Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 362/2019 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 14.11.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 362/2019 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 362/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

Legislatívny proces k zákonu 362/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1) okrem územia ...

2.

V § 2 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) konečným spotrebiteľom elektriny osoba, ktorá je koncovým odberateľom elektriny v domácnosti4) alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 115 Občianskeho zákonníka.“.

3.

V § 2 ods. 1 písmená i) a j) znejú:

„i) konečným spotrebiteľom zemného plynu osoba, ktorá je koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 sa vypúšťajú.

4.

V § 2 ods. 1 písmeno l) znie:

„l) koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti osoba, ktorá nakupuje zemný plyn pre vlastnú spotrebu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

5.

V § 2 ods. 1 písmeno p) znie:

„p) elektroenergetickým podnikom podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike9) a ktorý vyrába ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 10b znejú:

„9) § 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

6.

V § 2 ods. 1 písm. q) a s) a § 42 ods. 1 a ods. 2 písm. c) sa za slovami „v energetike“ vkladá čiarka ...

7.

V § 2 ods. 1 písmeno r) znie:

„r) plynárenským podnikom podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike a ktorý zemný plyn vyrába, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 znejú:

„12) § 3 písm. c) štvrtý bod zákona č. 251/2012 Z. z. 13) § 3 písm. c) piaty bod zákona č. 251/2012 ...

8.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami x) a y), ktoré znejú:

„x) konečným spotrebiteľom stlačeného zemného plynu osoba, ktorá je koncovým odberateľom stlačeného ...

9.

V § 2 ods. 2 sa slová „18 alebo § 30“ nahrádzajú slovami „18, 30 alebo § 39a“.

10.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Správa dane Správu dane vykonáva miestne príslušný colný úrad podľa osobitného predpisu.13a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

11.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6
Sadzba dane
Sadzba dane z elektriny sa ustanovuje vo výške 1,32 eura/MWh.“.

12.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:

„14) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej ...

13.

V § 7 ods. 1 písm. j), § 19 písm. h), § 31 ods. 1 písm. f) a § 32 ods. 17 sa nad slovom „domácnosti“ ...

14.

V § 7 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Oslobodenie od dane sa neuplatní na elektrinu vyrobenú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15ca znie:

„15ca) § 10 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.“.

15.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) § 2 písm. b) bod 12 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 382/2013 Z. z.“.

16.

V § 8 ods. 5 písmeno c) znie:

„c) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko ...

17.

V § 8 ods. 6 písm. c) sa slová „čestné prehlásenie“ nahrádzajú slovom „vyhlásenie“.

18.

V § 8 ods. 8, § 20 ods. 6 a § 32 ods. 8 sa slovo „odovzdá“ nahrádza slovom „doručí“.

19.

V § 8 ods. 9, § 20 ods. 7 a § 32 ods. 9 sa slová „do 15 dní odo dňa jej vzniku“ nahrádzajú slovami „v ...

20.

V § 8 ods. 10 sa za slová „povolenie na oslobodenú elektrinu“ vkladajú slová „vydané pre tohto dodávateľa ...

21.

V § 8 ods. 13, § 11 ods. 11, § 20 ods. 11, § 23 ods. 14, § 32 ods. 13 a § 35 ods. 14 sa za slovami „nútené ...

22.

V § 8 ods. 13 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Colný úrad odníme povolenie na ...

23.

V § 8 odsek 16 znie:

„(16) V odôvodnených prípadoch, ak oprávnený spotrebiteľ elektriny preukáže, že spotreba elektriny oslobodenej ...

24.

V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

25.

V § 10 ods. 2 písm. e) sa za slovo „predaja“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „a má povolenie podnikať ...

26.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) § 46 zákona č. 251/2012 Z. z.“.

27.

V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) osoba, ktorá dodáva elektrinu na nabíjaciu stanicu, ak už nie je platiteľom dane podľa odseku 1 ...

28.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) platiteľovi dane z elektriny podľa § 11 ods. 1, ktorý nadobudol preukázateľne zdanenú elektrinu.“. ...

29.

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) Preukázateľne zdanenou elektrinou na účely tohto zákona je elektrina, pri ktorej platba dane z ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

„18b) § 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej ...

30.

V § 13 ods. 8 písmeno a) znie:

„a)
platiteľ dane z elektriny v neprospech odberateľa elektriny, ktorému vyhotovil dobropis,“.

31.

V § 14 ods. 2 a § 38 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ktorý má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného ...

32.

Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15b Osobitné ustanovenia pre nabíjacie stanice (1) Nabíjacou stanicou je na účely tohto zákona jeden ...

33.

V § 16 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú použité, dodané ...

34.

Doterajší text § 19 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Od dane je oslobodené aj uhlie maximálne do výšky technicky odôvodnených skutočných strát pri skladovaní ...

35.

V § 20 ods. 1, 5, 8 a 10 sa za slová „§ 19“ vkladajú slová „ods. 1“.

36.

V § 20 odsek 3 znie:

„(3) Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a o vydanie povolenia na oslobodené uhlie ...

37.

V § 20 ods. 8 prvej vete sa za slová „povolenie na oslobodené uhlie“ vkladajú slová „vydané pre tohto ...

38.

V § 20 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Oprávnený spotrebiteľ uhlia, ktorý odobral uhlie oslobodené od dane a ktorý uhlie oslobodené od ...

Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 11 až 15.

39.

V § 20 ods. 12 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú:

„Colný úrad odníme povolenie na oslobodené uhlie, ak o to oprávnený spotrebiteľ uhlia požiada, alebo ...

40.

V § 20 ods. 15 sa číslo „13“ nahrádza číslom „14“.

41.

V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane z uhlia podľa § 23 ...

42.

V § 25 odsek 3 znie:

„(3) Preukázateľne zdaneným uhlím na účely tohto zákona je uhlie, pri ktorom platba dane z tohto uhlia ...

43.

V § 25 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)
platiteľ dane z uhlia v neprospech odberateľa uhlia, ktorému vyhotovil dobropis,“.

44.

V § 30 sa vypúšťa odsek 1 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

45.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) § 2 písm. c) bod 11 zákona č. 251/2012 Z. z.“.

46.

V § 32 ods. 10 sa za slová „povolenie na oslobodený zemný plyn“ vkladajú slová „vydané pre tohto dodávateľa ...

47.

V § 32 ods. 13 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Colný úrad odníme povolenie na ...

48.

V § 32 odsek 16 znie:

„(16) V odôvodnených prípadoch, ak oprávnený spotrebiteľ zemného plynu preukáže, že spotreba zemného ...

49.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) § 82 zákona č. 251/2012 Z. z.“.

50.

V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) vyrobila zemný plyn pre vlastnú spotrebu; výrobou zemného plynu pre vlastnú spotrebu nie je výroba ...

51.

V § 35 odsek 5 znie:

„(5) O registráciu platiteľa dane zo zemného plynu je povinný požiadať colný úrad aj podnikateľ, ktorý ...

52.

V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane zo zemného plynu ...

53.

V § 37 odsek 3 znie:

„(3) Preukázateľne zdaneným zemným plynom na účely tohto zákona je zemný plyn, pri ktorom platba dane ...

54.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 76 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

55.

V § 37 ods. 6 písmeno a) znie:

„a) platiteľ dane zo zemného plynu v neprospech odberateľa zemného plynu, ktorému vyhotovil dobropis,“. ...

56.

V § 39a ods. 5 písm. a) sa slová „konečného spotrebiteľa“ nahrádzajú slovami „koncového odberateľa“.

57.

Nadpis § 42 znie:

„Vedenie evidencie colným úradom a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky“.

58.

V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ktorí majú povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu,9) ...

59.

V § 42 ods. 3 sa za slová „Finančné riaditeľstvo“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.

60.

§ 43 vrátane nadpisu znie:

„§ 43 Správne delikty (1) Správneho deliktu sa dopustí podnikateľ, ak a) dodá elektrinu oslobodenú od ...

61.

V § 44 ods. 3 sa slová „ods. 10 písm. c) až g) a ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 11 písm. c) až g) ...

62.

Za § 48f sa vkladá § 48g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 48g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020 (1) Osoba, ktorá chce byť platiteľom ...

63.

Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, ...

Čl. II

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. b) sa za slovom „Livigno“ vypúšťa čiarka a slová „Campione d´Italia a talianskych ...

2.

V § 4 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 okrem 1. tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry ...

3.

V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „2710 12 31, 2710 12 51 a 2710 12 59“ nahrádzajú slovami „2710 12 31 ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ea znie:

„2ea) Napríklad STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Určovanie a využívanie údajov presnosti výsledkov vo ...

5.

V § 7 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:

„3. od 1. januára 2020 v objeme 7,4 % a viac s presnosťou podľa technickej normy2ea) alebo inej obdobnej ...

6.

V § 9 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „dovozca minerálneho oleja“)“ vkladajú slová „okrem prevádzkovateľa ...

7.

V § 11 odsek 16 znie:

„(16) Užívateľský podnik môže daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v odbernom poukaze so súhlasom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ca znie:

„6ca) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. ...

8.

§ 11 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:

„(17) Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý ...

9.

V § 23 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku alebo do daňového skladu, ak ide o 1. dodanie ...

10.

V § 25b ods. 13 sa vypúšťajú slová „písm. b) a c)“.

11.

V § 25b ods. 15 písm. g) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

12.

V § 25b ods. 22 písmeno b) znie:

„b) v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva na daňovom území zúčtovanie nákupov minerálneho oleja uvedeného ...

13.

Príloha č. 1 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, ...

Čl. III

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby ...

1.

V § 14a odsek 3 znie:

„(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná plnenie povinnosti podľa odseku 1 ...

2.

V § 14a odsek 11 znie:

„(11) Na účely plnenia referenčnej hodnoty podľa odseku 1 sa energetický obsah pokročilých biopalív ...

3.

V § 16 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) za správny delikt podľa odseku 1 písm. af), ktorá sa vypočíta ako súčin nedosiahnutého zníženia ...

4.

§ 18j sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba nie je povinná splniť povinnosť podľa § 14f ods. 2 písm. b), ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. I bodov 1 až 57, 59 až 61 a 63, čl. II bodov ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore