Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 348/2011 účinný od 01.01.2013


Platnosť od: 22.10.2011
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Poisťovníctvo, Všeobecné súdnictvo, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD152 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 348/2011 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 348/2011 s účinnosťou od 01.01.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 sa za slovo „celok“ vkladá čiarka a slová „rozpočtová organizácia a príspevková ...

2.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo“.

3.

V § 3 ods. 2 prvá veta znie: „Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po ...

4.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťa slovo „splatných“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Pri stanovení ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
§ 408a Obchodného zákonníka.“.

5.

V § 9 ods. 2 sa za slová „fyzická osoba“ vkladajú slová „alebo blízka osoba fyzickej osoby“. ...

6.

V § 11 ods. 1 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“ a slová „likvidátor ...

7.

V § 11 ods. 2 sa v celom texte slovo „úpadku“ nahrádza slovom „predlžení“.

8.

V § 11 odsek 3 znie:

„(3) Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak môže odôvodnene predpokladať ...

9.

V § 11 odsek 4 znie:

„(4) Osobe, ktorá počas štyroch rokov pred začatím konkurzného konania vo funkcii štatutárneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie:

„3a)
§ 108 ods. 1 a § 162 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

10.

V § 12 ods. 1 sa za slovo „navrhovateľa“ vkladá čiarka a slová „ktorý nie je orgánom verejnej ...

11.

V § 12 odsek 2 znie:

„(2) Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva veriteľ, v návrhu je povinný uviesť skutočnosti, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:

„4a) § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...

12.

V § 13 ods. 1 sa za slovo „odmietne“ vkladajú slová „alebo súd nezačne konkurzné konanie ...

13.

V § 13 ods. 2 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

14.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, ...

15.

V § 14 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

16.

V § 14 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.“.

17.

V § 14 ods. 6 sa za slovo „uznesenia“ vkladá čiarka a slová „o zastavení konkurzného konania“ ...

18.

V § 16 ods. 2 sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.

19.

V § 17 ods. 1 sa slovo „zaplatil“ nahrádza slovom „zanikli“.

20.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Vyhlásenie konkurzu na návrh veriteľa (1) Ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa, a) súd ...

21.

V § 20 ods. 1 sa slová „30 dní od ustanovenia“ nahrádzajú slovami „10 dní od podania záverečnej ...

22.

V § 20 ods. 3 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

23.

V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Predbežný správca zisťuje, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov ...

24.

V § 21 ods. 2 prvej vete sa za slová „zoznam záväzkov dlžníka“ vkladá čiarka a slová „zoznam ...

25.

V § 21 ods. 3 sa slovo „piatich“ nahrádza číslom „30“, slovo „zastavilo“ sa nahrádza ...

26.

V § 22 ods. 1 sa za slová „prihlásenia pohľadávok“ vkladajú slová „odkazom na príslušné ...

27.

V § 22 ods. 2 sa za slovo „správcovi,“ vkladajú slová „príslušnému registrovému súdu,“. ...

28.

V § 22 sa vypúšťa odsek 3.

29.

V § 25 ods. 2 prvej vete sa za slovo „konania“ vkladajú slová „musí obsahovať odkaz na príslušné ...

30.

V § 25 ods. 4 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

31.

V § 26 ods. 2 sa za slová „prechodu pohľadávky“ vkladajú slová „musí obsahovať odkaz na ...

32.

V § 26 ods. 3 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

33.

§ 27 vrátane nadpisu znie:

„§ 27 Zánik postavenia účastníka (1) Postavenie účastníka veriteľovi zanikne v rozsahu ním ...

34.

§ 28 až 32 vrátane nadpisov znejú:

„§ 28 Prihlasovanie pohľadávok (1) Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a ...

35.

V § 34 odsek 1 znie:

„(1) Prvú schôdzu veriteľov zvoláva správca do 55 dní od vyhlásenia konkurzu tak, aby sa konala ...

36.

V § 35 ods. 4 prvá veta znie: „Ak súd nerozhodol inak, právo hlasovať na schôdzi veriteľov ...

37.

V § 35 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Veriteľ pohľadávky spojenej ...

38.

V § 36 ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

39.

V § 36 ods. 1 písm. b) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.

40.

V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
výmenu správcu schváli trojštvrtinová väčšina hlasov všetkých veriteľov.“.

41.

V § 36 ods. 4 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

42.

V § 37 ods. 5 sa číslo „30“ nahrádza číslom „90“.

43.

V § 38 ods. 1 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „pravosť podpisu člena veriteľského výboru ...

44.

V § 42 ods. 2 sa v celom texte slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

45.

V § 46 ods. 1 a 2 sa odkaz „22“ nahrádza odkazom „1a“ a poznámka pod čiarou k odkazu 22 ...

46.

V § 47 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „V týchto konaniach však lehota pre správcu na ...

47.

V § 48 sa slová „sa vyplatí“ nahrádzajú slovami „exekútor alebo iný vymáhajúci orgán ...

48.

V § 50 ods. 2 sa za slová „vyhlásenia konkurzu“ vkladajú slová „alebo v čase ukončenia ...

49.

V § 54 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Proti pohľadávke zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

50.

V § 57 ods. 2 sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.

51.

§ 57 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak pred vyhlásením konkurzu prebiehalo reštrukturalizačné konanie, počas ktorého bol vyhlásený ...

52.

V § 62 ods. 6 sa za slovo „správca“ vkladajú slová „alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky“. ...

53.

V § 74 ods. 5 sa suma „165 969,59 eura“ nahrádza sumou „165 000 eur“ a v tretej vete sa slovo ...

54.

Za § 74 sa vkladá § 74a, ktorý znie:

„§ 74a (1) Správca vyzve osoby, pri ktorých má za to, že porušili povinnosť včas podať návrh ...

55.

V § 75 ods. 12 sa suma „3 319,39 eura“ nahrádza sumou „3 300 eur“ a v štvrtej vete sa slovo ...

56.

V § 76 ods. 2 sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.

57.

V § 77 ods. 1 sa za slovo „Jednotlivé“ vkladá slovo „súpisové“.

58.

V § 77 ods. 3 sa slovo „položkách“ nahrádza slovami „súpisových zložkách“.

59.

§ 78 vrátane nadpisu znie:

„§ 78 Vylučovacia žaloba (1) Do súpisu správca zapisuje aj majetok, ktorého zahrnutie do všeobecnej ...

60.

V § 79 odsek 1 znie:

„(1) Pred tým, ako správca zapíše majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu do súpisu, ...

61.

§ 87 vrátane nadpisu znie:

„§ 87 Pohľadávky proti podstate (1) Pohľadávky proti podstate sú pohľadávky proti všeobecnej ...

62.

V § 88 odsek 1 znie:

„(1) Správca s odbornou starostlivosťou zhodnotí možnosť pokračovať v prevádzkovaní podniku ...

63.

V § 88 odsek 4 znie:

„(4) Ak správca pokračuje v prevádzkovaní podniku, majetok patriaci k podniku môže zapísať ...

64.

V § 88 sa vypúšťajú odseky 5 až 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 5.

65.

V § 88 ods. 5 sa číslo „9“ nahrádza číslom „4“.

66.

V § 93 odsek 2 znie:

„(2) Speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva ...

67.

V § 93 ods. 3 sa za slová „tejto veci“ vkladá čiarka a slová „ibaže vedel alebo musel vedieť, ...

68.

V § 94 sa slová „podstate priradených k súpisovým zložkám majetku tvoriacich jeho oddelenú ...

69.

V § 95 ods. 1 sa slová „podstate priradených k súpisovým zložkám majetku tvoriacich všeobecnú ...

70.

V § 95 ods. 2 sa odkaz „22“ nahrádza odkazom „1a“.

71.

§ 95 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Tak isto ako podriadená pohľadávka sa uspokojí tiež zmluvná pokuta a pohľadávka, ktorá ...

72.

§ 96 až 98 vrátane nadpisov znejú:

„§ 96 Rozvrh (1) Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené ...

73.

V § 101 ods. 1 sa vypúšťa slovo „popretých“.

74.

V § 101 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

75.

V § 102 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Súd rozhodne aj bez návrhu o zrušení konkurzu, ak zistí, že tu nie sú predpoklady na konkurz; ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

76.

V § 102 ods. 4 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

77.

V § 103 ods. 1 prvá veta znie: „Konkurz sa zrušuje tiež uznesením, ktorým odvolací súd rozhodnutie ...

78.

V § 105 sa slovo „prihlášok“ nahrádza slovom „pohľadávok“.

79.

V § 110 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) podrobné zhodnotenie právnych úkonov dlžníka, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou ...

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

80.

V § 111 ods. 1 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

81.

V § 113 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Iné rozhodnutia alebo písomnosti súdu vydané ...

82.

V § 116 odsek 4 znie:

„(4) V uznesení o povolení reštrukturalizácie súd ustanoví správcu, vyzve veriteľov, aby v ...

83.

V § 116 ods. 5 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

84.

V § 120 ods. 2 prvej vete sa za slovo „konania,“ vkladajú slová „pracovnoprávne nároky, na ...

85.

§ 121 a 122 vrátane nadpisov znejú:

„§ 121 Prihlasovanie pohľadávok Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi ...

86.

V § 123 ods. 1 sa vypúšťa slovo „konečný“.

87.

V § 123 odsek 2 znie:

„(2) Po vyhotovení zoznamu pohľadávok správca bezodkladne doručí jeden rovnopis zoznamu pohľadávok ...

88.

V § 123 ods. 3 sa vypúšťa slovo „konečný“.

89.

V § 123 ods. 4 sa v celom texte vypúšťa slovo „konečného“.

90.

V § 124 ods. 3 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

91.

V § 124 odsek 4 znie:

„(4) Veriteľ popretej pohľadávky sa môže do 30 dní od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok ...

92.

V § 124 odsek 7 znie:

„(7) Kým neuplynula lehota na podanie žaloby na určenie pohľadávky alebo kým súd právoplatne ...

93.

§ 125 sa vypúšťa.

94.

V § 126 ods. 1 sa slovo „prvý“ nahrádza slovom „druhý“ a slovo „piaty“ nahrádza slovom ...

95.

V § 126 odsek 3 znie:

„(3) Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja veritelia oprávnení ...

96.

V § 127 ods. 5 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „pravosť podpisu člena veriteľského výboru ...

97.

V § 131 ods. 2 písm. d) sa za slovo „výbor“ pripájajú tieto slová: „alebo na návrh veriteľa ...

98.

§ 134 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Dlžník je povinný poskytnúť zabezpečenému veriteľovi bezodkladne a bezodplatne všetku ...

99.

V § 135 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ku dňu začatia reštrukturalizačného ...

100.

V § 135 ods. 2 písm. b) sa za slovo „časti“ vkladajú slová „alebo prevod podstatnej časti ...

101.

V § 137 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“.

102.

§ 137 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Pre každú zabezpečenú pohľadávku, pri ktorej možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, ...

103.

V § 138 ods. 1 druhej vete sa slovo „zaradí“ nahrádza slovami „môže zaradiť“.

104.

V § 138 ods. 2 sa slová „Podriadené pohľadávky, pohľadávky z bezodplatných právnych úkonov“ ...

105.

V § 146 ods. 5 druhá veta znie: „Právo hlasovať má každý účastník plánu zaradený do niektorej ...

106.

V § 148 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
každá skupina pre zabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu,“.

107.

V § 148 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za skupinu súhlasiacu s plánom sa považuje tiež ...

108.

V § 152 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „v deň začatia reštrukturalizačného ...

109.

V § 155 ods. 4 sa slová „Ak plán neurčuje inak, plánom“ nahrádzajú slovami „Plánom“.

110.

§ 159 vrátane nadpisu znie:

„§ 159 Nesplnenie plánu Ak dlžník alebo preberajúca osoba ani do 30 dní od doručenia výzvy ...

111.

V § 167 ods. 3 sa slová „môže súd ustanoviť len osobu zapísanú do zoznamu správcov“ nahrádzajú ...

112.

V § 167 ods. 5 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

113.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26) Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (Mimoriadne vydanie ...

114.

V § 176 ods. 1 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

115.

V § 176 ods. 2 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

116.

V § 198 ods. 1 druhej vete sa za slovo „uzneseniu“ vkladajú slová „vydanom v konkurznom konaní, ...

117.

§ 198 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Vo výroku uznesenia sa vždy uvedie zákonný dôvod rozhodnutia, ak vyplýva z tohto zákona. (4) Rozhodnutie, ...

118.

Nadpis pod § 200 znie: „Vypočutie“.

119.

V § 200 sa vkladá odsek 1, ktorý znie:

„(1) Súd v konaní podľa tohto zákona môže aj bez nariadenia pojednávania nariadiť vypočutie ...

Doterajší text § 200 sa označuje ako odsek 2.

120.

V § 203 poslednej vete sa slovo „môže“ nahrádza slovami „je oprávnený“.

121.

Za § 203 sa vkladá § 203a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 203a Lehoty (1) Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej ...

122.

V § 204 písm. g) sa slová „a vzory tlačív pre súhrnné prehľady“ nahrádzajú slovami „a ...

123.

V § 205 sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „okrem ustanovení o reštrukturalizácii“.

124.

§ 206 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak sa v tomto zákone používa pojem „životné minimum“, rozumie sa tým životné minimum ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

„34) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých ...

125.

Za § 206 sa vkladá § 206a, ktorý znie:

„§ 206a (1) Konania začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ...

126.

§ 207 znie:

„§ 207 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 88 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „alebo s nimi súvisiace“ a na konci sa pripájajú ...

2.

§ 374c znie:

„§ 374c Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

3.

Názov prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 47 ods. 3 druhá veta znie: „Do doručenia poverenia súdu na vykonanie exekúcie má však exekútor ...

2.

§ 141 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak po doručení dražobnej vyhlášky podá povinný opakovaný návrh na odklad exekúcie, ...

3.

V § 196 sa za slová „zvyšuje sa jeho odmena“ vkladajú slová „a náhrady určené podľa tohto ...

4.

§ 203 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že na majetok povinného bol vyhlásený konkurz, nevyhnutné ...

5.

§ 241 znie:

„§ 241 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

6.

Názov prílohy č. 3 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. IV

Zákon č. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak súd začne konkurzné konanie bez návrhu podľa osobitného predpisu,33a) považuje sa deň ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) Napríklad § 131 ods. 2 a 4, § 154 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ...

Čl. V

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

1.

V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a súvisiacich“ a na konci sa vkladá čiarka a slová „ak ...

2.

V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a súvisiacich“ a za slová „bezpodielového spoluvlastníctva ...

Čl. VI

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 26 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné ...

2.

Za § 155i sa vkladá § 155j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 155j Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012 Ustanovenie § 26 ods. ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem článku I bodov 4, 7 a 9, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore