Zákon o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 337/1998 účinný od 01.01.2003 do 31.07.2004

Platnosť od: 11.11.1998
Účinnosť od: 01.01.2003
Účinnosť do: 31.07.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Ochrana životného prostredia, Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD7DSEUPPČL0

Zákon o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 337/1998 účinný od 01.01.2003 do 31.07.2004
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 337/1998 s účinnosťou od 01.01.2003 na základe 488/2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore ...

1.

V § 2 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

„b) je štátnym občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na jej území, c) je absolventom ...

2.

V § 2 ods. 2 písm. d) sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok“.

3.

V § 2 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) zložil do rúk prezidenta komory tento sľub: „Sľubujem na svoje svedomie a občiansku česť, ...

4.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Komora nezapíše do zoznamu zamestnanca orgánu štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti ...

Doterajší odkaz 5 sa vypúšťa.

5.

V § 2 odsek 5 znie:

„(5) Komora pozastaví veterinárnemu lekárovi členstvo v komore, ak mu vznikol pracovný pomer ...

6.

V § 2 ods. 6 sa slová „vykonávanie veterinárnej činnosti“ nahrádzajú slovami „členstvo ...

7.

V § 2 ods. 7 sa slová „vykonávania veterinárnej činnosti“ nahrádzajú slovami „členstva ...

8.

V § 2 ods. 9 sa vypúšťajú slová „poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky (ďalej ...

9.

V § 3 ods. 4 druhá veta znie:

„Komora a ministerstvo určia minimálne vybavenie pre príslušný druh veterinárneho zariadenia.“. ...

10.

V § 4 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá táto veta:

„Za čakateľskú prax sa považuje aj komorou vopred schválená prax v zahraničí s tým, že musí ...

11.

V § 5 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Pri podozrení z nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat alebo pri nariadení mimoriadnych ...

12.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) môže podať návrh sadzobníka minimálnych cien Ministerstvu financií Slovenskej republiky.“. ...

13.

V § 9 ods. 4 sa slová „Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky“ nahrádzajú ...

14.

V § 11 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) odborne sa vzdelávať a preukazovať odbornú spôsobilosť v lehotách a spôsobom určeným ...

15.

V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „počas pozastavenia vykonávania veterinárnej činnosti“. ...

16.

V § 14 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú slová: „osobne alebo prostredníctvom písomne ...

17.

Doterajší text § 18 sa člení na odseky 1 a 2, ktoré znejú:

„(1) Podrobnosti o organizácii a orgánoch komory upravia stanovy komory. Stanovy upravia aj a) spôsoby ...

18.

V § 19 ods. 1 písm. b) slovo „Kčs“ sa nahrádza slovom „Sk“.

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1999.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
 • 2)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona Národnej ...
 • 3)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.
 • 4)  Napríklad zákon č. 238/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 ...
 • 5)  § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní ...
 • 6)  Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ...
 • 7)  § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách. ...
 • 8)  § 23 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.§ 31 až 33 zákona Národnej ...
 • 9)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona Národnej ...
 • 10)  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní ...
 • 11)  § 28 a 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.§ 32 zákona Národnej rady ...
 • 11a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských ...
 • 12)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
 • 13)  § 4 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 14)  § 7 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti ...
 • 15)  § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.
 • 16)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore ...
 • 17)  § 25 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 18)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.
 • 20)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 21)  § 5 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch ...
 • 22)  § 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.
 • 23)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.
 • 24)  § 17 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. ...
 • 25)  § 5 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva ...
 • 26)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 27)  § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 28)  § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 29)  § 2 ods. 15, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. ...
 • 30)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 31)  § 22 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na ...
 • 32)  § 2 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
 • 33)  § 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.
 • 34)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.
 • 35)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej ...
 • 36)  § 52 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.
 • 37)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona Národnej ...
 • 38)  § 26 a § 50 až 56 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
 • 39)  § 50 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 ...
 • 40)  § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 238/1991 Zb.
 • 41)  § 2 ods. 7 zákona č. 238/1991 Zb.
 • 42)  Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení neskorších predpisov.
 • 43)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Zákon č. 71/1967 Zb.
 • 45)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore