Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov 366/2020 účinný od 28.06.2021


Platnosť od: 12.12.2020
Účinnosť od: 28.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov 366/2020 účinný od 28.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 366/2020 s účinnosťou od 28.06.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 Z. z., ...

1.

V § 1 ods. 5 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „č. 1“. ...

2.

V § 4 ods. 2 písm. p) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „sprostredkovateľ zamestnania“)“. ...

3.

V § 4 ods. 2 písm. w) sa za slová „štatistické účely“ vkladá čiarka a slová „na účely tvorby politík ...

4.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami z) až ac), ktoré znejú:

„z) preveruje súlad dokumentácie týkajúcej sa sprostredkovania zamestnania sprostredkovateľom zamestnania ...

5.

V § 4 ods. 3 sa slová „inom ako členskom štáte (ďalej len „tretí štát“)“ nahrádzajú slovami „treťom ...

6.

§ 4 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:

„(16) Ministerstvo vydá osvedčenie na poskytovanie sprostredkovania zamestnania členovi lodnej posádky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1bia znie:

„1bia) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“. ...

7.

V § 5 ods. 1 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ...

8.

V § 23 ods. 1 sa slová „asistent a lodné mužstvo“ nahrádzajú slovami „asistent, lodné mužstvo a iná ...

9.

V § 23 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Inou osobou je člen lodnej posádky, ktorý je v pracovnom pomere k vlastníkovi námornej lode alebo ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

10.

V § 26 ods. 3 sa za slovami „vlastníka námornej lode“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a slová „člena ...

11.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31a Opatrenia pri nakladaní s lodným odpadom (1) Vlastník, prevádzkovateľ, agent10a) alebo veliteľ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10d znejú:

„10a) § 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom ...

12.

V § 41 ods. 1 prvej vete sa pred slovo „platný“ vkladajú slová „v listinnej podobe alebo elektronickej ...

13.

V § 41 ods. 5 sa slovo „predložením“ nahrádza slovami „a počas nalodenia predložením originálu“.

14.

V § 41 ods. 6 prvá veta znie: „Ministerstvo uzná preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti ...

15.

V § 41 ods. 7 druhej vete sa za slovo „uznanie“ vkladajú slová „vrátane predbežnej analýzy dodržiavania ...

16.

V § 41 odsek 10 znie:

„(10) Ak bol preukaz odbornej spôsobilosti, potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti a preukaz spôsobilosti ...

17.

V § 41 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch povoliť členovi lodnej posádky výkon pracovnej činnosti ...

Doterajšie odseky 11 až 19 sa označujú ako odseky 12 až 20.

18.

V § 41 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Ministerstvo akceptuje v listinnej podobe alebo elektronickej podobe preukaz spôsobilosti alebo ...

Doterajšie odseky 13 až 20 sa označujú ako odseky 14 až 21.

19.

V § 41 ods. 15 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

20.

V § 41 ods. 17 a 18 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

21.

V § 41 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:

„(20) Ministerstvo akceptuje lekárske potvrdenie vydané iným členským štátom, ak bolo vydané v súlade ...

Doterajšie odseky 20 a 21 sa označujú ako odseky 21 a 22.

22.

V § 42 ods. 5 písm. a) sa pred slovo „miesto“ vkladajú slová „celé meno a celé priezvisko, dátum a“.

23.

V § 42 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
miesto a dátum uzatvorenia pracovnej zmluvy.“.

24.

V § 47 ods. 3 druhej vete sa slová „posádky námornej lode“ nahrádzajú slovami „lodnej posádky“.

25.

V § 55 druhá veta znie: „Platnosť registračného listu je najviac päť rokov.“.

26.

Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 55a Výmaz rekreačného plavidla z registra rekreačných plavidiel (1) O výmaze rekreačného plavidla ...

27.

V § 56 ods. 4 sa slovo „iné“ nahrádza slovom „ďalšie“.

28.

V § 56 ods. 5 sa slovo „Inou“ nahrádza slovom „Ďalšou“.

29.

V § 60 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 15“.

30.

V § 60 ods. 2 písm. f) sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 17“.

31.

V § 60 ods. 5 písm. j) sa vypúšťajú slová „a zvyškov nákladu“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 20c sa vypúšťa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 ...

32.

V § 63 ods. 2 sa za slovo „predpise,1bc)“ vkladajú slová „osvedčenia na poskytovanie sprostredkovania ...

33.

V § 63 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri akceptácii podľa § 41 ods. 13 a 20 sa rozhodnutie ...

34.

V § 63 sa odsek 3 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) osvedčenie na poskytovanie sprostredkovania zamestnania členovi lodnej posádky podľa § 4 ods. 2 ...

35.

Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 66a Zrušovacie ustanovenie účinné od 28. júna 2021 Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky ...

36.

V prílohe č. 1 sa vypúšťa tretí bod, štvrtý bod, šiesty bod, siedmy bod a deviaty bod.

Doterajší piaty bod sa označuje ako tretí bod, doterajší ôsmy bod sa označuje ako štvrtý bod a doterajší ...

37.

V prílohe č. 1 sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:

„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES z 19. novembra 2008 o minimálnej úrovni prípravy ...

Doterajší šiesty bod až šestnásty bod sa označujú ako siedmy bod až sedemnásty bod.

38.

Príloha č. 1 sa dopĺňa osemnástym bodom a devätnástym bodom, ktoré znejú:

„18. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883 zo 17. apríla 2019 o prístavných zberných zariadeniach ...

39.

Slová „osoba sprostredkujúca zamestnanie člena lodnej posádky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 28. júna 2021.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore