Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71931
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 362/2015 účinný od 01.05.2015


Platnosť od: 09.12.2015
Účinnosť od: 01.05.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Životné prostredie, Energetika a priemysel, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 362/2015 účinný od 01.05.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 362/2015 s účinnosťou od 01.05.2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 1 písmeno e) znie:

„e) povinnosti osôb v oblasti metaúdajov, súborov priestorových údajov a služieb priestorových ...

2.

V § 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
register priestorových informácií,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

3.

V § 2 písmeno i) znie:

„i) národný geoportál je geoportál, ktorý tvorí prístupový bod do národnej infraštruktúry ...

4.

§ 2 sa dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

„m) register priestorových informácií je informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje ...

5.

V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „vyšší územný celok a“ vkladajú slová „vo vzťahu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...

6.

V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a štátny podnik,“.

7.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Povinná osoba môže zabezpečiť plnenie povinností podľa tohto zákona a osobitných predpisov4) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho ...

8.

V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) súlade súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov s osobitnými predpismi,4)“. ...

9.

V § 4 ods. 2 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „boli úplné a ...

10.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Povinná osoba sprístupňuje metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových ...

11.

V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) sprístupnenie všetkých informácií vrátane údajov, kódov a technických klasifikácií ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5)
Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 v platnom znení.“.

12.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov ...

13.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Pre súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ku ktorým boli vytvorené ...

14.

V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Kritériá vyhľadávania pre vyhľadávacie služby podľa odseku 2 písm. a) ustanovuje osobitný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)
Príloha II k nariadeniu (ES) č. 976/2009 v platnom znení.“.

15.

V § 7 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

16.

V § 8 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Národný geoportál je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom5b) je ministerstvo.“. ...

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b)
Nariadenie (ES) č. 976/2009 v platnom znení.“.

17.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Register priestorových informácií (1) Správcom5b) registra priestorových informácií ...

18.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1) Povinné osoby podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) prijmú opatrenia na zdieľanie súborov priestorových ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:

„5c) Nariadenie (EÚ) č. 268/2010.Oznámenie Komisie – Usmernenia o odporúčaných štandardných ...

19.

V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Opatrenie podľa odseku 1 vylučuje akékoľvek obmedzenia, ktoré by mohli vytvoriť praktické ...

Doterajšie odseky 2 až 7sa označujú ako odseky 3 až 8.

20.

V § 9 ods. 5 a 6 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 3“.

21.

V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Dôvody obmedzenia prístupu podľa odseku 2 sa vykladajú zužujúcim spôsobom, pričom sa ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

22.

V § 11 ods. 5 sa za slová „podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b)“ vkladajú slová „a ostatným ...

23.

V § 11 ods. 6 sa slová „§ 9 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 3“.

24.

V § 12 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom registra priestorových informácií“. ...

25.

V § 12 odsek 6 znie:

„(6) Ministerstvo zabezpečuje zriadenie a dostupnosť národného geoportálu. Ministerstvo môže ...

26.

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Ministerstvo zabezpečuje zriadenie a dostupnosť registra priestorových informácií. Ministerstvo ...

27.

V § 13 ods. 1 písm. b) treťom bode sa slovo „súlad“ nahrádza slovami „sprístupnenie všetkých ...

28.

V § 13 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:

„4. sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov ...

29.

V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až j), ktoré znejú:

„g) podrobnosti o metaúdajoch na zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Komisiu, h) podrobnosti ...

30.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2016 Metaúdaje o súboroch priestorových ...

31.

V prílohe č. 2 bode 1 sa na konci pripája táto veta: „Patria sem nadmorské výšky pevniny, batymetria ...

Čl. II

Tento zákona nadobúda účinnosť 1. mája 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore