Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71002
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 331/2011 účinný od 01.01.2017


Platnosť od: 19.10.2011
Účinnosť od: 01.01.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dane z príjmu, Obchod a podnikanie, Daň z pridanej hodnoty, Živnostenské podnikanie, Právo duševného vlastníctva, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve, Colné právo, Trestné konanie, Daňové orgány, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD12 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 331/2011 účinný od 01.01.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 331/2011 s účinnosťou od 01.01.2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

1.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Správca dane postupuje pri správe daní v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom a inými osobami a ...

2.

V § 3 ods. 8 sa za slovo „subjektov“ vkladajú slová „a iných osôb podľa § 4 ods. 2 písm. d)“.

3.

V § 3 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Správca dane dbá na to, aby pri rozhodovaní v skutkovo zhodných prípadoch nevznikali neodôvodnené ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

4.

V § 3 ods. 10 sa slová „1 až 8“ nahrádzajú slovami „1 až 9“ a slová „Daňové riaditeľstvo Slovenskej ...

5.

V § 4 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) zamestnanec, ktorého zamestnávateľom alebo služobným úradom je finančné riaditeľstvo alebo obec ...

6.

V § 6 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „finančné riaditeľstvo“.

7.

V § 7 odsek 4 znie:

„(4) Ak vzniknú pochybnosti o určení miestnej príslušnosti medzi daňovými úradmi alebo ak vzniknú pochybnosti ...

8.

V § 9 ods. 3 druhej vete sa za slovo „zástupcu“ vkladá čiarka a slová „ktorým je daňový poradca alebo ...

9.

V § 9 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odo dňa uvedenia týchto skutočností do zápisnice ...

10.

V § 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak nie je možné takto ustanoviť zástupcu, môže správca ...

11.

V § 9 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Správca dane môže na účely správy daní ustanoviť zástupcu aj právnickej osobe, ktorej nie je možné ...

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.

12.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Zástupca môže zastupovať súčasne len jeden daňový subjekt u jedného správcu dane, ak nejde o blízke ...

13.

V § 11 ods. 6 písm. c) sa slovo „orgánom“ nahrádza slovom „úradom“.

14.

V § 11 ods. 6 písm. o) sa slová „Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami ...

15.

V § 11 ods. 6 písm. y) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „zdravotnej poisťovni“ sa vkladajú slová ...

16.

V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenami ai) až al), ktoré znejú:

„ai) správe katastra na účely katastrálneho konania, aj) Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky ...

„19b) Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

17.

V § 11 ods. 8 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

18.

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, v akej veci, ...

19.

V § 13 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti ...

20.

V § 14 ods. 1 sa za slovo „prostriedkami“ vkladajú slová „podľa § 13 ods. 5“ a vypúšťajú sa slová „a ...

21.

V § 16 ods. 4 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak daňový ...

22.

V § 16 ods. 9 písm. b) sa slová „začatí daňovej kontroly“ nahrádzajú slovami „daňovej kontrole“.

23.

V § 18 odsek 1 znie:

„(1) Ak nie je daňový úrad alebo colný úrad, ktorému bolo podanie doručené, príslušný na prerokovanie ...

24.

V § 24 odsek 3 znie:

„(3) Správca dane preukazuje skutočnosti o úkonoch vykonaných voči daňovému subjektu, ktoré sú rozhodné ...

25.

Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25a Znalec (1) Pre odborné posúdenie skutočností dôležitých pre správne určenie dane môže správca ...

26.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti je povinný oznámiť na účely správy daní správcovi ...

„27a) Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o ...

27.

V § 27 ods. 5 sa slová „podpísané zaručeným elektronickým podpisom na adresu elektronickej podateľne ...

28.

V § 30 ods. 5 sa slová „§ 9 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 11“.

29.

V § 33 odsek 2 znie:

„(2) Elektronická podateľňa, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo, je spoločná pre finančnú správu.29a) ...

„29a) Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“. ...

30.V § 34 ods. 2 sa slová „§ 9 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 11“.

31.

V § 37 ods. 1 sa slová „v obvode“ nahrádzajú slovami „aj mimo obvodu“.

32.

V § 37 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

33.

V § 38 ods. 5 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Odobraté vzorky alebo časť vzorky ...

34.

V § 40 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Daňový úrad alebo colný úrad môže zabezpečiť tovar podnikateľovi, ...

35.

V § 41 ods. 1 druhej vete sa slovo „orgán“ nahrádza slovom „úrad“.

36.

V § 43 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo „veci“ vkladajú slová „a zabezpečenej veci podľa § 42 ods. ...

37.

V § 43 ods. 2 sa za slovo „veci“ vkladajú slová „a zabezpečenej veci podľa § 42 ods. 4“.

38.

V § 45 ods. 1 písm. c) sa za slová „jeho tvrdenia“ vkladajú slová „a navrhovať dôkazy dostupné správcovi ...

39.

V § 45 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) umožniť prístup k softvéru a informačno-komunikačným prostriedkom, ktoré daňový subjekt používa ...

40.

V § 46 odsek 3 znie:

„(3) Správca dane je oprávnený začať daňovú kontrolu aj bez oznámenia podľa odseku 1, ak to ustanovuje ...

41.

V § 46 ods. 6 druhej vete sa slová „od predloženia posledného dokladu alebo inej veci“ nahrádzajú slovami ...

42.

V § 46 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak daňový subjekt neumožní správcovi dane vrátiť zapožičané doklady v lehote ustanovenej v odseku ...

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

43.

V § 46 odsek 8 znie:

„(8) Zamestnanec správcu dane z daňovej kontroly vyhotoví protokol, ktorý obsahuje výsledok daňovej ...

„36a)
§ 79 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

44.

V § 46 odsek 9 znie:

„(9) Daňová kontrola je ukončená dňom a) doručenia protokolu podľa odseku 8, b) doručenia oznámenia ...

45.

§ 46 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Lehota na vykonanie daňovej kontroly je najviac jeden rok odo dňa jej začatia. Na prerušenie daňovej ...

46.

V § 48 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

47.

V § 48 ods. 3 druhá veta znie: „Pomôckami môžu byť najmä listiny, daňové priznania, výpisy z verejných ...

48.

V § 50 ods.1 sa za slovo „kontroly“ vkladá čiarka a slová „počas určovania dane podľa pomôcok“.

49.

V § 50 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia týkajúceho sa nehnuteľnosti správca dane doručí daňovému ...

50.

§ 50 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak správca dane predbežné opatrenie zrušil alebo predbežné opatrenie stratilo účinnosť, správca ...

51.

V § 52 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „Daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo vypracúvajú“ nahrádzajú ...

52.

V § 52 ods. 1 písm. c) sa za slovo „bol“ vkladajú slová „v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, ...

53.

V § 52 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy ...

54.

V § 52 ods. 2 písm. c) sa za slovo „bola“ vkladajú slová „v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, ...

55.

V § 52 odsek 4 znie:

„(4) V prvom polroku bežného roka sa zverejňujú zoznamy podľa odseku 1 na webovom sídle finančného riaditeľstva ...

56.

V § 52 ods. 5 sa slová „Daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo zverejňujú“ nahrádzajú slovami „Finančné ...

57.

V § 53 ods. 4 sa slová „Správca dane“ nahrádzajú slovami „Miestne príslušný správca dane“.

58.

V § 54 sa za slová „daňový nedoplatok“ vkladajú slová „alebo ak u daňového subjektu neprebieha výkon ...

59.

V § 55 ods. 3 sa slová „v banke mimo územia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „v zahraničnej ...

60.

V § 55 ods. 7 sa slová „použije sa“ nahrádzajú slovami „možno túto platbu použiť“.

61.

V § 55 sa odsek 12 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) pri použití nadmerného odpočtu a spotrebnej dane podľa § 79 ods. 7 prvý deň lehoty na ich vrátenie ...

62.

V § 57 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Daňový subjekt spolu so žiadosťou o povolenie odkladu ...

63.

V § 60 ods. 6 poslednej vete sa vypúšťajú slová „a generálnemu riaditeľovi colného riaditeľstva“.

64.

V § 61 odsek 1 znie:

„(1) Správca dane daňové konanie a) preruší, ak má vedomosť, že sa začalo konanie o predbežnej otázke, b) môže ...

65.

V § 62 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „a skutkový stav sa podstatne nezmenil“.

66.

V § 63 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo, ...

67.

V § 67 ods. 2 sa slová „§ 9 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 11“.

68.

V § 67 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorý znie: „Správca dane pri registrácii pridelí ...

„41a) Napríklad § 19 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 5 zákona ...

69.

V § 67 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť riadne ...

70.

V § 68 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak daňovú kontrolu vykonalo finančné riaditeľstvo, vyrubovacie ...

71.

V § 68 ods. 3 sa slová „§ 46 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 46 ods. 8“.

72.

V § 74 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Odvolací orgán je oprávnený vykonávať v rámci odvolacieho konania dokazovanie, ak to považuje za ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

73.

V § 74 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

74.

V § 79 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „správca dane písomne ...

75.

V § 79 ods. 2 sa za slová „správca dane“ vkladajú slová „na žiadosť daňového subjektu,“ slová „jeho ...

76.

V § 79 ods. 3 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Ak správca dane eviduje voči daňovému ...

77.

§ 79 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty uplatnený skupinou44a) možno použiť na kompenzáciu daňových ...

„44a)
§ 4a a 4b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 83/2009 Z. z.“.

78.

V § 84 ods. 1 písm. g) sa slová „zverejnenia uznesenia o potvrdení reštrukturalizačného plánu súdom“ ...

79.

V § 86 odsek 5 znie:

„(5) Právo nakladať s postúpeným nedoplatkom daňového dlžníka prechádza na právnickú osobu podľa odseku ...

80.

V § 87 ods. 4 druhá veta znie: „Ak daňový dlžník nepredloží daňovému úradu alebo colnému úradu úplnú ...

81.

V § 88 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

„51a)
§ 26 zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

82.

V § 89 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
jednotný exekučný titul podľa osobitného predpisu.93)“.

83.

V § 95 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo, ak tak ustanovuje osobitný predpis93)“.

84.

V § 126 ods. 1 sa slová „§ 117 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 119 ods. 1 a 2“.

85.

V § 130 ods. 1 druhej vete sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

86.

V § 149 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ a to aj v prípade, ...

87.

V § 155 ods. 1 písm. a) text za bodkočiarkou znie: „ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do ...

88.

V § 155 ods. 1 písm. b) text za bodkočiarkou znie: „ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do ...

89.

V § 155 ods. 1 písm. d) text za bodkočiarkou znie: „ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do ...

90.

V § 155 ods. 1 písm. e) text za bodkočiarkou znie: „ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do ...

91.

V § 155 ods. 1 sa písmeno f) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. súčtu vlastnej daňovej povinnosti92a) zistenej správcom dane a nadmerného odpočtu92b) uvedeného ...

„92a) § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 92b) § 79 zákona č. 222/2004 Z. z. ...

92.

V § 155 ods. 4 sa slová „zo sumy podľa odseku 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „z rozdielu medzi sumou ...

93.

V § 156 ods. 2 tretej vete sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

94.

V § 156 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.

95.

§ 160 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na úkony, ktoré je oprávnené vykonávať finančné riaditeľstvo podľa osobitného predpisu29a) a ktoré ...

96.

Za § 165 sa vkladá § 165a, ktorý znie:

„165a
Podľa § 32, § 33 ods. 1 a 3 a § 56 sa postupuje od 1. januára 2013.“.

97.

V § 167 sa za slovami „zákona č. 466/2009 Z. z.“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa bodka nahrádza ...

98.

V prílohe prvý bod znie:

„1. Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich ...

99.

Slová „daňové riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné ...

Slová „colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné ...

Slová „daňové riaditeľstvo, colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Slová „daňové riaditeľstvo alebo colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Slová „daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Slová „daňový orgán, colný orgán“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančná ...

Slová „generálny riaditeľ daňového riaditeľstva“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Slová „internetová stránka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „webové sídlo“ ...

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:

„u) preddavkom na daň povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná ...

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 34 a 55 znejú:

„34) § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

3.

V § 17b ods. 2 a 7 sa vypúšťa posledná veta.

Poznámka pod čiarou k odkazu 80d sa vypúšťa.

4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 81 a 82 znejú:

„81) Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. 82) § ...

5.

V § 18 odsek 6 znie:

„(6) Správnosť použitia metódy a vyčíslenia rozdielu podľa § 17 ods. 5 preveruje správca dane alebo ...

6.

V § 18 ods. 8 sa slová „daňovému orgánu“ nahrádzajú slovami „správcovi dane, finančnému riaditeľstvu“. ...

7.

V § 32 ods. 2 písm. a) sa nad slovom „dane“ vypúšťa odkaz 122. Poznámka pod čiarou k odkazu 122 sa vypúšťa. ...

8.

V § 32 ods. 8, 11 a 12 a § 49 ods. 3 písm. b) sa odkaz 146a nahrádza odkazom 132a.

„132a)
§ 155 a 156 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

9.

V § 32a sa vypúšťa odsek 9.

10.

V § 33 sa vypúšťa odsek 11.

11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 126 až 128 znejú:

„126) § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z. 127) §155 zákona č. 563/2009 Z. ...

12.

V § 34 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

13.

V § 34 odsek 4 znie:

„(4) V odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň ...

14.

V § 34 ods. 8 sa nad slovami „správcovi dane“ vypúšťa odkaz 129. Poznámka pod čiarou k odkazu 129 sa ...

15.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak ...

16.

V § 35 ods. 7 sa slová „v lehote podľa § 49 ods. 2“ nahrádzajú slovami „po skončení kalendárneho štvrťroka ...

17.

V § 38 ods. 4 sa slová „vyhlásenie, ktorého vzor určí ministerstvo“ nahrádzajú slovami „žiadosť, ktorej ...

18.

§ 38 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Ak správca dane zistí, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevykonal ročné zúčtovanie zamestnancovi, ...

19.

V § 39 ods. 7 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „finančné riaditeľstvo“.

20.

V § 39 odsek 9 znie:

„(9) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný podávať miestne príslušnému správcovi dane ...

21.

V § 39 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Na hlásenie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a ustanovenia osobitného predpisu vzťahujúce ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

22.

§ 39 sa dopĺňa odsekmi 13 až 15, ktoré znejú:

„(13) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, podá opravný prehľad v lehote do konca kalendárneho mesiaca ...

23.

§ 40 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

„(10) Na kontrolu daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného ...

24.

V § 42 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Rovnako postupuje aj daňovník, ktorému ...

25.

V § 42 ods. 11 posledná veta znie: „V odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka ...

26.

§ 42 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak ...

27.

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:

„§ 43a (1) Ak má daňovník pochybnosti o správnosti zrazenej dane alebo preddavku na daň, môže požiadať ...

„136ab) § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z. 136ac) § 154 ods. 1 písm. d) ...

28.

V § 45 ods. 4 sa za slová „úrokový príjem“ vkladajú slová „(§ 49a ods. 7)“ a vypúšťa sa odkaz 136b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 136b sa vypúšťa.

29.

V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, môže byť za ...

30.

V § 49 odsek 2 znie:

„(2) Daňové priznanie alebo hlásenie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho ...

31.

V § 49 ods. 4 a 5 sa na konci pripája táto veta: „V rovnakej lehote podáva daňové priznanie za zomrelého ...

32.

V § 49 ods. 9 sa za slovo „Daňovník“ vkladá čiarka a slová „dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu122aa)“. ...

33.

Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49a Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť (1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ...

„74b) Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní. 136c) Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom ...

34.

V § 50 ods. 6 písm. a) sa slová „v lehote na podanie daňového priznania“ nahrádzajú slovami „v lehote ...

35.

V § 50 ods. 7 a 12 sa slová „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

36.

Poznámka k odkazu146ab znie:

„146ab)
§ 37 a 38 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

37.

V § 51b sa vypúšťa odsek 13.

38.

Za § 51b sa vkladá § 51c, ktorý znie:

„§ 51c (1) Preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení ...

39.

Za § 52l sa vkladá § 52m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012 (1) Ak fyzickej osobe alebo právnickej ...

40.

Slová „sankčný úrok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „úrok z omeškania“ ...

41.

Dopĺňajú sa prílohy č. 4 a 5, ktoré znejú:

„Príloha č. 4 k zákonu č. 595/2003 Z. z. ZOZNAM ZÁVISLÝCH ÚZEMÍ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÉ UZAVRELI SO ...

Čl. III

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 ...

1.

V § 2 písmeno g) znie:

„g) colným orgánom Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky2) (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), ...

„2) § 2 ods. 1 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“. ...

2.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťa slovo „colné“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a)
§ 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 333/2011 Z. z.“.

4.

V § 55 ods. 6 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo Exportno-importná ...

„60b) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“. ...

5.

V § 55 ods. 9 sa za slovo „poisťovne,“ vkladajú slová „alebo Exportno-importná banka Slovenskej republiky,“. ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:

„61a) § 81 a 82 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...

7.

V § 58 ods. 1 písm. a) a ods. 2 sa za slovo „dlžníka“ vkladajú slová „alebo inej osoby, ktorá platbu ...

8.

V § 58 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
pri použití preplatku na colných platbách podľa § 60a deň vzniku takého preplatku.“.

9.

§ 59b sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 61e a 61f sa vypúšťajú.

10.

Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 60a Preplatok (1) Preplatok je suma platby, ktorá prevyšuje splatné clo, pokutu, iné platby vymerané ...

„61g) § 149 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z. 61h) § 55 ods. 6 zákona č. 563/2009 ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:

„63)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

12.

V § 63 ods. 1 druhej a tretej vete sa slová „exekučné konanie colného úradu“ nahrádzajú slovami „colné ...

13.

V prílohe c. 4 sa slová „Colnej správe Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „finančnej správe“.

14.

Slová „colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné ...

15.

Slová „colný kriminálny úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Kriminálny ...

Čl. V

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 ...

1.

V § 21 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

2.

V § 24 ods. 1 sa slová „hodnota určená na colné účely podľa colných predpisov“ nahrádzajú slovami „colná ...

3.

V § 24 ods. 2 uvádzacej vete sa slová „hodnoty určenej na colné účely“ nahrádzajú slovami „colnej hodnoty ...

4.

V § 25 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak pri dovoze tovaru nevyrubuje daň colný orgán, zníženie ...

5.

V § 49 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) ním uplatnená pri dovoze tovaru alebo zaplatená colnému orgánu v tuzemsku pri dovoze tovaru.“. ...

6.

V § 52 sa za slovo „dovoze“ vkladajú slová „alebo ním uplatnenú pri dovoze“.

7.

V § 53 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a oprava odpočítanej dane ...

8.

V § 53 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a oprava odpočítanej dane ...

9.

V § 54a ods. 1 sa slová „daň odpočítanú podľa § 49a“ nahrádzajú slovami “odpočítanú daň“.

10.

V § 54a ods. 3 druhej vete sa slová „dane odpočítanej pri nadobudnutí alebo vytvorení investičného majetku ...

11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27bb až 27f znejú:

„27bb) § 10 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...

12.

V § 55g ods. 2 sa slová „Daňový úrad Bratislava I“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej ...

13.

V § 66 ods. 5 písm. a) sa slová „pri dovoze tovaru, a daň vymeraná colným orgánom“ nahrádzajú slovami ...

14.

V § 66 ods. 8 písm. a) a ods. 11 písm. a) a v § 67 ods. 5 písm. d) sa za slovo „zaplatenú“ vkladajú ...

15.

V § 75 ods. 6 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iným spôsobom zabezpečujúcim vierohodnosť ...

16.

V § 78 ods. 1 sa vypúšťajú slová „s výnimkou platiteľa, ktorý je povinný platiť preddavok na daň podľa ...

18.

§ 78a sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a sa vypúšťa.

19.

V § 79 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(§ 78 ods. 1)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vyrubenej colným ...

20.

V § 79 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1 alebo 2 je zaslaná výzva na odstránenie ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

21.

V § 79 ods. 6 prvej a tretej vete sa slová „1 alebo odseku 2“ nahrádzajú slovami „1, 2 alebo odseku ...

22.

§ 79 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak bol nadmerný odpočet vrátený v lehote podľa odseku 2 na základe nepravdivých údajov, daňový ...

23.

§ 80 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného súhrnného výkazu alebo ...

24.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

25.

§ 84 znie:

„§ 84 (1) Daň pri dovoze tovaru vyrubuje colný orgán s výnimkou podľa odseku 2. Daň vyrubená colným ...

26.

Za § 85j sa vkladá § 85k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 85k Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012 Ak nadmerný odpočet uplatnený za zdaňovacie ...

„37) § 35b ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov ...

27.

Za § 85k sa vkladá § 85l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 85l Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013 Daň pri dovoze tovaru vyrubenú colným ...

28.

Slová „Daňový úrad Bratislava I“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Daňový ...

Čl. VI

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“),“.

2.

V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Finančné riaditeľstvo, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú súčasťou finančnej správy.“. ...

3.

V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „zbor colnej správy“)“ a vypúšťa sa druhá veta.

4.

V § 3 nadpis znie: „Úlohy finančnej správy v oblasti colníctva“.

5.

V § 3 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

6.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Vzťahy finančnej správy v oblasti colníctva k zahraničiu (1) O vysielaní colníkov na výkon štátnej ...

7.

V § 5 ods. 1 sa slová „colnej správy“ nahrádzajú slovami „finančnej správy v oblasti colníctva“.

8.

§ 6 sa vypúšťa.

9.

§ 7 a 8 znejú:

„§ 7 Pôsobnosť ministerstva ako orgánu štátnej správy pre oblasť colníctva upravuje osobitný predpis.11) § ...

„11) Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“. ...

10.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a, 13, 16, 17aa, 17a, 17b, 18, 18a, 18b sa vypúšťajú.

11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20, 21 a 26 znejú:

„20) § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...

12.

§ 11 znie:

„§ 11 Postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Kriminálneho úradu finančnej správy upravuje osobitný ...

13.

Poznámky pod čiarou k odkazom 31, 32, 32aa, 32a a 32b sa vypúšťajú.

14.

§ 11a sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 32c a 32d sa vypúšťajú.

15.

V § 21a a § 37 ods. 4 sa slová „v pôsobnosti colnej správy“ nahrádzajú slovami „v oblasti dane z pridanej ...

16.

V § 29, § 43 ods. 1 a § 53 ods. 1 sa za slová „daňových predpisov“ vkladajú slová „v oblasti dane z ...

17.

V § 30 odsek 2 znie:

„(2) Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú určení colníci Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorí ...

18.

V § 31a sa vypúšťajú slová „Železničnej polície,“.

19.

V § 52 ods. 4 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).

20.

V § 52 ods. 9 sa slová „ak § 11 ods. 3 písm. c) neustanovuje inak“ nahrádzajú slovami „okrem spoločného ...

21.

V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa citácia „zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení ...

22.

§ 59 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nepoužijú na skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje daňové tajomstvo podľa ...

„58a)
§ 11 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

23.

Príloha č. 1 sa vypúšťa.

24.

Slová „colný kriminálny úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Kriminálny ...

25.

Slová „colná správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančná správa“ ...

26.

Slová „colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné ...

27.

Slová „generálny riaditeľ colného riaditeľstva“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. VII

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., ...

1.

V § 10 ods. 8 písm. b) sa slovo „colnej“ nahrádza slovom „finančnej“ a slová „v pôsobnosti colnej správy“ ...

2.

V § 10 ods. 8 písm. f) sa slová „poverené colné orgány“ nahrádzajú slovami „poverený pracovník finančnej ...

3.

Za § 567j sa vkladá § 567k, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 567k Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012 Ak trestné stíhanie začal vyšetrovateľ ...

Čl. VIII

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona ...

1.

V § 2 písmeno j) znie:

„j) službou služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností2) uvedená v prílohe č. ...

„2) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická ...

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 8 a 10 znejú:

„3) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch ...

3.

V § 4 ods. 2 uvádzacej vete sa slová „1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „1 písm. b) tretieho bodu“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

5.

V § 5 ods. 2 písm. b) sa slová „Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky13) (ďalej len „daňové riaditeľstvo“)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14)
§ 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.

7.

V § 6 ods. 8 sa slová „Daňové riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky14a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“. ...

8.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Plomba (1) Plombu je oprávnená vyhotovovať fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou finančné ...

9.

Za § 16 sa vkladajú § 16a až 16c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 16a Iné správne delikty Správneho deliktu sa dopustí ten, kto a) nepoužil elektronickú registračnú ...

„18a) § 58 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...

10.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 20 znejú:

„19) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z. 20) § 37 až 39 zákona č. 563/2009 Z. ...

11.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
V konaní o uložení pokút sa postupuje podľa osobitného predpisu.19)“.

12.

Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012 (1) Konanie o uložení pokuty podľa ...

„22) § 35 ods. 8 až 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o ...

13.

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z. SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ ...

14.

V prílohe č. 4 štvrtom bode sa slová „DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO“ nahrádzajú slovami „FINANČNÉ RIADITEĽSTVO“. ...

Čl. IX

Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“),“.

2.

V § 2 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Finančné riaditeľstvo a daňové úrady sú súčasťou finančnej správy. (3) Na zabezpečenie výkonu ...

3.

§ 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:

„§ 3 Ministerstvo Pôsobnosť ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy v oblasti daní a poplatkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“.

4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 4 a 10 sa vypúšťajú.

5.

V § 5 ods. 1 sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis11a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

6.

V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) a j).

Doterajšie písmená c), d) e), f), g), h), i), k), l), m), n) sa označujú ako písmená b), c), d) e), ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

7.

V § 6 ods. 1 prvej vete sa slová „celom území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „území bratislavského ...

8.

V § 6 odsek 5 znie:

„(5) Na daňový úrad pre vybrané daňové subjekty sa vzťahuje § 5 ods. 3 písm. a) až i, k) a l) a ods. ...

9.

§ 8 znie:

„§ 8 Finančné riaditeľstvo a daňové úrady sú oprávnené spracúvať osobné údaje podľa osobitného predpisu23) ...

10.

§ 9 znie:

„§ 9 K 1. januáru 2012 minister financií Slovenskej republiky určí vnútornú organizačnú štruktúru daňových ...

11.

V § 10 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 3.

12.

V prílohe sa slová: „MINISTERSTVA A DAŇOVÝCH ORGÁNOV“ nahrádzajú slovami „FINANČNÉHO RIADITEĽSTVA A ...

13.

Slová „daňové riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné ...

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem čl. I až IV, čl. V bodov 2, 3, 9 až 12, 15, 16, ...

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore