Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 344/1992 účinný od 01.01.1993

Platnosť od: 30.06.1992
Účinnosť od: 01.01.1993
Autor: Česká národní rada
Oblasť: Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 344/1992 účinný od 01.01.1993
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 344/1992 s účinnosťou od 01.01.1993
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

České národní rady

o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1
(1)

Zřizuje se katastr nemovitostí České republiky (dále jen „katastr“).

(2)

Katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice (dále jen „nemovitosti“) zahrnující ...

§ 2
(1)

V katastru se evidují

a)

katastrální území,

b)

pozemky členěné podle druhů, a to orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, ...

c)

stavby spojené se zemí pevným základem, a to

1.

stavby, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo,

2.

stavby, kterým popisné nebo evidenční číslo přiděleno nebylo,

aa) seskupené na pozemku téhož vlastníka a užívané pro jiné než bytové účely, s výjimkou ...

bb) jejichž obvod tvoří vlastnickou hranici nebo hranici druhu pozemku a které jsou na pozemcích ...

d)

byty a nebytové prostory ve vlastnictví osob, a to jen v souboru popisných informací; na tyto případy ...

e)

právní vztahy,

f)

nájmy a výpůjčky zemědělských a lesních pozemků, jestliže trvají nebo mají trvat alespoň ...

(2)

Nemovitosti důležité z hlediska obrany, vnitřního pořádku a bezpečnosti státu, jakož i právní ...

§ 3
a)

geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katastrálních území,

b)

parcelní čísla, druhy a výměry pozemků, popisná a evidenční čísla staveb, vybrané údaje ...

c)

údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnících nemovitostí (dále jen „vlastníci“) ...

d)

údaje o podrobných polohových bodových polích,

e)

místní a pomístní názvosloví.3)

§ 4
(1)

Obsah katastru je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území.

(2)

Katastrální operát tvoří

a)

soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních ...

b)

soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, ...

c)

souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru,

d)

dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, ...

e)

sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí státních orgánů, smlouvy a jiné listiny, na jejichž ...

§ 5
(1)

Všechny nemovitosti musí být v listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru, uvedeny ...

(2)

Katastrální úřad přezkoumá listinu, která je podkladem pro povolení vkladu do katastru, z hlediska ...

(3)

Na zjištěné nedostatky v listinách upozorní katastrální úřad toho, kdo listinu předložil, ...

(4)

Katastrální úřad vyznačí nejpozději následující pracovní den po doručení listiny, na jejímž ...

(5)

Katastrální úřad provede

a)

vklad5) údajů o právních vztazích do katastru na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ...

b)

záznam6) údajů o právních vztazích do katastru do 30 dnů po doručení rozhodnutí státního ...

c)

poznámku7) v katastru do 30 dnů po doručení oznámení státního orgánu nebo oznámení osoby, ...

d)

vyznačení nájmů a výpůjček podle § 2 písm. f) do katastru do 30 dnů po doručení listiny.

(6)

Vznik, změna nebo zánik právního vztahu na základě právní skutečnosti nebo jednostranného ...

(7)

Pro zápis nových staveb, reálně oddělovaných částí nemovitostí, jakož i věcného břemene ...

(8)

Jako vlastník novostavby, která je předmětem evidování v katastru, zapisuje se stavebník uvedený ...

(9)

Právní vztahy nemohou být dotčeny revizí údajů katastru, opravou chyb v katastrálním operátu ...

§ 6
(1)

Katastrální úřad prověřuje ve lhůtách stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním ...

(2)

Zjištěné nedostatky odstraňuje katastrální úřad v součinnosti s vlastníky a jinými oprávněnými, ...

§ 7
(1)

Katastrální úřad reviduje zpravidla v pětiletých cyklech soulad údajů katastru se skutečným ...

(2)

O výsledku revize katastru se sepíše protokol.

§ 8
(1)

Katastrální úřad i bez návrhu opraví

a)

údaje katastru, pokud jsou v rozporu s předloženými listinami, které byly podkladem k zápisu, ...

b)

v součinnosti s vlastníky a jinými oprávněnými chybné zákresy hranic pozemků v katastrálních ...

c)

v součinnosti se státními orgány, obcemi, vlastníky a jinými oprávněnými chybné údaje v katastru, ...

(2)

Ten, jehož práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti se týkají katastru, má právo kdykoli ...

(3)

Katastrální úřad provede opravu podle odstavce 2 do 30 dnů, ve zvláště odůvodněných případech ...

(4)

Katastrální úřad vyrozumí o provedené opravě osoby, jichž se oprava v katastrálním operátu ...

§ 9

Katastrální úřad ověřuje opisy nebo kopie listin o právních vztazích ze sbírky listin katastru ...

§ 10
(1)

Vlastníci a jiní oprávnění jsou povinni

a)

zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce, ...

b)

označit ve stanovené lhůtě, ne však kratší 30 dnů, trvalým způsobem a na vlastní náklad ...

c)

na vyzvání doplnit chybějící údaje a odstranit chyby v jimi vyhotovených listinách, které předkládají ...

d)

ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do ...

e)

na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě, ne však kratší 30 dnů, příslušné listiny pro ...

(2)

Pokud vlastník nebo jiný oprávněný neoznačí hranice pozemků podle odstavce 1 písm. b), může ...

§ 11
(1)

Obce

a)

vyhlašují ve svém územním obvodu, způsobem v místě obvyklým, na základě oznámení katastrálního ...

b)

pečují o trvalé označení územních hranic obcí a na vyzvání katastrálního úřadu je označí ...

c)

spolupracují s katastrálním úřadem při provádění revize katastru a při obnově katastrálního ...

d)

zasílají katastrálnímu úřadu svá rozhodnutí týkající se nemovitostí vydaná při výkonu ...

e)

vyjadřují se ke změnám v pomístním názvosloví.

(2)

Pokud obec neoznačí hranice podle odstavce 1 písm. b), může katastrální úřad rozhodnout, že ...

§ 12

Státní orgány spolupracují s katastrálními úřady při výkonu státní správy na úseku katastru. ...

§ 13
(1)

Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru geodetických informací a nového souboru ...

(2)

K obnově katastrálního operátu novým mapováním se přistoupí tehdy, jestliže geometrické určení ...

(3)

Obnovu katastrálního operátu zahájí katastrální úřad bez návrhu a oznámí to dotčené obci. ...

§ 14
(1)

Zjišťování průběhu hranic pro obnovu katastrálního operátu podle skutečného stavu v terénu ...

(2)

Zjišťování hranic provádí komise složená z pracovníků katastrálního úřadu a ze zástupců ...

(3)

Zjišťování hranic se provádí za účasti pozvaných vlastníků a jiných oprávněných nebo ...

(4)

Předseda komise je povinen při zjišťování hranic upozornit na nesoulad skutečného průběhu ...

(5)

O výsledcích zjišťování hranic sepíše předseda komise protokol.Vlastníci a jiní oprávnění ...

(6)

Pokud dojde k rozporu ve tvrzení vlastníků a jiných oprávněných nebo jejich zástupců o průběhu ...

(7)

Pokud jsou hranice katastrálního území totožné se státními hranicemi, poskytne údaje o jejich ...

(8)

Nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávněného ani jejich zástupce při zjišťování ...

§ 15
(1)

Základem vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací jsou geodetické a kartografické ...

(2)

Vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací se provádí na celém katastrálním ...

§ 16
(1)

Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 30 dnů nový soubor geodetických informací a soubor ...

(2)

Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu. ...

(3)

Vlastníci a jiní oprávnění mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo vyložení obnoveného ...

(4)

Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách je možno podat odvolání k zeměměřickému ...

§ 17
(1)

Pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu obnoveného katastrálního operátu podány námitky ...

(2)

Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát ...

§ 18
(1)

Geodetické práce pro účely katastru slouží k vytváření měřických podkladů pro provádění ...

(2)

Geometrickým základem geodetických prací jsou body polohového bodového pole, určené v souřadnicovém ...

§ 19
(1)

Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru, ...

(2)

Geometrický plán musí být ověřen,13) že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným ...

§ 20

Údaje katastru, a to parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení ...

§ 21
(1)

Katastr je veřejný a každý má právo do něj za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu ...

(2)

Veřejnost katastrálního operátu je možno omezit jen z důvodů stanovených zákonem.14)

§ 22
(1)

Katastrální úřad na požádání vyhotoví ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných ...

(2)

Výpisy, opisy nebo kopie z katastrálního operátu, jakož i identifikace parcel vyhotovené katastrálním ...

(3)

Z katastru se poskytují i údaje pro jiné informační systémy a pro další účely.

§ 23
a)

na opakovanou výzvu katastrálního úřadu se nedostaví bez náležité omluvy nebo závažného ...

b)

na vyzvání katastrálního úřadu neoznačí stanoveným způsobem nesporné vlastnické hranice ...

c)

na vyzvání nepředloží ve stanovené lhůtě příslušné listiny a geometrické plány pro zápis ...

d)

neohlásí katastrálnímu úřadu ve lhůtě stanovené tímto zákonem změny údajů katastru týkající ...

e)

ohlásí katastrálnímu úřadu nepravdivé údaje katastru týkající se nemovitostí, jejichž je ...

f)

neoprávněně změní údaje v katastru,

g)

poškodí katastrální operát,

h)

poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku bodu podrobného polohového bodového ...

§ 24
a)

pokutu do výše trojnásobku minimální mzdy15) za jednání uvedená v § 23 písm. a) až d),

b)

pokutu do výše pětinásobku minimální mzdy15) za jednání uvedená v § 23 písm. e) až h).

§ 25
(1)

Za porušení pořádku na úseku katastru podle § 23 písm. a) až d), kterého se dopustí fyzická ...

(2)

Za porušení pořádku na úseku katastru podle § 23 písm. e) až h), kterého se dopustí fyzická ...

(3)

Při stanovení výše pokuty podle odstavců 1 a 2 přihlédne katastrální úřad k závažnosti ...

(4)

Pokutu podle odstavců 1 a 2 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se katastrální úřad o porušení ...

(5)

Pokuta podle odstavců 1 a 2 je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž ...

§ 26

Není-li v zákoně stanoveno jinak, platí pro projednávání přestupků podle § 24 tohoto zákona ...

§ 27
a)

pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky ...

b)

parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen ...

c)

geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území určení tvaru a rozměru nemovitosti ...

d)

polohovým určením nemovitosti a katastrálního území určení jejich polohy ve vztahu k ostatním ...

e)

výměrou parcely vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných ...

f)

katastrálním územím technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně ...

g)

katastrální mapou polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti ...

h)

identifikací parcel porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v operátu katastru se zápisem, ...

§ 28

Pracovníci katastrálního úřadu a členové komise (§ 14 odst. 2) jsou při své činnosti oprávněni ...

§ 29
(1)

Od účinnosti tohoto zákona se operát evidence nemovitostí považuje za katastrální operát.

(2)

Nemovitosti jsou v katastru evidovány podle dosavadních předpisů, pokud nebyly dotčeny změnou ...

(3)

Zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších ...

(4)

Katastrální úřady mají v úschově pozemkové a železniční knihy a operát bývalého pozemkového ...

§ 30
a)

předmět a obsah katastru,

b)

činnost při správě katastru a obnově katastrálního operátu,

c)

geodetické práce pro účely katastru, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic ...

d)

označování územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem,

e)

poskytování údajů z katastru.

§ 31
1.

Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění zákona ČNR č. 157/1983 Sb.

2.

Ustanovení § 37 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

3.

Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. ...

4.

Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 4000/1975-22 pro vyhotovování geometrických ...

5.

Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 2600/1981-22 pro tvorbu Základní ...

6.

Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 900/1986-21, kterými se mění směrnice ...

7.

Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 1300/1985-21 o způsobu zápisu osobního ...

§ 32

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
 • 2)  § 55 odst. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební ...
 • 3)  ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii.
 • 4)  § 5 zákona č. 265/1992 Sb.
 • 5)  § 2 až 6 zákona č. 265/1992 Sb.
 • 6)  § 7 a 8 zákona č. 265/1992 Sb.
 • 7)  § 9 a 10 zákona č. 265/1992 Sb.
 • 8)  Například § 134, 135a, 135b občanského zákoníku.
 • 9)  § 69 a 99 občanského soudního řádu.
 • 10)  Vyhláška č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů.
 • 11)  § 21 a násl. zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších ...
 • 12)  Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • 13)  § 8 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.
 • 14)  Např. zákon č. 102/1971 Sb., o státním tajemství, ve znění pozdějších předpisů.
 • 15)  Nařízení vlády ČSFR č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.
 • 16)  Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní ...
 • 17)  § 15 a 19 zákona č. 46/1971 Sb.
 • 18)  Zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
Načítavam znenie...
MENU
Hore