Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 účinný od 01.08.2019


Platnosť od: 22.10.2011
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18 JUD15422 DS20 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 účinný od 01.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 351/2011 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 211/2019

Legislatívny proces k zákonu 211/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o elektronických komunikáciách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
podmienky na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, ...
b)
podmienky na používanie rádiových zariadení,
c)
reguláciu elektronických komunikácií,
d)
práva a povinnosti podnikov a užívateľov elektronických komunikačných sietí a elektronických ...
e)
ochranu elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb,
f)
efektívne využívanie frekvenčného spektra a čísel,
g)
oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam v súvislosti so zriaďovaním a prevádzkovaním ...
h)
ochranu súkromia a ochranu spracúvania osobných údajov v oblasti elektronických komunikácií a
i)
pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na obsah služieb, ktoré sa poskytujú prostredníctvom elektronických ...

(3)

Elektronické komunikácie zabezpečujú výmenu alebo prenos informácií najmä vo forme obrazu, zvuku ...

§ 2
Elektronické komunikačné siete
(1)

Elektronická komunikačná sieť (ďalej len „sieť“) je funkčne prepojená sústava prenosových ...

(2)

Verejná sieť je sieť, ktorá sa úplne alebo prevažne používa na poskytovanie verejných elektronických ...

(3)

Rozhranie je

a)
koncový bod siete, ktorý je fyzickým bodom, v ktorom sa účastníkovi poskytuje pripojenie k verejnej ...
b)
rádiové rozhranie, ktoré vymedzuje rádiovú spojovaciu cestu medzi rádiovými zariadeniami,
c)
bod prepojenia sietí alebo
d)
aplikačné programové rozhranie, ktorým je softvérové rozhranie medzi aplikáciami poskytovanými ...
(4)

Poskytovanie siete je zriadenie siete, jej prevádzka, kontrola nad sieťou alebo jej sprístupnenie. ...

(5)

Geografické číslo je číslo z národného číslovacieho plánu, pričom časť jeho štruktúry ...

(6)

Negeografické číslo je číslo z národného číslovacieho plánu, pričom žiadna časť jeho štruktúry ...

(7)

Prístup je sprístupnenie zariadení alebo elektronických komunikačných služieb inému podniku ...

a)
sieťovým prvkom a pridruženým prostriedkom, ktoré môžu zahŕňať pevné alebo iné pripojenie ...
b)
pevným sieťam a mobilným sieťam, najmä k službám roamingu,
c)
prevodu čísel alebo k systémom ponúkajúcim rovnocennú funkciu,
d)
príslušným softvérovým systémom vrátane prevádzkových podporných systémov,
e)
fyzickej infraštruktúre,
f)
systémom podmieneného prístupu k službám digitálnej televízie,
g)
službám virtuálnych sietí,
h)
informačným systémom alebo databázam na predbežné objednávky, obstarávanie, objednávky, žiadosti ...
(8)

Fyzickou infraštruktúrou je akákoľvek časť siete alebo časť siete určenej na poskytovanie iných ...

(9)

Prepojenie je fyzické a logické spojenie verejných sietí používaných tým istým alebo iným ...

(10)

Účastnícke vedenie je fyzický okruh spájajúci koncový bod siete s rozvádzačom alebo rovnocenným ...

(11)

Uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu je úplný uvoľnený prístup a spoločný uvoľnený ...

(12)

Úplný uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu je prístup k účastníckemu vedeniu alebo k ...

(13)

Spoločný uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu je prístup k účastníckemu vedeniu alebo ...

(14)

Vedenie sietí (ďalej len „vedenie“) sú líniové a inžinierske stavby sietí a verejné technické ...

(15)

Oporný bod nadzemného vedenia je konštrukcia nesúca alebo podopierajúca vodiče alebo káble.

(16)

Vytyčovací bod podzemného vedenia je tabuľka, pätník alebo stĺpik určujúci polohu káblových ...

§ 3
Elektronické komunikačné služby
(1)

Elektronická komunikačná služba (ďalej len „služba“) je služba obvykle poskytovaná za odplatu, ...

(2)

Verejná služba je verejne dostupná služba, o ktorej používanie sa môže uchádzať každý záujemca. ...

(3)

Predplatená služba je služba poskytovaná na základe vopred uhradenej finančnej čiastky, z ktorej ...

(4)

Volanie je spojenie zostavené prostredníctvom verejnej služby, ktoré umožňuje obojsmernú hlasovú ...

(5)

Interoperabilita služieb je také nastavenie prenosových parametrov služby, pridružených prostriedkov ...

§ 4
Zariadenia elektronických komunikácií
(1)

Telekomunikačné zariadenie je technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie ...

(2)

Rádiové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo jeho príslušná časť, ktoré umožňuje ...

(3)

Koncové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo jeho príslušná časť, ktoré umožňuje ...

(4)

Pridružené prostriedky sú pridružené služby, fyzická infraštruktúra a iné zariadenia alebo ...

(5)

Pridružené služby sú služby súvisiace so sieťou alebo službou, ktoré umožňujú alebo podporujú ...

(6)

Škodlivé rušenie je rušenie, ktoré ohrozuje funkciu rádionavigačnej služby alebo iných záchranných ...

(7)

Verejný telefónny automat je verejne dostupný telefón, za ktorého používanie sa môže platiť ...

(8)

Rádiové vlny sú elektromagnetické vlny s frekvenciou do 3 000 GHz, ktoré sa šíria vo voľnom ...

§ 5
(1)

Podnik na účely tohto zákona je každá osoba, ktorá splnila oznamovaciu povinnosť podľa § 15. ...

(2)

Užívateľ je osoba, ktorá používa alebo požaduje poskytovanie verejnej služby. Za užívateľa ...

(3)

Koncový užívateľ je osoba, ktorá používa verejnú službu alebo požaduje jej poskytovanie a ...

(4)

Účastník je koncový užívateľ, ktorý uzatvoril s podnikom poskytujúcim verejnú službu zmluvu ...

DRUHÁ ČASŤ

REGULÁCIA ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

PRVÁ HLAVA

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

§ 6
(1)

Orgány štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií sú

a)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ...
b)
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb6a) (ďalej len „úrad“). ...
(2)

Ministerstvo

a)
vypracúva návrh národnej politiky pre elektronické komunikácie a iných strategických materiálov ...
b)
vypracúva návrh národnej tabuľky frekvenčného spektra,
c)
spolupracuje s Európskou komisiou, členskými štátmi Európskej únie a štátmi, ktoré sú zmluvnými ...
d)
v spolupráci s Európskou komisiou a členskými štátmi podporuje koordináciu prístupov v rámci ...
e)
v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom16) a úradom plní ako úrad pre verejnú regulovanú ...
1.
je kontaktným miestom pre nahlasovanie možného škodlivého rušenia, ktoré ovplyvňuje verejnú ...
2.
na základe žiadosti rozhoduje o udelení, zmene alebo odňatí práv prístupu užívateľov verejnej ...
3.
na základe žiadosti rozhoduje o udelení, zmene alebo odňatí práv prístupu k verejnej regulovanej ...
4.
združuje užívateľov verejnej regulovanej služby a subjekty s právom prístupu k verejnej regulovanej ...
5.
sprístupňuje príslušnú dokumentáciu užívateľom verejnej regulovanej služby a subjektom s právom ...
6.
kontroluje dodržiavanie povinností, obmedzení a podmienok určených týmto zákonom, všeobecne ...
7.
predkladá správu o dodržiavaní spoločných minimálnych noriem6e) každé tri roky Európskej komisii ...
8.
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sa určujú náležitosti žiadosti podľa ...
f)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni Európskej únie ...
g)
plní úlohy podľa § 34a ods. 8 súvisiace s úhradou primeranej náhrady nákladov.
(3)

Úrad ako národný regulátor a cenový orgán7) v oblasti elektronických komunikácií

a)
vykonáva reguláciu elektronických komunikácií,
b)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulačných ...
c)
spolupracuje s ministerstvom pri vypracúvaní návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra a vykonáva ...
d)
chráni záujmy koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny služieb,
e)
plní povinnosti podporujúce efektívnu hospodársku súťaž, efektívne investície a inovácie, ...
f)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy podľa tohto zákona,
g)
vydáva Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej ...
h)
určuje administratívne úhrady podľa odseku 4,
i)
vedie alternatívne riešenie sporov a mimosúdne riešenie sporov,
j)
poskytuje informácie koncovým užívateľom v súvislosti so službami, vykonáva užívateľské ...
k)
plní úlohy súvisiace s obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na využívanie nehnuteľností ...
l)
vykonáva štátny dohľad nad plnením povinností ustanovených týmto zákonom (ďalej len „dohľad“), ...
m)
ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,
n)
uznáva osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení podľa osobitného ...
o)
rozhoduje spory medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a prevádzkovateľmi sietí, ktoré súvisia s
1.
prístupom k existujúcej fyzickej infraštruktúre,
2.
poskytovaním informácií o dostupnosti fyzickej infraštruktúry,
3.
koordináciou výstavby,
4.
poskytovaním informácií o plánovaných stavbách a
5.
prístupom k fyzickej infraštruktúre v budovách,
p)
vydáva rozhodnutia podľa osobitných predpisov,10a)
q)
plní úlohy jednotného informačného miesta,
r)
plní úlohy podľa § 34a,
s)
vykonáva ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov.11)
(4)

Úrad ukladá administratívne úhrady

a)
podnikom na základe všeobecného povolenia,
b)
za právo používať čísla na základe individuálneho povolenia na používanie čísel alebo
c)
za právo používať frekvencie na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií.
(5)

Výška administratívnych úhrad podľa odseku 4 písm. a) a poplatkov podľa osobitného predpisu11a) ...

(6)

Úrad je povinný zverejniť svoj rozpočet najneskôr do 60 dní po nadobudnutí účinnosti zákona ...

§ 8
Spolupráca úradu s inými orgánmi, úradmi a prevádzkovateľmi
(1)

Úrad spolupracuje najmä s

a)
ministerstvom,
b)
Radou pre vysielanie a retransmisiu v oblasti vysielania a retransmisie,
c)
Protimonopolným úradom Slovenskej republiky v otázkach určenia relevantných trhov v oblasti elektronických ...
d)
Ministerstvom financií Slovenskej republiky v oblasti informatizácie spoločnosti,
e)
Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
f)
prevádzkovateľmi osobitných sietí pri koordinácii a správe využívania frekvenčného spektra, ...
g)
Slovenskou obchodnou inšpekciou v oblasti ochrany spotrebiteľa,13)
h)
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví,12) Dopravným úradom,6a) stavebnými úradmi, špeciálnymi ...
i)
Európskou komisiou, orgánom európskych regulátorov a národnými regulátormi členských štátov ...
(2)

Pri uplatňovaní pôsobnosti úradu vymedzenej týmto zákonom a pôsobnosti Protimonopolného úradu ...

(3)

Pri uplatňovaní pôsobnosti úradu vymedzenej týmto zákonom a pôsobnosti Národného bezpečnostného ...

§ 9
(1)

Zamestnanci úradu sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich predmet obchodného ...

(2)

Ak podnik poskytol úradu informácie označené ako obchodné tajomstvo,15) je povinný predložiť ...

(3)

Úrad poskytuje Európskej komisii a orgánu európskych regulátorov na základe odôvodnenej žiadosti ...

(4)

Ak úrad poskytuje Európskej komisii informácie, ktoré podnik označil ako predmet obchodného tajomstva, ...

(5)

Ak sa žiada informácia podľa osobitného predpisu,17) na ktorú sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, ...

§ 10
Konzultácie
(1)

Pred prijatím opatrenia, ktoré bude mať značný vplyv na relevantný trh, alebo ak to ustanovuje ...

(2)

Na účel konzultácií a verejných konzultácií s dotknutými stranami podľa § 67 úrad zriadi ...

(3)

Výsledky konzultácií, vrátane vyhodnotenia pripomienok, úrad zverejní na konzultačnom mieste ...

(4)

Ak návrh opatrenia bude mať vplyv na obchodovanie medzi členskými štátmi, úrad po zverejnení ...

a)
určenie relevantných trhov,
b)
postupy analýzy relevantných trhov,
c)
povinnosti prepojenia sietí, interoperability služieb a povinnosti podľa § 26,
d)
uloženie, zmenu alebo zrušenie povinností podľa § 19 až 23 a § 25.
(5)

Regulačné orgány členských štátov, orgán európskych regulátorov a Európska komisia môžu ...

(6)

Ak cieľom návrhu opatrenia podľa odseku 4 je určenie relevantného trhu iného ako sú trhy uvedené ...

(7)

Ak Európska komisia v lehote dvoch mesiacov podľa odseku 6 prijme rozhodnutie, ktorým uloží úradu ...

(8)

Ak vo výnimočných prípadoch je potrebné konať v záujme ochrany hospodárskej súťaže a ochrany ...

(9)

Ak cieľom návrhu opatrenia podľa odseku 4 je uloženie, zmena alebo zrušenie povinnosti podniku ...

(10)

Počas trojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 9 úrad spolupracuje s Európskou komisiou a orgánom ...

(11)

Úrad v lehote podľa odseku 9

a)
návrh opatrenia vezme späť alebo ho zmení, pričom čo najviac prihliadne na oznámenie Európskej ...
b)
ponechá návrh opatrenia nezmenený.
(12)

Ak Európska komisia do jedného mesiaca od uplynutia trojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 9 vydá ...

(13)

Ak sa úrad rozhodne navrhované opatrenie nezmeniť alebo nevziať späť na základe odporúčania ...

(14)

Úrad môže kedykoľvek navrhované opatrenie vziať späť.

(15)

Úrad oznámi Európskej komisii a orgánu európskych regulátorov všetky prijaté konečné opatrenia ...

Regulácia elektronických komunikácií

§ 11
(1)

Úrad je povinný konať a svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti, ...

(2)

Úrad pri regulácii elektronických komunikácií prihliada na odporúčania a usmernenia Európskej ...

(3)

Úrad pri regulácii elektronických komunikácií podporuje efektívnu hospodársku súťaž pri poskytovaní ...

a)
zabezpečuje, aby v oblasti elektronických komunikácií, ako aj pri prenose obsahu, nedochádzalo ...
b)
dbá na maximálny prospech užívateľov, najmä užívateľov so zdravotným postihnutím, starších ...
c)
presadzuje efektívne využívanie frekvenčného spektra a čísiel a zabezpečuje ich správu.
(4)

Úrad pri regulácii elektronických komunikácií uplatňuje princípy podľa odseku 1 najmä tým, ...

a)
podporuje predvídateľnosť regulácie elektronických komunikácií zabezpečením jednotného regulačného ...
b)
zabezpečuje, aby za podobných okolností nedochádzalo k diskriminácii pri zaobchádzaní s podnikmi, ...
c)
chráni efektívnu hospodársku súťaž v prospech koncových užívateľov a vhodne podporuje súťaž ...
d)
podporuje efektívne investície do kvalitnej a modernej infraštruktúry a jej inovácie aj tým, že ...
e)
primerane prihliada na odlišné situácie v oblasti efektívnej hospodárskej súťaže a koncových ...
f)
ukladá povinnosti podľa tohto zákona len vtedy, ak neexistuje efektívna a trvalo udržateľná hospodárska ...
(5)

Všetko, čo úrad zverejňuje vo vestníku, zverejní aj na elektronickej úradnej tabuli podľa osobitného ...

§ 12
Regulácia cien
(1)

Regulácia cien je určenie alebo usmerňovanie výšky cien spôsobom určeným v rozhodnutí o regulácii ...

(2)

Úrad môže regulovať ceny

a)
prístupu,
b)
na trhu koncových užívateľov,
c)
univerzálnej služby,
d)
pri prenositeľnosti čísla.
(3)

Spôsoby regulácie cien sú

a)
určenie maximálnych alebo minimálnych cien,
b)
usmerňovanie vývoja cien určením podmienok, ktorými sú
1.
maximálny rozsah možného zvýšenia cien vo vymedzenom období,
2.
maximálny podiel, v ktorom je možné premietnuť do ceny zvýšenie cien určených vstupov vo vymedzenom ...
3.
časovo obmedzený zákaz zvyšovania cien na príslušnom relevantnom trhu najviac počas 12 mesiacov, ...
c)
záväzný postup pri tvorbe ceny alebo pri jej kalkulácii, vrátane povinnosti nákladovej orientácie, ...
(4)

Na účely konania o regulácii cien sa práva účastníka konania podľa osobitného predpisu21) uplatňujú ...

(5)

Spôsoby regulácie cien podľa odseku 3 je možné účelne kombinovať. Pri regulácii cien podľa ...

(6)

Ak úrad rozhodne o spôsobe regulácie cien podľa odseku 3 písm. c), určí v rozhodnutí metódu ...

DRUHÁ HLAVA

POVOLENIE NA POSKYTOVANIE SIETÍ A SLUŽIEB

§ 13
(1)

Poskytovať siete alebo služby možno len na základe všeobecného povolenia, povinnosti ukladané ...

(2)

Odsek 1 sa nevzťahuje na zriaďovanie a prevádzku osobitných sietí.

§ 14
Všeobecné povolenie
(1)

Všeobecné povolenie na poskytovanie sietí alebo služieb (ďalej len „všeobecné povolenie“) ...

(2)

Podmienky vo všeobecnom povolení sa môžu týkať len týchto povinností:

a)
interoperability služieb a prepojenia sietí,
b)
dostupnosti služieb koncovými užívateľmi na číslach z národného číslovacieho plánu, európskeho ...
c)
ochrany životného prostredia, územného plánovania, ako aj poskytnutia prístupu alebo využívania ...
d)
finančných príspevkov na úhradu čistých nákladov pri poskytovaní univerzálnej služby,
e)
administratívnych úhrad,
f)
ochrany osobných údajov a súkromia v oblasti elektronických komunikácií,
g)
ochrany koncových užívateľov a dostupnosti služieb užívateľom so zdravotným postihnutím,
h)
obmedzenia prenosu signálu s nezákonným obsahom,
i)
oznamovacej povinnosti podľa § 15 a povinnosti poskytovania informácií podľa § 40,
j)
umožnenia odpočúvania a zaznamenávania prevádzky v sieti,
k)
prípravy sietí a služieb na obdobie krízovej situácie na zabezpečenie komunikácie medzi orgánmi ...
l)
opatrenia na obmedzenie ožiarenia osôb elektromagnetickými poľami v okruhu pôsobenia sietí a ich ...
m)
prístupu podľa § 18 ods. 3,
n)
udržiavania integrity verejných sietí v nadväznosti na podmienky prevencie elektromagnetického ...
o)
zabezpečenia verejných sietí pred neoprávneným prístupom,
p)
efektívneho využívania frekvenčného spektra a predchádzania škodlivému rušeniu spojenému s ...
q)
zabezpečenia zhody s technickými normami a technickými špecifikáciami pre siete a služby,
r)
zabezpečenia komunikácie orgánmi štátu v prípade varovania verejnosti pred bezprostredným nebezpečenstvom ...
s)
sprístupnenia informácií o podmienkach obmedzujúcich prístup k službám a aplikáciám alebo ich ...
(3)

Návrh všeobecného povolenia úrad zverejní najmenej 60 dní pred dňom jeho predpokladaného vyhlásenia ...

(4)

Úrad vydá všeobecné povolenie a zverejní vo vestníku. Všeobecné povolenie nadobúda účinnosť ...

(5)

Odseky 3 a 4 sa použijú primerane aj na zmenu alebo zrušenie všeobecného povolenia.

§ 15
Oznamovacia povinnosť
(1)

Osoba, ktorá chce podnikať v oblasti poskytovania sietí alebo služieb, je povinná oznámiť tento ...

(2)

Oznámenie podľa odseku 1 musí byť písomné a obsahuje

a)
identifikačné údaje:
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo alebo rovnocenné registračné číslo pridelené v ...
3.
obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené alebo rovnocenné registračné ...
b)
osobu alebo osoby splnomocnené konať v mene fyzickej osoby alebo právnickej osoby v tejto veci a ...
c)
stručný opis sietí a služieb,
d)
predpokladaný termín začatia poskytovania siete a služby, termín ich zmeny alebo ukončenia.
(3)

Úrad na základe doručenia úplného oznámenia zaeviduje oznamovateľa ako podnik oprávnený poskytovať ...

(4)

Ak chce podnik, ktorému úrad zakázal činnosť podľa § 73 ods. 13, znovu začať poskytovať siete ...

(5)

Úrad vymaže z evidencie podľa odseku 3 podnik ku dňu

a)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým úrad zakázal poskytovať siete alebo služby ...
b)
zániku podniku v prípade smrti fyzickej osoby alebo zániku právnickej osoby, alebo
c)
uvedenému v žiadosti podniku o výmaz z evidencie.

TRETIA HLAVA

REGULÁCIA SÚŤAŽE V ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

§ 16
Určenie relevantných trhov
(1)

Úrad určí relevantné trhy na základe Európskou komisiou odporúčaného zoznamu relevantných ...

(2)

Úrad môže určiť relevantný trh, ktorý sa líši od trhov definovaných v odporúčaniach a usmerneniach ...

(3)

Úrad priebežne dopĺňa alebo mení zoznam relevantných trhov na základe usmernení a odporúčaní ...

(4)

Úrad spolupracuje s Európskou komisiou pri určovaní nadnárodných trhov podľa požiadaviek Európskej ...

§ 17
Analýza relevantných trhov
(1)

Cieľom analýzy relevantných trhov je zistiť či na relevantnom trhu existuje efektívna hospodárska ...

(2)

Efektívnou hospodárskou súťažou sa rozumie taký stav, pri ktorom ani jeden podnik pôsobiaci na ...

(3)

Významný vplyv na relevantnom trhu má podnik, ktorý sám alebo spoločne s inými podnikmi má na ...

(4)

Za významný podnik možno považovať podnik s významným vplyvom aj na trhu úzko súvisiacom, ak ...

(5)

Spoločný významný vplyv dvoch alebo viacerých podnikov, ktoré poskytujú siete alebo služby na ...

a)
malou pružnosťou dopytu,
b)
podstatnými právnymi alebo ekonomickými prekážkami vstupu na trh,
c)
nedostatkom protiváhy kúpnej sily,
d)
nedostatkom potenciálnej súťaže,
e)
vertikálnou integráciou spojenou s kolektívnym odmietaním uspokojovať dopyt, alebo
f)
podobnými trhovými podielmi.
(6)

Úrad vypracuje analýzu relevantného trhu a oznámi návrh opatrenia podľa § 10 ods. 4

a)
do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia úradu o určení ...
b)
do dvoch rokov od prijatia Európskou komisiou aktualizovaného odporúčaného zoznamu relevantných ...
(7)

Ak úrad neukončí analýzu relevantného trhu uvedeného v odporúčaní Európskej komisie v lehote ...

(8)

Úrad pri posudzovaní, či ide o významný podnik, vyhodnocuje kritériá týkajúce sa príslušného ...

§ 18
Určenie významného podniku
(1)

Ak úrad na základe analýzy podľa § 17 zistí, že na určitom relevantnom trhu nie je efektívna ...

(2)

Ak úrad na základe analýzy trhu zistí, že na príslušnom relevantnom trhu je efektívna hospodárska ...

(3)

Úrad môže vo výnimočných prípadoch uložiť významným podnikom na príslušnom relevantnom ...

(4)

Ak je na trhu, ktorý úrad vypustil zo zoznamu relevantných trhov podľa § 16 ods. 3, určený významný ...

(5)

Ak Európska komisia určí nadnárodné trhy podľa § 16 ods. 4, úrad v spolupráci s príslušnými ...

§ 19
Transparentnosť prístupu a prepojenia
(1)

Úrad môže na zabezpečenie transparentnosti v súvislosti s prístupom alebo prepojením uložiť ...

(2)

Úrad môže uložiť významnému podniku povinnosť zverejniť referenčnú ponuku na prístup a prepojenie ...

(3)

Ak má významný podnik uložené povinnosti podľa § 22 týkajúce sa veľkoobchodného prístupu ...

(4)

Úrad zverejní predloženú referenčnú ponuku bezodkladne.

§ 20
Nediskriminácia prístupu a prepojenia
(1)

Úrad môže uložiť významnému podniku povinnosť nediskriminácie vo veci prístupu alebo prepojenia ...

(2)

Na základe povinnosti uloženej podľa odseku 1 je významný podnik povinný uplatňovať voči iným ...

§ 21
Oddelená evidencia
(1)

Úrad môže uložiť významnému podniku, ktorý poskytuje prístup alebo prepojenie, povinnosť viesť ...

(2)

Významný podnik je na požiadanie úradu povinný predložiť účtovné záznamy na overenie povinnosti ...

§ 22
Prístup k určitým sieťovým prostriedkom
(1)

Úrad môže uložiť významnému podniku v súvislosti s prístupom alebo prepojením povinnosť splniť ...

a)
poskytovať tretím osobám prístup k určitým sieťovým prostriedkom vrátane prístupu k neaktívnym ...
b)
nezrušiť už poskytnutý prístup k prostriedkom,
c)
viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi prístup,
d)
poskytovať určené služby za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami,
e)
zabezpečiť otvorený prístup k rozhraniam, protokolom a kódovacím zariadeniam, ktoré sú potrebné ...
f)
umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného používania pridružených prostriedkov, ...
g)
poskytnúť špecifikované služby potrebné na interoperabilitu služieb vrátane poskytnutia zariadení ...
h)
zabezpečiť prístup k systémom na podporu prevádzky alebo k podobným softvérovým systémom nevyhnutným ...
i)
prepojiť siete alebo sieťové prostriedky,
j)
poskytovať prístup k pridruženým službám.
(2)

Úrad môže doplniť povinnosti podľa odseku 1 o plnenie podmienok objektívnosti, primeranosti a ...

(3)

Úrad pri ukladaní povinností podľa odsekov 1 a 2 prihliada na

a)
technickú a ekonomickú uskutočniteľnosť použitia existujúcich zariadení alebo inštalovania ...
b)
uskutočniteľnosť požadovaného prístupu a prepojenia so zreteľom na využiteľnú kapacitu siete, ...
c)
počiatočné investície vlastníka zariadení vzhľadom na uskutočnené verejné investície a riziká ...
d)
potrebu dlhodobej ochrany hospodárskej súťaže, najmä ochrany efektívnej súťaže založenej na ...
e)
ochranu práv duševného vlastníctva, ak je to potrebné,
f)
poskytovanie celoeurópskych služieb.
§ 23
Regulácia cien prístupu a prepojenia

Ak úrad na základe analýzy relevantného trhu súvisiaceho s prístupom alebo prepojením podľa ...

§ 24
Funkčné oddelenie obchodnej spoločnosti
(1)

Ak povinnosti uložené významnému podniku podľa § 19 až 23 nesplnili cieľ dosiahnuť efektívnu ...

(2)

Samostatná obchodná spoločnosť je povinná poskytovať prístupové produkty a služby všetkým ...

(3)

Pred uložením povinnosti podľa odseku 1 úrad predloží Európskej komisii

a)
podklady, ktoré odôvodňujú zámer uložiť túto povinnosť,
b)
odôvodnené hodnotenie, podľa ktorého neexistuje žiadna alebo existuje malá pravdepodobnosť, že ...
c)
analýzu očakávaného vplyvu na úrad, podnik, najmä na pracovnú silu samostatnej obchodnej spoločnosti, ...
d)
analýzu dôvodov, prečo by táto povinnosť bola najefektívnejším prostriedkom na vykonanie nápravných ...
(4)

Úrad môže povinnosť podľa odseku 1 uložiť iba po predchádzajúcom súhlase Európskej komisie. ...

(5)

Návrh rozhodnutia úradu podľa odseku 1 obsahuje

a)
spôsob a úroveň oddelenia, najmä právnu formu samostatnej obchodnej spoločnosti,
b)
určenie obchodného majetku samostatnej obchodnej spoločnosti a produktov alebo služieb, ktoré má ...
c)
podmienky zabezpečujúce nezávislosť zamestnancov, ktorých zamestnáva samostatná obchodná spoločnosť ...
d)
pravidlá na zabezpečenie transparentnosti prevádzkových postupov, najmä vo vzťahu k ďalším ...
e)
pravidlá a program monitorovania na zabezpečenie dodržiavania povinností.
(6)

Podniku, ktorému bolo uložené založiť samostatnú obchodnú spoločnosť, môže úrad uložiť ...

§ 25
Regulácia služieb pre koncových užívateľov
(1)

Ak úrad na základe analýzy relevantného trhu podľa § 17 zistí, že na maloobchodnom trhu nie ...

a)
zákaz uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov,
b)
zákaz neodôvodnene viazať poskytovanie služieb na poskytovanie iných služieb alebo tovarov, ak ...
(2)

Úrad na ochranu koncových užívateľov na maloobchodnom trhu podľa odseku 1 môže regulovať ceny ...

§ 26
Systém podmieneného prístupu
(1)

Podnik poskytujúci podmienený prístup23) k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu, bez ohľadu ...

a)
zabezpečiť v systéme podmieneného prístupu technicky efektívne odovzdávanie riadiacich funkcií, ...
b)
ponúknuť všetkým vysielateľom spravodlivo, primerane a nediskriminačne technické služby, ktoré ...
c)
viesť v účtovníctve oddelene činnosti súvisiace s podmieneným prístupom.
(2)

Úrad môže z vlastného podnetu alebo na návrh dotknutého podniku rozhodnutím uložiť po konzultáciách ...

(3)

Podnik, ktorý prijíma a šíri programové služby so širokouhlým formátom, je povinný tento formát ...

(4)

Televízna programová služba so širokouhlým formátom je služba, ktorá úplne alebo čiastočne ...

(5)

Zariadením pre zdokonalenú digitálnu televíziu sa rozumie prídavné zariadenie určené na pripojenie ...

§ 27
Prepojenie sietí
(1)

Podnik poskytujúci verejnú sieť má právo a na požiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú ...

(2)

Podnik poskytujúci verejnú sieť má právo a na požiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú ...

(3)

Prepojenie môže poskytovať podnik alebo tretia osoba, ktorá má prístup k verejnej sieti. Prepojenie ...

(4)

Podnik poskytujúci verejnú sieť je povinný umožniť prepojenie

a)
za technických požiadaviek vyplývajúcich z technických noriem a technických špecifikácií podľa ...
b)
v primeranej lehote a za primeraných zmluvných podmienok, pričom prepojenie nesmie byť podmienené ...
c)
aj v iných miestach ako v obvyklých bodoch prepojenia verejných sietí, ak o to podnik poskytujúci ...
(5)

Uzavretú zmluvu o prepojení sietí a jej zmeny je podnik povinný v písomnej forme predložiť úradu ...

(6)

Úrad môže rozhodnutím uložiť po konzultáciách podľa § 10 podnikom, ktoré kontrolujú prístup ...

(7)

Informácie, ktoré podniky získali v priebehu rokovania o prepojení verejných sietí, sa môžu ...

§ 28
Dobrovoľné oddelenie obchodnej spoločnosti
(1)

Ak významný podnik plánuje previesť obchodný majetok tvoriaci jeho prístupovú sieť alebo jej ...

(2)

Úrad posúdi vplyv zamýšľaného procesu založenia obchodnej spoločnosti na uložené povinnosti. ...

(3)

Samostatnej obchodnej spoločnosti úrad môže uložiť ktorúkoľvek z povinností ustanovených v ...

ŠTVRTÁ HLAVA

SPRÁVA ČÍSEL A FREKVENCIÍ

§ 29
Správa čísel a číslovací plán
(1)

Úrad

a)
vykonáva správu čísel,
b)
zostavuje a vydáva číslovací plán,
c)
vydáva individuálne povolenia na používanie čísel.
(2)

Čísla sú volacie čísla, číselné bloky a adresy verejných sietí a služieb.

(3)

Úrad uvádza v číslovacom pláne pravidlá zostavovania a používania čísel a všeobecné podmienky ...

(4)

Podnik je povinný poskytnúť na požiadanie úradu informácie potrebné pri zostavovaní a uplatňovaní ...

(5)

Číslovací plán ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 30
Správa frekvenčného spektra
(1)

Úrad vykonáva správu frekvenčného spektra, ktorou je

a)
spolupráca s ministerstvom pri spracúvaní návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra,
b)
zostavovanie plánu využívania frekvenčného spektra,
c)
prideľovanie frekvencií a určovanie podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať,
d)
koordinácia a kontrola využívania frekvenčného spektra.
(2)

Na príprave národnej tabuľky frekvenčného spektra sa podieľa medzirezortná komisia, ktorej štatút ...

(3)

Národná tabuľka frekvenčného spektra obsahuje najmä frekvenčné pásma vymedzené pre jednotlivé ...

(4)

Úrad na základe národnej tabuľky frekvenčného spektra vydáva plán využívania frekvenčného ...

(5)

Úrad pri tvorbe plánu využívania frekvenčného spektra prihliada na to, aby sa vo vymedzených ...

(6)

Úrad prihliada na to, aby sa vo vymedzených frekvenčných pásmach mohli poskytovať všetky druhy ...

(7)

Ak je to potrebné na ochranu služby zabezpečujúcej ochranu života, alebo výnimočne z dôvodov ...

(8)

Úrad raz za tri roky preskúmava nevyhnutnosť obmedzení podľa odsekov 5 a 6 a výsledky preskúmania ...

§ 31
Individuálne povolenie na používanie čísel
(1)

Čísla je možné používať len na základe individuálneho povolenia na používanie čísel. Individuálne ...

(2)

Úrad pridelí čísla na základe žiadosti podniku, ktorý poskytuje verejnú sieť alebo verejné ...

(3)

Žiadosť o pridelenie čísel obsahuje

a)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 15 ods. 2 písm. a),
b)
údaje o požadovaných číslach,
c)
účel použitia čísel,
d)
čas používania čísel,
e)
prílohu, ktorou sú doklady o splnení podmienok na pridelenie harmonizovaného európskeho čísla ...
(4)

Individuálne povolenie na používanie čísel môže obsahovať len

a)
identifikačné údaje žiadateľa, ktorému sa čísla prideľujú,
b)
pridelené čísla a určenie služby, pre ktorú sa má číslo používať, vrátane požiadaviek ...
c)
zásady tvorby cien a maximálne ceny pre určité čísla, ak je to potrebné na ochranu koncových ...
d)
požiadavky na prenositeľnosť čísel,
e)
osobitné podmienky na používanie pridelených čísel,
f)
lehotu, na ktorú sa čísla prideľujú,
g)
opakovanú úhradu za pridelené čísla a spôsob jej platenia,
h)
uloženie povinnosti každoročne v lehote uvedenej v rozhodnutí predkladať úradu správu o používaní ...
i)
záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd týkajúcich sa používania čísel.
(5)

Úrad čísla nepridelí, ak

a)
to vyžaduje dodržanie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo ...
b)
pridelenie čísel neumožňuje číslovací plán,
c)
požadované čísla nie sú k dispozícii,
d)
žiadateľ o pridelenie harmonizovaného európskeho čísla sociálneho významu nespĺňa podmienky ...
e)
žiadateľovi v posledných troch rokoch zrušil individuálne povolenie na používanie čísla alebo ...
(6)

Úrad rozhodne o zmene prideleného čísla,

a)
ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy ...
b)
ak je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu, bezpečnosti štátu a ochrany verejného poriadku,
c)
ak je to nevyhnutné v záujme zachovania bezpečnosti verejnej prevádzky z technických alebo prevádzkových ...
d)
v záujme prispôsobenia požiadavkám trhu alebo požiadavkám užívateľov,
e)
ak došlo ku zmene skutočností, na ktorých základe sa rozhodovalo o pridelení čísla,
f)
na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel.
(7)

V konaní podľa odseku 6 úrad písomne oznámi držiteľovi individuálneho povolenia na používanie ...

(8)

Držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel je povinný v lehote určenej úradom a ...

(9)

Úrad zruší individuálne povolenie na používanie čísel alebo rozhodne o odobratí prideleného ...

a)
držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel
1.
neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo individuálnym povolením na používanie čísla ...
2.
najmenej 12 mesiacov od pridelenia čísla toto číslo nepoužíval alebo ak prestal pridelené číslo ...
3.
neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti,
4.
prestal spĺňať podmienky na používanie prideleného harmonizovaného európskeho čísla sociálneho ...
b)
je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu, bezpečnosti štátu alebo ochrany verejného poriadku. ...
(10)

Individuálne povolenie na používanie čísel stráca platnosť dňom

a)
uplynutia lehoty, na ktorú bolo číslo pridelené,
b)
doručenia oznámenia držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel o vrátení čísel ...
c)
doručenia oznámenia podniku o zrušení poskytovania siete alebo služby úradu,
d)
právoplatnosti rozhodnutia o odobratí čísla,
e)
zániku držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel; to neplatí, ak má držiteľ ...
f)
právoplatnosti rozhodnutia o zákaze poskytovať siete alebo služby.
(11)

Podnik pridelí číslo inému účastníkovi najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď ...

(12)

Držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel je povinný platiť za každé pridelené ...

(13)

Držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel nesmie diskriminovať iné podniky, pokiaľ ...

Individuálne povolenie na používanie frekvencií

§ 32
(1)

Frekvencie je možné používať len na základe všeobecného povolenia na používanie frekvencií ...

(2)

Úrad vydáva individuálne povolenie podľa plánu využívania frekvenčného spektra, ak je to potrebné ...

a)
predchádzanie škodlivému rušeniu,
b)
zabezpečenie technickej kvality služby,
c)
zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra alebo
d)
plnenie iných cieľov všeobecného záujmu vymedzených v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou ...
(3)

Úrad vydá individuálne povolenie najneskôr do šiestich týždňov odo dňa doručenia úplnej žiadosti, ...

(4)

Držiteľom individuálneho povolenia môže byť

a)
fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ...
b)
právnická osoba.
(5)

Žiadosť o vydanie individuálneho povolenia obsahuje

a)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 15 ods. 2 písm. a) a dátum narodenia, ak je žiadateľom ...
b)
počet a typ rádiových zariadení, ako aj vysielacích a prijímacích antén, ak je to potrebné,
c)
požadovanú frekvenciu alebo frekvenčné pásmo a vymedzenie predpokladaného územia, ak je to potrebné, ...
d)
účel a spôsob použitia rádiových zariadení vrátane ich technických údajov a údajov o vysielacích ...
e)
údaje o osobe oprávnenej konať v mene žiadateľa a údaje o osobe zodpovednej za obsluhu rádiového ...
f)
predpokladaný termín uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky a začatia poskytovania služby, ...
g)
osvedčenú kópiu licencie vysielateľa na analógové vysielanie udelenú podľa osobitného predpisu,25) ...
h)
obdobie, na ktoré žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií,
i)
požadované identifikačné znaky, ak sú pre daný druh služby nevyhnutné,
j)
ďalšie údaje, ak sú potrebné na plnenie úloh podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská ...
(6)

Úrad môže vyžadovať predloženie informácií potrebných na preukázanie skutočností uvedených ...

(7)

Úrad môže obmedziť počet práv na používanie frekvencií uvedených v pláne využívania frekvenčného ...

(8)

Úrad prehodnocuje raz za tri roky alebo na základe žiadosti dotknutých podnikov obmedzenie počtu ...

(9)

Individuálne povolenie podľa odseku 1 môže obsahovať len

a)
identifikačné údaje o držiteľovi individuálneho povolenia,
b)
povinnosť poskytovať službu alebo používať typ technológie, pre ktoré sú pridelené frekvencie ...
c)
podmienky na efektívne používanie frekvencií,
d)
technické a prevádzkové podmienky potrebné na zamedzenie škodlivého rušenia a na obmedzenie vystavenia ...
e)
pridelené frekvencie, identifikačné znaky a lehotu platnosti individuálneho povolenia, s výhradou ...
f)
záväzky, ktoré na seba prevzal účastník výberového konania v priebehu výberového konania a ...
g)
operátorskú triedu pre amatérske stanice,
h)
výšku úhrady za frekvencie a identifikačné znaky a spôsob platenia,
i)
vymedzenie povinností vrátane súvisiacich údajov, ktoré sú potrebné na plnenie úloh podľa medzinárodných ...
j)
podmienky prevodu alebo prenájmu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií,
k)
počet a typ rádiových zariadení a antén, ich technickú špecifikáciu a druh vysielania, ak je ...
l)
vymedzenie územia, na ktorom je možné frekvencie používať, ak je to pre daný druh rádiokomunikačnej ...
m)
povinnosti špecifické pre experimentálne používanie frekvencií,
n)
povinnosť poskytnúť informácie o aktuálnom počte a umiestnení rádiových zariadení v lehote ...
(10)

Individuálne povolenie na rozhlasové analógové pozemské vysielanie úrad vydá, ak žiadateľ o ...

(11)

Úrad pri určovaní lehoty platnosti individuálneho povolenia prihliada na potrebné investície a ...

(12)

Úrad v individuálnom povolení uvedie, či je možné práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií ...

(13)

Držiteľ individuálneho povolenia je povinný písomne oznámiť úradu zámer uskutočniť prevod ...

(14)

Držiteľ individuálneho povolenia je povinný písomne oznámiť úradu uskutočnenie prenájmu práv ...

(15)

Úrad na základe oznámenia o uskutočnení prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií ...

(16)

Prevod alebo prenájom práv nie je možné uskutočniť, ak

a)
ide o frekvencie pridelené na analógové rozhlasové alebo analógové televízne vysielanie,
b)
ide o harmonizované frekvencie a ich prevod nie je v súlade s ich harmonizáciou,
c)
následkom prevodu alebo prenájmu by došlo k narušeniu hospodárskej súťaže,
d)
osobe, na ktorú sa práva majú previesť alebo ktorej sa majú prenajať, v posledných troch rokoch ...
(17)

Ak úrad neurčí v individuálnom povolení inak, povinnosti a podmienky určené v tomto povolení ...

(18)

Úrad môže vydať dočasné individuálne povolenie určené na jednorazové účely, ktoré nemožno ...

(19)

Podrobnosti o individuálnom povolení, ktorým sa prideľujú frekvencie na poskytovanie terestriálneho ...

§ 33
(1)

Ak je potrebné obmedziť počet práv na používanie frekvencií alebo v prípade vybraných frekvencií, ...

(2)

Úrad začne výberové konanie výzvou na predloženie ponúk, v ktorej určí

a)
formu výberového konania,
b)
frekvencie, frekvenčné bloky alebo frekvenčné pásmo, ktoré sú predmetom výberového konania,
c)
účel použitia, podmienky a zásady na optimálne využitie frekvencií,
d)
hodnotiace kritériá; ak sa uskutočňuje aukcia, jediným hodnotiacim kritériom je výška jednorazovej ...
e)
termín, do ktorého sa musí predložiť ponuka,
f)
požiadavky na obsah predkladaných podkladov do výberového konania, aby bola zabezpečená porovnateľnosť ...
g)
výšku jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií ako očakávanú najnižšiu ponuku, ak ide o ...
h)
výšku a podmienky zloženia peňažnej zábezpeky alebo bankovej záruky, ak sa vyžaduje,
i)
ďalšie podklady na výberové konanie, ak je to potrebné,
j)
aukčný poriadok obsahujúci pravidlá aukcie, ak sa uskutočňuje aukcia.
(3)

Ponuka predložená do výberového konania sa považuje za žiadosť o vydanie individuálneho povolenia. ...

(4)

Úrad zverejní výzvu na predloženie ponúk vo vestníku a oznam o zverejnení výzvy zverejní v ...

(5)

Na posúdenie predložených ponúk úrad zriadi výberovú komisiu, ktorá má najmenej päť členov. ...

a)
ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi výberového ...
b)
ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného, ...
c)
ktorá je blízkou osobou27) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ...
d)
o ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania alebo ...
(6)

Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena výberovej komisie, poskytne predsedovi úradu písomné ...

(7)

Z dôvodu zabránenia zmarenia účelu výberového konania úrad neposkytuje informácie o priebehu ...

(8)

Účastníkom výberového konania je predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom ...

(9)

Na ponuku podanú po uplynutí určeného termínu úrad neprihliada a vráti ju predkladateľovi ponuky ...

(10)

Výberová komisia vylúči z výberového konania účastníka výberového konania, ktorého ponuka ...

(11)

Ak sa uskutočňuje výberové konanie s aukciou, úrad pozve účastníkov výberového konania, ktorí ...

(12)

Ak sa uskutočňuje výberové konanie bez aukcie, výberová komisia vyhodnotí ponuky podľa kritérií ...

(13)

Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou alebo výsledkom ...

(14)

Úspešnému účastníkovi výberového konania úrad vydá rozhodnutie o pridelení frekvencií najneskôr ...

(15)

Ak úspešný účastník výberového konania bez aukcie vezme svoju žiadosť späť pred vydaním ...

(16)

Peňažná zábezpeka zložená účastníkom výberového konania sa úspešnému účastníkovi výberového ...

(17)

Úrad môže poveriť technickým zabezpečením aukcie tretiu osobu.

(18)

Ustanovenia o výberovom konaní sa nevzťahujú na prideľovanie frekvencií na rozhlasové analógové ...

§ 34
(1)

Úrad nevydá alebo nepredĺži individuálne povolenie, ak

a)
to vyžaduje medzinárodná zmluva alebo členstvo Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii, ...
b)
to ustanovuje osobitný predpis,28)
c)
pridelenie frekvencie neumožňuje plán využívania frekvenčného spektra,
d)
požadovaná frekvencia nie je k dispozícii,
e)
o individuálne povolenie požiadala osoba, ktorej úrad individuálne povolenie v posledných troch ...
f)
individuálne povolenie, ktorého predĺženie držiteľ individuálneho povolenia žiada, sa týka ...
(2)

Úrad môže rozhodnúť o zmene individuálneho povolenia

a)
z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. a), ak dodržanie týchto záväzkov nemožno zabezpečiť inak, ...
b)
ak došlo k podstatnej zmene skutočností, na ktorých základe bolo individuálne povolenie udelené, ...
c)
na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa individuálneho povolenia.
(3)

Úrad zruší individuálne povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu, ak

a)
držiteľ individuálneho povolenia nezačal používať pridelenú frekvenciu na povolený účel alebo ...
b)
držiteľ individuálneho povolenia nepoužíval pridelenú frekvenciu na povolený účel alebo v určenom ...
c)
držiteľ individuálneho povolenia neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo určené v ...
d)
držiteľ individuálneho povolenia neuhradil opakovanú úhradu za frekvencie podľa § 35 do troch ...
e)
sa prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencie uskutočnil v rozpore s týmto ...
f)
to ustanovuje osobitný predpis.29)
(4)

Individuálne povolenie stráca platnosť

a)
dňom uplynutia lehoty, na ktorú bolo vydané,
b)
smrťou alebo zánikom držiteľa individuálneho povolenia; to neplatí, ak má podnik právneho nástupcu, ...
c)
dňom, ktorý je uvedený v oznámení o vzdaní sa individuálneho povolenia doručenom úradu, najskôr ...
d)
dňom ukončenia poskytovania sietí alebo služieb oznámeného podľa § 15,
e)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa osobitného predpisu,30)
f)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o výmaze plavidla z námorného registra Slovenskej ...
g)
dňom, ktorý je uvedený v oznámení držiteľa licencie na analógové rozhlasové pozemské vysielanie ...
§ 34a
Primeraná náhrada nákladov vyvolaných zmenou individuálneho povolenia
(1)

Podnik môže písomne požiadať o primeranú náhradu nákladov, ktoré boli vyvolané zmenou individuálneho ...

(2)

O žiadosti o primeranú náhradu nákladov rozhoduje úrad. Žiadosť o primeranú náhradu nákladov ...

(3)

Písomná žiadosť o primeranú náhradu nákladov musí obsahovať

a)
identifikačné údaje podniku a údaje o bankovom spojení,
b)
celkovú výšku čistých priamych nákladov, ktoré podnik žiada nahradiť,
c)
podrobný rozpis čistých priamych nákladov v štruktúre podľa odseku 5, pričom každá položka ...
d)
podrobné odôvodnenie účelnosti, hospodárnosti, efektívnosti a nevyhnutnosti ich vynaloženia podnikom, ...
e)
dátum vynaloženia týchto nákladov,
f)
ďalšie podklady a informácie potrebné na overenie a kontrolu rozpisu a odôvodnenosti čistých ...
(4)

Čisté priame náklady vynaložené na implementáciu technických riešení vyvolaných mimoriadnou ...

a)
obstaranie alebo technické úpravy zariadení,
b)
demontáž a vyradenie zariadenia z prevádzky,
c)
montáž a uvedenie do prevádzky zariadenia nahrádzajúceho vyradené zariadenie,
d)
súvisiacu informačnú kampaň pre koncových užívateľov,
e)
splácanie úverov, pôžičiek, iných finančných nástrojov a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek ...
(5)

Čistými priamymi nákladmi nie sú:

a)
zaplatená daň z pridanej hodnoty, ak je podniku táto daň odpočítateľná podľa osobitného predpisu,31ae) ...
b)
náklady na obstaranie, odpisovanie a prevádzku dopravných prostriedkov,
c)
bežné prevádzkové náklady,
d)
ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 4.
(6)

Na základe žiadosti o primeranú náhradu nákladov úrad posúdi, či náklady predstavujú čisté ...

(7)

Na základe posúdenia žiadosti o primeranú náhradu nákladov a na základe rozhodnutia Európskej ...

(8)

Ak primeraná náhrada nákladov podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,31ab) úrad ...

(9)

Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že primeraná náhrada nákladov je zlučiteľná s vnútorným ...

(10)

Na základe právoplatného rozhodnutia úradu o primeranej náhrade nákladov ministerstvo poskytne ...

(11)

Účastníkom konania o žiadosti o primeranú náhradu nákladov je podnik, ktorý požiadal o ich ...

§ 35
Úhrada za právo používať frekvencie
(1)

Úhrada za právo používať frekvencie zohľadňuje záruku používania pridelených frekvencií ...

(2)

Opakovaná úhrada podľa odseku 1 sa platí podľa sadzobníka úhrad. Sadzobník úhrad ustanoví ...

(3)

Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na využívanie frekvencií, ktoré sú v národnej ...

§ 36
Prevádzkovanie koncových zariadení
(1)

Podnik je povinný predkladať úradu na zverejnenie technické špecifikácie ponúkaných rozhraní ...

(2)

Podrobnosti o interoperabilite koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho ...

(3)

Všeobecné povolenie na používanie frekvencií na prevádzku rádiových zariadení určuje podmienky, ...

a)
zabezpečenia efektívneho využívania frekvenčného spektra,
b)
zabránenia škodlivému rušeniu alebo
c)
zabezpečenia ochrany verejného zdravia.
§ 37
Osobitná odborná spôsobilosť
(1)

Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť ...

(2)

Osobitnú odbornú spôsobilosť úrad overuje skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej ...

(3)

Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti obsahuje

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a titul žiadateľa,
b)
adresu trvalého pobytu žiadateľa,
c)
požadovaný druh osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti,
d)
dosiahnutý stupeň vzdelania žiadateľa a
e)
ďalšie prílohy žiadosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá úrad.
(4)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na obsluhu vybraných rádiových zariadení používaných ...

(5)

Vybrané rádiové zariadenia sú

a)
rádiová stanica pracujúca v pásmach krátkych vĺn vyhradených pre telegrafnú a telefónnu prevádzku, ...
b)
lietadlová stanica,
c)
lietadlová zemská stanica,
d)
letecká stanica,
e)
letecká zemská stanica,
f)
lodná stanica,
g)
lodná zemská stanica,
h)
pobrežná stanica,
i)
amatérska stanica.
(6)

Podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu ...

(7)

Fyzická osoba, ktorá bude obsluhovať vybrané rádiové zariadenie na lodiach povinne vybavených ...

(8)

Technické a prevádzkové podmienky amatérskej stanice ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

(9)

Žiadateľ o individuálne povolenie na používanie frekvencií pre amatérsku stanicu musí byť držiteľom ...

(10)

Ak dôjde k strate, odcudzeniu, znehodnoteniu osvedčenia alebo zmene údajov v osvedčení o osobitnej ...

PIATA HLAVA

DOHĽAD

§ 38
Rozsah a opatrenia dohľadu
(1)

Dohľad vykonáva úrad prostredníctvom svojich poverených zamestnancov z vlastnej iniciatívy alebo ...

(2)

Dohľad sa uskutočňuje

a)
kontrolou plnenia povinností okrem povinnosti uvedenej v § 41 ods. 6 a podmienok určených týmto ...
b)
opatreniami na odstránenie zistených nedostatkov,
c)
ochranou proti rušeniu vrátane sledovania a zisťovania zdroja rušenia prevádzky sietí, služieb ...
d)
ukladaním ochranných opatrení podľa § 39.
(3)

Ak úrad pri výkone dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa § 65 zistí, že zariadenie nespĺňa ...

(4)

Kontrolovanou osobou môže byť podnik alebo iná osoba, ktorá má povinnosti podľa tohto zákona, ...

(5)

Úrad vykonáva dohľad podľa odseku 2 písm. a) fyzickou kontrolou u kontrolovanej osoby, monitoringom ...

(6)

Zamestnanci úradu, ktorí sú oprávnení vykonávať dohľad, sú pri výkone dohľadu

a)
oprávnení vstupovať na pozemky a do priestorov, v ktorých sa kontrolované zariadenia nachádzajú, ...
b)
oprávnení overovať totožnosť kontrolovaných osôb, ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene ...
c)
oprávnení v odôvodnených prípadoch dočasne odobrať zariadenia na čas nevyhnutne potrebný na ...
d)
povinní preukázať sa pri fyzickej kontrole služobným preukazom, ktorý ich oprávňuje na výkon ...
e)
povinní písomne oznámiť zistené nedostatky kontrolovanej osobe; pri fyzickej kontrole formou zápisu ...
f)
povinní zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli ...
(7)

Kontrolované osoby sú

a)
povinné strpieť výkon dohľadu podľa odseku 5 písm. a) až c) a poskytnúť úradu všetky požadované ...
b)
oprávnené vyjadriť sa k zisteným nedostatkom v lehote určenej úradom,
c)
povinné v lehote určenej úradom odstrániť zistené nedostatky a písomne oznámiť úradu ich odstránenie. ...
(8)

Ak je to nevyhnutne potrebné na identifikáciu osôb využívajúcich frekvencie a dodržanie podmienok ...

(9)

Úrad

a)
určí kontrolovanej osobe v písomnom oznámení o zistených nedostatkoch alebo v zápise o výsledku ...
b)
preverí opodstatnenosť námietok vo vyjadrení kontrolovanej osoby k zisteným nedostatkom, prihliadne ...
c)
nariadi odstránenie zistených nedostatkov v primeranej lehote, ktorú určí; to sa nevzťahuje na ...
(10)

Úrad môže osobám, ktoré maria výkon kontroly tým, že neplnia povinnosti uvedené v odseku 6 ...

§ 39
(1)

Ak úrad zistí, že ďalšie poskytovanie služby alebo balíka služieb by spôsobilo značné narušenie ...

(2)

Ak úrad zistí, že nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby predstavujú bezprostredné a závažné ...

(3)

Kontrolovaná osoba môže do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o zistených nedostatkoch ...

(4)

Ochranné opatrenie platí najviac tri mesiace. Túto lehotu môže úrad v odôvodnených prípadoch ...

§ 40
Povinnosť poskytnutia informácií
(1)

Podnik alebo iná osoba, ktorá má práva a povinnosti podľa tohto zákona, sú povinní na základe ...

(2)

Významný podnik je povinný na základe žiadosti úradu predložiť informácie z účtovníctva ...

(3)

Podnik je okrem povinnosti podľa odsekov 1 a 2 povinný na základe odôvodnenej žiadosti úradu predložiť ...

a)
overovanie plnenia podmienok podľa § 14 ods. 2 písm. d) a e), § 31 ods. 4 písm. d) a g) a § 32 ...
b)
overovanie plnenia podmienok všeobecného povolenia pri prijatí podania a sťažnosti, riešení sporu, ...
c)
posudzovanie žiadostí o pridelenie frekvencií alebo identifikačných znakov a čísel,
d)
zverejňovanie porovnávacích prehľadov o kvalite a cene služieb v prospech koncových užívateľov, ...
e)
určené štatistické účely,
f)
analýzu relevantných trhov a cenovú reguláciu,
g)
zabezpečenie efektívneho využívania a účinnej správy rádiových frekvencií,
h)
vyhodnotenie budúceho vývoja sietí alebo služieb, ktoré by mohli mať vplyv na veľkoobchodné ...
i)
výpočet obratu podľa § 73 ods. 5.
(4)

Úrad nemôže žiadať informácie uvedené v odseku 3 písm. a), b), d) až i) od podniku pred začatím ...

(5)

Ak úrad žiada podnik o poskytnutie informácií podľa odseku 3, musí podnik informovať, na aký ...

(6)

Podnik je povinný okrem povinnosti poskytovať štatistické údaje na účely štátneho štatistického ...

TRETIA ČASŤ

SIETE A SLUŽBY

PRVÁ HLAVA

POSKYTOVANIE SIETÍ A SLUŽIEB

§ 41
(1)

Podnik poskytujúci verejnú službu na vytváranie vnútroštátnych volaní prostredníctvom čísla ...

a)
koncovým užívateľom, vrátane užívateľov verejných telefónnych automatov, bezplatný prístup ...
b)
koncovým užívateľom so zdravotným postihnutím rovnaký prístup k tiesňovým službám, aký ...
c)
koncovým užívateľom jednotného európskeho čísla tiesňového volania „112“ bezplatné volanie ...
(2)

Podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu je povinný obsluhovať všetky volania do a z európskeho ...

(3)

Podnik poskytujúci verejnú službu je povinný zabezpečiť, ak je to technicky a ekonomicky možné, ...

a)
službám s použitím negeografických čísel v rámci Európskej únie a mohli tieto služby využívať, ...
b)
všetkým číslam v národných telefónnych číslovacích plánoch členských štátov, číslam ...
(4)

Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné služby je povinný na základe písomnej žiadosti ...

(5)

Podnik poskytujúci službu pripojenia k internetu je povinný umožniť účastníkovi na jeho písomné ...

(6)

Podnik je povinný zamedziť prístup k webovému sídlu, ktorého adresa je uvedená v príkaze súdu ...

(7)

Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné služby je povinný na základe príkazu súdu podľa ...

§ 42
Transparentnosť a uverejňovanie informácií pre užívateľa
(1)

Úrad určí vo všeobecnom povolení podľa § 14 ods. 2 písm. g) podniku poskytujúcemu verejné ...

a)
identifikačné údaje podniku,
b)
rozsah ponúkaných služieb,
c)
štandardné zmluvné podmienky vrátane prípadného minimálneho trvania zmluvy o poskytovaní verejných ...
d)
štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetky cenové položky, všetky druhy ...
e)
reklamačný poriadok vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia,
f)
druhy ponúkaných servisných služieb,
g)
mechanizmy na urovnanie sporov vrátane tých mechanizmov, ktoré poskytuje podnik,
h)
informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou vrátane tónovej voľby alebo dvojtónovej ...
i)
informácie o platných cenách vo vzťahu k všetkým číslam alebo službám s osobitnými cenovými ...
j)
informácie o každej zmene prístupu k službám tiesňového volania alebo informáciám o polohe ...
k)
informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania, ...
l)
informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom ...
m)
informácie o práve účastníka podľa § 59 ods. 2,
n)
informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím o podrobnostiach produktov a služieb, ktoré ...
o)
informácie pre koncových užívateľov o kvalite svojich služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie ...
(2)

Informácie podľa odseku 1 musia byť transparentné, porovnateľné, primerané a aktuálne; úrad ...

(3)

Ak na trhu nie sú dostupné bezplatne ani za primeranú cenu interaktívne návody alebo podobné nástroje, ...

(4)

Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu je povinný na základe písomnej žiadosti ...

a)
najčastejšieho využitia služieb na nezákonnú činnosť alebo na šírenie škodlivého obsahu, ...
b)
prostriedkov ochrany proti rizikám z hľadiska osobnej bezpečnosti, ochrany súkromia a osobných ...
§ 43
Práva a povinnosti podniku a užívateľa
(1)

Podnik má právo

a)
na úhradu za poskytnutú verejnú službu,
b)
na náhradu škody spôsobenej na verejnej sieti a na verejnom telekomunikačnom zariadení,
c)
odmietnuť uzavretie zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ak
1.
poskytovanie verejnej služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné ...
2.
záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu preto, že je dlžníkom podniku alebo ...
3.
záujemca nesúhlasí s podmienkami zmluvy o poskytovaní verejných služieb,
d)
dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie verejnej služby z dôvodu
1.
jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení ...
2.
nezaplatenia splatnej sumy za verejnú službu v lehote upravenej v zmluve o poskytovaní verejných ...
3.
podstatného porušenia iných zmluvných podmienok zo strany účastníka; dočasne prerušiť poskytovanie ...
e)
pri získavaní, overovaní a aktualizácii údajov na účely podľa § 56 ods. 3 požadovať od účastníka ...
(2)

Podnik je povinný

a)
uzavrieť zmluvu o poskytovaní verejných služieb s každým záujemcom o poskytovanie verejnej služby, ...
b)
pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní verejných služieb získavať a overovať údaje účastníka ...
c)
písomne, elektronickou poštou alebo službou krátkych správ (SMS) oznámiť účastníkovi najmenej ...
(3)

Podnik, ktorý poskytuje verejnú telefónnu službu, je povinný zabezpečiť svojim účastníkom ...

(4)

Ak tak úrad určí vo všeobecnom povolení podľa § 14 ods. 2 písm. g), je podnik poskytujúci verejnú ...

a)
tónovú voľbu alebo dvojtónovú viacfrekvenčnú prevádzku, ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné, ...
b)
bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr,
c)
bez poplatku selektívne blokovanie odchádzajúcich volaní, SMS, služieb multimediálnych správ ...
d)
možnosť predplatenia pripojenia k verejnej sieti a využívanie verejných telefónnych služieb,
e)
možnosť platby za pripojenie k verejnej sieti v splátkach,
f)
informácie o primeraných a nediskriminačných postupoch podniku v prípade neplatenia faktúr, ktoré ...
g)
cenové poradenstvo,
h)
nástroj na kontrolu nákladov za verejné telefónne služby vrátane bezplatného upozornenia užívateľov ...
i)
ak je to primerané, rovnocenný prístup k verejným službám pre užívateľov so zdravotným postihnutím, ...
j)
bez poplatku informácie o kontrole nákladov za poskytnutú verejnú službu užívateľovi so zdravotným ...
(5)

Úrad pri určovaní rozsahu povinností podľa odseku 4 prihliada najmä na všeobecnú dostupnosť ...

(6)

Podnik počas krízovej situácie alebo mimoriadnej situácie36b) zabezpečuje prevádzkovanie a poskytovanie ...

(7)

Počas krízovej situácie37) alebo mimoriadnej situácie36b) je podnik povinný zabezpečiť v nevyhnutnom ...

(8)

Podnik je povinný počas stavu bezpečnosti zabezpečovať prípravu sietí a služieb na obdobie krízových ...

(9)

Koncový užívateľ má právo na uzavretie zmluvy o poskytovaní verejných služieb s jedným alebo ...

(10)

Účastník má právo na

a)
bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej služby, ktoré nezavinil,
b)
vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného podnikom; toto právo ...
(11)

Účastník verejnej telefónnej služby má právo

a)
zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu podľa § 50 ods. 2 písm. c) a na sprístupnenie svojich ...
b)
na prístup k informačnej službe o telefónnych číslach,
c)
bezplatne volať na čísla tiesňových volaní vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového ...
d)
bezplatne zasielať SMS na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“; to sa nevzťahuje ...
(12)

Účastník je povinný

a)
používať verejnú službu v súlade s týmto zákonom a so zmluvou o poskytovaní verejných služieb, ...
b)
platiť za poskytnutú verejnú službu podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb, a ak to povaha ...
c)
používať iba telekomunikačné zariadenia spĺňajúce požiadavky osobitných predpisov.20)
(13)

Ak je napriek písomnej výzve podniku účastník nepretržite dlhšie ako 90 dní v omeškaní so ...

(14)

Na účely podľa odseku 1 písm. e), ak sa preukazuje totožnosť s použitím úradného autentifikátora,36d) ...

§ 44
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
(1)

Zmluvou o poskytovaní verejných služieb sa podnik zaväzuje účastníkovi zriadiť potrebné pripojenie ...

(2)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb musí obsahovať

a)
identifikačné údaje zmluvných strán v rozsahu podľa § 15 ods. 2,
b)
popis poskytovaných služieb, najmä informácie o
1.
prístupe k službám tiesňového volania a lokalizačným údajom vrátane obmedzení pri poskytovaní ...
2.
obmedzeniach týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania v súlade s ...
3.
minimálnej ponúkanej úrovni kvality služieb, najmä lehotu prvého pripojenia k sieti alebo iné ...
4.
postupoch podniku pri meraní a riadení prevádzky zameraných na zamedzenie preťaženia sieťového ...
5.
druhoch servisných služieb, podporných služieb a kontaktné údaje na tieto služby,
6.
obmedzeniach, ktoré podnik zavedie na používanie dodaných koncových zariadení,
c)
možnosť účastníka zverejniť alebo nezverejniť jeho osobné údaje v telefónnom zozname a informačných ...
d)
podrobnosti o cenách vrátane prostriedkov, ktorými je možné získať aktuálne informácie o platných ...
e)
informácie o termínoch a spôsobe fakturácie za poskytnuté služby,
f)
čas trvania zmluvy o poskytovaní verejných služieb, podmienky jej predĺženia a ukončenia vrátane ...
g)
spôsoby odškodnenia a systémy úhrad, ktoré sa uplatnia v prípade nesplnenia zmluvne dohodnutej ...
h)
spôsob urovnávania sporov podľa § 75,
i)
druhy opatrení, ktoré môže podnik prijať v prípade narušenia bezpečnosti alebo integrity siete, ...
(3)

Podrobnosti o požiadavkách týkajúcich sa obsahu, formy a spôsobu podania a monitorovania informácií ...

(4)

Údaje uvedené v odseku 2 môžu byť uvedené v ktorejkoľvek súčasti zmluvy o poskytovaní verejných ...

a)
lehotu prvého pripojenia k sieti,
b)
obmedzenia, ktoré podnik zavedie na používanie podnikom dodaných koncových zariadení účastníkovi, ...
c)
možnosť účastníka zverejniť alebo nezverejniť jeho osobné údaje v telefónnom zozname a informačných ...
d)
cenu alebo zdroj, spôsob a možnosti získania informácií o cene,
e)
informáciu o zúčtovacom období a spôsobe fakturácie v prípade fakturovaných služieb,
f)
čas trvania zmluvy vrátane minimálnych podmienok používania alebo trvania služby.
(5)

Ustanovenia odsekov 2 a 4 sa nevzťahujú na zmluvy, ktorých predmetom je poskytovanie verejnej služby ...

(6)

Ak sa účastník, ktorým je fyzická osoba, zaviaže využívať určitú verejnú službu podniku ...

(7)

Odmietnutie ponuky využívania ďalších služieb podniku zo strany účastníka nesmie podnik viazať ...

(8)

Účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak

a)
neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia ...
b)
podnik ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa zmluvy o poskytovaní verejných ...
c)
podnik neoznámi účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie podľa § 45 ods. 2, účastník ...
(9)

Za podstatné zmeny zmluvných podmienok sa na účely tohto zákona považujú jednostranné zmeny ...

(10)

Ak sa na základe zmluvy o poskytovaní verejných služieb poskytuje viac verejných služieb, je účastník ...

(11)

Podnik môže odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ak účastník

a)
opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, ...
b)
nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti,
c)
pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov,20) alebo ...
d)
opakovane používa verejnú službu spôsobom, ktorý znemožňuje podniku kontrolu jej používania, ...
e)
opakovane porušuje podmienky zmluvy o poskytovaní verejných služieb.
(12)

Účastník môže vypovedať zmluvu o poskytovaní verejných služieb uzavretú na dobu neurčitú ...

(13)

Podnik môže vypovedať zmluvu o poskytovaní verejných služieb, ak ďalej nemôže poskytovať verejnú ...

(14)

Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany.

(15)

Odstúpením od zmluvy o poskytovaní verejných služieb zmluva zaniká, keď v súlade s týmto zákonom ...

§ 45
Reklamačný poriadok
(1)

Podnik v reklamačnom poriadku upraví najmä

a)
podrobnosti o práve účastníka na reklamáciu,
b)
spôsob uplatňovania reklamácie a spôsob jej vybavenia,
c)
lehotu na podanie reklamácie a lehotu na jej vybavenie,
d)
spôsob uplatnenia práva účastníka podľa § 43 ods. 10 písm. b).
(2)

Právo na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak bolo uplatnené v lehote určenej ...

(3)

Reklamácia vo veci prešetrenia faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté ...

(4)

Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť ...

§ 46
Kvalita služieb
(1)

Úrad môže vo všeobecnom povolení podľa § 14 ods. 2 písm. g) určiť merateľné ukazovatele ...

(2)

Úrad môže vo všeobecnom povolení podľa § 14 ods. 2 písm. g) určiť požiadavky na minimálnu ...

(3)

Pred určením požiadaviek na minimálnu kvalitu služby podľa odseku 2 úrad poskytne návrh požiadaviek ...

§ 47
Účtovníctvo niektorých podnikov a finančné správy
(1)

Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu je povinný viesť oddelene náklady a výnosy ...

a)
má v rámci členských štátov osobitné alebo výhradné práva na poskytovanie služieb v iných ...
b)
jeho tržby za predchádzajúce účtovné obdobie z poskytovania sietí alebo služieb na celom území ...
(2)

Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu len na území Slovenskej republiky, ktorý ...

(3)

Úrad je oprávnený preveriť účtovnú závierku uloženú v registri účtovných závierok,39a) ...

§ 48
Prenositeľnosť čísla
(1)

Podnik je povinný zabezpečiť svojim účastníkom s telefónnymi číslami z národného číslovacieho ...

a)
geografických čísel v rámci geograficky určenej číslovacej oblasti vymedzenej úradom na špecifickom ...
b)
negeografických čísel na ktoromkoľvek mieste.
(2)

Na prenositeľnosť čísla medzi pevnými a mobilnými verejnými sieťami sa odsek 1 nevzťahuje.

(3)

Podniky sú povinné navzájom účtovať ceny pri zabezpečení prenositeľnosti čísla tak, aby boli ...

(4)

Podnik je povinný preniesť a aktivovať číslo účastníkovi v čo najkratšom možnom čase; účastníkovi, ...

(5)

Podnik je povinný zabezpečiť počas procesu prenášania čísel na iný podnik, aby účastníkovi ...

(6)

Podnik, ktorý počas procesu prenášania čísla spôsobil, že číslo bolo prenesené oneskorene ...

(7)

Podrobnosti týkajúce sa prenositeľnosti čísel, administratívneho postupu pri prenášaní čísel ...

§ 49
Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných sietí
(1)

Osobitná sieť je zriadená a prevádzkovaná na vojenské účely iba pre určený okruh osôb; osobitná ...

(2)

Právo zriaďovať a prevádzkovať osobitné siete má ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra, Národný ...

(3)

Využitie frekvenčného spektra vymedzeného v národnej tabuľke frekvenčného spektra pre vojenské ...

(4)

Prevádzkovatelia osobitných sietí nesmú poskytovať verejné služby, ani umožniť poskytovanie ...

(5)

Pripojenie osobitnej siete na verejnú sieť sa uskutoční, ak je to v dôležitom záujme štátu, ...

(6)

Na osobitné siete a ich telekomunikačné zariadenia sa vzťahujú § 66, § 67 a 68.

DRUHÁ HLAVA

UNIVERZÁLNA SLUŽBA

§ 50
(1)

Univerzálna služba je minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom ...

(2)

Predmetom univerzálnej služby je

a)
vyhovieť všetkým primeraným požiadavkám na jedno pripojenie k verejnej sieti na pevnom mieste; ...
b)
vyhovieť všetkým primeraným požiadavkám na poskytnutie verejnej telefónnej služby v rámci sieťového ...
c)
vydať a sprístupniť úplný telefónny zoznam, pravidelne aktualizovaný aspoň raz za rok, v elektronickej ...
d)
zabezpečiť primeranú dostupnosť verejných telefónnych automatov alebo iných verejných telefónnych ...
e)
poskytovať aspoň jednu úplnú informačnú službu o telefónnych číslach pre koncových užívateľov, ...
f)
zabezpečiť rovnocenný prístup k verejným telefónnym službám a rovnocennú dostupnosť služieb ...
(3)

Úrad určí na základe výsledku konzultácií podľa § 10 jeden alebo viac podnikov na poskytovanie ...

(4)

Úrad pri ukladaní povinnosti podľa odseku 2 písm. f) posúdi všeobecnú potrebu a osobitné požiadavky ...

a)
prenajať alebo predať, ak o to požiada užívateľ so zdravotným postihnutím, jedno špeciálne ...
b)
zabezpečovať bezbariérový prístup k vybraným verejným telefónnym automatom, ich dostupnosť ...
(5)

Úrad pri určovaní podniku podľa odseku 3 nesmie vopred vylúčiť žiadny podnik. Úrad prihliada ...

(6)

Ak neprejaví o poskytovanie univerzálnej služby záujem žiadny podnik alebo žiadny podnik, ktorý ...

(7)

V rozhodnutí podľa odseku 3 úrad určí podrobnosti plnenia jednotlivých povinností a lehotu na ...

(8)

Úrad preskúmava, či trvajú dôvody, na základe ktorých určil podnik na poskytovanie univerzálnej ...

(9)

Ak má podnik určený na poskytovanie univerzálnej služby s povinnosťami podľa odseku 2 písm. ...

(10)

Podnik určený na poskytovanie univerzálnej služby s povinnosťami podľa odseku 2 písm. c) a e) ...

(11)

Úrad oznamuje Európskej komisii

a)
povinnosti univerzálnej služby uložené určeným podnikom a bezodkladne zmeny týkajúce sa týchto ...
b)
podniky určené na poskytovanie univerzálnej služby a ich zmeny.
§ 51
Kvalita univerzálnej služby
(1)

Úrad určí v rozhodnutí podľa § 50 ods. 3 kvalitatívne ukazovatele a cieľové hodnoty univerzálnej ...

a)
lehota prvého pripojenia,
b)
poruchovosť na jednu účastnícku prípojku,
c)
čas potrebný na odstránenie poruchy,
d)
čas prihlásenia sa informačnej služby o telefónnych číslach,
e)
percentuálny podiel plne funkčných mincových a kartových verejných telefónnych automatov,
f)
reklamácie fakturácie.
(2)

Podnik určený na poskytovanie univerzálnej služby je povinný predložiť úradu vždy k 30. júnu ...

(3)

Úrad môže vykonať alebo zadať na náklady podniku určeného na poskytovanie univerzálnej služby ...

§ 52
Kontrola výdavkov účastníkom a prijateľnosť cien univerzálnej služby
(1)

Podnik určený na poskytovanie univerzálnej služby pri poskytovaní zariadení alebo ďalších služieb, ...

(2)

Úrad môže podniku určenému na poskytovanie univerzálnej služby uložiť povinnosť poskytovať ...

a)
bezplatne základnú úroveň rozpísania faktúr na kontrolu výdavkov pri využívaní verejnej siete ...
b)
bezplatné zablokovanie určitých druhov odchádzajúcich volaní, služby SMS alebo MMS so zvýšenou ...
c)
možnosť platby vopred za pripojenie k verejnej sieti a používanie verejných telefónnych služieb, ...
d)
možnosť platby v splátkach za zriadenie pripojenia k verejnej sieti,
e)
informácie o primeraných a nediskriminačných opatreniach v prípade neplatenia faktúr, ktorými ...
f)
na ich požiadanie informácie o existujúcich nižších cenách,
g)
iné možnosti kontroly výdavkov za verejné telefónne služby vrátane bezplatného upozornenia v ...
(3)

Úrad môže zrušiť uloženie povinnosti podľa odseku 2 na časti územia alebo celom území Slovenskej ...

(4)

Úrad sleduje vývoj a úroveň cien služieb patriacich do povinností univerzálnej služby podľa ...

(5)

Úrad môže uložiť v rozhodnutí podľa § 50 povinnosť poskytovať koncovým užívateľom možnosti ...

(6)

Úrad môže regulovať ceny súvisiace s poskytovaním univerzálnej služby podľa § 12 tak, aby ...

Úhrada čistých nákladov na univerzálnu službu

§ 53
(1)

Podnik určený na poskytovanie univerzálnej služby má právo na úhradu zistených čistých nákladov ...

(2)

Úrad na základe žiadosti podniku, ktorá obsahuje podklady na výpočet čistých nákladov, posúdi, ...

(3)

Úrad vypočíta čisté náklady, pričom prihliadne na vznikajúcu výhodu na trhu, ktorú príslušný ...

(4)

Účastníkom konania o úhrade čistých nákladov je len podnik určený na poskytovanie univerzálnej ...

§ 54
(1)

Ak je to potrebné, úrad zriadi a spravuje osobitný účet univerzálnej služby (ďalej len „osobitný ...

(2)

Výšku úhrady na osobitný účet určí úrad pre každý podnik samostatne. Výška úhrady sa určí ...

(3)

Ak je osobitný účet zriadený, podnik musí na požiadanie každoročne oznámiť úradu svoje tržby ...

(4)

Úrad zverejňuje výročnú správu o hospodárení s osobitným účtom, ktorá obsahuje výšku úhrady ...

(5)

Úhradu poskytnutú z osobitného účtu je podnik povinný použiť len na úhradu čistých nákladov, ...

(6)

Podnik prispievajúci na pokrytie čistých nákladov je povinný uhradiť do troch mesiacov odo dňa ...

(7)

Podrobnosti o úhrade čistých nákladov, o postupe pri posudzovaní neprimeraného zaťaženia a o ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 55
(1)

Podniky poskytujúce verejné siete alebo služby sú oprávnené na ochranu svojich práv a oprávnených ...

(2)

Správa je informácia, ktorá sa vymieňa alebo prenáša medzi konečným počtom subjektov prostredníctvom ...

(3)

Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť alebo službu, je povinný zabezpečiť technicky a organizačne ...

(4)

Zákaz uvedený v odseku 3 druhej vete sa nevzťahuje na dočasné zaznamenanie a uchovanie správ, ...

(5)

Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, ...

(6)

Iným orgánom štátu na účely tohto zákona je ozbrojený bezpečnostný zbor, ozbrojený zbor a ...

§ 56
Ochrana osobných údajov
(1)

Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na účastníkov a užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami. ...

(2)

Podnik je povinný prijať zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti ...

(3)

Podnik, ktorý poskytuje verejné služby, môže na účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní ...

a)
meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo ...
b)
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
(4)

Podnik je povinný informovať účastníka o tom, aké osobné údaje sa získavajú a spracúvajú, ...

(5)

Podnik, ktorý poskytuje verejné služby, je pri porušení ochrany osobných údajov povinný

a)
bezodkladne oznámiť úradu porušenie ochrany osobných údajov,
b)
bezodkladne informovať dotknutých účastníkov a užívateľov o porušení ochrany osobných údajov, ...
c)
na požiadanie úradu informovať dotknutých účastníkov a užívateľov o porušení ochrany osobných ...
d)
viesť zoznam prípadov porušení ochrany osobných údajov, ktorý obsahuje podstatné skutočnosti ...
(6)

Oznámenie podľa odseku 5 písm. a) obsahuje najmä

a)
povahu porušenia ochrany osobných údajov,
b)
následky porušenia ochrany osobných údajov,
c)
opatrenia, ktoré podnik navrhuje alebo vykonal na zmiernenie nepriaznivých účinkov porušenia ochrany ...
d)
dátum porušenia ochrany osobných údajov,
e)
dátum zistenia porušenia ochrany osobných údajov podnikom.
(7)

Oznámenie podľa odseku 5 písm. b) obsahuje najmä

a)
opis a spôsob porušenia ochrany osobných údajov,
b)
kontaktné miesta, na ktorých možno získať viac informácií, a
c)
odporúčané opatrenia na zmiernenie nepriaznivých účinkov porušenia ochrany osobných údajov.
(8)

Podnik je povinný prijať vnútorné postupy na poskytovanie odpovedí na žiadosti o prístup k osobným ...

(9)

Úrad môže,

a)
ak je to potrebné, určiť za akých okolností je podnik, ktorý poskytuje verejné služby, povinný ...
b)
kontrolovať plnenie oznamovacej povinnosti podľa odseku 5 písm. a) a b).
(10)

Na účely zisťovania, preverenia a kontroly totožnosti účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu ...

(11)

Podnik určený na poskytovanie univerzálnej služby prevádzkuje aplikačné rozhranie na účely ...

(12)

Podrobnosti o spôsobe poskytovania a technické podmienky poskytovania údajov z registra fyzických ...

§ 57
Prevádzkové údaje a lokalizačné údaje
(1)

Prevádzkové údaje sú údaje vzťahujúce sa na užívateľa a na konkrétny prenos informácií ...

(2)

Lokalizačné údaje sú údaje spracúvané v sieti alebo prostredníctvom služby, ktoré označujú ...

(3)

Služba s pridanou hodnotou je služba, ktorá vyžaduje spracovanie prevádzkových alebo lokalizačných ...

(4)

Prevádzkové údaje týkajúce sa účastníkov a užívateľov sa nesmú bez súhlasu dotknutej osoby ...

(5)

Ak je to potrebné na fakturáciu služieb účastníkom a platieb za prepojenie sietí, podnik uchováva ...

(6)

Spracovávať prevádzkové údaje podľa odsekov 4, 5 a 7 môžu len osoby konajúce z poverenia alebo ...

(7)

Podnik môže spracúvať prevádzkové údaje účastníka alebo užívateľa na účely marketingu ...

(8)

Ak účastník alebo užívateľ súhlasil so spracovaním lokalizačných údajov iných ako prevádzkových, ...

(9)

Spracúvanie lokalizačných údajov podľa odsekov 2 a 8 sa obmedzí na osoby konajúce z poverenia ...

(10)

Pri tiesňových volaniach a SMS prijatých na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“ ...

(11)

Podnik je povinný pri tiesňových volaniach poskytnúť identifikáciu volajúceho a pri SMS prijatých ...

a)
zobrazením telefónneho čísla,
b)
zobrazením mena, priezviska a adresy trvalého pobytu alebo obchodného mena a sídla, alebo miesta ...
(12)

Ak ide o volanie z mobilnej telefónnej siete, pri ktorom číslo volajúceho nie je k dispozícii, ...

(13)

Podrobnosti o poskytovaní identifikácie volajúceho a o poskytovaní lokalizačných údajov podľa ...

§ 58
(1)

Označenie užívateľa je jedinečný identifikačný kód, prihlasovacie meno, alebo iný jedinečný ...

(2)

Označenie bunky (cell ID) je totožnosť bunky rádiovej mobilnej siete, z ktorej sa začalo alebo ...

(3)

Telefónnou službou na účely uchovávania údajov podľa odsekov 5 až 8 sú volania zahrňujúce ...

(4)

Neúspešný pokus o volanie na účely uchovávania údajov podľa odsekov 6 a 7 je volanie, ktoré ...

(5)

Podnik je na účely poskytovania údajov podľa § 63 ods. 6 povinný uchovávať prevádzkové údaje, ...

(6)

Údaje podľa odseku 5 podnik uchováva v rozsahu podľa prílohy č. 2, ak ich vytvára alebo spracúva ...

(7)

Podnik pri uchovávaní údajov podľa odseku 6 zabezpečí, aby

a)
uchovávané údaje mali rovnakú kvalitu a podliehali rovnakému zabezpečeniu a ochrane ako údaje ...
b)
údaje podliehali príslušným technickým opatreniam a organizačným opatreniam na ochranu údajov ...
c)
údaje podliehali príslušným technickým opatreniam a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia, ...
d)
údaje na konci obdobia určeného na ich uchovávanie boli zlikvidované okrem údajov, ktoré boli ...
§ 59
Telefónny zoznam
(1)

Podnik, ktorý prideľuje telefónne čísla účastníkom, je povinný bezplatne informovať svojich ...

a)
o účele telefónneho zoznamu, ktorým je vyhľadávanie kontaktných údajov účastníkov na základe ...
b)
o ďalších možnostiach využitia osobných údajov založených na vyhľadávacích funkciách v ...
(2)

Účastník, ktorý je fyzickou osobou, má právo určiť, či jeho osobné údaje budú zaradené ...

(3)

Podnik nesmie zverejniť osobné údaje účastníka vo svojom telefónnom zozname, ak k tomu účastník ...

(4)

Podnik, ktorý prideľuje telefónne čísla účastníkom, je povinný poskytovať podniku s povinnosťami ...

(5)

Podnik, ktorý prideľuje telefónne čísla účastníkom, je povinný na požiadanie iných podnikov ...

§ 60
Prezentácia a zamedzenie identifikácie
(1)

Ak podnik ponúka službu

a)
prezentácie identifikácie volajúceho, musí ponúknuť volajúcemu možnosť jednoducho a bezplatne ...
b)
prezentácie identifikácie volajúceho, musí ponúknuť volanému možnosť jednoducho a bezplatne ...
c)
prezentácie identifikácie volajúceho, musí ponúknuť volanému možnosť jednoducho odmietnuť ...
d)
prezentácie identifikácie volaného, musí ponúknuť volanému možnosť použiť jednoducho a bezplatne ...
(2)

Odsek 1 písm. a) sa vzťahuje aj na volania z členských štátov smerujúcich do tretích štátov, ...

(3)

Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť alebo verejnú službu, môže dočasne zrušiť zamedzenie ...

a)
na základe žiadosti účastníka, ak je to technicky možné, ktorý požaduje zachytenie zlomyseľných ...
b)
pri núdzových volaniach koordinačnému stredisku integrovaného záchranného systému alebo operačnému ...
§ 61
Automatické presmerovanie volaní

Ak ide o služby umožňujúce presmerovanie volaní, podnik je povinný zabezpečiť, aby každý účastník ...

§ 62
Nevyžiadaná komunikácia
(1)

Elektronická pošta je textová, hlasová, zvuková alebo obrazová správa zaslaná prostredníctvom ...

(2)

Na účely priameho marketingu je dovolené volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných ...

(3)

Predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty podľa odseku 2 sa nevyžaduje ak ide o priamy ...

(4)

Odsek 2 sa vzťahuje na účastníkov a užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami.

§ 63
Telekomunikačné tajomstvo
(1)

Predmetom telekomunikačného tajomstva je

a)
obsah prenášaných správ,
b)
súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej ...
c)
prevádzkové údaje a
d)
lokalizačné údaje.
(2)

Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri ...

(3)

Telekomunikačné tajomstvo možno sprístupniť úradu, účastníkovi a užívateľovi, ktorého sa ...

(4)

Podnik, ktorý poskytuje verejné služby, môže na účely poskytovania súčinnosti iným orgánom ...

(5)

Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné služby je povinný umožniť na základe písomnej ...

(6)

Podnik je povinný poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní na účely trestného konania a ...

(7)

Údaje podľa odseku 6 sa poskytujú len na základe písomnej žiadosti vyhotovenej na základe písomného ...

(8)

Žiadosť o udelenie súhlasu obsahuje

a)
označenie iného orgánu štátu, ktorý o udelenie súhlasu žiada,
b)
údaje o osobe, ktorej sa žiadosť o udelenie súhlasu týka, ak sú tieto údaje známe,
c)
údaje o spôsobe, rozsahu a lehote poskytnutia údajov podľa odseku 6,
d)
odôvodnenie účelu poskytnutia údajov podľa odseku 6,
e)
informácie o predchádzajúcom neúčinnom alebo podstatne sťaženom odhaľovaní a dokumentovaní ...
(9)

Ak žiadosť o udelenie súhlasu neobsahuje náležitosti podľa odseku 8, súd o nej nerozhodne a túto ...

(10)

Súhlas musí obsahovať odôvodnenie a lehotu nie dlhšiu ako šesť mesiacov, v ktorej sa uchovávajú ...

(11)

Na určenie príslušnosti súdu na rozhodovanie o udelení súhlasu sa vzťahujú ustanovenia o príslušnosti ...

(12)

Ak sa poskytnutím údajov podľa odseku 6 nezistili skutočnosti významné na účely plnenia úloh ...

(13)

Kontrolu stavu získavania údajov podľa odseku 6 iným orgánom štátu vykonáva Národná rada Slovenskej ...

(14)

Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné služby je ďalej povinný

a)
prevádzkovať verejné siete alebo poskytovať verejné služby takou technológiou vrátane jej jednotlivých ...
b)
na základe žiadosti iného orgánu štátu podľa § 55 ods. 6 umožniť pripojenie zariadenia na ...
c)
spolupracovať s Policajným zborom a orgánom činným v trestnom konaní pri odhaľovaní zlomyseľných ...
d)
na základe odôvodnenej výzvy v určenej lehote obmedziť prevádzku verejnej siete alebo poskytovanie ...
e)
na základe písomnej žiadosti v odôvodnených prípadoch súvisiacich s plnením úloh bezpečnosti ...
f)
poskytovať ďalšiu súčinnosť súdu, orgánu činnému v trestnom konaní a inému orgánu štátu ...
g)
strpieť, a to v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas, ak je to potrebné na plnenie úloh ...
(15)

Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné služby, ktorý používa kódovanie, kompresiu, šifrovanie ...

(16)

O poskytnutí informácií a údajov alebo inej súčinnosti podľa tohto zákona sú zamestnanci podniku ...

(17)

Údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku 1 písm. b) až d), možno ...

PIATA ČASŤ

OCHRANA SIETÍ A ZARIADENÍ

Bezpečnosť a integrita verejných sietí a služieb

§ 64
(1)

Podnik, ktorý poskytuje verejné siete alebo verejné služby, je povinný prijať zodpovedajúce technické ...

(2)

Podnik, ktorý poskytuje verejné siete, je povinný udržiavať integritu svojich sietí s cieľom ...

(3)

Podnik, ktorý poskytuje verejné siete alebo služby, je povinný bezodkladne informovať úrad o narušení ...

(4)

Ak je to vo verejnom záujme, úrad zverejní informácie podľa odseku 3 alebo na základe žiadosti ...

(5)

Ak ide o osobitné riziko ohrozenia bezpečnosti siete, poskytovateľ verejných služieb je povinný ...

(6)

Podnik, ktorý poskytuje verejné siete alebo služby, je povinný

a)
poskytovať na žiadosť úradu podstatné informácie potrebné na posúdenie bezpečnosti a integrity ...
b)
umožniť bezpečnostný audit, ktorý vykoná úradom určená kvalifikovaná nezávislá osoba alebo ...
c)
výsledky auditu poskytovať úradu a na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej ...
d)
spolupracovať s úradom pri vyšetrovaní prípadov nedodržiavania predpisov a ich dôsledkov na bezpečnosť ...
(7)

Podrobnosti o udržiavaní integrity siete a jej parametroch a o oznamovacej povinnosti podniku podľa ...

(8)

Podnik poskytujúci verejné siete a pridružené prostriedky je povinný zabezpečiť, aby jeho sieť ...

a)
bezpečnosti prevádzky siete,
b)
udržiavania integrity siete,
c)
interoperability služieb,
d)
pripojenia koncových zariadení.
(9)

Ak je to potrebné, úrad poskytuje informácie podľa odseku 3 regulačným orgánom v členských ...

§ 65
Ochrana proti rušeniu
(1)

Siete a zariadenia sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby sa predchádzalo škodlivému rušeniu.

(2)

Prevádzkovať možno len také elektrické alebo elektronické zariadenie, ktorého úroveň rušenia ...

(3)

Ak dôjde k škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s ...

(4)

Za rušenie sa považuje aj znemožnenie prevádzky spôsobené elektromagnetickým tienením alebo ...

(5)

Za škodlivé rušenie sa nepovažuje použitie technického prostriedku, ktorý môže použiť oprávnený ...

(6)

Podnik nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne inému subjektu, vrátane užívateľov, obmedzením prevádzky ...

§ 66
Práva a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam
(1)

Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme

a)
zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
b)
vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu ...
c)
vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné ...
(2)

Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami49) viaznucimi ...

(3)

Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si ...

(4)

Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ...

(5)

Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa odseku 1 obmedzený ...

(6)

Na účely odseku 1 sa verejný záujem posudzuje najmä podľa toho, či

a)
sieť slúži alebo má slúžiť na poskytovanie služieb s použitím frekvencií pridelených individuálnym ...
b)
sa sieť poskytuje alebo má poskytovať na celom území Slovenskej republiky,
c)
prostredníctvom siete je alebo má byť poskytovaná verejná telefónna služba vrátane plnenia povinností ...
d)
je alebo má byť prostredníctvom siete poskytovaná univerzálna služba,
e)
sieť je alebo má byť prepojená podľa § 27, alebo
f)
sieť je alebo má byť súčasťou siete novej generácie a napĺňať ciele národnej stratégie schválenej ...
(7)

Ak ide o verejné siete novej generácie a ich vedenia, ktoré sú umiestnené pod zemským povrchom ...

(8)

Dokladom potrebným na územné konanie a na stavebné konanie51) je vyjadrenie dotknutých podnikov ...

(9)

Do projektu stavby sa musí zakresliť trasa všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti ...

(10)

Podnik je povinný viesť evidenciu o vedeniach a na požiadanie do 15 dní poskytnúť vyjadrenie a ...

(11)

Vydávanie územných rozhodnutí na umiestnenie vedení alebo stavebných povolení na vedenia orgánmi ...

(12)

Preložkou vedenia je premiestnenie niektorých jeho prvkov alebo zmena jeho trasy. Preložkou vedenia ...

§ 67
Spoločné umiestnenie a používanie zariadení
(1)

Ak podnik nemôže umiestniť vedenie alebo inštalovať telekomunikačné zariadenie alebo ak to môže ...

(2)

Podmienky používania infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení podľa odseku ...

(3)

Úrad rozhodne z vlastného podnetu alebo na návrh podniku po konzultácii s dotknutými stranami o ...

(4)

Úrad konanie zastaví, ak sa konanie netýka povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia, ...

(5)

Dotknutou stranou podľa odseku 3 sa rozumie ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo ...

(6)

Podnik je na základe žiadosti úradu povinný v lehote určenej úradom poskytovať aktuálne informácie ...

(7)

Ustanoveniami odsekov 2 až 6 nie je dotknuté vlastnícke právo vlastníka nehnuteľnosti.

§ 67a
Prístup k existujúcej fyzickej infraštruktúre
(1)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
inými službami služby výroby, prepravy alebo distribúcie plynu, výroby, prenosu alebo distribúcie ...
b)
prevádzkovateľom siete podnik podľa § 5 ods. 1, osoba, ktorá prevádzkuje fyzickú infraštruktúru, ...
c)
vysokorýchlostnou sieťou sieť, ktorá je schopná zabezpečiť pripojenie všetkých užívateľov ...
d)
stavbou taká budova alebo inžinierska stavba,51b) ktorá obsahuje jednu časť alebo viac častí ...
e)
fyzickou infraštruktúrou v budove fyzická infraštruktúra nachádzajúca sa v priestoroch koncového ...
f)
vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove fyzická infraštruktúra v budove určená na ...
g)
prístupovým bodom fyzický bod vo vnútri budovy alebo mimo budovy, ku ktorému majú prístup podniky ...
(2)

Prevádzkovateľ siete má právo a na základe písomnej žiadosti podniku povinnosť rokovať s ním ...

(3)

Odmietnuť prístup podľa odseku 2 je možné len na základe objektívnych, transparentných a primeraných ...

a)
technickej nevhodnosti fyzickej infraštruktúry, ku ktorej podnik žiada prístup na umiestnenie vedení ...
b)
nedostatočného priestoru na umiestnenie vedení alebo telekomunikačných zariadení vysokorýchlostných ...
c)
zaistenia bezpečnosti a ochrany verejného zdravia,
d)
zabezpečenia integrity a bezpečnosti akejkoľvek siete, najmä prvkov kritickej infraštruktúry,51c) ...
e)
rizika škodlivého rušenia plánovaných elektronických komunikačných služieb poskytovaním iných ...
f)
existencie referenčnej ponuky na prístup k určitým sieťovým prostriedkom, ktoré je možné využiť ...
(4)

Prevádzkovateľ siete je povinný písomne oznámiť žiadajúcemu podniku dôvody odmietnutia prístupu ...

(5)

Ak prevádzkovateľ siete odmietol prístup alebo ak nedošlo k uzavretiu zmluvy podľa odseku 2 do ...

(6)

Návrh na riešenie sporu podľa odseku 5, okrem náležitostí podľa osobitného predpisu,59) obsahuje ...

(7)

Úrad rozhodne spor najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia návrhu podľa odseku 6. Ak je to potrebné ...

(8)

Ustanoveniami odsekov 2 až 7 nie je dotknuté vlastnícke právo vlastníka fyzickej infraštruktúry ...

(9)

Úrad konanie zastaví, ak sa konanie netýka povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia, ...

§ 67b
Informácie o dostupnosti fyzickej infraštruktúry
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak a ak tieto informácie už nie sú sprístupnené prostredníctvom ...

a)
základné technické parametre a určenie druhu fyzickej infraštruktúry,
b)
umiestnenie fyzickej infraštruktúry vymedzené obcou, katastrálnym územím a číslom parcely,
c)
údaje o súčasnom využívaní fyzickej infraštruktúry a
d)
údaje kontaktnej osoby prevádzkovateľa siete v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručovanie, ...
(2)

Podnik v žiadosti podľa odseku 1 uvedie kontaktné údaje žiadateľa v rozsahu meno, priezvisko, ...

(3)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na informácie týkajúce sa prvkov kritickej infraštruktúry, ...

(4)

Ak povinná osoba má informácie podľa odseku 1 k dispozícii, sprístupní ich podniku najneskôr ...

(5)

Prevádzkovateľ siete je povinný za primeraných, nediskriminačných a transparentných podmienok ...

(6)

Prevádzkovateľ siete je povinný umožniť podniku prieskum alebo mu písomne oznámiť dôvody pre ...

(7)

Ak prevádzkovateľ siete neposkytol podniku informácie do dvoch mesiacov odo dňa podania žiadosti ...

(8)

Návrh na riešenie sporu podľa odseku 7 okrem náležitostí podľa osobitného predpisu,59) obsahuje ...

(9)

Úrad rozhodne spor najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu podľa odseku 8. Ak je ...

(10)

Úrad konanie zastaví, ak sa konanie netýka povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia, ...

(11)

Podnik je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadom informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, ...

§ 67ba
Jednotné informačné miesto
(1)

Jednotné informačné miesto zhromažďuje, spracováva a uchováva informácie podľa § 67b ods. ...

(2)

Povinná osoba, ak má informácie podľa § 67b ods. 1 v súvislosti s výkonom svojej pôsobnosti, ...

(3)

Jednotné informačné miesto písomne upovedomí povinnú osobu o spôsobe vybavenia jej žiadosti ...

a)
označenie povinnej osoby,
b)
označenie informácie, ktorá má byť aktualizovaná alebo doplnená,
c)
dôvody, pre ktoré sa žiada o predĺženie lehoty.
(4)

Prevádzkovateľ siete je povinný poskytnúť informácie v súlade s odsekom 2 jednotnému informačnému ...

(5)

Ak jednotné informačné miesto nemá k dispozícii informácie podľa § 67b ods. 1 alebo § 67d ods. ...

(6)

Na ochranu informácií získaných podnikom prostredníctvom jednotného informačného miesta sa ustanovenia ...

(7)

Jednotné informačné miesto zverejňuje na svojom webovom sídle príslušné informácie o podmienkach ...

(8)

Prístup podnikov do portálu jednotného informačného miesta sa realizuje na základe vytvorenia ...

(9)

Podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu a ich sprístupňovania ...

§ 67c
Koordinácia výstavby
(1)

Prevádzkovateľ siete má právo a v prípade stavebných prác úplne alebo čiastočne financovaných ...

(2)

Prevádzkovateľ siete žiadosti podniku podľa odseku 1 nie je povinný vyhovieť, ak

a)
koordinácia činností spojených s uskutočnením stavby s cieľom umiestniť vedenia alebo telekomunikačné ...
b)
koordinácia činností spojených s uskutočnením stavby s cieľom umiestniť vedenia alebo telekomunikačné ...
c)
podnik predloží písomnú žiadosť o koordináciu činností spojených s uskutočnením stavby s ...
d)
musí bezodkladne uskutočniť stavbu z dôvodu zabezpečenia plnenia povinností vyplývajúcich z ...
(3)

Podmienky koordinácie činností spojených s uskutočnením stavby s cieľom umiestniť vedenia alebo ...

(4)

Ak v prípade prác úplne alebo čiastočne financovaných z verejných prostriedkov nedôjde k uzavretiu ...

(5)

Návrh na riešenie sporu podľa odseku 4, okrem náležitostí podľa osobitného predpisu,59) obsahuje ...

(6)

Úrad rozhodne spor najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu podľa odseku 5. Ak je ...

(7)

Úrad konanie zastaví, ak sa konanie netýka povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia, ...

§ 67d
Informácie o plánovaných stavbách
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, prevádzkovateľ siete je povinný na základe písomnej žiadosti ...

a)
miesto a druh stavby,
b)
časti fyzickej infraštruktúry, ktoré sú predmetom alebo súčasťou stavby,
c)
odhadovaný dátum začatia stavby a jej trvanie,
d)
kontaktné údaje osoby oprávnenej na koordinovanie stavby v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, ...
(2)

Ak ide o stavby, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie alebo územné rozhodnutie, je prevádzkovateľ ...

a)
s vydaným stavebným povolením alebo územným rozhodnutím,
b)
pri ktorých prebieha konanie o vydanie stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia a
c)
pri ktorých prevádzkovateľ siete predpokladá podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia alebo ...
(3)

Ak ide o stavby, pri ktorých sa vyžaduje ohlásenie stavebnému úradu, je prevádzkovateľ siete ...

a)
ku ktorým bolo prevádzkovateľovi siete doručené písomné oznámenie stavebného úradu, že proti ...
b)
ktorých uskutočnenie prevádzkovateľ siete písomne ohlásil stavebnému úradu, ale zatiaľ nebolo ...
c)
pri ktorých prevádzkovateľ predpokladá podanie ohlásenia stavebnému úradu v nasledujúcich šiestich ...
(4)

Ak ide o stavby, pri ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie, územné rozhodnutie ani ohlásenie ...

(5)

Prevádzkovateľ siete je povinný poskytnúť podniku za primeraných, nediskriminačných a transparentných ...

(6)

Prevádzkovateľ siete môže odmietnuť poskytnutie informácií podľa odseku 1, ak požadované informácie ...

(7)

Prevádzkovateľ siete neposkytne podniku informácie týkajúce sa prvkov kritickej infraštruktúry, ...

(8)

Ak prevádzkovateľ siete neposkytne podniku informácie v lehote podľa odseku 5, je ktorákoľvek ...

(9)

Návrh na riešenie sporu podľa odseku 8, okrem náležitostí podľa osobitného predpisu,59) obsahuje ...

(10)

Úrad rozhodne spor najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu podľa odseku 9. Ak je ...

(11)

Úrad konanie zastaví, ak sa konanie netýka povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia, ...

(12)

Podnik je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadom informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, ...

§ 67e
(1)

Každá novopostavená budova a budova, ktorá prechádza stavebnými úpravami vnútorných rozvodov,51g) ...

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a)
budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť ...
b)
kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
c)
budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
d)
vojenské objekty, priemyselné stavby, stavby jadrových zariadení a stavby súvisiace s jadrovým ...
e)
budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie ...
f)
rodinné domy,51h)
g)
zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.51i)
§ 67f
Prístup k fyzickej infraštruktúre v budove
(1)

Prevádzkovateľ siete, ktorý prevádzkuje prístupový bod, alebo vlastník prístupového bodu je ...

(2)

Ak by vybudovanie paralelnej fyzickej infraštruktúry k existujúcej fyzickej infraštruktúre v budove ...

(3)

Písomná žiadosť podľa odsekov 1 a 2 musí obsahovať kontaktné údaje žiadateľa v rozsahu meno, ...

(4)

Zriadenie siete po prístupový bod podľa odseku 1 a prístup k fyzickej infraštruktúre v budove ...

(5)

Ak prevádzkovateľ siete, ktorý prevádzkuje prístupový bod alebo fyzickú infraštruktúru v budove, ...

(6)

Návrh na riešenie sporu podľa odseku 5, okrem náležitostí podľa osobitného predpisu,59) obsahuje ...

(7)

Úrad rozhodne spor najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu podľa odseku 6. Ak je ...

(8)

Úrad konanie zastaví, ak sa konanie netýka povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia, ...

(9)

Ak budova nie je vybavená fyzickou infraštruktúrou v budove, ak využitie existujúcej fyzickej infraštruktúry ...

(10)

Ustanoveniami odsekov 1 až 9 nie je dotknuté vlastnícke právo vlastníka prístupového bodu alebo ...

§ 67g

Ministerstvo oznámi Európskej komisii názov a sídlo orgánu určeného na riešenie sporov podľa ...

§ 68
(1)

Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval vedenia a nerušil prevádzku ...

(2)

Vlastník a užívateľ nehnuteľnosti je povinný dbať, aby pri užívaní nehnuteľností nepoškodzoval ...

(3)

Podnik je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v ochrannom pásme tak, aby neohrozovali bezpečnosť ...

(4)

Na ochranu vedení sa zriaďuje ochranné pásmo. Ochranné pásmo vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti ...

(5)

Ochranné pásmo vedenia je široké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej ...

(6)

V ochrannom pásme je zakázané

a)
umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie ...
b)
vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku ...

ŠIESTA ČASŤ

POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ V OBLASTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

§ 69
(1)

Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej ...

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť aj na spolufinancovanie projektov riešených v rámci medzinárodných ...

§ 70
(1)

Dotáciu na účely podľa § 69 ods. 1 možno poskytnúť

a)
fyzickej osobe – podnikateľovi s miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
b)
právnickej osobe oprávnenej na podnikanie na území Slovenskej republiky,
c)
záujmovému združeniu právnických osôb,
d)
nadácii,
e)
občianskemu združeniu,
f)
neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
g)
vysokej škole,
h)
verejnej výskumnej inštitúcii.53a)
(2)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor ...

a)
predložený projekt spĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektov,
b)
má zriadený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a
c)
splnil podmienky podľa osobitného predpisu.54)
(3)

Prílohou žiadosti je

a)
návrh projektu v štruktúre podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4,
b)
návrh rozpočtu projektu,
c)
doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
d)
doklady podľa osobitného predpisu.55)
(4)

Žiadosti o dotácie predkladajú žiadatelia podľa odseku 1 ministerstvu v lehote jeden mesiac od ...

a)
základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,
b)
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
c)
disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
d)
zloženie komisie,
e)
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.
§ 71
(1)

Dotáciu možno poskytnúť do výšky 100 % ekonomicky oprávnených nákladov na riešenie projektu ...

(2)

Dotáciu nemožno poskytnúť okrem účelu podľa osobitného predpisu56) ani na

a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
b)
splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
c)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch.
(3)

Žiadosti o dotáciu vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia zriadená ministerstvom. Komisia vyhodnotí ...

(4)

Na poskytnutie dotácie podľa § 69 nie je právny nárok.

§ 72
(1)

Ministerstvo uzatvorí s prijímateľom dotácie zmluvu o poskytnutí dotácie.

(2)

Zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahovať

a)
údaje o zmluvných stranách v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, ...
b)
názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo účtu prijímateľa dotácie,
c)
účel, druh, sumu a obdobie použitia dotácie,
d)
podmienky použitia dotácie,
e)
spôsob a čas plnenia záväzkov zmluvných strán,
f)
úpravu práv k výsledku riešenia projektu,
g)
úpravu vzťahov k právam k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam zaobstaraným z poskytnutej dotácie, ...
h)
spôsob využitia výsledkov riešenia projektu,
i)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
j)
termín a spôsob zúčtovania dotácie,
k)
termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu, na ktorý sa nepoužité ...
l)
termíny priebežnej kontroly použitia dotácie,
m)
meno a priezvisko odborného garanta projektu.
(3)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
všetky schválené žiadosti o poskytnutie dotácie aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií ...
b)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní ...
c)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii.

SIEDMA ČASŤ

SANKCIE

§ 73
(1)

Úrad uloží podniku, ktorý nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa

a)
§ 12 ods. 6, § 15 ods. 1, § 19 ods. 2 a 3, § 24 ods. 2, § 27 ods. 1, 2, 4 a 5, § 32 ods. 13, 14 ...
b)
§ 9 ods. 2, § 21 ods. 2, § 26 ods. 1, § 28 ods. 1, § 29 ods. 4, § 31 ods. 11, § 38 ods. 7 písm. ...
(2)

Úrad uloží tomu, kto nesplnil alebo porušil podmienky číslovacieho plánu alebo niektorú z povinností ...

a)
odseku 12, § 10 ods. 8, § 12 ods. 1, § 18 ods. 1, § 27 ods. 6, § 39 ods. 2, § 50 ods. 3 a 8, § ...
b)
§ 26 ods. 2, § 31 ods. 4, § 32 ods. 9, § 39 ods. 1, § 59 ods. 5, § 67 ods. 3 alebo § 76, pokutu ...
(3)

Úrad uloží tomu, kto nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa

a)
§ 13 ods. 1, § 15 ods. 1, § 31 ods. 1, § 32 ods. 1, § 36 ods. 3, § 38 ods. 1 šiestej vety a ods. ...
b)
§ 31 ods. 1, § 32 ods. 1, § 36 ods. 3, § 37 ods. 1, § 38 ods. 1, § 65 ods. 3, pokutu od 100 eur ...
(4)

Úrad uloží povinnej osobe alebo prevádzkovateľovi siete, ktorý nesplnil niektorú z povinností ...

(5)

Obratom podľa odsekov 1 až 3 sa na účely tohto zákona rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov ...

(6)

Predchádzajúcim účtovným obdobím na účely tohto zákona je účtovné obdobie, za ktoré bola ...

(7)

Ak právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo povinná osoba za predchádzajúce účtovné ...

(8)

Finančná pomoc poskytnutá právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi je na účely ...

(9)

Ak držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel alebo individuálneho povolenia neuhradil ...

(10)

Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia ...

(11)

Pri opätovnom porušení povinnosti možno pokutu uložiť opakovane.

(12)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do štyroch ...

(13)

Ak ide o závažné alebo opakované porušenie povinností alebo podmienok určených týmto zákonom, ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 74
Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov10a) sa vzťahuje všeobecný predpis ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)
vydanie primeraného dočasného opatrenia (§ 10 ods. 8),
b)
určenie metódy kalkulácie cien (§ 12 ods. 6),
c)
vydávanie všeobecného povolenia (§ 14),
d)
určenie relevantných trhov a analýzu relevantných trhov (§ 16 a 17),
e)
výberové konanie na pridelenie frekvencií (§ 33),
f)
vydávanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti (§ 37),
g)
nariadenie odstránenia nedostatkov (§ 38 ods. 9),
h)
vydávanie ochranných opatrení (§ 39),
i)
reguláciu cien pri prenositeľnosti čísel (§ 48 ods. 3),
j)
alternatívne riešenie sporov (§ 75),
k)
mimosúdne riešenie sporov (§ 75a).
(3)

Proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. Rozklad proti rozhodnutiu úradu podľa ...

(4)

V konaní o správnej žalobe podanej proti rozhodnutiu úradu podľa § 34 ods. 2 písm. a) alebo písm. ...

§ 75
Alternatívne riešenie sporov

Úrad je orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu;60a) alternatívne riešenie ...

§ 75a
Mimosúdne riešenie sporov
(1)

Úrad rieši iné spory ako spory podľa § 75, ktoré vznikli v oblasti upravenej týmto zákonom, ...

(2)

Návrh obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu na doručovanie alebo aj emailovú adresu a telefonický kontakt, ak je účastníkom ...
b)
obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo a telefonický kontakt, ak je účastníkom ...
c)
názov a sídlo podniku, proti ktorému návrh smeruje,
d)
predmet sporu,
e)
odôvodnenie nesúhlasu s výsledkami reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia,
f)
návrh riešenia sporu.
(3)

K návrhu priloží účastník doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti ...

(4)

Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 alebo k nemu nie sú priložené doklady podľa odseku ...

(5)

Návrh predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní odo dňa

a)
doručenia výsledku vybavenia reklamácie účastníkovi alebo
b)
márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie podľa § 45 ods. 2.
(6)

Účastník a podnik môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie a predkladať podklady potrebné na vecné ...

(7)

Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody medzi účastníkom a podnikom, ...

§ 76
Riešenie cezhraničných sporov
(1)

Pri sporoch medzi podnikom a stranami rôznych členských štátov, ktoré sa týkajú oblasti regulácie ...

(2)

Úrad pri riešení sporu spolupracuje s dotknutými regulačnými orgánmi členských štátov a má ...

(3)

Úrad pri riešení sporu môže uložiť podniku povinnosti podľa tohto zákona. Povinnosti, ktoré ...

§ 77
Riešenie sporov medzi podnikmi

Úrad rozhoduje o spore medzi podnikmi alebo osobami, ktoré využívajú výhody z prístupu alebo ...

§ 78
Prechodné ustanovenia
(1)

Konania začaté do 31. októbra 2011 sa dokončia podľa doterajších predpisov. Konania začaté ...

(2)

Držiteľ individuálneho povolenia podľa § 32, ktoré mu bolo vydané pred nadobudnutím účinnosti ...

(3)

Úrad upraví všetky platné individuálne povolenia v súlade s § 30 ods. 5 a 6 najneskôr do 31. ...

(4)

Úrad uvedie do súladu s týmto zákonom všetky platné všeobecné povolenia a individuálne povolenia ...

(5)

Individuálne povolenia na prevádzkovanie rádiového zariadenia podľa doterajších predpisov sú ...

(6)

Ochranné pásma zriadené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ako aj oprávnenia a povinnosti ...

(7)

Oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred nadobudnutím ...

(8)

Ustanovenie § 59 ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na telefónne zoznamy vydané pred nadobudnutím účinnosti ...

(9)

Zmluvy o pripojení podľa doterajších predpisov sú zmluvami o poskytovaní verejných služieb podľa ...

(10)

Konania o udelení súhlasu na prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií začaté do 31. ...

(11)

Poskytovateľ univerzálnej služby, ktorý bol určený na poskytovanie univerzálnej služby do 31. ...

(12)

Individuálne povolenie na používanie frekvencií na televízne analógové pozemské vysielanie úrad ...

(13)

Ustanovenie § 35 ods. 2 sa do 31. decembra 2012 nevzťahuje na frekvencie na digitálne pozemské televízne ...

(14)

Ustanovenie § 35 ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na frekvencie na rozhlasové analógové alebo televízne ...

(15)

Ustanovenie § 35 ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na frekvencie, ktoré sú v národnej tabuľke frekvenčného ...

(16)

Úrad do 31. decembra 2011 vydá pre zriaďovateľov a prevádzkovateľov osobitných sietí individuálne ...

(17)

Ustanovenia § 35 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na frekvencie, ktoré boli pridelené na experimentálne ...

(18)

Konanie o udelení dotácií, ktoré sa začalo do 31. októbra 2011, sa dokončí podľa doterajších ...

§ 78a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších ...

§ 78b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2016

Mimosúdne riešenie sporov podľa § 75, ktoré sa začalo a neskončilo do 31. januára 2016, sa dokončí ...

§ 78c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Podnik je povinný vytvoriť podmienky na uchovávanie prevádzkových údajov, lokalizačných údajov ...

§ 78d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1)

Ustanovenia § 32 ods. 16 písm. d), § 33 ods. 10 a § 34 ods. 1 písm. e) účinné od 1. februára ...

(2)

Ak k obmedzeniu užívania nehnuteľnosti v dôsledku výkonu oprávnení podniku podľa § 66 ods. ...

§ 78e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018

Povinné osoby, ktoré majú ku dňu účinnosti tohto zákona informácie podľa § 67b ods. 1, a prevádzkovatelia ...

§ 78f
Prechodné ustanovenia
(1)

Konania začaté a neskončené pred dňom účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa predpisov účinných ...

(2)

Ustanovenia o primeranej náhrade nákladov podľa § 34a sa uplatnia aj v prípadoch, ak čisté priame ...

(3)

Práva úspešného účastníka výberového konania, na základe ktorého úrad pridelil frekvencie, ...

§ 79

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 80
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z. z., zákona ...

2.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 501/2004 Z. z. ...

3.

výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 13. júna 2005 č. 1300/ ...

4.

výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 23. apríla 2010 č. ...

5.

opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým ...

6.

opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-2/2004, ktorým sa ...

7.

opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O-3/2004, ktorým sa ...

8.

opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 22. apríla 2004 č. O-5/2004, ktorým sa ...

9.

opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. O-6/2004, ktorým sa ...

10.

opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 5. septembra 2006 č. O-10/2006 o rozsahu ...

11.

opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 26. októbra 2006 č. O-11/2006 o podmienkach ...

12.

opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 1. februára 2007 č. O-14/2007 o číslovacom ...

13.

opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 18. apríla 2008 č. O-17/2008, ktorým ...

14.

opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 26. mája 2009, č. O-19/2009, ktorým sa ...

§ 81
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem ustanovení § 42 a 44, ktoré nadobudnú ...

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 351/2011 Z. z.

  MINIMÁLNY ZOZNAM POLOŽIEK REFERENČNEJ PONUKY NA VEĽKOOBCHODNÝ PRÍSTUP K SIEŤOVEJ INFRAŠTRUKTÚRE, VRÁTANE SPOLOČNÉHO ALEBO ÚPLNÉHO UVOĽNENÉHO PRÍSTUPU K ÚČASTNÍCKEMU VEDENIU NA PEVNOM MIESTE, KTORÚ MÁ ZVEREJNIŤ VÝZNAMNÝ PODNIK

  A.

  Podmienky uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu

  1.

  Sieťové prvky, ku ktorým sa ponúka prístup, zahŕňajú najmä tieto prvky spolu s pridruženými ...

  a)

  uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu (úplný a spoločný),

  b)

  uvoľnený prístup k úseku účastníckeho vedenia (úplný a spoločný) vrátane prípadného prístupu ...

  c)

  ak je to potrebné, prístup ku káblovodom umožňujúci rozvoj prístupových sietí.

  2.

  Informácie o miestach fyzického prístupu1) vrátane rozvodných skríň a rozvádzačov, dostupnosť ...

  3.

  Technické podmienky týkajúce sa prístupu a využívania účastníckych vedení a úsekov účastníckych ...

  4.

  Postupy objednávania a poskytovania, obmedzenia používania.

  B.

  Služby spoločného umiestnenia

  1.

  Informácie o príslušných miestach1) významného podniku alebo umiestnení zariadení a ich plánovanej ...

  2.

  Možnosti spoločného umiestnenia v miestach určených podľa bodu 1 (vrátane fyzického spoločného ...

  3.

  Obmedzenia týkajúce sa zariadení, ktoré prichádzajú do úvahy na spoločné umiestnenie.

  4.

  Opatrenia zavedené významným podnikom na zabezpečenie bezpečnosti ich lokalít.

  5.

  Podmienky prístupu pre zamestnancov konkurenčných podnikov.

  6.

  Bezpečnostné normy.

  7.

  Pravidlá prideľovania priestoru v prípade obmedzeného priestoru na spoločné umiestnenie.

  8.

  Podmienky pre podniky na vykonanie kontroly miest, v ktorých je fyzické spoločné umiestnenie možné, ...

  C.

  Informačné systémy

  Podmienky prístupu k prevádzkovým podporným systémom alebo databázam významného podniku na predbežné ...

  D.

  Dodacie podmienky

  1.

  Lehota na vybavenie požiadaviek na dodávku služieb a prostriedkov; dojednania úrovne služieb, riešenie ...

  2.

  Štandardné zmluvné podmienky a v prípade potreby náhrady za nedodržanie lehôt.

  3.

  Ceny alebo vzorce na výpočet ceny za každú položku, funkciu a prostriedok uvedené vyššie. ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 351/2011 Z. z.

  KATEGÓRIE UCHOVÁVANÝCH ÚDAJOV

  A.

  Údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie:

  1.

  ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie:

  a)

  telefónne číslo volajúceho,

  b)

  meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka ...

  2.

  ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom ...

  a)

  pridelené označenie užívateľa,

  b)

  označenie užívateľa a telefónne číslo pridelené každej komunikácii, ktorá vstupuje do verejnej ...

  c)

  meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka ...

  B.

  Údaje potrebné na identifikáciu adresáta komunikácie:

  1.

  ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie:

  a)

  volené číslo alebo čísla (volané telefónne číslo alebo čísla) a v prípadoch, keď sú poskytnuté ...

  b)

  meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka ...

  2.

  ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:

  a)

  označenie užívateľa alebo telefónne číslo určených príjemcov telefónneho volania,

  b)

  meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka ...

  C.

  Údaje potrebné na identifikáciu dátumu, času a trvania komunikácie:

  1.

  ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: dátum a ...

  2.

  ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom ...

  a)

  dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služby pripojenia k internetu v určitom časovom pásme ...

  b)

  dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služieb internetovej elektronickej pošty alebo telefonovania ...

  D.

  Údaje potrebné na identifikáciu typu komunikácie:

  1.

  ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: používaná ...

  2.

  ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu: používaná ...

  E.

  Údaje potrebné na identifikáciu koncového zariadenia užívateľov alebo ich údajného zariadenia: ...

  1.

  ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete: číslo volajúceho a volaného,

  2.

  ak ide o mobilné telefónne spojenie:

  a)

  číslo volajúceho a volaného,

  b)

  IMSI volajúceho,

  c)

  IMEI volajúceho,

  d)

  IMSI volaného,

  e)

  IMEI volaného,

  f)

  v prípade predplatených anonymných služieb dátum a čas počiatočnej aktivácie služby a označenie ...

  3.

  ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom ...

  a)

  telefónne číslo volajúceho pri prístupe prostredníctvom modemu (dial-up prístup),

  b)

  digitálna účastnícka prípojka alebo iný koncový bod pôvodcu komunikácie.

  F.

  Údaje potrebné na identifikáciu polohy mobilného koncového zariadenia:

  1.

  údaje o polohe bunky pri začatí komunikácie,

  2.

  údaje identifikujúce zemepisnú polohu buniek podľa ich označenia počas obdobia uchovávania údajov ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 351/2011 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU PROJEKTU

  Príloha č. 4 k zákonu č. 351/2011 Z. z.

  VZOR

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  POPIS PROJEKTU

  Príloha č. 5 k zákonu č. 351/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci elektronických ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/61/EÚ z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 ...
 • 2)  § 2 písm. a) zákona č. 22/2004 Z. z.
 • 2a)  Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 43a ods. 3 písm. h) a i), § 55 ods. 2 a § 139a ods. 10 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom ...
 • 4)  Medzinárodný dohovor o telekomunikáciách, Montreux 1965 (vyhláška Ministerstva zahraničných ...
 • 4a)  § 2 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite. ...
 • 5)  § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
 • 6a)  Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ...
 • 6b)  Čl. 2 ods. 4 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 z 11. decembra ...
 • 6c)  Nariadenie (EÚ) č. 1285/2013.
 • 6d)  Čl. 8 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1104/2011 z 25. októbra 2011 o pravidlách ...
 • 6e)  Napríklad čl. 8 rozhodnutia (EÚ) č. 1104/2011, rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) č. 2015/444 z ...
 • 7)  § 20 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ...
 • 8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje ...
 • 9)  Čl. 2 ods. 3 a čl. 3 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase ...
 • 10)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. ...
 • 10a)  Čl. 6c nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných ...
 • 11)  Napríklad § 68 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 12)  Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. ...
 • 13)  § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej ...
 • 15)  § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
 • 15a)  Zákon č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 16)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 17)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 18)  § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 16 ods.1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...
 • 19a)  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a ...
 • 20)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 21)  § 33 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 22)  § 66a Obchodného zákonníka.
 • 23)  § 2 písm. b) zákona č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb ...
 • 24)  Napríklad § 77 až 86 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej ...
 • 25)  § 49 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 26)  § 18 až 23 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní ...
 • 26a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 28)  § 20 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 29)  Napríklad § 54 ods. 6 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 30)  § 54 a 63 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 26 ods. 5 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 31a)  Napríklad rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/899 zo 17. mája 2017 o využívaní ...
 • 31ab)  Čl. 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 31ac)  Čl. 107 ods. 3 a čl. 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 31ad)  § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 31ae)  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 31b)  Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku ...
 • 31c)  Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
 • 32)  § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o ...
 • 33)  Napríklad § 9 až 11, 40 až 54, 69 a 70 zákona č. 220/2007 Z. z. v znení zákona č. 532/2010 ...
 • 34)  Zákon č. 220/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  § 11 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 • 35a)  Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 35b)  Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách ...
 • 36)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
 • 36a)  Napríklad § 171 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ...
 • 36b)  § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. ...
 • 36c)  Napríklad § 3 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 36d)  § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36e)  § 15 zákona č. 224/2006 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
 • 36f)  § 23a a 23b zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri ...
 • 36g)  § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36h)  § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 38)  § 3 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového ...
 • 38a)  § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
 • 39)  Napríklad zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ...
 • 39a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 39b)  § 4 zákona č. 220/2007 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
 • 39c)  Čl. 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2120.
 • 40)  § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 41)  § 3 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 43)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z.
 • 44a)  Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej ...
 • 45)  § 116 Trestného poriadku. Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ...
 • 46)  § 116 Trestného poriadku, § 76 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 ...
 • 46a)  § 4a zákona č. 166/2003 Z. z.
 • 46b)  § 9 zákona č. 166/2003 Z. z.
 • 46c)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
 • 47)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 z 10. marca 2004 o zriadení Európskej agentúry ...
 • 48)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 49)  § 151n až 151p Občianskeho zákonníka.§ 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších ...
 • 50)  § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o ...
 • 51)  § 35 ods. 1 a § 60 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 51a)  Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 51b)  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 51c)  Zákon č. 45/2011 o kritickej infraštruktúre.
 • 51ca)  § 2 písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) ...
 • 51d)  § 3 ods. 16 a 17 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51da)  § 2 ods. 1 písm. u) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...
 • 51e)  § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a ...
 • 51f)  Napríklad zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ...
 • 51g)  § 52 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 51h)  § 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 51i)  § 4 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z.
 • 52)  § 32 písm. a) a c) a § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C115, 9. 5. 2008).
 • 53a)  Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 54)  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 55)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 56)  § 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 57)  Nariadenie (EÚ) č. 531/2012. Nariadenie (EÚ) č. 2015/2120.
 • 58a)  § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ...
 • 59)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 60a)  Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení ...
 • 61)  § 52 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore