Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 35/2011 účinný od 01.03.2011

Platnosť od: 16.02.2011
Účinnosť od: 01.03.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obyvateľstvo a občianstvo, Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 35/2011 účinný od 01.03.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 35/2011 s účinnosťou od 01.03.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...

1.

V § 1 sa vypúšťa odsek 5.

2.

V § 2 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

3.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) utvára podmienky na vedecký výskum štátneho jazyka a jeho historického vývinu, na výskum ...

4.

V § 2 ods. 2 sa za slová „štátneho jazyka“ vkladajú slová „na podnet odborných slovakistických ...

5.

V § 3 ods. 1 sa za slová „štátny jazyk“ vkladajú slová „a ich zamestnanci, štátni zamestnanci, ...

6.

V § 3 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

7.

V § 3 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:

„5c)
§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 184/1999 Z. z.“.

8.

V § 3 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) vedú kroniky obcí; prípadné inojazyčné znenie musí byť obsahovo totožné so znením v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5d znie:

„5d)
§ 3 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z.“.

9.

V § 3 ods. 3 sa slová „sú povinné používať“ nahrádzajú slovom „používajú“.

10.

V § 3 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Občania, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:

„7aa) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. v znení zákona č. 344/2007 ...

11.

V § 4 ods. 3 tretia veta znie: „Rozsah ďalšej dokumentácie, ktorá sa nemusí viesť v štátnom ...

12.

V § 5 ods. 5 sa slová „aj obsahovo totožné znenie“ nahrádzajú slovami „základné informácie“. ...

13.

V § 5 ods. 6 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a prednesy literárnych diel v pôvodnom ...

14.

V § 5 ods. 7 štvrtej vete sa slová „je povinný“ nahrádzajú slovom „môže“.

15.

V § 5 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11g znie:

„11g)
§ 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z.“.

16.

V § 6 odsek 1 znie:

„(1) V ozbrojených silách, v Policajnom zbore, v Slovenskej informačnej službe, v Národnom bezpečnostnom ...

17.

V § 8 ods. 1 sa slovo „drogistického“ nahrádza slovom „drogériového“.

18.

V § 8 ods. 3 prvá časť vety pred bodkočiarkou znie: „V štátnom jazyku sa vedie účtovníctvo,13a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:

„13a) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 13b) Napríklad ...

19.

V § 8 ods. 4 druhej vete sa slová „klienta neovládajúceho“ nahrádzajú slovami „klienta, ...

20.

V § 8 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Členovia personálu nie ...

21.

V § 8 ods. 5 sa slová „len znenie v štátnom jazyku“ nahrádzajú slovami „popri znení v štátnom ...

22.

V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „V nápisoch a oznamoch určených na informovanie ...

23.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Povinnosť stanovená v odseku 6 sa nevzťahuje na obchodné meno, ochrannú známku, názov ...

24.

V § 9 ods. 1 prvej vete sa slová „podľa § 3 až 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. ...

25.

V § 9a odsek 1 znie:

„(1) Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie povinností v rozsahu tohto zákona a ak ide o informácie ...

26.

V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo kultúry pri vypracovaní správy spolupracuje ...

27.

V § 11 ods. 1 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

28.

V § 11 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

29.

Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2011 (1) Orgány a právnické osoby ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore