Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 330/1996 účinný od 01.11.2005 do 30.06.2006


Platnosť od: 23.11.1996
Účinnosť od: 01.11.2005
Účinnosť do: 30.06.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 330/1996 účinný od 01.11.2005 do 30.06.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 330/1996 s účinnosťou od 01.11.2005 na základe 479/2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ...

§ 2
Pôsobnosť zákona
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na všetky odvetvia činnosti výrobnej sféry a nevýrobnej sféry.

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré zamestnávajú fyzické osoby ...

(3)

Povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom sa primerane vzťahujú aj na samostatne zárobkovo ...

a)

fyzické osoby, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby, alebo

b)

fyzické osoby, ktoré zabezpečujú plnenie úloh s pomocou svojho manžela alebo detí.

(4)

Pôsobnosť tohto zákona môže byť osobitným zákonom obmedzená alebo vylúčená na určené pracovné ...

§ 2a
Vymedzenie niektorých pojmov
a)

prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ...

b)

nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré ...

c)

ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené,

d)

riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov ...

e)

neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ...

§ 3

Dozor nad plnením podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovených týmto ...

§ 4
Reprezentatívna organizácia

Odborové orgány a iné organizácie zastupujúce zamestnancov (ďalej len „reprezentatívna organizácia“) ...

§ 5
Orgány štátnej správy a obce
a)

spolupracujú s orgánmi dozoru a poskytujú im informácie o právnických osobách a fyzických osobách ...

b)

prerokovávajú s orgánmi dozoru opatrenia, ktoré sa týkajú problémov súvisiacich s bezpečnosťou ...

c)

upozorňujú orgány dozoru na nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zistené ...

§ 6
Opatrenia v predvýrobe
(1)

Projektanti, konštruktéri a tvorcovia nových technologických postupov musia vyhotoviť projekty, ...

(2)

V schvaľovacom konaní projektov, konštrukčných diel a technologických postupov sa musí posúdiť ...

§ 7
Opatrenia vo výrobe a pri uvádzaní výrobkov na trh
a)

zabezpečiť, aby výrobky spĺňali požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v určených ...

b)

podávať informácie o bezpečnom umiestnení, napojení (inštalácii) a používaní výrobkov,

c)

poskytnúť užívateľovi príslušné informácie o tom, aké ohrozenia z používania výrobku vyplývajú ...

§ 7a
Posudzovanie bezpečnosti technických zariadení
(1)

Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení a technických zariadení ...

(2)

Technická inšpekcia nevykonáva činnosť podľa odseku 1 na technických zariadeniach používaných ...

(3)

Technická inšpekcia je príspevková organizácia, ktorú riadi a kontroluje Ministerstvo práce, ...

(4)

Technická inšpekcia

a)

podáva odborné a záväzné stanoviská, či sú pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ...

b)

vykonáva prehliadky, riadi a vyhodnocuje skúšky vyhradených technických zariadení,

c)

preveruje odbornú spôsobilosť podnikateľov4b) na výrobu, montáž, opravy, údržbu, odborné prehliadky ...

d)

preveruje odbornú spôsobilosť fyzických osôb na skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, ...

e)

posudzuje a podáva odborné vyjadrenie, či technické zariadenia, materiál a projektová dokumentácia ...

(5)

Technická inšpekcia vykonáva činnosti podľa odseku 4 za úhradu.

(6)

Na činnosť Technickej inšpekcie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

§ 8
Všeobecné zásady prevencie
(1)

Všeobecné zásady prevencie sú najmä

a)

odstraňovanie nebezpečenstva a rizika z neho vyplývajúceho,

b)

posudzovanie rizika, najmä pri výbere pracovných zariadení, materiálov, látok a pracovných postupov, ...

c)

vykonávanie opatrení na odstránenie alebo obmedzenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,

d)

uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,

e)

nahrádzanie prác, pri ktorých existuje riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, ...

f)

prispôsobovanie práce potrebám zamestnanca a technickému pokroku,

g)

zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, ...

h)

plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných zariadení, technológií, nových ...

i)

poskytovanie informácií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(2)

Zamestnávateľ pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ...

§ 8a
Všeobecné povinnosti zamestnávateľa
(1)

Zamestnávateľ je v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný dodržiavať ...

a)

vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi ...

b)

zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom; zohľadňovať pritom skutočné ...

c)

zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení ...

d)

zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, stroje, zariadenia, náradie, nástroje, materiály, ...

e)

zabezpečovať, aby chemické, fyzikálne a biologické činitele a činitele ovplyvňujúce psychické ...

f)

odstraňovať nebezpečenstvá a ohrozenia a tam, kde to podľa dosiahnutých vedeckých a technických ...

g)

nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce a práce v sťažených a zdraviu nebezpečných alebo ...

h)

tam, kde sa používajú alebo skladujú nebezpečné látky alebo sa používajú technológie a zariadenia, ...

1.

prijať účelné opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia; ak to s ohľadom na dosiahnuté ...

2.

vykonať nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia a umožniť ...

3.

zabezpečiť riadne a preukázateľné oboznámenie, výcvik a vybavenie zamestnancov podľa osobitných ...

i)

určovať bezpečné pracovné postupy,

j)

určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať ...

k)

vydávať pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti ...

l)

zaraďovať zamestnancov na práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti a oprávnenia podľa ...

m)

zabezpečiť posudzovanie individuálnych fyzických možností zamestnanca pri ručnej manipulácii ...

n)

zabezpečiť podľa miery ohrozenia zdravia a pre vybrané povolania pravidelné lekárske preventívne ...

o)

zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu v pravidelných intervaloch s ohľadom na charakter ...

p)

venovať zvýšenú pozornosť zamestnancom na odlúčených pracoviskách, zamestnancom, ktorí pracujú ...

q)

poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti podľa osobitných predpisov,6a)

r)

oznamovať príslušným orgánom spôsobom ustanoveným osobitným predpisom6b) vznik pracovných úrazov, ...

s)

písomne vypracovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné ...

t)

viesť a uschovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ...

u)

nepoužívať pri prácach, pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenej možnosti vzniku úrazu ...

v)

nenariaďovať prácu nadčas pri prácach v zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.

(2)

Na zabezpečenie ochrany života alebo zdravia zamestnancov pri práci prostredníctvom osobných ochranných ...

a)

vypracúvať hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia ...

b)

bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, na používanie ...

c)

udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a vo funkčnom stave a dbať ...

(3)

Zamestnávateľ je povinný bezplatne poskytovať zamestnancom

a)

pracovný odev a obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu ...

b)

umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny, a ak to ...

(4)

Zamestnávateľ je povinný presvedčiť sa, či zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí budú vykonávať ...

(5)

Zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, ...

(6)

Povinnosť zamestnávateľa starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahuje na všetky ...

(7)

Plnenie úloh zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ...

(8)

Zodpovednosť a povinnosti zamestnávateľa pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ...

(9)

Náklady spojené so zabezpečovaním starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci znáša ...

§ 8b
Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
(1)

Zamestnávateľ je povinný najmä

a)

oboznamovať pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne zamestnancov vrátane zamestnancov osobitných ...

1.

príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ...

2.

vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou ...

b)

vykonať oboznámenie zamestnanca podľa písmena a) aj pri jeho prijatí do zamestnania, pri preložení ...

c)

označovať zreteľne pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, ...

(2)

Zamestnávateľ je povinný zamestnancom, príslušnému odborovému orgánu a zástupcom zamestnancov ...

a)

nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, ...

b)

preventívnych a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie bezpečnosti a ...

c)

opatreniach a o postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj v prípade ...

d)

pracovných úrazoch, chorobách z povolania a ostatných poškodeniach zdravia z práce, ktoré sa ...

e)

ochranných a preventívnych opatreniach navrhnutých a nariadených orgánmi dozoru a inými orgánmi, ...

(3)

Zamestnávateľ poskytne potrebné informácie aj odborným zamestnancom, ktorých poveril vykonávaním ...

(4)

Oboznamovanie, školenie a výcvik zamestnancov a zástupcov zamestnancov, ktoré zabezpečuje zamestnávateľ ...

§ 8c
Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia
(1)

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v prípade bezprostredného a vážneho ...

a)

vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov ...

b)

včas informovať o ohrození a o ochranných opatreniach všetkých zamestnancov, ktorí sú alebo ...

c)

vykonať opatrenia, aby sa zamestnanci mohli postarať o zdravie a bezpečnosť svoju, prípadne iných ...

d)

vydať pokyny a zabezpečiť, aby zamestnanci mohli zastaviť svoju prácu, okamžite opustiť pracovisko ...

e)

nepožadovať od zamestnancov s výnimkou odôvodnených a výnimočných prípadov, aby pracovali alebo ...

f)

určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia ...

(2)

Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietol vykonať prácu, ...

§ 8d
Kontrolná činnosť
a)

sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov ...

b)

kontrolovať

1.

stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, ...

2.

či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných ...

3.

činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám,

c)

kontrolovať a vyžadovať používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných ...

d)

vykonať najmenej raz za rok pravidelnú previerku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného ...

e)

odstraňovať nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti.

§ 8e
Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov
a)

politike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a programu jej uskutočňovania,

b)

návrhu na výber pracovných prostriedkov, technológií, organizácie práce, k pracovnému prostrediu ...

c)

návrhu na určenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať úlohy pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany ...

d)

posúdeniu rizika, určeniu a vykonávaniu ochranných opatrení vrátane poskytnutia osobných ochranných ...

e)

pracovným úrazom, chorobám z povolania a ostatným poškodeniam zdravia z práce, ktoré sa vyskytli ...

f)

spôsobu a rozsahu informovania zamestnancov, zástupcov zamestnancov a zamestnancov poverených plnením ...

g)

zabezpečovaniu úloh bezpečnostnotechnickej služby,

h)

plánovaniu a zabezpečovaniu oboznamovania a informovania zamestnancov podľa § 8b a ku školeniu ...

§ 8f
Rekondičné pobyty
(1)

Zamestnávateľ je v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania povinný zabezpečovať rekondičné ...

(2)

Na základe návrhu zamestnávateľa vypracovaného v spolupráci s príslušným lekárom zabezpečujúcim ...

(3)

Na rekondičnom pobyte je povinný zúčastniť sa zamestnanec, ktorý vykonáva vybrané povolania ...

(4)

Na ďalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec povinný zúčastniť sa raz za tri roky, ak odpracoval ...

(5)

Na ďalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec povinný zúčastniť sa raz za dva roky, ak pracuje ...

(6)

Za odpracovanú zmenu sa považuje pracovná zmena, v ktorej zamestnanec odpracoval aspoň prevažnú ...

(7)

U zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom je podmienka odpracovaného počtu pracovných ...

(8)

Dĺžka rekondičného pobytu je najmenej dva týždne. Rekondičný pobyt má spravidla nadväzovať ...

(9)

Zamestnancovi musí byť na celý čas rekondičného pobytu zabezpečený programovo riadený zdravotný ...

(10)

Zamestnávateľ určí zamestnancovi spôsob dopravy, prípadne ďalšie podmienky rovnako ako pri pracovnej ...

(11)

Za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi pri účasti na rekondičnom pobyte alebo v priamej súvislosti ...

§ 9
Spolupráca na spoločných pracoviskách
(1)

Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené ...

(2)

Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na jednom pracovisku, sú povinní navzájom sa ...

(3)

Zamestnávateľ vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné, revízne a odborné práce pre ...

(4)

Právnická osoba a fyzická osoba, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba, a zamestnávateľ, ...

(5)

Právnická osoba a fyzická osoba, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba, je povinná na účely ...

§ 10
Zástupca zamestnancov
(1)

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 10 zamestnancov, vymenúva jedného zamestnanca alebo viacerých ...

a)

na návrh reprezentatívnej organizácie, ktorá pôsobí na pracovisku,

b)

v prípade, že na pracovisku nepôsobí reprezentatívna organizácia, na základe voľby zamestnancov ...

Zástupcu zamestnancov možno vymenovať len s jeho súhlasom.

(2)

Jeden zástupca zamestnancov nemá zastupovať viac ako 20 zamestnancov. Ak zamestnávateľ preukáže ...

(3)

Zástupca zamestnancov je oprávnený

a)

vykonávať kontroly na pracoviskách a overovať plnenie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...

b)

vyžadovať od zamestnávateľa informácie o skutočnostiach ovplyvňujúcich bezpečnosť a ochranu ...

c)

spolupracovať so zamestnávateľom a predkladať návrhy na opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a ...

d)

požadovať od zamestnávateľa odstránenie zistených nedostatkov; ak zamestnávateľ neodstráni ...

e)

zúčastňovať sa rokovaní organizovaných zamestnávateľom týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany ...

f)

predkladať pripomienky a návrhy orgánom inšpekcie práce pri výkone inšpekcie práce u zamestnávateľa. ...

(4)

Zástupca zamestnancov nesmie byť za plnenie úloh podľa odseku 3 zamestnávateľom znevýhodňovaný ...

(5)

Zamestnávateľ je povinný zástupcom zamestnancov zabezpečiť na plnenie úloh podľa odseku 3 školenie, ...

§ 11
Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
(1)

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, zriaďuje ako svoj poradný orgán komisiu ...

(2)

Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

a)

navrhuje opatrenia v oblasti riadenia, kontroly a zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia ...

b)

pravidelne hodnotí vývoj pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania, havárií technických zariadení ...

c)

vyjadruje sa ku všetkým otázkam súvisiacim s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,

d)

má právo požadovať od zamestnávateľa a od orgánov dozoru nevyhnutné informácie potrebné na ...

(3)

Ustanovením komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie sú dotknuté oprávnenia zástupcov ...

§ 12
Bezpečnostnotechnická služba
(1)

Zamestnávateľ zamestnávajúci viac ako 100 zamestnancov je povinný určiť dostatočný počet odborne ...

(2)

Zamestnanci poverení plnením úloh bezpečnostnotechnickej služby musia byť vybavení potrebnými ...

(3)

Bezpečnostným technikom môže byť len osoba, ktorá má úplné stredné vzdelanie alebo úplné ...

(4)

Orgán inšpekcie práce a príslušný orgán dozoru6h) môžu v odôvodnených prípadoch nariadiť ...

(5)

Zamestnávateľ zamestnávajúci menej ako 100 zamestnancov si určí spôsob zabezpečovania úloh ...

(6)

Bezpečnostnotechnická služba spolupracuje s komisiou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so ...

(7)

Zriadením bezpečnostnotechnickej služby alebo zabezpečovaním úloh bezpečnostnotechnickej služby ...

§ 13
Závodná zdravotná služba
(1)

Zamestnávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť v rozsahu určenom všeobecne záväznými ...

(2)

Závodná zdravotná služba najmä

a)

zisťuje nebezpečenstvá a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, ...

b)

dohliada na faktory v pracovnom prostredí a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať ...

c)

podporuje prispôsobovanie práce zamestnancom,

d)

poskytuje poradenstvo zamestnávateľovi i zamestnancom najmä pri

1.

plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest,

2.

technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie,

3.

ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii práce, ergonómii vrátane ...

e)

zúčastňuje sa

1.

na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok ...

2.

na opatreniach pracovnej rehabilitácie,

3.

na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných ...

f)

spolupracuje pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania ...

g)

dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou,

h)

organizuje prvú pomoc v prípade ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov.

(3)

V rámci týchto úloh závodná zdravotná služba spolupracuje s komisiou bezpečnosti a ochrany zdravia ...

§ 14
Povinnosti a práva zamestnancov
(1)

Zamestnanec je pri práci povinný

a)

dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; dodržiavať ostatné ...

b)

konať tak, aby umožnil iným plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ...

c)

vykonávať práce, obsluhovať stroje a zariadenia a používať náradie, látky a ostatné prostriedky ...

1.

návodom na obsluhu, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený,

2.

poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci získanej odbornej spôsobilosti, ...

d)

obsluhovať vybrané stroje a zariadenia a vykonávať vybrané činnosti, ktoré ustanovujú osobitné ...

e)

náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne ...

f)

používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a starať sa o ne, ...

g)

zúčastňovať sa na školení a výcviku zabezpečovanom zamestnávateľom v záujme bezpečnosti ...

h)

oznamovať bez zbytočného odkladu svojmu nadriadenému alebo podľa potreby príslušnému odborovému ...

i)

podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy,8) ...

j)

nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách zamestnávateľa ...

k)

zúčastňovať sa na rekondičných pobytoch.

(2)

Zákaz požívať alkoholické nápoje na pracoviskách zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo ...

(3)

Zamestnanec má právo

a)

prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace ...

b)

odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko, aby sa odobral do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na osoby, ktoré sú s vedomím zamestnávateľa ...

§ 15
Výchova a vzdelávanie
(1)

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a metódy prevencie rizík sú predmetom výučby ...

(2)

Zamestnávateľ zabezpečí, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy všetkých zamestnancov ...

(3)

Právnické osoby a fyzické osoby môžu vykonávať poradenstvo, výchovu a vzdelávanie v oblasti ...

§ 16
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví rozsah a podrobnosti o

a)

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

b)

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, ...

c)

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

d)

požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...

e)

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami,

f)

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami,

g)

minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí, ...

h)

podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov.

(2)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ...

(3)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ...

a)

bližšie podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaistenia bezpečnosti technických ...

b)

podrobnosti o požiadavkách na vydanie a odobranie oprávnenia na vykonávanie poradenstva, výchovy ...

c)

podrobnosti o požiadavkách na odbornú spôsobilosť bezpečnostného technika, o spôsobe vydania ...

d)

podrobnosti o spôsobe získania odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných strojov a zariadení a ...

e)

podrobnosti o spôsobe vydania oprávnenia na obsluhu vybraných strojov a zariadení a vybraných ...

f)

vybrané stroje a vybrané činnosti podľa § 14 ods. 1 písm. d).

§ 16a
Spoločné ustanovenie

Ak zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom ...

§ 16b
Prechodné ustanovenie

Zamestnanec vykonávajúci úlohy bezpečnostného technika je povinný získať osvedčenie podľa ...

§ 17
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

2.

§ 31 písm. a) až d), § 32 a § 33 ods. 1 až 3 nariadenia vlády Československej socialistickej ...

§ 18
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997 okrem § 13, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z., zákon ...
 • 2)  Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 3)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...
 • 3a)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. ...
 • 4a)  Zákon č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb.Zákon Slovenskej národnej ...
 • 4b)  § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 • 5)  Napríklad Zákonník práce, § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.
 • 6)  Smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. Z-7709/1970-B/1 o posudzovaní ...
 • 6a)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., vyhláška Slovenského úradu ...
 • 6b)  Napríklad vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 ...
 • 6c)  Napríklad zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov, vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti ...
 • 6d)  § 273 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 6e)  § 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. ...
 • 6f)  § 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
 • 6g)  Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 6h)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.Zákon č. 370/1997 Z. z.Zákon č. 73/1998 Z. z.Zákon ...
 • 7)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 145/1988 Zb. o Dohovore o závodných zdravotných službách. ...
 • 8)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb., zákon č. 95/2000 Z. z.
 • 9)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore