Zákon, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 346/2010 účinný od 01.09.2010

Platnosť od: 31.08.2010
Účinnosť od: 01.09.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD6DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 346/2010 účinný od 01.09.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 346/2010 s účinnosťou od 01.09.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z. a zákona č. 224/2010 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 241 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
obžalobu odmietne a vráti vec prokurátorovi, ak zistí závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu,“.

2.
V § 244 ods. 1 písmeno h) znie:

„h)
obžalobu odmietne a vráti vec prokurátorovi, ak zistí závažné procesné chyby, najmä že boli porušené ustanovenia zabezpečujúce práva obhajoby,“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore