Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 356/2012 účinný od 01.12.2012

Platnosť od: 23.11.2012
Účinnosť od: 01.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD2DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 356/2012 účinný od 01.12.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 356/2012 s účinnosťou od 01.12.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...

1.

V § 18 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu typu vozidla k hromadnej prestavbe podľa ...

2.

V § 18 ods. 17 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

3.

V § 18 ods. 17 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

4.

V § 23a ods. 5 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

5.

V § 23a ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom ...

6.

V § 43 ods. 5 písm. g), § 61 ods. 5 písm. f), § 78 ods. 5 písm. f) a § 91 ods. 5 písm. f) sa ...

7.

V § 107 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Pokuty podľa odseku 2 písm. f) a odseku 4 možno ...

8.

V § 112b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Technické osvedčenia vozidiel vydané vozidlám ...

9.

V § 112b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pre vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom ...

10.

V § 112b ods. 3 sa slová „po 1. januári 2013“ nahrádzajú slovami „po 1. januári 2017“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore