Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 362/2015 účinný od 01.05.2015

Platnosť od: 09.12.2015
Účinnosť od: 01.05.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Životné prostredie, Energetika a priemysel, Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 362/2015 účinný od 01.05.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 362/2015 s účinnosťou od 01.05.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 1 písmeno e) znie:

„e) povinnosti osôb v oblasti metaúdajov, súborov priestorových údajov a služieb priestorových ...

2.

V § 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
register priestorových informácií,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

3.

V § 2 písmeno i) znie:

„i) národný geoportál je geoportál, ktorý tvorí prístupový bod do národnej infraštruktúry ...

4.

§ 2 sa dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

„m) register priestorových informácií je informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje ...

5.

V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „vyšší územný celok a“ vkladajú slová „vo vzťahu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...

6.

V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a štátny podnik,“.

7.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Povinná osoba môže zabezpečiť plnenie povinností podľa tohto zákona a osobitných predpisov4) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho ...

8.

V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) súlade súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov s osobitnými predpismi,4)“. ...

9.

V § 4 ods. 2 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „boli úplné a ...

10.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Povinná osoba sprístupňuje metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových ...

11.

V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) sprístupnenie všetkých informácií vrátane údajov, kódov a technických klasifikácií ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5)
Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 v platnom znení.“.

12.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov ...

13.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1) Pre súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ku ktorým boli vytvorené ...

14.

V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Kritériá vyhľadávania pre vyhľadávacie služby podľa odseku 2 písm. a) ustanovuje osobitný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)
Príloha II k nariadeniu (ES) č. 976/2009 v platnom znení.“.

15.

V § 7 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

16.

V § 8 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Národný geoportál je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom5b) je ministerstvo.“. ...

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b)
Nariadenie (ES) č. 976/2009 v platnom znení.“.

17.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Register priestorových informácií (1) Správcom5b) registra priestorových informácií ...

18.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1) Povinné osoby podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) prijmú opatrenia na zdieľanie súborov priestorových ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:

„5c) Nariadenie (EÚ) č. 268/2010.Oznámenie Komisie – Usmernenia o odporúčaných štandardných ...

19.

V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Opatrenie podľa odseku 1 vylučuje akékoľvek obmedzenia, ktoré by mohli vytvoriť praktické ...

Doterajšie odseky 2 až 7sa označujú ako odseky 3 až 8.

20.

V § 9 ods. 5 a 6 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 3“.

21.

V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Dôvody obmedzenia prístupu podľa odseku 2 sa vykladajú zužujúcim spôsobom, pričom sa ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

22.

V § 11 ods. 5 sa za slová „podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b)“ vkladajú slová „a ostatným ...

23.

V § 11 ods. 6 sa slová „§ 9 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 3“.

24.

V § 12 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom registra priestorových informácií“. ...

25.

V § 12 odsek 6 znie:

„(6) Ministerstvo zabezpečuje zriadenie a dostupnosť národného geoportálu. Ministerstvo môže ...

26.

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Ministerstvo zabezpečuje zriadenie a dostupnosť registra priestorových informácií. Ministerstvo ...

27.

V § 13 ods. 1 písm. b) treťom bode sa slovo „súlad“ nahrádza slovami „sprístupnenie všetkých ...

28.

V § 13 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:

„4. sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov ...

29.

V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až j), ktoré znejú:

„g) podrobnosti o metaúdajoch na zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Komisiu, h) podrobnosti ...

30.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2016 Metaúdaje o súboroch priestorových ...

31.

V prílohe č. 2 bode 1 sa na konci pripája táto veta: „Patria sem nadmorské výšky pevniny, batymetria ...

Čl. II

Tento zákona nadobúda účinnosť 1. mája 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore