Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 01.01.2015 do 31.03.2015

Platnosť od: 20.12.2014
Účinnosť od: 01.01.2015
Účinnosť do: 31.03.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18JUDDS19EUPPČL1

Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 01.01.2015 do 31.03.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 371/2014 s účinnosťou od 01.01.2015

Legislatívny proces k zákonu 371/2014

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
postup vybraných inštitúcií a iných osôb podľa odseku 3 písm. b) až d) pri riešení krízových situácií ...
b)
vypracúvanie a schvaľovanie plánov riešenia krízových situácií na finančnom trhu v Slovenskej republike ...
c)
zriadenie, pôsobnosť, činnosť a opatrenia rady pri riešení krízových situácií na finančnom trhu v Slovenskej ...
d)
zriadenie a fungovanie Národného fondu pre riešenie krízových situácií (ďalej len "národný fond") a ...
(2)

Cieľom tohto zákona je

a)
zabezpečenie nepretržitého vykonávania kritických funkcií vybranej inštitúcie a iných osôb podľa odseku ...
b)
zabránenie významným nepriaznivým vplyvom na finančnú stabilitu Slovenskej republiky,
c)
ochrana verejných financií minimalizáciou závislosti od mimoriadnej verejnej finančnej podpory,
d)
ochrana vkladateľov, ktorých vklady podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu,1) a klientov obchodníkov ...
e)
ochrana finančných prostriedkov a ďalšieho majetku iných klientov ako klientov uvedených v písmene d). ...
(3)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)
vybranú inštitúciu, ktorou je banka3) alebo obchodník s cennými papiermi4) so základným imaním podľa ...
b)
finančnú inštitúciu6) so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je dcérskou spoločnosťou vybranej inštitúcie ...
c)
finančnú holdingovú spoločnosť,8) zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť9) a holdingovú spoločnosť ...
d)
materskú finančnú holdingovú spoločnosť,11) materskú finančnú holdingovú spoločnosť v Európskej únii,12) ...
e)
pobočku vybranej inštitúcie tretej krajiny.
(4)

Ustanovenia tretej časti až trinástej časti tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na osoby podľa odseku ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
krízovou situáciou situácia, keď sú splnené podmienky na začatie rezolučného konania podľa § 34 ods. ...
b)
riešením krízovej situácie (rezolúcia) uloženie opatrenia alebo uloženie dodatočného opatrenia v záujme ...
c)
riešením krízovej situácie na úrovni skupiny uloženie niektorého z týchto opatrení:
1.
koordinácia uplatňovania opatrenia na riešenie krízových situácií a výkonu právomocí riešiť krízové ...
2.
opatrenia na riešenie krízových situácií na úrovni materskej spoločnosti alebo vybranej inštitúcie, ...
d)
cezhraničnou skupinou skupina, ktorej členovia sú usadení vo viac ako jednom členskom štáte Európskej ...
e)
materskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,15)
f)
materskou spoločnosťou v Európskej únii materská spoločnosť, materská finančná holdingová spoločnosť ...
g)
materskou spoločnosťou tretej krajiny materská spoločnosť, materská finančná holdingová spoločnosť alebo ...
h)
dcérskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,16)
i)
dcérskou spoločnosťou v Európskej únii dcérska spoločnosť, ktorá je usadená v členskom štáte a ktorá ...
j)
rezolučným orgánom iného členského štátu orgán iného členského štátu, ktorý uplatňuje postupy, opatrenia ...
k)
rezolučným orgánom na úrovni skupiny rezolučný orgán v členskom štáte, v ktorom sa nachádza orgán dohľadu ...
l)
rezolučným orgánom tretej krajiny orgán tretej krajiny, ktorý uplatňuje postupy, opatrenia a vykonáva ...
m)
orgánom dohľadu na úrovni skupiny orgán dohľadu v členskom štáte vykonávajúci dohľad na konsolidovanom ...
n)
nástrojmi vlastníctva
1.
akcie a iné obdobné cenné papiere a majetkové práva,
2.
finančné nástroje17) vymeniteľné za cenné papiere alebo práva podľa prvého bodu,
3.
finančné nástroje, s ktorými je spojené právo na nadobudnutie cenných papierov alebo práv podľa prvého ...
o)
mechanizmom financovania systém, ktorý sa skladá z národného fondu, mechanizmov financovania iných členských ...
p)
mutualizáciou využívanie mechanizmov financovania členských štátov pri riešení krízovej situácie na ...
q)
rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc rámec ustanovený medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika ...
r)
miestom usadenia štát, v ktorom bolo vybranej inštitúcii udelené príslušné povolenie, alebo štát, v ...
s)
kapitálovým nástrojom kapitálový nástroj Tier 1 a kapitálový nástroj Tier 2 podľa osobitného predpisu,19) ...
t)
prevodom majetku prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou alebo ...
u)
využitím preklenovacej inštitúcie prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou ...
v)
oddelením aktív prevod aktív vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, na správcu aktív ...
w)
kapitalizáciou odpísanie dlhu a konverzia dlhu vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, ...
x)
kritickou funkciou vybranej inštitúcie činnosť, služba alebo operácia, ktorej prerušenie by mohlo spôsobiť ...
y)
oprávneným záväzkom záväzok alebo iný kapitálový nástroj, ktorý nie je kvalifikovaný ako kapitálový ...
z)
skupinou materská spoločnosť a jej dcérske spoločnosti,
aa)
príjemcom osoba, na ktorú sa prevádzajú akcie alebo iné nástroje vlastníctva, dlhové nástroje, aktíva, ...
ab)
pobočkou vybranej inštitúcie tretej krajiny pobočka zahraničnej banky3) alebo pobočka zahraničného obchodníka ...

DRUHÁ ČASŤ

RADA

§ 3
Zriadenie rady
(1)

Zriaďuje sa rada ako právnická osoba, ktorá v oblasti verejnej správy ako rezolučný orgán rieši krízové ...

(2)

Vykonávanie úloh potrebných na odborné a organizačné zabezpečovanie výkonu pôsobnosti a právomocí rady ...

§ 4
Zloženie rady
(1)

Rada má deväť členov. Štyria členovia sú vedúci zamestnanci Národnej banky Slovenska, pričom aspoň jeden ...

(2)

Členom rady nemôže byť osoba, ktorá priamo rozhoduje o postupe pri výkone dohľadu.22)

(3)

Predsedom rady je štátny tajomník ministerstva.

(4)

Členovi rady nepatrí za výkon funkcie v rade odmena ani nárok na úhradu iných výdavkov od rady.

(5)

Člen rady je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade s týmto zákonom ...

(6)

Funkcia člena rady zaniká

a)
dňom účinnosti odvolania z rady,
b)
dňom zániku funkcie, s ktorou je spojená funkcia člena rady alebo na základe ktorej bolo vykonané vymenovanie ...
c)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
§ 5
Pôsobnosť rady
(1)

Rada

a)
spolupracuje s ministerstvom na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riešenia ...
b)
vydáva metodické usmernenia a odporúčania,
c)
vykonáva dohľad na mieste,
d)
vykonáva dohľad na diaľku,
e)
koná a rozhoduje v rezolučnom konaní podľa tohto zákona,
f)
spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom s príslušnými ...
g)
zabezpečuje plnenie úloh v oblasti riešenia krízových situácií, ktoré jej vyplývajú z právne záväzných ...
h)
schvaľuje štatút rady a rokovací poriadok rady,
i)
preberá v spolupráci s ministerstvom a Národnou bankou Slovenska usmernenia a odporúčania Európskeho ...
j)
vypracováva a schvaľuje plány na riešenie krízových situácií, hodnotí riešiteľnosť krízových situácií, ...
k)
vykonáva ďalšiu pôsobnosť a úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy.25)
(2)

Rada vykonáva svoju činnosť nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných ...

(3)

Na výkon dohľadu rady vrátane konania rady podľa odseku 1 písm. c) až e) sa vzťahuje osobitný predpis.26) ...

(4)

Pri prijímaní svojich rozhodnutí je rada povinná zohľadniť možné dôsledky svojho rozhodnutia v ostatných ...

(5)

Rada upraví v štatúte rady ďalšie podrobnosti týkajúce sa vymedzenia pôsobnosti a právomocí rady.

(6)

Rozhodnutie rezolučného orgánu iného členského štátu prijaté po dohode s radou je záväzné aj pre osoby, ...

§ 6
Rokovanie a rozhodovanie rady
(1)

Činnosť rady riadi predseda rady. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda rady, a ak nie ...

(2)

Rada môže písomne poveriť niektorého svojho člena konať v mene rady vo veciach

a)
dohľadu na mieste vrátane podpisovania poverenia na výkon dohľadu,
b)
dohľadu na diaľku,
c)
vypracovania a predkladania plánov riešenia krízových situácií,
d)
posudzovania riešiteľnosti krízových situácií,
e)
riešenia alebo odstraňovania prekážok brániacich riešiteľnosti krízových situácií.
(3)

Rada rozhoduje hlasovaním v pléne, ktoré tvoria členovia rady. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná ...

(4)

Rada upraví v rokovacom poriadku rady ďalšie podrobnosti týkajúce sa priebehu rokovania a rozhodovania ...

(5)

Rada koná a rozhoduje v rezolučnom konaní podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu26) o majetku, ...

(6)

Proti rozhodnutiu rady možno podať opravný prostriedok na Najvyššom súde Slovenskej republiky podľa ...

(7)

O neodkladných veciach, ktoré inak podliehajú schváleniu rady, môže rozhodnúť predseda rady spolu s ...

(8)

Člen rady nemôže splnomocniť iného člena rady, aby ho zastupoval na rokovaní a hlasovaní rady.

(9)

Rokovanie rady je neverejné. Na rokovaní rady sa okrem jej členov môžu zúčastniť osoby uvedené v rokovacom ...

§ 7
Súčinnosť pri výkone pôsobnosti rady
(1)

Národná banka Slovenska, štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci, Notárska ...

(2)

Právnické osoby a fyzické osoby, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 a ktoré majú doklady alebo informácie ...

(3)

Rada v rámci výkonu svojej pôsobnosti je oprávnená sprístupniť a poskytovať informácie účastníkom Európskeho ...

(4)

Podrobnosti o poskytovaní súčinnosti podľa odsekov 1 až 3 možno upraviť písomnou dohodou o vzájomnej ...

(5)

Vybraná inštitúcia, členovia jej orgánov, jej zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s vybranou ...

(6)

Vybraná inštitúcia je povinná na účely výkonu pôsobnosti rady bezplatne a včas vypracúvať a predkladať ...

(7)

Opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska po prerokovaní s ministerstvom a ktoré sa vyhlasuje v ...

§ 8
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Členovia rady, prizvané osoby, zamestnanci organizačného útvaru Národnej banky Slovenska podľa § 3 ods. ...

a)
riadny a efektívny výkon činnosti rady,
b)
záujmy Slovenskej republiky alebo iného členského štátu v oblasti finančnej, hospodárskej alebo menovej ...
c)
obchodné tajomstvo a bankové tajomstvo,
d)
dohľad a konanie vykonávané radou a Národnou bankou Slovenska,
e)
rezolučné konanie.
(2)

Povinnosť podľa odseku 1 trvá aj po skončení členstva v rade alebo pracovného pomeru. Rada môže z dôvodov ...

(3)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 sa rovnako vzťahuje aj na

a)
zamestnancov ministerstva,
b)
osobitného správcu podľa § 12,
c)
iné osoby, ktoré sa oboznámili s informáciami v súvislosti s výkonom právomoci rady,
d)
audítorov, účtovníkov, právnych a odborných poradcov, znalcov a ostatných odborníkov, ktorí sa o skutočnostiach ...
e)
zamestnancov Fondu ochrany vkladov a zamestnancov Garančného fondu investícií,
f)
zamestnancov Národnej banky Slovenska a zamestnancov ďalších orgánov verejnej správy zapojených do procesu ...
g)
zamestnancov preklenovacej inštitúcie podľa § 55 a zamestnancov správcu aktív,
h)
potenciálnych nadobúdateľov, ktorí boli oslovení radou, a to bez ohľadu na to, či sa toto oslovenie ...
i)
ďalšie osoby, ktoré poskytujú alebo poskytli služby priamo alebo nepriamo, pravidelne alebo príležitostne ...
j)
členov orgánov a zamestnancov iných osôb ako osôb uvedených v písmenách a) až h), a to i pred ustanovením ...
(4)

Orgány, osoby a inštitúcie uvedené v odseku 3 písm. a), e) až g) sú povinné zabezpečiť ochranu služobného ...

(5)

Pred sprístupnením informácií, najmä údajov z plánov riešenia krízových situácií, plánov riešenia krízových ...

(6)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak rada a osoby podľa odsekov 3 a 4 poskytnú informácie ...

a)
v súhrnnej podobe spôsobom, pri ktorom nie je možné identifikovať, o ktorú konkrétnu inštitúciu či osobu ...
b)
s predchádzajúcim súhlasom osoby, ktorá tieto informácie poskytla.
(7)

Rada posúdi možné účinky zverejnenia informácií na verejný záujem, ak ide o finančnú, menovú alebo hospodársku ...

(8)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje ani poskytnutie informácií medzi orgánom dohľadu26) ...

a)
na príslušný rezolučný orgán tretej krajiny sa vzťahujú požiadavky mlčanlivosti obdobné tým, ktoré ustanovuje ...
b)
poskytnutie informácií je nevyhnutné na výkon právomocí príslušného rezolučného orgánu tretej krajiny ...
(9)

Informácie, ktoré rada získa od príslušných rezolučných orgánov iných členských štátov, môže poskytnúť ...

§ 9
Právomoci rady v rezolučnom konaní
(1)

Rada môže v rezolučnom konaní

a)
vykonávať všetky rozhodovacie právomoci, akcionárske práva, práva iných vlastníkov alebo práva štatutárnych ...
b)
prevádzať akcie alebo iné nástroje vlastníctva vydané vybranou inštitúciou,
c)
previesť na tretiu osobu s jej súhlasom práva, aktíva alebo záväzky vybranej inštitúcie,
d)
znížiť, prípadne odpustiť záväzok vybranej inštitúcie,
e)
vykonať konverziu oprávnených záväzkov vybranej inštitúcie na kmeňové akcie alebo iné nástroje vlastníctva ...
f)
zrušiť dlhový nástroj vydaný vybranou inštitúciou okrem zabezpečených záväzkov podľa § 59 ods. 1 písm. ...
g)
znížiť menovitú hodnotu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie a zrušiť45) akcie ...
h)
uložiť vybranej inštitúcii alebo príslušnej materskej spoločnosti vybranej inštitúcie povinnosť vydať ...
i)
zmeniť alebo upraviť splatnosť dlhových nástrojov a iných oprávnených záväzkov vydaných vybranou inštitúciou ...
j)
vykonať opatrenia na to, aby zo zmlúv o derivátoch nevyplývali vybranej inštitúcii ďalšie záväzky alebo ...
k)
odvolať a vymenovať štatutárny orgán a vrcholový manažment vybranej inštitúcie; vrcholovým manažmentom ...
l)
vyžadovať od Národnej banky Slovenska, aby posúdila nadobudnutie kvalifikovanej účasti v určenej kratšej ...
m)
požadovať od akejkoľvek osoby, aby poskytla informácie, ktoré rada vyžaduje na rozhodnutie o opatrení ...
(2)

Na radu sa pri výkone jej právomocí v rezolučnom konaní nevzťahuje požiadavka získať povolenie alebo ...

§ 10
Vylúčenie účinkov niektorých zmluvných ustanovení v rezolučnom konaní
(1)

Opatrenie na predchádzanie kríze a opatrenie krízového riadenia nemožno zmluvne považovať za začatie ...

a)
dcérskej spoločnosti vrátane záväzkov zabezpečených materskou spoločnosťou alebo inou osobou v rámci ...
b)
inej osoby v rámci skupiny s vybranou inštitúciou vrátane zmluvných ustanovení o okamžitej splatnosti ...
(2)

Opatrením na predchádzanie kríze sa rozumie výkon právomocí s cieľom priamo odstrániť nedostatky alebo ...

(3)

Ak sa začalo rezolučné konanie v tretej krajine a ak to rada rozhodnutím uzná, považuje sa také konanie ...

(4)

Za podmienky riadneho plnenia zmluvných záväzkov vrátane trvania poskytnutého zabezpečenia výlučne prijatím ...

a)
ukončiť, pozastaviť, zmeniť zmluvu alebo započítať práva, ani ak ide o zmluvné vzťahy dcérskej spoločnosti ...
b)
nadobudnúť držbu alebo vlastnícke právo k poskytnutej zábezpeke patriacej vybranej inštitúcii alebo ...
c)
iným spôsobom meniť zmluvné práva vo vzťahu k vybranej inštitúcii.
(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 nie sú prekážkou pre výkon práv uvedených v odseku 5, ak sa práva vykonávajú ...

(6)

Obmedzenie alebo pozastavenie práv podľa štvrtej časti tohto zákona sa nepovažuje za neplnenie zmluvných ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa považujú za záväzné normy podľa osobitného predpisu.52)

§ 11
Výkon právomocí radou v rezolučnom konaní
(1)

Rada v rezolučnom konaní vykonáva práva akcionárov, štatutárneho orgánu alebo riadiacich orgánov vybranej ...

(2)

Právomoci podľa odseku 1 môže vykonávať rada priamo alebo prostredníctvom osobitného správcu podľa § ...

(3)

Rada môže vybranej inštitúcii, ktorej krízová situácia sa v rezolučnom konaní rieši, záväzne ukladať ...

(4)

Rada posudzuje pri rozhodovaní primeranosť prijatých opatrení s ohľadom na ciele tohto zákona a základné ...

(5)

Rada sa nepovažuje za riadiaci orgán vybranej inštitúcie podľa osobitných predpisov.54)

§ 12
Osobitný správca
(1)

Rada na účely výkonu jej právomocí v rezolučnom konaní, ako aj mimo rezolučného konania, najmä v rámci ...

(2)

Rada pri vymenovaní osobitného správcu vymedzí najmä

a)
rozsah právomocí, ktoré prechádzajú na osobitného správcu v dôsledku pozastavenia výkonu funkcií riadiacich ...
b)
úkony osobitného správcu, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu rady.
(3)

Rada uzatvorí s osobitným správcom zmluvu o výkone činnosti osobitného správcu, ktorá podrobnejšie vymedzí ...

(4)

Osobitný správca je povinný vykonávať všetky úkony potrebné na riešenie krízových situácií na účel výkonu ...

(5)

Rada môže osobitného správcu kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov odvolať.

(6)

Osvedčením o vymenovaní osobitného správcu a osôb vykonávajúcich zahraničné opatrenie porovnateľné s ...

(7)

Osobitným správcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Osobitný správca, ak je ním fyzická ...

a)
je zamestnancom Národnej banky Slovenska, členom rady alebo ktorá bola zamestnancom Národnej banky Slovenska ...
b)
bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný pri výkone riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný ...
c)
kedykoľvek v období posledných troch rokov vykonávala vo vybranej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená ...
d)
má k vybranej inštitúcii, v ktorej vykonáva činnosť osobitného správcu podľa odseku 4, osobitný vzťah ...
e)
je dlžníkom alebo veriteľom vybranej inštitúcie, v ktorej vykonáva činnosť osobitného správcu podľa ...
f)
je zamestnancom osobitného správcu, prostredníctvom ktorého sa výkon činnosti podľa odseku 4 vykonáva, ...
g)
je členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu inej vybranej inštitúcie alebo vedúcim alebo zástupcom ...
h)
kedykoľvek v období posledného roka poskytovala vybranej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená ...
(8)

Osobitným správcom, ak je ním právnická osoba, môže byť len právnická osoba, ktorá je zriadená na spoločný ...

(9)

Vymenovanie, zmena a skončenie činnosti osobitného správcu sa zapisujú do obchodného registra. Návrh ...

(10)

Do obchodného registra sa zapisuje

a)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo osobitného správcu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osobitného správcu, ak ide o právnickú osobu.
(11)

Osobitný správca môže navrhnúť, aby výkon jeho činnosti podľa odseku 4 bol zapísaný v obchodnom registri ...

(12)

Zavedenie zahraničného opatrenia porovnateľného s výkonom činnosti osobitného správcu podľa odseku 4 ...

(13)

Osobitný správca je povinný vypracovať pre radu, ktorá ho vymenovala, správu o hospodárskej a finančnej ...

(14)

Osobitný správca sa vymenúva na jeden rok. Toto obdobie je možné vo výnimočných prípadoch predĺžiť, ...

(15)

Ak rada plánuje vymenovať osobitného správcu pre vybranú inštitúciu na úrovni skupiny, zváži, či je ...

(16)

Výkon funkcie osobitného správcu sa skončí

a)
uplynutím doby, na ktorú bol vymenovaný, alebo
b)
dňom jeho odvolania z funkcie.
(17)

Náklady spojené s výkonom funkcie osobitného správcu vrátane odmien správcu uhrádza vybraná inštitúcia, ...

(18)

Valné zhromaždenie vybranej inštitúcie môže dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov rozhodnúť ...

§ 13
Doplnkové právomoci rady v rezolučnom konaní
(1)

Rada môže v rámci svojich doplnkových právomocí aj

a)
previesť bez záväzkov alebo vecných bremien aktíva, práva a záväzky okrem ochranných opatrení podľa ...
b)
zrušiť predkupné práva na nadobúdanie akcií alebo iných nástrojov vlastníctva,
c)
vyžadovať od Národnej banky Slovenska alebo burzy cenných papierov, aby ukončila alebo pozastavila prijímanie ...
d)
konať voči príjemcovi na účely práv alebo povinností rovnako ako voči vybranej inštitúcii, a to vrátane ...
e)
vyžadovať od vybranej inštitúcie a príjemcu poskytnutie informácií a súčinnosti,
f)
meniť alebo zrušiť akékoľvek zmluvné podmienky, ktorej zmluvnou stranou je vybraná inštitúcia alebo ...
(2)

Rada vykonáva právomoci podľa odseku 1 len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie cieľov podľa § 1 ods. ...

(3)

Rada je oprávnená na účely zachovania nepretržitej činnosti zveriť príjemcovi riadenie obchodných činností ...

a)
z hľadiska zachovania zmluvných vzťahov vstup príjemcu do práv a záväzkov vybranej inštitúcie,
b)
právne nástupníctvo príjemcu namiesto vybranej inštitúcie v konaniach týkajúcich sa finančných nástrojov, ...
(4)

Právomoc podľa odseku 1 písm. d) a odseku 3 písm. b) sa nevzťahuje na

a)
práva zamestnancov vybranej inštitúcie v prípade ukončenia pracovného pomeru,
b)
práva zmluvnej strany vykonávať práva zo zmluvy vrátane práva ukončiť zmluvu v súlade s podmienkami ...
§ 14
Právomoc rady odložiť plnenie niektorých záväzkov
(1)

Rada je oprávnená rozhodnúť o odklade splatnosti a úhrady alebo iného plnenia záväzku vybranej inštitúcie ...

(2)

Uplynutím doby pozastavenia podľa odseku 1 sa obnovuje splatnosť záväzku.

(3)

Počas odloženej alebo pozastavenej splatnosti záväzku vybranej inštitúcie podľa odseku 1 je pozastavená ...

(4)

Ustanovenie odseku 1 neplatí pre

a)
chránené vklady podľa osobitného predpisu,1)
b)
platby systémovým operátorom podľa osobitných predpisov, centrálnym protistranám, centrálnym bankám,60) ...
c)
oprávnené pohľadávky vyplývajúce z náhrad za nedostupný klientsky majetok podľa osobitného predpisu.2) ...
(5)

Rada pri výkone svojich právomocí zohľadňuje riadne fungovanie finančného trhu.

§ 15
Právomoc rady obmedziť výkon zabezpečovacích práv
(1)

Rada je oprávnená obmedziť záložných veriteľov vybranej inštitúcie pri výkone záložných práv vo vzťahu ...

(2)

Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na systémových operátorov alebo systémy podľa osobitných predpisov60) ...

(3)

Rada dbá, aby obmedzenia boli uplatňované rovnako voči všetkým členom skupiny, voči ktorým sa obmedzenie ...

§ 16
Právomoci rady vo vzťahu k aktívam, právam, záväzkom, akciám alebo iným nástrojom vlastníctva umiestneným ...
(1)

Rada je oprávnená pri nakladaní s aktívami, právami, záväzkami, akciami alebo inými nástrojmi vlastníctva, ...

a)
vykonať prevod, odpísanie, konverziu alebo iný úkon v rámci rezolučného konania,
b)
vykonávať držbu alebo uhradiť záväzok v mene príjemcu.
(2)

Účelne vynaložené výdavky príjemcu v súvislosti s úkonmi podľa odseku 1 sa uhrádzajú podľa § 52 ods. ...

(3)

Rada môže upustiť od úkonov podľa odseku 1, ak je nepravdepodobné, že sa stanú účinnými vo vzťahu k ...

§ 17
Právomoc rady dočasne pozastaviť právo ukončiť zmluvu
(1)

Rada je oprávnená obmedziť práva osôb, ktoré sú zmluvnou stranou vybranej inštitúcie, ak by výkon práv ...

(2)

Rovnaké právo ako podľa odseku 1 má rada aj pre zmluvné vzťahy dcérskej spoločnosti vybranej inštitúcie, ...

a)
ak záväzky z takých zmlúv sú zabezpečené vybranou inštitúciou,
b)
ak sú práva ukončiť zmluvu podmienené výlučne finančným stavom alebo platobnou neschopnosťou vybranej ...
c)
pri výkone právomoci prevodu
1.
ohľadne všetkých aktív alebo pasív dcérskej spoločnosti, ktoré sa previedli na príjemcu,
2.
ak je poskytnuté zabezpečenie plnenia záväzkov radou.
(3)

Obmedzenia podľa odsekov 1 a 2 platia odo dňa uverejnenia oznámenia o pozastavení do polnoci pracovného ...

(4)

Obmedzenia podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na systémových operátorov alebo systémy podľa osobitných ...

(5)

Ukončenie zmlúv sa môže vykonať pred uplynutím lehoty podľa odseku 3, ak rada písomne potvrdí, že práva ...

a)
prevodu na príjemcu,
b)
odpísania alebo konverzie pri kapitalizácii podľa § 58.
(6)

Ak rada pozastaví výkon práv a nezverejní oznámenie o pozastavení práv, tieto práva môžu byť opätovne ...

a)
ak boli práva a záväzky prevedené na inú osobu, druhá zmluvná strana je oprávnená ukončiť zmluvu, len ...
b)
ak nedošlo k prevodu práv a záväzkov a rada nevykonala kapitalizáciu podľa § 58, druhá zmluvná strana ...
(7)

Rada alebo Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. ...

§ 18
Súčinnosť v rezolučnom konaní
(1)

Rada je oprávnená vyžadovať od vybranej inštitúcie a od osôb v skupine, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia, ...

(2)

Osoba so sídlom v Slovenskej republike patriaca do skupiny vybranej inštitúcie je povinná poskytnúť ...

(3)

Súčinnosťou nie je poskytovanie finančných prostriedkov.

(4)

Poskytovanie súčinnosti sa riadi podmienkami, ktoré platili pred vstupom vybranej inštitúcie do rezolučného ...

§ 19
Právomoc rady vyžadovať súčinnosť príslušných orgánov iných členských štátov
(1)

Na účely prevodu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, aktív, práv alebo záväzkov v inom členskom ...

(2)

Právny úkon akcionára, veriteľa alebo inej osoby týkajúci sa akcií, iných nástrojov vlastníctva, práv ...

(3)

Ak rada vykonáva právomoc odpísať dlh alebo právomoc vykonať jeho konverziu v súlade s § 70, a to aj ...

a)
nástroje alebo záväzky, ktoré sa riadia právnym poriadkom iného členského štátu,
b)
záväzky voči veriteľom z iného členského štátu.
(4)

Rada je povinná poskytnúť príslušnému rezolučnému orgánu iného členského štátu potrebnú súčinnosť pre ...

(5)

Veritelia dotknutí výkonom právomoci odpísať dlh alebo právomoci vykonať jeho konverziu podľa odseku ...

§ 20
Medzinárodná spolupráca pri riešení krízových situácií
(1)

Rezolučný orgán iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať pôsobnosť v oblasti ...

(2)

Vykonanie dohľadu na mieste na území Slovenskej republiky je príslušný rezolučný orgán povinný vopred ...

(3)

Rada môže na území Slovenskej republiky vykonávať pôsobnosť v oblasti riešenia krízových situácií vo ...

(4)

Opatrenia rady pri vykonávaní pôsobnosti vo vzťahu k pobočke vybranej inštitúcie tretej krajiny musia ...

(5)

Rada môže vykonávať právomoci a uplatniť opatrenia vo vzťahu k pobočke vybranej inštitúcie tretej krajiny, ...

a)
zlyháva alebo sa javí, že v blízkej dobe zlyhá v súlade s § 34 a nemôžu byť prijaté iné opatrenia, v ...
b)
nespláca alebo sa javí, že v blízkej dobe prestane splácať splatné záväzky a príslušný orgán tretej ...
c)
príslušný orgán tretej krajiny začal alebo oznámil rade, že v blízkej dobe začne rezolučné alebo iné ...
(6)

Rada je účastníkom Jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií.63) Rada môže byť členom medzinárodných ...

TRETIA ČASŤ

PLÁNY RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ A MINIMÁLNA POŽIADAVKA NA VLASTNÉ ZDROJE A OPRÁVNENÉ ZÁVÄZKY

§ 21
Plány riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie
(1)

Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska a s rezolučným orgánom iného členského štátu, v ktorom ...

(2)

V pláne riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie rada upraví svoj postup vo vzťahu k vybranej ...

(3)

Náležitosťami plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie sú najmä:

a)
zhrnutie kľúčových prvkov plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie,
b)
zhrnutie všetkých podstatných zmien vo vybranej inštitúcii, ku ktorým došlo od posledného predloženia ...
c)
opis spôsobu právneho a ekonomického oddelenia kritických funkcií a hlavných oblastí obchodnej činnosti ...
d)
odhad doby na realizáciu jednotlivých častí plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie,
e)
podrobné posúdenie riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie vykonané v súlade s odsekom 5 ...
f)
opis všetkých opatrení na riešenie alebo odstránenie prekážok brániacich riešiteľnosti krízovej situácie ...
g)
určenie postupov ocenenia a spôsobu predaja podniku, časti podniku alebo aktív vybranej inštitúcie, ...
h)
spôsob zabezpečenia aktuálnosti a dostupnosti informácií vyžadovaných podľa tohto paragrafu,
i)
spôsob financovania riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie bez poskytnutia
1.
mimoriadnej verejnej finančnej podpory okrem použitia financovania podľa dvanástej časti tohto zákona, ...
2.
krátkodobého úveru Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
3.
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej ...
j)
podrobný opis rôznych stratégií riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, ktoré by sa mohli uplatniť ...
k)
opis kritických vzájomných prepojení,
l)
opis možností zachovania prístupu k systémom platobných služieb a službám zúčtovania a vyrovnania obchodov ...
m)
analýza vplyvu plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie na zamestnancov vybranej inštitúcie ...
n)
plán komunikácie s médiami a verejnosťou,
o)
minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky požadované podľa § 31 a lehota na splnenie ...
p)
minimálna požiadavka na vlastné zdroje a zmluvné nástroje kapitalizácie podľa § 31 a lehota na splnenie ...
q)
opis základných činností a systémov potrebných na zachovanie nepretržitého fungovania prevádzkových ...
r)
stanovisko vybranej inštitúcie k zhrnutiu kľúčových prvkov plánu riešenia krízových situácií vybranej ...
(4)

Rada zašle vybranej inštitúcii zhrnutie kľúčových prvkov plánu riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie. ...

(5)

Pri vypracovávaní plánu riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie rada identifikuje prekážky riešenia ...

(6)

Pri vypracovávaní plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie rada prihliada na všetky relevantné ...

(7)

Plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie neobsahuje opatrenia spočívajúce v poskytnutí podpory ...

(8)

Plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie obsahuje analýzu postupu vybranej inštitúcie na ...

(9)

Rada raz ročne preskúmava aktuálnosť plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, a ak je ...

(10)

Národná banka Slovenska a vybraná inštitúcia sú povinné oznámiť rade každú podstatnú zmenu organizačnej ...

(11)

Rada môže uložiť povinnosť vybranej inštitúcii viesť záznamy o všetkých finančných zmluvách, ktorých ...

(12)

Na účely odseku 11 sa finančnou zmluvou rozumie

a)
zmluva o cenných papieroch vrátane
1.
zmluvy o kúpe, predaji alebo pôžičke cenného papiera, skupiny alebo indexu cenných papierov,
2.
opcie na cenný papier alebo skupinu alebo index cenných papierov,
3.
repo transakcie alebo obrátenej repo transakcie na akýkoľvek takýto cenný papier, skupinu alebo index, ...
b)
zmluva o komoditách vrátane
1.
zmluvy o kúpe, predaji alebo požičaní komodity alebo skupiny alebo indexu komodít s vysporiadaním v ...
2.
opcie na komoditu alebo skupinu alebo index komodít,
3.
repo transakcie alebo obrátenej repo transakcie na akúkoľvek takúto komoditu, skupinu alebo index,
c)
futures a forwardy na kúpu, predaj alebo prevod komodity alebo majetku akéhokoľvek iného druhu, služby, ...
d)
swap vrátane
1.
swapu a opcie týkajúcej sa úrokových sadzieb spotovej alebo inej dohody o devízových transakciách, menovej ...
2.
swapu celkového výnosu, swapu úverového rozpätia alebo úverového swapu,
3.
akejkoľvek dohody alebo transakcie, ktorá je podobná dohode uvedenej v prvom bode alebo druhom bode, ...
e)
zmluva o pôžičke medzi vybranými inštitúciami, ak splatnosť takejto pôžičky nepresahuje tri mesiace,
f)
rámcová dohoda pre ktorúkoľvek zmluvu alebo dohodu uvedenú v písmenách a) až e).
§ 22
Informácie na účely plánov riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie
(1)

Vybraná inštitúcia je povinná poskytnúť rade súčinnosť a všetky informácie, ktoré si rada vyžiada na ...

(2)

Na účely odseku 1 môže rada požadovať najmä

a)
podrobný opis organizačnej štruktúry vybranej inštitúcie vrátane zoznamu všetkých právnických osôb, ...
b)
informáciu o výške podielu na základnom imaní a podielu na hlasovacích a iných právach každej právnickej ...
c)
identifikáciu priradenia najdôležitejších operácií vybranej inštitúcie a hlavných oblastí obchodnej ...
d)
podrobný opis záväzkov vybranej inštitúcie voči všetkým právnickým osobám, pričom sa uvedie rozdelenie ...
e)
podrobnosti o tých záväzkoch vybranej inštitúcie, ktoré sú oprávnenými záväzkami,
f)
identifikáciu postupov potrebných na určenie toho, komu vybraná inštitúcia poskytla zábezpeku, v koho ...
g)
opis podsúvahových expozícií vybranej inštitúcie voči právnickým osobám vrátane ich priradenia k najdôležitejším ...
h)
informácie o podstatných zabezpečovacích obchodoch vybranej inštitúcie vrátane ich priradenia k príslušnej ...
i)
identifikáciu hlavných alebo najdôležitejších zmluvných strán vybranej inštitúcie, ako aj analýzu vplyvu ...
j)
informáciu o každom systéme, v ktorom vybraná inštitúcia vykonáva z hľadiska počtu alebo hodnoty významný ...
k)
informáciu o platobnom systéme alebo systéme zúčtovania a vyrovnania obchodov, ktorého je vybraná inštitúcia ...
l)
podrobný súpis a opis kľúčových riadiacich informačných systémov, systémov pre riadenie rizík, účtovných ...
m)
identifikáciu vlastníkov systémov uvedených v písmene l), dohôd o službách s nimi spojených a všetkých ...
n)
identifikáciu a priradenie jednotlivých právnických osôb v rámci skupiny a ich vzájomných prepojení ...
1.
spoloční alebo zdieľaní zamestnanci,
2.
spoločné alebo zdieľané zariadenia a systémy,
3.
mechanizmy dohody v oblasti kapitálu, financovania alebo likvidity,
4.
existujúce alebo možné úverové expozície,
5.
dohody o spoločnom zabezpečení, dohody o spoločných zábezpekách, ustanovenia o okamžitej splatnosti ...
6.
dohody o prevodoch rizika, dohody o vzájomnom poskytnutí pôžičky (back-to-back) a dohody o úrovni služieb, ...
o)
informácie o príslušnom orgáne dohľadu a príslušnom rezolučnom orgáne každej osoby v skupine,
p)
informácie o členovi riadiaceho orgánu zodpovednom za poskytovanie informácií potrebných na prípravu ...
q)
opis mechanizmov, ktoré má vybraná inštitúcia zavedené na zabezpečenie toho, aby pri riešení krízových ...
r)
informácie o všetkých dohodách uzatvorených vybranými inštitúciami a právnickými osobami v skupine s ...
s)
opis možných finančných zdrojov na podporu riešenia krízových situácií,
t)
informácie o zaťažení aktív, likvidných aktívach, činnostiach súvisiacich s podsúvahovými položkami, ...
§ 23
Predkladanie plánov riešenia krízových situácií
(1)

Rada predloží plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie a jeho zmeny Národnej banke Slovenska ...

(2)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, predloží plán riešenia krízových situácií na úrovni ...

§ 24
Posúdenie riešiteľnosti krízových situácií vybranej inštitúcie
(1)

Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska a s príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej ...

a)
mimoriadnej verejnej finančnej podpory okrem použitia financovania podľa dvanástej časti tohto zákona, ...
b)
krátkodobého úveru Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
c)
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej ...
(2)

Krízová situácia vo vybranej inštitúcii sa považuje za riešiteľnú vtedy, ak by podaním návrhu rady na ...

(3)

Posúdenie riešiteľnosti možnej krízovej situácie vybranej inštitúcie rada uskutoční v rámci prípravy ...

(4)

Ak rada zistí, že krízová situácia vo vybranej inštitúcii nie je riešiteľná, oznámi to bezodkladne Európskemu ...

(5)

Rada pri posudzovaní riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie primerane zohľadňuje najmä ...

§ 25
Právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie ...
(1)

Ak rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska na základe posúdenia riešiteľnosti krízovej situácie ...

(2)

Ak rada zistí skutočnosti podľa odseku 1, pozastaví vypracovanie plánu riešenia krízových situácií vybranej ...

(3)

Vybraná inštitúcia navrhne rade do štyroch mesiacov od doručenia oznámenia podľa odseku 1 opatrenia, ...

(4)

Ak rada po prerokovaní posúdi opatrenia podľa odseku 3 ako nedostatočné pre účinné riešenie alebo odstránenie ...

(5)

Vybraná inštitúcia do jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia podľa odseku 4 o náhradných opatreniach ...

(6)

Rada je oprávnená uložiť vybranej inštitúcii najmä tieto náhradné opatrenia:

a)
požadovať, aby vybraná inštitúcia prehodnotila alebo vytvorila mechanizmy financovania v rámci skupiny, ...
b)
požadovať, aby vybraná inštitúcia obmedzila svoju maximálnu individuálnu expozíciu alebo súhrnnú expozíciu, ...
c)
uložiť povinnosť jednorazovo alebo pravidelne poskytnúť rade dodatočné informácie potrebné na účely ...
d)
požadovať, aby vybraná inštitúcia predala určité aktíva,
e)
požadovať, aby vybraná inštitúcia obmedzila alebo ukončila určité činnosti, ktoré vykonáva, alebo nezačala ...
f)
obmedziť alebo zabrániť rozvoju nových alebo existujúcich oblastí obchodnej činnosti alebo poskytovaniu ...
g)
požadovať zmeny právnych štruktúr alebo prevádzkových štruktúr vybranej inštitúcie alebo ktorejkoľvek ...
h)
požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo jej materská spoločnosť zriadila materskú finančnú holdingovú ...
i)
požadovať, aby vybraná inštitúcia prijala oprávnené záväzky s cieľom splniť požiadavky podľa § 31,
j)
požadovať, aby vybraná inštitúcia prijala opatrenia na splnenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje ...
k)
požadovať, ak je vybraná inštitúcia dcérskou spoločnosťou holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, ...
(7)

Rada pred rozhodnutím o náhradných opatreniach posúdi po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska možný ...

§ 26
Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny
(1)

Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny upravuje riešenie krízových situácií skupiny ako ...

(2)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, vypracuje plán riešenia krízových situácií na úrovni ...

(3)

Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny obsahuje postup na riešenie krízových situácií

a)
materskej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike,
b)
dcérskej spoločnosti so sídlom v Európskej únii,
(4)

V pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny sa

a)
uvedú opatrenia na riešenie krízových situácií, ktoré sa prijmú vo vzťahu k osobám v skupine pre všetky ...
1.
opatrenia na riešenie krízových situácií vo vzťahu k osobám podľa odseku 3,
2.
koordinované opatrenia na riešenie krízových situácií vo vzťahu k dcérskym spoločnostiam so sídlom v ...
b)
uvedie rozsah, v akom by sa mohli koordinovane použiť opatrenia riešenia krízových situácií a uplatniť ...
c)
identifikujú mechanizmy spolupráce a koordinácie s príslušnými rezolučnými orgánmi tretích krajín a ...
d)
identifikujú opatrenia vrátane právneho a ekonomického oddelenia konkrétnych funkcií alebo oblastí obchodnej ...
e)
určia akékoľvek ďalšie opatrenia neuvedené v tomto zákone, ktoré rada ako rezolučný orgán na úrovni ...
f)
identifikujú možnosti financovania riešenia krízových situácií skupiny, a v prípade, ak je potrebné, ...
(5)

Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny nesmie obsahovať opatrenia spočívajúce v poskytnutí ...

a)
mimoriadnej verejnej finančnej podpory s výnimkou použitia financovania podľa dvanástej časti tohto ...
b)
krátkodobého úveru Národnou bankou Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
c)
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej ...
(6)

Súčasne s vypracovaním a aktualizáciou plánu riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny rada posúdi ...

(7)

Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny nesmie mať neprimerané dôsledky pre žiaden členský ...

§ 27
Požiadavky a postupy vzťahujúce sa na plány riešenia krízových situácií na úrovni skupiny
(1)

Materská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike je povinná predložiť rade všetky informácie potrebné ...

(2)

Informácie podľa odseku 1 rada postúpi

a)
Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v rozsahu potrebnom na vykonávanie jeho ...
b)
príslušnému rezolučnému orgánu v štáte sídla dcérskej spoločnosti v rozsahu dôležitom pre túto dcérsku ...
c)
príslušnému rezolučnému orgánu v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu relevantnom pre túto významnú ...
d)
členom príslušného kolégia orgánov dohľadu v rozsahu dôležitom pre dcérske spoločnosti a významné pobočky, ...
e)
príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d).
(3)

Ak sa informácie podľa odseku 1 týkajú dcérskych spoločností so sídlom v tretích krajinách, rada môže ...

(4)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, predloží plán riešenia krízových situácií na úrovni ...

(5)

Rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, ktoré vykonávajú pôsobnosť nad dcérskymi spoločnosťami, ...

(6)

Ak v lehote podľa odseku 5 ktorýkoľvek z orgánov podľa odseku 5 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky ...

(7)

Ak sa v lehote podľa odseku 5 nepodarí rade dosiahnuť spoločnú dohodu všetkých orgánov podľa odseku ...

(8)

Ak rada vykonáva právomoc nad dcérskou spoločnosťou, ustanovenie odseku 5 sa na ňu vzťahuje rovnako. ...

(9)

Ak rade pri dosahovaní alebo po dosiahnutí spoločnej dohody podľa odseku 5 alebo odseku 7 oznámi príslušný ...

(10)

Ak otázka týkajúca sa plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny zasahuje do fiškálnej zodpovednosti ...

§ 28
Posúdenie riešiteľnosti krízových situácií na úrovni skupiny
(1)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi dcérskych ...

a)
mimoriadnej verejnej finančnej podpory okrem použitia financovania podľa dvanástej časti tohto zákona, ...
b)
krátkodobého úveru Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
c)
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej ...
(2)

Krízová situácia skupiny sa považuje za riešiteľnú vtedy, ak by podaním návrhu rady na vyhlásenie konkurzu ...

(3)

Posúdenie riešiteľnosti možnej krízovej situácie skupiny rada uskutočňuje v rámci prípravy plánu riešenia ...

(4)

Ak rada zistí, že krízová situácia skupiny nie je riešiteľná, oznámi to bezodkladne Európskemu orgánu ...

(5)

Rada pri posudzovaní riešiteľnosti krízovej situácie skupiny zohľadňuje najmä tieto skutočnosti:

a)
rozsah, v ktorom osoba v skupine dokáže priradiť hlavné oblasti obchodnej činnosti a najdôležitejšie ...
b)
rozsah, v ktorom sú právne a podnikové štruktúry zladené s hlavnými oblasťami obchodnej činnosti a najdôležitejšími ...
c)
rozsah, v ktorom sú zavedené mechanizmy, ktoré zaručujú, aby osoba v skupine mala k dispozícii zamestnancov, ...
d)
rozsah, v ktorom možno pri riešení krízových situácií osoby v skupine plne vynucovať dohody o službách ...
e)
rozsah, v ktorom je riadiaca štruktúra osoby v skupine primeraná na riadenie a zabezpečenie zhody s ...
f)
rozsah, v ktorom má osoba v skupine pri oddelení kritických funkcií alebo hlavných oblastí obchodnej ...
g)
rozsah, v ktorom sú zavedené núdzové plány a opatrenia na zabezpečenie kontinuity prístupu k platobným ...
h)
primeranosť riadiacich informačných systémov na zabezpečenie toho, aby príslušné rezolučné orgány dokázali ...
i)
schopnosť riadiacich informačných systémov poskytovať informácie dôležité na účinné riešenie krízových ...
j)
rozsah, v ktorom osoba v skupine vyskúšala svoje riadiace informačné systémy na základe scenárov stresových ...
k)
rozsah, v ktorom osoba v skupine dokáže zabezpečiť kontinuitu svojich riadiacich informačných systémov, ...
l)
rozsah, v ktorom osoba v skupine vypracovala vhodné postupy na zabezpečenie toho, aby poskytovala príslušným ...
m)
rozsah, v ktorom sa tieto záruky poskytujú za trhových podmienok, a rozsah, v ktorom sú systémy riadenia ...
n)
rozsah, v ktorom sa tieto dohody vykonávajú za trhových podmienok, a rozsah, v ktorom sú systémy riadenia ...
o)
rozsah, v ktorom používanie záruk podľa písmena m) alebo dohôd podľa písmena n) prispieva k rozširovaniu ...
p)
rozsah, v ktorom právna štruktúra skupiny bráni uplatňovaniu opatrení na riešenie krízových situácií ...
q)
objem a typ oprávnených záväzkov osoby v skupine,
r)
rozsah, v ktorom by riešenie krízových situácií osôb v skupine, ktoré sú vybranými inštitúciami alebo ...
s)
existenciu a dostatočnosť dohôd o úrovni služieb,
t)
či rezolučné orgány tretích krajín majú opatrenia na riešenie krízových situácií, ktoré sú potrebné ...
u)
realizovateľnosť opatrení na riešenie krízových situácií takým spôsobom, ktorý spĺňa ciele tohto zákona, ...
v)
rozsah, v ktorom štruktúra skupiny umožňuje rade, aby vyriešila krízovú situáciu celej skupiny alebo ...
w)
mechanizmy a prostriedky, ktorými by sa pri skupinách, ktorých dcérske spoločnosti majú sídlo v iných ...
x)
do akej miery je dôveryhodné používanie opatrení na riešenie krízových situácií spôsobom, ktorý spĺňa ...
y)
rozsah, v ktorom možno primerane hodnotiť vplyv riešenia krízových situácií osôb v skupine na finančný ...
z)
rozsah, v ktorom by riešenie krízových situácií osôb v skupine mohlo mať významný priamy alebo nepriamy ...
aa)
rozsah, v ktorom by sa rozširovanie krízovej situácie v rámci skupiny do iných vybraných inštitúcií ...
ab)
rozsah, v ktorom by riešenie krízových situácií osôb v skupine mohlo mať významný vplyv na fungovanie ...
(6)

Posúdenie riešiteľnosti krízových situácií na úrovni skupiny sa vykoná v rámci kolégia pre riešenie ...

§ 29
Právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie na úrovni skupiny
(1)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada po prerokovaní v príslušnom kolégiu pre riešenie ...

(2)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Európskym ...

(3)

Ak rade doručí príslušný rezolučný orgán správu podľa odseku 2, rada ju bezodkladne doručí príslušnej ...

(4)

Materská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike môže do štyroch mesiacov od doručenia správy podľa ...

(5)

Rada oznámi náhradné opatrenia navrhnuté materskou spoločnosťou podľa odseku 4 Národnej banke Slovenska, ...

(6)

Rada po prerokovaní s príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom ...

(7)

Dohodu podľa odseku 6 sa rada snaží dosiahnuť do štyroch mesiacov odo dňa, keď materská spoločnosť osoby ...

(8)

Ak v lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky ...

(9)

Ak rada vykonáva pôsobnosť nad dcérskou spoločnosťou, ustanovenie odseku 7 sa na ňu vzťahuje rovnako. ...

(10)

Na rozhodovanie rady podľa § 25 až 29 sa nevzťahujú ustanovenia o rezolučnom konaní podľa štvrtej časti ...

§ 30
Ustanovenia o proporcionalite pri riešení krízových situácií
(1)

Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska môže aj bez návrhu, s ohľadom na možný dopad zlyhania ...

(2)

Rada informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o tom, či využila postup podľa ...

§ 31
Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky
(1)

Vybraná inštitúcia je povinná sústavne vypočítavať a dodržiavať minimálnu požiadavku na vlastné zdroje ...

(2)

Oprávnené záväzky na účely podľa odseku 1 musia spĺňať tieto podmienky:

a)
kapitálový nástroj je vydaný a v plnej miere splatený,
b)
nejde o záväzok voči vybranej inštitúcii samotnej ani o záväzok, ktorého splnenie zabezpečuje vybraná ...
c)
kúpa kapitálového nástroja nebola priamo alebo nepriamo financovaná vybranou inštitúciou,
d)
záväzok má zostávajúcu splatnosť najmenej jeden rok, ak oprávnený zo záväzku má právo na predčasné splnenie ...
e)
záväzok nevyplýva z derivátu,
f)
záväzok nevyplýva z vkladu, ktorý má prednostné poradie v rámci konkurzného konania podľa osobitného ...
(3)

Ak sa záväzok spravuje právnym poriadkom tretej krajiny, vybraná inštitúcia je na požiadanie rady povinná ...

(4)

Výšku minimálnej požiadavky podľa odseku 1 určí rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska, pričom ...

a)
potrebu zaistiť, aby sa situácia vybranej inštitúcie mohla vyriešiť použitím opatrení riešenia krízových ...
b)
potrebu zaistiť, aby vybraná inštitúcia mala dostatok oprávnených záväzkov na to, aby pri kapitalizácii ...
c)
potrebu zaistiť, ak plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie predpokladá, že určité triedy ...
d)
veľkosť, obchodný model, model financovania a rizikový profil inštitúcie,
e)
rozsah, v ktorom by Fond ochrany vkladov alebo Garančný fond investícií mohol prispieť k financovaniu ...
f)
rozsah, v ktorom by zlyhanie vybranej inštitúcie malo nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu vrátane ...
(5)

Vybraná inštitúcia je povinná plniť minimálne požiadavky na individuálnej úrovni. Rada môže po prerokovaní ...

(6)

Materská spoločnosť má povinnosť plniť aj minimálnu požiadavku na konsolidovanej úrovni. Ak je rada ...

(7)

Rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi iných členských štátov, ktoré vykonávajú pôsobnosť ...

(8)

Ak v lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z orgánov podľa odseku 7 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky ...

(9)

Rada pri určovaní výšky minimálnej požiadavky dcérskej spoločnosti zohľadní skutočnosti podľa odseku ...

(10)

Ak rezolučný orgán na úrovni skupiny požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) ...

(11)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, ktoré vykonávajú ...

(12)

Rada môže v lehote podľa odseku 11 požiadať o pomoc pri dosiahnutí dohody o určení výšky minimálnej ...

(13)

Rada môže rozhodnúť, že dcérska spoločnosť nemusí dodržiavať minimálnu požiadavku na individuálnej úrovni ...

a)
dcérska spoločnosť aj jej materská spoločnosť podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska,
b)
dcérska spoločnosť je zahrnutá do dohľadu na konsolidovanom základe vybranej inštitúcie, ktorá je materskou ...
c)
vybraná inštitúcia skupiny na najvyššej úrovni v členskom štáte dcérskej spoločnosti, ak nejde o materskú ...
d)
neexistuje podstatná praktická alebo právna prekážka na vykonanie urýchleného prevodu vlastných zdrojov ...
e)
doterajšie konanie materskej spoločnosti vo vzťahu k dcérskej spoločnosti poskytuje podľa stanoviska ...
f)
postupy materskej spoločnosti v oblasti hodnotenia, merania a kontroly rizika sa vzťahujú aj na dcérsku ...
g)
materská spoločnosť má v držbe viac ako 50 % hlasovacích práv spojených s podielmi na kapitáli dcérskej ...
h)
Národná banka Slovenska rozhodla, že dcérska spoločnosť nemusí plniť kapitálovú požiadavku na individuálnej ...
(14)

Rada môže určiť, že vybraná inštitúcia môže čiastočne alebo úplne splniť minimálnu požiadavku na konsolidovanej ...

(15)

Vybraná inštitúcia je povinná preukázať rade, že opatrenie zmluvnej kapitalizácie spĺňa tieto podmienky: ...

a)
obsahuje dojednanie, podľa ktorého, ak rada rozhodne o kapitalizácii, toto opatrenie sa v požadovanom ...
b)
obsahuje dojednanie o podriadenosti, na základe ktorého má v prípade konkurzného konania postavenie ...
(16)

Rada v spolupráci s Národnou bankou Slovenska overuje, či vybraná inštitúcia dodržiava minimálnu požiadavku. ...

(17)

Rada v spolupráci s Národnou bankou Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) ...

(18)

Na rozhodovanie rady podľa odsekov 1 až 17 sa nevzťahujú ustanovenia o rezolučnom konaní podľa štvrtej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

REZOLUČNÉ KONANIE

§ 32

Rezolučné konanie sa uskutočňuje vo verejnom záujme v nevyhnutnej miere a primeranom rozsahu, ak ciele ...

§ 33
Základné pravidlá rezolučného konania
(1)

Pri rezolučnom konaní sa postupuje podľa týchto pravidiel:

a)
akcionári vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, znášajú ako prví nepriaznivé dôsledky ...
b)
veritelia vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, znášajú nepriaznivé dôsledky krízovej ...
c)
riadiaci orgán a vrcholový manažment vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, sa vymení ...
d)
riadiaci orgán a vrcholový manažment vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, poskytne ...
e)
s veriteľmi tej istej kategórie sa zaobchádza rovnakým spôsobom,
f)
žiadny veriteľ by nemal utrpieť vyššie straty, ako by utrpel v rámci konkurzného konania podľa osobitného ...
g)
ochrana vkladov podľa osobitného predpisu1) a ochrana klientskeho majetku podľa osobitného predpisu2) ...
h)
opatrenia na riešenie krízovej situácie sa prijmú v súlade s ochrannými opatreniami podľa § 76 až 83, ...
i)
ak je vybraná inštitúcia členom skupiny, používajú sa také opatrenia, aby neboli dotknuté ciele podľa ...
(2)

Pri riešení krízových situácií je potrebné dodržiavať rámec Európskej únie pre štátnu pomoc.

(3)

Vybraná inštitúcia, na ktorú bolo uplatnené opatrenie predaja majetku podniku alebo jeho častí, opatrenie ...

(4)

O uplatňovaní opatrení v rámci rezolučného konania rada informuje zástupcov zamestnancov a konzultuje ...

(5)

Rada uplatňuje opatrenia v rámci rezolučného konania v súlade s Obchodným zákonníkom upravujúcim zastúpenie ...

§ 34
Podmienky rezolučného konania
(1)

Rada posúdi, či sú splnené podmienky na začatie rezolučného konania. Posudzuje, či

a)
vybraná inštitúcia zlyháva alebo sa javí, že v blízkej dobe zlyhá,
b)
verejný záujem trvá a
c)
nemôžu byť prijaté iné opatrenia, v dôsledku ktorých by sa mohlo v primeranom čase predísť zlyhaniu ...
(2)

Národná banka Slovenska bezodkladne informuje radu, že vybraná inštitúcia zlyháva alebo je zjavné, že ...

a)
sú splnené podmienky alebo existujú okolnosti, ktoré by umožňovali v blízkej budúcnosti vydať rozhodnutie ...
b)
aktíva vybranej inštitúcie sú nižšie ako jej záväzky alebo existujú okolnosti, ktoré nasvedčujú tomu, ...
c)
vybraná inštitúcia nie je schopná uhrádzať svoje dlhy alebo iné záväzky v čase splatnosti alebo existujú ...
d)
vybranej inštitúcii má byť poskytnutá mimoriadna verejná finančná podpora s výnimkou prípadov, keď s ...
1.
štátna záruka na zaručenie krátkodobého úveru na dočasnú podporu likvidity, ktoré poskytujú centrálne ...
2.
štátna záruka na novoemitované záväzky alebo
3.
doplnenie vlastných zdrojov alebo nákup kapitálových nástrojov za ceny a za podmienok, ktorými sa vybraná ...
(3)

V každom z prípadov uvedených podľa odseku 2 písm. d) sa záručné alebo obdobné ako záručné opatrenia ...

(4)

Rada počas celého rezolučného konania skúma, či trvajú podmienky podľa odseku 1. Ak zistí, že podmienky ...

§ 35
Účastníci rezolučného konania
(1)

Účastníkom rezolučného konania je vybraná inštitúcia, ktorej sa rezolučné konanie týka.

(2)

Rada môže aj z vlastného podnetu rozhodnúť, že priberie do rezolučného konania ako účastníka inú osobu, ...

§ 36
Zastúpenie
(1)

Účastník rezolučného konania sa môže dať zastúpiť na základe plnomocenstva iba advokátom.

(2)

Ak má rezolučné konanie viac účastníkov, títo si môžu zvoliť spoločného advokáta.

§ 37
Postup pred začatím rezolučného konania
(1)

Ak sa má začať rezolučné konanie bez návrhu alebo na návrh vybranej inštitúcie, rada pred vydaním rozhodnutia ...

(2)

Ak to rada považuje za potrebné, vyžiada si pred vydaním rozhodnutia o začatí rezolučného konania stanovisko ...

§ 38
Začatie rezolučného konania
(1)

Rezolučné konanie možno začať na návrh alebo bez návrhu, ak sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1.

(2)

Návrh na začatie rezolučného konania môže podať

a)
Národná banka Slovenska,
b)
vybraná inštitúcia prostredníctvom Národnej banky Slovenska.
(3)

Návrh sa podáva písomne a musí obsahovať dôvody na začatie rezolučného konania, sledovaný cieľ rezolučného ...

§ 39
Rozhodnutie o začatí rezolučného konania
(1)

Rezolučné konanie sa začína rozhodnutím rady o začatí rezolučného konania.

(2)

Rozhodnutie sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o začatí rezolučného konania, odôvodnenie s uvedením ...

(3)

Rozhodnutie o začatí rezolučného konania treba doručiť do vlastných rúk. Rozhodnutie o začatí rezolučného ...

(4)

Doručením je rozhodnutie o začatí rezolučného konania právoplatné a vykonateľné. Proti rozhodnutiu nie ...

§ 40
Účinky začatia rezolučného konania
(1)

Začatím rezolučného konania sa prerušujú súdne konania a iné konania podľa osobitných predpisov, ktoré ...

(2)

Začatie rezolučného konania vybranej inštitúcie bráni začatiu konkurzného konania na majetok vybranej ...

(3)

V konaní prerušenom podľa odseku 1 možno pokračovať na návrh rady. Rada v konaní koná v mene a na účet ...

(4)

Právne úkony, ktoré so začatím rezolučného konania voči vybranej inštitúcii spájajú osobitne dojednané ...

(5)

Oprávnenie vybranej inštitúcie nakladať s majetkom, uzatvárať zmluvy alebo inak konať je obmedzené v ...

(6)

Rada môže upraviť právo odporovať úkonom vybranej inštitúcie v rovnakom rozsahu, ako by ich mohol uplatniť ...

(7)

Rada môže rozhodnúť o zmene splatnosti záväzkov a pohľadávok a o ich rozsahu. Splatnosť záväzkov a pohľadávok ...

(8)

Zmluva o zlúčení, zmluva o splynutí alebo zmluva o rozdelení vybranej inštitúcie podlieha súhlasu rady. ...

(9)

Na základe žiadosti akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje ...

(10)

Počas rezolučného konania sa neuplatňujú ustanovenia o

a)
povinnosti oceňovania hodnoty nepeňažného vkladu,74)
b)
povinnosti zvolať valné zhromaždenie,75)
c)
väčšinách potrebných na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného imania,76)
d)
náležitostiach oznámenia alebo pozvánky na valné zhromaždenie, ktoré má rozhodovať o zvýšení základného ...
e)
práve na prednostné upisovanie akcií,78)
f)
potrebných väčšinách a iných pravidlách potrebných na prijatie rozhodnutia o znížení základného imania,79) ...
g)
pravidlách pre vzatie akcií z obehu,80)
h)
pravidlách pre ochranu veriteľov pri znížení základného imania,81)
(11)

Rada môže rozhodnúť o vylúčení niektorých účinkov podľa odsekov 1 až 10.

§ 41
Rozhodnutie o uložení opatrenia
(1)

Rada rozhodne o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie vybranej inštitúcie rozhodnutím o uložení ...

(2)

Pri rozhodovaní podľa odseku 1 postupuje rada samostatne, nestranne a nezávisle, nie je viazaná návrhmi ...

(3)

Rozhodnutie podľa odseku 1 sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o uložení opatrenia, odôvodnenie s ...

(4)

Rozhodnutie o uložení opatrenia podľa odseku 1 sa doručí zástupcom vybranej inštitúcie do vlastných ...

(5)

Doručením je rozhodnutie podľa odseku 1 vykonateľné. Proti rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok ...

(6)

Rada pri rozhodovaní hodnotí dôkazy podľa voľnej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy ...

§ 42

Rada na účely výkonu jej právomocí v rezolučnom konaní vrátane výkonu rozhodnutí o uložení opatrení ...

§ 43
Zánik postavenia účastníka v rezolučnom konaní
(1)

Postavenie účastníka v rezolučnom konaní zaniká vykonaním práv alebo splnením povinností určených v ...

(2)

Osoba, ktorá o sebe dôvodne tvrdí, že má byť účastníkom v rezolučnom konaní, môže žalobou podľa osobitného ...

§ 44
Prerušenie rezolučného konania

Rada je oprávnená prerušiť rezolučné konanie. Rezolučné konanie je prerušené až do vydania rozhodnutia, ...

§ 45
Zastavenie rezolučného konania
(1)

Rada na návrh alebo aj bez návrhu rezolučné konanie zastaví, ak odpadnú dôvody, pre ktoré sa rezolučné ...

(2)

Rozhodnutím rady o zastavení rezolučného konania sa rezolučné konanie zastavuje a zanikajú účinky spojené ...

(3)

Rezolučné konanie sa zastavuje aj na základe rozhodnutia súdu, ktorým zrušil rozhodnutie o začatí rezolučného ...

§ 46
Skončenie rezolučného konania
(1)

Rada rozhodne o skončení rezolučného konania po splnení účelu rezolučného konania rozhodnutím o skončení ...

(2)

V rozhodnutí o skončení konania môže určiť, ktoré účinky spojené so začatím rezolučného konania zanikajú. ...

§ 47
Spoločné ustanovenie
(1)

Rada oznámi vydanie rozhodnutí v rezolučnom konaní

a)
príslušným orgánom dohľadu nad pobočkami vybranej inštitúcie,
b)
Národnej banke Slovenska,
c)
Fondu ochrany vkladov,
d)
Garančnému fondu investícií,
e)
príslušným rezolučným orgánom na úrovni skupiny, ak je to potrebné,
f)
ministerstvu,
g)
Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky,
h)
príslušným orgánom dohľadu na konsolidovanom základe,
i)
Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo),
j)
Európskemu výboru pre systémové riziká,
k)
Európskej komisii,
l)
Európskej centrálnej banke,
m)
Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy,
n)
Európskemu orgánu dohľadu pre poisťovníctvo,
o)
prevádzkovateľom platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov, ktorých je vybraná ...
(2)

Minister financií Slovenskej republiky bezodkladne informuje vládu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia ...

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA NA RIEŠENIE KRÍZOVEJ SITUÁCIE FINANČNEJ INŠTITÚCIE, HOLDINGOVEJ SPOLOČNOSTI A SKUPINY ...

§ 48
Podmienky na riešenie krízových situácií finančnej inštitúcie a holdingovej spoločnosti
(1)

Rada prijme opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k finančnej inštitúcii podľa § 1 ods. ...

(2)

Rada prijme opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k vybranej inštitúcii a osobe podľa § ...

(3)

Rada prijme opatrenia na riešenie krízovej situácie, ak rezolučný orgán tretej krajiny alebo orgán vykonávajúci ...

(4)

Ak sú dcérske inštitúcie holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou v priamej alebo nepriamej držbe ...

(5)

Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje na vybranú inštitúciu aj v prípade, ak nespĺňa podmienky podľa § 34 ...

(6)

Pri posudzovaní, či sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 vzhľadom na jednu alebo viaceré dcérske spoločnosti, ...

§ 49
Riešenie krízových situácií dcérskej spoločnosti na úrovni skupiny
(1)

Skutočnosť, že vybraná inštitúcia, ktorá je dcérskou spoločnosťou, spĺňa podmienky na začatie rezolučného ...

(2)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, po prerokovaní oznámenia príslušného rezolučného orgánu ...

(3)

Ak rada podľa odseku 2 vyhodnotí, že v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo ...

(4)

Ak rada podľa odseku 2 vyhodnotí, že v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo ...

(5)

Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny podľa odseku 4 musí

a)
vychádzať z plánov riešenia krízových situácií podľa § 21; to neplatí, ak príslušné rezolučné orgány ...
b)
určiť opatrenia na riešenie krízových situácií materskej spoločnosti alebo viacerých dcérskych spoločností ...
c)
určiť spôsob koordinácie opatrení podľa písmena b),
d)
obsahovať plán financovania v súlade s plánom riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, ktorý určí ...
(6)

Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny sa prijíma spoločným rozhodnutím rady a príslušného ...

(7)

Z dôvodu podľa odseku 6 je rada oprávnená odchýliť sa od plánu riešenia krízových situácií na úrovni ...

(8)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny a v lehote podľa odseku 2 sa nepodarí rade dosiahnuť ...

(9)

Ak rada nesúhlasí s návrhom plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, odchýli sa od plánu ...

(10)

Rada je povinná informovať kolégium pre riešenie krízových situácií o akýchkoľvek opatreniach na riešenie ...

§ 50
Riešenie krízových situácií na úrovni skupiny
(1)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny a zistí, že materská spoločnosť spĺňa podmienky na začatie ...

a)
možno predpokladať, že prijatie opatrení na riešenie krízových situácií alebo iných opatrení len na ...
b)
prijatie opatrení na riešenie krízových situácií alebo iných opatrení len na úrovni materskej spoločnosti ...
c)
jedna alebo viaceré dcérske spoločnosti spĺňajú podmienky na začatie rezolučného konania podľa oznámenia ...
d)
opatrenia na riešenie krízových situácií alebo iné opatrenia na úrovni skupiny budú v prospech dcérskych ...
(2)

Skutočnosť, že rada nezamýšľa postupovať podľa plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, ...

a)
plány riešenia krízových situácií podľa § 21; to neplatí, ak rezolučné orgány usúdia podľa okolnosti ...
b)
zachovanie finančnej stability v dotknutých členských štátoch.
(3)

Ak rada oznámi, že bude postupovať podľa plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, plán riešenia ...

(4)

Ak je rada rezolučným orgánom dcérskej spoločnosti, rezolučný orgán na úrovni skupiny oznámil, že bude ...

(5)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny a nepodarí sa jej dosiahnuť spoločnú dohodu všetkých ...

(6)

Ak rada nesúhlasí s návrhom plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, odchýli sa od plánu ...

(7)

Rada je povinná informovať príslušné kolégium na riešenie krízových situácií o akýchkoľvek opatreniach ...

ŠIESTA ČASŤ

OCEŇOVANIE AKTÍV, PRÁV A ZÁVÄZKOV

§ 51
Oceňovanie na účely riešenia krízových situácií
(1)

Rada pred rozhodnutím o uplatnení opatrení na riešenie krízových situácií zabezpečí vykonanie ocenenia ...

(2)

Ocenenie vykoná osoba nezávislá od orgánov verejnej moci vrátane rady, ako aj od vybraných inštitúcií, ...

(3)

Nezávislé ocenenie vykoná audítor alebo audítorská spoločnosť určená radou v rozhodnutí o vykonaní ocenenia ...

(4)

Vybraná inštitúcia, ktorá spĺňa podmienky podľa § 34 ods. 1, je povinná bezodkladne poskytnúť pravdivé ...

(5)

Účelom oceňovania je

a)
overiť splnenie podmienok na riešenie krízových situácií,
b)
zistiť, či sú splnené podmienky na odpísanie alebo konverziu kapitálových nástrojov,
c)
zistiť, či sú splnené podmienky na uplatnenie opatrení na riešenie krízových situácií, a zabezpečiť ...
d)
podložiť rozhodnutie o rozsahu zrušenia akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo úpravy ich hodnoty, ...
e)
podložiť rozhodnutie o rozsahu odpísania alebo konverzie oprávnených záväzkov, ak sa uplatňuje opatrenie ...
f)
podložiť rozhodnutie o aktívach, právach, záväzkoch alebo akciách alebo iných nástrojoch vlastníctva, ...
g)
podložiť rozhodnutie o aktívach, právach, záväzkoch alebo akciách alebo iných nástrojoch vlastníctva, ...
h)
zabezpečiť vo všetkých prípadoch, aby sa straty vo vzťahu k aktívam vybranej inštitúcie podľa § 34 ods. ...
(6)

Rada zabezpečí vykonanie oceňovania v súlade s rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc.

(7)

Rada a ňou poverená osoba pri vykonávaní úloh v súvislosti s oceňovaním postupuje s náležitou starostlivosťou ...

(8)

Pri ocenení sa neprihliada na to, že by sa vybranej inštitúcii podľa § 33 ods. 1 v budúcnosti od okamihu ...

(9)

Oceňovanie zohľadňuje tieto skutočnosti pri uplatnení opatrenia na riešenie krízových situácií:

a)
rada môže od vybranej inštitúcie vymáhať všetky oprávnené výdavky podľa § 52 ods. 9,
b)
v prospech národného fondu môžu byť účtované úroky alebo poplatky v súvislosti s akýmikoľvek úvermi ...
(10)

Vybraná inštitúcia pri oceňovaní predloží

a)
mimoriadnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,84) ktorá bude vypracovaná v štruktúre podľa ...
b)
analýzu a odhad účtovnej hodnoty aktív, práv a záväzkov,
c)
zoznam neuhradených súvahových a podsúvahových záväzkov vykázaných v knihách a záznamoch o príslušných ...
(11)

Ak je to potrebné, môžu sa informácie uvedené v odseku 5 písm. b) doplniť analýzou a odhadom trhovej ...

(12)

Ocenenie obsahuje rozdelenie veriteľov na triedy na základe úrovní ich priority a odhad zaobchádzania, ...

(13)

Ak nemožno zabezpečiť informácie podľa odsekov 10 a 11 alebo rada nemôže zabezpečiť vykonanie nezávislého ...

(14)

Predbežné ocenenie určí hodnotu aktív, práv a záväzkov, a ak je to za daných okolností možné, určí požiadavky ...

(15)

Ocenenie, ktoré nespĺňa všetky ustanovené požiadavky, sa považuje za predbežné, až kým nezávislá osoba ...

(16)

Účelom ocenenia podľa odseku 15 je

a)
zabezpečiť, aby sa straty vo vzťahu k aktívam vybranej inštitúcie plne zaúčtovali v účtovných knihách ...
b)
podložiť rozhodnutie odpísať nároky veriteľov alebo zvýšiť výšku vyplatenej protihodnoty v súlade s ...
(17)

Ak odhad čistej hodnoty aktív vybranej inštitúcie na základe ocenenia podľa odseku 15 presahuje odhad ...

a)
zvýšiť hodnotu nárokov veriteľov alebo vlastníkov príslušných kapitálových nástrojov, ktoré sa odpísali ...
b)
nariadiť preklenovacej inštitúcii alebo správcovi aktív, aby v súvislosti s aktívami, právami a záväzkami ...
(18)

Predbežné ocenenie môže rada použiť ako podklad na rozhodnutie o uplatnení opatrení na riešenie krízových ...

SIEDMA ČASŤ

OPATRENIA NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

§ 52
Všeobecné zásady, ktorými sa riadia opatrenia na riešenie krízových situácií
(1)

Rada uplatňuje opatrenia na riešenie krízových situácií voči vybraným inštitúciám, ktoré spĺňajú podmienky ...

(2)

Ak sa rada rozhodne uplatniť na vybranú inštitúciu opatrenie na riešenie krízových situácií, ktoré by ...

(3)

Rada uplatňuje opatrenia na riešenie krízových situácií v súlade s rámcom Európskej únie pre štátnu ...

(4)

Medzi opatrenia na riešenie krízových situácií podľa odseku 1 patrí

a)
prevod majetku,
b)
využitie preklenovacej inštitúcie,
c)
oddelenie aktív,
d)
kapitalizácia.
(5)

Rada môže uplatniť opatrenie oddelenia aktív len spolu s iným opatrením na riešenie krízových situácií. ...

(6)

Okrem prípadov podľa odseku 5 môže rada uplatňovať opatrenia na riešenie krízových situácií jednotlivo ...

(7)

Ak sa na prevod časti aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, ...

(8)

Zrušenie vybranej inštitúcie sa vykoná s ohľadom na povinnosť vybranej inštitúcie poskytovať súčinnosť ...

(9)

Rada môže od vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, vymáhať všetky oprávnené výdavky, ...

a)
započítaním voči akejkoľvek protihodnote, ktorú príjemca vyplatil vybranej inštitúcii, ktorej krízová ...
b)
ako prednostný veriteľ od vybranej inštitúcie alebo
c)
ako prednostný veriteľ z akýchkoľvek výnosov vytvorených prostredníctvom ukončenia prevádzky preklenovacej ...
(10)

Rada môže vykonávať doplnkové právomoci podľa § 13, ak vybraná inštitúcia spĺňa podmienky podľa § 34 ...

a)
pri uplatnení na cezhraničnú skupinu tieto doplnkové právomoci nepredstavujú prekážky účinného riešenia ...
b)
ich výkon je v súlade s cieľmi podľa § 1 ods. 2 a základnými pravidlami podľa § 33 ods. 1.
(11)

V situácii systémovej krízy, ktorou sa pre potreby tohto zákona rozumie narušenie finančného systému, ...

a)
akcionári a držitelia iných nástrojov vlastníctva, držitelia dôležitých kapitálových nástrojov a ostatných ...
b)
bol udelený predchádzajúci súhlas a konečný súhlas v súlade s rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc. ...

Opatrenie prevodu majetku

§ 53
(1)

Rada môže rozhodnúť o uplatnení opatrenia prevodu majetku, predmetom ktorého je prevod na nadobúdateľa, ...

a)
akcie alebo iné nástroje vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou, ktorej krízová situácia sa rieši, ...
b)
všetky alebo niektoré aktíva, práva alebo záväzky vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši. ...
(2)

Na prevod podľa odseku 1 sa nevyžaduje súhlas akcionárov vybranej inštitúcie, ak odseky 8 a 9 a § 52 ...

(3)

Rada postupuje tak, aby sa prevod uskutočnil za obvyklých obchodných podmienok, najmä aby bol v súlade ...

(4)

Ak § 52 ods. 9 neustanovuje inak, protihodnota, ktorú zaplatí kupujúci za aktíva, pasíva, záväzky, akcie ...

a)
akcionárov a držiteľov iných nástrojov vlastníctva, ak sa opatrenie prevodu majetku uskutočnilo prevodom ...
b)
vybranej inštitúcie, ak sa opatrenie prevodu majetku uskutočnilo prevodom niektorých alebo všetkých ...
(5)

Rada môže pri uplatnení opatrenia prevodu majetku vykonať prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva ...

(6)

Rada môže so súhlasom nadobúdateľa rozhodnúť o spätnom prevode majetku. Vybraná inštitúcia alebo pôvodní ...

(7)

V čase prevodu musí byť príjemca oprávnený na výkon činností podľa osobitných predpisov,87) ktoré sa ...

(8)

Ak prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vedie k nadobudnutiu alebo zvýšeniu kvalifikovanej ...

(9)

Ak rada uplatnila opatrenie prevodu majetku a posúdenie podľa odseku 8 ešte nebolo ukončené, platí, ...

a)
taký prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva je účinný,
b)
počas lehoty na posudzovanie a počas akejkoľvek lehoty na prevod ustanovenej v odseku 11 sa hlasovacie ...
c)
počas lehoty na posudzovanie a počas akejkoľvek lehoty na odpredaj ustanovenej v odseku 11 sa sankcie ...
(10)

Doručením rozhodnutia podľa osobitných predpisov,88) ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na nadobudnutie ...

(11)

Doručením rozhodnutia podľa osobitných predpisov,88) ktorým sa zamieta nadobudnutie kvalifikovanej účasti, ...

a)
ostávajú v platnosti hlasovacie práva spojené s takýmito akciami alebo inými nástrojmi vlastníctva podľa ...
b)
môže rada vyžadovať, aby nadobúdateľ spätne previedol akcie alebo iné nástroje vlastníctva počas lehoty ...
c)
ak sa neuskutoční prevod podľa písmena b) z dôvodov na strane nadobúdateľa v lehote určenej radou, Národná ...
(12)

Prevody vykonané na základe uplatnenia opatrenia prevodu majetku podliehajú ochranným opatreniam podľa ...

(13)

Nadobúdateľ majetku vykonáva práva vybranej inštitúcie vyplývajúce z členstva v platobných systémoch ...

a)
nemá rating od ratingovej agentúry alebo uvedený rating primerane nezodpovedá ratingovému stupňu, ktorý ...
b)
nespĺňa kritériá členstva alebo účasti v týchto systémoch počas lehoty určenej radou, ktorá nesmie byť ...
§ 54
(1)

Rada ponúkne na predaj aktíva, práva a záväzky alebo akcie alebo iné nástroje vlastníctva vybranej inštitúcie ...

(2)

Rada pri ponuke podľa odseku 1 dbá najmä na

a)
transparentnosť zverejnených informácií o aktívach, právach, záväzkoch, akciách alebo iných nástrojoch ...
b)
okolnosti konkrétneho prípadu so zreteľom na potrebu zachovania finančnej stability,
c)
nediskriminačný prístup ku všetkým potenciálnym nadobúdateľom, pričom nesmie poskytnúť žiadnemu z potenciálnych ...
d)
predchádzanie konfliktu záujmov medzi zúčastnenými osobami (radou, vybranou inštitúciou, potenciálnymi ...
e)
efektívne a rýchle uplatnenie opatrenia prevodu majetku,
f)
maximalizáciu predajnej ceny aktív, práv, záväzkov, akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vybranej ...
(3)

Ustanovením odseku 2 nie je dotknuté právo rady rokovať s prípadným nadobúdateľom pri dodržaní pravidla ...

(4)

Vybraná inštitúcia nie je povinná zverejniť uvedenie na trh v súlade a za podmienok ustanovených v osobitnom ...

(5)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak existujú skutočnosti, ktoré by bránili naplneniu niektorého z ...

a)
existuje závažné ohrozenie finančnej stability spôsobené zlyhaním alebo pravdepodobným zlyhaním vybranej ...
b)
ponuka na predaj by narušila účinnosť opatrenia prevodu majetku pri riešení tohto ohrozenia.
§ 55
Opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie
(1)

Rada na účel zachovania kritických funkcií vybranej inštitúcie prevedie na preklenovaciu inštitúciu

a)
akcie alebo iné nástroje vlastníctva vydané jednou alebo viacerými vybranými inštitúciami,
b)
všetky alebo niektoré aktíva, práva alebo záväzky jednej alebo viacerých vybraných inštitúcií.
(2)

Na prevod podľa odseku 1 sa nevyžaduje súhlas akcionárov vybranej inštitúcie alebo inej osoby, ktorá ...

(3)

Celková hodnota záväzkov prevedených na preklenovaciu inštitúciu nesmie presiahnuť celkovú hodnotu prevedených ...

(4)

Opatrenie kapitalizácie podľa § 58 ods. 1 písm. b) uplatní rada tak, aby neobmedzila alebo neohrozila ...

(5)

Ak § 52 ods. 9 neustanovuje inak, protihodnota, ktorú zaplatí preklenovacia inštitúcia za aktíva, práva, ...

a)
akcionárov alebo držiteľov iných nástrojov vlastníctva, ak sa opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie ...
b)
vybranej inštitúcie, ak sa opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie vykonalo prevodom niektorých ...
(6)

Rada môže pri uplatnení opatrenia využitia preklenovacej inštitúcie vykonať prevod akcií alebo iných ...

(7)

Rada môže rozhodnúť o prevode aktív, práv, záväzkov, akcií alebo iných nástrojov vlastníctva z preklenovacej ...

a)
vybranú inštitúciu alebo pôvodných vlastníkov pri splnení podmienok podľa odsekov 8 a 9, pričom vybraná ...
b)
tretiu osobu.
(8)

Rada môže previesť akcie alebo iné nástroje vlastníctva alebo aktíva, práva alebo záväzky späť z preklenovacej ...

a)
možnosť spätného prevodu konkrétnych akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo aktív, práv alebo ...
b)
konkrétne akcie alebo iné nástroje vlastníctva alebo aktíva, práva alebo záväzky nepatria do tried akcií ...
(9)

Rada môže vykonať spätný prevod bez časového obmedzenia, pričom prevod musí spĺňať všetky dodatočné ...

(10)

Preklenovacia inštitúcia je oprávnená poskytovať služby vybranej inštitúcie v rozsahu aktív, práv a ...

(11)

Výkon iných činností preklenovacej inštitúcie v rozsahu aktív, práv a záväzkov, ktoré preberá od vybranej ...

(12)

Preklenovacia inštitúcia vykonáva práva vybranej inštitúcie vyplývajúce z členstva v platobných systémoch ...

(13)

Preklenovacia inštitúcia je oprávnená vykonávať práva podľa odseku 12, aj ak

a)
nemá rating od ratingovej agentúry alebo uvedený rating primerane nezodpovedá ratingovému stupňu, ktorý ...
b)
nespĺňa kritériá členstva alebo účasti v týchto systémoch počas lehoty určenej radou, ktorá nesmie byť ...
§ 56
Prevádzka preklenovacej inštitúcie
(1)

Preklenovacia inštitúcia je akciová spoločnosť,91) ktorá

a)
je kontrolovaná radou a ňou vydané akcie sú čiastočne alebo úplne v správe alebo vlastníctve rady alebo ...
b)
bola založená na účely prijatia a držby časti alebo všetkých akcií alebo iných nástrojov vlastníctva ...
(2)

Rada

a)
schvaľuje zakladateľskú listinu alebo zakladateľskú zmluvu92) a stanovy preklenovacej inštitúcie,
b)
schvaľuje členov štatutárneho orgánu preklenovacej inštitúcie a určuje rozsah ich zodpovednosti,
c)
schvaľuje zásady odmeňovania členov štatutárneho orgánu preklenovacej inštitúcie,
d)
schvaľuje stratégiu a rizikový profil preklenovacej inštitúcie.
(3)

Preklenovacia inštitúcia pred uplatnením opatrenia využitia preklenovacej inštitúcie získa povolenia ...

(4)

Ak by uplatnenie podmienok podľa odseku 3 mohlo zmariť ciele podľa § 1 ods. 2, môže rada požiadať Národnú ...

(5)

Štatutárny orgán preklenovacej inštitúcie zabezpečí vykonávanie kritických funkcií vybranej inštitúcie, ...

(6)

Rada rozhodne, že preklenovacia inštitúcia prestane plniť účel preklenovacej inštitúcie, ak

a)
prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1,
b)
sa zlúči alebo splynie s inou osobou,
c)
vykoná prevod väčšiny alebo všetkých svojich aktív, práv alebo záväzkov tretej strane,
d)
uplynie lehota podľa odseku 8 alebo odseku 9,
e)
zanikli alebo boli vysporiadané aktíva a záväzky preklenovacej inštitúcie.
(7)

Predaj aktív, práv alebo záväzkov preklenovacej inštitúcie sa uskutoční spôsobom, ktorý neznevýhodňuje ...

(8)

Ak nenastane žiadny z prípadov uvedených v odseku 6 písm. a) až c) a e), rada ukončí prevádzku preklenovacej ...

(9)

Rada môže lehotu uvedenú v odseku 8 predĺžiť o jeden rok aj opakovane, ak také predĺženie

a)
slúži na splnenie podmienok podľa odseku 6 písm. a), b), c) alebo písm. e) alebo
b)
je potrebné na zaistenie nepretržitého poskytovania služieb vybranej inštitúcie.
(10)

Rada rozhodnutie o predĺžení lehoty podľa odseku 9 zdôvodní a uvedie podrobné posúdenie situácie preklenovacej ...

(11)

Pri ukončení prevádzky podľa odseku 6 písm. c) alebo písm. d) sa preklenovacia inštitúcia zruší v konkurznom ...

(12)

Ak rada nevymáha oprávnené výdavky podľa § 52 ods. 9, plynú výnosy dosiahnuté v dôsledku ukončenia prevádzky ...

(13)

Ak sa opatrenie preklenovacej inštitúcie využije na prevod aktív a záväzkov viac ako jednej vybranej ...

§ 57
Opatrenie oddelenia aktív
(1)

Rada môže rozhodnúť o uplatnení opatrenia oddelenia aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie alebo ...

(2)

Na prevod podľa odseku 1 sa nevyžaduje súhlas akcionárov vybranej inštitúcie alebo inej osoby, alebo ...

(3)

Správcom aktív je právnická osoba, ktorá

a)
je kontrolovaná radou a je čiastočne alebo úplne vo vlastníctve rady alebo iného orgánu verejnej moci ...
b)
bola založená na účely prijatia a držby časti alebo všetkých aktív, práv a záväzkov jednej alebo viacerých ...
(4)

Správca aktív spravuje aktíva, ktoré boli naňho prevedené s cieľom maximalizácie ich hodnoty na účel ...

(5)

Rada vo vzťahu k správcovi aktív

a)
schvaľuje zakladateľskú listinu alebo zakladateľskú zmluvu,
b)
schvaľuje členov štatutárneho orgánu správcu aktív a určuje rozsah ich zodpovednosti,
c)
schvaľuje zásady odmeňovania členov štatutárneho orgánu správcu aktív,
d)
schvaľuje stratégiu a rizikový profil správcu aktív.
(6)

Rada môže previesť aktíva, práva alebo záväzky na základe odseku 1, len ak sú splnené tieto podmienky: ...

a)
situácia na príslušnom trhu je pre tieto aktíva taká, že ich likvidácia v konkurznom konaní by mohla ...
b)
prevod je potrebný na zabezpečenie riadneho fungovania vybranej inštitúcie alebo preklenovacej inštitúcie ...
c)
prevod je potrebný na maximalizáciu výnosov z predaja alebo riadnej likvidácie.
(7)

Pri uplatňovaní opatrenia oddelenia aktív rada určí protihodnotu, za akú sa aktíva, práva a záväzky ...

(8)

Ak § 52 ods. 9 neustanovuje inak, protihodnota, ktorú zaplatí správca aktív za aktíva, práva a záväzky ...

(9)

Ak sa uplatnilo opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie, správca aktív môže aktíva, práva alebo ...

(10)

Rada môže previesť aktíva, práva alebo záväzky z vybranej inštitúcie alebo preklenovacej inštitúcie ...

(11)

Rada môže rozhodnúť o prevode aktív, práv alebo záväzkov zo správcu aktív späť na vybranú inštitúciu, ...

(12)

Rada môže rozhodnúť o prevode aktív, práv alebo záväzkov zo správcu aktív späť na vybranú inštitúciu, ...

a)
možnosť spätného prevodu konkrétnych aktív, práv alebo záväzkov je výslovne uvedená v rozhodnutí rady ...
b)
konkrétne aktíva, práva alebo záväzky nepatria do tried aktív, práv alebo záväzkov bližšie určených ...
(13)

Rada môže vykonať spätný prevod bez časového obmedzenia, pričom prevod musí spĺňať všetky dodatočné ...

§ 58
Kapitalizácia
(1)

Rada môže rozhodnúť o uplatnení opatrenia kapitalizácie na účely

a)
doplnenia vlastných zdrojov vybranej inštitúcie, ak možno dôvodne predpokladať obnovu plnenia osobitných ...
b)
konverzie záväzkov vybranej inštitúcie na základné imanie alebo zníženia podstatnej časti sumy záväzkov ...
(2)

Postup podľa odseku 1 písm. a) sa použije, ak je odôvodnený predpoklad, že uplatnením opatrení na riešenie ...

(3)

Rada pri uplatnení opatrenia kapitalizácie zachová právnu formu vybranej inštitúcie okrem prípadov, ...

§ 59
Rozsah kapitalizácie
(1)

Kapitalizácia sa vzťahuje na všetky druhy aktív a záväzkov okrem záväzkov podľa tohto odseku a odseku ...

a)
chránené vklady do výšky poskytovanej ochrany podľa osobitných predpisov,1)
b)
zabezpečené záväzky vrátane krytých dlhopisov95) a záväzkov vo forme finančných nástrojov používaných ...
c)
záväzky z držby peňažných prostriedkov klientov alebo iných aktív vrátane aktív alebo finančných prostriedkov, ...
d)
záväzky z fiduciárneho vzťahu, kde vybraná inštitúcia je fiduciárom a klient príjemcom, za predpokladu, ...
e)
záväzky s lehotou splatnosti menej ako sedem dní s výnimkou záväzkov voči osobám, ktoré sú súčasťou ...
f)
záväzky so zostávajúcou lehotou splatnosti menej ako sedem dní voči platobným systémom alebo prevádzkovateľom ...
g)
záväzky voči ktorejkoľvek z týchto osôb:
1.
zamestnancovi vo vzťahu k splatnej mzde alebo inej pevnej odmene s výnimkou variabilnej zložky odmeny, ...
2.
komerčnému veriteľovi i obchodnému veriteľovi z dôvodu poskytovania tovaru alebo služieb kritických ...
3.
daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam,
4.
Fondu ochrany vkladov a Garančnému fondu investícií.
(2)

Rada môže vylúčiť niektoré záväzky z odpísania alebo konverzie, ak

a)
opatrenie nie je možné vykonať v primeranom čase,
b)
je to nevyhnutné a primerané na dosiahnutie kontinuity vykonávania kritických funkcií a hlavných obchodných ...
c)
je to nevyhnutné a primerané na zabránenie vzniku rozsiahlejšej finančnej krízy, najmä ak ide o vklady ...
d)
uplatnenie opatrení by viedlo k takému zníženiu hodnoty, že straty znášané ostatnými veriteľmi by boli ...
(3)

Pri vylúčení niektorých záväzkov podľa odseku 2 môže rada zvýšiť rozsah odpísania alebo konverzie uplatnený ...

(4)

Pri vylúčení niektorých záväzkov podľa odseku 2 môže rada rozhodnúť o poskytnutí príspevku vybranej ...

a)
pokrytia všetkých strát, ktoré neboli absorbované oprávnenými záväzkami, a obnovu čistej hodnoty aktív ...
b)
kúpy akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo kapitálových nástrojov s cieľom doplniť kapitál podľa ...
(5)

Príspevok z národného fondu sa môže poskytnúť vybranej inštitúcii, ak

a)
sa akcionári a držitelia iných nástrojov vlastníctva, držitelia dôležitých kapitálových nástrojov a ...
b)
príspevok nepresahuje 5 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov, ocenených v čase prijatia opatrenia ...
(6)

Príspevok podľa odseku 4 sa môže financovať

a)
sumou, ktorá je k dispozícii prostredníctvom ročných príspevkov vybraných inštitúcií podľa § 88 ods. ...
b)
sumou, ktorú možno získať prostredníctvom mimoriadnych príspevkov podľa § 88 ods. 1 písm. b) najviac ...
c)
sumami získanými zo zdrojov podľa § 93 ods. 3, ak sumy uvedené v písmenách a) a b) nie sú dostatočné. ...
(7)

Rada môže v čase ohrozenia finančnej stability získať finančné prostriedky zo zdrojov financovania podľa ...

a)
ak bol dosiahnutý 5 % limit uvedený v odseku 4 písm. b),
b)
po úplnom odpísaní alebo úplnej konverzii všetkých nezabezpečených záväzkov bez prioritného postavenia ...
(8)

Ak sú splnené podmienky odseku 6 písm. a) a b), môže sa poskytnúť príspevok zo zdrojov, ktoré boli získané ...

(9)

Inak, ako je uvedené v odseku 4 písm. a), sa môže príspevok poskytnúť aj za podmienky, že

a)
príspevok na absorpciu straty a doplnenie vlastného imania uvedený v odseku 5 písm. a) sa rovná sume ...
b)
je k dispozícii suma získaná z ročných príspevkov, bez príspevkov do systému ochrany vkladov podľa § ...
c)
aktíva vybranej inštitúcie na konsolidovanom základe nepresahujú 900 miliárd eur.
(10)

Rada pri postupe podľa odseku 2 zváži

a)
zásadu, podľa ktorej by straty mali znášať najprv akcionári a po nich veritelia podľa poradia prednosti, ...
b)
úroveň kapacity na absorpciu strát, ktorá ostane, ak by sa vylúčil záväzok alebo trieda záväzkov,
c)
potrebu udržiavať primerané zdroje v národnom fonde.
(11)

Pri postupe podľa odseku 2 sa môže záväzok úplne vylúčiť z odpísania alebo sa môže vylúčiť z odpísania ...

§ 60
Výška kapitalizácie
(1)

Rada v súlade s ocenením podľa § 51 pri kapitalizácii určí celkovú sumu

a)
odpisovaných oprávnených záväzkov tak, aby čistá hodnota aktív bola rovná nule,
b)
konvertovaných oprávnených záväzkov na akcie alebo iný druh kapitálových nástrojov tak, aby sa obnovilo ...
(2)

Suma oprávnených záväzkov určená na odpísanie a konverziu sa určí s ohľadom na potrebu obnovy plnenia ...

(3)

Ak objem odpísaného kapitálu prevyšuje požadovanú sumu, rada je oprávnená rozhodnúť o pripísaní kapitálu ...

(4)

Na účely odsekov 1 až 3 si rada obstará úplné a aktuálne informácie o aktívach a pasívach vybranej inštitúcie, ...

§ 61
Postavenie akcionárov pri kapitalizácii, odpise alebo konverzii kapitálových nástrojov
(1)

Rada vo vzťahu k akcionárom alebo držiteľom iných nástrojov vlastníctva môže rozhodnúť o

a)
zrušení alebo prevode akcií alebo iných nástrojov vlastníctva v prospech veriteľov,
b)
zriedení existujúcich akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, ak je čistá hodnota vybranej inštitúcie, ...
(2)

Konverzia podľa odseku 1 písm. b) sa vykoná takým konverzným koeficientom, ktorý výrazne zriedi existujúce ...

(3)

Postup podľa odseku 1 platí aj pre akcionárov alebo držiteľov iných nástrojov vlastníctva, ktorí nadobudli ...

(4)

Rada pri rozhodovaní podľa odseku 1 berie do úvahy

a)
ocenenie podľa § 51,
b)
výšku sumy, o ktorú je potrebné znížiť položky vlastného kapitálu Tier 1 odpísaním alebo konverziou ...
c)
celkovú sumu kapitalizácie určenú podľa § 60.
(5)

V súvislosti s ustanoveniami odsekov 1 až 4 pri kapitalizácii alebo konverzii je rada oprávnená určiť ...

(6)

Ak sa nedodrží ustanovená lehota podľa odseku 5, platí pre nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej ...

§ 62
Postup pri odpisovaní a konverzii
(1)

Rada v rámci kapitalizácie pri odpisovaní a konverzii okrem § 59 ods. 1 a 2 písm. a) postupuje takto: ...

a)
položky vlastného kapitálu Tier 1 sa znížia podľa § 71 ods. 1 písm. a),
b)
suma istiny nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 sa zníži v požadovanom rozsahu do výšky kapacity, ...
c)
suma istiny nástrojov kapitálu Tier 2 sa zníži v požadovanom rozsahu do výšky kapacity, ak celkové zníženie ...
d)
suma istiny podriadeného dlhu, ktorý nie je dodatočným kapitálom Tier 1 alebo kapitálom Tier 2 v súlade ...
e)
suma istiny zvyšku oprávnených záväzkov alebo splatná dlžná suma týkajúca sa zvyšku oprávnených záväzkov ...
(2)

Pri odpísaní dlhu a konverzii sa rozdelia straty v celkovej sume podľa § 61 ods. 4 písm. b) a c) rovnomerne ...

(3)

Pred odpísaním alebo konverziou podľa odseku 1 písm. e) sa konvertuje alebo zníži suma istiny nástrojov ...

a)
suma istiny nástroja sa znižuje v súvislosti s finančnou situáciou alebo platobnou schopnosťou alebo ...
b)
dochádza ku konverzii nástrojov na akcie alebo iné nástroje vlastníctva.
(4)

Ak bola suma istiny nástroja pred kapitalizáciou podľa odseku 1 znížená, ale nie na nulu, v súlade s ...

(5)

Na posúdenie záväzkov určitej triedy, či sa majú odpísať alebo konvertovať na vlastný kapitál, sa vychádza ...

§ 63
Deriváty
(1)

Rada je oprávnená odpísať alebo konvertovať záväzky plynúce z derivátových zmlúv pri uzatváraní pozície ...

(2)

Ak obchod s derivátmi je súčasťou dohody o konečnom zúčtovaní, rada alebo nezávislá osoba určia v rámci ...

(3)

Rada určí hodnotu záväzkov vyplývajúcich z derivátov na základe

a)
vhodných metodík na určenie hodnoty tried derivátov vrátane transakcií, ktoré podliehajú dohodám o konečnom ...
b)
zásad na určenie relevantného okamihu, v ktorom by sa mala určiť hodnota derivátovej pozície, a
c)
vhodných metodík na porovnanie znehodnotenia, ktoré by vzišlo z uzavretia a odpísania derivátov, so ...
§ 64
Miera konverzie dlhu na vlastné imanie
(1)

Rada môže uplatniť rôzny konverzný pomer pre rôzne triedy kapitálových nástrojov a záväzkov pri postupe ...

a)
konverzný pomer má predstavovať primeranú náhradu dotknutému veriteľovi za stratu z odpísania dlhu alebo ...
b)
konverzný pomer použitý pri záväzkoch, ktoré sa považujú za nadriadené záväzky podľa osobitného predpisu,62) ...
§ 65
Opatrenia týkajúce sa ozdravenia a reorganizácie sprevádzajúce kapitalizáciu
(1)

Rada súčasne s uplatnením kapitalizácie vybranej inštitúcie zabezpečí vypracovanie a vykonanie plánu ...

(2)

Na účel vypracovania a vykonávania plánu reorganizácie obchodnej činnosti podľa § 66 môže rada vymenovať ...

§ 66
Plán reorganizácie obchodnej činnosti
(1)

Osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie vypracuje a predloží plán ...

(2)

Ak sa kapitalizácia podľa § 58 ods. 1 písm. a) uplatňuje na dve a viac osôb v skupine, plán reorganizácie ...

(3)

Rada môže výnimočne predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 1 najviac o dva mesiace od uplatnenia kapitalizácie. ...

(4)

V pláne reorganizácie obchodnej činnosti sa určia opatrenia zamerané na obnovu dlhodobého zdravia vybranej ...

(5)

Plán reorganizácie obchodnej činnosti obsahuje najmenej tieto prvky:

a)
podrobnú identifikáciu faktorov a problémov, ktoré spôsobili zlyhanie vybranej inštitúcie alebo jej ...
b)
opis opatrení zameraných na obnovu dlhodobého zdravia vybranej inštitúcie, ktoré sa majú prijať,
c)
časový harmonogram vykonávania týchto opatrení.
(6)

Opatrenia namierené na obnovu dlhodobej stability vybranej inštitúcie môžu zahŕňať

a)
reorganizáciu činností,
b)
zmeny prevádzkových systémov a infraštruktúry,
c)
upustenie od stratových činností,
d)
úpravu existujúcich činností tak, aby sa stali konkurencieschopnými,
e)
odpredaj aktív alebo oblastí obchodnej činnosti.
(7)

Do jedného mesiaca odo dňa predloženia plánu reorganizácie obchodnej činnosti rada posúdi pravdepodobnosť, ...

(8)

Ak rada nie je presvedčená, že pomocou plánu reorganizácie obchodnej činnosti sa dosiahne dlhodobá stabilita ...

(9)

Osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie do dvoch týždňov od prijatia ...

(10)

Osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie vykoná opatrenia schváleného ...

(11)

Ak je rada a Národná banka Slovenska presvedčená o potrebe zmeny plánu na dosiahnutie dlhodobej stability ...

§ 67
Účinky kapitalizácie
(1)

Rozhodnutie rady podľa § 9 ods. 1 písm. d) až h) a § 70 ods. 1 je pre veriteľov a akcionárov vybranej ...

(2)

Rada je oprávnená na všetky súvisiace úkony podľa osobitných predpisov týkajúce sa výkonu právomocí ...

a)
zápis alebo zmenu údajov v obchodnom registri alebo iných registroch podľa osobitného predpisu,20)
b)
zrušenie kótovania a pozastavenie obchodovania s akciami, inými nástrojmi vlastníctva alebo dlhovými ...
c)
kótovanie alebo prijatie na obchodovanie nových akcií alebo iných nástrojov vlastníctva,
d)
opätovné prijatie a opätovné začatie obchodovania dlhových nástrojov, ktoré boli predmetom odpísania, ...
(3)

Na základe rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. d), ktorým sa suma istiny záväzku zníži úplne alebo z ...

(4)

Na základe rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. d), ktorým sa suma istiny záväzku zníži len z časti, sa ...

§ 68
Odstránenie procesných prekážok pri kapitalizácii
(1)

Rada môže vybranej inštitúcii uložiť povinnosť udržiavať dostatočnú výšku schváleného základného imania ...

(2)

Rada posúdi, či je primerané uložiť povinnosti podľa odseku 1 vzhľadom na plán riešenia krízovej situácie ...

(3)

Pri konverzii pohľadávok na akcie alebo na iné nástroje vlastníctva sa neprihliada na predkupné práva, ...

(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie sú dotknuté iné povinnosti podľa osobitných predpisov.86)

§ 69
Zmluvné uznanie kapitalizácie
(1)

Zmluva o uznaní kapitalizácie uzatvorená vybranou inštitúciou musí obsahovať ustanovenie, na základe ...

a)
nie je vylúčeným podľa § 59 ods. 1,
b)
nie je vkladom podľa osobitného predpisu,1)
c)
je upravený právom tretej krajiny.
(2)

Rada môže rozhodnúť, že sa nepoužije postup podľa odseku 1, ak je zrejmé, že oprávnený záväzok môže ...

(3)

Nesplnenie povinnosti podľa odseku 1 vybranou inštitúciou nie je prekážkou pre výkon právomocí rady ...

ÔSMA ČASŤ

ODPÍSANIE KAPITÁLOVÝCH NÁSTROJOV

§ 70
Podmienky odpísania a konverzie kapitálových nástrojov
(1)

Rada je oprávnená odpísať kapitálové nástroje alebo ich konvertovať do akcií alebo iných nástrojov vlastníctva ...

a)
nezávisle od rezolučného konania alebo od úkonov v rámci rezolučného konania alebo
b)
spolu s inými úkonmi v rezolučnom konaní, ak sú zároveň splnené podmienky podľa § 34 a 48.
(2)

Rada pred odpísaním alebo konverziou kapitálových nástrojov zistí hodnotu aktív a pasív vybranej inštitúcie ...

(3)

Rada bezodkladne vykoná odpísanie alebo konverziu postupom podľa § 71, ak je splnená niektorá z týchto ...

a)
sú splnené podmienky podľa § 34 a 48 pred vykonaním úkonu alebo vydaním rozhodnutia v rezolučnom konaní, ...
b)
Národná banka Slovenska doručila rade stanovisko, že odpísanie alebo konverzia sú nevyhnutné pre zachovanie ...
c)
ak kapitálové nástroje vydané dcérskou spoločnosťou sú vykazované ako nástroje na splnenie požiadaviek ...
d)
ak sú kapitálové nástroje, ktoré sa vydali na úrovni materskej spoločnosti a ktoré sa vykazujú ako nástroje ...
e)
vyžaduje sa finančná pomoc z verejných zdrojov okrem prípadu, ak sa poskytuje podpora podľa § 34 ods. ...
(4)

Na účely odseku 3 sa vybraná inštitúcia nepovažuje za stabilnú, ak sú splnené obe tieto podmienky:

a)
vybraná inštitúcia zlyháva alebo je pravdepodobné, že zlyhá, a
b)
nie je odôvodnený predpoklad, že iný úkon, rozhodnutie alebo opatrenie Národnej banky Slovenska ako ...
(5)

Vybraná inštitúcia sa považuje za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu, ak je splnená niektorá ...

(6)

Na účely odseku 4 písm. a) sa považuje skupina za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu, ak skupina ...

(7)

Kapitálový nástroj vydaný dcérskou spoločnosťou nemôže byť odpísaný vo väčšom rozsahu alebo konvertovaný ...

(8)

Rada informuje o rozhodnutí podľa odseku 3 písm. b) Národnú banku Slovenska.

§ 71
Postup pri odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov
(1)

Rada pri odpisovaní alebo konverzii postupuje podľa poradia pohľadávok určeného podľa osobitného predpisu62) ...

a)
najprv sa znížia položky vlastného kapitálu Tier 1 v pomere k strate, v rozsahu ich kapacity, rada postupuje ...
b)
suma istiny kapitálových nástrojov sa odpíše alebo konvertuje do položiek vlastného kapitálu Tier 1 ...
c)
istina dodatočných nástrojov Tier 2 sa odpíše alebo konvertuje na nástroje vlastného kapitálu Tier 1, ...
(2)

Odpísaním sa istina príslušného kapitálového nástroja považuje za trvalo zníženú okrem § 60 ods. 3 a ...

(3)

Zánik záväzkov podľa odseku 2 nebráni postupu podľa odseku 4.

(4)

Na účely konverzie príslušného kapitálového nástroja podľa odseku 1 písm. b) môže rada uložiť vybranej ...

a)
nástroje tvoriace položky vlastného kapitálu Tier 1 vybranej inštitúcie alebo jej materskej spoločnosti ...
b)
vydanie nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1 má prednosť pred vydaním iných akcií ...
c)
prevod nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1 sa uskutoční bezodkladne po konverzii,
d)
konverzný pomer sa určí v súlade s § 64 na určenie počtu nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu ...
(5)

Ak vydanie nástrojov podľa odseku 4 nie je v súlade s povolením vybranej inštitúcie podľa osobitného ...

(6)

Ak vybraná inštitúcia spĺňa podmienky rezolučného konania, rada pred vydaním rezolučného rozhodnutia ...

DEVIATA ČASŤ

VLÁDNE STABILIZAČNÉ OPATRENIA

§ 72

Pri výraznom zhoršení situácie na finančnom trhu môže rada požiadať o mimoriadnu verejnú finančnú podporu ...

§ 73
Opatrenia vládnej finančnej stabilizácie
(1)

Na účely dosiahnutia cieľov podľa § 1 ods. 2 je možné poskytnúť mimoriadnu verejnú finančnú podporu ...

(2)

Pre poskytnutie finančnej pomoci z alternatívnych zdrojov financovania podľa tohto paragrafu sa vyžaduje ...

a)
po konzultácii s Národnou bankou Slovenska ako orgánom dohľadu a radou je zrejmé, že opatrenia na riešenie ...
b)
opatrenia na riešenie krízových situácií dostatočne nechránia verejný záujem napriek poskytnutej dodatočnej ...
c)
uplatnenie opatrenia dočasného verejného vlastníctva podľa § 74 už nepostačuje na ochranu verejného ...
(3)

Opatrenia vládnej finančnej stabilizácie tvorí

a)
opatrenie dočasného verejného vlastníctva podľa § 74,
b)
opatrenie verejnej kapitálovej podpory podľa § 75.
§ 74
Opatrenie dočasného verejného vlastníctva
(1)

Akciový, obchodný alebo iný vlastnícky podiel vo vybranej inštitúcii môže byť na základe rozhodnutia ...

(2)

Rada je oprávnená previesť akcie alebo iné nástroje vlastníctva

a)
na osobu, ktorá zastupuje štát,
b)
na právnickú osobu, ktorá je vo výlučnom vlastníctve štátu.
(3)

Štát ako dočasný vlastník vykonáva všetky vlastnícke práva a zodpovedá za ich riadny výkon.

(4)

Rada rozhodne o spätnom prevode vlastníckeho práva bezodkladne, ak odpadnú dôvody, ktoré viedli k rozhodnutiu ...

§ 75
Opatrenie verejnej kapitálovej podpory
(1)

Kapitálová podpora sa môže poskytnúť vybranej inštitúcii v súlade s postupom podľa osobitného predpisu98) ...

a)
štát nadobudne nástroje tvoriace položky vlastného kapitálu Tier 1,
b)
štát nadobudne nástroje tvoriace položky dodatočného kapitálu Tier 2,
c)
poskytnutím verejnej kapitálovej podpory nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.
(2)

Opatrenie verejnej kapitálovej podpory môže trvať len počas trvania finančných a obchodných skutočností, ...

DESIATA ČASŤ

OCHRANNÉ OPATRENIA

§ 76
Zaobchádzanie s akcionármi a veriteľmi pri čiastočnom prevode a kapitalizácii
(1)

Ak na základe rozhodnutia rady došlo len k čiastočnému prevodu aktív, práv a záväzkov, akcionári a tí ...

(2)

Akcionári a veritelia, ktorých pohľadávky boli odpísané alebo konvertované na vlastné imanie na základe ...

§ 77
Ocenenie rozdielneho zaobchádzania
(1)

Rada určí audítora alebo audítorskú spoločnosť na ocenenie dopadov rozdielneho zaobchádzania s akcionármi ...

(2)

Ocenenie zahŕňa

a)
posúdenie zaobchádzania, ktoré by sa vzťahovalo na akcionárov a veriteľov vybranej inštitúcie vrátane ...
b)
vyhodnotenie skutočného priebehu a posúdenie postavenia a spôsobu zaobchádzania s akcionármi a veriteľmi ...
c)
vyhodnotenie rozdielov podľa písmen a) a b).
(3)

Pri oceňovaní

a)
sa predpokladá že vybraná inštitúcia v rezolučnom konaní, ktorej sa rozhodnutie týka, vstúpila do konkurzného ...
b)
sa neprihliada na účinky prijatého rozhodnutia v rezolučnom konaní,
c)
sa neprihliada na poskytnutie mimoriadnej verejnej finančnej podpory vybranej inštitúcii v rezolučnom ...
§ 78
Ochranné opatrenia týkajúce sa akcionárov a veriteľov

Akcionári a veritelia, ktorí znášajú stratu presahujúcu výšku, ktorú by znášali v rámci uspokojovania ...

§ 79
Ochranné opatrenia pre zmluvné strany pri čiastočných prevodoch
(1)

Na základe rozhodnutia rady o prevode časti aktív vybranej inštitúcie v rezolučnom konaní na inú osobu, ...

(2)

Rozhodnutím rady nie sú dotknuté práva

a)
zo zaisťovacích dohôd, v rámci ktorých má osoba zaistenie v podobe skutočného alebo podmieneného podielu ...
b)
z dohôd o finančnej zábezpeke s prevodom vlastníckeho práva, v rámci ktorých je poskytnutá zábezpeka ...
c)
z dohôd o vzájomnom započítaní, na základe ktorých je možné navzájom si započítať dva alebo viac nárokov ...
d)
z dohôd o čistom zúčtovaní,
e)
z krytých dlhopisov,99)
f)
z dohôd o financovaní vrátane sekuritizácie a nástrojov, ktoré sa používajú na účely hedžingu, ktoré ...
(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia bez ohľadu na právny dôvod vzniku zmluvy alebo záväzku, povahu alebo ...

§ 80
Ochrana dohôd o finančnej zábezpeke, vzájomnom započítaní a konečnom zúčtovaní
(1)

Rada prostredníctvom použitia doplnkových právomocí podľa § 13 chráni práva a povinnosti vyplývajúce ...

(2)

Rada je oprávnená

a)
previesť chránené vklady1) a chránený klientsky majetok,2) ktoré sú súčasťou dohôd podľa odseku 1, bez ...
b)
previesť, zmeniť alebo ukončiť dohody týkajúce sa aktív, práv alebo záväzkov bez prevodu chránených ...
§ 81
Ochrana zabezpečovacích dohôd
(1)

Nakladanie so záväzkami, ktorých plnenie je zabezpečené, alebo so záväzkami, ktorých zabezpečenie sa ...

a)
samostatne previesť aktíva zabezpečujúce záväzky bez prevodu zabezpečovaných záväzkov,
b)
previesť zabezpečený záväzok bez prevodu výnosu z poskytnutého zabezpečenia,
c)
previesť výnos z poskytnutého zabezpečenia bez prevodu zabezpečovaného záväzku,
d)
zmeniť alebo ukončiť poskytnuté zabezpečenie, ak by viedlo k zrušeniu poskytnutého zabezpečenia.
(2)

Rada je oprávnená na účely dostupnosti chránených vkladov

a)
previesť samostatne chránené vklady, ktoré sú súčasťou akejkoľvek dohody podľa odseku 1, bez prevodu ...
b)
previesť, zmeniť alebo ukončiť dohody týkajúce sa aktív, práv alebo záväzkov bez prevodu chránených ...
§ 82
Ochrana dohôd o štruktúrovanom financovaní a krytých dlhopisov
(1)

Ak stranou dohody o štruktúrovanom financovaní alebo dohody podľa § 79 ods. 2 písm. d) až f) je vybraná ...

a)
previesť samostatne len časť aktív, práv alebo záväzkov tvoriacich predmet alebo súčasť dohody,
b)
ukončiť alebo zmeniť práva týkajúce sa aktív, iných práv alebo záväzkov, ktoré sú predmetom dohody.
(2)

Ak stranou dohody o štruktúrovanom financovaní je vybraná inštitúcia v rezolučnom konaní, rada je oprávnená ...

a)
previesť samostatne chránené vklady, a to bez prevodu iných aktív, práv alebo záväzkov v súvislosti ...
b)
previesť, meniť alebo ukončiť dohody týkajúce sa aktív, práv alebo záväzkov bez prevodu chránených vkladov. ...
§ 83
Ochrana systémov obchodovania, zúčtovania a vyrovnania

Rozhodnutie rady, ktorým sa prevádza časť aktív, práv alebo záväzkov alebo sa vykonávajú doplnkové právomoci ...

JEDENÁSTA ČASŤ

KOLÉGIÁ

§ 84
Kolégiá pre riešenie krízových situácií
(1)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, zriadi kolégiá pre riešenie krízových situácií na vykonávanie ...

(2)

Kolégiá podľa odseku 1 sa vytvoria na výkon týchto úloh:

a)
výmena dôležitých informácií pre vypracovanie plánov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny,
b)
výkon preventívnych právomocí vo vzťahu k skupinám a pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny, ...
c)
vypracovanie plánov riešenia krízových situácií podľa § 26 a 27 a posúdenie riešiteľnosti krízovej situácie ...
d)
výkon právomocí s cieľom riešiť alebo odstrániť prekážky riešiteľnosti krízovej situácie na úrovni skupiny ...
e)
rozhodnutie a dosiahnutie dohody o potrebe zaviesť plán na riešenie krízových situácií na úrovni skupiny ...
f)
koordinovanie zverejňovania stratégií, plánov na riešenie krízových situácií na úrovni skupiny a používania ...
(3)

Kolégium podľa odseku 1 tvoria zástupcovia rezolučných orgánov, ktorí vzájomne spolupracujú a sú oprávnení ...

a)
rezolučného orgánu na úrovni skupiny,
b)
rezolučného orgánu členského štátu, v ktorom je zriadená dcérska spoločnosť podliehajúca dohľadu na ...
c)
rezolučného orgánu členského štátu, v ktorom sídli materská spoločnosť jednej alebo viacerých vybraných ...
d)
rezolučných orgánov, do pôsobnosti ktorých patria významné pobočky,
e)
orgánu vykonávajúceho dohľad na konsolidovanom základe a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ...
f)
príslušných ministerstiev, ak nimi nie sú rezolučné orgány, ktoré sú členmi kolégia pre riešenie krízových ...
g)
orgánu, ktorý je zodpovedný za systém ochrany vkladov členského štátu a za systém ochrany klientskeho ...
h)
rezolučných orgánov tretích krajín, ak materská spoločnosť v Európskej únii alebo vybraná inštitúcia ...
i)
Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ktorí nemajú hlasovacie právo v kolégiu. ...
(4)

Rada nie je povinná zriaďovať kolégium podľa odseku 1, ak iné skupiny alebo kolégiá vykonávajú tie isté ...

(5)

Rada predsedá kolégiu podľa odseku 1 a postupuje takto:

a)
po porade s ostatnými členmi kolégia podľa odseku 1 písomne určí opatrenia a postupy na fungovanie kolégia, ...
b)
koordinuje všetky činnosti kolégia podľa odseku 1,
c)
zvoláva všetky zasadnutia,
d)
vopred informuje všetkých členov kolégia podľa odseku 1 o jeho organizovaní, o hlavných bodoch rokovania ...
e)
rozhoduje o pozvaní členov kolégia podľa odseku 1 a pozorovateľov, zohľadňujúc možný vplyv na finančnú ...
§ 85
Európske kolégiá pre riešenie krízových situácií
(1)

Ak má vybraná inštitúcia z tretej krajiny alebo materská spoločnosť z tretej krajiny dcérske spoločnosti ...

(2)

Európske kolégium prijíma spoločné rozhodnutie o uznaní konania tretej krajiny zamerané na riešenie ...

a)
má dcérske spoločnosti usadené v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch alebo pobočky, ktoré sa ...
b)
má iným spôsobom upravené aktíva, práva alebo záväzky, ktoré sa nachádzajú v dvoch alebo vo viacerých ...
(3)

Ak sa neprijme spoločné rozhodnutie rezolučných orgánov zúčastnených v európskom kolégiu alebo ak také ...

(4)

Rada môže po konzultácii s ostatnými rezolučnými orgánmi, ak je zriadené európske kolégium, odmietnuť ...

a)
konanie tretej krajiny zamerané na riešenie krízovej situácie by malo nepriaznivý vplyv na finančnú ...
b)
nezávislé opatrenie na riešenie krízových situácií vo vzťahu k pobočke vybranej inštitúcie v Slovenskej ...
c)
veriteľom, najmä vkladateľom, ktorí sa nachádzajú alebo sú príslušní na výplatu v Slovenskej republike, ...
d)
uznanie alebo vynútenie konania tretej krajiny zameraného na riešenie krízovej situácie by malo pre ...
(5)

Európskemu kolégiu predsedá na účely dohľadu na konsolidovanom základe rezolučný orgán členského štátu, ...

(6)

Na základe vzájomnej dohody rady a príslušných rezolučných orgánov iných členských štátov sa Európske ...

§ 86
Výmena informácií
(1)

Rada, iné príslušné rezolučné orgány, Národná banka Slovenska a príslušné orgány dohľadu členských štátov ...

(2)

Ak na základe žiadosti poskytol rezolučný orgán tretej krajiny informácie, rada požiada tento orgán ...

(3)

Príslušné rezolučné orgány si vymieňajú informácie s ministerstvom, ak sa týkajú rozhodnutia alebo veci, ...

(4)

Rada, príslušné rezolučné orgány, príslušné orgány dohľadu, ministerstvo a príslušné ministerstvá si ...

a)
orgány z tretích krajín spĺňajú požiadavky a štandardy týkajúce sa služobného tajomstva,
b)
informácie sú nevyhnutné na to, aby príslušné orgány z tretích krajín vykonávali svoje funkcie zamerané ...
(5)

Ak dôverné informácie pochádzajú z iného členského štátu, rada, príslušné rezolučné orgány, Národná ...

DVANÁSTA ČASŤ

FINANCOVANIE RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

§ 87
Národný fond
(1)

Vybrané inštitúcie sú povinné zúčastňovať sa na riešení krízových situácií platením peňažných príspevkov ...

(2)

Národný fond nie je právnickou osobou a prostriedky národného fondu netvoria súčasť prostriedkov štátneho ...

§ 88
Druhy príspevkov
(1)

Vybrané inštitúcie sú povinné uhrádzať do národného fondu tieto príspevky:

a)
ročný príspevok,
b)
mimoriadny príspevok.
(2)

Ročný príspevok je pravidelne sa opakujúci príspevok vybranej inštitúcie.

(3)

Mimoriadny príspevok je príspevok vybranej inštitúcie, ktorý slúži na doplnenie zdrojov národného fondu ...

§ 89
Výška príspevkov
(1)

Výšku ročného príspevku na príslušný rok určuje rada po prerokovaní s ministerstvom a Fondom ochrany ...

(2)

Ročný príspevok pre každú vybranú inštitúciu sa vypočíta ako pomer záväzkov vybranej inštitúcie znížených ...

(3)

Rada môže určiť, že ročný príspevok môže byť čiastočne uhradený neodvolateľným platobným záväzkom vybranej ...

(4)

Výšku ročného príspevku určuje rada po prerokovaní s ministerstvom a Fondom ochrany vkladov tak, aby ...

(5)

Ak sa po uplynutí prechodného obdobia zníži hodnota prostriedkov národného fondu pod cieľovú úroveň, ...

(6)

Ak po dosiahnutí cieľovej úrovne klesne hodnota prostriedkov národného fondu viac ako o jednu tretinu ...

(7)

Rada môže vo výnimočných situáciách, najmä ak prostriedky národného fondu nepostačujú na pokrytie strát, ...

(8)

Výška mimoriadneho príspevku nemôže presiahnuť trojnásobok ročného príspevku vybranej inštitúcie určenej ...

(9)

Rada môže udeliť vybranej inštitúcii výnimku úplného alebo čiastočného oslobodenia od povinnosti platiť ...

(10)

Po skončení doby oslobodenia je vybraná inštitúcia povinná doplatiť mimoriadny príspevok do národného ...

§ 90
Splatnosť príspevkov
(1)

Ročný príspevok je vybraná inštitúcia povinná uhradiť do národného fondu do 15. júna príslušného kalendárneho ...

(2)

Mimoriadny príspevok je vybraná inštitúcia povinná uhradiť do národného fondu v lehote určenej rozhodnutím ...

(3)

Vybraná inštitúcia, ktorá neuhradí príspevok riadne a včas do národného fondu, je povinná z dlžnej sumy ...

(4)

Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá zodpovednosť vybranej inštitúcie podľa osobitných predpisov.104) ...

§ 91
Správa a použitie prostriedkov národného fondu
(1)

O použití prostriedkov národného fondu rozhoduje rada.

(2)

Prostriedky národného fondu spravuje v súlade s rozhodnutím rady Fond ochrany vkladov podľa osobitného ...

(3)

Prostriedky národného fondu môžu byť použité len v rozsahu potrebnom na zabezpečenie účinného uplatňovania ...

a)
zabezpečenie aktív alebo záväzkov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, jej dcérskych ...
b)
poskytnutie úveru vybranej inštitúcii, jej dcérskym spoločnostiam, preklenovacej inštitúcii alebo správcom ...
c)
nákup aktív vybranej inštitúcie,
d)
poskytnutie finančných prostriedkov preklenovacej inštitúcii a správcovi aktív,
e)
vyplatenie náhrady akcionárom alebo veriteľom v súlade s desiatou časťou tohto zákona,
f)
poskytnutie finančných prostriedkov vybranej inštitúcii namiesto odpísania dlhu alebo konverzie záväzkov ...
g)
dobrovoľné požičiavanie finančných prostriedkov mechanizmom financovania iných členských štátov, pričom ...
h)
splátky úverov, úrokov z úverov a iných nákladov spojených s úvermi prijatými národným fondom,
i)
prijatie akejkoľvek kombinácie využitia prostriedkov národného fondu podľa písmen a) až h).
(4)

Prostriedky národného fondu môžu byť použité aj v prospech príjemcu pri uplatnení opatrenia prevodu ...

(5)

Rada môže uzatvoriť zmluvy o poskytnutí peňažných prostriedkov, ak ho o to požiada mechanizmus financovania ...

(6)

Peňažné prostriedky národného fondu môžu byť použité aj podľa § 95.

(7)

Prostriedky národného fondu nie je možné použiť priamo na absorbovanie strát vybranej inštitúcie a iných ...

§ 92
Prevod peňažných prostriedkov
(1)

Rada prevedie peňažné prostriedky národného fondu do jednotného fondu na riešenie krízových situácií ...

a)
každoročne do 30. júna príslušného kalendárneho roka peňažné prostriedky národného fondu vo výške príspevkov ...
b)
do 31. januára 2016 peňažné prostriedky vo výške príspevkov vybraných inštitúcií za predchádzajúci kalendárny ...
c)
bezodkladne na základe rozhodnutia rady peňažné prostriedky vo výške mimoriadnych príspevkov podľa § ...
(2)

Prevedené peňažné prostriedky národného fondu do jednotného fondu na riešenie krízových situácií sa ...

§ 93
Zdroje na riešenie krízových situácií
(1)

Zdrojmi národného fondu sú

a)
príspevky podľa § 88 ods. 1,
b)
úvery podľa odseku 2,
c)
výnosy z použitia finančných prostriedkov v súlade s § 91 ods. 3 písm. g),
d)
peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov za podmienok ustanovených osobitným predpisom1) a Garančného ...
e)
úvery od vybraných inštitúcií, finančných inštitúcií alebo tretích osôb, ak sú splnené podmienky podľa ...
f)
úroky z omeškania podľa § 90 ods. 3.
(2)

Rada môže požiadať o poskytnutie úveru mechanizmy financovania iných členských štátov, ak prostriedky ...

(3)

Rada môže uzatvoriť zmluvy o prijatí peňažných prostriedkov podľa odseku 1 písm. e), ak výška prostriedkov ...

(4)

Prostriedky národného fondu možno použiť okrem zabezpečenia účinného uplatňovania rezolučných opatrení ...

(5)

Úroková sadzba, doba splatnosti a ostatné podmienky zmluvy o poskytnutí peňažných prostriedkov mechanizmami ...

(6)

Nesplatený úver poskytnutý mechanizmu financovania iného členského štátu možno započítať do cieľovej ...

(7)

Ak prostriedky poskytnuté podľa odseku 1 písm. d) sú vyššie ako suma strát, ktoré by musel Fond ochrany ...

(8)

Rada môže požiadať Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií, Národnú banku Slovenska alebo iné ...

§ 94
Práva a povinnosti rady v súvislosti s národným fondom
(1)

Rada môže žiadať od vybranej inštitúcie na plnenie svojich funkcií informácie a podklady priamo súvisiace ...

(2)

Rada môže informácie a podklady podľa odseku 1 získať aj od Národnej banky Slovenska alebo vlastným ...

§ 95
Mutualizácia prostriedkov národného fondu
(1)

Ak rezolučný orgán na úrovni skupiny, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia, rozhodne o riešení krízovej ...

(2)

Rada na žiadosť rezolučného orgánu na úrovni skupiny spolupracuje pri vypracovaní plánu financovania ...

§ 96
Plán financovania
(1)

Plánom financovania rozumieme plán, ktorý zostaví rezolučný orgán na úrovni skupiny v súlade s postupmi ...

(2)

Nevyhnutnou súčasťou plánu financovania sú tieto náležitosti:

a)
ocenenie v súlade s § 51,
b)
výška straty, ktoré každá vybraná inštitúcia v rámci skupiny vykáže v okamihu uplatnenia opatrení na ...
c)
výška straty za každú vybranú inštitúciu skupiny, ktoré by utrpeli jednotlivé triedy akcionárov a veriteľov, ...
d)
každý príspevok, ktorý by sa vyžadoval od Fondu ochrany vkladov podľa osobitného predpisu1) alebo Garančného ...
e)
celkový príspevok mechanizmu financovania vrátanie vymedzenia účelu a podoby príspevku,
f)
základ pre výpočet sumy, ktorá sa od každého mechanizmu financovania členských štátov, v ktorých sa ...
g)
suma, ktorá sa od mechanizmu financovania členského štátu, v ktorom sa nachádzajú vybrané inštitúcie ...
h)
suma úveru, ktorú mechanizmy financovania členských štátov na úrovni skupiny zmluvne zabezpečia podľa ...
i)
časový plán použitia prostriedkov mechanizmov financovania členských štátov vrátane možnosti jeho predĺženia. ...
(3)

Ak sa v pláne financovania nedohodlo inak, základom pre rozdelenie celkového príspevku mechanizmu financovania ...

a)
veľkosť rizikovo vážených aktív skupiny, ktoré majú v držbe jednotlivé vybrané inštitúcie v skupine,
b)
veľkosť aktív skupiny, ktoré majú v držbe jednotlivé vybrané inštitúcie v skupine,
c)
rozsah strát, ktoré vznikli jednotlivým vybraným inštitúciám v skupine a zároveň viedli k potrebe riešenia ...
d)
suma peňažných prostriedkov, ktorá bude pravdepodobne potrebná na vyriešenie krízovej situácie na úrovni ...
e)
súlad so zásadami určenými v pláne riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny podľa § 26 ods. 4 písm. ...
§ 97
Princípy použitia peňažných prostriedkov Fondu ochrany vkladov
(1)

Rada môže použiť peňažné prostriedky podľa § 96 ods. 2 písm. d), ak chránené vklady budú zahrnuté do ...

(2)

Pri uplatnení opatrenia odpísania dlhu sa nevyžaduje použitie zdrojov podľa § 96 ods. 2 písm. d) na ...

(3)

Ak sa na základe ocenenia podľa § 77 určilo, že príspevok Fondu ochrany vkladov na riešenie krízovej ...

(4)

Rada zabezpečí, aby určenie sumy peňažných prostriedkov podľa § 96 ods. 2 písm. d) v súlade s odsekom ...

TRINÁSTA ČASŤ

SANKCIE

§ 98
(1)

Ak rada zistí nedostatky v činnosti vybranej inštitúcie spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených ...

a)
vybranej inštitúcii predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
b)
vybranej inštitúcii skončiť nepovolenú činnosť,
c)
povinnosť zverejniť verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie zodpovedná fyzická osoba, vybraná inštitúcia, ...
d)
dočasný zákaz vykonávať riadiace funkcie vybranej inštitúcie ktorémukoľvek členovi riadiaceho orgánu ...
e)
pokutu vybranej inštitúcii od 3 300 eur do 332 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až ...
f)
pokutu do výšky dvojnásobku sumy výnosu vyplývajúceho z porušenia, ak tento výnos možno určiť,
g)
opravu účtovnej alebo inej evidencie podľa rady alebo audítora,
h)
uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú vybraná inštitúcia uverejnila ...
i)
zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých ...
j)
vybranej inštitúcii prijať opatrenia na zlepšenie riadenia rizík,
k)
vybranej inštitúcii znížiť významné riziká, ktoré podstupuje pri výkone svojich činností,
l)
vybranej inštitúcii udržiavať stanovený rozsah aktív v určenej výške,
(2)

Ak rada zistí nedostatky podľa odseku 1, môže navrhnúť Národnej banke Slovenska, aby

a)
obmedzila alebo pozastavila vybranej inštitúcii výkon niektorej bankovej činnosti, investičnej služby ...
b)
odobrala vybranej inštitúcii povolenie na výkon činnosti.
(3)

Rada môže uložiť členovi štatutárneho orgánu, členovi dozornej rady vybranej inštitúcie, vedúcemu pobočky ...

(4)

Pokutu a opatrenia na nápravu podľa odsekov 1 až 3 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuta je splatná ...

(5)

Pokutu alebo opatrenia na nápravu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, ...

(6)

Rada je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty uložiť vybranej inštitúcii ...

(7)

Informácie o výroku opatrení na nápravu a pokutách podľa odsekov 1 až 3, proti ktorým už nie je prípustný ...

a)
fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané,
b)
odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania podľa osobitného ...
c)
odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody banke alebo fyzickej osobe.
(8)

Rada oznamuje Európskemu orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) sankcie, ktoré uložila, na ...

(9)

Rada je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho orgánu alebo ...

§ 99
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie rady podľa tohto zákona a osobitných predpisov25) sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

(2)

Na zodpovednosť za škody spôsobené radou pri výkone verejnej moci vo veciach zverených rade podľa tohto ...

§ 100

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Fond vykonáva činnosti spojené so správou peňažných prostriedkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) financovanie riešenia krízovej situácie podľa osobitného zákona1a) do výšky maximálne 50 % z požiadavky ...

3.

V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak sa prostriedky fondu znížia o viac ako jednu tretinu z požiadavky na hodnotu vlastných finančných ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

4.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

„§ 13a Ak výška poskytnutých prostriedkov podľa § 13 ods. 4 písm. g) prevyšuje hodnotu finančných prostriedkov ...

5.

V § 17 ods. 1 písm. j) sa slovo "riadnych" nahrádza slovom "ročných".

6.

V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) zabezpečovať výkon správy ročných príspevkov a mimoriadnych príspevkov do národného fondu a zabezpečovať ...

7.

§ 17 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Členovia rady, ktorí v rade zastupujú banky, sú vylúčení z činnosti a rozhodovania rady a nezúčastňujú ...

8.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Prezídium zabezpečuje vykonávanie úloh Fondu podľa tohto zákona a osobitného zákona1a) súvisiacich ...

9.

V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Členovia dozornej rady, ktorí v rade zastupujú banky, sú vylúčení z činnosti a rozhodovania dozornej ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

10.

V § 21 odsek 4 znie:

„(4) Členovia dozornej rady sú oprávnení získavať informácie a oboznamovať sa so všetkými informáciami, ...

11.

V § 21a sa za slovo "orgánov" vkladajú slová "vrátane činností týkajúcich sa národného fondu".

12.

§ 22b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Zástupcovia bánk v orgánoch fondu nie sú oprávnení oboznamovať sa a disponovať s informáciami nadobudnutými ...

13.

V § 28 sa slová "ktorá má na túto činnosť osobitné povolenie udelené ministerstvom financií19)" nahrádzajú ...

14.

Doterajší text v prílohe sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ...

Čl. III

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

1.

V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) vypracovaní, uskutočňovaní a aktualizácii ozdravného plánu banky (ďalej len "ozdravný plán").“. ...

2.

V § 23 sa vypúšťa odsek 10.

3.

V § 27 ods. 3 sa nad slovom "predpisu" odkaz "26g)" nahrádza odkazom "26ga)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 26ga znie:

„26ga)
§ 19a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

4.

Za § 33n sa vkladajú § 33o až 33z, ktoré znejú:

„§ 33o (1) Banka, ktorá nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe, banka, ktorá podlieha dohľadu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30zw až 30zzb znejú:

„30zw) Čl. 6 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna ...

5.

V § 38 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Národnej banke Slovenska na účely vedenia a používania registra podľa odsekov 1 až 6 sú orgány ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37aba znie:

„37aba) Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 60 až 60b zákona č. 455/1991 ...

6.

V § 47 ods. 15 písm. m) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "spoločné ...

7.

V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenami t) až za), ktoré znejú:

„t) uložiť banke povinnosť uskutočniť opatrenie uvedené v ozdravnom pláne banky tak, aby došlo k náprave ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

„46a)
§ 51 zákona č. 371/2014 Z. z.“.

8.

V § 50 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) predloženie analýzy nedostatkov v činnosti banky a záväzného plánu vrátane časového harmonogramu ...

9.

V § 50 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: "Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť opatrenia ...

10.

§ 50 sa dopĺňa odsekmi 18 až 20, ktoré znejú:

„(18) Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť povinnosť podľa odseku 1 písm. d) aj vtedy, ak sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48f znie:

„48f)
§ 53 zákona č. 371/2014 Z. z.“.

11.

Za § 50a sa vkladá § 50b, ktorý znie:

„§ 50b (1) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom ...

12.

V § 53 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

13.

V § 53 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

14.

V § 53 odsek 2 znie:

„(2) Nútená správa je reorganizačné opatrenie, ktoré môže mať vplyv na existujúce práva tretích osôb.“. ...

15.

V § 53 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: "Národná banka Slovenska zavedie nútenú správu podľa ...

16.

V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Národná banka Slovenska môže pre tú istú banku vymenovať ...

17.

V § 54 ods. 3 sa vypúšťa čiarka a slová "zástupcom správcu môže byť len fyzická osoba".

18.

V § 54 ods. 4 písm. a) sa za slová "Národnej banky Slovenska" vkladajú slová "alebo členom rezolučnej ...

19.

V § 54 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

20.

V § 54 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo spolupracovať so štatutárnym orgánom ...

21.

V § 55 ods. 1 prvej vete sa za slová "orgánov banky" vkladajú slová "okrem valného zhromaždenia" a vypúšťa ...

22.

V § 55 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

23.

V § 55 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

24.

V § 55 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

25.

V § 55 ods. 5 sa za slová "Národnej banky Slovenska" vkladajú slová "a rezolučnej rady".

26.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa neuplatnia, ak kompetencie správcu podľa § 54 ods. 6 spočívajú v ...

27.

V § 56 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: "Národná banka Slovenska môže od správcu požadovať, ...

28.

V § 58 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "To neplatí, ak kompetencie správcu podľa § 54 ods. 6 spočívajú ...

29.

Poznámka pod čiarou k odkazu 54 znie:

„54) § 5b zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

30.

V § 60 ods. 2 písm. b) sa za slovo "správcu," vkladajú slová "zástupcu správcu".

31.

V § 62 ods. 1 písm. c) sa za slovo "správy" vkladá bodkočiarka a slová "to neplatí, ak podľa posúdenia ...

32.

Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý znie:

„§ 62a (1) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom ...

33.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:

„57) § 6, 7 a § 12 ods. 4, 5 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení ...

34.

V § 89 ods. 4 sa za slová "Národnú banku Slovenska," vkladajú slová "rezolučnú radu".

35.

V § 91 ods. 3 sa za slová "ods. 2," vkladajú slová "rezolučnej rade na účely vykonávania jej pôsobnosti ...

36.

Za § 92b sa vkladá § 92c, ktorý znie:

„§ 92c Ministerstvo je na účely výkonu jeho pôsobnosti a plnenia jeho úloh podľa tohto zákona a osobitných ...

37.

V § 93 ods. 2 sa za slová "osobitného predpisu8)" vkladajú slová "a rezolučnej rady pri plnení úloh ...

38.

Príloha sa dopĺňa bodom 15, ktorý znie:

„15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ...

Čl. IV

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Za § 53e sa vkladá § 53f, ktorý znie:

„§ 53f Ustanovenia § 53b ods. 1 až 5 sa nepoužijú, ak obmedzenie vymáhania dohôd o finančnej zábezpeke ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47i znie:

„47i) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Za § 71de sa vkladajú § 71df až 71dl, ktoré znejú:

„§ 71df (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 56ba až 56bg znejú:

„56ba) § 3 ods. 1 zákona č. 371/2014 Z. z. 56bb) § § 2 zákona č. 371/2014 Z. z. 56bc) Čl. 31 písm. ...

3.

§ 77 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ministerstvo je na účely výkonu jeho pôsobnosti a plnenia jeho úloh podľa tohto zákona a osobitného ...

4.

V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) rezolučnej rade na účely plnenia jej pôsobnosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.47i)“. ...

5.

§ 118l sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa ponúk na prevzatie sa nevzťahujú na obchodné spoločnosti, ...

6.

§ 135 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Rozhodnutie príslušného orgánu dohľadu na konsolidovanom základe iného členského štátu vydané ...

7.

V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) až y), ktoré znejú:

„r) uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť uskutočniť opatrenie uvedené v ozdravnom pláne ...

8.

V § 144 sa odsek 8 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) predloženie analýzy nedostatkov v činnosti obchodníka s cennými papiermi a záväzného plánu vrátane ...

9.

§ 144 sa dopĺňa odsekmi 29 až 31, ktoré znejú:

„(29) Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť opatrenia podľa odseku 1 písm. r) až y), aj ak obchodník ...

10.

Za § 144 sa vkladá § 144a, ktorý znie:

„§ 144a (1) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom ...

11.

Príloha sa dopĺňa bodom 27, ktorý znie:

„27. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ...

Čl. V

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) z odpisu záväzkov na základe rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa osobitného predpisu.73a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 73a znie:

„73a) § 39 až 46 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a ...

2.

V § 19 ods. 2 sa písmeno h) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. to vyplýva z rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa osobitného predpisu,73a)“. ...

3.

V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) nepremlčaným pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní podľa osobitného predpisu96a) (odsek 21).“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 96a znie:

„96a)
§ 1 ods. 3 zákona č. 371/2014 Z. z.“.

4.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

„(21) Tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní podľa osobitného predpisu96a) ...

5.

V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) peňažné príspevky platené na zabezpečenie účinného uplatňovania opatrení na riešenie krízových situácií ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 105a znie:

„105a)
§ 87 až 89 zákona č. 371/2014 Z. z.“.

Čl. VI

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 16 ods. 1 sa slová "Ak súd počas konkurzného konania začne" nahrádzajú slovami "Ak sa počas konkurzného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu súd preruší konkurzné konanie na návrh dlžníka alebo ...

3.

V § 32 ods. 11 nad slovom "predpisu" sa odkaz 8a nahrádza odkazom 8b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

„8b) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách ...

4.

V § 47 ods. 2 sa za slovo "neprerušuje" vkladajú slová "konanie o riešení krízovej situácie na finančnom ...

5.

Za § 180 sa vkladá § 180a, ktorý znie:

„§ 180a Ak je úpadcom banka alebo pobočka zahraničnej banky, chránené vklady podľa osobitného predpisu32a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 371/2014 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie ...

Poznámky

 • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 80 až 98 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 4)  § 54 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 54 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 6)  § 5 písm. ab) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 7)  Čl. 6 až 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych ...
 • 8)  § 33a písm. k) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 9)  § 33a písm. s) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 10)  § 33a písm. l) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 11)  § 33a písm. n) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 12)  § 33a písm. p) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 13)  § 33a písm. t) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 14)  § 33a písm. u) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 15)  § 22 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Čl. 4 ods. 1 bod 15 ...
 • 16)  § 22 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z. Čl. 4 ods. 1 bod 16 nariadenia ...
 • 17)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
 • 19)  Čl. 28 ods. 1 až 4, čl. 29 ods. 1 až 5, čl. 31 ods. 1 a čl. 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom ...
 • 20)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 21)  § 6 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 22)  § 5 ods. 2 časť prvej vety za bodkočiarkou zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a ...
 • 23)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom ...
 • 24)  Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 25)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 v platnom ...
 • 26)  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 7, 14, 31 a 32 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 244 až 246d a § 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 2, 3, 29 a § 39 ods. 1 a § 73a až 73k zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a ...
 • 30)  § 34 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení ...
 • 31)  § 2 ods. 2 zákona č. 540/2007 Z. z.
 • 32)  § 2 ods. 3 zákona č. 540/2007 Z. z.
 • 33)  § 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 2 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 36)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 17 ods. 3 a 4 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 38)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1092/2010, nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 39)  § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  Napríklad zákon č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 42)  Napríklad § 11 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43)  § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Čl. 37 ...
 • 45)  § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 46)  § 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 70 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 47)  § 120 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 49)  § 33p ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
 • 50)  § 50 ods. 1 písm. t) až za) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
 • 51)  § 54 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  Čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre ...
 • 53)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 54)  Napríklad § 24 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 55 zákona č. 566/2001 Z. z. ...
 • 55)  § 7 ods. 14 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  § 35 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57)  § 14, 15 a 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 58)  § 5b zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 59)  Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 60)  § 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných ...
 • 61)  Čl. 81 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, ...
 • 62)  Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 63)  Nariadenie (EÚ) č. 806/2014.
 • 64)  § 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 65)  § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 67)  § 7 ods. 17 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 68)  Čl. 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 69)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 70)  Čl. 113 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 71)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 72)  Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 73)  § 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 74)  § 59b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 657/2007 Z. z.
 • 75)  § 193 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 76)  § 202 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 77)  § 202 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 78)  § 204a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 79)  § 211 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 80)  § 213 ods. 4 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 81)  § 215 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 82)  § 3 až 8 zákona č. 200/2011 Z. z.
 • 83)  § 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 84)  § 6 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 85)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných ...
 • 86)  Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 87)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 88)  § 28 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 70 zákona č. 566/2001 Z. ...
 • 89)  Čl. 17 ods. 1, 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu (nariadenie ...
 • 90)  Napríklad § 154 až 220a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v ...
 • 91)  § 154 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 92)  § 162 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 93)  § 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 94)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 95)  Napríklad § 14 a § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, ...
 • 96)  § 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 97)  § 23 ods. 1, § 33o a 33p zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 98)  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 99)  § 89 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
 • 100)  § 180 zákona č. 7/2005 Z. z.
 • 101)  § 107a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 51 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona ...
 • 102)  Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 89 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 103)  § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky ...
 • 104)  Napríklad § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 105)  Čl. 67 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
 • 106)  Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. ...
 • 107)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 108)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 109)  Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 110)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore