Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 348/2011 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 22.10.2011
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Poisťovníctvo, Všeobecné súdnictvo, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD153DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 348/2011 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 348/2011 s účinnosťou od 01.01.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 sa za slovo „celok“ vkladá čiarka a slová „rozpočtová organizácia a príspevková ...

2.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo“.

3.

V § 3 ods. 2 prvá veta znie: „Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po ...

4.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťa slovo „splatných“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Pri stanovení ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
§ 408a Obchodného zákonníka.“.

5.

V § 9 ods. 2 sa za slová „fyzická osoba“ vkladajú slová „alebo blízka osoba fyzickej osoby“. ...

6.

V § 11 ods. 1 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“ a slová „likvidátor ...

7.

V § 11 ods. 2 sa v celom texte slovo „úpadku“ nahrádza slovom „predlžení“.

8.

V § 11 odsek 3 znie:

„(3) Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak môže odôvodnene predpokladať ...

9.

V § 11 odsek 4 znie:

„(4) Osobe, ktorá počas štyroch rokov pred začatím konkurzného konania vo funkcii štatutárneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:

„3a)
§ 108 ods. 1 a § 162 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

10.

V § 12 ods. 1 sa za slovo „navrhovateľa“ vkladá čiarka a slová „ktorý nie je orgánom verejnej ...

11.

V § 12 odsek 2 znie:

„(2) Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva veriteľ, v návrhu je povinný uviesť skutočnosti, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:

„4a) § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...

12.

V § 13 ods. 1 sa za slovo „odmietne“ vkladajú slová „alebo súd nezačne konkurzné konanie ...

13.

V § 13 ods. 2 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

14.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, ...

15.

V § 14 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

16.

V § 14 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.“.

17.

V § 14 ods. 6 sa za slovo „uznesenia“ vkladá čiarka a slová „o zastavení konkurzného konania“ ...

18.

V § 16 ods. 2 sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.

19.

V § 17 ods. 1 sa slovo „zaplatil“ nahrádza slovom „zanikli“.

20.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Vyhlásenie konkurzu na návrh veriteľa (1) Ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa, a) súd ...

21.

V § 20 ods. 1 sa slová „30 dní od ustanovenia“ nahrádzajú slovami „10 dní od podania záverečnej ...

22.

V § 20 ods. 3 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

23.

V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov ...

24.

V § 21 ods. 2 prvej vete sa za slová „zoznam záväzkov dlžníka“ vkladá čiarka a slová „zoznam ...

25.

V § 21 ods. 3 sa slovo „piatich“ nahrádza číslom „30“, slovo „zastavilo“ sa nahrádza ...

26.

V § 22 ods. 1 sa za slová „prihlásenia pohľadávok“ vkladajú slová „odkazom na príslušné ...

27.

V § 22 ods. 2 sa za slovo „správcovi,“ vkladajú slová „príslušnému registrovému súdu,“. ...

28.

V § 22 sa vypúšťa odsek 3.

29.

V § 25 ods. 2 prvej vete sa za slovo „konania“ vkladajú slová „musí obsahovať odkaz na príslušné ...

30.

V § 25 ods. 4 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

31.

V § 26 ods. 2 sa za slová „prechodu pohľadávky“ vkladajú slová „musí obsahovať odkaz na ...

32.

V § 26 ods. 3 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

33.

§ 27 vrátane nadpisu znie:

„§ 27 Zánik postavenia účastníka (1) Postavenie účastníka veriteľovi zanikne v rozsahu ním ...

34.

§ 28 až 32 vrátane nadpisov znejú:

„§ 28 Prihlasovanie pohľadávok (1) Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a ...

35.

V § 34 odsek 1 znie:

„(1) Prvú schôdzu veriteľov zvoláva správca do 55 dní od vyhlásenia konkurzu tak, aby sa konala ...

36.

V § 35 ods. 4 prvá veta znie: „Ak súd nerozhodol inak, právo hlasovať na schôdzi veriteľov ...

37.

V § 35 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Veriteľ pohľadávky spojenej ...

38.

V § 36 ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

39.

V § 36 ods. 1 písm. b) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.

40.

V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
výmenu správcu schváli trojštvrtinová väčšina hlasov všetkých veriteľov.“.

41.

V § 36 ods. 4 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

42.

V § 37 ods. 5 sa číslo „30“ nahrádza číslom „90“.

43.

V § 38 ods. 1 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „pravosť podpisu člena veriteľského výboru ...

44.

V § 42 ods. 2 sa v celom texte slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

45.

V § 46 ods. 1 a 2 sa odkaz „22“ nahrádza odkazom „1a“ a poznámka pod čiarou k odkazu 22 ...

46.

V § 47 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V týchto konaniach však lehota pre správcu na ...

47.

V § 48 sa slová „sa vyplatí“ nahrádzajú slovami „exekútor alebo iný vymáhajúci orgán ...

48.

V § 50 ods. 2 sa za slová „vyhlásenia konkurzu“ vkladajú slová „alebo v čase ukončenia ...

49.

V § 54 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Proti pohľadávke zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

50.

V § 57 ods. 2 sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.

51.

§ 57 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak pred vyhlásením konkurzu prebiehalo reštrukturalizačné konanie, počas ktorého bol vyhlásený ...

52.

V § 62 ods. 6 sa za slovo „správca“ vkladajú slová „alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky“. ...

53.

V § 74 ods. 5 sa suma „165 969,59 eura“ nahrádza sumou „165 000 eur“ a v tretej vete sa slovo ...

54.

Za § 74 sa vkladá § 74a, ktorý znie:

„§ 74a (1) Správca vyzve osoby, pri ktorých má za to, že porušili povinnosť včas podať návrh ...

55.

V § 75 ods. 12 sa suma „3 319,39 eura“ nahrádza sumou „3 300 eur“ a v štvrtej vete sa slovo ...

56.

V § 76 ods. 2 sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.

57.

V § 77 ods. 1 sa za slovo „Jednotlivé“ vkladá slovo „súpisové“.

58.

V § 77 ods. 3 sa slovo „položkách“ nahrádza slovami „súpisových zložkách“.

59.

§ 78 vrátane nadpisu znie:

„§ 78 Vylučovacia žaloba (1) Do súpisu správca zapisuje aj majetok, ktorého zahrnutie do všeobecnej ...

60.

V § 79 odsek 1 znie:

„(1) Pred tým, ako správca zapíše majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu do súpisu, ...

61.

§ 87 vrátane nadpisu znie:

„§ 87 Pohľadávky proti podstate (1) Pohľadávky proti podstate sú pohľadávky proti všeobecnej ...

62.

V § 88 odsek 1 znie:

„(1) Správca s odbornou starostlivosťou zhodnotí možnosť pokračovať v prevádzkovaní podniku ...

63.

V § 88 odsek 4 znie:

„(4) Ak správca pokračuje v prevádzkovaní podniku, majetok patriaci k podniku môže zapísať ...

64.

V § 88 sa vypúšťajú odseky 5 až 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 5.

65.

V § 88 ods. 5 sa číslo „9“ nahrádza číslom „4“.

66.

V § 93 odsek 2 znie:

„(2) Speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva ...

67.

V § 93 ods. 3 sa za slová „tejto veci“ vkladá čiarka a slová „ibaže vedel alebo musel vedieť, ...

68.

V § 94 sa slová „podstate priradených k súpisovým zložkám majetku tvoriacich jeho oddelenú ...

69.

V § 95 ods. 1 sa slová „podstate priradených k súpisovým zložkám majetku tvoriacich všeobecnú ...

70.

V § 95 ods. 2 sa odkaz „22“ nahrádza odkazom „1a“.

71.

§ 95 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Tak isto ako podriadená pohľadávka sa uspokojí tiež zmluvná pokuta a pohľadávka, ktorá ...

72.

§ 96 až 98 vrátane nadpisov znejú:

„§ 96 Rozvrh (1) Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené ...

73.

V § 101 ods. 1 sa vypúšťa slovo „popretých“.

74.

V § 101 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

75.

V § 102 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Súd rozhodne aj bez návrhu o zrušení konkurzu, ak zistí, že tu nie sú predpoklady na konkurz; ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

76.

V § 102 ods. 4 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

77.

V § 103 ods. 1 prvá veta znie: „Konkurz sa zrušuje tiež uznesením, ktorým odvolací súd rozhodnutie ...

78.

V § 105 sa slovo „prihlášok“ nahrádza slovom „pohľadávok“.

79.

V § 110 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) podrobné zhodnotenie právnych úkonov dlžníka, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou ...

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

80.

V § 111 ods. 1 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

81.

V § 113 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Iné rozhodnutia alebo písomnosti súdu vydané ...

82.

V § 116 odsek 4 znie:

„(4) V uznesení o povolení reštrukturalizácie súd ustanoví správcu, vyzve veriteľov, aby v ...

83.

V § 116 ods. 5 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

84.

V § 120 ods. 2 prvej vete sa za slovo „konania,“ vkladajú slová „pracovnoprávne nároky, na ...

85.

§ 121 a 122 vrátane nadpisov znejú:

„§ 121 Prihlasovanie pohľadávok Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi ...

86.

V § 123 ods. 1 sa vypúšťa slovo „konečný“.

87.

V § 123 odsek 2 znie:

„(2) Po vyhotovení zoznamu pohľadávok správca bezodkladne doručí jeden rovnopis zoznamu pohľadávok ...

88.

V § 123 ods. 3 sa vypúšťa slovo „konečný“.

89.

V § 123 ods. 4 sa v celom texte vypúšťa slovo „konečného“.

90.

V § 124 ods. 3 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

91.

V § 124 odsek 4 znie:

„(4) Veriteľ popretej pohľadávky sa môže do 30 dní od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok ...

92.

V § 124 odsek 7 znie:

„(7) Kým neuplynula lehota na podanie žaloby na určenie pohľadávky alebo kým súd právoplatne ...

93.

§ 125 sa vypúšťa.

94.

V § 126 ods. 1 sa slovo „prvý“ nahrádza slovom „druhý“ a slovo „piaty“ nahrádza slovom ...

95.

V § 126 odsek 3 znie:

„(3) Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja veritelia oprávnení ...

96.

V § 127 ods. 5 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „pravosť podpisu člena veriteľského výboru ...

97.

V § 131 ods. 2 písm. d) sa za slovo „výbor“ pripájajú tieto slová: „alebo na návrh veriteľa ...

98.

§ 134 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Dlžník je povinný poskytnúť zabezpečenému veriteľovi bezodkladne a bezodplatne všetku ...

99.

V § 135 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ku dňu začatia reštrukturalizačného ...

100.

V § 135 ods. 2 písm. b) sa za slovo „časti“ vkladajú slová „alebo prevod podstatnej časti ...

101.

V § 137 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“.

102.

§ 137 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Pre každú zabezpečenú pohľadávku, pri ktorej možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, ...

103.

V § 138 ods. 1 druhej vete sa slovo „zaradí“ nahrádza slovami „môže zaradiť“.

104.

V § 138 ods. 2 sa slová „Podriadené pohľadávky, pohľadávky z bezodplatných právnych úkonov“ ...

105.

V § 146 ods. 5 druhá veta znie: „Právo hlasovať má každý účastník plánu zaradený do niektorej ...

106.

V § 148 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
každá skupina pre zabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu,“.

107.

V § 148 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za skupinu súhlasiacu s plánom sa považuje tiež ...

108.

V § 152 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „v deň začatia reštrukturalizačného ...

109.

V § 155 ods. 4 sa slová „Ak plán neurčuje inak, plánom“ nahrádzajú slovami „Plánom“.

110.

§ 159 vrátane nadpisu znie:

„§ 159 Nesplnenie plánu Ak dlžník alebo preberajúca osoba ani do 30 dní od doručenia výzvy ...

111.

V § 167 ods. 3 sa slová „môže súd ustanoviť len osobu zapísanú do zoznamu správcov“ nahrádzajú ...

112.

V § 167 ods. 5 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

113.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (Mimoriadne vydanie ...

114.

V § 176 ods. 1 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

115.

V § 176 ods. 2 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

116.

V § 198 ods. 1 druhej vete sa za slovo „uzneseniu“ vkladajú slová „vydanom v konkurznom konaní, ...

117.

§ 198 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Vo výroku uznesenia sa vždy uvedie zákonný dôvod rozhodnutia, ak vyplýva z tohto zákona. (4) Rozhodnutie, ...

118.

Nadpis pod § 200 znie: „Vypočutie“.

119.

V § 200 sa vkladá odsek 1, ktorý znie:

„(1) Súd v konaní podľa tohto zákona môže aj bez nariadenia pojednávania nariadiť vypočutie ...

Doterajší text § 200 sa označuje ako odsek 2.

120.

V § 203 poslednej vete sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

121.

Za § 203 sa vkladá § 203a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 203a Lehoty (1) Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej ...

122.

V § 204 písm. g) sa slová „a vzory tlačív pre súhrnné prehľady“ nahrádzajú slovami „a ...

123.

V § 205 sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „okrem ustanovení o reštrukturalizácii“.

124.

§ 206 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak sa v tomto zákone používa pojem „životné minimum“, rozumie sa tým životné minimum ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

„34) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých ...

125.

Za § 206 sa vkladá § 206a, ktorý znie:

„§ 206a (1) Konania začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ...

126.

§ 207 znie:

„§ 207 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 88 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „alebo s nimi súvisiace“ a na konci sa pripájajú ...

2.

§ 374c znie:

„§ 374c Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

3.

Názov prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 47 ods. 3 druhá veta znie: „Do doručenia poverenia súdu na vykonanie exekúcie má však exekútor ...

2.

§ 141 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak po doručení dražobnej vyhlášky podá povinný opakovaný návrh na odklad exekúcie, ...

3.

V § 196 sa za slová „zvyšuje sa jeho odmena“ vkladajú slová „a náhrady určené podľa tohto ...

4.

§ 203 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že na majetok povinného bol vyhlásený konkurz, nevyhnutné ...

5.

§ 241 znie:

„§ 241 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

6.

Názov prílohy č. 3 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. IV

Zákon č. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak súd začne konkurzné konanie bez návrhu podľa osobitného predpisu,33a) považuje sa deň ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) Napríklad § 131 ods. 2 a 4, § 154 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ...

Čl. V

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

1.

V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a súvisiacich“ a na konci sa vkladá čiarka a slová „ak ...

2.

V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a súvisiacich“ a za slová „bezpodielového spoluvlastníctva ...

Čl. VI

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 26 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné ...

2.

Za § 155i sa vkladá § 155j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 155j Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012 Ustanovenie § 26 ods. ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem článku I bodov 4, 7 a 9, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore