Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 340/2015 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 03.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Životné prostredie, Poplatkové právo, Ochrana životného prostredia, Správne poplatky, Priestupkové konanie, Príroda a krajina, Informácie a informačný systém, Priestupkové konanie, konanie o sťažnostiach, Pošta a telekomunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 340/2015 účinný od 01.01.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 340/2015 s účinnosťou od 01.01.2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 11 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „osobitného“.

2.

V § 21c ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vymedzených zákonom“.

3.

V § 21c ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch ...

4.

V § 21c ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27ea znie:

„27ea) § 8 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. ...

5.

V § 21c ods. 1 písmeno f) znie:

„f) ktorú má k dispozícii kultúrna inštitúcia; to neplatí pre informáciu, ktorú má k dispozícii ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27i sa vypúšťa.

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 27g sa citácia „§ 3 ods. 1 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, ...

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 27j sa citácia „§ 28 písm. a) výnosu Ministerstva financií Slovenskej ...

9.

V § 21c sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i) ktorej sprístupnenie obmedzujú vo vzťahu k vymedzeným subjektom osobitné prepisy27ka) alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27ka a 27kb znejú:

„27ka) Napríklad § 55aa zákona č. 153/2001 Z. z. v znení zákona č. 192/2011 Z. z., § 10 ods. ...

10.

§ 21d znie:

„§ 21d (1) Povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27la znie:

„27la)
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.“.

11.

V § 21e odsek 1 znie:

„(1) Povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia všetkým ...

12.

V § 21e odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak je obmedzenie opakovaného použitia nevyhnutné na zabezpečenie ...

13.

V § 21f ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak povinná osoba zverejní informácie na účel ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27ma znie:

„27ma)
§ 76 zákona č. 185/2015 Z. z.“.

14.

V § 21f ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

15.

V § 21f ods. 4 sa slová „sú najmä“ nahrádzajú slovami „môžu byť najmä“.

16.

V § 21f ods. 5 sa za slovo „boli“ vkladajú slová „v súlade so štandardmi pre informačné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27n) znie:

„27n)
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.“.

17.

V § 21f odsek 8 znie:

„(8) Ak povinná osoba zruší alebo zmení podmienky opakovaného použitia informácií, bez zbytočného ...

18.

V § 21g odsek 1 znie:

„(1) Povinná osoba sprístupňuje informácie na účely ich opakovaného použitia v podobe a spôsobom, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27na až 27nc znejú:

„27na) § 52 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. v znení výnosu ...

19.

V poznámke pod čiarou k odkazu 27o sa citácia „výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky ...

20.

V § 21g ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Povinná osoba nemá povinnosť pokračovať vo ...

21.

V § 21i ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť oznámiť, kto je nositeľom práva duševného ...

22.

V § 21j ods. 2 sa slovo „prístupné“ nahrádza slovom „prípustné“ a na konci sa pripájajú ...

23.

§ 21k znie:

„§ 21k (1) Úhrada za opakované použitie informácií je príjmom povinnej osoby a môže byť ...

24.

V poznámke pod čiarou k odkazu 27p sa citácia „§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových ...

25.

Za § 21k sa vkladá § 21l, ktorý znie:

„§ 21l Na účely podávania správ inštitúciám Európskej únie povinné osoby poskytnú Ministerstvu ...

26.

Za § 22e sa vkladá § 22f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016 Dohoda medzi povinnou osobou ...

27.

Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa mení smernica ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore