Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 358/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2023

Platnosť od: 08.10.2021
Účinnosť od: 01.01.2022
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 358/2021 s účinnosťou od 01.01.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Základné ustanovenia
(1)

Zriaďuje sa Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (ďalej len „inštitút”), ktorému ...

(2)

Sídlom inštitútu je Bratislava.

(3)

Inštitút je právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra.

(4)

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov inštitútu sa vzťahuje osobitný predpis,1) ak tento zákon neustanovuje ...

§ 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
zdravotníckou technológiou liek, zdravotnícka pomôcka, špeciálny zdravotnícky materiál, dietetická potravina, ...
b)
hodnotením zdravotníckych technológií analyzovanie ich klinického prínosu a ekonomickej hodnoty tohto ...
§ 3 - Úlohy inštitútu
(1)

Hlavnou úlohou inštitútu je hodnotenie zdravotníckych technológií na účely kategorizácie liekov, zdravotníckych ...

(2)

Inštitút vo veci kategorizácie zverejňuje na svojom webovom sídle a na elektronickom portáli Ministerstva ...

(3)

Odborné hodnotenie podľa odseku 2 obsahuje analytickú časť a záver s odôvodnením. Záver podľa prvej ...

a)
vyhovieť žiadosti podľa odseku 1,
b)
nevyhovieť žiadosti podľa odseku 1, alebo
c)
nevyhovieť žiadosti podľa odseku 1, ak osoba, ktorá podala žiadosť vo veci kategorizácie, neupraví údaje ...
(4)

Ak konanie vo veci kategorizácie začalo na podnet ministerstva zdravotníctva, záver podľa odseku 3 prvej ...

a)
vyhovieť podnetu,
b)
nevyhovieť podnetu, alebo
c)
vyhovieť podnetu po zapracovaní zmien uvedených v odôvodnení odborného hodnotenia.
(5)

Inštitút môže ďalej v oblasti zdravotnej starostlivosti

a)
uskutočňovať výskumy a analýzy v oblasti kvality, efektívnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti ...
b)
sledovať trendy v oblasti vývoja nových zdravotníckych technológií,
c)
hodnotiť zdravotnícke technológie na účely kategorizácie, ktorých významnosť vplyvu na prostriedky verejného ...
d)
hodnotiť zdravotnícke technológie iné ako podľa písmena c) alebo odseku 1,
e)
požiadať ministerstvo zdravotníctva, aby konalo vo veci zmeny charakteristík
1.
referenčnej skupiny,
2.
podskupiny zdravotníckych pomôcok,
3.
podskupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov,
4.
podskupiny dietetických potravín,
f)
zapájať sa do medzinárodných výskumných projektov v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií, spolupracovať ...
g)
spolupracovať v oblasti výchovy a vzdelávania so slovenskými vzdelávacími inštitúciami v oblasti zdravotníctva, ...
h)
zaoberať sa podnetmi od ministerstva zdravotníctva, organizácií združujúcich zdravotné poisťovne, odborných ...
i)
vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s hodnotením zdravotníckych technológií.
(6)

Inštitút môže hodnotiť alebo spolupracovať na hodnotení zdravotníckych technológií pre

a)
orgány Európskej únie hospodáriace s verejnými prostriedkami,
b)
zahraničné inštitúcie hospodáriace s verejnými prostriedkami neuvedené v písmene a).
(7)

Inštitút vykonáva vedecko-poradenskú činnosť na základe metód medicíny založenej na dôkazoch.

(8)

Inštitút zverejňuje výsledky svojej činnosti na svojom webovom sídle.

§ 4 - Orgány inštitútu

Orgánmi inštitútu sú

a)
riaditeľ,
b)
dozorná rada.
§ 5 - Riaditeľ
(1)

Riaditeľ je štatutárnym a výkonným orgánom inštitútu.

(2)

Riaditeľa vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister zdravotníctva“) ...

(3)

Funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov a začína plynúť dňom vymenovania do funkcie.

(4)

Do vymenovania riaditeľa podľa odseku 2 vykonáva funkciu riaditeľa

a)
riaditeľ,
b)
osoba poverená ministrom zdravotníctva dočasne vykonávať funkciu riaditeľa, ak inštitút nemá riaditeľa; ...
(5)

Za riaditeľa môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá

a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
je bezúhonná; osoba sa na účely tohto zákona považuje za bezúhonnú, ak nebola právoplatne odsúdená za ...
c)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v oblasti medicíny, farmácie, verejného zdravotníctva, ...
d)
ovláda anglický jazyk najmenej na úrovni C1,
e)
má najmenej päťročnú prax v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií,
f)
nebola za posledné tri roky v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo inom pracovnoprávnom ...
(6)

Bezúhonnosť podľa odseku 5 písm. b) sa preukazuje výpisom z registra trestov;5) na tento účel je osoba ...

(7)

Riaditeľ

a)
rozhoduje o všetkých záležitostiach súvisiacich s činnosťou inštitútu, ak nie sú zverené do pôsobnosti ...
b)
vyjadruje sa k výsledkom činnosti dozornej rady,
c)
predkladá dozornej rade každoročne do 31. októbra návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok; riaditeľ ...
d)
predkladá ministrovi zdravotníctva výročnú správu, ktorá obsahuje správu o činnosti inštitútu za obdobie ...
e)
zverejňuje výročnú správu na webovom sídle inštitútu do piatich dní od jej predloženia ministrovi zdravotníctva, ...
(8)

Riaditeľovi patrí za výkon jeho funkcie mesačná mzda vo výške štvornásobku priemernej mzdy za kalendárny ...

(9)

Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca zo zamestnancov inštitútu.

(10)

Ak v odseku 11 nie je ustanovené inak, riaditeľ nesmie popri výkone svojej funkcie vykonávať žiadnu ...

(11)

Ak víťaz výberového konania vykonáva funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná ...

(12)

Pri plnení úloh inštitútu postupuje riaditeľ nestranne a nezávisle od štátnych orgánov a iných orgánov ...

(13)

Výkon funkcie riaditeľa zaniká uplynutím jeho funkčného obdobia, ak v odseku 4 písm. a) nie je ustanovené ...

a)
dňom uvedeným v písomnom oznámení o vzdaní sa funkcie; ak je deň uvedený v písomnom oznámení o vzdaní ...
b)
odvolaním z funkcie,
c)
smrťou alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení za mŕtveho.
(14)

Ak v odseku 15 nie je ustanovené inak, minister zdravotníctva odvolá riaditeľa z jeho funkcie, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená právoplatným rozhodnutím súdu,
c)
začal vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie ...
d)
neprestal do 100 dní odo dňa vymenovania do funkcie vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo ...
e)
inštitút neplní úlohy podľa tohto zákona.
(15)

Minister zdravotníctva môže odvolať riaditeľa, ak jeho konanie vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať dôvodné ...

(16)

Minister zdravotníctva odvolá riaditeľa z dôvodov podľa odseku 14 písm. e) alebo odseku 15 na základe ...

(17)

Za účelom zabezpečenia plnenia úloh inštitútu môže riaditeľ zriaďovať poradné orgány, najmä Vedeckú ...

§ 6 - Výberové konanie
(1)

Ak nie je ustanovené inak, výberové konanie na funkciu riaditeľa vyhlási minister zdravotníctva najneskôr ...

(2)

Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje

a)
uvedenie funkcie, na ktorej obsadenie sa vyhlasuje výberové konanie,
b)
uvedenie predpokladov na výkon funkcie podľa § 5 ods. 5, 6 a 10 až 12,
c)
dátum a miesto uskutočnenia výberového konania,
d)
adresu, na ktorú je potrebné doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania, a dátum, do ktorého ...
e)
poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie sú priložené dokumenty podľa ...
(3)

Žiadosť o zaradenie do výberového konania obsahuje

a)
životopis uchádzača vo forme
1.
meno a priezvisko,
2.
akademické tituly,
3.
vzdelanie,
4.
pracovné skúsenosti,
5.
publikácie,
6.
jazykové zručnosti,
b)
koncepciu rozvoja a riadenia inštitútu,
c)
čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 5 písm. d) a f),
d)
písomný súhlas uchádzača so zverejnením životopisu podľa písmena a) a koncepcie rozvoja a riadenia inštitútu ...
e)
údaje podľa § 5 ods. 6,
f)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 5 ods. 5 písm. písm. c) a e).
(4)

Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 5 a doručil žiadosť podľa odseku 3 v lehote určenej ...

(5)

Výberové konanie je verejné.

§ 7 - Komisia
(1)

Výberové konanie na funkciu riaditeľa a rozhodovanie o odvolaní z funkcie riaditeľa podľa § 5 ods. 16 ...

(2)

Za člena komisie môže byť navrhnutá iba fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom ...

(3)

Činnosť komisie riadi jej predseda, ktorého volia členovia komisie spomedzi seba. Zasadnutia komisie ...

(4)

Úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti ...

(5)

Rozhodnutie komisie je platné, ak zaň hlasovalo najmenej päť jej členov. Podrobnosti o rokovaní komisie ...

(6)

Člen komisie podľa odseku 1 tretej vety sa môže zúčastniť zasadnutia komisie a hlasovania s využitím ...

(7)

Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie sa môže zasadnutie komisie a hlasovanie ...

§ 8
(1)

Vo výberovom konaní sa hodnotia riadiace schopnosti a organizačné schopnosti a odborné vedomosti na ...

(2)

O priebehu výberového konania vypracuje poverený člen komisie zápisnicu a bezodkladne ju predloží ministrovi ...

a)
dátum, čas a miesto uskutočnenia výberového konania,
b)
meno a priezvisko každého člena komisie,
c)
zoznam uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania,
d)
stručný opis priebehu výberového konania,
e)
odôvodnenie hlasovania každého člena komisie,
f)
dátum, čas a miesto spísania zápisnice,
g)
meno a priezvisko člena komisie, ktorý zápisnicu spísal,
h)
podpis každého člena komisie.
(3)

Ministerstvo zdravotníctva zverejní na 14 po sebe nasledujúcich dní zápisnicu podľa odseku 2 písm. a) ...

(4)

Ak komisia neurčí víťaza výberového konania, minister zdravotníctva do 14 dní od zverejnenia zápisnice ...

(5)

Na rozhodovanie komisie o odvolaní z funkcie riaditeľa podľa § 5 ods. 16 sa primerane vzťahujú odseky ...

§ 9 - Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je kontrolným orgánom inštitútu.

(2)

Dozorná rada má štyroch členov, ktorými sú predseda dozornej rady a traja členovia dozornej rady.

(3)

Členov dozornej rady vymenúva minister zdravotníctva, z toho jedného člena na návrh zamestnancov inštitútu, ...

(4)

Minister zdravotníctva menuje predsedu dozornej rady z členov dozornej rady.

(5)

Ak minister zdravotníctva nevymenuje člena dozornej rady na obsadenie voľného miesta v dozornej rade ...

(6)

Funkčné obdobie člena dozornej rady je trojročné a začína plynúť dňom vymenovania do funkcie. Tá istá ...

(7)

Za člena dozornej rady môže byť navrhnutá fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom ...

(8)

Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej ...

(9)

Výkon funkcie člena dozornej rady zaniká uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného ...

a)
vzdaním sa funkcie; ak je deň uvedený v písomnom oznámení o vzdaní sa funkcie skorší ako deň doručenia ...
b)
odvolaním z funkcie; členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena dozornej rady,
c)
smrťou alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení za mŕtveho.
(10)

Člena dozornej rady odvolá minister zdravotníctva z jeho funkcie, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
c)
nevykonáva funkciu najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
d)
začal vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou člena ...
e)
navrhne jeho odvolanie osoba, ktorá navrhla jeho vymenovanie.
(11)

Člena dozornej rady minister zdravotníctva môže odvolať z jeho funkcie, ak si riadne neplní povinnosti ...

§ 10
(1)

Dozorná rada

a)
kontroluje hospodárenie inštitútu,
b)
kontroluje údaje obsiahnuté v účtovníctve a iných dokladoch inštitútu,
c)
preskúmava výročnú správu podľa § 5 ods. 7 písm. d),
d)
schvaľuje návrh rozpočtu inštitútu,
e)
rozhoduje o úhrade straty,
f)
kontroluje plnenie úloh inštitútu,
g)
oboznamuje riaditeľa s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,
h)
podáva riaditeľovi návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
i)
schvaľuje na návrh riaditeľa nakladanie s majetkom inštitútu v hodnote nad 10 000 eur,
j)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,
(5)

Na hodnotenie splnenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti inštitútu vydá ministerstvo zdravotníctva všeobecne ...

(6)

Predsedovi dozornej rady patrí za výkon jeho funkcie mesačná odmena vo výške 0,35-násobku priemernej ...

(7)

Ak dozorná rada pri svojej činnosti získa podozrenie o porušovaní právnych predpisov v činnosti inštitútu, ...

(8)

Dozorná rada sa schádza najmenej dvakrát ročne.

(9)

Zasadnutia dozornej rady zvoláva a vedie jej predseda. Predseda dozornej rady je povinný zvolať zasadnutie ...

(10)

Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak sú prítomní najmenej traja členovia dozornej rady. Na prijatie ...

(11)

Zasadnutia dozornej rady sú neverejné. Na zasadnutí dozornej rady sa môžu zúčastniť aj iné osoby, ak ...

(12)

Členovia dozornej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, ktorých poskytnutie ...

§ 11 - Hospodárenie inštitútu
(1)

Inštitút hospodári s majetkom inštitútu. Pri hospodárení s týmto majetkom je inštitút povinný zachovávať ...

(2)

Majetok inštitútu tvorí súhrn majetkových hodnôt, a to nehnuteľných vecí, hnuteľných vecí, pohľadávok ...

(3)

Inštitút hospodári podľa rozpočtu inštitútu schváleného dozornou radou na príslušný kalendárny rok. ...

(4)

Výsledkom hospodárenia inštitútu za účtovné obdobie je zisk alebo strata. Ak je výsledkom hospodárenia ...

(5)

Príjmami inštitútu sú

a)
príspevok zdravotnej poisťovne,7)
b)
úroky z omeškania,
c)
príjmy z činností podľa § 3 ods. 5 písm. a), b), f), g) a i),
d)
iné úhrady zo štátneho rozpočtu.
(6)

Príjmy podľa odseku 5 písm. a) a d) môžu byť použité iba na činnosti podľa § 3, okrem činností podľa ...

(7)

Výdavkami inštitútu sú výdavky na

a)
odmeny za výkon funkcie v inštitúte,
b)
mzdy zamestnancov inštitútu,
c)
činnosť inštitútu.
(8)

Úlohy inštitútu podľa tohto zákona nie sú vykonávané na účel podnikania. Inštitút nesmie prijímať a ...

(9)

Finančné prostriedky inštitútu sa vedú na účte v Štátnej pokladnici a môžu sa používať len na úhradu ...

(10)

Nakladanie s majetkom inštitútu nad 10 000 eur nad rámec schváleného rozpočtu podlieha schváleniu dozornou ...

§ 12
(1)

Inštitút je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu;9) účtovná závierka musí byť overená ...

(2)

Riaditeľ je povinný oznamovať dozornej rade, ktorý štatutárny audítor bol poverený overením účtovnej ...

(3)

Účtovnú závierku ukladá inštitút do verejnej časti registra účtovných závierok11) po jej overení štatutárnym ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 13
(1)

Funkciu prvého riaditeľa vykonáva osoba poverená ministrom zdravotníctva. Na prvého riaditeľa sa vzťahujú ...

(2)

Prvé výberové konanie na funkciu riaditeľa musí byť vyhlásené do dvoch rokov od vzniku inštitútu.

(3)

Hlavnou úlohou inštitútu na rok 2022 je hodnotiť zdravotnícke technológie vo veci kategorizácie, ktorých ...

(4)

Inštitút môže v roku 2022 hodnotiť zdravotnícke technológie vo veci kategorizácie, ktorých významnosť ...

(5)

Prvý riaditeľ je povinný do troch dní od poverenia ministrom zdravotníctva podľa odseku 1 písomne vyzvať ...

(6)

Do vymenovania členov dozornej rady schvaľuje nakladanie s majetkom inštitútu v hodnote nad 10 000 eur ...

(7)

Od 1. januára 2022 prijme inštitút do pracovného pomeru na neurčitý čas s nie nevýhodnejšími platovými ...

(8)

Minister zdravotníctva v januári 2026 požiada Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie kontroly inštitútu ...

§ 14 - Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenom al), ktoré znie:

„al) poskytuje Národnému inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve52aak) anonymizované údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 52aak znie:

„52aak) Zákon č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene ...

Čl. III

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...

1.

V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom aj), ktoré znie:

„aj)
poukazovať príspevok podľa § 15a.“.

2.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15a Príspevok na činnosť Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (1) Zdravotná ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35aam a 35aan znejú:

„35aam) Zákon č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene ...

3.

Za § 86zi sa vkladá § 86zj, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86zj Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022 (1) Zdravotná poisťovňa prvýkrát ...

Čl. IV

Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...

1.

V § 10 ods. 3 písm. i), § 32 ods. 2 písm. o), § 45 ods. 2 písm. o) a § 60 ods. 2 písm. o) sa slová „24 ...

2.

V § 14 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) návrh maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní dodatočne vynaložených na liečbu liekom dodatočne ...

3.

V § 20 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „O zmene charakteristík referenčnej skupiny rozhoduje ministerstvo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Zákon č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene ...

4.

V § 36 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) návrh maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní dodatočne vynaložených na zdravotnícku pomôcku ...

5.

V § 41 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „O zmene charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok ...

6.

V § 49 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) návrh maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní dodatočne vynaložených na zdravotnícku pomôcku ...

7.

V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „O zmene charakteristík podskupiny špeciálnych zdravotníckych ...

8.

V § 64 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) návrh maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní dodatočne vynaložených na dietetickú potravinu ...

9.

V § 69 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „O zmene charakteristík podskupiny dietetických potravín ...

10.

§ 75 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Držiteľ registrácie môže do 14 dní od zverejnenia odborného hodnotenia inštitútu prostredníctvom ...

11.

V § 81 ods. 2 sa spojka „a“ pred slovami „spôsob vyrovnania“ vypúšťa a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

12.

V § 91 ods. 3 sa slovo „jedenásť” nahrádza číslom „12”.

13.

V § 91 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
jeden člen bez hlasovacieho práva navrhnutý inštitútom.“.

14.

§ 91 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Ak inštitút zverejnil na elektronickom portáli odborné hodnotenie, odborné odporúčanie podľa odseku ...

15.

Za § 98f sa vkladá § 98g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 98g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022 Konania začaté a právoplatne neukončené ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022 okrem čl. I § 5 ods. 7 písm. f) a g), § 10 ods. 1 písm. ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Prílohak zákonu č. 358/2021 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických ...
 • 3)  § 10 ods. 3 písm. i), § 14 ods. 5 písm. f), § 32 ods. 2 písm. o), § 36 ods. 5 písm. f), § 45 ods. 2 ...
 • 4)  § 75 ods. 1 a 2 zákona č. 363/2011 Z. z.
 • 5)  § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 15a zákona č. 581/2004 Z. Z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a ...
 • 8)  § 15a ods. 2 prvá veta zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 358/2021 Z. z.
 • 9)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...
 • 11)  § 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore