Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 360/2019 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 13.11.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 360/2019 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 360/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

Legislatívny proces k zákonu 360/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých ...

1.

V § 1 sa za slová „podporu práce s mládežou,“ vkladajú slová „neformálne vzdelávanie v oblasti práce ...

2.

V § 2 písm. e) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:

„1.
podporuje mládež v jej osobnom rozvoji a rozvoji jej vedomostí, zručností a kompetencií,“.

Doterajší prvý bod až štvrtý bod sa označujú ako druhý bod až piaty bod.

3.

V § 2 písm. e) štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „podniká na základe živnostenského oprávnenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

4.

V § 2 písmená f) až j) znejú:

„f) koordinátor práce s mládežou je osoba, ktorá je bezúhonná a plánuje, usmerňuje a koordinuje prácu ...

5.

§ 2a vrátane nadpisu znie:

„§ 2a Bezúhonnosť (1) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 4a znejú:

„3) § 45a ods. 1, § 46 a 66f zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v ...

6.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, ...

7.

V § 5 úvodnej vete sa slová „rozpracúva koncepciu rozvoja práce s mládežou“ nahrádzajú slovami „vypracúva ...

8.

V § 5 písmená c) a d) znejú:

„c) podporuje činnosť zdravotne znevýhodnenej mládeže, mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, ...

9.

V § 5 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená f) až k).

10.

V § 5 písmeno i) znie:

„i) zabezpečuje aktivity v oblasti práce s mládežou prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov ...

11.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Obec (1) Obec na úseku starostlivosti o mládež a) podporuje uskutočňovanie práce s mládežou na ...

12.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Mládežnícky parlament (1) Obec môže zriadiť mládežnícky parlament. Zloženie mládežníckeho parlamentu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 11 ods. 4 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ...

13.

V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „špecializovaných činností“.

14.

V § 7 ods. 2 sa za slovo „školstva“ vkladá čiarka a slová „vedy, výskumu a športu“.

15.

V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „zástupcu vzdelávacieho zariadenia ani iného“.

16.

V § 7 odsek 4 znie:

„(4) Akreditačná komisia a) posudzuje žiadosti fyzických osôb a právnických osôb uvedených v § 15 ods. ...

17.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Akreditačná komisia svoje vecné odporúčania v rozsahu vymedzenom v štatúte akreditačnej komisie ...

18.

V § 8 odseky 1 až 4 znejú:

„(1) Akreditáciou je oprávnenie uskutočňovať činnosti v oblasti práce s mládežou vzdelávacieho charakteru, ...

19.

V § 8 ods. 6 sa slová „Vzdelávaciemu zariadeniu, ktoré“ nahrádzajú slovami „Žiadateľovi o akreditáciu, ...

20.

V § 8 ods. 7 sa slová „dobu, akú požaduje vzdelávacie zariadenie“ nahrádzajú slovami „čas požadovaný“. ...

21.

V § 8 ods. 10 sa slová „vzdelávacie zariadenie“ nahrádzajú slovami „príslušný subjekt“.

22.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Moderné centrum mládeže (1) Moderné centrum mládeže je značka kvality, ktorú udeľuje minister ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských ...

23.

V § 9 ods. 1 sa slová „Akreditované vzdelávacie zariadenie v oblasti práce s mládežou“ nahrádzajú slovami ...

24.

V § 9 ods. 2 sa slová „Akreditované vzdelávacie zariadenie“ nahrádzajú slovami „Akreditovaný subjekt“. ...

25.

V § 9 ods. 3 sa slová „vzdelávacích zariadení s uvedením špecializovaných“ nahrádzajú slovami „subjektov ...

26.

Nadpis § 10 znie: „Odborná spôsobilosť na výkon činností v oblasti práce s mládežou“.

27.

V § 10 ods. 1 sa vypúšťa slovo „špecializovaných“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „pracovníka s ...

28.

V § 10 ods. 2 sa vypúšťa slovo „špecializovaných“.

29.

V § 10 ods. 3 sa vypúšťa slovo „špecializovaných“ a slová „vo vzdelávacom zariadení“ sa nahrádzajú slovami ...

30.

V § 10 ods. 4 sa vypúšťa slovo „špecializovaných“ a slová „vzdelávacie zariadenie“ sa nahrádzajú slovom ...

31.

V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Dotácia sa poskytuje na účel a) zvyšovania vedomostí, zručností a kompetencií mládeže pri príprave ...

32.

V § 15 ods. 2 úvodnej vete, § 16, § 17 ods. 1, 2 a 6 a § 18 ods. 1 a 3 sa slovo „žiadateľ“ vo všetkých ...

33.

V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťajú slová „o slobode náboženskej viery a postavení cirkví ...

34.

V § 15 ods. 2 sa vypúšťajú písmená g) až i), k) a l) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 18 až 20, ...

Doterajšie písmená j) a m) sa označujú ako písmená g) a h).

35.

V § 15 ods. 2 písm. h) sa slová „špecializované činnosti v oblasti práce“ nahrádzajú slovom „prácu“.

36.

V § 16 ods. 1 sa číslo „80“ nahrádza číslom „90“.

37.

V § 16 ods. 2 sa slová „20 % nákladov z iných zdrojov“ nahrádzajú slovami „10 % nákladov z iných zdrojov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 23 znejú:

„22) § 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. 23) § 120 ods. 1 Zákonníka práce v znení ...

38.

V § 16 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa slovo „špecializované“ a slová „vykonaní práce“ sa nahrádzajú slovami ...

39.

V § 16 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „osôb, ktoré vykonávajú špecializované činnosti v oblasti ...

40.

V § 17 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „(ďalej len „žiadosť“)“.

41.

V § 17 ods. 1 písm. a) piatom bode sa vypúšťa čiarka za slovom „titul“ a slová „adresa trvalého pobytu“. ...

42.

V § 17 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „Žiadosť“ vkladajú slová „o poskytnutie dotácie“.

43.

V § 17 odsek 3 znie:

„(3) Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie sú okrem náležitostí podľa osobitného predpisu25) aj a) údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...

44.

V § 17 ods. 4 sa za slovo „žiadostí“ vkladajú slová „o poskytnutie dotácie“.

45.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 4 ods. 4 písm. b) a c) zákona č. 357/2015 ...

46.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Na účely poskytovania dotácií je ministerstvo oprávnené spracúvať o žiadateľovi o dotáciu údaje ...

47.

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19a Spoločné ustanovenia (1) Pri spracúvaní osobných údajov na účely podľa tohto zákona, ak ich nie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

48.

Príloha znie:

„Príloha k zákonu č. 282/2008 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica ...

Čl. II

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 97a odsek 5 znie:

„(5) Pri poskytnutí podnikového štipendia sa podnikateľ a študent môžu dohodnúť, že podmienkou poskytovania ...

Čl. III

Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 ...

V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „špecializovaných“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore