteľnosti, ...
b)
zabezpečenie energií potrebných na prevádzku a skladovanie, likvidáciu odpadov z prevádzky, údržbu a ...
c)
vykonávanie obmien, zámien, vyčleňovania a preskúšania zásob,
d)
skladovanie,
e)
ostatné činnosti, ktorých rozsah bude predmetom zmluvy o ochraňovaní.
(2)

Ochraňovaním sa rozumie aj užší súhrn činností alebo iba niektorá činnosť uvedená v odseku 1 podľa vymedzenia ...

(3)

Ochraňovanie zabezpečuje Správa rezerv na základe zmluvy o ochraňovaní medzi Správou rezerv a ochraňovateľom, ...

§ 30
Sankcie
(1)

Správa rezerv uloží podnikateľovi pokutu

a)
za neoprávnené použitie štátnych hmotných rezerv vo výške päťnásobku účtovnej hodnoty neoprávnene použitého ...
b)
za porušenie povinnosti vrátiť hmotné rezervy podľa § 9 ods. 4 vo výške trojnásobku účtovnej hodnoty ...
c)
za porušenie povinností ustanovených v § 11 ods. 10 vo výške účtovnej hodnoty predmetných spotrebovaných, ...
d)
za porušenie povinnosti ustanovenej v § 11 ods. 12 vo výške 350 eur,
e)
za porušenie povinnosti dodržiavať podmienky podľa § 13 ods. 2 vo výške účtovnej hodnoty mobilizačných ...
f)
za porušenie povinností ustanovených v § 13 ods. 6 vo výške 3 500 eur,
g)
za porušenie povinnosti ustanovenej v § 14 ods. 1 vo výške účtovnej hodnoty predmetných zásob,
h)
za porušenie povinnosti ustanovenej v § 18 ods. 1 vo výške účtovnej hodnoty predmetných neúčelných zásob, ...
i)
za porušenie povinnosti ustanovenej v § 19 ods. 17 vo výške účtovnej hodnoty predmetných zásob,
j)
za porušenie povinností ustanovených v § 28 ods. 1 písm. a) vo výške 35 000 eur,
k)
za porušenie povinností ustanovených v § 28 ods. 1 písm. b) vo výške 10 000 eur,
l)
za porušenie povinností ustanovených v § 28 ods. 1 písm. c) vo výške 350 eur,
m)
za porušenie povinnosti ustanovenej v § 28 ods. 1 písm. d) vo výške trojnásobku účtovnej hodnoty zadržiavaných ...
(2)

Ak sa porušenie povinností opakuje alebo porušenie povinnosti naďalej pretrváva aj po dodatočnej lehote ...

(3)

Konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 písm. a) môže Správa rezerv začať do jedného roka odo dňa, keď ...

(4)

Na konanie podľa odseku 1 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.23)

(5)

Pokuta uložená podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 31
Spolupráca iných orgánov a osôb

Na zabezpečenie úloh podľa tohto zákona sú príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy ...

a)

spolupracovať so Správou rezerv pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s tvorbou, financovaním, hospodárením ...

b)

poskytovať Správe rezerv potrebné podklady a informácie na komplexné zabezpečovanie štátnych hmotných ...

c)

pravidelne prehodnocovať účelnosť požiadaviek na tvorbu mobilizačných rezerv pre plnenie opatrení hospodárskej ...

§ 32
Spoločné ustanovenie

Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,23) ak tento zákon ...

§ 33
Prechodné ustanovenie

Konania o uložení pokuty, ktoré boli začaté a neboli právoplatne skončené do 31. decembra 2012, sa dokončia ...

§ 34
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 35
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z., zákona ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 372/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 2009/119/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať ...

Poznámky

 • 1)  § 33 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v ...
 • 2)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 3)  § 5 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. ...
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 5)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 6)  § 11 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
 • 7)  § 20 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 8)  § 13 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej ...
 • 9)  § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 11a)  § 18 zákona č. 218/2013 Z. z.
 • 12)  § 4 zákona č. 179/2011 Z. z.
 • 13)  § 3 zákona č. 387/2002 Z. z.
 • 14)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 15)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 16)  § 2 písm. a) a b) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ...
 • 17)  § 663 až 684 Občianskeho zákonníka. § 630 až 641 Obchodného zákonníka. Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme ...
 • 18)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 1, 2 a 4 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 20)  § 13 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 21)  § 6a ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...
 • 22)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej ...
 • 23)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore