Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 34/2014 účinný od 27.02.2014

Platnosť od: 22.02.2014
Účinnosť od: 27.02.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Verejné obstarávanie, Ochrana životného prostredia, Vlastnícke práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 34/2014 účinný od 27.02.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 34/2014 s účinnosťou od 27.02.2014

Legislatívny proces k zákonu 34/2014

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 ...

1.

V § 9 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri ...

2.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely ...

3.

V § 12 ods. 2 písm. a) sa za slovo „pôdu“ vkladajú slová „a vinice“.

4.

V § 12 ods. 2 písmeno l) znie:

„l) zaplatiť odvod za trvalé odňatie alebo dočasné odňatie najkvalitnejšej poľnohospodárskej ...

5.

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Povinnosť zaplatiť odvod sa vzťahuje aj na toho, kto zabral poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia ...

6.

V § 17 ods. 5 písm. f) sa za slovo „samosprávy;“ vkladajú slová „ak sa navrhuje odňatie ...

7.

V § 17 ods. 5 písm. h) sa za slovom „pôde“ čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto ...

8.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí je podkladom na vydanie stavebného povolenia podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

„11b) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...

9.

V § 27a sa vypúšťajú slová „výšku odvodu,“.

10.

Za § 29b sa vkladá § 29c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 27. februára 2014 Konania začaté pred ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...

1.

V § 21 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „lesných pozemkov“ sa vkladajú ...

2.

V § 22 odsek 2 znie:

„(2) Ak ide o druh poľnohospodárskej pôdy – vinicu, vzťahuje sa odsek 1 aj na vinice v zastavanom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 52 sa vypúšťa.

3.

V § 22 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Odvod podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Čl. III

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 1 ods. 2 sa dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z) na zákazku na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6aaa znie:

„6aaa) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým ...

2.

V § 1 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „zákazku“ vkladajú slová „a zákazku podľa § 9 ods. ...

3.

V § 1 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) tvorba, výroba, oprava alebo údržba scénických a kostýmových výprav, dodanie tovaru alebo ...

4.

V § 1 ods. 3 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) až i), ktoré znejú:

„g) tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy pre verejného obstarávateľa, ...

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená j) a k).

Poznámky pod čiarou k odkazom 6ac, 6ad a 6af až 6ah znejú:

„6ac) § 3 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej ...

5.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, ...

6.

V § 9 odsek 9 znie:

„(9) Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ...

7.

V § 46 odsek 2 znie:

„(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky ...

8.

V § 96 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Lehota podľa prvej vety neplynie počas štátnych ...

9.

V § 98 odsek 1 znie:

„(1) Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov, s ...

10.

V § 100 odsek 1 znie:

„(1) Pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti ...

11.

V § 100 ods. 3 sa za slová „pri zadávaní podlimitnej zákazky použiť elektronickú aukciu“ ...

12.

V § 100 sa odsek 6 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné a zápisnica sa neodosiela.“. ...

13.

V § 101 odsek 1 znie:

„(1) Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov, s ...

14.

V § 101 odsek 3 znie:

„(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na použitie priameho rokovacieho konania podľa odseku 1 ...

15.

V § 102 odsek 2 znie:

„(2) Informáciu o uzavretí zmluvy podľa odseku 1 je verejný obstarávateľ povinný posielať ...

16.

V § 136 ods. 9 písmeno b) znie:

„b) bolo všetkým uchádzačom, záujemcom a účastníkom, ktorí boli vylúčení, doručené oznámenie ...

17.

V § 136 ods. 9 písmeno e) znie:

„e) bolo všetkým uchádzačom a účastníkom, ktorých ponuky alebo návrhy sa vyhodnocovali, doručené ...

18.

V § 155m ods. 12 sa vypúšťa prvá veta.

19.

V § 155m ods. 13 sa slová „pred zriadením elektronického trhoviska“ nahrádzajú slovami „po ...

20.

Za § 155m sa vkladá § 155n, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 155n Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 27. februára 2014 (1) Verejná súťaž, ...

Čl. IV

Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z. a zákona ...

V § 37 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) vydáva odborné stanovisko k zmene druhu pozemku vinice a k odňatiu vinice podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) § 9 ods. 3 písm. a) a § 17 ods. 5 písm. h) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní ...

Čl. V

Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 4 ods. 1 sa slová „všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností;“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)
§ 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.

2.

V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slová „nehnuteľnosť“ vkladajú slová „alebo spoločne obhospodarované ...

3.

V § 9 ods. 7 sa slovo „môže“ v prípade prvého použitia vo vete nahrádza slovom „musí“. ...

4.

V § 14 ods. 1 sa slová „v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle alebo na ...

5.

V § 18 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

6.

V § 27 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

7.

V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

8.

V § 31 ods. 5 a 6 sa slová „28. februára“ nahrádzajú slovami „30. júna“.

9.

V § 31 ods. 9 sa slovo „mája“ nahrádza slovom „októbra“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 27. februára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore