Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 360/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 11.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 360/2020 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 360/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 360/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 6 ods. 4 sa číslo „60“ nahrádza číslom „30“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v podobe štruktúrovaných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 31 písm. k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene ...

2.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa sa vypúšťa.

3.

V § 8 ods. 5 sa slová „1. auguste“ nahrádzajú slovami „31. júli“.

4.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Na podporu poskytovanú z výdavkov štátneho rozpočtu na riešenie dôsledkov krízovej situácie mimo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14aa znie:

„14aa) § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny ...

5.

V § 8a ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ustanovenia odseku 4 písm. c) a ...

6.

V § 9 ods. 4 písm. l) sa číslo „60“ nahrádza číslom „30“.

7.

V § 10 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „najmä“ a odsek 2 sa dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú: ...

„d) rezerva na riešenie vplyvov legislatívnych zmien, e) rezerva na riešenie krízových situácií mimo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14e znie:

„14e) Zákon č. 387/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 43 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred ...

8.

V § 10 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Výšku rozpočtových rezerv podľa odseku 2 schvaľuje národná rada zákonom o štátnom rozpočte na príslušný ...

9.

V § 13 odsek 2 znie:

„(2) Súčasťou štátnych finančných aktív sú aj peňažné prostriedky v pokladnici a na bežných účtoch štátnych ...

10.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Zo štátnych finančných aktív možno poskytnúť návratnú finančnú výpomoc právnickej osobe, a to len ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 18aa a 18ab znejú:

„18aa) § 100a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

11.

V § 14 ods. 3 tretej vete sa slová „Ministerstvo financií spolu“ nahrádzajú slovom „Súčasne“, za slovo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18d znie:

„18d) Čl. 8 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.“.

12.

V § 19 ods. 12 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Subjekt verejnej správy je oprávnený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b sa vypúšťa.

13.

§ 19a znie:

„§ 19a (1) Subjekt verejnej správy okrem subjektu verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24ae až 24ag a 24ai až 24an znejú:

„24ae) § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení ...

14.

V § 21 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom rozpočtová ...

15.

V § 21 ods. 10 sa slová „rozpočtovej organizácie, ktorou je ministerstvo“ nahrádzajú slovami „rozpočtových ...

16.

§ 25 sa vypúšťa.

17.

V § 26 ods. 10 sa vypúšťajú slová „podľa § 25 a“.

18.

V § 28 ods. 1 tretej vete sa za slovo „zdroj“ vkladajú slová „na zabezpečenie prevádzky,“.

19.

V § 28 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Prostriedky získané z rozdielu ...

20.

§ 30 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Očakávanú skutočnosť bežného rozpočtového roka v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy ...

21.

V § 31 odsek 14 znie:

„(14) Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny možno uložiť do piatich rokov odo dňa ...

22.

V § 32 prvá veta a druhá veta znejú: „Ministerstvo financií môže subjektu, ktorému vyplývajú povinnosti ...

23.

Za § 37k sa vkladá § 37l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Na návratnú finančnú výpomoc poskytnutú ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore