Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 30.06.2019 do 30.06.2019


Platnosť od: 28.06.2002
Účinnosť od: 30.06.2019
Účinnosť do: 30.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné právo hmotné, Vojenská služba, Colné orgány, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST27 JUD17938 DS21 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 30.06.2019 do 30.06.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 328/2002 s účinnosťou od 30.06.2019 na základe 153/2019


§ 68

(1)
Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané a vyplácané do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok a podľa postupu uvedeného v odsekoch 3, 5 až 11.
(2)
Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú odo dňa ich priznania v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok a podľa postupu uvedeného v odsekoch 3, 5 až 11.
(3)
Výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30, a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru sa ustanovuje číslom 1 a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby zhodnotená zvýhodneným započítaním podľa § 59 a doba služobného pomeru zvýšená podľa § 123 ods. 2 písm. a) s tým, že ak doba trvania služobného pomeru bez započítania doby výkonu služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním podľa § 59 je menej ako 15 rokov, ustanovený koeficient je číslo 1.
(4)
Invalidný výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu zvýšenia invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok.
(5)
Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok sa zvyšujú o 60 % pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok.
(6)
Sirotský výsluhový dôchodok sa zvyšuje o 40 % pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok.
(7)
Výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 3 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 3 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto výsluhový dôchodok a jeho výšku, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.
(8)
Invalidné výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 4 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 4 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto invalidný výsluhový dôchodok a jeho výšku, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška invalidného výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku invalidných výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.
(9)
Vdovské výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 5 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 60 % z 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 5 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol vdovský výsluhový dôchodok vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška vdovského výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku vdovských výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.
(10)
Vdovecké výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 5 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 60 % z 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 5 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol vdovecký výsluhový dôchodok vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška vdoveckého výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku vdoveckých výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.
(11)
Sirotské výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 6 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 40 % z 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 6 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol sirotský dôchodok vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška sirotského výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku sirotských výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.
(12)
Na zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku podľa odsekov 3 až 6 je rozhodujúca mesačná suma tejto dávky vyplácaná ku dňu, od ktorého sa dávka zvyšuje.
(13)
Na zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku podľa odsekov 7 až 11 je rozhodujúca suma tejto dávky po zvýšení podľa odsekov 3 až 6.
(14)
Vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšujú, ak boli vymerané z výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku zvýšeného v príslušnom kalendárnom roku.
(15)
Zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku sa zlučuje s tou dávkou, ku ktorej toto zvýšenie patrí.
(16)
Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.
(17)
Výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok, ktoré sa v príslušnom kalendárnom roku nevyplácali preto, že zanikol nárok na ich výplatu, sa odo dňa opätovného vzniku nároku na ich výplatu zvyšujú za každý kalendárny rok, v ktorom sa nevyplácali. Výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok sa zvyšujú v rovnakej výške, ako sa zvyšovali tieto dávky v príslušnom kalendárnom roku. Ak sa výsluhový dôchodok zvyšoval v príslušnom kalendárnom roku pevnou sumou v závislosti od doby trvania služobného pomeru a nevyplácal sa preto, že zanikol nárok na jeho výplatu, odo dňa opätovného vzniku nároku na jeho výplatu sa zvýši za každý kalendárny rok, v ktorom sa nevyplácal, a to pevnou sumou, ktorá sa určí v závislosti od celkovej doby trvania služobného pomeru, ktorá bola zhodnotená podľa § 58 pri novom skončení služobného pomeru.
zobraziť paragraf
§ 85

(1)
Lekárskou posudkovou činnosťou u policajtov je
a)
kontrola posudzovania spôsobilosti vykonávať službu ošetrujúcim lekárom pri dočasnej neschopnosti policajta a posúdenie, či dočasná neschopnosť je dôsledkom okolnosti podľa § 6 ods. 7 a posúdenie súvislosti choroby, úrazu alebo úmrtia s výkonom služby,
b)
kontrola dodržiavania liečebného režimu policajta dočasne neschopného, ak je potrebné overiť podozrenie z porušenia liečebného režimu alebo ak bolo kontrolou osôb uvedených v § 80 ods. 3 zistené podozrenie z porušenia liečebného režimu alebo ak je to potrebné na posúdenie ďalšieho trvania dočasnej neschopnosti policajta,
c)
posúdenie účelnosti vynaložených nákladov spojených s liečením služobného úrazu alebo choroby z povolania,
d)
kontrola a zmena bodového ohodnotenia služobného úrazu na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia,
e)
posúdenie, či poškodenie zdravotného stavu policajta alebo poberateľa dôchodku z výsluhového zabezpečenia odôvodňuje poskytnutie kúpeľnej starostlivosti,
f)
posúdenie predĺženia podpornej doby,
g)
posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu policajta počas trvania služobného pomeru a posúdenie, v akej miere je znížená jeho schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie po skončení služobného pomeru zo zdravotných dôvodov,
h)
posúdenie, či sa stal policajt invalidný v dôsledku choroby z povolania alebo služobného úrazu a v akej miere je znížená jeho schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie podľa tohto zákona,
i)
posúdenie zdravotného stavu dieťaťa v súvislosti so splnením podmienky nezaopatrenosti uvedenej v § 119 ods. 1 písm. b) a c),
j)
kontrola zdravotného stavu poberateľa invalidného výsluhového dôchodku a poberateľa invalidného dôchodku v určenej lehote na účely posúdenia, či jeho invalidita naďalej trvá.
(2)
Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár a hlavný posudkový lekár.
(3)
Posudkový lekár vykonáva posudkovú činnosť podľa odseku 1 a pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom a revíznym lekárom zdravotnej poisťovne.36)
(4)
Na účely odvolacieho konania podáva posudok o skutočnostiach uvedených v odseku 1 hlavný posudkový lekár.
(5)
Lekárska posudková činnosť podľa odseku 1 môže byť vykonávaná pre ministerstvo podľa § 2 ods. 1 po dohode spoločne.
(6)
Podrobnosti o výkone lekárskej posudkovej činnosti určí ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 87

(1)
Posudková komisia sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia posudzuje, či
a)
dočasná neschopnosť je dôsledkom služobného úrazu alebo choroby z povolania,
b)
dočasná neschopnosť je dôsledkom aktívnej tuberkulózy,
c)
dočasná neschopnosť je dôsledkom okolností uvedených v § 6 ods. 7,
d)
sa stal profesionálny vojak
1.
invalidný a v akej miere je znížená jeho schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie,
2.
invalidný v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania a v akej miere je znížená jeho schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie,
e)
úmrtie bolo dôsledkom služobného úrazu alebo choroby z povolania,
f)
je poberateľ výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo sirotského dôchodku bezvládny,
g)
sú splnené predpoklady na predĺženie podpornej doby,
h)
invalidita naďalej trvá,
i)
náklady spojené s liečením služobného úrazu alebo choroby z povolania boli účelne vynaložené.
(2)
Posudková komisia sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia kontroluje a mení bodové ohodnotenie služobného úrazu na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.
(3)
Na účely odvolacieho konania podáva posudok o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1 a 2 posudková komisia sociálneho zabezpečenia ministerstva obrany.
(4)
Predsedov posudkových komisií a členov posudkových komisií uvedených v odsekoch 1 a 3 ustanovuje ministerstvo obrany.
(5)
Podrobnosti o zložení a rokovaní posudkových komisií sociálneho zabezpečenia uvedených v odsekoch 1 a 3 určí minister obrany.
zobraziť paragraf
§ 143aj
Prechodné ustanovenia účinné od 30. júna 2019

(1)
Od 1. júla 2019 do 31. decembra 2021 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú podľa odsekov 2 až 5.
(2)
Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor a čísla 15 a takto zistená suma sa zaokrúhli na najbližších desať eurocentov smerom nahor a následne sa vynásobí počtom rokov doby trvania služobného pomeru. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).
(3)
Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o pevnú sumu, ktorá je 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, zaokrúhlenú na celé euro smerom nahor.
(4)
Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o pevnú sumu, ktorá je 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, zaokrúhlenú na celé euro smerom nahor.
(5)
Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o pevnú sumu, ktorá je 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, zaokrúhlenú na celé euro smerom nahor.
(6)
Na zvyšovanie výsluhových dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov sa od 1. júla 2019 do 31. decembra 2021 nepoužije § 68 ods. 16.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore