Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.07.2024

Platnosť od: 28.06.2002
Účinnosť od: 01.07.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné, Právo sociálneho zabezpečenia, Zamestnanosť, Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba, Colné orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST40JUD16854DS31EUPPČL2

Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.07.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 328/2002 s účinnosťou od 01.07.2024 na základe 87/2024 a 145/2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Základné ustanovenia

§ 1
(1)

Tento zákon upravuje sociálne zabezpečenie policajtov a profesionálnych vojakov,1) ktoré tvorí

a)

nemocenské zabezpečenie,

b)

úrazové zabezpečenie,

c)

výsluhové zabezpečenie a

d)

služby sociálneho zabezpečenia.

(2)

Tento zákon upravuje podmienky vzniku nároku na rodičovský dôchodok a podmienky vzniku nároku na jeho výplatu, ak ide o rodiča, ktorého dieťa je zúčastnené na výsluhovom zabezpečení.

(3)

Pod pojmom policajt sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže a ozbrojený príslušník finančnej správy,1a) ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)

Pod pojmom profesionálny vojak sa na účely tohto zákona rozumie aj vojak mimoriadnej služby.2)

§ 2
(1)

Pod pojmom ministerstvo sa na účely tohto zákona rozumie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo Policajný zbor alebo Hasičský a záchranný zbor, alebo Horská záchranná služba, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky alebo Zbor väzenskej a justičnej stráže, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad, Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Pod pojmom minister sa na účely tohto zákona rozumie minister vnútra Slovenskej republiky, minister spravodlivosti Slovenskej republiky, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, riaditeľ Národného bezpečnostného úradu, minister financií Slovenskej republiky a minister obrany Slovenskej republiky.

(3)

Za službu v ozbrojených bezpečnostných zboroch sa na účely tohto zákona považuje aj služba príslušníka Federálnej bezpečnostnej informačnej služby vykonávaná v služobnom pomere.

§ 3

Na vzťahy upravené týmto zákonom sa nevzťahujú všeobecné predpisy o sociálnom poistení, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 4
(1)

Dávky nemocenského zabezpečenia poskytované policajtovi a profesionálnemu vojakovi sa odvodzujú od sumy služobného platu, ktorý policajt a profesionálny vojak dosiahli v ustanovenom období pred vznikom nároku na dávku, ak v § 6 a 9 nie je ustanovené inak.

(2)

Dávky úrazového zabezpečenia poskytované policajtovi a profesionálnemu vojakovi sa odvodzujú od sumy služobného platu, ktorý policajt a profesionálny vojak dosiahli v ustanovenom období pred vznikom nároku na dávku, ak v § 20 až 24 nie je ustanovené inak.

(3)

Dávky výsluhového zabezpečenia poskytované policajtovi a profesionálnemu vojakovi závisia od doby trvania služobného pomeru v ozbrojených bezpečnostných zboroch, ozbrojených zboroch, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Národnom bezpečnostnom úrade, Slovenskej informačnej službe a ozbrojených silách a od sumy služobného platu, ktorý dosiahli v ustanovenom období pred vznikom nároku na dávku.

(4)

Na určenie dávok podľa tohto zákona sa nezapočítavajú iné príjmy a iné doby trvania služobného pomeru než tie, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 až 3.

DRUHÁ ČASŤ

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENIE

§ 5 - Druhy dávok nemocenského zabezpečenia

Z nemocenského zabezpečenia sa poskytuje

a)

náhrada služobného platu policajta alebo náhrada služobného platu profesionálneho vojaka počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby (ďalej len „dočasná neschopnosť"),

b)

nemocenské,

c)

vyrovnávacia dávka,

d)

materské,

e)

tehotenské.

Služobný plat policajta, služobný plat profesionálneho vojaka počas dočasnej neschopnosti, náhrada služobného platu policajta, náhrada služobného platu profesionálneho vojaka a nemocenské

§ 6
(1)

Policajt, ktorý sa stane dočasne neschopným v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, má okrem prípadov uvedených v odsekoch 7 až 9 a v § 7 nárok na

a)

služobný plat podľa osobitného predpisu3a) počas prvých tridsiatich dní dočasnej neschopnosti určený zo služobného platu, ktorý mu patril v čase vzniku dočasnej neschopnosti,

b)

náhradu služobného platu vo výške 100 % služobného platu podľa písmena a) zníženého o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na verejné zdravotné poistenie, nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie a preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti po uplynutí tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia jedného roka od začiatku dočasnej neschopnosti, ak v § 17 a 18 nie je ustanovené inak (ďalej len „podporná doba“).

(2)

Policajt, ktorý sa stane dočasne neschopným z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 1, má okrem prípadov uvedených v odsekoch 7 až 9 a v § 7 nárok na

a)

služobný plat podľa osobitného predpisu3a) počas prvých desiatich dní dočasnej neschopnosti,

b)

náhradu služobného platu vo výške 100 % sumy ustanovenej v § 12 po uplynutí desiateho dňa dočasnej neschopnosti do tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti,

c)

nemocenské vo výške ustanovenej v § 8 po uplynutí tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.

(3)

Profesionálny vojak, ktorý sa stane dočasne neschopným v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, má okrem prípadov uvedených v odsekoch 7 až 9 a v § 7

a)

počas prvých tridsiatich dní dočasnej neschopnosti nárok na

1.

služobný plat, ktorý mu patril v čase vzniku dočasnej neschopnosti, a rozdiel medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom, ktorý mu patril v čase vzniku dočasnej neschopnosti, ak je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,3b)

2.

plat, ktorý mu patril v čase vzniku dočasnej neschopnosti, ak je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky,3ea)

3.

hodnostný plat,3eb) ktorý mu patril v čase vzniku dočasnej neschopnosti, a príplatok za výkon mimoriadnej služby,3ec) ktorý mu patril v čase vzniku dočasnej neschopnosti, ak vykonáva mimoriadnu službu,

b)

po uplynutí tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti nárok na náhradu služobného platu vo výške 100 % služobného platu podľa písmena a) prvého bodu a rozdielu medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom podľa písmena a) prvého bodu, ak je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,3b) vo výške 100 % platu podľa písmena a) druhého bodu, ak je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky, alebo vo výške 100 % hodnostného platu podľa písmena a) tretieho bodu a príplatku za výkon mimoriadnej služby podľa písmena a) tretieho bodu, ak vykonáva mimoriadnu službu, zníženého o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na verejné zdravotné poistenie, nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie a preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.

(4)

Profesionálny vojak, ktorý sa stane dočasne neschopným z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 3, má okrem prípadov uvedených v odsekoch 7 až 9 a v § 7

a)

počas prvých desiatich dní dočasnej neschopnosti nárok na

1.

služobný plat podľa osobitného predpisu a rozdiel medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom podľa osobitného predpisu, ak je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,3b)

2.

plat podľa osobitného predpisu,3ea) ak je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky,

3.

hodnostný plat3eb) a príplatok za výkon mimoriadnej služby,3ec) ak vykonáva mimoriadnu službu,

b)

nárok na náhradu služobného platu vo výške 100 % sumy ustanovenej v § 12 po uplynutí desiateho dňa dočasnej neschopnosti do tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti,

c)

nárok na nemocenské vo výške ustanovenej v § 8 po uplynutí tridsiateho dňa dočasnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.

(5)

Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý je zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov alebo profesionálnych vojakov alebo je dočasne pozbavený výkonu štátnej služby alebo je zaradený mimo činnej služby a ktorý sa stane dočasne neschopným, má okrem prípadov uvedených v odsekoch 6 až 9 a v § 7 nárok na

a)

služobný plat podľa osobitného predpisu3ed) počas prvých desiatich dní dočasnej neschopnosti,

b)

nemocenské vo výške ustanovenej v § 8 po uplynutí desiateho dňa dočasnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.

(6)

Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý je zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov alebo profesionálnych vojakov alebo je dočasne pozbavený výkonu štátnej služby alebo je zaradený mimo činnej služby a ktorý sa stane dočasne neschopným v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, má odo dňa vzniku dočasnej neschopnosti nárok na nemocenské zabezpečenie podľa odsekov 1 a 3 okrem prípadov uvedených v odsekoch 7 až 9 a v § 7.

(7)

Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý si dočasnú neschopnosť spôsobí v dôsledku požitia alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok, pri spáchaní úmyselného trestného činu alebo sebapoškodením, má od prvého dňa dočasnej neschopnosti nárok na nemocenské vo výške polovice sumy nemocenského podľa § 8, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.

(8)

Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý počas trvania dočasnej neschopnosti poruší liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom, má odo dňa porušenia liečebného režimu nárok na nemocenské vo výške polovice sumy nemocenského podľa § 8, najdlhšie do uplynutia podpornej doby, a ak ide o policajta alebo profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 7, znižuje sa nemocenské na štvrtinu sumy nemocenského podľa § 8, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.

(9)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý počas dočasnej neschopnosti opakovane poruší liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom, patrí odo dňa opakovaného porušenia liečebného režimu nemocenské vo výške 10 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.

§ 7
(1)

Na nemocenské vo výške ustanovenej v § 8 má nárok policajt a profesionálny vojak

a)

po skončení služobného pomeru, ak jeho dočasná neschopnosť vznikla počas trvania služobného pomeru a ak nemá nárok na výsluhový príspevok podľa § 31, výsluhový dôchodok podľa § 38 alebo na invalidný výsluhový dôchodok podľa § 40, pričom nárok na nemocenské trvá najdlhšie do skončenia podpornej doby,

b)

ak sa stane dočasne neschopný výkonu práce najneskoršie do sedem dní po skončení služobného pomeru a ak nemá nárok na výsluhový príspevok podľa § 31, výsluhový dôchodok podľa § 38, invalidný výsluhový dôchodok podľa § 40, na príjem, ktorý je vymeriavacím základom podľa osobitného predpisu,3f) na náhradu príjmu podľa osobitného predpisu3g) alebo na nemocenské, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu,3f) pričom nárok na nemocenské trvá najdlhšie do skončenia podpornej doby.

(2)

Na nemocenské vo výške ustanovenej v § 8 má nárok policajtka a profesionálna vojačka,

a)

ktorej nemocenské zabezpečenie zaniklo v období tehotenstva, ak sa stane dočasne neschopnou na výkon práce najneskôr do ôsmich mesiacov po skončení služobného pomeru a ak nemá nárok na výsluhový príspevok podľa § 31, výsluhový dôchodok podľa § 38, invalidný výsluhový dôchodok podľa § 40, náhradu príjmu podľa osobitného predpisu3g) alebo nemocenské podľa osobitného predpisu,3f) pričom nárok na nemocenské trvá najdlhšie do začiatku poskytovania materského podľa § 10 alebo do skončenia podpornej doby,

b)

od nástupu na materskú dovolenku do dňa pôrodu, ak nemá nárok na materské.

§ 8

Výška nemocenského je u policajta a profesionálneho vojaka 70 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12.

§ 9 - Vyrovnávacia dávka
(1)

Policajtka a profesionálna vojačka má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak je počas tehotenstva prevedená na výkon inej služby, preradená na výkon inej funkcie alebo ustanovená do inej vhodnej funkcie (ďalej len „prevedená na výkon inej služby") preto, že činnosť, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná tehotným ženám, alebo preto, že podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo a že pri výkone služby, na ktorú je prevedená, dosahuje bez svojho zavinenia policajtka alebo profesionálna vojačka nižší služobný plat ako pri výkone služby, ktorú vykonávala pred prevedením.

(2)

Policajtka a profesionálna vojačka má nárok na vyrovnávaciu dávku, ak je počas materstva do konca deviateho mesiaca po pôrode prevedená na výkon inej služby preto, že činnosť, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, alebo preto, že podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej zdravie alebo materstvo a že pri výkone služby, na ktorú je prevedená, dosahuje bez svojho zavinenia policajtka alebo profesionálna vojačka nižší služobný plat ako pri výkone služby, ktorú vykonávala pred prevedením.

(3)

Za prevedenie na výkon inej služby v tehotenstve a v materstve podľa tohto zákona sa tiež považuje

a)

zníženie normovaného výkonu činnosti, ktorým sa odstránia príčiny, na základe ktorých je také vykonávanie činnosti zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo ženy alebo jej zdravie, alebo materstvo, s výnimkou skrátenia času služby,

b)

oslobodenie od vykonávania niektorých činností, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú ich tehotenstvo alebo ich zdravie, alebo materstvo, s výnimkou oslobodenia tehotnej policajtky a profesionálnej vojačky alebo policajtky a profesionálnej vojačky do konca deviateho mesiaca po pôrode od vykonávania uvedených činností v skrátenom čase služby,

c)

poverenie inou činnosťou tehotnej policajtky a profesionálnej vojačky alebo policajtky a profesionálnej vojačky do konca deviateho mesiaca po pôrode na výkon inej služby, ktorá je pre ňu vhodná, ak jej doterajší výkon služby patrí medzi také, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, alebo ak dochádzanie na doterajšie miesto výkonu služby ohrozuje podľa lekárskeho posudku tehotenstvo policajtky a profesionálnej vojačky, jej zdravie alebo materstvo,

d)

oslobodenie tehotnej policajtky a profesionálnej vojačky alebo policajtky a profesionálnej vojačky do konca deviateho mesiaca po pôrode od výkonu služby v noci,

e)

prerušenie výkonu funkcie profesionálnej vojačke do nástupu na materskú dovolenku,

aj keď pritom nedochádza k prevedeniu na výkon inej služby.

(4)

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak v jeho priebehu policajtka a profesionálna vojačka bola prevedená na výkon inej služby alebo ak sa prevedenie skončilo.

(5)

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje v období, v ktorom mala policajtka alebo profesionálna vojačka po prevedení na výkon inej služby nárok na služobný plat alebo na náhradu služobného platu.

(6)

Počas tehotenstva sa vyrovnávacia dávka poskytuje najdlhšie do nástupu na materskú dovolenku a po skončení materskej dovolenky najdlhšie do konca deviateho mesiaca po pôrode.

(7)

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje vo výške rozdielu medzi čistým služobným platom policajtky alebo profesionálnej vojačky, ktorý jej patril naposledy pred prevedením na výkon inej služby, a medzi čistým služobným platom policajtky alebo profesionálnej vojačky, ktorý jej patril po prevedení na výkon inej služby.

§ 9a - Tehotenské
(1)

Policajtka a profesionálna vojačka, ktorá je tehotná, má nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky zabezpečená podľa tohto zákona alebo nemocensky poistená podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení najmenej 270 dní, alebo v tejto dobe sa policajtke alebo profesionálnej vojačke poskytla rodičovská dovolenka podľa osobitných predpisov.3h)

(2)

Policajtke a profesionálnej vojačke vzniká nárok na tehotenské od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a zaniká dňom skončenia tehotenstva.

(3)

Výška tehotenského je 200 eur mesačne.

(4)

Nárok na výplatu tehotenského vzniká od začiatku mesiaca, v ktorom začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom skončilo tehotenstvo.

(5)

Tehotenské sa poskytuje policajtke a profesionálnej vojačke, ktorej nemocenské zabezpečenie zaniklo počas tehotenstva, ak nárok na tehotenské vznikne najneskoršie do ôsmich mesiacov po skončení služobného pomeru, a ak nemá nárok na tehotenské podľa osobitného predpisu3f) a splnila ostatné podmienky na vznik nároku na tehotenské podľa odseku 1.

§ 10 - Materské
(1)

Policajtka a profesionálna vojačka má nárok na materské, ak

a)

v dôsledku tehotenstva alebo osobnej starostlivosti o narodené dieťa nevykonáva štátnu službu, z ktorej je nemocensky zabezpečená, a

b)

v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky zabezpečená podľa tohto zákona alebo nemocensky poistená podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení najmenej 270 kalendárnych dní, alebo v tejto dobe sa policajtke alebo profesionálnej vojačke poskytla rodičovská dovolenka podľa osobitných predpisov.3h)

(2)

Podmienka osobnej starostlivosti o narodené dieťa sa považuje za splnenú aj v období, v ktorom je dieťa prijaté do ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.4)

(3)

Policajtke a profesionálnej vojačke vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Nárok na materské zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské.

(4)

Policajtka a profesionálna vojačka má nárok na materské aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku na materské, ak porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa osobne stará alebo je osamelá. Nárok na materské osamelej policajtke a osamelej profesionálnej vojačke zaniká uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku na materské a policajtke a profesionálnej vojačke, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa osobne stará, nárok na materské zaniká uplynutím 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

(5)

Ak sa policajtke a profesionálnej vojačke vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov alebo ak sa jej materské nevyplácalo vôbec, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, má nárok na materské do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské; osamelá policajtka a osamelá profesionálna vojačka má nárok na materské do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a policajtka a profesionálna vojačka, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa osobne stará, má nárok na materské do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

(6)

Ak sa policajtke a profesionálnej vojačke vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov z iného dôvodu, ako je uvedený v odseku 5, má nárok na materské do konca 28. týždňa odo dňa pôrodu, ale najdlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské; osamelá policajtka a osamelá profesionálna vojačka má nárok na materské do konca 31. týždňa odo dňa pôrodu, ale najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a policajtka a profesionálna vojačka, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa osobne stará, má nárok na materské do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

(7)

Policajtka a profesionálna vojačka, ktorej sa narodilo mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku na materské.

(8)

Policajtka a profesionálna vojačka, ktorej dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, má nárok na materské do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské. Osamelá policajtka a osamelá profesionálna vojačka, ktorej dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, má nárok na materské do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské a policajtka a profesionálna vojačka, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa osobne stará, má nárok na materské najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

(9)

Obdobie nároku na materské policajtke a profesionálnej vojačke, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

(10)

Policajtka, policajt, profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak, ktorý prevzal dieťa do osobnej starostlivosti, má nárok na materské odo dňa rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, ak

a)

z dôvodu osobnej starostlivosti o dieťa nevykonáva štátnu službu, z ktorej je nemocensky zabezpečený, a

b)

v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do osobnej starostlivosti bol nemocensky zabezpečený podľa tohto zákona alebo nemocensky poistený podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení najmenej 270 kalendárnych dní, alebo v tejto dobe sa policajtke, policajtovi, profesionálnej vojačke alebo profesionálnemu vojakovi poskytla rodičovská dovolenka podľa osobitných predpisov.3h)

(11)

Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý prevzal dieťa do osobnej starostlivosti, je

a)

otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,

b)

otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,

c)

manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,

d)

policajt alebo profesionálny vojak, ak sa osobne stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti druhého rodiča.

(12)

Policajtka alebo profesionálna vojačka, ktorá prevzala dieťa do osobnej starostlivosti, je

a)

manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo

b)

policajtka alebo profesionálna vojačka, ak sa osobne stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti druhého rodiča.

(13)

Policajtka, policajt, profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak, ktorý prevzal do osobnej starostlivosti dve alebo viac detí, má nárok na materské aj po uplynutí obdobia, počas ktorého mal nárok na materské podľa odseku 10, ak sa ďalej osobne stará aspoň o dve z týchto detí, do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské, ale nie dlhšie ako do dovŕšenia troch rokov veku detí.

(14)

Ak policajtke a profesionálnej vojačke zaniklo nemocenské zabezpečenie podľa tohto zákona v období tehotenstva, nárok na materské jej vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak

a)

neuplynulo viac ako osem mesiacov ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu, alebo

b)

ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu poberala nemocenské.

(15)

Ak dieťa prevzala do starostlivosti odo dňa rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti iná fyzická osoba alebo právnická osoba z dôvodu, že sa policajtka, policajt, profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak uvedený v odsekoch 11 a 12 podľa lekárskeho posudku nemôže alebo nesmie osobne starať o dieťa pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, nárok na materské tejto policajtke, policajtovi, profesionálnej vojačke alebo profesionálnemu vojakovi zaniká dňom prevzatia dieťaťa do tejto starostlivosti a opätovne vzniká odo dňa prevzatia dieťaťa zo starostlivosti inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Nárok na materské trvá počas celého obdobia trvania nároku na materské, najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

(16)

Ak sa policajtka, policajt, profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak prestal osobne starať o dieťa z iného dôvodu, ako je jeho nepriaznivý zdravotný stav, nárok na materské zaniká dňom skončenia jeho osobnej starostlivosti o dieťa a opätovne vzniká odo dňa pokračovania osobnej starostlivosti o toto dieťa. Obdobie, počas ktorého sa policajtka, policajt, profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak prestal osobne starať o dieťa z iných dôvodov, sa započíta do celkového obdobia trvania nároku na materské.

(17)

Materské sa poskytuje za kalendárne dni. Materské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len jednej policajtke alebo len jednej profesionálnej vojačke; to neplatí, ak nárok na materské vznikne policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi počas obdobia uvedeného v odseku 9.

(18)

Materské sa poskytuje policajtke, policajtovi, profesionálnej vojačke alebo profesionálnemu vojakovi vo výške 100 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12, najviac vo výške 75 % maximálneho denného vymeriavacieho základu na určenie nemocenskej dávky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení;5) to platí aj v prípadoch uvedených v odsekoch 15 a 16.

(19)

Materské sa poskytuje policajtke alebo profesionálnej vojačke, ktorej nemocenské zabezpečenie zaniklo počas tehotenstva, vo výške 100 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12, najviac vo výške 75 % maximálneho denného vymeriavacieho základu na určenie nemocenskej dávky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení,5) ak nárok na materské vznikne najneskoršie do ôsmich mesiacov po skončení služobného pomeru a ak nemá nárok na výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo na materské podľa osobitného predpisu3f) a splnila ostatné podmienky na vznik nároku na materské.

Spoločné ustanovenia pre nemocenské zabezpečenie

§ 12
(1)

Náhrada služobného platu počas dočasnej neschopnosti a nemocenské sa u policajta určujú za kalendárny deň z čistého denného služobného platu.

(2)

Náhrada služobného platu počas dočasnej neschopnosti a nemocenské sa u profesionálneho vojaka určujú za kalendárny deň z čistého denného služobného platu. U profesionálneho vojaka, ktorý vykonáva službu v štátnom podniku, ktorého zakladateľom je ministerstvo, sa náhrada služobného platu počas dočasnej neschopnosti a nemocenské určujú z čistej dennej mzdy na dni, za ktoré tomuto vojakovi patrila mzda podľa osobitného predpisu.6)

(3)

Čistý denný služobný plat policajta sa zisťuje ako podiel súčtu mesačných služobných platov, okrem súčtu služobných platov podľa § 6 ods. 2 písm. a) a § 6 ods. 5 písm. a), ktoré mu patrili za predchádzajúci kalendárny rok, po ich znížení o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na verejné zdravotné poistenie, nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie a preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti a počtu kalendárnych dní, za ktoré policajtovi služobný plat patril, okrem počtu kalendárnych dní, za ktoré mu patril služobný plat podľa § 6 ods. 2 písm. a) a § 6 ods. 5 písm. a); policajtovi zaradenému na výkon štátnej služby v zahraničí sa čistý denný služobný plat zisťuje zo služobného platu v eurách pred jeho vynásobením objektivizovaným platovým koeficientom.7)

(4)

Čistý denný služobný plat profesionálneho vojaka sa zisťuje ako podiel súčtu mesačných služobných platov8) a rozdielu medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom,9) mesačných platov podľa osobitného predpisu3ea) bez prepočtu platovým koeficientom príslušnej krajiny9a) a mesačných hodnostných platov3eb) a príplatku za výkon mimoriadnej služby,3ec) okrem súčtu platov podľa § 6 ods. 4 písm. a) a § 6 ods. 5 písm. a), ktoré mu patrili za predchádzajúci kalendárny rok, po ich znížení o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na verejné zdravotné poistenie, nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie a preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti a počtu kalendárnych dní, za ktoré profesionálnemu vojakovi tieto platy patrili, okrem počtu kalendárnych dní, za ktoré mu patril plat podľa § 6 ods. 4 písm. a) a § 6 ods. 5 písm. a).

(5)

Ak sa policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi v predchádzajúcom kalendárnom roku nevyplácal niektorý z príjmov uvedený v odseku 3 alebo v odseku 4 aspoň jeden mesiac, zisťuje sa čistý denný služobný plat policajta zo služobného platu policajta dosiahnutého v kalendárnom mesiaci predchádzajúcom kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa policajt stal dočasne neschopný, a čistý denný služobný plat profesionálneho vojaka zo služobného platu profesionálneho vojaka dosiahnutého v kalendárnom mesiaci predchádzajúcom kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa profesionálny vojak stal dočasne neschopný.

(6)

Ak sa v kalendárnom roku, v ktorom sa policajt alebo profesionálny vojak stal dočasne neschopný, nevyplácal niektorý z príjmov uvedený v odseku 3 alebo v odseku 4 počas doby uvedenej v odseku 5, určí sa čistý denný služobný plat policajta a čistý denný služobný plat profesionálneho vojaka z naposledy priznaného služobného platu policajta alebo z naposledy priznaného služobného platu profesionálneho vojaka.

(7)

Výška čistého denného služobného platu policajta sa zistí zo služobného platu ustanoveného osobitným predpisom,23) ktorý patril policajtovi pri vzniku dočasnej neschopnosti počas

a)

prevedenia, preradenia alebo preloženia na inú funkciu,

b)

zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov podľa osobitného predpisu29b) alebo zaradenia mimo činnej štátnej služby, alebo

c)

dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.

(8)

Výška čistého denného služobného platu profesionálneho vojaka sa zistí zo služobného platu ustanoveného osobitným predpisom,23a) ktorý patril profesionálnemu vojakovi pri vzniku dočasnej neschopnosti počas

a)

zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,

b)

dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.

(9)

Na výpočet čistého denného služobného platu sa nepoužije

a)

u policajta podľa odseku 7 obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka podľa odseku 3 a

b)

u profesionálneho vojaka podľa odseku 8 obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka podľa odseku 4.

(10)

Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi skončí alebo zruší a bol mu doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat znížený podľa osobitného predpisu,24) doplatí sa policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi rozdiel medzi dávkou nemocenského zabezpečenia. Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi sa doplatí rozdiel medzi dávkou nemocenského zabezpečenia, ktorá mu bola vyplatená, a dávkou nemocenského zabezpečenia, ktorá by mu patrila, keby k neoprávnenému dočasnému pozbaveniu výkonu štátnej služby policajta alebo profesionálneho vojaka nebolo došlo.

(11)

Služobným platom sa na účely zisťovania čistého denného služobného platu policajta podľa odsekov 3, 5 a 6 rozumie aj služobný plat policajta, ktorý mu patril pri prevedení, preradení alebo preložení na inú funkciu, alebo zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov alebo zaradení mimo činnej štátnej služby, alebo dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby podľa osobitného predpisu.23)

(12)

Služobným platom sa na účely zisťovania čistého denného služobného platu profesionálneho vojaka podľa odsekov 4 až 6 rozumie aj služobný plat alebo plat profesionálneho vojaka, ktorý mu patril pri zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov, alebo dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby podľa osobitného predpisu.23a)

§ 14

Rozhodujúce obdobie na zistenie čistého denného služobného platu policajta a profesionálneho vojaka je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná neschopnosť, ak v § 12 ods. 5 až 8 nie je ustanovené inak.

§ 15 - Ako doba dočasnej neschopnosti sa posudzuje aj
a)

u policajta okrem príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej služby (ďalej len „hasič") doba poskytovania kúpeľnej starostlivosti, ak sa taká starostlivosť poskytuje mimo doby ospravedlnenej neprítomnosti na výkon štátnej služby za čas prvých dvoch týždňov kúpeľnej starostlivosti alebo mimo doby dovolenky,

b)

u hasiča doba poskytovania kúpeľnej starostlivosti,

c)

u ozbrojeného príslušníka finančnej správy a profesionálneho vojaka doba poskytovania kúpeľnej starostlivosti, ak sa taká starostlivosť poskytuje mimo doby preventívnej rehabilitácie,

d)

u policajta alebo profesionálneho vojaka doba, počas ktorej nevykonáva službu alebo po skončení služobného pomeru iné zamestnanie z dôvodu nariadenej karantény, ak mu z tohto dôvodu nevznikne nárok na služobné voľno s náhradou služobného platu podľa osobitného predpisu25) alebo ak nemá nárok na dávku výsluhového zabezpečenia.

§ 16
(1)

Ochranná lehota je sedem kalendárnych dní po skončení sociálneho zabezpečenia, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Ochranná lehota

a)

policajta a profesionálneho vojaka, ktorý bol nemocensky zabezpečený menej ako sedem kalendárnych dní, je toľko kalendárnych dní, koľko trvalo nemocenské zabezpečenie,

b)

policajtky a profesionálnej vojačky, ktorej nemocenské zabezpečenie zaniklo v období tehotenstva, je osem mesiacov.

(3)

Ak policajtovi a profesionálnemu vojakovi vznikne nemocenské poistenie v ochrannej lehote, počet dní ochrannej lehoty získaný z nového nemocenského poistenia sa pripočíta k nevyčerpanému počtu dní ochrannej lehoty z predchádzajúceho nemocenského zabezpečenia; ochranná lehota môže trvať najviac sedem kalendárnych dní.

(4)

Ochranná lehota nevzniká, ak nemocenské zabezpečenie zaniklo v období, v ktorom má policajt a profesionálny vojak nárok na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.

(5)

Ochranná lehota zaniká, ak nezanikla skôr, dňom, od ktorého má policajt alebo profesionálny vojak nárok na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.

§ 17
(1)

Dávky nemocenského zabezpečenia počas dočasnej neschopnosti podľa § 6 až 8 sa poskytujú najdlhšie počas podpornej doby.

(2)

Podporná doba sa môže u policajtov výnimočne predĺžiť na návrh posudkového lekára ministerstva a u profesionálnych vojakov na návrh príslušnej posudkovej komisie najviac o jeden rok, ak možno odôvodnene predpokladať, že policajt alebo profesionálny vojak v tomto období nadobudne schopnosť vykonávať službu.

(3)

O predĺžení podpornej doby rozhoduje u policajtov nadriadený s pôsobnosťou ustanoviť alebo vymenovať do funkcie a u profesionálnych vojakov ministerstvo obrany.

§ 18
(1)

Do podpornej doby sa započítavajú, s výnimkou období uvedených v odsekoch 2 a 3, aj predchádzajúce obdobia dočasnej neschopnosti, ak spadajú do obdobia jedného roka pred vznikom novej dočasnej neschopnosti.

(2)

Do podpornej doby sa nezapočítavajú doby dočasnej neschopnosti, ak

a)

od skončenia poslednej dočasnej neschopnosti do začiatku novej dočasnej neschopnosti uplynulo najmenej šesť mesiacov,

b)

novú dočasnú neschopnosť spôsobil úraz vzniknutý pri výkone služby alebo v súvislosti s ním, alebo pre výkon služby (ďalej len „služobný úraz"), alebo choroba z povolania,

c)

predchádzajúcu dočasnú neschopnosť spôsobil služobný úraz alebo choroba z povolania.

(3)

Do podpornej doby sa nezapočítavajú ani obdobia nariadenej karantény.

§ 19

O dávkach nemocenského zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov sa v sporných prípadoch rozhoduje písomným rozhodnutím.29)

TRETIA ČASŤ

ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENIE

§ 20 - Rozsah a spôsob náhrady škody
(1)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý utrpel služobný úraz podľa § 29 ods. 1 až 3 alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania podľa § 29 ods. 4, sa poskytuje v rozsahu, v akom služobný úrad alebo služobný orgán za škodu zodpovedá,

a)

náhrada za stratu na služobnom plate, ak

1.

bol po skončení dočasnej neschopnosti prevedený, preradený, preložený alebo ustanovený zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania na inú funkciu, na ktorej dosahuje nižší služobný plat, alebo

2.

jeho služobný pomer skončil zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania a po skončení služobného pomeru jeho príjem zo zárobkovej činnosti vrátane výsluhového príspevku alebo výsluhového dôchodku je nižší ako služobný plat, ktorý dosahoval pred skončením služobného pomeru,

3.

bol uznaný za invalidného v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania a po skončení služobného pomeru jeho príjem zo zárobkovej činnosti vrátane výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku invalidného výsluhového dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení je nižší ako služobný plat, ktorý dosahoval pred skončením služobného pomeru,

b)

náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,

c)

náhrada účelne vynaložených nákladov spojených s liečením,

d)

jednorazové mimoriadne odškodnenie.

(2)

Škoda podľa tohto zákona je aj prípadná strata na výsluhovom dôchodku.

(3)

Náhrada za stratu na výsluhovom dôchodku patrí policajtovi a profesionálnemu vojakovi v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi výškou výsluhového dôchodku, na ktorý mu vznikol nárok, a výškou výsluhového dôchodku, na ktorý by mu vznikol nárok, keby nedošlo k zníženiu jeho služobného platu v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.

§ 21
(1)

Náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka pri uznaní invalidity patrí v takej výške, aby sa spolu so služobným platom policajta alebo profesionálneho vojaka, príjmom zo zárobkovej činnosti, výsluhovým príspevkom, výsluhovým dôchodkom, invalidným výsluhovým dôchodkom a predčasným starobným dôchodkom podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení rovnala priemernému služobnému platu policajta alebo profesionálneho vojaka dosiahnutému v období troch kalendárnych mesiacov pred skončením služobného pomeru, zníženému o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na verejné zdravotné poistenie, nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie a preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti. Ak služobný pomer policajta alebo profesionálneho vojaka pred skončením služobného pomeru trval menej ako tri kalendárne mesiace, zisťuje sa služobný plat policajta alebo profesionálneho vojaka z celej doby trvania služobného pomeru. Na príjem zo zárobkovej činnosti sa neprihliada, ak policajt alebo profesionálny vojak bol uznaný za invalidného a miera jeho schopnosti vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená o viac ako 49 %.

(2)

Náhrada podľa odseku 1 patrí policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom splnil alebo so započítaním doby výkonu služby a doby poberania invalidného výsluhového dôchodku by splnil podmienky nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

(3)

Ak policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi skončil služobný pomer zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, pričom nebol uznaný za invalidného, náhrada za stratu na služobnom plate mu patrí v takej výške, aby spolu s príjmom zo zárobkovej činnosti a výsluhovým príspevkom alebo výsluhovým dôchodkom alebo predčasným starobným dôchodkom podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení sa rovnala služobnému platu dosahovanému pred skončením služobného pomeru, zníženému o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie, verejné zdravotné poistenie a preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, pričom náhrada za stratu na služobnom plate nesmie presiahnuť jedenapolnásobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu;29a) táto náhrada patrí najdlhšie do doby uvedenej v odseku 2.

(4)

Náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý bol následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania prevedený, preradený alebo preložený zo zdravotných dôvodov na inú funkciu, patrí vo výške rozdielu medzi služobným platom policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý poberal pred preložením, preradením alebo prevedením na inú funkciu, a služobným platom, ktorý poberá vo funkcii, na ktorú bol preložený, preradený alebo prevedený, zníženému o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na verejné zdravotné poistenie, nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie a preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti.

(5)

Náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka podľa odseku 4 patrí najdlhšie do vyrovnania výšky služobného platu policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý poberal vo funkcii pred prevedením, preradením alebo preložením na inú funkciu.

(6)

Na výšku náhrady za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka nemá vplyv

a)

zaradenie do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov,

b)

zaradenie mimo činnej štátnej služby,

c)

zníženie osobného príplatku,

d)

zníženie hodnosti,

e)

zníženie služobného platu za disciplinárne previnenie alebo priestupok alebo služobné previnenie,

f)

dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby, ak nebol policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat skrátený alebo znížený,

g)

dočasná neschopnosť na výkon štátnej služby v prípadoch uvedených v § 6 ods. 7 až 9.

(7)

O náhrade za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka sa rozhoduje písomným rozhodnutím.29)

§ 22

Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo podľa osobitných predpisov.30)

§ 23

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi patrí náhrada účelne vynaložených nákladov spojených s liečením podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

§ 24
(1)

Policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorého zdravotná spôsobilosť na výkon služby bola zmenená alebo ktorý bol uznaný za invalidného v dôsledku služobného úrazu spôsobeného za nebezpečných podmienok, patrí jednorazové mimoriadne odškodnenie vo výške najmenej desaťnásobku základu podľa § 60 a najviac päťdesiatnásobku základu podľa § 60. Jednorazové mimoriadne odškodnenie vo výške najmenej desaťnásobku základu podľa § 60 a najviac päťdesiatnásobku základu podľa § 60 patrí za rovnakých podmienok aj policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorého zdravotná spôsobilosť na výkon služby bola zmenená alebo ktorý bol uznaný za invalidného v dôsledku choroby z povolania.

(2)

Policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorého zdravotná spôsobilosť na výkon služby bola zmenená alebo ktorý bol uznaný za invalidného v dôsledku služobného úrazu spôsobeného za obzvlášť nebezpečných podmienok, patrí jednorazové mimoriadne odškodnenie vo výške najmenej dvadsaťnásobku základu podľa § 60 a najviac šesťdesiatnásobku základu podľa § 60. Jednorazové mimoriadne odškodnenie vo výške najmenej dvadsaťnásobku základu podľa § 60 a najviac šesťdesiatnásobku základu podľa § 60 patrí za rovnakých podmienok policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorého zdravotná spôsobilosť na výkon služby bola zmenená alebo ktorý bol uznaný za invalidného v dôsledku choroby z povolania.

(3)

Nebezpečné podmienky sú také podmienky, keď k poškodeniu zdravia policajta alebo profesionálneho vojaka dôjde

a)

pri výkone služby v leteckej prevádzke, ak nejde o plnenie úloh v bezpečnostných akciách za použitia lietadla alebo vrtuľníka a pri ich nácviku,

b)

pri výcviku v poľných podmienkach alebo pri vojenskom cvičení,

c)

pri plnení osobitných úloh uložených nadriadeným počas bezpečnostných akcií a bezpečnostných opatrení,

d)

trestným činom spáchaným inou osobou pri služobnom zákroku alebo služobnom zásahu, ak nejde o služobný zákrok proti teroristom alebo osobitne nebezpečným páchateľom,

e)

pri práci na montáži rádiových alebo televíznych zariadení alebo pri ďalších telekomunikačných prácach na stožiaroch spojených s rizikom pádu z výšky, vykonávaných v nútených polohách, bez pracovných plošín, z povrazových rebríkov, visutých sedačiek, v závese na ochrannom páse a v obmedzenom pracovnom priestore na pracovnom mostíku vo výške nad desať metrov nad povrchom,

f)

pri vyhľadávacích, záchranných a havarijných prácach pod vodou, pri ktorých treba používať potápačský prístroj so vzduchom stlačeným vo fľaši, kyslíkový prístroj s reguláciou vzdušnín alebo iné zariadenia na prácu pod vodou a pri ich nácviku,

g)

pri výkone štátnej služby a colnej kontroly v koľajisku železničných dráh, v priestoroch, kde hrozí úraz elektrickým prúdom alebo otrava plynom a nebezpečnými chemickými látkami, pri výkone služby vo výškach alebo nad voľnými hĺbkami, pri kontrole motorových vozidiel, kontrole zvierat, nebezpečných látok, jadrového materiálu, pri výkone služby pod vplyvom ionizujúceho žiarenia alebo iného zdraviu škodlivého žiarenia,

h)

pri výkone štátnej služby a colnej kontroly pri ohrození rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi, chemickými faktormi, biologickými faktormi, faktormi ionizujúceho žiarenia a pri záťažiach teplom a chladom, hlukom a vibráciami, ak nejde o činnosti vykonávané pri bezprostrednej hrozbe závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárii,

i)

pri zoskokoch padákom, pri výsadkovom výcviku, pri výcviku v podvese vrtuľníka alebo v zlaňovaní alebo spúšťaní z vrtuľníka, zo skalných stien, z budov a iných objektov,

j)

pri práci s chemickým, rádioaktívnym, vysoko virulentným, infekčným alebo iným obdobne nebezpečným materiálom, ak nejde o činnosť vykonávanú pri záchranných a havarijných prácach,

k)

pri medzinárodnom cvičení.

(4)

Obzvlášť nebezpečné podmienky sú také podmienky, keď k poškodeniu zdravia policajta alebo profesionálneho vojaka dôjde pri

a)

plnení úloh v bezpečnostných akciách pri použití lietadla alebo vrtuľníka a pri ich nácviku,

b)

služobnom zákroku proti teroristom alebo proti iným osobitne nebezpečným páchateľom,

c)

práci s výbušninami, pri pyrotechnických prácach, pri likvidácii výbušnín a munície, doprave výbušnín a pri ich delaborácii,

d)

účasti na záchranných a havarijných prácach alebo výkone štátnej služby pri živelných pohromách, v podzemí alebo v miestach s vysokým rizikom úrazu výbuchom, požiarom, vysokým stupňom lavínového nebezpečenstva, akútnou otravou alebo rádioaktivitou alebo vysoko virulentným infekčným alebo iným obdobne nebezpečným materiálom, pri záťažiach teplom a chladom, hlukom a vibráciami alebo pri výkone štátnej služby za uvedených podmienok,

e)

plnení úloh osobitného stupňa nebezpečnosti v rámci osobitného charakteru služby na úsekoch, ktorej formy podliehajú vyššiemu stupňu utajenia,

f)

činnosti pri kozmických letoch,

g)

výkone služby v misiách alebo operáciách v zahraničí, alebo pri plnení úloh v mieste, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom a do ktorého je policajt alebo profesionálny vojak vyslaný v súlade s platným medzinárodným právom alebo rozhodnutiami politického orgánu NATO, alebo rozhodnutiami Európskej únie,

h)

činnosti súvisiacej s izolovaním, detekciou a ochranným zaistením bojových chemických a biologických látok, toxických priemyselných látok, ako aj pri profylaxii a liečbe prenosných ochorení,

i)

výkone mimoriadnej služby.

Zodpovednosť pri úmrtí policajta alebo profesionálneho vojaka následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania

§ 25
(1)

Ak policajt alebo profesionálny vojak následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania zomrel, je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia povinný v rozsahu, v akom služobný úrad alebo služobný orgán za škodu zodpovedá, poskytnúť

a)

náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s liečením,

b)

náhradu primeraných nákladov spojených s pohrebom,

c)

náhradu nákladov na výživu pozostalých,

d)

jednorazové odškodnenie pozostalých,

e)

zvýšené jednorazové odškodnenie pozostalých.

(2)

O náhrade účelne vynaložených nákladov spojených s liečením a náhrade primeraných nákladov spojených s pohrebom tomu, kto tieto náklady vynaložil, sa rozhodne na základe predložených dokladov. Od nákladov spojených s pohrebom sa odpočíta náhrada nákladov na pohreb poskytnutá podľa § 72 a 73.

(3)

Nákladmi spojenými s pohrebom sa rozumejú najmä

a)

náklady účtované pohrebným ústavom,

b)

cintorínske poplatky,

c)

náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule,

d)

náklady na úpravu hrobu,

e)

cestovné náklady a

f)

jedna tretina skutočných nákladov na smútočné ošatenie a smútočné posedenie najviac vo výške 331,93 eura.

(4)

Náhrada nákladov poskytnutých na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule nesmie presiahnuť desaťnásobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.29a)

(5)

Náklady na smútočné ošatenie a cestovné náklady sa hradia len manželovi a osobe jemu na roveň postavenej, deťom, rodičom a starým rodičom alebo ďalším osobám, ak boli na zomretého odkázané výživou.

(6)

Náhrada nákladov na výživu pozostalých patrí pozostalým, voči ktorým mal zomretý v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť určenú súdom. Náhrada nákladov na výživu pozostalých sa vypláca v období, počas ktorého mala trvať vyživovacia povinnosť vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktoré bol zomretý povinný platiť ku dňu svojej smrti, pričom úhrn takto vyplatených súm nesmie presiahnuť sumu výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, na ktorú by mal zomretý nárok v čase úmrtia. Náhrada nákladov na výživu pozostalých patrí, ak nie je uhradená dávkami výsluhového zabezpečenia poskytovanými z toho istého dôvodu.

(7)

Jednorazové odškodnenie pozostalých patrí manželovi a dieťaťu, ktoré má nárok na sirotský výsluhový dôchodok, ak nemajú nárok na zvýšené jednorazové odškodnenie pozostalých. Jednorazové odškodnenie pozostalých patrí pozostalým rovnakým dielom, pričom úhrn takto vyplatených súm pozostalým nesmie presiahnuť desaťnásobok základu podľa § 60.

(8)

Ak niet pozostalého manžela ani dieťaťa, poskytuje sa za podmienok a vo výške uvedenej v odseku 7 jednorazové odškodnenie pozostalým rodičom zomretého policajta alebo zomretého profesionálneho vojaka.

(9)

Ak policajt alebo profesionálny vojak následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania, ku ktorým došlo za podmienok uvedených v § 24, zomrel, patrí pozostalým zvýšené jednorazové odškodnenie, a to manželovi vo výške päťdesiatnásobku základu podľa § 60 a každému dieťaťu, ktoré má nárok na sirotský výsluhový dôchodok, vo výške päťdesiatnásobku základu podľa § 60, pričom úhrn takto vyplatených súm pozostalým nesmie presiahnuť šesťdesiatnásobok základu podľa § 60.

(10)

Ak niet pozostalého manžela ani pozostalého dieťaťa, poskytuje sa za podmienok podľa odseku 9 zvýšené jednorazové odškodnenie pozostalým rodičom zomretého policajta alebo profesionálneho vojaka vo výške dvadsaťpäťnásobku základu podľa § 60.

§ 26
(1)

Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia môže výnimočne, ak pôjde o prípad hodný osobitného zreteľa, poskytnúť manželovi, dieťaťu, ktoré má nárok na sirotský výsluhový dôchodok, alebo rodičom zomretého finančný príspevok vo výške jednorazového odškodnenia pozostalých, aj keď služobný úrad alebo služobný orgán za služobný úraz alebo chorobu z povolania nezodpovedá.

(2)

Prípadom hodným osobitného zreteľa podľa odseku 1 je najmä služobný úraz alebo choroba z povolania pri

a)

práci na montáži rádiových a televíznych zariadení a pri ďalších telekomunikačných prácach na stožiaroch spojených s rizikom pádu z výšky vykonávaných v nútených polohách, bez pracovných plošín, z povrazových rebríkov, visutých sedačiek, v závese na ochrannom páse a v obmedzenom pracovnom priestore na pracovnom mostíku, všetko vo výškach nad desať metrov,

b)

vyhľadávacích, záchranných a havarijných prácach v podzemí alebo pod vodou, pri ktorých treba používať potápačský prístroj so vzduchom stlačeným vo fľaši, kyslíkový prístroj s reguláciou vzdušnín alebo iné zariadenia na prácu pod vodou a ich výcviku,

c)

plnení úloh v bezpečnostných akciách pri použití lietadla alebo vrtuľníka a ich nácviku,

d)

služobnom zákroku proti teroristom alebo iným osobitne nebezpečným páchateľom,

e)

práci s výbušninami, pyrotechnických prácach pri likvidácii výbušnín a munície, doprave výbušnín a pri ich delaborácii,

f)

účasti na záchranných a havarijných prácach, pri živelných pohromách alebo v miestach s vysokým rizikom úrazu výbuchom, požiarom, akútnou otravou alebo rádioaktivitou,

g)

výcviku v poľných podmienkach a pri medzinárodnom cvičení,

h)

činnosti pri kozmických letoch,

i)

výkone služby v misiách alebo operáciách v zahraničí, alebo pri plnení úloh v mieste, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom a do ktorého je policajt alebo profesionálny vojak vyslaný v súlade s platným medzinárodným právom alebo rozhodnutiami politického orgánu NATO, alebo rozhodnutiami Európskej únie,

j)

zoskokoch padákom, pri výsadkovom výcviku, pri výcviku v podvese vrtuľníka alebo v zlaňovaní, alebo spúšťaní z vrtuľníka, zo skalných stien, z budov a iných objektov,

k)

činnosti súvisiacej s izolovaním, detekciou a ochranným zaistením bojových chemických a biologických látok, toxických priemyselných látok, ako aj pri profylaxii a liečbe prenosných ochorení,

l)

výkone mimoriadnej služby.

§ 27

Podrobnosti o jednorazovom mimoriadnom odškodnení, jednorazovom odškodnení pozostalých, zvýšenom jednorazovom odškodnení pozostalých a postup nadriadených pri prerokúvaní a určovaní náhrady škody a ďalšie podrobnosti o poskytovaní náhrad v súvislosti so služobnými úrazmi a chorobami z povolania určí minister.

Zmena pomerov poškodeného

§ 28
(1)

Ak sa zmenia pomery poškodeného, ktoré boli rozhodujúce na určenie výšky náhrady škody, nadriadený uvedený v § 81 ods. 1 písm. a) a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia podľa § 81 ods. 1 písm. b) rozhodnú o priznaní, zvýšení, znížení, zastavení výplaty alebo o odňatí dávky úrazového zabezpečenia.

(2)

Zmenou pomerov poškodeného sa rozumie

a)

zmena výšky vyplácaného invalidného výsluhového dôchodku z dôvodu zmeny miery schopnosti vykonávať civilné zamestnanie,

b)

zvýšenie invalidného výsluhového dôchodku s výnimkou zvýšenia invalidného výsluhového dôchodku priznaného do 30. júna 2002,

c)

zvýšenie výsluhového dôchodku,

d)

zmena výšky príjmu zo zárobkovej činnosti po skončení služobného pomeru,

e)

priznanie predčasného starobného dôchodku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

(3)

Príjmom zo zárobkovej činnosti sa na účely výpočtu náhrady za stratu na služobnom plate rozumie príjem zo závislej činnosti,30a) príjem z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu30b) a príjem z kapitálového majetku30c) tvoriaci základ dane z príjmov fyzickej osoby podľa osobitného predpisu.30d)

(4)

Náhrada za stratu na služobnom plate policajta a profesionálneho vojaka, ktorá patrí policajtovi a profesionálnemu vojakovi, sa zvyšuje v rovnakom termíne a rovnakým spôsobom, ako sa zvyšujú ich funkčné platy, stupnica platových taríf a hodnostné platy v kalendárnom roku.

(5)

Zvýšenie náhrady za stratu na služobnom plate podľa odseku 4 sa určuje zo služobného platu, z ktorého sa náhrada priznala.

§ 29
(1)

Za služobný úraz sa na účely tohto zákona považuje poškodenie zdravia alebo smrť policajta alebo profesionálneho vojaka spôsobené nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov

a)

pri výkone služobných činností vyplývajúcich zo služobného zaradenia policajta alebo profesionálneho vojaka, pri činnosti vykonávanej na príkaz, pokyn alebo rozkaz nadriadeného alebo pri činnosti, ktorá je obvyklá pri plnení služobných úloh vrátane obvyklej činnosti v čase prestávok v službe,

b)

pri činnosti, ktorá sa vykonáva v záujme služby alebo s cieľom chrániť záujem služby, bez ohľadu na to, z akého podnetu policajt alebo profesionálny vojak túto činnosť vykonáva,

c)

v dôsledku konania alebo opomenutia inej osoby, ak dôvodom takého konania alebo opomenutia je príslušnosť policajta k Policajnému zboru, Hasičskému a záchrannému zboru, Horskej záchrannej službe, Slovenskej informačnej službe, Národnému bezpečnostnému úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo k Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, alebo príslušnosť profesionálneho vojaka k ozbrojeným silám, alebo činnosť, ktorú policajt alebo profesionálny vojak vykonáva alebo vykonával v záujme služby alebo s cieľom chrániť záujem služby,

d)

počas cesty z miesta, kde sa policajt alebo profesionálny vojak zdržiava mimo výkonu služby, na miesto výkonu služby, ak sa táto činnosť vykonáva s cieľom dostaviť sa na miesto výkonu služby, ak bol na výkon služby mimoriadne povolaný, a späť,

e)

pri činnosti, ktorú policajt alebo profesionálny vojak vykonáva vo verejnom záujme alebo v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku.

(2)

Ako služobný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý policajt a profesionálny vojak utrpel pre výkon služby.

(3)

Za úraz vzniknutý pri výkone služby alebo v súvislosti s ním sa nepovažuje úraz, ktorý policajt alebo profesionálny vojak utrpel za okolností uvedených v § 6 ods. 7, aj keď sú inak splnené podmienky uvedené v odseku 1.

(4)

Za chorobu z povolania podľa tohto zákona sa považuje choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného vo všeobecnom predpise o sociálnom poistení, ak vznikla pri výkone služby, v súvislosti s ním alebo pre výkon služby.

(5)

Za chorobu z povolania sa považuje aj choroba vzniknutá pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, a to od jej zaradenia do zoznamu, ale iba za dobu najviac troch rokov pred jej zaradením do zoznamu.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VÝSLUHOVÉ ZABEZPEČENIE

§ 30 - Druhy dávok výsluhového zabezpečenia

Z výsluhového zabezpečenia sa poskytuje

a)

výsluhový príspevok,

b)

odchodné,

c)

úmrtné,

d)

výsluhový dôchodok,

e)

invalidný výsluhový dôchodok,

f)

vdovský výsluhový dôchodok,

g)

vdovecký výsluhový dôchodok,

h)

sirotský výsluhový dôchodok.

Výsluhový príspevok

§ 31
(1)

Výsluhový príspevok patrí v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom

a)

policajtovi okrem hasiča, ktorého služobný pomer skončil

1.

uvoľnením,

2.

prepustením,

3.

uplynutím dočasnej štátnej služby,

b)

hasičovi, ktorého služobný pomer skončil

1.

na základe písomnej žiadosti,

2.

odvolaním z funkcie v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe, ak sa v systemizácii znížil počet funkčných miest,

3.

nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia lekárskej komisie o strate zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie akejkoľvek funkcie v Hasičskom a záchrannom zbore alebo v Horskej záchrannej službe,

4.

odvolaním z funkcie, ak stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

5.

uplynutím času zaradenia mimo činnej štátnej služby,

6.

uplynutím dočasnej štátnej služby,

7.

nadobudnutím právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že nie je spôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v Hasičskom a záchrannom zbore alebo v Horskej záchrannej službe,

8.

nadobudnutím právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že nie je spôsobilý na vymenovanie do stálej štátnej služby,

9.

nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia prepustenia zo stálej štátnej služby, prepustenia z dočasnej štátnej služby alebo prepustenia z prípravnej štátnej služby,

10.

nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin uvedený v osobitnom predpise31) alebo za trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,

11.

uplynutím prípravnej štátnej služby, ak nebola úspešne vykonaná skúška na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti,

12.

stratou odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,31a)

c)

profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil

1.

prepustením alebo

2.

podľa osobitného predpisu.31b)

(2)

Výsluhový príspevok podľa odseku 1 patrí odo dňa nasledujúceho po dni skončenia služobného pomeru počas

a)

1 roka, ak služobný pomer trval najmenej 10 rokov, ale menej ako 17 rokov a policajt a profesionálny vojak nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa § 38,

b)

2 rokov, ak služobný pomer trval najmenej 17 rokov, ale menej ako 22 rokov a policajt a profesionálny vojak nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa § 38,

c)

3 rokov, ak služobný pomer trval najmenej 22 rokov, ale menej ako 25 rokov a policajt a profesionálny vojak nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa § 38.

(3)

Policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorí boli opätovne prijatí do služobného pomeru a ich služobný pomer trval najmenej 10 rokov, patrí po dobu 6 mesiacov po dni skončenia novovzniknutého služobného pomeru za každý skončený rok trvania služobného pomeru výsluhový príspevok vo výške 1 % základu zisteného podľa § 60; celková výška výsluhového príspevku nesmie prekročiť 24 % základu zisteného podľa § 60.

(4)

Policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorí sú po skončení služobného pomeru bezprostredne nasledujúcim dňom opätovne prijatí do služobného pomeru, výsluhový príspevok pri tomto skončení služobného pomeru nepatrí. Nárok na výsluhový príspevok im vznikne až po skončení novovzniknutého služobného pomeru a na vznik nároku na výsluhový príspevok a jeho výšku sa im započíta aj doba trvania predchádzajúceho služobného pomeru; celková výška výsluhového príspevku nesmie prekročiť 24 % základu zisteného podľa § 60.

(5)

Výsluhový príspevok podľa § 32 sa znižuje o jednu polovicu policajtovi okrem hasiča, ktorého služobný pomer sa skončil prepustením z dôvodu

a)

porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby,

b)

právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.

(6)

Výsluhový príspevok podľa § 32 sa znižuje o jednu polovicu hasičovi, ktorého služobný pomer skončil z dôvodu

a)

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia prepustenia zo stálej štátnej služby, prepustenia z dočasnej štátnej služby alebo prepustenia z prípravnej štátnej služby,

b)

nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin uvedený v osobitnom predpise,31) alebo za trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.

(7)

Výsluhový príspevok podľa § 32 sa znižuje o jednu polovicu profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil prepustením z dôvodu

a)

porušenia základnej povinnosti, obmedzenia alebo zákazu ustanovených osobitným predpisom,31c)

b)

ak za trestný čin vojenský,31ca) za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,31d) alebo za zločin,31e) je

1.

právoplatne odsúdený, bez ohľadu na to, či mu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené, alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený, alebo

2.

na neho podaná obžaloba,31ea)

c)

ak prestal spĺňať niektorú z podmienok ustanovenú osobitným predpisom.31f)

§ 32

Policajtovi a profesionálnemu vojakovi patrí za každý skončený rok trvania služobného pomeru výsluhový príspevok vo výške 1 % základu zisteného podľa § 60.

Odchodné

§ 33
(1)

Odchodné patrí v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom

a)

policajtovi okrem hasiča, ktorého služobný pomer skončil

1.

uvoľnením,

2.

prepustením,

3.

uplynutím dočasnej štátnej služby,

b)

hasičovi, ktorého služobný pomer skončil

1.

na základe písomnej žiadosti,

2.

odvolaním z funkcie, ak stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo z dôvodu, že sa v systemizácii znížil počet funkčných miest v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe,

3.

nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia lekárskej komisie o strate zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie akejkoľvek funkcie v Hasičskom a záchrannom zbore alebo v Horskej záchrannej službe,

4.

uplynutím času zaradenia mimo činnej štátnej služby,

5.

uplynutím dočasnej štátnej služby,

6.

nadobudnutím právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že nie je spôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v Hasičskom a záchrannom zbore alebo v Horskej záchrannej službe,

7.

nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,

8.

stratou odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,31a)

9.

Odvolaním z funkcie, ak spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok a dovŕšil vek 55 rokov, alebo ak spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,3f)

c)

profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil

1.

prepustením,

2.

podľa osobitného predpisu.31b)

(2)

Odchodné podľa odseku 1 patrí policajtovi a profesionálnemu vojakovi vo výške polovice základu zisteného podľa § 60, ak jeho služobný pomer trval nepretržite najmenej 13 rokov, a zvyšuje sa za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru o jednu polovicu základu zisteného podľa § 60, najviac do výšky deväťnásobku základu zisteného podľa § 60.

(3)

Odchodné podľa odseku 1 patrí aj policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorí boli opätovne prijatí do služobného pomeru, ak tento novovzniknutý služobný pomer trval nepretržite najmenej 13 rokov. Policajtovi a profesionálnemu vojakovi patrí v tomto prípade odchodné vo výške podľa odseku 2; úhrn vyplateného odchodného za skončené roky trvania predchádzajúcich služobných pomerov a odchodného za skončené roky trvania novovzniknutého služobného pomeru nesmie prekročiť deväťnásobok základu zisteného podľa § 60.

(4)

Ak po skončení služobného pomeru je policajt alebo profesionálny vojak bezprostredne nasledujúcim dňom opätovne prijatý do služobného pomeru, odchodné mu po tomto skončení služobného pomeru nepatrí. Nárok na odchodné vo výške podľa odseku 2 mu vznikne po skončení novovzniknutého služobného pomeru; na nárok na odchodné a jeho výšku sa započíta aj doba trvania predchádzajúceho služobného pomeru.

§ 34
(1)

Policajtovi okrem hasiča, ktorého služobný pomer sa skončil prepustením, ak bol pri služobnom hodnotení hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe, sa znižuje odchodné podľa § 33 ods. 2 až 4 o jednu tretinu.

(2)

Hasičovi, ktorého služobný pomer skončil z dôvodu uvedeného v § 33 ods. 1 písm. b) šiesteho bodu a ôsmeho bodu, sa znižuje odchodné podľa § 33 ods. 2 až 4 o jednu tretinu.

(3)

Odchodné podľa § 33 ods. 2 až 4 sa znižuje o jednu tretinu profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer sa skončil prepustením, ak

a)

podľa právoplatného služobného hodnotenia bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať štátnu službu,

b)

prestal spĺňať niektorú z podmienok ustanovenú osobitným predpisom,31g)

c)

v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov nesplnil požadované normy z pohybovej výkonnosti v príslušnej vekovej kategórii alebo

d)

v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov mu bolo opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa osobitného predpisu.31h)

§ 35
(1)

Odchodné podľa § 33 nepatrí policajtovi, ktorého služobný pomer skončil prepustením z dôvodu

a)

porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby,

b)

právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.

(2)

Odchodné podľa § 33 nepatrí profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil prepustením z dôvodu

a)

porušenia základnej povinnosti, obmedzenia alebo zákazu ustanovených osobitným predpisom,31c)

b)

ak za trestný čin vojenský,31ca) za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,31d) alebo za zločin31e) je

1.

právoplatne odsúdený, bez ohľadu na to, či mu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené, alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený, alebo

2.

na neho podaná obžaloba.31ea)

§ 37 - Úmrtné
(1)

Ak sa skončí alebo zanikne služobný pomer policajta alebo profesionálneho vojaka úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho, má pozostalý manžel nárok na úmrtné vo výške odchodného, na ktoré by mal policajt a profesionálny vojak nárok v čase úmrtia. Každé pozostalé dieťa, ktoré v čase úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho policajta alebo profesionálneho vojaka spĺňa podmienky nároku na sirotský výsluhový dôchodok alebo na sirotský dôchodok, má nárok na úmrtné vo výške základu podľa § 60.

(2)

Ak policajt alebo profesionálny vojak nesplnil ku dňu úmrtia podmienku trvania služobného pomeru pre vznik nároku na odchodné, vyplatí sa pozostalému manželovi úmrtné vo výške jednonásobku základu podľa § 60.

(3)

Ak pozostalému manželovi nevznikne nárok na úmrtné podľa odseku 1, má každé pozostalé dieťa s nárokom na sirotský výsluhový dôchodok alebo na sirotský dôchodok po zomretom policajtovi alebo profesionálnom vojakovi nárok aj na pomerný diel úmrtného, na ktoré by mal inak nárok pozostalý manžel.

(4)

Ak pozostalému manželovi ani pozostalým deťom nevznikne nárok na úmrtné podľa odsekov 1 až 3, majú rodičia a deti policajta alebo profesionálneho vojaka nárok na pomerný diel úmrtného, na ktoré by mal inak nárok pozostalý manžel.

(5)

Ak niet pozostalých podľa odsekov 1 až 4, má nárok na úmrtné, ktoré by inak patrilo pozostalému manželovi, v odôvodnených prípadoch aj iná osoba, ktorá zomretého policajta alebo profesionálneho vojaka vychovávala na základe rozhodnutia príslušného orgánu; ak je takýchto osôb viac, má nárok na úmrtné každá táto osoba rovnakým dielom.

(6)

Na úmrtné nemajú nárok osoby, ktoré boli právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin, ktorým spôsobili smrť policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, po ktorom by im inak vznikol nárok na úmrtné.

(7)

Ak bolo úmrtné vyplatené pred dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého bol pozostalý manžel alebo dieťa, alebo rodič odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorým spôsobili smrť policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, je pozostalý manžel alebo dieťa, alebo rodič povinný vyplatené úmrtné vrátiť útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia, ktorý úmrtné vyplatil, najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia súdu.

Výsluhový dôchodok

§ 38
(1)

Policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, má nárok na výsluhový dôchodok, ak služobný pomer trval najmenej 25 rokov.

(2)

Na výsluhový dôchodok má nárok aj policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, ak poberal invalidný výsluhový dôchodok a doba trvania služobného pomeru spolu s dobou poberania invalidného výsluhového dôchodku dosahuje najmenej 25 rokov. Pri výpočte takéhoto výsluhového dôchodku sa základ použitý na výpočet invalidného výsluhového dôchodku zvyšuje o rovnaké percentá, o aké by sa zvýšil invalidný výsluhový dôchodok do dňa priznania výsluhového dôchodku.

(3)

Policajtovi vzniká nárok na výsluhový dôchodok po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ak jeho služobný pomer skončil

a)

stratou hodnosti,

b)

prepustením z dôvodu právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom, alebo za zločin.

(4)

Profesionálnemu vojakovi vzniká nárok na výsluhový dôchodok po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ak jeho služobný pomer skončil

a)

zánikom z dôvodu straty vojenskej hodnosti,

b)

prepustením z dôvodu

1.

porušenia základnej povinnosti, obmedzenia alebo zákazu ustanovených osobitným predpisom,31c)

2.

ak za trestný čin vojenský,31ca) za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,31d) alebo za zločin31e) je

2a.

právoplatne odsúdený, bez ohľadu na to, či mu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené, alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený, alebo

2b.

na neho podaná obžaloba.31ea)

(5)

Pri výpočte výsluhového dôchodku podľa odsekov 3 a 4 sa výsluhový dôchodok vypočíta zo základu zisteného podľa § 60 ku dňu skončenia služobného pomeru a zvýši sa odo dňa skončenia služobného pomeru do dňa vzniku nároku na tento dôchodok.

§ 39

Výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka je za 25 rokov trvania služobného pomeru 37,5 % základu zisteného podľa § 60. Za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roku trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % základu zisteného podľa § 60. Za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 35. skončeného roku trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 60. Za 36. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 60, najviac do 65 % základu zisteného podľa § 60.

Invalidný výsluhový dôchodok

§ 40
(1)

Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý sa stal invalidným v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, má odo dňa vzniku invalidity, najskôr však odo dňa skončenia služobného pomeru, nárok na invalidný výsluhový dôchodok.

(2)

Nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa odseku 1 trvá počas invalidity, najdlhšie však do dňa predchádzajúceho dňu opätovného prijatia do služobného pomeru policajta alebo profesionálneho vojaka podľa osobitných predpisov32) alebo do dňa predchádzajúceho dňu priznania výsluhového dôchodku.

§ 42

Na invalidný výsluhový dôchodok podľa § 40 má nárok policajt alebo profesionálny vojak, ktorého schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená podľa § 44 najmenej o 20 %.

§ 43
(1)

Invalidný výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorého schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená najmenej o 50 %, sa určuje rovnako ako výsluhový dôchodok podľa § 39.

(2)

Invalidný výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorého schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená najmenej o 20 %, ale najviac o 49 %, sa určuje z invalidného výsluhového dôchodku podľa odseku 1 vo výške percentuálneho podielu zodpovedajúceho dvojnásobku zníženia schopnosti policajta alebo profesionálneho vojaka vykonávať primerané civilné zamestnanie.

(3)

Ak sa po priznaní invalidného výsluhového dôchodku zmení miera schopnosti vykonávať primerané civilné zamestnanie, suma invalidného výsluhového dôchodku sa odo dňa tejto zmeny určí podľa odsekov 1 a 2 tak, ako keby invalidný výsluhový dôchodok v zníženej alebo zvýšenej výmere patril odo dňa vzniku nároku naň.

Invalidita

§ 44

Na vznik a trvanie nároku na invalidný výsluhový dôchodok sa za invaliditu považuje zdravotný stav, v ktorého dôsledku policajt alebo profesionálny vojak v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania nie je spôsobilý vykonávať službu v ozbrojených bezpečnostných zboroch, ozbrojených zboroch, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Slovenskej informačnej službe, Národnom bezpečnostnom úrade alebo v ozbrojených silách a jeho schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania znížená najmenej o 20 %.

§ 45

Za primerané civilné zamestnanie sa na účely posudzovania invalidity podľa § 44 považuje zamestnanie vyžadujúce rovnaký stupeň vzdelania s podobným odborným zameraním a zodpovedajúcu dĺžku odbornej praxe, ktorú policajt alebo profesionálny vojak dosiahol pred vznikom invalidity.

Vdovský výsluhový dôchodok

§ 46 - Na vdovský výsluhový dôchodok má nárok vdova po policajtovi alebo profesionálnom vojakovi, ktorý
a)

splnil ku dňu úmrtia podmienku doby trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo podmienky na vznik nároku na invalidný výsluhový dôchodok alebo

b)

zomrel v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, alebo

c)

bol pred dňom smrti poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.

§ 48

Nárok na vdovský výsluhový dôchodok podľa § 46 nevzniká vdove, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, ktorým spôsobila smrť policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý bol jej manželom.

§ 49

Vdovský výsluhový dôchodok je 60 % výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, na ktorý mal alebo by bol mal nárok policajt alebo profesionálny vojak ku dňu úmrtia. Ak sú splnené podmienky nároku na výsluhový dôchodok aj na invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok sa vypočíta z vyššieho dôchodku.

§ 50 - Trvanie nároku na vdovský výsluhový dôchodok
(1)

Vdova má nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku počas dvoch rokov od úmrtia manžela.

(2)

Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 má vdova nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku, len ak

a)

stará sa o nezaopatrené dieťa alebo

b)

je invalidná, alebo

c)

dovŕšila vek rozhodný pre nárok na starobný dôchodok, alebo

d)

vychovala aspoň 3 nezaopatrené deti, alebo

e)

dovŕšila vek 52 rokov a vychovala 2 nezaopatrené deti, alebo

f)

dovŕšila vek 57 rokov a vychovala 1 nezaopatrené dieťa, alebo

g)

manželstvo vdovy so zomretým policajtom alebo profesionálnym vojakom trvalo počas služobného pomeru zomretého policajta alebo profesionálneho vojaka najmenej pätnásť rokov alebo

h)

k úmrtiu manžela došlo v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.

(3)

Nezaopatrené dieťa podľa odseku 2 písm. a), d) až f) je dieťa, ktoré má po zomretom policajtovi alebo profesionálnom vojakovi nárok na sirotský výsluhový dôchodok, a dieťa, ktoré bolo v rodine zomretého policajta alebo profesionálneho vojaka vychovávané, ak ide o vlastné dieťa alebo osvojené dieťa vdovy alebo ak bolo dieťa vdove alebo zomretému manželovi tejto vdovy zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva.

(4)

Nárok na vdovský výsluhový dôchodok a jeho výplatu zaniká

a)

uzavretím manželstva,

b)

dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova úmyselným trestným činom spôsobila smrť policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý bol jej manželom.

Vdovecký výsluhový dôchodok

§ 51

Na vdovecký výsluhový dôchodok podľa § 46, 49 a 50 má nárok vdovec po zomretej policajtke a profesionálnej vojačke.

§ 52 - Trvanie nároku na vdovecký výsluhový dôchodok
(1)

Nárok na vdovecký výsluhový dôchodok podľa § 51 nevzniká vdovcovi, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorým spôsobil smrť policajtke alebo profesionálnej vojačke, ktorá bola jeho manželkou.

(2)

Nárok na vdovecký výsluhový dôchodok a jeho výplatu zaniká

a)

uzavretím manželstva,

b)

dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdovec úmyselným trestným činom spôsobil smrť policajtke alebo profesionálnej vojačke, ktorá bola jeho manželkou.

Sirotský výsluhový dôchodok

§ 53 - Na sirotský výsluhový dôchodok má nárok nezaopatrené dieťa podľa § 119 po policajtovi alebo profesionálnom vojakovi, ktorý bol jeho rodičom alebo osvojiteľom a ktorý
a)

splnil ku dňu úmrtia podmienku doby trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo podmienky na vznik nároku na invalidný výsluhový dôchodok alebo

b)

zomrel v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania vzniknutých pri výkone služby alebo v súvislosti s ním, alebo

c)

bol pred dňom úmrtia poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.

§ 55
(1)

Nárok na sirotský výsluhový dôchodok podľa § 53 nevzniká nezaopatrenému dieťaťu po policajtovi alebo profesionálnom vojakovi, ktorý bol jeho rodičom alebo osvojiteľom, ak bolo právoplatne rozhodnuté súdom, že dieťa úmyselne spôsobilo smrť policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý bol jeho rodičom alebo osvojiteľom.

(2)

Nárok na sirotský výsluhový dôchodok nevzniká ani nezaopatrenému dieťaťu v pestúnskej starostlivosti po pestúnovi alebo po jeho manželovi.

§ 56
(1)

Sirotský výsluhový dôchodok je 40 % výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, na ktorý mal alebo by bol mal nárok policajt alebo profesionálny vojak ku dňu úmrtia. Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výsluhový dôchodok a na invalidný výsluhový dôchodok, sirotský výsluhový dôchodok sa vypočíta z vyššieho dôchodku.

(2)

Ak ide o obojstranne osirelé dieťa, ktorého rodičia boli policajti alebo profesionálni vojaci, má toto dieťa nárok na sirotský výsluhový dôchodok po každom rodičovi samostatne.

§ 57 - Trvanie nároku na sirotský výsluhový dôchodok
(1)

Nárok na výplatu sirotského výsluhového dôchodku zaniká osvojením maloletého dieťaťa. Zrušením osvojenia nárok na výplatu sirotského výsluhového dôchodku vznikne opätovne.

(2)

Nárok na výplatu sirotského výsluhového dôchodku zaniká, ak dieťa prestane byť nezaopatrené. Ak sa dieťa stane opätovne nezaopatreným, nárok na výplatu sirotského výsluhového dôchodku vznikne opätovne.

(3)

Nárok na sirotský výsluhový dôchodok a jeho výplatu zaniká nezaopatrenému dieťaťu dňom právoplatného rozhodnutia, podľa ktorého úmyselne spôsobilo smrť policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý bol jeho rodičom alebo osvojiteľom.

Spoločné ustanovenia pre výsluhové zabezpečenie

§ 58
(1)

Dobou trvania služobného pomeru rozhodujúcou na vznik nároku na výsluhový príspevok, odchodné, úmrtné, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok a pre výšku týchto dávok je doba

a)

výkonu základnej vojenskej služby alebo náhradnej vojenskej služby, alebo prípravnej vojenskej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu,

b)

trvania služobného pomeru v ozbrojených bezpečnostných zboroch, v ozbrojených zboroch a v ozbrojených silách Československej republiky, Československej socialistickej republiky a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pred 1. januárom 1993,

c)

trvania služobného pomeru príslušníka Federálnej bezpečnostnej informačnej služby v období od 1. júla 1991 do 31. decembra 1992,

d)

trvania služobného pomeru v Armáde Českej republiky v období od 1. januára 1993 do 31. marca 1993,

e)

hodnotená ako doba služby podľa predpisu o súdnych rehabilitáciách a podľa predpisu o mimosúdnych rehabilitáciách,33)

f)

trvania služobného pomeru od 1. januára 1993 v ozbrojených bezpečnostných zboroch, v ozbrojených zboroch, v Slovenskej informačnej službe, v Národnom bezpečnostnom úrade a v ozbrojených silách Slovenskej republiky,

g)

pracovného pomeru colníka k colnej správe, ktorá bola započítaná do 30. júna 1998 podľa § 266 ods. 1 a 2 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,

h)

trvania služobného pomeru hasiča,

i)

výkonu zamestnania ako pracovníka Hlavnej správy požiarnej ochrany ministerstva, zariadení ministerstva na úseku požiarnej ochrany, inšpekcie požiarnej ochrany národného výboru alebo verejného požiarneho útvaru národného výboru, ak bol zamestnanec vymenovaný do hodnosti,

j)

výkonu zamestnania ako príslušníka Zboru požiarnej ochrany,

k)

výkonu zamestnania v Mestskom požiarnom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Mestskom požiarnom zbore mesta Košice a Mestskom hasičskom a záchrannom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

l)

výkonu zamestnania záchranára v Slovenskom ústrednom výbore Československého zväzu telesnej výchovy do 31. mája 1990,

m)

výkonu zamestnania záchranára v Horskej službe na Slovensku od 1. júna 1990 do 31. decembra 2002,

n)

výkonu zamestnania záchranára v Správe Tatranského národného parku do 31. decembra 1994,

o)

výkonu zamestnania záchranára v Štátnych lesoch Tatranského národného parku od 1. januára 1995 do 31. decembra 2002,

p)

výkonu zamestnania ako zamestnanec Horskej záchrannej služby od 1. januára 2003 do 31. decembra 2007,

r)

výkonu zamestnania v závodnom požiarnom útvare do 31. marca 2002, ak bol zamestnanec vymenovaný do hodnosti, a ak doba trvania služobného pomeru hasiča podľa písmena h), doba trvania výkonu zamestnania podľa písmena i), j) alebo k) alebo súčet týchto dôb je najmenej desať rokov,

s)

pracovného pomeru príslušníkov Zboru ozbrojenej ochrany železníc, ktorý sa považuje za služobný pomer príslušníkov železničnej polície podľa zákona č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii v znení neskorších predpisov.

(2)

Pri opätovnom skončení služobného pomeru sa do doby trvania služobného pomeru podľa odseku 1 pripočítajú aj dni neskončených rokov trvania služobného pomeru, ktoré neboli zhodnotené v celkovej dobe trvania predchádzajúcich služobných pomerov; celková výška výsluhového príspevku, odchodného a výsluhového dôchodku ustanovená v § 31 ods. 3 a 4, § 33 ods. 3 a 4 a § 39 nesmie byť prekročená ani po započítaní nezhodnotených dní.

(3)

Do doby trvania služobného pomeru podľa odsekov 1 a 2 sa nezapočítavajú

a)

u policajta okrem hasiča doby prerušenia výkonu funkcie, doby dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak mu nebol doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat skrátený, doby výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom, doby služobného voľna bez nároku na služobný plat alebo neplatenej zálohy, ak trvali nepretržite aspoň jeden mesiac, s výnimkou materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, doby dočasnej neschopnosti z dôvodov uvedených v § 6 ods. 7 a doby neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby,

b)

u hasiča doby služobného voľna bez nároku na služobný plat, ak trvali nepretržite aspon jeden mesiac, doby dočasnej neschopnosti z dôvodov uvedených v § 6 ods. 7, doby, počas ktorých poberal výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, doby neospravedlnenej neprítomnosti pri vykonávaní štátnej služby, doby zaradenia mimo činnej štátnej služby z dôvodu, že sa stal dôvodne podozrivým zo závažného služobného previnenia alebo podozrivým zo spáchania trestného činu a nebol mu doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat skrátený, doby zaradenia mimo činnej štátnej služby z dôvodov vylučujúcich vykonávanie štátnej služby33a) okrem doby zaradenia mimo činnej štátnej služby z dôvodu vyslania na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do inštitúcie Európskej únie,

c)

u profesionálneho vojaka doby prerušenia výkonu profesionálnej služby, doby dočasného pozbavenia výkonu funkcie, doby dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, doby výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom, doby služobného voľna bez nároku na služobný plat alebo neplatenej zálohy, ak trvali nepretržite aspoň jeden mesiac, s výnimkou materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, doby dočasnej neschopnosti z dôvodov uvedených v § 6 ods. 7, doby neospravedlnenej neprítomnosti v službe, doby neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby alebo doby neospravedlnenej neprítomnosti v zamestnaní.

(4)

Pre vznik nároku na výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok a ich výšku sa ako doba trvania služobného pomeru hodnotí aj doba, počas ktorej trval predchádzajúci nárok na invalidný výsluhový dôchodok.

(5)

Pre vznik nároku na invalidný výsluhový dôchodok a jeho výšku sa ako doba trvania služobného pomeru hodnotí aj doba od vzniku invalidity podľa § 44, najskôr však odo dňa skončenia služobného pomeru, do dosiahnutia 40 rokov započítateľnej doby.

(6)

Rok trvania služobného pomeru na účely tohto zákona je 365 dní.

§ 59
(1)

Minister môže vo svojej pôsobnosti ustanoviť, že sa na vznik nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok započítava zvýhodnene

a)

doba výkonu funkcií osobitnej povahy alebo osobitného stupňa nebezpečnosti,

b)

doba výkonu mimoriadnej služby v čase vojny alebo vojnového stavu.

(2)

Minister môže vo svojej pôsobnosti ustanoviť rozsah zvýhodneného započítania podľa odseku 1, najviac však dvojnásobkom skutočnej doby výkonu týchto funkcií.

§ 60
(1)

Základ na výpočet výsluhového príspevku, odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku sa zistí z priemerného mesačného služobného platu dosiahnutého v období posledných desiatich skončených kalendárnych rokov pred dňom skončenia služobného pomeru u policajta podľa odseku 2 a u profesionálneho vojaka podľa odseku 4.

(2)

Priemerným mesačným služobným platom policajta je podiel súčtu mesačných služobných platov, okrem súčtu služobných platov poskytnutých za obdobia dočasnej neschopnosti, ktoré mu patrili v príslušných kalendárnych rokoch podľa odseku 1, a celkového počtu kalendárnych dní, za ktoré tieto služobné platy patrili; takto zistený podiel sa vynásobí koeficientom 30,417 a zaokrúhli sa na eurocent smerom nahor.

(3)

Priemerný mesačný služobný plat policajta zaradeného na výkon služby v zahraničí sa zisťuje podľa odseku 2 zo služobného platu pred jeho vynásobením objektivizovaným platovým koeficientom podľa osobitného predpisu.7)

(4)

Priemerným mesačným služobným platom profesionálneho vojaka je podiel súčtu mesačných služobných platov,8) rozdielu medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom,9) mesačných platov pri výkone štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky bez prepočtu platovým koeficientom príslušnej krajiny, mesačných hodnostných platov3eb) a príplatku za výkon mimoriadnej služby3ec) pri výkone mimoriadnej služby, okrem súčtu takýchto platov poskytnutých za obdobia dočasnej neschopnosti, ktoré mu patrili v príslušných kalendárnych rokoch podľa odseku 1, a celkového počtu kalendárnych dní, za ktoré tieto služobné platy patrili; takto zistený podiel sa vynásobí koeficientom 30,417 a zaokrúhli sa na eurocent smerom nahor.

(5)

Služobným platom sa na účely zisťovania priemerného služobného platu policajta a profesionálneho vojaka rozumie aj služobný plat ustanovený osobitným predpisom.33d)

(6)

Ak policajt a profesionálny vojak skončia služobný pomer posledným dňom kalendárneho roka, započítava sa tento kalendárny rok do obdobia na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia podľa odseku 1.

(7)

Ak služobný pomer trval kratšie, ako je obdobie na výpočet dávok podľa odseku 1, zisťuje sa základ na výpočet dávok uvedených v odseku 1 z celého obdobia pred dňom skončenia služobného pomeru.

§ 63
(1)

Nárok na priznaný výsluhový príspevok a jeho výplatu zaniká dňom, ktorý predchádza dňu opätovného prijatia policajta alebo profesionálneho vojaka do služobného pomeru alebo dňu nástupu profesionálneho vojaka na výkon mimoriadnej služby, z ktorých vzniká nárok na výsluhový príspevok.

(2)

Nárok na výplatu priznaného výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku zaniká dňom, ktorý predchádza dňu opätovného prijatia policajta alebo profesionálneho vojaka do služobného pomeru alebo dňu nástupu profesionálneho vojaka na výkon mimoriadnej služby, a obnovuje sa v naposledy vyplácanej výške, ak je to pre policajta alebo profesionálneho vojaka výhodnejšie, dňom nasledujúcim po dni skončenia novovzniknutého služobného pomeru alebo po dni prepustenia z výkonu mimoriadnej služby alebo skončenia výkonu mimoriadnej služby.

(3)

Ak novovzniknutý služobný pomer policajta alebo profesionálneho vojaka trval menej ako 12 mesiacov, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, u ktorého mu predchádzajúci nárok na výplatu výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku zanikol.

(4)

Policajt alebo profesionálny vojak, ktorý bol podľa odsekov 1 a 2 prijatý do štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere v Slovenskej informačnej službe, Vojenskom spravodajstve alebo v útvare kriminálneho spravodajstva Policajného zboru a plnenie jeho služobných úloh si vyžaduje utajenie služobného pomeru, je povinný uzavrieť dohodu so služobným úradom o odovzdávaní výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku. Na základe uzavretej dohody služobný úrad zabezpečí zasielanie dávky na osobitný účet platiteľa dávky tak, aby sa vo vzťahu k poberateľovi dávky zachovalo utajenie služobného pomeru.

§ 64

Pri súbehu výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo s príjmami, ktoré nahrádzajú zárobok, sa výplata výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku neobmedzuje.

§ 64a

Pri súbehu nároku na materské a na výsluhový príspevok majú policajt, policajtka, profesionálny vojak a profesionálna vojačka nárok na výplatu len jednej dávky, a to vyššej.

§ 65

Pri súbehu nároku na výplatu výsluhového dôchodku policajta a invalidného výsluhového dôchodku policajta alebo pri súbehu nároku na výplatu výsluhového dôchodku profesionálneho vojaka a invalidného výsluhového dôchodku profesionálneho vojaka má poberateľ dávky nárok na výplatu len jedného dôchodku, a to vyššieho. Pri rovnakej výške dôchodkov má poberateľ dávky nárok na ten dôchodok, na ktorý vznikol nárok skôr. Ak poberateľovi dávky vznikol nárok na obidva dôchodky v rovnakom čase, patrí mu ten dôchodok, o ktorého priznanie požiadal; súčasne zaniká nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca.

§ 65a

Pri súbehu nároku na výsluhový príspevok a na invalidný výsluhový dôchodok majú policajt a profesionálny vojak nárok na výplatu jednej dávky, a to vyššej.

§ 66
(1)

Pri súbehu nároku na výplatu výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku s nárokom na dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení má poberateľ takéhoto dôchodku nárok na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok naďalej v plnej výške.

(2)

Pri súbehu nároku na výplatu vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku s nárokom na výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo na výsluhový príspevok sa výplata uvedených dôchodkov alebo výsluhového príspevku neobmedzuje. To platí aj pri súbehu nároku na sirotský výsluhový dôchodok s nárokom na invalidný výsluhový dôchodok alebo na výsluhový príspevok.

§ 66a

Pri vzniku nárokov na výplatu vdovského výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku alebo sirotských výsluhových dôchodkov a pri vzniku nárokov na výplatu vdoveckého výsluhového dôchodku, sirotského výsluhového dôchodku alebo sirotských výsluhových dôchodkov (ďalej len „výsluhové dávky") po tom istom poberateľovi dávky výsluhového zabezpečenia (ďalej len „poberateľ") nesmie úhrn súm týchto výsluhových dávok presiahnuť 100 % dávky výsluhového zabezpečenia zomretého poberateľa, na ktorú mal alebo by mal nárok ku dňu smrti; to neplatí, ak k prekročeniu tejto sumy došlo z dôvodu zaokrúhľovania výsluhových dávok podľa § 109. Ak úhrn výsluhových dávok presiahne túto sumu, suma každej z uvedených výsluhových dávok sa zníži pomerne tak, aby suma uvedená v prvej vete nebola prekročená. To platí rovnako aj pre úhrn súm sirotských výsluhových dôchodkov po tom istom zomretom poberateľovi. Ak niektorému z poberateľov uvedených výsluhových dávok zanikne nárok na túto výsluhovú dávku alebo vznikne nárok na túto výsluhovú dávku aj ďalšiemu poberateľovi, sumy výsluhových dávok ostatných poberateľov po tom istom poberateľovi sa úmerne upravia tak, aby nepresiahli sumu uvedenú v prvej vete vrátane zvýšenia, ktoré by k nej patrili podľa § 68 ku dňu, v ktorom sa sumy výsluhových dávok úmerne upravujú.

§ 67
(1)

Ak policajt alebo profesionálny vojak po skončení služobného pomeru nesplní podmienky nároku na výsluhový príspevok, prevedie útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poistné v sume zodpovedajúcej poistnému na poistenie v nezamestnanosti, ktoré by počas trvania služobného pomeru, najskôr od 1. januára 2008, platil policajt, profesionálny vojak a jeho zamestnávatelia podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení na účet Sociálnej poisťovne, ak policajt alebo profesionálny vojak splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, a to do 30 dní odo dňa, keď o to Sociálna poisťovňa požiadala. Súčasne útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia oznámi Sociálnej poisťovni aj údaje o trvaní služobného pomeru a údaje o príjmoch za výkon štátnej služby, ktoré sú rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu na určenie poistného na poistenie v nezamestnanosti. Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia oznámi Sociálnej poisťovni údaje o príjmoch a vymeriavacích základoch v členení za jednotlivé kalendárne mesiace trvania služobného pomeru.

(2)

Ak policajt alebo profesionálny vojak po skončení služobného pomeru nesplní podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok alebo ak pozostalí po zomretom policajtovi alebo profesionálnom vojakovi nesplnia podmienky nároku na vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, prevedie útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poistné v sume zodpovedajúcej poistnému na dôchodkové poistenie znížené o sumu vyplateného výsluhového príspevku, ktoré by počas trvania služobného pomeru, najskôr od 1. januára 2008, platil policajt, profesionálny vojak, jeho zamestnávatelia a štát podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení na účet Sociálnej poisťovne, ak policajt alebo profesionálny vojak splnil podmienky nároku na dôchodok zo sociálneho poistenia, a to do 30 dní odo dňa, keď o to Sociálna poisťovňa požiadala. Súčasne útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia oznámi Sociálnej poisťovni aj údaje o trvaní služobného pomeru a údaje o príjmoch za výkon štátnej služby, ktoré sú rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu na určenie poistného na dôchodkové poistenie. Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia oznámi Sociálnej poisťovni údaje o príjmoch a vymeriavacích základoch v členení za jednotlivé kalendárne mesiace trvania služobného pomeru.

(3)

Ak boli údaje podľa odsekov 1 a 2 oznámené Sociálnej poisťovni a ak bolo poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na dôchodkové poistenie za dobu trvania služobného pomeru prevedené na účet Sociálnej poisťovne a policajt alebo profesionálny vojak po skončení služobného pomeru splní podmienky nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, alebo pozostalí po nich splnia podmienky nároku na vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, vyžiada si útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia od Sociálnej poisťovne spätné prevedenie poistného. Sociálna poisťovňa je povinná vyžiadané poistné za policajta previesť na účet útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva a vyžiadané poistné za profesionálneho vojaka previesť na účet Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia do 30 dní od vyžiadania.

(4)

Ak poistenec Sociálnej poisťovne, ktorému vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku pred 1. januárom 2004 a na výplatu tohto dôchodku je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, požiada o zvýšenie starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,33e) vyžiada si útvar sociálneho zabezpečenia alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia prevedenie poistného na starobné poistenie, údaje o dobe trvania dôchodkového poistenia a údaje o príjmoch za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. decembri 2003 od Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa je povinná vyžiadané poistné na starobné poistenie a údaje o poistencovi odviesť útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia do 30 dní od vyžiadania, ak také poistné nebolo zhodnotené pre nárok na dôchodok a jeho výšku Sociálnou poisťovňou. Starobný dôchodok podľa osobitného predpisu33e) v takom prípade zvyšuje príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

§ 68
(1)

Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané a vyplácané do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok a podľa postupu uvedeného v odsekoch 3, 5 až 11.

(2)

Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú odo dňa ich priznania v závislosti od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok a podľa postupu uvedeného v odsekoch 3, 5 až 11.

(3)

Výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30, a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru sa ustanovuje číslom 1 a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby zhodnotená zvýhodneným započítaním podľa § 59 a doba služobného pomeru zvýšená podľa § 123 ods. 2 písm. a) s tým, že ak doba trvania služobného pomeru bez započítania doby výkonu služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním podľa § 59 je menej ako 15 rokov, ustanovený koeficient je číslo 1.

(4)

Invalidný výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu zvýšenia invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok.

(5)

Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok sa zvyšujú o 60 % pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok.

(6)

Sirotský výsluhový dôchodok sa zvyšuje o 40 % pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok.

(7)

Výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 3 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 3 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto výsluhový dôchodok a jeho výšku, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.

(8)

Invalidné výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 4 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 4 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto invalidný výsluhový dôchodok a jeho výšku, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška invalidného výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku invalidných výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.

(9)

Vdovské výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 5 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 60 % z 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 5 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol vdovský výsluhový dôchodok vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška vdovského výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku vdovských výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.

(10)

Vdovecké výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 5 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 60 % z 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 5 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol vdovecký výsluhový dôchodok vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška vdoveckého výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku vdoveckých výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.

(11)

Sirotské výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 6 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 40 % z 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 6 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol sirotský dôchodok vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, keď výška sirotského výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku sirotských výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.

(12)

Na zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku podľa odsekov 3 až 6 je rozhodujúca mesačná suma tejto dávky vyplácaná ku dňu, od ktorého sa dávka zvyšuje.

(13)

Na zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku podľa odsekov 7 až 11 je rozhodujúca suma tejto dávky po zvýšení podľa odsekov 3 až 6.

(14)

Vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšujú, ak boli vymerané z výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku zvýšeného v príslušnom kalendárnom roku.

(15)

Zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku sa zlučuje s tou dávkou, ku ktorej toto zvýšenie patrí.

(16)

Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.

(17)

Výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok, ktoré sa v príslušnom kalendárnom roku nevyplácali preto, že zanikol nárok na ich výplatu, sa odo dňa opätovného vzniku nároku na ich výplatu zvyšujú za každý kalendárny rok, v ktorom sa nevyplácali. Výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok sa zvyšujú v rovnakej výške, ako sa zvyšovali tieto dávky v príslušnom kalendárnom roku. Ak sa výsluhový dôchodok zvyšoval v príslušnom kalendárnom roku pevnou sumou v závislosti od doby trvania služobného pomeru a nevyplácal sa preto, že zanikol nárok na jeho výplatu, odo dňa opätovného vzniku nároku na jeho výplatu sa zvýši za každý kalendárny rok, v ktorom sa nevyplácal, a to pevnou sumou, ktorá sa určí v závislosti od celkovej doby trvania služobného pomeru, ktorá bola zhodnotená podľa § 58 pri novom skončení služobného pomeru.

PIATA ČASŤ

SLUŽBY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

§ 69 - Rekreačná starostlivosť
(1)

Policajtovi, profesionálnemu vojakovi a poberateľovi dôchodku z výsluhového zabezpečenia, ich manželkám (manželom) a nezaopatreným deťom možno poskytnúť rekreačný pobyt vo forme rodinnej rekreácie, rekreácie pre dospelých, detskej rekreácie v rekreačných zariadeniach určených ministerstvom.

(2)

Rekreačnú starostlivosť podľa odseku 1 možno poskytnúť aj v zahraničí.

(3)

Rekreačná starostlivosť podľa odsekov 1 a 2 sa poskytuje za čiastočnú úhradu, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(4)

Policajt, profesionálny vojak a poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia a ich manželky (manželia) uhrádzajú za rekreačný pobyt podľa odsekov 1 a 2 najmenej jednu tretinu ceny rekreačného pobytu. Poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia, ktorý dovŕšil v danom roku vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, a jeho manželka (manžel), ktorá dovŕšila vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, uhrádzajú za rekreačný pobyt podľa odsekov 1 a 2 najmenej jednu štvrtinu ceny rekreačného pobytu. Nezaopatrené dieťa uhrádza za rekreačný pobyt podľa odsekov 1 a 2 najmenej jednu štvrtinu ceny rekreačného pobytu. Pozostalá manželka (manžel) a nezaopatrené deti po policajtovi alebo profesionálnom vojakovi, k úmrtiu ktorého došlo v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, rekreačný pobyt neuhrádzajú.

(5)

Na konanie o poskytovaní rekreačnej starostlivosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.29)

(6)

Spôsob výberu účastníkov, miesto podania žiadosti, výšku úhrady účastníkov z ceny rekreačného pobytu nad rozsah ustanovený v odseku 4, výšku úhrady za pobyt nezaopatrených detí z ceny rekreačného pobytu diferencovane podľa ich veku nad rozsah ustanovený v odseku 4, určí minister.

(7)

Odseky 1 až 6 sa primerane použijú aj na poskytovanie rekreačnej starostlivosti pre občianskych zamestnancov ministerstva, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva.

(8)

Odseky 1 až 6 sa primerane použijú aj na poskytovanie rekreačnej starostlivosti pre vojnových veteránov33f) a veteránov protikomunistického odboja.33g)

(9)

Rekreačná starostlivosť sa uhrádza z príspevku z rozpočtu ministerstva pre

a)

občianskeho zamestnanca ministerstva, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií ministerstva, ak nie je zároveň poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, jeho manželku (manžela) a nezaopatrené dieťa,

b)

vojnového veterána, ak nie je zároveň policajtom, profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, jeho manželku (manžela) a nezaopatrené dieťa,

c)

veterána protikomunistického odboja, ak nie je zároveň policajtom, profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, jeho manželku (manžela) a nezaopatrené dieťa.

§ 70 - Kúpeľná starostlivosť
(1)

Kúpeľnú starostlivosť možno na základe návrhu ošetrujúceho lekára poskytnúť bezodplatne

a)

policajtovi,

b)

profesionálnemu vojakovi,

c)

vojnovému veteránovi alebo

d)

poberateľovi výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo jeho služobný pomer trval najmenej 30 rokov,

e)

poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku,

f)

policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, pričom mu nebol priznaný invalidný výsluhový dôchodok,

g)

veteránovi protikomunistického odboja.

(2)

Kúpeľnou starostlivosťou podľa odseku 1 sa rozumie zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach33h) určených útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, okrem kúpeľnej starostlivosti poskytovanej a plne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu.33i)

(3)

Kúpeľná starostlivosť sa neposkytuje v roku, v ktorom vznikol nárok na kúpeľnú starostlivosť poskytovanú a plne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia.

(4)

Kúpeľná starostlivosť podľa odseku 1 sa neposkytne v období troch za sebou idúcich rokov osobe, ktorá bezdôvodne nenastúpi na poskytnutú kúpeľnú starostlivosť alebo bezdôvodne predčasne ukončí kúpeľnú starostlivosť.

(5)

Na konanie o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti podľa odseku 1 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.29)

(6)

Podrobnosti o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti určí minister.

(7)

Ak vojnový veterán alebo veterán protikomunistického odboja nie je zároveň policajtom, profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, náklady na kúpeľnú starostlivosť, ktoré nie sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia33i) uhrádza ministerstvo zo svojho rozpočtu.

Zabezpečenie pohrebu

§ 71
(1)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý zomrel počas trvania služobného pomeru, zabezpečí služobný úrad alebo služobný orgán pohreb na území Slovenskej republiky v celom rozsahu alebo na prianie pozostalých s ich spoluúčasťou.

(2)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý zomrel počas trvania služobného pomeru v dôsledku konania uvedeného v § 6 ods. 7, sa neposkytne služba uvedená v odseku 1.

(3)

Na policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 2 sa nevzťahujú ustanovenia § 74 až 76 a § 78.

§ 72
(1)

Ak služobný úrad alebo služobný orgán zabezpečí pohreb zomretého policajta alebo profesionálneho vojaka na území Slovenskej republiky so spoluúčasťou pozostalých, uhradí útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva pozostalým po policajtovi a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia pozostalým po profesionálnom vojakovi náklady na pohreb, najviac však 232,36 eura.

(2)

Ak služobný úrad alebo služobný orgán nezabezpečuje pohreb zomretého policajta alebo profesionálneho vojaka, lebo si to pozostalí neprajú alebo sa na zabezpečení pohrebu podieľali podľa § 71 alebo podľa odseku 1, alebo ak ide o pohreb mimo územia Slovenskej republiky, uhradí útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva pozostalým po policajtovi a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia pozostalým po profesionálnom vojakovi na ich žiadosť náklady na pohreb, najviac 232,36 eura.

(3)

Príspevok na pohreb podľa osobitných predpisov34) sa pozostalým v prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 a v § 71 ods. 1 a 3 nevypláca.

§ 73

Ak policajt alebo profesionálny vojak zomrie počas trvania služobného pomeru v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, zvyšujú sa sumy uvedené v § 72 ods. 1 a 2 na dvojnásobok.

§ 74

Nákladmi na zabezpečenie pohrebu sa na účely § 71 a 72 rozumejú náklady na úpravu, oblečenie a uloženie telesných pozostatkov zomretého, náklady na rakvu a jej úpravu a náklady na úhradu pohrebných úkonov a obradov obvyklých v mieste pohrebu. Ak sa vykonáva pohreb spopolnením, rozumejú sa nákladmi na pohreb aj náklady na prepravu telesných pozostatkov z miesta pohrebného obradu na miesto spopolnenia, náklady na spopolnenie, urnu a náklady spojené s uložením urny alebo rozptýlením popola.

§ 75
(1)

Ak policajt alebo profesionálny vojak zomrie na území Slovenskej republiky v mieste, kde v čase smrti vykonával službu alebo sa zdržiaval zo služobných dôvodov, alebo bol vyslaný na liečenie alebo ošetrenie a ktoré nie je miestom, kde sa má pohreb vykonať, uhrádzajú sa z osobitného účtu aj náklady na rakvu s kovovou vložkou alebo inú rakvu, ak tak ustanovuje osobitný predpis,35) a náklady na jeho prevezenie na miesto pohrebu spôsobom primeraným vzdialenosti miesta úmrtia od miesta pohrebu.

(2)

Ak policajt alebo profesionálny vojak zomrie mimo územia Slovenskej republiky za okolností uvedených v odseku 1, náklady uvedené v odseku 1 uhrádza služobný úrad alebo služobný orgán.

(3)

Náklady uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nezapočítavajú do nákladov podľa § 74.

§ 76
(1)

Ak ide o pohreb, ktorý služobný úrad alebo služobný orgán zabezpečujú alebo sa na jeho zabezpečení podieľajú podľa § 71 a § 72 ods. 1, preukazujú sa zomretému policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi najmä tieto pocty:

a)

zahalenie rakvy s telesnými pozostatkami zomretého do štátnej vlajky Slovenskej republiky počas pohrebného obradu,

b)

postavenie čestnej stráže ku katafalku s rakvou zomretého počas trvania pohrebného obradu na tomto mieste,

c)

nesenie rakvy z miesta poslednej rozlúčky na miesto uloženia telesných pozostatkov zomretého, ak sa uvedené úkony vykonávajú na rôznych miestach,

d)

sprievod rakvy čestnou jednotkou a hudbou z miesta poslednej rozlúčky na miesto uloženia telesných pozostatkov zomretého, ak sa uvedené úkony vykonávajú na rôznych miestach,

e)

skončenie pohrebného obradu hymnou Slovenskej republiky so súčasným vzdaním pocty salvami sprevádzajúcej čestnej jednotky; vzdanie pocty salvami sprevádzajúcej čestnej jednotky sa u hasičov nepoužije.

(2)

Náklady spojené so vzdaním pôct podľa odseku 1, ktoré sa preukazujú zomretému, hradí služobný úrad alebo služobný orgán. Tieto náklady sa nezapočítavajú do nákladov podľa § 74.

§ 77

Pozostalými sa na účely § 71, 72 a 75 rozumejú manželka (manžel), deti, rodičia, vnuci a prarodičia zomretého alebo ďalšie osoby, ktoré zabezpečujú pohreb alebo sa v rozhodujúcej miere podieľajú na zabezpečení pohrebu zomretého.

§ 78

Na zomretých policajtov alebo profesionálnych vojakov po skončení služobného pomeru, ak boli poberateľmi dôchodku z výsluhového zabezpečenia, sa vzťahujú ustanovenia § 71 ods. 2, § 72, 74, 76 a 77.

§ 78a

Ustanovenia § 71 ods. 1, § 72 ods. 1 a § 76 sa nevzťahujú na príslušníkov Slovenskej informačnej služby a na poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia vyplácaného útvarom sociálneho zabezpečenia Slovenskej informačnej služby.

ŠIESTA ČASŤ

RODIČOVSKÝ DÔCHODOK

§ 78b
(1)

Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu má poberateľ starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,3f) poberateľ invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu3f) vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku určeného podľa osobitného predpisu,3f) poberateľ výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku určeného podľa osobitného predpisu3f) a poberateľ invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku určeného podľa osobitného predpisu3f) (ďalej len „poberateľ dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku“), ak je rodičom policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý je jeho vlastným dieťaťom alebo osvojeným dieťaťom alebo je fyzickou osobou, ktorá vychovala policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý mu bol ako dieťa zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a tento policajt alebo profesionálny vojak mal vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie a bol povinný platiť poistné na výsluhové zabezpečenie v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, a písomne vyhlásil, že poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok.

(2)

Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu vzniká poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné vyhlásenie o vzniku nároku na rodičovský dôchodok doručené podľa odseku 9 a súčasne sú splnené podmienky podľa odseku 1.

(3)

Ak policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 počas trvania služobného pomeru alebo do dvoch rokov po skončení služobného pomeru písomne vyhlási, že priznaný nárok na rodičovský dôchodok poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku má zaniknúť, tento nárok poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku zanikne uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo toto písomné vyhlásenie doručené podľa odseku 9; toto vyhlásenie môže policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 urobiť len raz v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.

(4)

Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku zaniká aj uplynutím druhého kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa skončil služobný pomer policajta alebo profesionálneho vojaka podľa odseku 1 alebo smrťou poberateľa dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

(5)

Ak nárok na rodičovský dôchodok zanikol podľa odseku 3 a policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 písomne vyhlási, že nárok na rodičovský dôchodok má vzniknúť opätovne, tento nárok vznikne

a)

prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom je toto vyhlásenie doručené podľa odseku 9, ak policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 toto vyhlásenie doručí v období po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom doručil vyhlásenie podľa odseku 3,

b)

prvým dňom kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom zanikol nárok na rodičovský dôchodok podľa odseku 3, ak policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1 doručí podľa odseku 9 toto vyhlásenie v tom istom kalendárnom roku, v ktorom doručil vyhlásenie podľa odseku 3.

(6)

Ak policajt alebo profesionálny vojak podľa odseku 1, od ktorého vymeriavacieho základu na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie a povinnosti platiť poistné na výsluhové zabezpečenie je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, nemal vymeriavací základ na platenie poistného na výsluhové zabezpečenie alebo povinnosť platiť poistné na výsluhové zabezpečenie v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, nárok na rodičovský dôchodok nezaniká, zaniká len nárok na výplatu rodičovského dôchodku, a to od 1. januára príslušného kalendárneho roka.

(7)

Na účely vzniku nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu sa za príslušný kalendárny rok považuje kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje splnenie podmienok na vznik nároku na rodičovský dôchodok a jeho výplatu.

(8)

Vyhlásenie podľa odsekov 1, 3 a 5 nevyvoláva právne účinky voči rodičovskému dôchodku poberateľa dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktorého nárok na rodičovský dôchodok nie je odvodený od policajta alebo profesionálneho vojaka podľa odseku 1, ktorý vyhlásenie urobil.

(9)

Vyhlásenie podľa odsekov 1, 3 a 5 doručuje

a)

policajt podľa odseku 1 príslušnému útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva,

b)

profesionálny vojak podľa odseku 1 Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia.

§ 78c - Určenie sumy rodičovského dôchodku
(1)

Suma rodičovského dôchodku v príslušnom kalendárnom roku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov policajta alebo profesionálneho vojaka podľa § 78b ods. 1, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na výsluhové zabezpečenie, najviac ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu3f) platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku; na zmeny vymeriavacích základov po 31. októbri kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku sa neprihliada.

(2)

Úhrn súm rodičovských dôchodkov viacerých poberateľov dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku v príslušnom kalendárnom roku určených z úhrnu vymeriavacích základov jedného policajta alebo profesionálneho vojaka podľa § 78b ods. 1, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, je najviac 3 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov tohto policajta alebo profesionálneho vojaka podľa § 78b ods. 1 za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na výsluhové zabezpečenie, a najviac 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu3f) platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku; na zmeny vymeriavacích základov po 31. októbri kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku sa neprihliada.

(3)

Suma rodičovského dôchodku sa určí podľa odsekov 1 a 2, aj ak sú podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

§ 78d

Rodičovský dôchodok nepodlieha výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov.

SIEDMA ČASŤ

13. DÔCHODOK

§ 78e
(1)

Poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri príslušného kalendárneho roka vyplatí útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia v decembri príslušného kalendárneho roka 13. dôchodok vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Suma 13. dôchodku je najmenej 300 eur a najviac priemerná mesačná suma starobného dôchodku vykázaná Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Príslušnou dôchodkovou dávkou podľa prvej vety pre

a)

výsluhový dôchodok je starobný dôchodok,

b)

invalidný výsluhový dôchodok je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

c)

invalidný výsluhový dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení je starobný dôchodok,

d)

vdovský výsluhový dôchodok je vdovský dôchodok,

e)

vdovecký výsluhový dôchodok je vdovecký dôchodok,

f)

sirotský výsluhový dôchodok je sirotský dôchodok.

(2)

Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky podľa tohto zákona alebo pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky podľa tohto zákona a osobitného predpisu35aaa) sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia; nárok na 13. dôchodok podľa tohto zákona, ktorý sa nevyplatil, zaniká. Ak je suma 13. dôchodku podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu35aaa) rovnaká, nárok na 13. dôchodok podľa tohto zákona zaniká.

(3)

Poberateľ dôchodku uvedeného v odseku 1, ktorý má nárok na jeho výplatu v kalendárnom mesiaci príslušného kalendárneho roka ustanovenom nariadením vlády Slovenskej republiky (ďalej len „nariadenie vlády“) pre 13. dôchodok podľa osobitného predpisu,35aaa)má nárok na výplatu pomernej časti 13. dôchodku za príslušný kalendárny rok v rozsahu ustanovenom týmto nariadením vlády. Pomerná časť 13. dôchodku podľa prvej vety sa vyplatí v termíne ustanovenom nariadením vlády pre pomernú časť 13. dôchodku podľa osobitného predpisu.35aaa)

(4)

Suma 13. dôchodku, na výplatu ktorého vznikne nárok v decembri príslušného kalendárneho roka, sa zníži o sumu pomernej časti 13. dôchodku, na výplatu ktorej vznikol nárok podľa odseku 3 alebo podľa osobitného predpisu.35aaa)

(5)

Finančné prostriedky na 13. dôchodok a jeho výplatu poukazuje na osobitný účet štát prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva.

(6)

O priznaní 13. dôchodku sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje.

(7)

Za príslušný kalendárny rok sa na účely 13. dôchodku považuje kalendárny rok, do ktorého spadá kalendárny mesiac, za ktorý sa posudzuje splnenie podmienok na vznik nároku na 13. dôchodok a jeho výplatu.

(8)

13. dôchodok sa nezlučuje s dôchodkom, s ktorým sa vypláca.

ÔSMA ČASŤ

ORGANIZÁCIA, RIADENIE, KONANIE A FINANCOVANIE

Organizácia a riadenie

§ 79

Sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov riadi a kontroluje ministerstvo.

§ 80
(1)

Dávky nemocenského zabezpečenia policajtovi a profesionálnemu vojakovi počas trvania služobného pomeru priznáva, vypláca, znižuje, zastavuje a odníma ten služobný úrad alebo služobný orgán, ktorý im vypláca, znižuje služobný príjem a služobný plat.

(2)

Dávky nemocenského zabezpečenia po skončení služobného pomeru priznáva, vypláca, zastavuje a odníma

a)

policajtovi služobný úrad uvedený v odseku 1,

b)

profesionálnemu vojakovi Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

(3)

Policajt a profesionálny vojak dočasnú neschopnosť preukazujú vystaveným potvrdením dočasnej pracovnej neschopnosti na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou; to neplatí pri dočasnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe.

(4)

Dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným policajtom je oprávnený kontrolovať bezprostredne nadriadený policajta alebo vyšší nadriadený policajta, alebo nimi písomne poverená osoba a dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným policajtom uvedeným v § 7 ods. 1 je oprávnený kontrolovať posledný bezprostredne nadriadený policajta alebo posledný vyšší nadriadený policajta, alebo nimi písomne poverená osoba.

(5)

Dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným profesionálnym vojakom a profesionálnym vojakom podľa § 7 ods. 1 je oprávnený kontrolovať vedúci lekár zdravotníckeho zariadenia, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť profesionálnemu vojakovi a profesionálnemu vojakovi podľa § 7 ods. 1, lekár ním splnomocnený alebo veliteľ, bývalý veliteľ profesionálneho vojaka podľa § 7 ods. 1, alebo nimi písomne poverená osoba.

(6)

Pri kontrole dodržiavania liečebného režimu sa dočasne neschopný policajt alebo profesionálny vojak preukazuje osobám uvedeným v odsekoch 4 a 5 občianskym preukazom alebo iným identifikačným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť.

(7)

Osoby uvedené v odsekoch 4 a 5 sú oprávnené kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu, a to či dočasne neschopný policajt alebo profesionálny vojak

a)

sa zdržiava v mieste určenom ošetrujúcim lekárom uvedenom na potvrdení dočasnej pracovnej neschopnosti alebo na adrese na tieto účely zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe,

b)

dodržiava čas povolených vychádzok,

c)

nevykonáva činnosti, ktoré nepriaznivo pôsobia na jeho zdravotný stav.

(8)

Osoby uvedené v odsekoch 4 a 5 sú povinné

a)

preukázať sa dočasne neschopnému policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi oprávnením na vykonanie kontroly,

b)

oznámiť posudkovému lekárovi podozrenie z porušenia liečebného režimu.

(9)

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne neschopného policajta alebo profesionálneho vojaka sa môže vykonať na podnet

a)

posudkového lekára,

b)

ošetrujúceho lekára,

c)

služobného úradu alebo služobného orgánu,

d)

inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

(10)

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne neschopného policajta alebo profesionálneho vojaka sa vykonáva v mieste uvedenom na potvrdení dočasnej pracovnej neschopnosti policajta alebo profesionálneho vojaka alebo na adrese na tieto účely zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe alebo v mieste, kde sa má dočasne neschopný policajt alebo profesionálny vojak zdržiavať.

(11)

Kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne neschopného policajta alebo profesionálneho vojaka môžu osoby uvedené v odsekoch 4 a 5 vykonávať podľa odsekov 7 a 8 od prvého dňa dočasnej neschopnosti.

§ 81
(1)

Dávky úrazového zabezpečenia priznáva, zvyšuje, znižuje, zastavuje a odníma

a)

policajtovi a pozostalým po ňom nadriadený, ktorý je oprávnený policajta ustanoviť do funkcie alebo vymenovať do funkcie, a ak ide o policajta zaradeného na krajskom riaditeľstve Policajného zboru alebo na okresnom riaditeľstve Policajného zboru a pozostalým po ňom, riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru,

b)

profesionálnemu vojakovi a pozostalým po ňom Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

(2)

Dávky úrazového zabezpečenia vypláca

a)

policajtovi a pozostalým po ňom útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva,

b)

profesionálnemu vojakovi a pozostalým po ňom Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

(3)

Dávky výsluhového zabezpečenia priznáva, zvyšuje, znižuje, vypláca, zastavuje a odníma

a)

policajtovi a pozostalým po ňom útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva,

b)

profesionálnemu vojakovi a pozostalým po ňom Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

(4)

Vyrovnávací príplatok podľa osobitného predpisu35aa) priznáva, zvyšuje, znižuje, vypláca, zastavuje a odníma

a)

policajtovi útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, ktorý mu vypláca starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení,

b)

profesionálnemu vojakovi Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, ktorý mu vypláca starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

§ 81a

Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca, priznáva, vypláca, zastavuje a odníma aj príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách poskytovaný podľa osobitného predpisu.35ab)

§ 82
(1)

Rekreačný pobyt policajtovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, ich manželke (manželovi) a nezaopatrenému dieťaťu poskytuje tento útvar.

(2)

Rekreačný pobyt profesionálnemu vojakovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, ich manželke (manželovi) a nezaopatrenému dieťaťu poskytuje tento úrad.

(3)

Poukaz na kúpeľnú starostlivosť policajtovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, poskytuje tento útvar.

(4)

Poukaz na kúpeľnú starostlivosť profesionálnemu vojakovi a poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, poskytuje tento úrad.

(5)

Pohreb zomretého policajta zabezpečuje služobný úrad, v ktorého pôsobnosti vykonával policajt naposledy štátnu službu. Pohreb zomretého poberateľa dôchodku z výsluhového zabezpečenia vyplácaného útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva zabezpečuje služobný úrad, v ktorého pôsobnosti vykonával policajt naposledy štátnu službu, a ak taký služobný úrad už neexistuje, služobný úrad, v ktorého pôsobnosti mal poberateľ takého dôchodku trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo po dohode s pozostalými služobný úrad, v ktorého pôsobnosti bude taký poberateľ výsluhového dôchodku pochovaný. O nároku pozostalých na náhradu nákladov na pohreb podľa § 71 až 76 rozhoduje a túto náhradu vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva.

(6)

Pohreb zomretého profesionálneho vojaka a poberateľa dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, zabezpečujú služobné orgány. O nároku pozostalých na náhradu nákladov na pohreb podľa § 72 ods. 1 a 2 a § 73 až 78 rozhoduje a túto náhradu vypláca Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

(7)

Na príslušníka Slovenskej informačnej služby a poberateľa dôchodku z výsluhového zabezpečenia vyplácaného útvarom sociálneho zabezpečenia Slovenskej informačnej služby sa nevzťahuje odsek 5 prvá veta a druhá veta.

Konanie

§ 83
(1)

Na žiadosť sa poskytujú

a)

výsluhový príspevok,

b)

odchodné,

c)

úmrtné,

d)

výsluhový dôchodok,

e)

invalidný výsluhový dôchodok,

f)

vdovský výsluhový dôchodok,

g)

vdovecký výsluhový dôchodok,

h)

sirotský výsluhový dôchodok,

i)

služby sociálneho zabezpečenia,

j)

dávky úrazového zabezpečenia pozostalých.

(2)

Na žiadosť sa policajtovi a profesionálnemu vojakovi poskytuje aj

a)

náhrada služobného platu počas dočasnej neschopnosti,

b)

nemocenské,

c)

vyrovnávacia dávka,

d)

tehotenské,

e)

materské,

f)

kúpeľná starostlivosť,

g)

dávky úrazového zabezpečenia.

(3)

Za žiadosť podľa odseku 2 sa považuje potvrdenie dočasnej pracovnej neschopnosti, ak nebola dočasná neschopnosť zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe, potvrdenie o potrebe prevedenia na inú prácu, potvrdenie o začatí 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, potvrdenie o očakávanom dni pôrodu, potvrdenie o skončení tehotenstva, preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti a návrh na kúpeľnú starostlivosť.

(4)

Žiadosti o dávky alebo služby podľa odseku 1 sa podávajú útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia, služobnému úradu alebo služobnému orgánu, ktorý je oprávnený dávku alebo službu sociálneho zabezpečenia priznať.

§ 84
(1)

Na konanie o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,29) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia je povinný rozhodnúť vo veciach uvedených v § 83 ods. 1 do 90 dní od začatia konania. Ak vzhľadom na povahu veci útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia nemôže rozhodnúť v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť vedúci útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo riaditeľ Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia. Predĺženie lehoty s uvedením dôvodov útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia oznamuje účastníkom konania.

(3)

Proti rozhodnutiu orgánov uvedených v § 80 až 82 o dávkach alebo službách sociálneho zabezpečenia uvedených v § 83 možno podať písomné odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

(4)

Odvolacím orgánom v konaní o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia a dávkach podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení je

a)

minister, ak ide o rozhodnutie útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva, a v ostatných prípadoch nadriadený určený podľa osobitného predpisu,35a)

b)

ministerstvo obrany, ak ide o odvolanie proti rozhodnutiu Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, nadriadený určený podľa osobitného predpisu,35a) ak ide o rozhodnutie o dávkach nemocenského zabezpečenia profesionálnych vojakov počas trvania služobného pomeru, a v ostatných prípadoch minister obrany.

(5)

Konanie o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia začaté z podnetu účastníka konania sa zastaví aj vtedy, ak účastník konania v lehote určenej útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia

a)

nepredložil príslušné doklady,

b)

neoznámil požadované údaje,

c)

nepodrobil sa vyšetreniu zdravotného stavu potrebného na rozhodnutie o nároku na dávku a nároku na výplatu dávky.

(6)

Rozhodnutie, ktoré sa nedoručuje do vlastných rúk, môže obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby predtlačený podpis alebo faksimile podpisu oprávnenej osoby.

(7)

Do vlastných rúk sa doručuje

a)

rozhodnutie, ktorým sa dávka alebo služba sociálneho zabezpečenia priznáva, nepriznáva, odníma, znižuje alebo sa zastavuje výplata dávky, a rozhodnutie, ktorým sa ukladá povinnosť vrátiť neprávom vyplatené sumy,

b)

predvolanie požívateľa dávky alebo služby sociálneho zabezpečenia podmienenej nepriaznivým zdravotným stavom alebo predvolanie policajta alebo profesionálneho vojaka so zmenenou schopnosťou vykonávať službu na vyšetrenie zdravotného stavu alebo iné odborné vyšetrenie.

(8)

Podanie odvolania proti rozhodnutiu o priznaní dávky, zvýšení dávky, znížení dávky, zastavení výplaty dávky a odňatí dávky sociálneho zabezpečenia nemá odkladný účinok.

(9)

V konaní o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia vrátane preskúmavania rozhodnutia správnym súdom možno použiť ako dôkaz tlačené produkty alebo fotografické produkty výpočtovej, mikrografickej a inej podobnej techniky namiesto originálu listiny, podľa ktorého boli vyhotovené.

§ 84a
(1)

Policajt a profesionálny vojak predkladá vyhlásenie podľa § 78b ods. 1 na predpísanom tlačive vydanom útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia.

(2)

O priznaní rodičovského dôchodku sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje.

(3)

Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia posúdi splnenie podmienok vzniku nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu do 90 dní odo dňa doručenia písomného vyhlásenia podľa § 78b ods. 1. Túto lehotu môže primerane predĺžiť vedúci útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo riaditeľ Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia; dôvody predĺženia lehoty sa oznámia policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi podľa § 78b ods. 1, ktorý predkladá vyhlásenie.

(4)

Na rodičovský dôchodok sa primerane vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 5, § 100 ods. 2, § 105, § 106, § 113 až § 117 a 120.

Lekárska posudková činnosť

§ 85
(1)

Lekárskou posudkovou činnosťou u policajtov je

a)

kontrola posudzovania spôsobilosti vykonávať službu ošetrujúcim lekárom pri dočasnej neschopnosti policajta a posúdenie, či dočasná neschopnosť je dôsledkom okolnosti podľa § 6 ods. 7 a posúdenie súvislosti choroby, úrazu alebo úmrtia s výkonom služby,

b)

kontrola dodržiavania liečebného režimu policajta dočasne neschopného, ak je potrebné overiť podozrenie z porušenia liečebného režimu alebo ak bolo kontrolou osôb uvedených v § 80 ods. 4 zistené podozrenie z porušenia liečebného režimu alebo ak je to potrebné na posúdenie ďalšieho trvania dočasnej neschopnosti policajta,

c)

posúdenie účelnosti vynaložených nákladov spojených s liečením služobného úrazu alebo choroby z povolania,

d)

kontrola a zmena bodového ohodnotenia služobného úrazu na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia,

e)

posúdenie, či poškodenie zdravotného stavu policajta alebo poberateľa dôchodku z výsluhového zabezpečenia odôvodňuje poskytnutie kúpeľnej starostlivosti,

f)

posúdenie predĺženia podpornej doby,

g)

posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu policajta počas trvania služobného pomeru a posúdenie, v akej miere je znížená jeho schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie po skončení služobného pomeru zo zdravotných dôvodov,

h)

posúdenie, či sa stal policajt invalidný v dôsledku choroby z povolania alebo služobného úrazu a v akej miere je znížená jeho schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie podľa tohto zákona,

i)

posúdenie zdravotného stavu dieťaťa v súvislosti so splnením podmienky nezaopatrenosti uvedenej v § 119 ods. 1 písm. b) a c),

j)

kontrola zdravotného stavu poberateľa invalidného výsluhového dôchodku a poberateľa invalidného dôchodku v určenej lehote na účely posúdenia, či jeho invalidita naďalej trvá.

(2)

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár a hlavný posudkový lekár.

(3)

Posudkový lekár vykonáva posudkovú činnosť podľa odseku 1 a pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom a revíznym lekárom zdravotnej poisťovne.36)

(4)

Na účely odvolacieho konania podáva posudok o skutočnostiach uvedených v odseku 1 hlavný posudkový lekár.

(5)

Lekárska posudková činnosť podľa odseku 1 môže byť vykonávaná pre ministerstvo podľa § 2 ods. 1 po dohode spoločne.

(6)

Podrobnosti o výkone lekárskej posudkovej činnosti určí ministerstvo.

§ 86
(1)

Na vykonanie kontroly posudzovania dočasnej neschopnosti (ďalej len „kontrola") policajta alebo profesionálneho vojaka je ošetrujúci lekár policajta alebo profesionálneho vojaka na požiadanie posudkovému lekárovi ministerstva alebo posudkovému lekárovi ozbrojených síl povinný najmä

a)

predložiť potvrdenie dočasnej pracovnej neschopnosti, ak nebola dočasná neschopnosť zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe,

b)

umožniť nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie alebo predložiť výpis zo zdravotnej dokumentácie,

c)

umožniť vykonanie kontroly v určenom termíne,

d)

zabezpečiť účasť posudzovaného policajta alebo profesionálneho vojaka na kontrole, ak posudkový lekár neurčí inak,

e)

doplniť vyšetrenia a zabezpečiť ústavné liečenie policajta alebo profesionálneho vojaka, ak o to písomne požiada posudkový lekár a ak tomu nebránia závažné dôvody,

f)

prerokovať trvanie dočasnej neschopnosti policajta alebo profesionálneho vojaka, ak trvá dlhšie ako 21 dní,

g)

prerokovať trvanie dočasnej neschopnosti policajta alebo profesionálneho vojaka, ak trvá dlhšie ako 26 týždňov.

(2)

Kontrola podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 7 ods. 1.

§ 86a

Posudkový lekár ministerstva obrany a posudkový lekár ozbrojených síl kontrolujú u profesionálneho vojaka a profesionálneho vojaka uvedeného v § 7 ods. 1 správnosť stanovenia dočasnej neschopnosti vykonávať službu a v sporných prípadoch posudzuje opodstatnenie podozrenia z porušenia liečebného režimu dočasne neschopným profesionálnym vojakom a profesionálnym vojakom uvedeným v § 7 ods. 1.

§ 87
(1)

Posudková komisia sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia posudzuje, či

a)

dočasná neschopnosť je dôsledkom služobného úrazu alebo choroby z povolania,

b)

dočasná neschopnosť je dôsledkom aktívnej tuberkulózy,

c)

dočasná neschopnosť je dôsledkom okolností uvedených v § 6 ods. 7,

d)

sa stal profesionálny vojak

1.

invalidný a v akej miere je znížená jeho schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie,

2.

invalidný v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania a v akej miere je znížená jeho schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie,

e)

úmrtie bolo dôsledkom služobného úrazu alebo choroby z povolania,

f)

je poberateľ výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo sirotského dôchodku bezvládny,

g)

sú splnené predpoklady na predĺženie podpornej doby,

h)

invalidita naďalej trvá,

i)

náklady spojené s liečením služobného úrazu alebo choroby z povolania boli účelne vynaložené.

(2)

Posudková komisia sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia kontroluje a mení bodové ohodnotenie služobného úrazu na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

(3)

Na účely odvolacieho konania podáva posudok o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1 a 2 posudková komisia sociálneho zabezpečenia ministerstva obrany.

(4)

Predsedov posudkových komisií a členov posudkových komisií uvedených v odsekoch 1 a 3 ustanovuje ministerstvo obrany.

(5)

Podrobnosti o zložení a rokovaní posudkových komisií sociálneho zabezpečenia uvedených v odsekoch 1 a 3 určí minister obrany.

§ 88
(1)

Predseda posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia posudzuje,

a)

či poškodenie zdravotného stavu profesionálneho vojaka alebo poberateľa dôchodku z výsluhového zabezpečenia odôvodňuje poskytnutie kúpeľnej starostlivosti,

b)

v sporných prípadoch na účely poskytnutia služby podľa § 71 a 78, či k úmrtiu došlo v dôsledku konania uvedeného v § 6 ods. 7.

(2)

Na účely odvolacieho konania skutočnosti uvedené v odseku 1 posudzuje predseda posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia ministerstva obrany.

§ 89

Členovia posudkových komisií sociálneho zabezpečenia podľa § 87 a 88, posudkový lekár ministerstva, posudkový lekár ozbrojených síl a prizvané osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s ich činnosťou v posudkových komisiách, aj po skončení výkonu činnosti v týchto komisiách, ak neboli od tejto povinnosti oslobodení ministerstvom.

§ 90 - Zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia
(1)

Zdravotnými výkonmi na účely sociálneho zabezpečenia sú

a)

vystavenie potvrdenia dočasnej pracovnej neschopnosti,

b)

potvrdenie vzniku a ukončenia dočasnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe,

c)

vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti,

d)

vystavenie potvrdenia o potrebe prevedenia na inú prácu,

e)

vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu,

f)

vystavenie bodového ohodnotenia služobného úrazu alebo choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia,

g)

vystavenie nálezu o zdravotnom stave na písomné vyžiadanie posudkového lekára ministerstva a posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia,

h)

zdravotná starostlivosť poskytnutá na písomné vyžiadanie posudkového lekára a posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia,

i)

vystavenie tlačiva „hlásenie o úraze" a tlačiva „hlásenie choroby z povolania".

(2)

Zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia uvedené v odseku 1 sa policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi poskytujú bezplatne.

(3)

Úhrada zdravotných výkonov podľa odseku 1 sa vykonáva podľa osobitného predpisu.36a)

(4)

Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia uhrádzajú zdravotné výkony priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi na základe predložených dokladov; útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva môže na základe dohody uhrádzať zdravotné výkony za iný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva.

(5)

Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia kontrolujú zdravotné výkony vykazované poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Trovy konania

§ 91
(1)

Predsedovi a členom posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia poskytuje útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia náhrady preukázaných výdavkov na cestovné, ubytovanie a stravné podľa osobitného predpisu,37) ktoré im vznikli v súvislosti s výkonom posudkovej činnosti.

(2)

Výkon funkcie predsedu alebo člena posudkovej komisie, u ktorých výkon tejto činnosti nie je v ich funkčnej náplni, sa považuje za prekážku v práci z dôvodov všeobecného záujmu,38) pri ktorej patrí voľno s náhradou mzdy.

(3)

Náhradu mzdy vyplatenú predsedovi alebo členovi posudkovej komisie podľa odseku 2 uhradí zamestnávateľovi útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

§ 92
(1)

Ministerstvo, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, posudkový lekár ministerstva, posudková komisia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia a posudková komisia ministerstva obrany nemajú nárok na náhradu trov vzniknutých v konaní o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia.

(2)

Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia uhrádzajú cestovné náhrady podľa osobitného predpisu39) vzniknuté policajtovi, profesionálnemu vojakovi, poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia alebo dávok dôchodkového poistenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, prípadne ich sprievodcom, ktorí sa na výzvu dostavia na konanie orgánov uvedených odseku 1 alebo sa na potreby týchto orgánov podrobia vyšetreniu zdravotného stavu alebo inému odbornému vyšetreniu ak boli v konaní o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia úspešní.

Financovanie

§ 93
(1)

Dávky a služby sociálneho zabezpečenia poskytované podľa tohto zákona sa uhrádzajú z osobitného účtu, ak v odseku 2, § 69 ods. 9 a § 70 ods. 7 nie je ustanovené inak.

(2)

Odchodné a úmrtné sa uhrádza z prostriedkov rozpočtu ministerstva a príslušného služobného úradu policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorý mu vyplácal naposledy služobný plat.

(3)

13. dôchodok sa uhrádza z prostriedkov rozpočtu ministerstva.

§ 94
(1)

Príjmami osobitného účtu sú

a)

poistné na nemocenské zabezpečenie, poistné na úrazové zabezpečenie a poistné na výsluhové zabezpečenie, ktoré platia policajti, profesionálni vojaci, služobné úrady a služobné orgány alebo iné právnické osoby, ktoré policajtom a profesionálnym vojakom vyplácajú služobný príjem alebo služobný plat ako zamestnávatelia (ďalej len „poistné na sociálne zabezpečenie"),

b)

finančné prostriedky poskytované štátom na úhradu nákladov na

1.

dôchodok manželky,

2.

sociálny dôchodok,

3.

zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu,

4.

zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

5.

zvýšenie dôchodku z dôvodu účasti v odboji a rehabilitácie,

6.

kúpeľnú starostlivosť,

7.

zvýšenie dôchodku podľa zákona č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov,

8.

vianočný príspevok podľa osobitného predpisu39a) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou,

9.

príplatok k dôchodku a jednorazového príplatku k dôchodku podľa osobitného predpisu39b) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou,

10.

príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa osobitného predpisu35ab) a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou,

11.

poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie policajtov a profesionálnych vojakov, ktorí sa osobne celodenne a riadne starajú o dieťa vo veku do šiestich rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov veku,

12.

zvýšenie sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku podľa osobitného predpisu,39c)

13.

vyrovnávací príplatok podľa osobitného predpisu,35aa)

14.

rodičovský dôchodok a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou,

15.

13. dôchodok a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou,

c)

príspevky z rozpočtu ministerstva na úhradu nákladov na rekreácie osôb podľa § 69 ods. 9 a príspevky z rozpočtu ministerstva a iného služobného úradu na odchodné a úmrtné podľa § 93 ods. 2,

d)

poistné odovzdané Sociálnou poisťovňou,

e)

poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti, penále a pokuty,

f)

úroky z omeškania a z kreditného zostatku na osobitnom účte,

g)

dary,

h)

ostatné príjmy.

(2)

Finančné prostriedky na dávky uvedené v odseku 1 písm. b) a c) sa poukazujú na osobitný účet.

(3)

Finančné prostriedky na úhradu nákladov na zvýšenie sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku podľa odseku 1 písm. b) dvanásteho bodu a na vyrovnávací príplatok podľa odseku 1 písm. b) trinásteho bodu sa poukazujú podľa odseku 2 na osobitný účet prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

(4)

Finančné prostriedky na úhradu nákladov na rodičovský dôchodok a úhradu nákladov spojených s jeho výplatou podľa odseku 1 písm. b) štrnásteho bodu sa poukazujú podľa odseku 2 na osobitný účet útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, ktoré vyplácajú rodičovský dôchodok prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva.

(5)

Na úhradu rozdielov medzi príjmami osobitného účtu a výdavkami osobitného účtu sa poskytnú príspevky z rozpočtu ministerstva.

§ 95

Výdavkami osobitného účtu sú výdavky na

a)

dávky a služby sociálneho zabezpečenia podľa tohto zákona a dávky podľa osobitných predpisov,39d)

b)

prevody poistného na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti do Sociálnej poisťovne,

c)

zabezpečenie povinnosti zaslať platiteľovi dávky sociálneho zabezpečenia dávky podľa § 63 odsek 4,

d)

trovy, ktoré súvisia s výkonom posudkovej činnosti sociálneho zabezpečenia,

e)

úhradu nákladov na zdravotné výkony,

f)

úhradu nákladov na rodičovský dôchodok a úhradu nákladov spojených s jeho výplatou,

g)

úhradu nákladov na 13. dôchodok a úhradu nákladov spojených s jeho výplatou.

§ 96
(1)

Správcom osobitného účtu ministerstva je útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva. Správcom osobitného účtu ministerstva obrany je Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

(2)

Rozpočty a účtovné závierky osobitných účtov na kalendárny rok schvaľuje vo svojej pôsobnosti ministerstvo.

(3)

Ak je podľa tohto zákona na výplatu dávok nemocenského zabezpečenia príslušný služobný úrad alebo služobný orgán, ktorý policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi vypláca služobný plat alebo služobný príjem, a tieto dávky sa majú uhradiť z osobitného účtu, zúčtuje platca vyplatené dávky so správcom príslušného osobitného účtu.

(4)

Súčasťou platby poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu39aa) je oznámenie počtu vyplatených dávok nemocenského zabezpečenia a dní, za ktoré sa vyplatili tieto dávky.

§ 97 - Platitelia poistného, platenie poistného a splatnosť poistného na sociálne zabezpečenie
(1)

Poistné na sociálne zabezpečenie sa platí za kalendárny mesiac pozadu, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Ak policajtovi a profesionálnemu vojakovi trvala účasť na sociálnom zabezpečení len časť kalendárneho mesiaca, poistné na sociálne zabezpečenie sa platí len za túto časť.

(3)

Poistné na sociálne zabezpečenie sa platí bezhotovostným prevodom na osobitný účet.

(4)

Poistné na sociálne zabezpečenie, ak ďalej nie je ustanovené inak, platia

a)

policajti a profesionálni vojaci, a to na

1.

nemocenské zabezpečenie 1,4 % z vymeriavacieho základu,

2.

výsluhový príspevok 1 % z vymeriavacieho základu,

3.

výsluhový dôchodok 7 % z vymeriavacieho základu,

4.

invalidný výsluhový dôchodok 3 % z vymeriavacieho základu,

b)

služobný úrad a služobný orgán, a to na

1.

nemocenské zabezpečenie 1,4 % z vymeriavacieho základu,

2.

výsluhový príspevok 1 % z vymeriavacieho základu,

3.

výsluhový dôchodok 20 % z vymeriavacieho základu,

4.

invalidný výsluhový dôchodok 3 % z vymeriavacieho základu,

5.

úrazové zabezpečenie 0,8 % z vymeriavacieho základu,

c)

štát, a to na starobné poistenie a invalidné poistenie policajtov a profesionálnych vojakov, ktorí sa osobne celodenne a riadne starajú o dieťa vo veku do šiestich rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov.

(5)

Poistné na výsluhový príspevok podľa odseku 4 písm. a) druhého bodu platí policajt a profesionálny vojak počas trvania služobného pomeru do uplynutia doby služobného pomeru potrebnej na vznik nároku na výsluhový dôchodok. Poistné na výsluhový príspevok podľa odseku 4 písm. b) druhého bodu platí služobný úrad a služobný orgán za policajta a profesionálneho vojaka počas trvania služobného pomeru do uplynutia doby služobného pomeru potrebnej na vznik nároku na výsluhový dôchodok.

(6)

Vymeriavacím základom na poistné podľa odseku 4 písm. a) a b) je vymeriavací základ podľa § 98 a podľa odseku 4 písm. c) vymeriavací základ podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

(7)

Poistné na sociálne zabezpečenie, ktoré platí a odvádza služobný úrad alebo služobný orgán, je splatné v deň určený na výplatu služobného príjmu, ktorý je vymeriavacím základom policajta alebo profesionálneho vojaka. Ak je výplata týchto príjmov pre jednotlivé organizačné útvary služobného úradu a služobného orgánu rozložená na rôzne dni, poistné na sociálne zabezpečenie je splatné v deň poslednej výplaty služobného príjmu zúčtovaného za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je taký deň určený, poistné na sociálne zabezpečenie je splatné v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí výplatného obdobia skončeného v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci.

(8)

Ak sa platba poistného na sociálne zabezpečenie na príslušný osobitný účet uskutočnila oneskorene, považuje sa za zaplatenú včas, ak pri platení bezhotovostným prevodom je uvedený ako deň prevodu v prevodnom príkaze, ktorý bol daný predpísaným spôsobom predo dňom splatnosti, posledný deň splatnosti podľa odseku 7; to neplatí, ak sa platba uskutočnila oneskorene pre nedostatok finančných prostriedkov na účte služobného úradu, služobného orgánu a štátu povinných platiť a odvádzať poistné na sociálne zabezpečenie.

(9)

Jednotlivé sumy poistného podľa odsekov 4 a 5 sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

§ 98 - Vymeriavací základ
(1)

Vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie policajta tvorí

a)

služobný príjem,

b)

náhrada za nevyčerpanú dovolenku,

c)

doplatok k služobnému platu,

d)

služobný plat ustanovený osobitným predpisom,23)

ktorý patrí policajtovi v rozhodujúcom období.

(2)

Vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie policajta, ktorý je zaradený na výkon štátnej služby v zahraničí, sú príjmy uvedené v odseku 1 pred ich vynásobením objektivizovaným platovým koeficientom podľa osobitného predpisu,7) ktoré patria policajtovi v rozhodujúcom období a ktoré sú predmetom dane z príjmu fyzických osôb s výnimkou príjmov oslobodených od tejto dane.

(3)

Vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie profesionálneho vojaka odmeňovaného podľa osobitného predpisu1) tvoria príjmy, ktoré patria profesionálnemu vojakovi v rozhodujúcom období a ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb okrem príjmov oslobodených od tejto dane, a to

a)

služobný plat,8)

b)

rozdiel medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom,9)

c)

služobný plat počas zaradenia profesionálneho vojaka do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,33b)

d)

služobný plat počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.33c)

(4)

Vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie profesionálneho vojaka, ktorý vykonáva mimoriadnu službu a je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,19) tvoria príjmy, ktoré mu patria v rozhodujúcom období a ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb okrem príjmov oslobodených od tejto dane, a to

a)

hodnostný plat,3eb)

b)

príplatok za výkon mimoriadnej služby.3ec)

(5)

Vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie profesionálneho vojaka, ktorý je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky a je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,1) tvorí súčet platov bez prepočtu platovým koeficientom príslušnej krajiny,3ea) ktoré patria profesionálnemu vojakovi v rozhodujúcom období a ktoré sú predmetom dane z príjmu fyzických osôb okrem príjmov oslobodených od tejto dane.

(6)

Do vymeriavacieho základu sa nezahŕňa u

a)

policajta, cestovné náhrady, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, peňažná náhrada za služobnú pohotovosť alebo náhrada za pohotovosť v štátnej službe, odmeny za dlhodobé dosahovanie veľmi dobrých výsledkov vo výkone štátnej služby pri dosiahnutí 50 rokov veku, odmeny pri prvom skončení služobného pomeru po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok, príspevky zo sociálneho fondu, príjmy v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely, odmeny podľa osobitných predpisov o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch a plnenia poskytované zamestnávateľom zo zisku po zdanení,

b)

profesionálneho vojaka ďalší služobný príjem alebo plat, alebo ďalší plat, služobný príjem zodpovedajúci počtu dní nevyčerpanej riadnej dovolenky, náhrada za nevyčerpanú dovolenku41a) alebo za jej pomernú časť, náhrady mzdy za dovolenku na zotavenie, cestovné náhrady, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, odmeny podľa osobitných predpisov,42) odmeny za pohotovosť, odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku, alebo invalidný dôchodok, príspevky zo sociálneho fondu, príjmy v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely, odmeny podľa osobitných predpisov o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch a plnenia poskytované zamestnávateľom zo zisku po zdanení.

§ 99 - Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu
(1)

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu policajta a profesionálneho vojaka je kalendárny mesiac, za ktorý platí poistné na nemocenské zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie.

(2)

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu služobného úradu a služobného orgánu je kalendárny mesiac, za ktorý platí poistné na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie.

(3)

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu štátu sa určuje podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

(4)

Policajt a profesionálny vojak je povinný platiť poistné na nemocenské zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie počas trvania služobného pomeru.

(5)

Policajt a profesionálny vojak nie je povinný platiť poistné na nemocenské zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie v období,

a)

počas ktorého sa mu poskytuje materské, alebo rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu,43) to neplatí, ak poberateľ rodičovského príspevku v tomto období poberá služobný plat alebo služobný príjem,

b)

počas ktorého je uznaný za dočasne neschopného alebo má nariadené karanténne opatrenie, ak sa policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi počas týchto období neposkytuje služobný plat alebo služobný príjem.

(6)

Služobný úrad a služobný orgán je povinný platiť poistné na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie v období, počas ktorého je policajt a profesionálny vojak povinný platiť poistné na nemocenské zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie. V ostatnom období služobný úrad a služobný orgán poistné neodvádza.

§ 100 - Vyplácanie dávok
(1)

Dávky nemocenského zabezpečenia sa vyplácajú v hotovostnej alebo bezhotovostnej forme v deň určený na výplatu služobného príjmu a služobného platu. Jednorazové dávky úrazového zabezpečenia sa vyplácajú v hotovosti alebo v bezhotovostnej forme do 60 dní od doručenia rozhodnutia o priznaní dávky útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva.

(2)

Opakujúce sa dávky úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia podľa tohto zákona a dávky dôchodkového poistenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení sa vyplácajú v určenom výplatnom termíne na bežný kalendárny mesiac. Termín a spôsob výplaty dávok v hotovostnej alebo bezhotovostnej forme určí vo svojej pôsobnosti minister.

(3)

Jednorazové dávky výsluhového zabezpečenia sa vyplatia do 60 kalendárnych dní odo dňa vydania rozhodnutia o ich priznaní, najskôr však v prvý deň nasledujúci po dni skončenia služobného pomeru. Spôsob výplaty dávky v hotovostnej alebo bezhotovostnej forme určí vo svojej pôsobnosti minister.

(4)

Dávky úrazového zabezpečenia a dávky výsluhového zabezpečenia podľa tohto zákona a dávky dôchodkového poistenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení sa vyplácajú do cudziny pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití poberateľa dávky, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, alebo iná medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

(5)

Dávky úrazového zabezpečenia a dávky výsluhového zabezpečenia podľa tohto zákona a dávky dôchodkového poistenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení možno vyplácať preddavkovo; preddavky sa zúčtujú za obdobie, v ktorom boli vyplácané, ak nejde o zúčtovanie dôchodkovej dávky z cudziny.

DEVIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

§ 102 - Posudzovanie miery zníženia schopnosti vykonávať primerané civilné zamestnanie

Pri posudzovaní miery zníženia schopnosti vykonávať primerané civilné zamestnanie podľa § 85 ods. 1 písm. g) a § 87 ods. 1 písm. d) prvého bodu sa postupuje podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

DESIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 103 - Vznik sociálneho zabezpečenia, nároku na dávky sociálneho zabezpečenia a vznik nároku na ich výplatu
(1)

Sociálne zabezpečenie policajta alebo profesionálneho vojaka vzniká dňom vzniku služobného pomeru policajta alebo profesionálneho vojaka alebo dňom nástupu na výkon mimoriadnej služby. Na účely tohto zákona sa za deň vzniku služobného pomeru ozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý bol bezprostredne pred ustanovením do funkcie spojenej s pridelením služobnej zbrane neozbrojeným príslušníkom finančnej správy,43a) považuje deň jeho ustanovenia do funkcie spojenej s pridelením služobnej zbrane na vlastnú žiadosť alebo s jeho písomným súhlasom podľa osobitného predpisu;43b) týmto dňom sa takýto ozbrojený príslušník finančnej správy na účely tohto zákona považuje za prijatého do služobného pomeru.

(2)

Nárok na dávku nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia vzniká odo dňa splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom.

(3)

Nárok na výplatu dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na vznik nároku na dávku nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia, splnením podmienok nároku na jej výplatu a podaním žiadosti o priznanie a vyplácanie dávky, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 103a

Minister môže vo svojej pôsobnosti odstraňovať tvrdosti, ktoré by sa vyskytli pri vykonávaní § 24 ods. 3 a 4 a § 69 až 78a.

§ 104 - Vylúčenie nároku na dávky sociálneho zabezpečenia a na ich výplatu

Nárok na dávky úrazového zabezpečenia nevzniká, ak sa ministerstvo zbaví zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo smrť policajta alebo profesionálneho vojaka celkom.

§ 105 - Zmeny v sociálnom zabezpečení, v nároku na dávky sociálneho zabezpečenia, na ich výplatu a zmeny sumy dávok sociálneho zabezpečenia
(1)

Policajtovi sa prerušuje nemocenské zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie,

a)

ak mu bolo poskytnuté služobné voľno bez nároku na služobný plat na dobu dlhšiu ako jeden mesiac,44)

b)

ak bol zaradený do neplatenej zálohy podľa osobitného predpisu45) alebo ak bol zaradený mimo činnej štátnej služby podľa osobitného predpisu45a) z dôvodu nástupu na rodičovskú dovolenku alebo z dôvodov vylučujúcich vykonávanie štátnej služby45b) okrem vyslania hasiča na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do inštitúcie Európskej únie,

c)

ak jeho neospravedlnená neprítomnosť v službe trvala aspoň jeden deň,

d)

počas výkonu väzby, ak v danom polroku trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom.

(2)

Profesionálnemu vojakovi sa prerušuje nemocenské zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie,

a)

ak bol zaradený do neplatenej zálohy,46)

b)

ak jeho neospravedlnená neprítomnosť vo výkone štátnej služby trvala aspoň jeden deň,

c)

počas výkonu väzby, ak v danom polroku trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom.

(3)

Prerušenie sociálneho zabezpečenia podľa odsekov 1 a 2 sa posudzuje rovnako ako zánik sociálneho zabezpečenia.

(4)

Dávka nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia sa prizná alebo sa zvýši odo dňa, od ktorého dávka alebo jej zvýšenie patrí, najviac tri roky spätne odo dňa zistenia, že sa dávka priznala alebo sa vyplácala v nižšej sume, ako patrí, alebo najviac tri roky spätne od uplatnenia nároku na dávku alebo nároku na jej zvýšenie, ak sa dodatočne zistí, že sa dávka

a)

priznala v nižšej sume, ako patrí,

b)

vypláca v nižšej sume, ako patrí,

c)

neprávom odoprela alebo

d)

priznala od neskoršieho dátumu, než od ktorého patrí.

(5)

Ak sa po skončení služobného pomeru preukáže, že u policajta alebo profesionálneho vojaka nebol dôvod na dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby47) alebo na zaradenie mimo činnej štátnej služby z dôvodu, že sa stal dôvodne podozrivým zo závažného služobného previnenia alebo podozrivým zo spáchania trestného činu,47b) dávka nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia alebo výsluhového zabezpečenia sa prizná alebo zvýši odo dňa, od ktorého dávka alebo jej zvýšenie patrí.

(6)

Dávka nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia sa odníme dňom, ktorým zanikol nárok na túto dávku, alebo ak sa zistí, že sa táto dávka priznala neprávom.

(7)

Dávka nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia sa zníži, ak sa zistí, že sa táto dávka priznala vo vyššej sume, ako patrí.

(8)

Výplata dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume odo dňa zmeny skutočností rozhodujúcich na vznik nároku na dávku alebo nároku na ich výplatu.

(9)

Výplata dávky sociálneho zabezpečenia, ktorá je podmienená invaliditou alebo dočasnou neschopnosťou, sa zastaví, ak sa poberateľ dávky, ktorého zdravotný stav treba posúdiť, nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu. Ak sa zistí, že poberateľ dávky prestal byť invalidný alebo sa mu skončila dočasná neschopnosť až po zastavení výplaty dávky, táto dávka nepatrí odo dňa zastavenia jej výplaty.

(10)

Výplata dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia sa zastaví, ak policajt, profesionálny vojak alebo iný poberateľ dávky na písomnú výzvu, aby preukázal skutočnosti rozhodujúce pre nárok na túto dávku, nárok na jej výplatu a jej výšku, tejto výzve nevyhovie v ustanovenej lehote alebo v lehote určenej útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia. Výplata dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia po preukázaní rozhodujúcich skutočností sa uvoľní odo dňa zastavenia jej výplaty, najviac tri roky spätne od preukázania týchto skutočností.

(11)

Dávka nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia sa odníme alebo zníži, alebo jej výplata sa zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa už vyplatila.

(12)

Výplata dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia, ktorá je podmienená invaliditou alebo zmenou spôsobilosti vykonávať službu zo zdravotných dôvodov, sa zastaví, ak sa poberateľ tejto dávky, ktorého zdravotný stav treba posúdiť, nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu. Ak sa zistí, že policajt alebo profesionálny vojak prestal byť invalidným alebo u neho došlo k zmene poklesu pracovnej schopnosti až po zastavení výplaty dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia, táto dávka nepatrí odo dňa zastavenia jej výplaty.

(13)

Ak zanikol nárok na dávku nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia alebo na jej výplatu, prípadne na časť výplaty, pretože bola priznaná iná dávka, zúčtujú sa sumy inej dávky odo dňa jej priznania so sumami doterajšej dávky vyplatenými za ten istý čas.

(14)

Neoprávnene prijaté sumy sa môžu zrážať z bežne vyplácanej alebo neskôr priznanej dávky sociálneho zabezpečenia, zo služobného platu policajta, služobného príjmu profesionálneho vojaka alebo zo mzdy iného poberateľa dávky sociálneho zabezpečenia; pritom primerane platia predpisy o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy. O povinnosti vrátiť dávku sociálneho zabezpečenia poskytnutú neoprávnene alebo v nesprávnej výške rozhoduje orgán, ktorý je príslušný rozhodovať o priznaní, znížení alebo odňatí dávky alebo jej časti.

(15)

Právo na vrátenie dávky sociálneho zabezpečenia poskytnutej neoprávnene alebo v nesprávnej sume sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, keď útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, služobný úrad alebo služobný orgán túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov odo dňa, za ktorý sa dávka sociálneho zabezpečenia vyplatila. Tieto lehoty neplynú počas konania o opravnom prostriedku, počas výkonu rozhodnutia, alebo ak sa na úhradu preplatku vykonávajú zrážky z dávky sociálneho zabezpečenia.

§ 106 - Zánik sociálneho zabezpečenia, zánik nároku na dávku sociálneho zabezpečenia a zánik nároku na jej výplatu
(1)

Sociálne zabezpečenie policajta alebo profesionálneho vojaka zaniká dňom skončenia služobného pomeru. Skončením služobného pomeru ozbrojeného príslušníka finančnej správy uvoľnením sa na účely tohto zákona rozumie aj preloženie alebo prevedenie takého príslušníka finančnej správy na funkciu, ktorá nie je spojená s pridelením služobnej zbrane na jeho vlastnú žiadosť alebo s jeho písomným súhlasom podľa osobitného predpisu,47c) alebo ustanovenie takého príslušníka finančnej správy do funkcie, ktorá nie je spojená s pridelením služobnej zbrane na vlastnú žiadosť alebo s jeho písomným súhlasom podľa osobitného predpisu.47d)

(2)

Nárok na dávku nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia nezaniká uplynutím času.

(3)

Nárok na dávku nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia a nárok na jej výplatu zaniká odo dňa nasledujúceho po dni úmrtia policajta a profesionálneho vojaka, ktorý splnil podmienky nároku na túto dávku a podmienky nároku na jej výplatu, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4)

Nárok na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok, sirotský výsluhový dôchodok a dôchodky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom poberateľ zomrel.

§ 107 - Premlčanie nároku na výplatu dávky sociálneho zabezpečenia
(1)

Nárok na výplatu dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nároku na jej výplatu.

(2)

Lehota podľa odseku 1 neplynie počas konania o dávke a v období, v ktorom policajtovi, profesionálnemu vojakovi alebo inému poberateľovi dávky, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

§ 108 - Zúčtovanie dávok sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia a výsluhového zabezpečenia

Orgány sociálneho zabezpečenia podľa doterajších právnych predpisov, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a orgány sociálneho poistenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ktoré zistia, že na plnenie tejto dávky bol alebo je príslušný iný orgán sociálneho zabezpečenia alebo sociálneho poistenia, sú povinné navzájom si túto dávku zúčtovať a vrátiť v sume, na ktorú vznikol nárok u príslušného orgánu sociálneho zabezpečenia alebo sociálneho poistenia, ak ide o dávku

a)

dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov,

b)

výsluhového zabezpečenia podľa tohto zákona,

c)

sociálneho poistenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

§ 109 - Zaokrúhľovanie súm dávok sociálneho zabezpečenia
(1)

Sumy jednotlivých dávok sociálneho zabezpečenia vyplácané podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nahor.

(2)

Ak sa dávka sociálneho zabezpečenia delí na diely, suma tohto dielu sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nahor.

§ 110 - Poberateľ dávky sociálneho zabezpečenia
(1)

Poberateľom dávky sociálneho zabezpečenia je policajt, profesionálny vojak a iná fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na dávku sociálneho zabezpečenia a nárok na jej výplatu, zákonný zástupca poberateľa dávky sociálneho zabezpečenia alebo osobitný príjemca.

(2)

Osobitným príjemcom dávky sociálneho zabezpečenia podľa odseku 1 je

a)

fyzická osoba alebo právnická osoba určená rozhodnutím útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia alebo

b)

fyzická osoba, ktorej sa vyplácal sirotský výsluhový dôchodok alebo sirotský dôchodok do dňa nadobudnutia spôsobilosti dieťaťa na právne úkony.

(3)

Osobitný príjemca podľa odseku 2 písm. b) alebo iný poberateľ dávky kedykoľvek po nadobudnutí spôsobilosti na právne úkony môže požiadať útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, aby sa dávka sociálneho zabezpečenia vyplácala už do rúk oprávneného; ak tak neurobí, vypláca sa dávka sociálneho zabezpečenia aj naďalej doterajšiemu príjemcovi.

§ 111 - Prechod nároku na dávku sociálneho zabezpečenia
(1)

Ak policajt, profesionálny vojak alebo iný poberateľ dávky, ktorý splnil podmienky nároku na dávku sociálneho zabezpečenia, zomrel po uplatnení tohto nároku a nároku na jej výplatu, prechádzajú nároky na sumy splatné ku dňu úmrtia policajta, profesionálneho vojaka alebo iného poberateľa dávky postupne na manžela (manželku), deti a rodičov.

(2)

Ak policajt a profesionálny vojak, ktorý splnil podmienky nároku na dávku úrazového zabezpečenia a nemocenského zabezpečenia, zomrel pred uplatnením nároku na tieto dávky, prechádzajú nároky na sumy dávky úrazového zabezpečenia a nemocenského zabezpečenia splatnej ku dňu úmrtia policajta a profesionálneho vojaka postupne na manžela (manželku), deti a rodičov.

(3)

Nároky prechádzajúce na osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 nie sú predmetom dedičstva; predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet týchto osôb.

(4)

Ak niet osôb, ktoré by podľa odsekov 1 až 3 nadobudli nárok na dávky sociálneho zabezpečenia, tieto dávky sú príjmom osobitného účtu.

§ 112 - Postúpenie nároku na dávku sociálneho zabezpečenia

Nárok na dávku sociálneho zabezpečenia podľa tohto zákona nemožno postúpiť.

§ 113 - Práva a povinnosti poberateľa dávky sociálneho zabezpečenia
(1)

Poberateľ dávky sociálneho zabezpečenia má právo

a)

uplatniť si nárok na dávku sociálneho zabezpečenia a nárok na jej výplatu a jej výšku,

b)

požiadať útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia alebo príslušný služobný úrad, alebo služobný orgán, ktorý dávku sociálneho zabezpečenia vypláca, o vydanie potvrdenia o nároku na dávku sociálneho zabezpečenia, o nároku na jej výplatu a jej sume.

(2)

Poberateľ dávky sociálneho zabezpečenia je povinný

a)

preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, prerušenie a zánik sociálneho zabezpečenia,

b)

preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik nároku na dávku sociálneho zabezpečenia, nároku na jej výplatu a jej sumu v lehote ôsmich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti; ak policajt, profesionálny vojak alebo iný poberateľ dávky sociálneho zabezpečenia bol písomne vyzvaný útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia alebo príslušný služobný úrad, alebo služobný orgán, ktorý dávku sociálneho zabezpečenia vypláca, aby preukázal tieto skutočnosti, je povinný výzve vyhovieť v určenej lehote,

c)

zúčastniť sa posudzovania zdravotného stavu počas trvania dočasnej neschopnosti, ak mu to zdravotný stav umožňuje,

d)

zúčastniť sa posudzovania zdravotného stavu na účely invalidity,

e)

zúčastniť sa na opätovnom posúdení zdravotného stavu poberateľa invalidného dôchodku v určenom termíne, ak sa predpokladá zmena zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,

f)

dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania dočasnej neschopnosti, zdržiavať sa na adrese uvedenej na potvrdení dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zaznamenanej pri vzniku dočasnej neschopnosti v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe a bezodkladne oznámiť služobnému úradu alebo služobnému orgánu zmenu adresy, na ktorej sa bude zdržiavať počas dočasnej neschopnosti,

g)

vrátiť dávku sociálneho zabezpečenia alebo jej časť odo dňa, od ktorého nepatrila vôbec alebo nepatrila v poskytnutej sume, ak

1.

nesplnil povinnosť ustanovenú týmto zákonom,

2.

prijímal dávku sociálneho zabezpečenia alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako patrila,

3.

vedome inak spôsobil, že dávka sociálneho zabezpečenia alebo jej časť sa vyplatila neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako patrila,

4.

rozhodnutie o skončení služobného pomeru bolo zrušené a jeho služobný pomer trvá,

h)

oznámiť služobnému úradu, služobnému orgánu, útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia číslo účtu v banke, ak požaduje poukázať nemocenské na účet v banke,

i)

plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.

(3)

Lehota na splnenie povinnosti podľa odseku 2 písm. b) je zachovaná aj vtedy, ak doklad preukazujúci skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu sa v ustanovenej lehote odovzdal na prepravu poštou alebo odoslal elektronickou poštou alebo faxom.

(4)

Doklad preukazujúci skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik nároku na dávku sociálneho zabezpečenia, nároku na jej výplatu a jej sumu podľa odseku 2 písm. b) podaný elektronickou poštou alebo faxom treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia, služobnému úradu alebo služobnému orgánu; to neplatí pri dočasnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe.

(5)

Policajtovi, policajtke, profesionálnemu vojakovi alebo profesionálnej vojačke patria práva pri výkone sociálneho zabezpečenia rovnako v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v sociálnom zabezpečení ustanovenou osobitným zákonom.47a)

(6)

Ak sa policajt, policajtka, profesionálny vojak alebo profesionálna vojačka domnievajú, že ich práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môžu sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného zákona.47a)

§ 114 - Práva a povinnosti služobného úradu a služobného orgánu
(1)

Služobný úrad a služobný orgán je povinný

a)

odviesť poistné na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie za policajta a profesionálneho vojaka,

b)

odviesť poistné na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie za zamestnávateľa,

c)

prihlásiť alebo odhlásiť policajta a profesionálneho vojaka z poistenia podľa písmena a) do ôsmich dní od vzniku alebo zániku týchto poistení,

d)

predkladať správcovi osobitného účtu výkaz poistného za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného v členení na jednotlivých policajtov a profesionálnych vojakov a na jednotlivé druhy poistenia,

e)

poskytovať správcovi osobitného účtu súčinnosť pri vykonávaní sociálneho zabezpečenia,

f)

písomne oznamovať útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia služobné úrazy, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie alebo dočasnú neschopnosť, najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o služobnom úraze dozvedeli,

g)

predkladať útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia záznamy o služobných úrazoch, ktoré podliehajú evidencii a registrácii podľa osobitného predpisu,48) najneskôr do ôsmich dní odo dňa, keď sa o služobnom úraze dozvedeli, a výsledky vyšetrenia služobných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania do ôsmich dní od ich doručenia,

h)

viesť o policajtoch, profesionálnych vojakoch a iných poberateľoch dávok evidenciu na účely sociálneho zabezpečenia a sociálneho poistenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení,

i)

vydávať policajtovi a profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho zabezpečenia a sociálneho poistenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení,

j)

písomne oznamovať útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia opätovné prijatie do služobného pomeru podľa osobitných predpisov,

k)

vystavovať evidenčné listy dôchodkového poistenia pre Sociálnu poisťovňu,

l)

odviesť na osobitný účet útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia sumu vymoženú od tretích osôb v súvislosti s vyplatenou náhradou služobného platu počas dočasnej neschopnosti alebo vyplatenou dávkou úrazového zabezpečenia vrátane úrokov z omeškania,

m)

písomne oznamovať útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia na základe jeho vyžiadania údaje o príjmoch za výkon štátnej služby, ktoré sú rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu na poistenie v nezamestnanosti a na dôchodkové poistenie v členení za jednotlivé kalendárne mesiace trvania služobného pomeru a údaje o poistnom na poistenie v nezamestnanosti a dôchodkové poistenie podľa § 67 ods. 1 a 2.

(2)

Ak služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Sociálna poisťovňa alebo iná právnická osoba potvrdí nesprávne údaje rozhodujúce na vznik nároku na dávku sociálneho zabezpečenia, nároku na jej výplatu alebo jej sumu a v dôsledku toho sa dávka sociálneho zabezpečenia poskytla neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako patrila, je povinný nahradiť neprávom vyplatené sumy.

(3)

Právo na náhradu neoprávnene vyplatených súm sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, keď útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia zistil, že sumy sa vyplatili neprávom, najneskôr však uplynutím desiatich rokov odo dňa ich výplaty. Tieto lehoty neplynú počas konania o opravnom prostriedku a počas výkonu rozhodnutia.

(4)

Poverený zamestnanec útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia alebo ministerstva je oprávnený vstupovať do objektov zamestnávateľov a nazerať do záznamov o príjmoch ich zamestnancov a do iných záznamov dôležitých na účely sociálneho zabezpečenia, ak tomu nebráni osobitný predpis.49)

(5)

Služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia má právo voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá mu vznikla výplatou dávky nemocenského zabezpečenia a dávky úrazového zabezpečenia v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania alebo v dôsledku potvrdenia nesprávnych údajov rozhodujúcich na vznik nároku na dávku nemocenského zabezpečenia a dávku úrazového zabezpečenia, nároku na jej výplatu alebo jej sumu.

(6)

Služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia má právo voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá mu vznikla výplatou dávky výsluhového zabezpečenia v dôsledku potvrdenia nesprávnych údajov rozhodujúcich na vznik nároku na dávku výsluhového zabezpečenia, nároku na jej výplatu alebo jej sumu.

(7)

Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia má právo voči poberateľovi služby sociálneho zabezpečenia na náhradu škody, ktorá mu vznikla tým, že poberateľ služby sociálneho zabezpečenia bezdôvodne nenastúpil na poskytnutú kúpeľnú starostlivosť alebo bezdôvodne predčasne ukončil kúpeľnú starostlivosť.

(8)

Ak je to nevyhnutné na utajenie činnosti alebo totožnosti policajta alebo profesionálneho vojaka alebo na utajenie plnenia úloh ministerstva alebo Vojenského spravodajstva, môže ministerstvo, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a Vojenské spravodajstvo na základe osobitnej dohody používať osobitné spôsoby vykazovania údajov na účely sociálneho zabezpečenia podľa odseku 1.

§ 115 - Evidencia na účely sociálneho zabezpečenia
(1)

Služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vedú evidenciu na účely sociálneho zabezpečenia od vzniku účasti na sociálnom zabezpečení po celé obdobie, počas ktorého táto účasť trvá.

(2)

Evidencia musí obsahovať tieto údaje:

a)

meno a priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvisk,

b)

dátum a miesto narodenia, rodné číslo,

c)

rodinný stav,

d)

miesto trvalého pobytu,

e)

vznik služobného pomeru a skončenie služobného pomeru,

f)

vymeriavací základ policajta alebo profesionálneho vojaka,

g)

obdobie, počas ktorého policajt poberal náhradu služobného platu pri dočasnej neschopnosti, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,

h)

obdobie, počas ktorého profesionálny vojak poberal náhradu služobného platu pri dočasnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,

i)

obdobie, počas ktorého sa policajtovi a profesionálnemu vojakovi prerušuje účasť na nemocenskom zabezpečení alebo výsluhovom zabezpečení.

(3)

Služobný úrad zaznamenáva potrebné údaje na mzdových listoch a služobný orgán na záznamoch o služobnom príjme a služobnom plate.

(4)

Na vedenie evidencií podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis.50)

(5)

Údaje podľa odseku 2 sa v Slovenskej informačnej službe a vo Vojenskom spravodajstve zaznamenávajú osobitným spôsobom.

Povinnosti ďalších právnických osôb
§ 116
(1)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky je na účely výsluhového zabezpečenia povinné zasielať útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia do 31. augusta kalendárneho roka zoznam inštitúcií, na ktorých štúdium alebo výučbu považuje svojím rozhodnutím za rovnocenné štúdium na stredných školách a vysokých školách.

(2)

Zdravotnícke zariadenia sú povinné

a)

poskytovať výpis zo zdravotnej dokumentácie a zhodnotenie liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja a ďalšej liečby do ôsmich dní od doručenia žiadosti posudkového lekára útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o tieto údaje; v odôvodnených prípadoch do 30 dní od doručenia žiadosti o tieto údaje, ak treba doplniť zdravotnú dokumentáciu na účely posudzovania dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu policajta alebo profesionálneho vojaka na účely sociálneho zabezpečenia,

b)

prerokovať s posudkovým lekárom zdravotný stav policajta alebo profesionálneho vojaka na výkon služby, ak dočasná neschopnosť trvá šesť mesiacov,

c)

prerokovať s posudkovým lekárom zdravotný stav policajta alebo profesionálneho vojaka na výkon služby, ak dočasná neschopnosť trvá dlhšie ako sedem mesiacov, najdlhšie však osem mesiacov,

d)

poskytovať posudkovému lekárovi hlásenie o zistení choroby z povolania,

e)

vykazovať útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia zdravotné výkony podľa § 90 na účely sociálneho zabezpečenia za kalendárny mesiac do 14. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca s identifikačnými údajmi určenými útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia,

f)

potvrdzovať potvrdenie dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby alebo potreby ošetrenia chorého člena rodiny, tehotenstva a materstva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou alebo zaznamenávať dočasnú neschopnosť v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe.

§ 117
(1)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Štatistický úrad, Sociálna poisťovňa, súdy, prokuratúry, Policajný zbor, obce a ostatné právnické osoby a fyzické osoby sú povinné útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia, služobnému úradu a služobnému orgánu v lehotách nimi určených bezplatne oznamovať potrebné údaje, poskytovať požadované doklady a súčinnosť potrebnú na výkon sociálneho zabezpečenia podľa tohto zákona a podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

(2)

V oznámeniach, podaniach a v žiadostiach adresovaných útvaru sociálneho zabezpečenia, Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia, služobnému úradu a služobnému orgánu sú fyzické osoby a právnické osoby podľa odseku 1 povinné uvádzať rodné číslo, prípadne identifikačné číslo policajta, profesionálneho vojaka alebo iného poberateľa dávky sociálneho zabezpečenia, ktorého sa oznámenie, podanie alebo žiadosť týka; ak ide o sirotský výsluhový dôchodok, uvádza sa aj rodné číslo žijúceho rodiča, ak ide o sirotský výsluhový dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa, rodné číslo zomretého rodiča, ktorý zomrel posledný. Zákonný zástupca uvádza rodné číslo, ktoré by bol povinný uvádzať policajt, profesionálny vojak alebo iný poberateľ dávky sociálneho zabezpečenia, ktorého zastupuje.

§ 118
(1)

Dohody o zrážkach z dávok sociálneho zabezpečenia podľa tohto zákona sa môžu uzatvoriť na úhradu

a)

pohľadávok na výživnom,

b)

príspevku na výživu,

c)

preplatku na dávke sociálneho zabezpečenia,

d)

pohľadávok ministerstva,

a to až do sumy, ktorú možno postihnúť výkonom rozhodnutia.

(2)

Dohody o zrážkach z dávok sociálneho zabezpečenia podľa tohto zákona sa môžu uzatvoriť aj na úhrady alebo ich časti za poskytovanie sociálnej služby, a to až do sumy, ktorú možno postihnúť výkonom rozhodnutia; povinnosť platenia vznikne policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi za vymedzený okruh osôb podľa osobitného zákona.51)

(3)

Na výkon rozhodnutia zrážkami z dávok sociálneho zabezpečenia platia osobitné predpisy.52)

§ 119
(1)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky53) a po jej skončení najdlhšie do dovŕšenia 26 roku veku, ak

a)

sa sústavne pripravuje na povolanie,

b)

pre chorobu alebo úraz sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nevykonáva zárobkovú činnosť, z ktorej je povinne dôchodkovo poistené, alebo

c)

je neschopné sa pripravovať sústavne na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť, z ktorej je povinne dôchodkovo poistené pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

(2)

Nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktoré

a)

sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul podľa osobitného predpisu,54) alebo

b)

je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu.3f)

(3)

Za sústavnú prípravu na povolanie podľa tohto zákona sa považuje štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa56) s výnimkou štúdia počas trvania služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov. Sústavná príprava na povolanie sa začína najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka školy; u študentov vysokej školy sa začína odo dňa zápisu na štúdium prvého stupňa alebo na štúdium druhého stupňa.

(4)

Sústavná príprava na povolanie podľa odseku 1 písm. a) sa končí

a)

žiakovi strednej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom,57)

b)

študentovi vysokej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.58)

(5)

Za sústavnú prípravu na povolanie sa podľa tohto zákona považuje aj

a)

obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,

b)

obdobie od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,

c)

obdobie po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,53) najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,

d)

obdobie od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak zápis na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

(6)

Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie sa považuje aj iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na školách uvedených v odseku 3.

(7)

Za sústavnú prípravu na povolanie sa nepovažuje obdobie, počas ktorého dieťa štúdium prerušilo.

§ 120 - Spôsobilosť v právnych vzťahoch sociálneho zabezpečenia
(1)

Spôsobilosť policajta a profesionálneho vojaka mať v právnych vzťahoch sociálneho zabezpečenia práva a povinnosti podľa tohto zákona vzniká dňom prijatia do služobného pomeru a zaniká smrťou, prípadne vyhlásením za mŕtveho.

(2)

Spôsobilosť iného poberateľa dávky sociálneho zabezpečenia mať v právnych vzťahoch sociálneho zabezpečenia práva a povinnosti vzniká narodením a zaniká smrťou, prípadne vyhlásením za mŕtveho.

(3)

Spôsobilosť iného poberateľa dávky sociálneho zabezpečenia vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať v právnych vzťahoch sociálneho zabezpečenia práva a brať na seba povinnosti vzniká dovŕšením 18. roku veku.

(4)

Dieťa mladšie ako 18 rokov musí byť zastúpené zákonným zástupcom. Kto je zákonný zástupca dieťaťa, ustanovuje osobitný predpis.59)

(5)

O pozbavení a o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, o zákonnom zástupcovi policajta alebo profesionálneho vojaka, alebo iného poberateľa dávky sociálneho zabezpečenia, ktorý bol tejto spôsobilosti pozbavený alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, a o vyhlásení osoby za mŕtvu platia rovnako ustanovenia osobitného predpisu.60)

DRUHÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 121

O dávkach sociálneho zabezpečenia, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona a o ktorých sa do tohto dňa právoplatne nerozhodlo, sa rozhodne podľa doterajších predpisov.

§ 122
(1)

Ak dôvod na výplatu dávky nemocenského zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov vznikol pred 1. júlom 2002 a trvá aj po tomto dni, poskytuje sa táto dávka podľa predpisov platných pred účinnosťou tohto zákona.

(2)

Na výpočet dávok nemocenského zabezpečenia podľa § 5 sa od 1. júla 2002 do 31. decembra 2002 použije u policajta čistý denný služobný plat a u profesionálneho vojaka čistý denný služobný príjem zistený podľa predpisov platných ku dňu účinnosti tohto zákona.

§ 123
(1)

Profesionálnym vojakom, ktorí boli alebo budú prepustení zo služobného pomeru v dôsledku zníženia početných stavov ozbrojených síl alebo v dôsledku organizačných zmien61) najskôr dňom 31. decembra 2001 a najneskôr dňom 31. decembra 2010,

a)

patrí odchodné podľa § 33 zvýšené o trojnásobok základu podľa § 60; ak týmto vojakom bolo odchodné vyplatené v nižšej výmere, ako by im patrilo podľa tohto zákona, rozdiel sa im doplatí do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona,

b)

patrí odchodné vo výške trojnásobku základu podľa § 60, ak týmto vojakom nárok na odchodné podľa § 33 a ani podľa doterajšieho predpisu62) nevznikol, odchodné sa im doplatí do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.

(2)

Profesionálnym vojakom, ktorí boli alebo budú prepustení zo služobného pomeru v dôsledku zníženia početných stavov ozbrojených síl alebo v dôsledku organizačných zmien61) najskôr dňom 31. decembra 2001 a najneskôr dňom 31. decembra 2010 a ktorí vykonali

a)

najmenej pätnásť rokov služby, patrí odo dňa účinnosti tohto zákona výsluhový dôchodok podľa § 39, pričom pre nárok na tento dôchodok a jeho výšku sa započíta skutočná dĺžka služobného pomeru zvýšená o polovicu doby chýbajúcej do dosiahnutia tridsiatich rokov služby; ak im nárok na výsluhový dôchodok vznikol podľa doterajších predpisov,63) prepočíta sa podľa tohto ustanovenia,

b)

najmenej päť rokov, ale menej ako pätnásť rokov služby sa predlžuje doba poberania priznaného výsluhového príspevku o jeden rok,

c)

menej ako päť rokov služby, patrí odo dňa účinnosti tohto zákona, najskôr však odo dňa prepustenia zo služobného pomeru, po dobu jedného roka výsluhový príspevok vo výške 10 % základu ustanoveného podľa § 60.

§ 124
(1)

Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok podľa § 211 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 73/1998 Z. z o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, sa považujú za výsluhové príspevky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu účinnosti tohto zákona. Trvanie nároku na ne sa však posudzuje podľa § 211 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 73/1998 Z. z v znení neskorších predpisov.

(2)

Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok podľa § 211 ods. 1 písm. d) a odseku 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, sa považujú za výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti.

(3)

Príspevky za službu, na ktoré vznikol nárok podľa § 119 až 122 zákona č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, sa považujú za výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti, a od tohto dňa sa zvyšujú

a)

o 1,5 % tejto výšky za každý skončený rok trvania služobného pomeru, ak ide o výsluhové príspevky, ktoré boli priznané od 1. novembra 1991 do 31. decembra 1993,

b)

o 1 % tejto výšky za každý skončený rok trvania služobného pomeru, ak ide o výsluhové príspevky, ktoré boli priznané od 1. januára 1994 do 31. decembra 1995,

c)

o 0,5 % tejto výšky za každý skončený rok trvania služobného pomeru, ak ide o výsluhové príspevky, ktoré boli priznané od 1. januára 1996 do 31. decembra 1996,

d)

o 0,2 % tejto výšky za každý skončený rok trvania služobného pomeru, ak ide o výsluhové príspevky, ktoré boli priznané po 31. decembri 1996.

(4)

Príspevky za službu, na ktoré vznikol nárok podľa § 110 až 114 zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov od 1. januára 1971 do 9. marca 1992 a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, sa považujú za výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti, a zvyšujú sa od tohto dňa o 2 % tejto výšky za každý skončený rok trvania služobného pomeru.

(5)

Príspevky za službu, na ktoré vznikol nárok po 27. auguste 1991 podľa § 98 až 101 zákona č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície v znení neskorších predpisov a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, sa považujú za

a)

výsluhové príspevky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu účinnosti tohto zákona, ak služobný pomer trval menej ako 15 rokov; nárok zaniká dosiahnutím 60 rokov veku,

b)

výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu účinnosti tohto zákona, ak služobný pomer trval viac ako 15 rokov.

(6)

Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok po 30. júni 1998 podľa § 202 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, sa považujú za výsluhové príspevky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu účinnosti tohto zákona. Trvanie nároku na ne sa posudzuje podľa § 202 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

(7)

Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok po 30. júni 1998 podľa § 202 ods. 1 písm. d) a odsek 2 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, sa považujú za výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti.

(8)

Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok po 30. apríli 1998 podľa § 19 písm. a) až c) zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov, sa považujú za výsluhové príspevky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti, a od tohto dňa sa zvyšujú o 5 %. Trvanie nároku na ne sa však posudzuje podľa § 19 písm. a) až c) zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov. Na výplatu tohto príspevku je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata tohto príspevku sa financuje z osobitného účtu.

(9)

Výsluhové príspevky, na ktoré vznikol nárok po 30. apríli 1998 podľa § 20 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov, sa považujú za výsluhové príspevky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu ich účinnosti, a od tohto dňa sa zvyšujú o 5 %. Trvanie nároku na ne sa však posudzuje podľa § 19 písm. a) až c) a § 54 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov. Na výplatu tohto príspevku je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata tohto príspevku sa financuje z osobitného účtu.

(10)

Pri súbehu nároku na výsluhový príspevok podľa § 31 s nárokom na výsluhový príspevok podľa odseku 9 má profesionálny vojak nárok na ten príspevok, ktorý má poberať dlhšie; ak obidva príspevky má poberať rovnaký čas, má nárok na ten príspevok, ktorý je vyšší. Na výplatu tohto príspevku je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata tohto príspevku sa financuje z osobitného účtu.

(11)

Pri súbehu nároku na výsluhový príspevok podľa § 31 s nárokom na výsluhový dôchodok podľa § 125 ods. 12 má profesionálny vojak nárok na tento dôchodok. Ak by bol výsluhový dôchodok podľa § 125 ods. 12 nižší ako výsluhový príspevok podľa § 31, patrí profesionálnemu vojakovi výsluhový dôchodok vo výške výsluhového príspevku podľa § 31. Na výplatu tohto dôchodku je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata tohto dôchodku sa financuje z osobitného účtu.

§ 125
(1)

Starobné dôchodky policajtov, ak ich služobný pomer trval najmenej 15 rokov, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu účinnosti tohto zákona, ak sú k tomuto dňu vyplácané orgánom sociálneho zabezpečenia ministerstva.

(2)

Starobné dôchodky policajtov a prídavok k starobnému dôchodku policajtov, ak ich služobný pomer trval najmenej 15 rokov, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, sa zlučujú a od účinnosti tohto zákona sa považujú za výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu účinnosti tohto zákona, ak sú k tomuto dňu vyplácané orgánom sociálneho zabezpečenia ministerstva.

(3)

Starobné dôchodky colníkov a prídavok k starobnému dôchodku colníkov, ak ich služobný pomer trval najmenej 15 rokov, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov od 1. júla 1998 a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, sa zlučujú a od účinnosti tohto zákona sa považujú za výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu účinnosti tohto zákona. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.

(4)

Starobné dôchodky profesionálnych vojakov, ak ich služobný pomer trval najmenej 15 rokov, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, sa od účinnosti tohto zákona považujú za výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu účinnosti tohto zákona, ak sú k tomuto dňu vyplácané útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia.

(5)

Starobné dôchodky policajtov, ak ich služobný pomer trval menej ako 15 rokov, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona a ktoré sú k tomuto dňu vyplácané orgánom sociálneho zabezpečenia ministerstva, sa od účinnosti tohto zákona považujú za starobné dôchodky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a zvyšujú sa podľa týchto predpisov. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.

(6)

Starobné dôchodky colníkov, ak ich služobný pomer trval menej ako 15 rokov, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona a ktoré sú k tomuto dňu vyplácané Sociálnou poisťovňou, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za starobné dôchodky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a zvyšujú sa podľa týchto predpisov. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.

(7)

Prídavok k starobnému dôchodku policajtov, ak ich služobný pomer trval menej ako 15 rokov, na ktorý vznikol nárok podľa doterajších predpisov32) od 1. apríla 1998 a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona a ktorý je k tomuto dňu vyplácaný orgánom sociálneho zabezpečenia ministerstva, považuje sa od účinnosti tohto zákona za výsluhový dôchodok podľa tohto zákona a zvyšuje sa podľa tohto zákona. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.

(8)

Prídavok k starobnému dôchodku colníkov, ak ich služobný pomer trval menej ako 15 rokov, na ktorý vznikol nárok podľa doterajších predpisov32) od 1. júla 1998 a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona a ktorý je k tomuto dňu vyplácaný príslušným služobným úradom, považuje sa od účinnosti tohto zákona za výsluhový dôchodok podľa tohto zákona a zvyšuje sa podľa tohto zákona. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.

(9)

Starobné dôchodky profesionálnych vojakov, ak ich služobný pomer trval menej ako 15 rokov, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona a ktoré sú k tomuto dňu vyplácané útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, považujú sa od účinnosti tohto zákona za starobné dôchodky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a zvyšujú sa podľa týchto predpisov. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.

(10)

Ak poberatelia starobných dôchodkov uvedených v odseku 5 alebo 9 boli invalidnými alebo čiastočne invalidnými ku dňu účinnosti tohto zákona, preskúma sa, či invalidita alebo čiastočná invalidita vznikla následkom úrazu alebo choroby z povolania. Ak doba trvania služobného pomeru spolu s dobou invalidity alebo čiastočnej invalidity vzniknutej v uvedenej súvislosti tvorí ku dňu splnenia podmienok nároku na starobný dôchodok aspoň 15 rokov, od účinnosti tohto zákona sa považujú také starobné dôchodky za výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti.

(11)

Výsluhové dôchodky priznané a vyplácané podľa § 26 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti, a od tohto dňa sa zvyšujú o 5 %. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.

(12)

Výsluhové dôchodky priznané a vyplácané podľa § 27 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti, a od tohto dňa sa zvyšujú o 5 %. Trvanie nároku na ne sa však posudzuje podľa § 53 ods. 2 a § 54 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.

(13)

Výsluhové dôchodky priznané a vyplácané podľa § 89 ods. 2 a 3, § 91, § 92 ods. 2 a § 94 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti, a od tohto dňa sa zvyšujú o 10 %. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.

(14)

Pri súbehu nároku na výsluhový dôchodok podľa § 38 s nárokom na výsluhový príspevok podľa § 124 ods. 9 má profesionálny vojak nárok na výsluhový dôchodok. Ak by bol výsluhový dôchodok podľa § 38 nižší ako výsluhový príspevok podľa § 124 ods. 9, patrí profesionálnemu vojakovi výsluhový dôchodok vo výške, v akej patril výsluhový príspevok ku dňu účinnosti tohto zákona. Na výplatu tohto dôchodku je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata tohto dôchodku sa financuje z osobitného účtu.

(15)

Pri súbehu nároku na výsluhový dôchodok podľa § 38 s nárokom na výsluhový dôchodok podľa odseku 12 má profesionálny vojak nárok na ten dôchodok, ktorý je vyšší. Na výplatu tohto dôchodku je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata tohto dôchodku sa financuje z osobitného účtu.

(16)

Výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok podľa tohto zákona u policajta, ktorý v období pred účinnosťou tohto zákona poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, sa nesmie vymerať z nižšieho základu, než aký bol základ, z ktorého sa vymerala predošlá dávka, alebo aký bol priemerný mesačný zárobok určený podľa osobitných predpisov32) platných pred dňom účinnosti tohto zákona, z ktorého sa vymeral predošlý dôchodok.

(17)

Výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok profesionálneho vojaka, ktorý už poberá alebo už poberal niektorý z týchto dôchodkov a v období pred účinnosťou tohto zákona poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, sa nesmie vymerať z nižšieho základu, než aký bol základ, z ktorého sa vymerala predošlá dávka, alebo aký bol priemerný mesačný zárobok určený podľa osobitných predpisov32) platných pred dňom účinnosti tohto zákona, z ktorého sa vymeral predošlý dôchodok.

§ 126
(1)

Invalidné dôchodky a čiastočné invalidné dôchodky policajtov, ak ich služobný pomer trval najmenej 15 rokov alebo ktorí sa stali invalidnými alebo čiastočne invalidnými následkom úrazu alebo choroby z povolania, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov a tento trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za invalidné výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu účinnosti tohto zákona, ak sú k tomuto dňu vyplácané orgánom sociálneho zabezpečenia ministerstva.

(2)

Invalidné dôchodky a prídavok k invalidnému dôchodku a čiastočné invalidné dôchodky a prídavok k čiastočnému invalidnému dôchodku policajtov, ak ich služobný pomer trval najmenej 15 rokov alebo ktorí sa stali invalidnými alebo čiastočne invalidnými následkom úrazu alebo choroby z povolania, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov od 1. apríla 1998 a tento trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, sa odo dňa účinnosti tohto zákona zlučujú a považujú sa za invalidné výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu účinnosti tohto zákona, ak sú k tomuto dňu vyplácané orgánom sociálneho zabezpečenia ministerstva.

(3)

Invalidné dôchodky a prídavok k invalidnému dôchodku a čiastočné invalidné dôchodky a prídavok k čiastočnému invalidnému dôchodku colníkov, ktorí sa stali invalidnými alebo čiastočne invalidnými následkom úrazu alebo choroby z povolania, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov od 1. júla 1998 a tento trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, sa odo dňa účinnosti tohto zákona zlučujú a považujú sa za invalidné výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu účinnosti tohto zákona.

(4)

Invalidné dôchodky a čiastočné invalidné dôchodky profesionálnych vojakov, ak ich služobný pomer trval najmenej 15 rokov alebo ktorí sa stali invalidnými alebo čiastočne invalidnými následkom úrazu alebo choroby z povolania, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov a tento trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za invalidné výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti, a od tohto dňa sa zvyšujú o 10 %, ak sú k tomuto dňu vyplácané útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia.

(5)

Invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok policajtov, ktorých služobný pomer trval menej ako 15 rokov, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov a tento trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, a sú k tomuto dňu vyplácané orgánom sociálneho zabezpečenia ministerstva, sa považujú od účinnosti tohto zákona za invalidné dôchodky a čiastočné invalidné dôchodky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a zvyšujú sa podľa týchto predpisov. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva. Výplata týchto dávok sa financuje z osobitného účtu.

(6)

Invalidné dôchodky a čiastočné invalidné dôchodky profesionálnych vojakov, ktorých služobný pomer trval menej ako 15 rokov, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov a tento trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, a sú k tomuto dňu vyplácané Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, sa od účinnosti tohto zákona považujú za invalidné dôchodky a čiastočné invalidné dôchodky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a zvyšujú sa podľa týchto predpisov. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata týchto dávok sa financuje z osobitného účtu.

(7)

Invalidné výsluhové dôchodky priznané podľa § 93 ods. 1 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za invalidné výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti, a od tohto dňa sa zvyšujú o 10 %. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.

(8)

Invalidné výsluhové dôchodky priznané podľa § 29 až 32 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za invalidné výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti, a od tohto dňa sa zvyšujú o 5 %. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.

§ 127

Dôchodky za výsluhu rokov policajtov, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona a na ktorých výplatu je príslušný orgán sociálneho zabezpečenia ministerstva, sa považujú za výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti.

§ 129
(1)

Vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, a na výplatu týchto dôchodkov je príslušný orgán sociálneho zabezpečenia ministerstva, sa preskúmajú z hľadiska splnenia podmienok nároku na vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky podľa § 46, 50, 51, 52, 53 a 57. Ak sú splnené tieto podmienky, odo dňa účinnosti tohto zákona sa vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky považujú za vdovské výsluhové, vdovecké výsluhové a sirotské výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti.

(2)

Vdovské dôchodky a prídavok k vdovskému dôchodku, vdovecké dôchodky a prídavok k vdoveckému dôchodku, sirotské dôchodky a prídavok k sirotskému dôchodku, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov32) a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, a na výplatu týchto dôchodkov je príslušný orgán sociálneho zabezpečenia ministerstva sa preskúmajú z hľadiska splnenia podmienok nároku na vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky podľa § 46, 50, 51, 52, 53 a 57. Ak sú splnené podmienky uvedené v prvej vete, odo dňa účinnosti tohto zákona sa vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky a prídavok k nim zlučujú a považujú za vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti.

(3)

Vdovské dôchodky a prídavok k vdovskému dôchodku, vdovecké dôchodky a prídavok k vdoveckému dôchodku, sirotské dôchodky a prídavok k sirotskému dôchodku, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov32) a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, a na výplatu týchto dôchodkov je príslušná Sociálna poisťovňa sa preskúmajú z hľadiska splnenia podmienok nároku na vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky podľa § 46, 50, 51, 52, 53 a 57. Ak sú splnené podmienky uvedené v prvej vete, odo dňa účinnosti tohto zákona sa vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky a prídavok k nim zlučujú a považujú za vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti.

(4)

Vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona, a na výplatu týchto dôchodkov je príslušný Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, sa preskúmajú z hľadiska splnenia podmienok nároku na vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky podľa § 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54 a 57. Ak sú splnené tieto podmienky, odo dňa účinnosti tohto zákona sa vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky považujú za vdovské výsluhové, vdovecké výsluhové a sirotské výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti, a od tohto dňa sa zvyšujú o 10 %.

(5)

Vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané podľa § 95 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti, a od tohto dňa sa zvyšujú o 10 %. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.

(6)

Vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané podľa § 35, 36, 40, 42 a 43 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili ku dňu jeho účinnosti, a od tohto dňa sa zvyšujú o 5 %. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.

(7)

Ak nie sú splnené podmienky uvedené v § 46, 50, 51, 52, 53 a 57, vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov a tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona a sú k tomuto dňu vyplácané orgánom sociálneho zabezpečenia ministerstva, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky priznané podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a upravujú sa podľa týchto predpisov. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.

(8)

Ak nie sú splnené podmienky uvedené v § 46, 47, 50, 51 a 53, vdovské dôchodky a prídavok k vdovskému dôchodku, vdovecké dôchodky a prídavok k vdoveckému dôchodku, sirotské dôchodky a prídavok k sirotskému dôchodku, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov64) od 1. júla 1998, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky priznané podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a upravujú sa jednotlivo podľa týchto predpisov. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.

(9)

Ak nie sú splnené podmienky uvedené v § 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54 a 57, vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a zvyšujú sa podľa týchto predpisov. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.

§ 130
(1)

Prídavok k invalidnému dôchodku a prídavok k čiastočnému invalidnému dôchodku policajta, ktorého služobný pomer trval menej ako 15 rokov, na ktorý vznikol nárok podľa doterajšieho predpisu a tento trvá ku dňu účinnosti tohto zákona a je k tomuto dňu vyplácaný orgánom sociálneho zabezpečenia ministerstva, sa zvyšuje podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

(2)

Prídavok k vdovskému dôchodku, prídavok k vdoveckému dôchodku a prídavok k sirotskému dôchodku po zomretom policajtovi, ktorého služobný pomer trval menej ako 15 rokov, na ktorý vznikol nárok podľa doterajšieho predpisu a tento trvá ku dňu účinnosti tohto zákona a je k tomuto dňu vyplácaný orgánom sociálneho zabezpečenia ministerstva, sa zvyšuje podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

(3)

Prídavok k vdovskému dôchodku, prídavok k vdoveckému dôchodku a prídavok k sirotskému dôchodku po poberateľovi prídavku k dôchodku, ktorého služobný pomer trval menej ako 15 rokov, na ktorý vznikol nárok podľa doterajšieho predpisu a tento trvá ku dňu účinnosti tohto zákona a je k tomuto dňu vyplácaný orgánom sociálneho zabezpečenia ministerstva, sa zvyšuje podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

(4)

Prídavok k dôchodku podľa odsekov 1 a 3 nepodlieha kráteniu s príjmom zo zárobkovej činnosti a jeho výplata sa zastavuje dňom, ktorým sa zastavuje výplata dôchodku, s ktorým sa prídavok k dôchodku vypláca. Nárok na prídavok k dôchodku zaniká dňom, ktorým zaniká nárok na takýto dôchodok.

(5)

Na výplatu prídavku k dôchodku podľa odsekov 1 až 3 je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva. Výplata prídavku k dôchodku sa financuje z osobitného účtu.

§ 131
(1)

Ak nárok na vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok priznaný podľa doterajších predpisov, na ktorého výplatu bol príslušný orgán sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia podľa doterajších predpisov, zanikol pred účinnosťou tohto zákona, po účinnosti tohto zákona vznikne, iba ak vdova alebo vdovec sa opätovne začne starať o nezaopatrené dieťa a splní podmienky podľa § 46 a 51. Nárok na jeho výplatu vznikne najskôr od účinnosti tohto zákona a jeho suma sa určí podľa tohto zákona. Táto suma nesmie byť nižšia ako suma, aká by patrila podľa doterajších predpisov ku dňu účinnosti tohto zákona.

(2)

Ak nárok na vdovský dôchodok a prídavok k vdovskému dôchodku alebo nárok na vdovecký dôchodok a prídavok k vdoveckému dôchodku priznaný podľa doterajších predpisov, na ktorého výplatu bol príslušný orgán sociálneho zabezpečenia ministerstva podľa doterajších predpisov, zanikol pred účinnosťou tohto zákona, po účinnosti tohto zákona vznikne, iba ak vdova alebo vdovec sa opätovne začne starať o nezaopatrené dieťa a splní podmienky podľa § 46 a 51. Nárok na jeho výplatu vznikne najskôr od účinnosti tohto zákona a jeho suma sa určí podľa tohto zákona. Táto suma nesmie byť nižšia ako suma vdovského dôchodku a prídavku k vdovskému dôchodku po ich zlúčení alebo ako suma vdoveckého dôchodku a prídavku k vdoveckému dôchodku po ich zlúčení, aká by patrila podľa doterajších predpisov ku dňu účinnosti tohto zákona.

§ 132
(1)

Ak nárok na sirotský dôchodok priznaný podľa doterajších predpisov, na ktorého výplatu bol príslušný orgán sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia podľa doterajších predpisov, zanikol pred účinnosťou tohto zákona, po účinnosti tohto zákona vznikne splnením podmienok podľa § 53. Nárok na jeho výplatu vznikne najskôr od účinnosti tohto zákona a jeho suma sa určí podľa tohto zákona. Táto suma nesmie byť nižšia ako suma, aká by patrila podľa doterajších predpisov ku dňu účinnosti tohto zákona.

(2)

Ak nárok na sirotský dôchodok a prídavok k sirotskému dôchodku priznaný podľa doterajších predpisov, na ktorého výplatu bol príslušný orgán sociálneho zabezpečenia ministerstva podľa doterajších predpisov, zanikol pred účinnosťou tohto zákona, po účinnosti tohto zákona vznikne splnením podmienok podľa § 53. Nárok na jeho výplatu vznikne najskôr od účinnosti tohto zákona a jeho suma sa určí podľa tohto zákona. Táto suma nesmie byť nižšia ako suma, aká by patrila po ich zlúčení podľa doterajších predpisov ku dňu účinnosti tohto zákona.

§ 133

Dôchodky manželky, na ktoré vznikol nárok podľa doterajších predpisov, tento nárok trvá ku dňu účinnosti tohto zákona a na výplatu týchto dôchodkov sú príslušné orgány sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, sa považujú za dôchodky manželky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, vyplácajú sa aj po tomto dni v sume, v akej patrili do účinnosti tohto zákona. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitných účtov.

§ 134

Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť vyplácané orgánom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia podľa doterajších predpisov sa vypláca v sume, v akej sa vyplácalo pred účinnosťou tohto zákona. Na výplatu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata tejto dávky sa financuje z osobitných účtov.

§ 135

Výsluhové dôchodky podľa § 38, invalidné výsluhové dôchodky podľa § 40, vdovské výsluhové dôchodky podľa § 46, vdovecké výsluhové dôchodky podľa § 51 a sirotské výsluhové dôchodky podľa § 53, ktoré boli pred účinnosťou tohto zákona upravené ako jediný zdroj príjmu poberateľa týchto dôchodkov, sa vyplácajú v sume, v akej patrili pred účinnosťou tohto zákona. Zvýšenie podľa § 68 patrí k sume dôchodku pred úpravou z dôvodu jediného zdroja príjmu. Na výplatu zvýšenia je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata zvýšenia sa financuje z osobitných účtov.

§ 136

Doba poberania invalidného a čiastočného invalidného dôchodku z I. alebo II. kategórie funkcií, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona, sa pre vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok a výšku týchto dávok považuje za dobu poberania invalidného výsluhového dôchodku.

§ 137
(1)

Policajtovi, ktorého služobný pomer trval viac ako 15 rokov a pri skončení služobného pomeru nesplnil podmienky priznania dávky výsluhového zabezpečenia podľa doterajších predpisov, sa prizná dávka výsluhového zabezpečenia podľa § 38 alebo 40, ak

a)

o to policajt požiada najneskôr do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona alebo

b)

splnil podmienku veku rozhodnú pre nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

(2)

Na výplatu dávok výsluhového zabezpečenia podľa odseku 1 je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitných účtov.

(3)

Profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer trval viac ako 15 rokov a pri skončení služobného pomeru nesplnil podmienky priznania dávky výsluhového zabezpečenia podľa doterajších predpisov, sa dávka výsluhového zabezpečenia podľa § 38 alebo 40 tohto zákona neprizná.

§ 138

Ustanovenie § 58 ods. 1 písm. a) sa prvýkrát použije u policajtov, ktorých služobný pomer sa skončí najskôr dňom účinnosti tohto zákona; to neplatí, ak ide o policajta podľa § 137.

§ 139
(1)

Profesionálnemu vojakovi Vojsk ministerstva vnútra, ktorého služobný pomer sa skončí najneskôr 31. decembra 2002, dávky nemocenského zabezpečenia podľa § 1 písm. a) priznáva, vypláca, zastavuje a odníma Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

(2)

Profesionálnemu vojakovi Vojsk ministerstva vnútra, ktorého služobný pomer sa skončí najneskôr 31. decembra 2002, dávky sociálneho zabezpečenia podľa § 1 písm. b), c) a d) priznáva, vypláca, zastavuje a odníma Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.

§ 140

Lekárska komisia podľa § 86 ods. 5 písm. a) u policajta, ktorému bola priznaná invalidita v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania podľa doterajších predpisov, preskúma do 30. júna 2003, či invalidita naďalej trvá.

§ 141
(1)

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia zriadený podľa doterajších predpisov sa považuje za Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia podľa tohto zákona.

(2)

Orgán sociálneho zabezpečenia zriadený podľa doterajších predpisov sa považuje za útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva.

§ 142 - Základom na výpočet priemerného služobného platu policajta do 31. marca 1998 sa považuje
a)

funkčný plat,

b)

prídavok za výsluhu rokov,

c)

príplatok za nevykonávanie podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti,

d)

hodnostný príplatok,

e)

príplatok za vedenie,

f)

príplatok za zastupovanie,

g)

osobitný príplatok,

h)

osobný príplatok,

i)

príplatok za nočnú službu,

j)

príplatok za službu v sobotu a v nedeľu,

k)

peňažná náhrada za službu vykonávanú vo sviatok.

§ 143
(1)

Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na vysokej škole podľa predpisov platných do 31. marca 2002, ak už skončilo vysokoškolské štúdium a bol mu priznaný akademický titul podľa týchto predpisov.

(2)

Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je aj štúdium študenta na vysokej škole podľa osobitného predpisu.65)

(3)

Sústavná príprava na povolanie študenta, ktorý študuje na vysokej škole podľa odseku 2, sa začína odo dňa zápisu na vysokú školu.

(4)

Sústavná príprava na povolanie študenta, ktorý študuje na vysokej škole podľa odseku 2, sa končí vykonaním štátnej skúšky a priznaním akademického titulu najneskôr koncom školského roka, v ktorom malo byť toto štúdium skončené podľa predpisov platných do 31. marca 2002, vylúčením zo štúdia alebo zanechaním štúdia podľa predpisov platných do 31. marca 2002.

§ 143a - Od 1. júla 2002 sa na sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov nepoužijú
1.

§ 130 až 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,

2.

§ 157 až 160 a § 167 až 174 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

§ 143b

Všeobecné predpisy o sociálnom zabezpečení sa do 30. júna 2003 považujú za všeobecné predpisy o sociálnom poistení podľa tohto zákona.

§ 143c - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2005
(1)

Na dávky nemocenského zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(2)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer pred účinnosťou tohto zákona trval viac ako 30 rokov, patrí pri skončení služobného pomeru odchodné vo výške, v akej by mu patrilo ku dňu účinnosti tohto zákona.

(3)

Invalidné výsluhové dôchodky podľa § 126 ods. 3 sa zvyšujú o 5,9 %, ak služobný pomer colníka pred ich priznaním trval najmenej 15 rokov.

(4)

Dôchodky, ktoré boli priznané a vyplácané útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení pred účinnosťou tohto zákona, vyplácajú sa aj po tomto dni v sume, v akej patrili do účinnosti tohto zákona. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata týchto dôchodkov sa uhrádza z osobitných účtov.

(5)

Na zmeny výšky dávok, zánik nároku na dávky a ich výplatu, obmedzenie výplaty, zníženie dávok, výplatu dávok oprávneným príjemcom, postúpenie dávky, zrážky z dávok, súbeh nárokov na dávky a zvyšovanie dávok uvedených v odseku 4 sa vzťahujú všeobecné predpisy o sociálnom poistení.

(6)

Zmeny vo výške vyplácanej náhrady za stratu na služobnom plate policajta alebo náhrady za stratu na služobnom príjme profesionálneho vojaka priznané do 30. júna 2002 právoplatným rozhodnutím, sa vykonajú podľa doterajších predpisov.

(7)

Pri zmenách vo výške náhrady za stratu na služobnom plate policajta alebo náhrady za stratu na služobnom príjme profesionálneho vojaka, ktorá bola priznaná podľa doterajších predpisov, sa neprihliada na zvýšenie invalidného dôchodku.

(8)

Policajtovi, ktorého služobný pomer ku dňu účinnosti tohto zákona trval najmenej 15 rokov, patrí pri skončení služobného pomeru výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok v percentuálnej výške podľa doterajších predpisov.

(9)

Profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer sa skončí do 31. decembra 2007 prepustením z dôvodu

a)

závažného porušenia niektorej základnej povinnosti vojaka alebo porušenia niektorého zákazu ustanoveného osobitným predpisom,31d)

b)

právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin,

c)

právoplatného rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania v konaní o úmyselnom trestnom čine,

sa výsluhový príspevok znižuje o jednu polovicu.

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2007
§ 143d
(1)

Ak suma starobného dôchodku policajta a colníka priznaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, ktorý sa podľa § 125 ods. 1 až 3 považuje za výsluhový dôchodok, a starobného dôchodku profesionálneho vojaka priznaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, ktorý sa podľa § 125 ods. 4 tohto zákona a § 91 ods. 1 a § 92 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov považuje za výsluhový dôchodok, bola obmedzená najvyššou výmerou, výsluhový dôchodok sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2006 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia.

(2)

Suma starobného dôchodku, ktorá bola vypočítaná z upraveného priemerného mesačného zárobku 4 067 Sk, sa novo určí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 z priemerného mesačného zárobku určeného podľa odsekov 3 a 4 bez obmedzení podľa odseku 1.

(3)

Priemerný mesačný zárobok na účely určenia sumy starobného dôchodku je priemerný mesačný zárobok, z ktorého bola vypočítaná suma starobného dôchodku, neobmedzený podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003.

(4)

Priemerný mesačný zárobok v sume do 2 500 Sk sa započítava v plnej výške, zo sumy nad 2 500 Sk do 6 000 Sk sa započítava jedna tretina a zo sumy nad 6 000 Sk sa započítava jedna desatina. Takto upravený priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.

(5)

O sume starobného dôchodku podľa odsekov 1 až 4 útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhodne najneskôr do 31. decembra 2008. Suma dôchodku, upraveného podľa prvej vety, sa vypláca najskôr odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2006, ak táto suma je vyššia ako suma dôchodku vyplácaná do tohto dňa.

§ 143e

Príplatok priznaný v rámci súdnej rehabilitácie alebo mimosúdnej rehabilitácie k starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku a čiastočnému invalidnému dôchodku, ktoré sa podľa § 125 a 126 považujú za výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok, ktorý sa k 30. júnu 2002 nevyplácal z dôvodu, že spolu s dôchodkom presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú predpisom účinným pred 1. júlom 2002, alebo sa z tohto dôvodu vyplácal v nižšej sume, sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2006 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia z tohto dôvodu. Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia o tejto dávke rozhodne najneskôr do 31. decembra 2008.

§ 143f
(1)

Ak nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku a vdoveckého výsluhového dôchodku má vdova alebo vdovec podľa § 50 ods. 2 písm. d) alebo e), výplata takéhoto vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2006 v sume, v akej by sa vyplácal, ak by k zastaveniu výplaty nedošlo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2006.

(2)

Ak nárok na vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok, ktorý sa podľa § 129 ods. 1 až 5 považuje za vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok, trvá po 31. decembri 2006 a tento dôchodok sa nevyplácal z dôvodu, že úhrn dôchodkov presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú predpismi účinnými pred 1. júlom 2002, alebo sa z tohto dôvodu vyplácal v nižšej sume, výplata takéhoto vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2006 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia z uvedeného dôvodu.

(3)

O uvoľnení výplaty vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku rozhodne útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia na žiadosť najneskôr do šiestich mesiacov od začatia konania.

§ 143g
(1)

Ak nárok na sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa, ktorý sa podľa § 129 ods. 1 až 5 považuje za sirotský výsluhový dôchodok a tento nárok trvá po 31. decembri 2006, suma sirotského výsluhového dôchodku sa zvýši o 28,5 % sumy sirotského výsluhového dôchodku vyplácanej ku dňu splátky splatnej po 31. decembri 2006. Sirotský výsluhový dôchodok v takto určenej sume sa vypláca od splátky splatnej po 31. decembri 2006. O zvýšení sirotského výsluhového dôchodku podľa prvej vety a druhej vety útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhodne najneskôr do 30. júna 2007.

(2)

Ak nárok na sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa, ktorý sa podľa § 129 ods. 1 až 5 považuje za sirotský výsluhový dôchodok a tento nárok trvá po 31. decembri 2006, suma sirotského výsluhového dôchodku sa zvýši o 33,3 % sumy sirotského výsluhového dôchodku vyplácanej ku dňu splátky splatnej po 31. decembri 2006. Sirotský výsluhový dôchodok v takto určenej sume sa vypláca od splátky splatnej po 31. decembri 2006. O zvýšení sirotského výsluhového dôchodku podľa prvej vety a druhej vety útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhodne najneskôr do 30. júna 2007.

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
§ 143h
(1)

Ak policajtovi uvedenému v § 137 nevznikol nárok na výsluhový dôchodok, nárok na výsluhový dôchodok podľa § 38 vznikne od 1. januára 2008. Nárok na výplatu výsluhového dôchodku vznikne odo dňa podania žiadosti, najskôr však od 1. januára 2008.

(2)

Ak služobný pomer policajta skončil podľa predpisov platných pred 1. aprílom 1998 a nárok na výsluhový dôchodok mu vznikol podľa § 137 alebo podľa odseku 1, základ na výpočet výsluhového dôchodku sa zistí podľa § 60.

(3)

Pri splnení podmienky veku rozhodujúcej na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení sa výsluhový dôchodok policajta priznaný podľa § 137 alebo podľa odseku 1 vypočíta zo základu zisteného podľa § 60 ku dňu skončenia služobného pomeru podľa predpisov účinných v čase skončenia služobného pomeru a zvýši sa podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008. Nárok na výplatu takto vypočítaného výsluhového dôchodku vznikne odo dňa splnenia uvedenej podmienky, najskôr však od 1. januára 2008.

§ 143i

Dôchodky colníkov, ktoré boli priznané Sociálnou poisťovňou podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení pred 1. januárom 2008 a sú vyplácané útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva, vyplácajú sa aj po tomto dni v sume, v akej patrili k 1. januáru 2008. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.

§ 143j
(1)

Náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo náhrada za stratu na služobnom príjme profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby alebo náhrada za stratu na zárobku policajta alebo profesionálneho vojaka priznané do 30. júna 2002 sa považujú za náhradu za stratu na služobnom plate policajta alebo náhradu za stratu na služobnom plate profesionálneho vojaka podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili k 1. januáru 2008, a zvyšujú sa podľa tohto zákona.

(2)

Pri zmenách vo výške vyplácanej náhrady za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka vykonávaných podľa § 28 ods. 2 sa neprihliada na zvýšenie invalidného dôchodku, ak bola náhrada priznaná podľa predpisov účinných do 30. júna 2002.

(3)

Náhrada za stratu na služobnom plate priznaná podľa § 21 ods. 3 sa od 1. januára 2008 aj naďalej vypláca vo výške, v akej patrila k 1. januáru 2008, ak nenastali skutočnosti, ktoré by odôvodňovali vykonanie zmeny podľa § 28 ods. 1.

(4)

Profesionálnemu vojakovi, ktorému vznikol nárok na výsluhový dôchodok podľa § 91 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 114/1998 Z. z.“), sa výsluhový dôchodok vypočíta alebo prepočíta podľa § 28 zákona č. 114/1998 Z. z., pričom základ na výpočet alebo prepočet výsluhového dôchodku sa určí z pravdepodobného zárobku, ktorý by patril profesionálnemu vojakovi k 30. aprílu 1998 v danej vojenskej hodnosti a funkcii, ktorú profesionálny vojak naposledy zastával. Ak profesionálny vojak bol pred prepustením zo služobného pomeru z dôvodov politickej perzekúcie alebo v dôsledku postupu porušujúceho všeobecne uznávané ľudské práva a slobody ustanovený na nižšiu funkciu alebo mu bola znížená hodnosť, základ na výpočet alebo prepočet výsluhového dôchodku sa určí z pravdepodobného zárobku, ktorý by patril profesionálnemu vojakovi k 30. aprílu 1998 v danej vojenskej hodnosti a funkcii, ktorú profesionálny vojak zastával pred takýmto ustanovením. Suma výsluhového dôchodku sa určí podľa § 28 zákona č. 114/1998 Z. z. z upraveného základu podľa § 51 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z. a zvyšuje sa rovnako, ako by sa zvýšila odo dňa jeho priznania. Výsluhový dôchodok sa vypočíta alebo prepočíta na základe žiadosti a uvoľní sa od 1. januára 2008, ak to je pre takého profesionálneho vojaka výhodnejšie.

(5)

Podľa odseku 4 sa postupuje aj pri určení sumy vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po profesionálnom vojakovi, ktorému vznikol nárok na výsluhový dôchodok podľa § 91 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z.

(6)

Ak vdova po policajtovi alebo profesionálnom vojakovi k 1. januáru 2008 spĺňa podmienky nároku na vdovský výsluhový dôchodok podľa § 50 ods. 2 písm. g) a nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku zanikol pred týmto dňom, výplata vdovského výsluhového dôchodku sa na žiadosť obnoví dňom 1. januára 2008.

(7)

Ak nárok na výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku, ktorý sa podľa § 129 ods. 4 považuje za vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok, trvá po 31. decembri 2007, nárok na taký dôchodok a nárok na jeho výplatu sa posudzuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2002.

(8)

Ak nárok na vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok, ktorý sa podľa § 129 ods. 4 považuje za vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok, trvá po 31. decembri 2007 a nárok na výplatu tohto dôchodku zanikol po 30. júni 2002 a vdova alebo vdovec v čase zániku alebo do dvoch rokov po zániku nároku na výplatu takého dôchodku splnili podmienky podľa predpisov účinných do 30. júna 2002, výplata takého dôchodku sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2007 v sume, v akej by sa vyplácal, ak by k zániku výplaty nedošlo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.

(9)

Ak nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku, ktorý sa podľa § 129 ods. 5 a 6 považuje za vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok, trvá po 31. decembri 2007, nárok na taký dôchodok a nárok na jeho výplatu sa posudzuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2002.

(10)

Ak nárok na vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok, ktorý sa podľa § 129 ods. 5 a 6 považuje za vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok, trvá po 31. decembri 2007 a nárok na výplatu tohto dôchodku zanikol po 30. júni 2002 a vdova alebo vdovec v čase zániku alebo do dvoch rokov po zániku nároku na výplatu takého dôchodku splnil podmienky podľa predpisov účinných do 30. júna 2002, výplata takého dôchodku sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2007 v sume, v akej by sa vyplácal, ak by k zániku výplaty nedošlo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.

(11)

Pri súbehu nároku na výplatu vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku podľa odsekov 7 až 10 s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo s príjmami, ktoré nahrádzajú zárobok, alebo s nárokom na dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, alebo s nárokom na výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo na výsluhový príspevok platí § 64 a 66 rovnako.

(12)

O uvoľnení výplaty vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku podľa odsekov 8 a 10 rozhodne Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia na žiadosť najneskôr do šiestich mesiacov od začatia konania.

(13)

Výplata sirotského výsluhového dôchodku sa obnoví dňom 1. januára 2008, ak k tomuto dňu dieťa spĺňa podmienku nezaopatrenosti podľa § 119 ods. 1.

(14)

Ak nárok na sirotský výsluhový dôchodok podľa § 53 vznikol v období od 1. júla 2002 do 31. decembra 2006 a tento nárok trvá aj po 31. decembri 2007, suma sirotského výsluhového dôchodku sa zvýši o 33,3 % sumy sirotského výsluhového dôchodku naposledy splatnej pred 1. januárom 2008. Takto zvýšený sirotský výsluhový dôchodok sa vypláca od splátky splatnej po 31. decembri 2007. O zvýšení sirotského výsluhového dôchodku podľa prvej vety a druhej vety útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhodne najneskôr do 30. júna 2008.

(15)

Ak nárok na vdovský dôchodok, na ktorého výplatu je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, trvá po 31. decembri 2007 a tento dôchodok sa nevyplácal z dôvodu, že úhrn dôchodkov presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú predpismi účinnými pred 1. júlom 2002, alebo sa z tohto dôvodu vyplácal v nižšej sume v súbehu so starobným dôchodkom, ktorý sa podľa § 125 ods. 1 až 4 považuje za výsluhový dôchodok, výplata takého vdovského dôchodku sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2007 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia z uvedeného dôvodu.

(16)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a podľa § 101 zákona a ktorý má súčasne nárok na výsluhový dôchodok, sa zhodnotí doba služobného pomeru len pre nárok na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok.

(17)

Priemerný služobný plat profesionálneho vojaka na zistenie základu na výpočet výsluhového príspevku, odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku pred 1. januárom 2008 je do 31. augusta 2005 súhrn mesačných služobných príjmov a osobitných príplatkov a od 1. septembra 2005 do 31. decembra 2007 súhrn mesačných služobných platov, doplatku k služobnému platu, rozdielu medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom, náhrady služobného platu alebo služobného platu počas zaradenia profesionálneho vojaka do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov, náhrady služobného platu alebo služobného platu počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, náhrady služobného platu pri výkone občianskej povinnosti a inom úkone vo všeobecnom záujme, ktoré patrili profesionálnemu vojakovi v príslušnom kalendárnom roku, a je rovnaký ako vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie pred 1. januárom 2008; takto zistený súčet sa vydelí celkovým počtom dní, za ktoré boli uvedené príjmy v rozhodujúcom kalendárnom roku vyplatené, a vynásobí sa koeficientom 30,417.

(18)

Ak suma výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, na ktorý vznikne nárok profesionálnemu vojakovi skončením výkonu mimoriadnej služby, je nižšia ako suma výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku, na ktorý mal nárok pred nástupom na výkon mimoriadnej služby, patrí mu výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok v sume ustanovenej pred zánikom nároku zvýšený podľa § 68. To platí aj vtedy, ak je suma výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku určená na účely priznania vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku.

§ 143k
(1)

Náhrada príjmu, príplatok k náhrade príjmu, nemocenské, príplatok k nemocenskému, materské, príplatok k materskému a vyrovnávacia dávka, na ktoré hasičovi vznikol nárok do 31. decembra 2007 a trvá aj po tomto dni, sa poskytujú podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008. Na výplatu týchto dávok sú naďalej príslušné orgány, ktoré ich vyplácali do 31. decembra 2007. Na výkon kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu a výkon kontroly dodržiavania liečebného režimu sa vzťahujú predpisy účinné pred 1. januárom 2008.

(2)

O nemocenských dávkach, na ktoré vznikol hasičovi nárok do 31. decembra 2007 a o ktorých sa do tohto dňa nerozhodlo, a o priznaní, odňatí alebo zmene sumy nemocenskej dávky za obdobie pred 1. januárom 2008, aj keď o uvedenej dávke už bolo právoplatne rozhodnuté, sa rozhodne podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008. Na rozhodnutie a výplatu týchto dávok sú naďalej príslušné orgány, ktoré ich priznávali a vyplácali do 31. decembra 2007.

(3)

Dávky úrazového poistenia, na ktoré vznikol hasičovi a pozostalým po ňom nárok do 31. decembra 2007 a trvá aj po tomto dni, sa poskytujú podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008. Na výplatu týchto dávok sú naďalej príslušné orgány, ktoré ich vyplácali do 31. decembra 2007.

(4)

O dávkach úrazového poistenia, na ktoré vznikol hasičovi a pozostalým po ňom nárok do 31. decembra 2007 a o ktorých sa do tohto dňa nerozhodlo, sa rozhodne podľa predpisov platných pred 1. januárom 2008. Na rozhodnutie a výplatu týchto dávok sú naďalej príslušné orgány podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008.

(5)

Dávky dôchodkového poistenia a príplatok za štátnu službu k dôchodku, na ktoré vznikol hasičovi nárok do 31. decembra 2007 a trvá aj po tomto dni, sa poskytujú podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008. Na výplatu týchto dávok sú naďalej príslušné orgány, ktoré ich vyplácali do 31. decembra 2007.

(6)

O dávkach dôchodkového poistenia a príplatku za štátnu službu k dôchodku, na ktoré vznikol hasičovi nárok do 31. decembra 2007 a o ktorých sa do tohto dňa nerozhodlo, sa rozhodne podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008. Na rozhodnutie a výplatu týchto dávok sú naďalej príslušné orgány podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008.

(7)

Nárok na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok a ich výplatu zaniká dňom 31. decembra 2007 hasičovi, ktorý je 1. januára 2008 v služobnom pomere.

(8)

Výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok hasiča, ktorý bol pred 1. januárom 2008 poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, nesmie byť priznaný v nižšej výmere, než v akej by mu patril ku dňu priznania výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku hasiča skôr poberaný výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.

(9)

Hasič, ktorému skončí služobný pomer v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010, môže do 15 dní od skončenia služobného pomeru požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu.3f)

(10)

Dňom podania žiadosti podľa odseku 9 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa toho zákona.

(11)

Na základe žiadosti Sociálnej poisťovne útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva prevedie podľa § 67 poistné na dôchodkové poistenie od 1. januára 2008 a odovzdá údaje o dobe trvania služobného pomeru hasiča uvedeného v odseku 9 do Sociálnej poisťovne.

§ 143l
(1)

Hasičovi, ktorý pri skončení služobného pomeru

a)

v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 nedovŕši vek 55 rokov alebo nedosiahne 25 rokov trvania služobného pomeru, vznikne nárok na výplatu výsluhového dôchodku dovŕšením veku 55 rokov, najneskôr však 1. januára 2011,

b)

v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 nedovŕši vek 52 rokov alebo nedosiahne 19 rokov trvania služobného pomeru, vznikne nárok na výplatu výsluhového dôchodku dovŕšením veku 52 rokov, najneskôr však 1. januára 2011,

c)

v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 nedovŕši vek 50 rokov, vznikne nárok na výplatu výsluhového dôchodku dovŕšením veku 50 rokov, najneskôr však 1. januára 2011.

(2)

Odsek 1 sa nevzťahuje na hasiča, ktorému v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 skončí služobný pomer na základe zákona z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti hasiča na vykonávanie akejkoľvek funkcie v Hasičskom a záchrannom zbore alebo v Horskej záchrannej službe.

§ 143m
(1)

Za základ na výpočet priemerného služobného platu hasiča okrem príslušníka Horskej záchrannej služby (ďalej len „záchranár“) do 31. marca 2002 sa považuje

a)

tarifný plat,

b)

príplatok za riadenie,

c)

príplatok za zastupovanie,

d)

príplatok za hodnosť,

e)

príplatok za nočnú prácu,

f)

príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu,

g)

osobitný príplatok,

h)

platové zvýhodnenie,

i)

plat a náhrada platu za sviatok.

(2)

Za základ na výpočet priemerného služobného platu hasiča okrem záchranára v období od 1. apríla 2002 do 31. decembra 2003 sa považuje

a)

tarifný plat,

b)

príplatok za riadenie,

c)

príplatok za zastupovanie,

d)

osobný príplatok,

e)

hodnostný príplatok,

f)

príplatok za štátnu službu v noci,

g)

príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,

h)

príplatok za štátnu službu vo sviatok,

i)

príplatok za zmennosť,

j)

príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí,

k)

príplatok za prípravu čakateľa.

(3)

Za základ na výpočet priemerného služobného platu hasiča okrem záchranára v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 sa považujú zložky služobného príjmu hasiča uvedené v odseku 2 písm. a) až j).

(4)

Na výpočet dávok nemocenského zabezpečenia podľa § 5 sa od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 použije u hasiča okrem záchranára čistý denný služobný plat zistený podľa tohto zákona zo zložiek služobného príjmu hasiča uvedených v odseku 2 písm. a) až j).

(5)

Za služobný príjem hasiča okrem záchranára, ktorý bol pred 1. januárom 2008 zaradený mimo činnej štátnej služby z dôvodu zvolenia do funkcie vo vyššom odborovom orgáne, ktorej vykonávanie vyžaduje uvoľnenie od plnenia povinností vyplývajúcich zo štátnej služby v rozsahu týždenného služobného času podľa osobitného predpisu,65a) sa v príslušnom kalendárnom roku považuje priemerný služobný príjem hasiča vo funkcii, do ktorej bol vymenovaný (ďalej len „predpokladaný služobný príjem“). Základom na výpočet priemerného služobného platu hasiča uvedeného v prvej vete v období od 1. apríla 2002 do 31. decembra 2003 sú zložky predpokladaného služobného príjmu uvedené v odseku 2 a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 sú zložky predpokladaného služobného príjmu uvedené v odseku 3. Na výpočet dávok nemocenského zabezpečenia podľa § 5 sa od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 použije u hasiča uvedeného v prvej vete čistý denný služobný plat zistený podľa tohto zákona zo zložiek predpokladaného služobného príjmu uvedených v odseku 2 písm. a) až j).

§ 143n
(1)

Za základ na výpočet priemerného služobného platu záchranára do 31. marca 2002 sa považuje mzda poskytovaná podľa osobitného predpisu65b) okrem mzdy za prácu nadčas a odmeny.

(2)

Za základ na výpočet priemerného služobného platu záchranára, ktorý bol v období od 1. apríla 2002 do 31. decembra 2002 a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 odmeňovaný podľa osobitného predpisu,11) sa považuje mzda poskytovaná podľa osobitného predpisu6) okrem mzdy za prácu nadčas a odmeny.

(3)

Za základ na výpočet priemerného služobného platu záchranára, ktorý bol v období od 1. apríla 2002 do 31. decembra 2003 odmeňovaný podľa osobitného predpisu,65c) sa považuje

a)

tarifný plat,

b)

príplatok za riadenie,

c)

príplatok za zastupovanie,

d)

osobný príplatok,

e)

príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,

f)

príplatok za zmennosť,

g)

príplatok za prácu v noci,

h)

príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu,

i)

príplatok za prácu vo sviatok.

(4)

Na výpočet dávok nemocenského zabezpečenia podľa § 5 sa od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 použije u záchranára čistý denný služobný plat zistený podľa tohto zákona zo mzdy poskytovanej podľa osobitného predpisu6) okrem mzdy za prácu nadčas a odmeny.

§ 143o - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2009
(1)

Na výpočet dávok nemocenského zabezpečenia podľa § 5 sa v roku 2009 použije u policajta zaradeného na výkon štátnej služby v zahraničí a u profesionálneho vojaka zaradeného na výkon štátnej služby v zahraničí čistý denný služobný plat zistený podľa predpisov účinných ku dňu 31. decembra 2008.

(2)

Priemerný mesačný služobný plat podľa § 60 ods. 4 u policajta zaradeného na výkon štátnej služby v zahraničí a podľa § 60 ods. 5 písm. e) u profesionálneho vojaka zaradeného na výkon štátnej služby v zahraničí sa za obdobie do 31. decembra 2008 zisťuje podľa predpisov účinných ku dňu 31. decembra 2008.

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2009
§ 143p
(1)

Ak suma starobného dôchodku určená podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988, ktorý sa podľa § 125 ods. 1 a 4 tohto zákona a podľa § 91 ods. 1, § 92 ods. 2 a § 94 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov považuje za výsluhový dôchodok, bola vypočítaná z priemerného mesačného zárobku 3 000 Sk, výsluhový dôchodok sa zvýši odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2008 o sumu 26,60 eura.

(2)

Ak suma výsluhového príspevku určená podľa predpisov účinných pred 1. májom 1998, ktorý sa podľa § 89 ods. 2 a 3 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov považuje za výsluhový dôchodok, bola obmedzená pevnou sumou v rozmedzí 1 400 až 2 150 Sk mesačne podľa hodnosti dosiahnutej profesionálnym vojakom ku dňu prepustenia zo služobného pomeru alebo najvyššou výmerou starobného dôchodku, výsluhový dôchodok sa zvýši odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2008 o sumu 26,60 eura, ak poberateľ takéhoto výsluhového dôchodku do 31. decembra 2003 dovŕšil dôchodkový vek podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003.

(3)

O sume starobného dôchodku podľa odseku 1 a výsluhového príspevku podľa odseku 2 útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhodne najneskôr do 31. decembra 2009.

§ 143r

Príplatok k starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, čiastočnému invalidnému dôchodku, ktoré sa podľa § 125 a 126 považujú za výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok, priznaný oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu,66) ktorý sa k 31. decembru 2007 nevyplácal z dôvodu, že spolu s dôchodkom presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú predpisom účinným pred 1. januárom 2004 alebo sa z tohto dôvodu vyplácal v nižšej sume, sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2007 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia z tohto dôvodu. O sume dôchodku podľa prvej vety útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhodne najneskôr do 31. decembra 2009.

§ 143s

Suma vdovského výsluhového dôchodku určená z výsluhového dôchodku priznaného podľa § 137 alebo § 143h ods. 1 sa znovu určí ku dňu úmrtia zomretého zo sumy výsluhového dôchodku vypočítaného podľa § 143h ods. 3. Nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku v takto určenej sume sa uvoľní odo dňa jeho priznania, najskôr však od 1. januára 2008.

§ 143t
(1)

Hasič, ktorému skončil služobný pomer v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu.3f)

(2)

Hasič, ktorému skončí služobný pomer v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2010, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu.3f)

(3)

Dňom podania žiadosti podľa odsekov 1 a 2 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohto zákona.

(4)

Ustanovenie § 143k ods. 9 a 10 sa od 1. januára 2009 nepoužije.

§ 143u - Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2009

Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonával funkciu sudcu vojenského súdu alebo činnosť justičného čakateľa vojenského súdu a ktorému služobný pomer profesionálneho vojaka skončil 31. marca 2009 podľa osobitného predpisu,67) patria dávky výsluhového zabezpečenia v rozsahu podľa § 123.

§ 143v - Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2011
(1)

Policajtke alebo profesionálnej vojačke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu68) pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných od 1. januára 2011.

(2)

Ak ochranná lehota začala plynúť pred 1. januárom 2011 a jej plynutie neskončilo do 31. decembra 2010, posudzuje sa aj po tomto dni podľa predpisov účinných do 31. decembra 2010.

Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2013
§ 143w

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorému pred 1. májom 2013 vznikol nárok na dávky nemocenského zabezpečenia a tento nárok do uvedeného dňa nezanikol, patria dávky nemocenského zabezpečenia až do skončenia dočasnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia podpornej doby podľa predpisov platných pred 1. májom 2013; to platí aj vtedy, ak mu pred týmto dňom počas dočasnej neschopnosti patril služobný plat alebo nárok na dávky nemocenského zabezpečenia v rámci tej istej dočasnej neschopnosti po zániku nároku na služobný plat.

§ 143x - Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončil po 30. apríli 2013 má odo dňa nasledujúceho po dni skončenia služobného pomeru nárok na výsluhový príspevok, ak jeho služobný pomer trval nepretržite
a)

päť skončených rokov pred 1. májom 2013,

b)

šesť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky služobného pomeru,

c)

sedem skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky služobného pomeru,

d)

osem skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky služobného pomeru,

e)

deväť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok služobného pomeru,

f)

desať skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený rok služobného pomeru.

§ 143y
(1)

Výsluhový príspevok patrí odo dňa nasledujúceho po dni skončenia služobného pomeru policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorí splnili podmienky uvedené v § 143x po dobu

a)

jedného roka, ak ich služobný pomer trval

1.

desať až šestnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený rok,

2.

deväť až pätnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok,

3.

osem až štrnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky,

4.

sedem až trinásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky,

5.

šesť až dvanásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky,

6.

päť až jedenásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 päť skončených rokov,

7.

menej ako dvanásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 šesť skončených rokov,

8.

menej ako jedenásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 sedem skončených rokov,

9.

menej ako desať skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 osem skončených rokov,

b)

dvoch rokov, ak ich služobný pomer trval

1.

sedemnásť až dvadsaťjeden skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený rok ,

2.

šestnásť až dvadsať skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok,

3.

pätnásť až devätnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky,

4.

štrnásť až osemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky,

5.

trinásť až sedemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky,

6.

dvanásť až sedemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 päť skončených rokov,

7.

dvanásť až sedemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 šesť skončených rokov,

8.

jedenásť až šestnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 sedem skončených rokov,

9.

desať až pätnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 osem skončených rokov,

10.

desať až štrnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 deväť skončených rokov,

11.

menej ako pätnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 desať skončených rokov,

12.

menej ako trinásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jedenásť skončených rokov,

c)

troch rokov, ak ich služobný pomer trval

1.

dvadsaťdva až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený rok,

2.

dvadsaťjeden až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok,

3.

dvadsať až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky,

4.

devätnásť až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky,

5.

osemnásť až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky,

6.

osemnásť až dvadsaťštyri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 päť skončených rokov,

7.

osemnásť až dvadsaťtri skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 šesť skončených rokov,

8.

sedemnásť až dvadsaťdva skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 sedem skončených rokov,

9.

šestnásť až dvadsaťjeden skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 osem skončených rokov,

10.

pätnásť až dvadsať skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 deväť skončených rokov,

11.

pätnásť až devätnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 desať skončených rokov,

12.

trinásť až osemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jedenásť skončených rokov,

13.

trinásť až sedemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dvanásť skončených rokov,

14.

menej ako sedemnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 trinásť skončených rokov,

15.

menej ako šestnásť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štrnásť skončených rokov.

(2)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi patrí za každý skončený rok trvania služobného pomeru pred 1. májom 2013 výsluhový príspevok vo výške 2 % základu zisteného podľa § 60 a za každý skončený rok trvania služobného pomeru po 30. apríli 2013 výsluhový príspevok vo výške 1 % základu zisteného podľa § 60, najviac do výšky 28 % základu zisteného podľa § 60. Do doby trvania služobného pomeru po 30. apríli 2013 sa započítajú aj dni neskončeného roka trvania služobného pomeru, ktoré neboli zhodnotené v dobe trvania služobného pomeru na nárok na výsluhový príspevok a jeho výšku podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013; celková výška výsluhového príspevku ani po započítaní nezhodnotených dní nesmie prekročiť 28 % základu zisteného podľa § 60.

(3)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a jeho služobný pomer skončí po 30. apríli 2013 a ktorý je po predchádzajúcom skončení služobného pomeru bezprostredne nasledujúcim dňom opätovne prijatý do služobného pomeru, výsluhový príspevok pri tomto skončení služobného pomeru nepatrí. Nárok na výsluhový príspevok podľa odseku 2 mu vznikne pri skončení novovzniknutého služobného pomeru; na nárok na výsluhový príspevok a jeho výšku sa započíta aj doba trvania predchádzajúceho služobného pomeru.

§ 143z
(1)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a jeho služobný pomer trvá aj po 30. apríli 2013, sa nárok na odchodné a jeho výšku posudzuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013 okrem základu na výpočet odchodného, ktorý sa určí podľa § 143ac ods. 1.

(2)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a ktorý je po predchádzajúcom skončení služobného pomeru po 30. apríli 2013 bezprostredne nasledujúcim dňom opätovne prijatý do služobného pomeru, patrí odchodné podľa odseku 1.

§ 143aa - Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. apríli 2013, má nárok na výsluhový dôchodok, ak jeho služobný pomer trval
a)

najmenej 15 rokov pred 1. májom 2013,

b)

najmenej 16 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 15 rokov, ale najmenej 14 rokov,

c)

najmenej 17 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 14 rokov, ale najmenej 13 rokov,

d)

najmenej 18 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 13 rokov, ale najmenej 12 rokov,

e)

najmenej 19 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 12 rokov, ale najmenej 11 rokov,

f)

najmenej 20 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 11 rokov, ale najmenej 10 rokov,

g)

najmenej 21 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 10 rokov, ale najmenej 9 rokov,

h)

najmenej 22 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 9 rokov, ale najmenej 8 rokov,

i)

najmenej 23 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 8 rokov, ale najmenej 7 rokov,

j)

najmenej 24 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 7 rokov, ale najmenej 6 rokov

k)

najmenej 25 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 6 rokov.

§ 143ab
(1)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. a) je za 15 rokov trvania služobného pomeru 30 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. a), za 16. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 20. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. a), za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. a), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. a), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. a), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. a).

(2)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. b) je za 16 rokov trvania služobného pomeru 32 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. b), za 17. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 20. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. b), za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. b), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. b), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. b), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. b).

(3)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. c) je za 17 rokov trvania služobného pomeru 34 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. c), za 18. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 20. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. c), za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. c), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. c), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. c), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. c).

(4)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. d) je za 18 rokov trvania služobného pomeru 36 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. d), za 19. skončený rok trvania služobného pomeru a za 20. skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje po 2 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. d), za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. d), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. d), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. d), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. d).

(5)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. e) je za 19 rokov trvania služobného pomeru 38 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. e), za 20. skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. e), za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. e), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. e), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. e), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. e).

(6)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. f) je za 20 rokov trvania služobného pomeru 40 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. f), za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. f), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. f), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. f), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. f).

(7)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. g) je za 21 rokov trvania služobného pomeru 43 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. g), za 22. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. g), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. g), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. g), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. g).

(8)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. h) je za 22 rokov trvania služobného pomeru 46 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. h), za 23. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. h), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. h), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. h), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. h).

(9)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. i) je za 23 rokov trvania služobného pomeru 49 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. i), za 24. skončený rok trvania služobného pomeru a za 25. skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje po 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. i), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. i), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. i), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. i).

(10)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. j) je za 24 rokov trvania služobného pomeru 52 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j), za 25. skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j).

(11)

Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 143aa písm. k) je za 25 rokov trvania služobného pomeru 55 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j), za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j), za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j), najviac do 65 % základu zisteného podľa § 143ac ods. 1 písm. j).

(12)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý skončil služobný pomer a bol mu priznaný a vyplácaný výsluhový dôchodok alebo mu vznikol nárok na výsluhový dôchodok a je po 30. apríli 2013 opätovne prijatý do služobného pomeru a skončí tento novovzniknutý služobný pomer, sa na nárok na výsluhový dôchodok a jeho výšku zachováva percentuálna výmera výsluhového dôchodku získaná pri predchádzajúcom skončení služobného pomeru. Táto percentuálna výmera sa za každý skončený rok trvania služobného pomeru po opätovnom prijatí do služobného pomeru zvyšuje podľa odsekov 1 až 11 zo základu zisteného podľa § 143ac ods. 2 v závislosti od celkového počtu skončených rokov novovzniknutého služobného pomeru. Pri skončení novovzniknutého služobného pomeru sa do doby trvania služobného pomeru započítajú aj dni neskončeného roku trvania služobného pomeru, ktoré neboli zhodnotené v dobe trvania predchádzajúceho služobného pomeru; celková výška výsluhového dôchodku ani po započítaní nezhodnotených dní nesmie prekročiť 65 % základu zisteného podľa § 60. Policajtovi a profesionálnemu vojakovi sa dňom nasledujúcim po dni skončenia novovzniknutého služobného môže obnoviť nárok na výplatu výsluhového dôchodku aj v naposledy vyplácanej výške, ak je to pre neho výhodnejšie.

(13)

Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a jeho služobný pomer skončí po 30. apríli 2013 a ktorý je po predchádzajúcom skončení služobného pomeru bezprostredne nasledujúcim dňom opätovne prijatý do služobného pomeru, sa na vznik nároku na výsluhový dôchodok použijú odseky 1 až 11.

§ 143ac
(1)

Základ na výpočet odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku policajta a profesionálneho vojaka, ktorých služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. apríli 2013, sa u policajta zistí z priemerného mesačného služobného platu podľa § 60 ods. 2 a u profesionálneho vojaka z priemerného mesačného služobného platu podľa § 60 ods. 4 dosiahnutého v období posledných desiatich skončených kalendárnych rokov pred dňom skončenia služobného pomeru (ďalej len „rozhodujúce obdobie na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia“), a to

a)

v príjmovo najlepšom skončenom kalendárnom roku služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval najmenej 15 skončených rokov,

b)

v príjmovo najlepších dvoch skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 15 skončených rokov, ale najmenej 14 skončených rokov,

c)

v príjmovo najlepších troch skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 14 skončených rokov, ale najmenej 13 skončených rokov,

d)

v príjmovo najlepších štyroch skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 13 skončených rokov, ale najmenej 12 skončených rokov,

e)

v príjmovo najlepších piatich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 12 skončených rokov, ale najmenej 11 skončených rokov,

f)

v príjmovo najlepších šiestich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 11 skončených rokov, ale najmenej 10 skončených rokov,

g)

v príjmovo najlepších siedmich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 10 skončených rokov, ale najmenej 9 skončených rokov,

h)

v príjmovo najlepších ôsmich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 9 skončených rokov, ale najmenej 8 skončených rokov,

i)

v príjmovo najlepších deviatich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru v rozhodujúcom období na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 8 skončených rokov, ale najmenej 7 skončených rokov,

j)

v desiatich skončených kalendárnych rokoch služobného pomeru pred dňom skončenia služobného pomeru na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia, ak do 30. apríla 2013 služobný pomer trval menej ako 7 skončených rokov.

(2)

Základ na výpočet výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku policajta a profesionálneho vojaka, ktorí sú po predchádzajúcom skončení služobného pomeru opätovne prijatí po 30. apríli 2013 do služobného pomeru, z ktorého vzniká nárok na výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok, sa zistí u policajta z priemerného mesačného služobného platu podľa § 60 ods. 2 a u profesionálneho vojaka z priemerného mesačného služobného platu podľa § 60 ods. 4 dosiahnutého v období posledných desiatich skončených kalendárnych rokov služobného pomeru pred dňom skončenia novovzniknutého služobného pomeru.

(3)

Základ na výpočet odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku policajta a profesionálneho vojaka, ktorých služobný pomer trvá k 30. aprílu 2013 a ktorí sú po predchádzajúcom skončení služobného pomeru bezprostredne nasledujúcim dňom opätovne prijatí do služobného pomeru, z ktorého vzniká nárok na odchodné, úmrtné, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok, sa zistí podľa odseku 1.

§ 143ad

Zvýhodnene započítané doby výkonu funkcií výkonných letcov a doby výkonu služby v zahraničí na vznik nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok, získané podľa § 59 ods. 1 písm. a) a c) tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2013, zostávajú zachované, ak služobný pomer policajta a profesionálneho vojaka vznikol pred 1. májom 2013 a trvá po 30. apríli 2013.

§ 143ae

Sirotský výsluhový dôchodok, určený z výsluhového dôchodku priznaného podľa § 137 alebo 143h ods. 1, sa upraví ku dňu úmrtia zomretého zo sumy výsluhového dôchodku vypočítaného podľa § 143h ods. 3. Takto upravený sirotský výsluhový dôchodok sa začne vyplácať odo dňa jeho priznania, najskôr od 1. mája 2013.

§ 143af

Policajtka a profesionálna vojačka, ktoré nastúpili na materskú dovolenku pred 1. májom 2013, majú pri súbehu nároku na materské a na výsluhový príspevok nárok na výplatu len jednej dávky, a to vyššej.

§ 143ag - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016

Ak služobný pomer policajta a profesionálneho vojaka vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 31. decembri 2015 a trval kratšie, ako je rozhodujúce obdobie na zistenie základu na výpočet odchodného, úmrtného a invalidného výsluhového dôchodku podľa § 143ac ods. 1, zisťuje sa základ na výpočet týchto dávok z celého obdobia predo dňom skončenia služobného pomeru.

§ 143ah - Prechodné ustanovenia účinné od 30. júna 2018
(1)

Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje za každý skončený rok doby trvania služobného pomeru o pevnú sumu 0,60 eura. Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).

(2)

Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 15 eur. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.

(3)

Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 15 eur. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.

(4)

Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 15 eur. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.

(5)

Na zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018 sa nepoužije § 68 ods. 16.

§ 143ai - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019
(1)

Služobný pomer colníka podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 a služobný pomer ozbrojeného príslušníka finančnej správy podľa osobitného predpisu sa na účely tohto zákona považujú za jediný neprerušený služobný pomer, ak služobný pomer ozbrojeného príslušníka finančnej správy bezprostredne nadväzoval na služobný pomer colníka podľa predpisov účinných do 30. júna 2019.

(2)

Za ozbrojeného príslušníka finančnej správy sa na účely tohto zákona považuje aj colník, ktorého služobný pomer skončil do 30. júna 2019.

§ 143aj - Prechodné ustanovenia účinné od 30. júna 2019
(1)

Od 1. júla 2019 do 31. decembra 2021 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú podľa odsekov 2 až 5.

(2)

Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor a čísla 15 a takto zistená suma sa zaokrúhli na najbližších desať eurocentov smerom nahor a následne sa vynásobí počtom rokov doby trvania služobného pomeru. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).

(3)

Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o pevnú sumu, ktorá je 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, zaokrúhlenú na celé euro smerom nahor.

(4)

Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o pevnú sumu, ktorá je 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, zaokrúhlenú na celé euro smerom nahor.

(5)

Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o pevnú sumu, ktorá je 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, zaokrúhlenú na celé euro smerom nahor.

(6)

Na zvyšovanie výsluhových dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov sa od 1. júla 2019 do 31. decembra 2021 nepoužije § 68 ods. 16.

§ 143ak - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2020
(1)

Ustanovenie § 143t ods. 1, 2 a 3 sa od 1. januára 2020 nepoužije.

(2)

Hasičovi, ktorému služobný pomer skončil v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 a ktorému ku dňu 31. decembra 2019 nie je priznaný výsluhový dôchodok, nárok na výsluhový dôchodok nevzniká.

§ 143al - Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2020
(1)

Poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, poberateľovi výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, ktorému bol na tento dôchodok prekvalifikovaný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok priznaný podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa tohto zákona, a poberateľovi vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku po poberateľovi prekvalifikovaného starobného dôchodku, prekvalifikovaného invalidného dôchodku, prekvalifikovaného čiastočného invalidného dôchodku alebo prekvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov, ktorí majú nárok na výplatu tohto dôchodku v novembri kalendárneho roka vyplatí útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia v novembri spolu s príslušnou dôchodkovou dávkou 13. dôchodok vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma 13. dôchodku. Príslušnou dôchodkovou dávkou podľa prvej vety pre

a)

výsluhový dôchodok je starobný dôchodok,

b)

invalidný výsluhový dôchodok je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

c)

vdovský výsluhový dôchodok je vdovský dôchodok,

d)

vdovecký výsluhový dôchodok je vdovecký dôchodok,

e)

sirotský výsluhový dôchodok je sirotský dôchodok.

(2)

Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky podľa tohto zákona alebo pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky podľa tohto zákona a osobitného predpisu69) sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia. Ak je suma 13. dôchodku podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu69) rovnaká, nárok na 13. dôchodok podľa tohto zákona zaniká.

(3)

Výdavky na 13. dôchodok sú výdavkami osobitného účtu.

§ 143am - Prechodné ustanovenie účinné od 31. októbra 2020

Ustanovenie § 143al sa od 31. októbra 2020 nepoužije.

§ 143ao - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023
(1)

Poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku vzniká nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu aj za obdobie pred 1. júlom 2023, najskôr od 1. januára 2023, ak splnil podmienky podľa § 78b ods. 1.

(2)

Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu vznikne poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sú splnené podmienky podľa § 78b ods. 1, najskôr od 1. januára 2023, ak policajt a profesionálny vojak doručí písomné vyhlásenie o vzniku nároku podľa § 78b ods. 9 najneskôr do 31. augusta 2023.

(3)

Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vznikne aj poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ak policajt a profesionálny vojak, ktorého služobný pomer skončil, doručí do 31. augusta 2023 vyhlásenie podľa § 78b ods. 9 a sú splnené podmienky uvedené v § 78b ods. 1.

(4)

O nároku na rodičovský dôchodok, ktorý vznikol do 31. augusta 2023, a nároku na jeho výplatu, rozhodne útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia najneskôr do 31. decembra 2023.

(5)

Nárok na rodičovský dôchodok za rok 2023 a nárok na jeho výplatu trvá do 31. decembra 2023, aj ak podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu poberateľ dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku prestal spĺňať po 31. auguste 2023.

(6)

Za rok 2023 sa rodičovský dôchodok vyplatí v jednej úhrnnej splátke, a to do 31. marca 2024.

§ 143ap - Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2024

O 13. dôchodku podľa osobitného predpisu účinného do 30. júna 2024 sa rozhoduje podľa tohto osobitného predpisu.

TRETIA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

§ 144 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákona č. 98/1971 Zb., zákona č. 8/1982 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z., zákona č. 132/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z. a zákona č. 238/1998 Z. z.,

2.

zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície,

3.

zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z. a zákona č. 257/2001 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z. a zákona č. 98/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a právne vzťahy s tým súvisiace".
2.
V § 14 odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5 znie:

„(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo v konaní o úmyselnom trestnom čine bolo právoplatne rozhodnuté o podmienečnom zastavení jeho trestného stíhania. Bezúhonnosť sa v prijímacom konaní preukazuje odpisom z registra trestov.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z. z.“.

3.
V § 14 ods. 3 písm. c) sa na konci pripája slovo „alebo".
4.
V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
bol z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, že
1.
pri služobnom hodnotení bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe, alebo

2.
porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby, alebo

3.
bol právoplatne odsúdený pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti vykonávať funkciu policajta.“.

5.
V § 15 ods. 3 písmeno e) sa vypúšťa.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

6.
V § 20 ods. 3 písmeno e) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10 znie:

„e)
dočasnej neschopnosti na službu pre chorobu alebo úraz, počas ktorej policajt nemá nárok na náhradu služobného platu,10)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10)
§ 6 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

7.
V § 27 ods. 4 sa vkladajú nové písmená a) a b), ktoré znejú:

„a)
spôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,

b)
spôsobilý vykonávať aj funkciu, na ktorú sa požaduje vyšší stupeň vzdelania alebo špecializované vzdelanie,“.

Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená c) až e).

8.
V § 33 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Do funkcie, na ktorú sa podľa osobitných predpisov10aa) vyžaduje špeciálna odborná spôsobilosť, možno policajta ustanoviť, len ak spĺňa túto spôsobilosť.“.

9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:

„10aa)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.“.

10.
V § 44 sa odsek 2 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:

„r)
volenej platenej funkcie poslanca samosprávneho kraja a predsedu samosprávneho kraja,

s)
verejného ochrancu práv.“.

11.
V § 48 sa odsek 3 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

„o)
preukázať nadriadenému, že riadne študuje a bezodkladne mu oznámiť všetky zmeny súvisiace so štúdiom pri výkone štátnej služby,

p)
predložiť bezodkladne nadriadenému rozhodnutia zakladajúce stratu bezúhonnosti.“.

12.
V § 72 písm. b) sa slová „ak si túto neschopnosť nevyvolal úmyselne alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok" nahrádzajú slovami „ak má nárok na náhradu služobného platu,10)".
13.
V § 72 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a doba ospravedlnenej neprítomnosti v službe podľa § 81 ods. 4.".
14.
V § 72 písmeno i) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 17a znie:

„i)
materskej alebo rodičovskej dovolenky, počas ktorej má policajtka alebo policajt nárok na materské podľa osobitného predpisu,17a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a)
§ 10 zákona č. 328/2002 Z. z.“.

15.
V § 79 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Služobné voľno sa neudeľuje, ak je neprítomnosť policajta v službe pre dôležitú osobnú prekážku ospravedlnená.“.

16.
§ 81 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18a znie:

„(4)
Neprítomnosť policajta v službe sa ospravedlní za čas, kedy poberá dávky nemocenského zabezpečenia podľa osobitného predpisu.18a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a)
Zákon č. 328/2002 Z. z.“.

17.
Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý znie:

㤠82a
Za vykonávanie štátnej služby sa posudzuje aj čas
a)
čerpania dovolenky, dodatkovej dovolenky alebo preventívnej rehabilitácie,

b)
keď policajt nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok pripadajúci na jeho inak obvyklý deň výkonu štátnej služby,

c)
náhradného voľna za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,

d)
služobného voľna pre prekážky v štátnej službe z dôvodov všeobecného záujmu, ak policajtovi nebola poskytnutá náhrada služobného platu alebo iná náhrada,

e)
služobného voľna pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe,

f)
služobného voľna pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe v súvislosti so štúdiom pri výkone štátnej služby,

g)
odborného školenia,

h)
prestávky v službe,

i)
prestávky na dojčenie.“.

18.
V § 83 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

19.
V § 83 ods. 1 sa v úvodnej vete vypúšťa slovo „aj".
20.
V § 85 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

21.
§ 85 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5)
Ak sa v rozhodujúcom období zvýši priemerný plat zamestnanca národného hospodárstva Slovenskej republiky viac ako o 5 %, upravia sa funkčné platy uvedené v odseku 3 o percento zodpovedajúce tomuto zvýšeniu.

(6)
Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 5 je predchádzajúci kalendárny rok, počínajúc rokom 2002.

(7)
Funkčný plat podľa odseku 5 sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.“.

22.
V § 86 ods. 2 sa za slovo „praxe" vkladajú slová „v pásme".
23.
V § 86 ods. 5 písm. d) sa slová „služobný príjem v chorobe alebo na nemocenské" nahrádzajú slovami „náhradu služobného platu podľa osobitného predpisu,10)".
24.
§ 86 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6)
Tú istú dobu možno započítať do doby započítateľnej odbornej praxe len raz.

(7)
Prídavok za výsluhu rokov vo vyššom pásme patrí policajtovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov potrebný na postup do vyššieho pásma.“.

25.
V § 89 ods. 2 sa slová „horná hranica rozpätia" nahrádzajú slovom „príplatok".
26.
§ 91 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Osobný príplatok priznaný podľa odseku 1 alebo 2 sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.“.

27.
V § 92 ods. 2 sa suma „800 Sk" nahrádza sumou „1 100 Sk" a suma „1 500 Sk" sa nahrádza sumou „2 000 Sk".
28.
V § 102 ods. 1 sa za slová „v príslušnom polroku" vkladajú slová „bez prerušenia".
29.
V § 102 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
30.
V § 102 ods. 3 sa za slová „do 31. mája príslušného roku" vkladá slovo „vrátane" a za slová „do 30. novembra príslušného roku" sa vkladá slovo „vrátane".
31.
V § 102 ods. 4 písmeno b) znie:

„b)
ktorého služobný pomer sa skončil prepustením podľa § 192 ods. 1 písm. d) až h) alebo ktorému z tých istých dôvodov plynie lehota na skončenie služobného pomeru,“.

32.
V § 102 ods. 4 písmeno c) znie:

„c)
ktorý podľa záveru služobného hodnotenia je spôsobilý vykonávať inú, menej zodpovednú funkciu alebo je nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe, ak toto služobné hodnotenie nadobudlo právoplatnosť v danom polroku.“.

33.
V § 102 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

„d)
ktorý bol vo väzbe, ak v danom polroku trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom,

e)
ktorý bol uznaný pre chorobu alebo pre úraz za dočasne neschopného a nevznikol mu nárok na náhradu služobného platu,10)

f)
ktorý mal neospravedlnenú neprítomnosť vo výkone štátnej služby, ak trvala aspoň jeden deň.“.

34.
§ 104 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Funkčný plat podľa odseku 3 sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.“.

35.
V § 108 písmeno e) znie:

„e)
neoprávnene prijaté sumy dávok základného sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia policajtov, štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci, ak je policajt povinný ich vrátiť na základe právoplatného rozhodnutia,“.

36.
V § 108 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená h) a i).

37.
V § 108 písmeno i) znie:

„i) poistné na verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne zabezpečenie; u policajtov v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe aj príspevok na poistenie v nezamestnanosti.".

38.
§ 109 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 25 znie:

㤠109
Služobný príjem počas vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí alebo pri vyslaní na denné štúdium v zahraničí
(1)
Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí alebo ktorý bol vyslaný na denné štúdium do školy v zahraničí, možno na jeho písomnú žiadosť poskytovať časť služobného príjmu v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene. To neplatí, ak policajtovi, ktorý bol vyslaný na denné štúdium do školy v zahraničí, bolo poskytnuté bezplatné ubytovanie a štipendium na pokrytie jeho životných nákladov.

(2)
Časťou služobného príjmu policajta, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, je na tieto účely 43 % služobného príjmu podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m). Zostávajúca časť 57 % služobného príjmu podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) sa poskytuje v slovenských korunách. V slovenských korunách sa poskytujú aj príplatky podľa § 84 ods. 1 písm. n) až r), ďalší služobný plat podľa § 84 ods. 1 písm. s) a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť podľa § 84 ods. 3.

(3)
Časťou služobného príjmu policajta, ktorý je vyslaný na denné štúdium do školy v zahraničí, je na tieto účely 36 % služobného príjmu podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) po vykonaní zrážok preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, poistného na verejné zdravotné poistenie, výsluhové zabezpečenie. Zostávajúca časť 64 % služobného príjmu podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) sa poskytuje v slovenských korunách. V slovenských korunách sa poskytujú aj príplatky podľa § 84 ods. 1 písm. n) až r), ďalší služobný plat podľa § 84 ods. 1 písm. s) a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť podľa § 84 ods. 3.

(4)
Služobným platom policajta podľa odseku 1 na účely
a)
§ 35 ods. 9, § 43 ods. 3, § 46 ods. 3, § 75 ods. 2, § 80 až 82 je jeho služobný príjem podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) a písm. o) až r) určený v slovenských korunách pred jeho rozdelením podľa odseku 2 alebo 3,

b)
§ 98 až 101 a § 103 je jeho služobný príjem podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) určený v slovenských korunách pred jeho rozdelením podľa odseku 2 alebo 3.

(5)
Časť služobného príjmu podľa § 109 ods. 2 alebo 3 vynásobená platovou reláciou25) je zahraničný plat v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene (ďalej len „zahraničný plat").

(6)
Služobný úrad môže poskytnúť policajtovi na jeho písomnú žiadosť preddavok na zahraničný plat. Poskytnutý preddavok je policajt povinný zúčtovať najneskôr do šiestich mesiacov od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tento preddavok poskytnutý. Pri skončení štátnej služby v zahraničí alebo denného štúdia v zahraničí policajt vráti poskytnutý preddavok alebo jeho pomernú časť najneskôr pred odchodom z cudziny.

(7)
Policajtovi podľa odseku 1 patrí zahraničný plat vo výške zodpovedajúcej odslúženému času, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8)
Ustanovenie odseku 1 neplatí pre policajta, u ktorého vykonávanie štátnej služby v zahraničí alebo vyslanie na denné štúdium do školy v zahraničí je kratšie ako šesť mesiacov.

(9)
Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci jednotky medzinárodných mierových misií alebo medzinárodných policajných zborov, patrí služobný príjem podľa § 84 ods. 1 písm. a) až m) a písm. s) v slovenských korunách a patrí mu zahraničný príspevok od 500 do 2 500 USD mesačne, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, alebo iná medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Výšku zahraničného príspevku určí minister v závislosti od charakteru vykonávanej služobnej činnosti, miesta výkonu štátnej služby v zahraničí a miery ohrozenia jeho života alebo zdravia.

(10)
Zahraničný príspevok podľa odseku 9 patrí policajtovi dňom vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí, najskôr však dňom prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, až do dňa ukončenia vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí, najdlhšie však do dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky.

(11)
Zahraničný príspevok podľa odseku 9 nepatrí policajtovi za čas, za ktorý mu nepatrí služobný príjem alebo náhrada služobného platu.10)

(12)
Zahraničný plat alebo zahraničný príspevok sa vypláca v zahraničí prostredníctvom účtu vo vopred dohodnutom peňažnom ústave v krajine výkonu štátnej služby alebo v krajine štúdia.

(13)
Policajtovi vyslanému na denné štúdium do školy v zahraničí sa služobný plat počas čerpania riadnej dovolenky vypláca v slovenských korunách.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25)
§ 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

39.
§ 110 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 25a znie:

„(3)
Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, patria náhrady súvisiace so zahraničnou služobnou cestou a s inými zmenami miesta výkonu štátnej služby v zahraničí podľa osobitného predpisu.25a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby v znení neskorších predpisov.“.

40.
V § 113 ods. 2 sa za slovami „pri služobnej ceste" bodkočiarka nahrádza čiarkou a slová „súčasne rozhoduje o dĺžke doby priznávania náhrady" sa nahrádzajú slovami „najdlhšie po dobu troch mesiacov; o poskytovaní náhrad rozhodne nadriadený najneskôr do 30 kalendárnych dní od vzniku služobného pomeru alebo odo dňa preloženia".
41.
V § 113 ods. 3 sa vypúšťa slovo „preukázaných" a za slová „a späť" sa vkladajú slová „ako pri služobnej ceste".
42.
V § 114 ods. 1 sa slovo „a" nahrádza slovom „alebo".
43.
§ 123 vrátane nadpisu znie:

㤠123
Vreckové a náhrada potrebných vedľajších výdavkov
Pri zahraničnej služobnej ceste policajtovi patrí vreckové v cudzej mene do výšky 40 % stravného určeného podľa § 122 a náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.“.

44.
V § 129 ods. 12 sa za slová „informačnej služby" vkladajú slová „a policajtov Národného bezpečnostného úradu".
45.
V § 130 odsek 3 znie:

„(3)
Rodinou policajta je manžel alebo manželka a deti odkázané výživou na policajta podľa osobitného predpisu23).“.

46.
V § 141 ods. 2 písmená h) až j) znejú:

„h)
zabezpečiť policajtom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo v služobnom úrade alebo v jeho blízkosti. Túto povinnosť nemá voči policajtom vyslaným na služobnú cestu a v prípadoch, ak to vylučujú podmienky výkonu služby,

i)
zabezpečovať stravovanie podľa písmena h) podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja policajtovi v priebehu zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Na účely stravovania sa za zmenu považuje výkon štátnej služby dlhší ako štyri hodiny. Ak zmena trvá viac ako 11 hodín, ale netrvá viac ako 12 hodín, nadriadený môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla; pri zmene trvajúcej viac ako 12 hodín je však povinný jeho poskytnutie zabezpečiť. Ak zmena trvá viac ako 17 hodín, nadriadený môže zabezpečiť poskytnutie tretieho teplého hlavného jedla,

j)
prispievať na stravovanie podľa písmen h) a i) vo výške 65 % ceny teplého hlavného jedla, najviac však 65 % stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu,31) rovnako tak poskytovať príspevok podľa osobitného predpisu.32)“.

47.
V § 141 odsek 3 znie:

„(3)
Nadriadený môže poskytovať policajtovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 2 písm. j), iba ak povinnosť nadriadeného zabezpečiť policajtovi stravovanie vylučujú podmienky výkonu štátnej služby alebo nadriadený nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2 písm. h) až j).“.

48.
§ 141 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
V kolektívnej zmluve možno
a)
upraviť podmienky, za ktorých bude nadriadený poskytovať policajtom stravovanie počas trvania prekážok pri výkone štátnej služby,

b)
rozšíriť okruh policajtov, ktorým nadriadený zabezpečí stravovanie.“.

49.
V § 146 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10)
Preventívna rehabilitácia podľa odseku 4 písm. a) a b) sa poskytuje v kúpeľnorehabilitačných ústavoch alebo v zdravotníckych zariadeniach určených ministerstvom. Náklady spojené s preventívnou rehabilitáciou hradí ministerstvo.“.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

50.
V § 149 ods. 2 sa slová „vyrovnávací príspevok podľa predpisov o nemocenskom poistení35)" nahrádzajú slovami „vyrovnávacia dávka podľa osobitného predpisu35)".
51.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35)
§ 9 zákona č. 328/2002 Z. z.“.

52.
Nadpis nad § 152 znie: „Materská dovolenka a rodičovská dovolenka".
53.
V § 152 ods. 1 druhá veta znie: „V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj policajtovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.".
54.
V § 152 odsek 2 znie:

„(2)
Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa sa poskytne policajtke alebo policajtovi, ak o to písomne požiadajú, rodičovská dovolenka až do troch rokov veku dieťaťa. Ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť alebo o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť osobitne náročnú, poskytne sa policajtke alebo policajtovi, ak o to písomne požiadajú, rodičovská dovolenka až do siedmich rokov veku dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o ktorý policajt alebo policajtka žiada, najmenej však na jeden mesiac.“.

55.
V § 152 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

56.
§ 153 znie:

㤠153
(1)
Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj policajtka alebo policajt, ktorý prevzal na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.

(2)
Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka sa poskytuje policajtke alebo policajtovi odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 22 týždňov, a ak policajtka alebo policajt prevzal dve deti alebo viac detí, alebo ak ide o osamelú policajtku v trvaní 31 týždňov, najdlhšie však do dňa, keď dieťa dosiahne vek osem mesiacov. Rodičovská dovolenka sa poskytuje až do dňa, keď dieťa dosiahne tri roky veku, a kým dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť a dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť osobitne náročnú dosiahne sedem rokov veku.“.

57.
V § 154 ods. 1 sa slovo „päť" nahrádza slovom „tri".
58.
V § 154 odsek 2 znie:

„(2)
Policajtke alebo policajtovi, ktorý sa prestal starať o narodené dieťa a ktorého dieťa bolo z tohto dôvodu umiestnené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ako aj policajtke alebo policajtovi, ktorého dieťa je v dočasnej starostlivosti detského domova alebo obdobného ústavu z iných ako zdravotných dôvodov, nepatrí materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka za obdobie, počas ktorého sa o dieťa nestará.“.

59.
V § 154 odsek 4 znie:

„(4)
Ak dieťa zomrie v dobe, keď je policajtka na materskej dovolenke alebo policajtka a policajt na rodičovskej dovolenke, poskytuje sa im táto dovolenka ešte počas dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do dňa, keď by dieťa dosiahlo jeden rok veku.“.

60.
V § 155 sa za slovo „policajtka" vkladajú slová „alebo policajt".
61.
§ 177 vrátane nadpisu nad § 177 znie:

„Rozsah a spôsob náhrady škody
§ 177
Policajtovi, ktorý utrpel služobný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania, je služobný úrad povinný v rozsahu, v ktorom za škodu zodpovedá, poskytnúť náhradu za vecnú škodu.“.

62.
§ 178 až 184 sa vypúšťajú.
63.
V § 192 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti vykonávať funkciu policajta,“.

64.
V § 192 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
v konaní o úmyselnom trestnom čine bolo právoplatne rozhodnuté o podmienečnom zastavení jeho trestného stíhania.“.

65.
V § 192 ods. 3 sa slová „v odseku 1 písm. d), e), f) a g)" nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. d), e), f), g) a h)".
66.
V § 193 ods. 2 sa slová „písm. d) až g)" nahrádzajú slovami „písm. d) až h)".
67.
V § 194 ods. 3 sa slová „písm. d) až g)" nahrádzajú slovami „písm. d) až h)".
68.
V § 195 ods. 2 sa slová „písm. c), e), f) a g)" nahrádzajú slovami „písm. c), e), f), g) a h)".
69.
V § 196 odsek 2 znie:

„(2)
Ak po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru policajt oznámi, že netrvá na ďalšom výkone štátnej služby, platí, ak sa policajt a nadriadený nedohodnú inak, že jeho služobný pomer sa skončil uvoľnením uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov; lehota na skončenie služobného pomeru začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni pôvodného rozhodnutia o skončení služobného pomeru.“.

70.
Názov desiatej časti znie:

„PRIESKUMNÉ KONANIE A PRÍSPEVOK NA POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI“.

71.
§ 200 až 222 sa vypúšťajú.
72.
V § 223 odsek 3 znie:

„(3)
Ak sa policajtovi pri prieskumnom konaní zistila nespôsobilosť na ďalší výkon štátnej služby, musí policajt požiadať úrad48a) o posúdenie svojho zdravotného stavu na účely sociálneho zabezpečenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:

„48a)
§ 85 zákona č. 328/2002 Z. z.“.

73.
V § 227 ods. 2 sa slová „písm. b), c), e), f) a g)" nahrádzajú slovami „písm. b), c), d), e), f), g) a h)".
74.
V § 232 sa slová „minister, nadriadený a orgán sociálneho zabezpečenia ministerstva v prípadoch uvedených v tomto zákone" nahrádzajú slovami „minister a nadriadený".
75.
Za § 267 sa vkladá § 267a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠267a
Osobitné splnomocnenie
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby je splnomocnený upraviť veci uvedené v § 15 ods. 8, § 32 ods. 3, § 45, § 69 ods. 3, § 129 ods. 8, § 146 ods. 10, § 147 ods. 3, § 164 ods. 4 a § 247 interným predpisom.“.

76.
§ 269 sa vypúšťa.
77.
§ 271 znie:

㤠271
Kde sa v tomto zákone uvádza pojem
a)
rodičovská dovolenka, rozumie sa tým materská dovolenka policajtky alebo rodičovská dovolenka policajta udelená na starostlivosť o narodené dieťa podľa § 152 ods. 1,

b)
ďalšia rodičovská dovolenka, rozumie sa tým rodičovská dovolenka udelená policajtke alebo policajtovi na prehĺbenie starostlivosti o dieťa podľa § 152 ods. 2.“.

78.
V § 276a ods. 1 v prvej vete sa za slovo „dopĺňa" vkladajú slová „so súhlasom služobného úradu".
79.
V § 276a sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

80.
V § 276a sa v odseku 2 vypúšťajú slová „a 2".
81.
V § 276a ods. 2 sa pripája druhá veta, ktorá znie: „Policajta, ktorý si prestal dopĺňať kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania podľa odseku 1, nadriadený odvolá z funkcie, do ktorej je ustanovený, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel, a ustanoví ho do funkcie alebo ho vymenuje do funkcie podľa § 33.".
82.
Za § 276a sa vkladá nový § 276b, ktorý znie:

㤠276b
Policajt, ktorý je ku dňu 1. júla 2002 ustanovený do funkcie, na ktorú sa vyžaduje špeciálna odborná spôsobilosť a túto spôsobilosť nespĺňa, je povinný si ju doplniť najneskôr do 30. júna 2003. Ak si policajt nedoplní špeciálnu odbornú spôsobilosť v ustanovenej lehote, nadriadený ho odvolá z funkcie najneskôr k poslednému dňu tejto lehoty.“.

83.
V § 287 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

84.
V § 289 sa vypúšťajú slová „s výnimkou § 152 až 154, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zákona o rodičovskom príspevku".

Čl. III

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z. a zákona č. 417/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú slová „a právne vzťahy s tým súvisiace.".
2.
Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý znie:

㤠77a
Za vykonávanie štátnej služby pre nárok na služobný plat sa posudzuje čas
a)
čerpania dovolenky, dodatkovej dovolenky a preventívnej rehabilitácie,

b)
keď colník nevykonáva štátnu službu, pretože je sviatok pripadajúci na jeho inak obvyklý deň výkonu štátnej služby,

c)
náhradného voľna za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni,

d)
prestávky na dojčenie.“.

3.
V § 80 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

4.
V § 80 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

„(5)
Ak sa v rozhodujúcom období zvýši priemerný plat zamestnanca národného hospodárstva Slovenskej republiky viac ako 5 %, upravia sa funkčné platy uvedené v odseku 3 o percento zodpovedajúce tomuto zvýšeniu.

(6)
Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 5 je predchádzajúci kalendárny rok, počínajúc rokom 2002.

(7)
Funkčný plat podľa odsekov 3 a 5 sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.“.

5.
V § 80 sa doterajší odsek 6 označuje ako odsek 8.
6.
§ 81 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6)
Prídavok za výsluhu rokov vo vyššom pásme patrí colníkovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov potrebný na postup do vyššieho pásma.

(7)
Prídavok za výsluhu rokov podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.“.

7.
§ 82 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Hodnostný príplatok patrí colníkovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol dobu výsluhy rokov v hodnosti.“.

8.
V § 95 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
materskej a rodičovskej dovolenky,“.

9.
V § 95 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
počas ktorého plynie lehota na skončenie služobného pomeru prepustením podľa § 183 ods.1 písm. d) až f).“.

10.
V § 95 ods. 4 písmeno b) znie:

„b)
ak bol prepustený podľa § 183 ods.1 písm. d) až f),“.

11.
V § 101 písmeno e) znie:

„e)
neoprávnene prijaté sumy dávok základného sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia colníkov, štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci, ak je colník povinný ich vrátiť na základe právoplatného rozhodnutia,“.

12.
V § 101 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená h) a i).

13.
V § 101 písmeno i) znie:

„i) poistné na verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne zabezpečenie; u colníkov v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe aj príspevok na poistenie v nezamestnanosti.".

14.
V § 105 ods. 2 sa slová „ods. 6" nahrádzajú slovami „ods. 3".
15.
V § 106 ods.1 sa slová „a) a b)" nahrádzajú slovami „a) alebo b)".
16.
§ 115 znie:

㤠115
Nadriadený poskytne colníkovi pri zahraničnej služobnej ceste popri náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov podľa § 103 ods. 1 písm. d) vreckové v cudzej mene do výšky 40 % stravného určeného podľa § 114.“.

17.
V § 119 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „a § 115".
18.
V § 119 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Colníkovi študujúcemu na škole alebo v kurze v zahraničí nadriadený poskytne vreckové v cudzej mene do výšky 5 % stravného určeného podľa § 114.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

19.
V § 133 ods. 2 písmená i) až k) znejú:

„i)
zabezpečiť colníkom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo v služobnom úrade alebo v jeho blízkosti. Túto povinnosť nemá voči colníkom vyslaným na služobnú cestu a v prípadoch, ak to vylučujú podmienky výkonu služby,

j)
zabezpečovať stravovanie podľa písmena i) podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja colníkovi v priebehu zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Na účely stravovania sa za zmenu považuje výkon štátnej služby dlhší ako štyri hodiny. Ak zmena trvá viac ako 11 hodín, ale netrvá viac ako 12 hodín, nadriadený môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla; pri zmene trvajúcej viac ako 12 hodín je však povinný jeho poskytnutie zabezpečiť. Ak zmena trvá viac ako 17 hodín, nadriadený môže zabezpečiť poskytnutie tretieho teplého hlavného jedla,

k)
prispievať na stravovanie podľa písmen i) a j) vo výške 65 % ceny teplého hlavného jedla, najviac však 65 % stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu,22) rovnako tak poskytovať príspevok podľa osobitného predpisu.29)“.

20.
V § 133 odsek 3 znie:

„(3)
Nadriadený môže poskytovať colníkovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 2 písm. k), iba ak povinnosť nadriadeného zabezpečiť colníkom stravovanie vylučujú podmienky výkonu štátnej služby alebo nadriadený nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2 písm. i) až k).“.

21.
§ 133 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
V kolektívnej zmluve možno
a)
upraviť podmienky, za ktorých bude nadriadený poskytovať colníkom stravovanie počas trvania prekážok pri výkone štátnej služby,

b)
rozšíriť okruh colníkov, ktorým nadriadený zabezpečí stravovanie.“.

22.
V § 137 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10)
Preventívna rehabilitácia podľa odseku 4 písm. b) sa poskytuje v kúpeľnorehabilitačných ústavoch alebo v zdravotníckych zariadeniach určených ministerstvom. Náklady spojené s preventívnou rehabilitáciou hradí ministerstvo.“.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

23.
V § 140 ods. 2 sa slová „vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve32)" nahrádzajú slovami „vyrovnávacia dávka podľa osobitného predpisu35)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

„35)
§ 9 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

24.
Nadpis nad § 143 znie: „Materská a rodičovská dovolenka".
25.
V § 143 ods. 1 sa slovo „rodičovská" nahrádza slovom „materská" a druhá veta znie: „V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj colníkovi od narodenia dieťaťa materská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.".
26.
V § 143 ods. 2 sa vypúšťa slovo „ďalšia", slovo „piatich" sa nahrádza slovom „troch" a na konci sa pripájajú slová: „a poskytuje sa v rozsahu, o ktorý colník žiada, najmenej však na jeden mesiac.".
27.
V § 143 odsek 3 znie:

„(3)
Počas materskej dovolenky patrí colníčke materské podľa osobitného predpisu.33) Počas rodičovskej dovolenky patrí colníčke rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.34)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33)
§ 10 zákona č. 328/2002 Z. z.“.

28.
V § 143 ods. 4 sa slovo „rodičovskú" nahrádza slovom „materskú".
29.
V § 143 ods. 5 sa slovo „rodičovskej" v príslušnom gramatickom tvare nahrádza slovom „materská" v príslušnom gramatickom tvare.
30.
V § 143 ods. 6 sa slovo „rodičovská" nahrádza slovom „materská".
31.
V § 144 ods. 2 sa vypúšťa slovo „ďalšia" a slová „päť rokov" sa nahrádzajú slovami „tri roky".
32.
V § 145 ods. 1 sa slovo „rodičovská" nahrádza slovom „materská" a slová „päť rokov" sa nahrádzajú slovami „tri roky".
33.
§ 168 vrátane nadpisu nad § 168 znie:

„Rozsah a spôsob náhrady škody
§ 168
Colníkovi, ktorý utrpel služobný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania, je služobný úrad povinný v rozsahu, v ktorom za škodu zodpovedá, poskytnúť náhradu za vecnú škodu.“.

34.
§ 169 až 175 sa vypúšťajú.
35.
Názov desiatej časti znie:

„PRÍSPEVOK NA POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI“.

36.
§ 191 až 212 sa vypúšťajú.
37.
V § 213 odsek 3 znie:

„(3)
Ak sa colníkovi pri prieskumnom konaní zistila nespôsobilosť na ďalší výkon štátnej služby, musí colník požiadať úrad48a) o posúdenie svojho zdravotného stavu na účely sociálneho zabezpečenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:

„48a)
§ 85 zákona č. 328/2002 Z. z.“.

38.
V § 221 sa slová "služobný úrad" nahrádzajú slovom "nadriadený".

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z. a zákona č. 256/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Vo veciach služobného pomeru riaditeľa podľa osobitného predpisu1ba) rozhoduje prezident Slovenskej republiky.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ba znie:

„1ba)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 5 ods. 3 písmeno c) sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
služobný pomer podľa osobitného predpisu,1ba)“.

Čl. VI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 58/1999 Z. z., zákonom č. 181/1999 Z. z., zákonom č. 356/1999 Z. z., zákonom č. 224/2000 Z. z., zákonom č. 464/2000 Z. z., zákonom č. 241/2001 Z. z., zákonom č. 98/2002 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VII

Účinnosť

(1)

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002 okrem čl. I § 13 a 61, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.

(2)

V čl. I § 12 ods. 4 písmená c) a d) a v § 60 ods. 5 písmená c) a d) strácajú účinnosť 31. decembra 2003.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)

  Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 1a)

  § 71 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 2)

  § 2 písm. e) zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2007 Z. z.

 • 3a)

  § 84 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.§ 79 ods. 2 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.§ 103 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

 • 3b)

  § 156 ods. 2, § 232 zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 3ea)

  § 168 zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 3eb)

  § 15k zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 518/2007 Z. z.

 • 3ec)

  § 15l zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 3ed)

  § 43 ods. 5 a § 46 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 40 ods. 3, 5 až 7 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 52 ods. 3 a 4 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 173 a 179 zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 3f)

  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 • 3g)

  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 3h)

  § 152 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 143 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 102ad zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 131 zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 4)

  § 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 6)

  § 118 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

 • 7)

  § 109 ods. 1 a 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 8)

  § 156 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 9)

  § 232 zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 9a)

  § 170 zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 10)

  Zákon č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 11)

  § 138 ods. 5 zákona č. 346/2005 Z. z.

 • 12)

  § 65 ods. 1 písm. a) až c) a e) zákona č. 385/ 2000 Z. z.

 • 13)

  § 65 ods. 1 písm. d) zákona č. 385/2000 Z. z.

 • 19)

  § 15j až 15p zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 518/2007 Z. z.

 • 23)

  § 35 ods. 9, § 43 ods. 3 a § 46 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z.§ 34 ods. 6, § 40 ods. 2 až 4 a § 42 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z.

 • 23a)

  § 173 a 179 zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 24)

  § 46 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z.§ 179 ods. 3 zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 25)

  § 81 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 201/2004 Z. z.§ 116 zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 29)

  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 • 29a)

  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • 29b)

  § 43 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 40 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z.

 • 30)

  Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 461/2008 Z. z.§ 173 ods. 3 a 4 zákona č. 73/1998 Z. z.§ 164 ods. 3 a 4 zákona č. 200/1998 Z. z.§ 134aj ods. 3 a 4 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení zákona č. 82/2009 Z. z.

 • 30a)

  § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov.

 • 30b)

  § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 30c)

  § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 30d)

  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 31)

  § 63 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2001 Z. z.

 • 31a)

  § 63 ods. 1 písm. j) zákona č. 315/2001 Z. z. v znení zákona č. 519/2007 Z. z.

 • 31b)

  § 223 zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 31c)

  § 83 ods. 1 písm. c) a § 83 ods. 5 písm. g) a h) zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 420/2022 Z. z.

 • 31ca)

  § 393 až 415 Trestného zákona.

 • 31d)

  § 10 ods. 1 písm. b) Trestného zákona.

 • 31e)

  § 11 Trestného zákona.

 • 31ea)

  § 234 Trestného poriadku.

 • 31f)

  § 12 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 31fa)

  § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 31g)

  § 16 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 31h)

  § 139 ods. 1 písm. b) zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 32)

  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z.

 • 33)

  § 25 ods. 1 zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii. § 24 ods. 1 až 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.

 • 33a)

  § 53a a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 33b)

  § 173 zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 33c)

  § 179 zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 33d)

  Napríklad § 35 ods. 10 a § 43 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 34 ods. 8 a § 40 ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 104 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 52 ods. 5 zákona č. 315/2001 Z. z., § 173 a 179 zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 33e)

  § 261 ods. 3 a § 293l ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.

 • 33f)

  § 2 zákona č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 • 33g)

  § 10 ods. 2 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z.

 • 33h)

  § 2 ods. 10 a 11 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 33i)

  § 7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 • 34)

  § 4 zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb.

 • 35)

  Napríklad vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.

 • 35a)

  § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 35aa)

  § 69b až 69d zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 140/2015 Z. z.

 • 35aaa)

  § 77a až 77d zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 87/2024 Z. z.

 • 35ab)

  Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 36)

  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

 • 36a)

  Napríklad zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 • 37)

  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

 • 38)

  § 136 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. § 79 a 80 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 74 a 75 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 39)

  Zákon č. 283/2002 Z. z.

 • 39a)

  Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.

 • 39aa)

  § 10 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona č. 534/2002 Z. z.

 • 39b)

  Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom.

 • 39c)

  § 82b zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 140/2015 Z. z.

 • 39d)

  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 592/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 274/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 285/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 41)

  Zákon č. 420/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 66/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 312/2001 Z. z. Zákon č. 385/2000 Z. z. Zákon č. 154/2001 Z. z.

 • 41a)

  § 175 zákona č. 281/2015 Z. z.§ 48 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 59 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 42)

  Napríklad § 79 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 94 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 166 zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 43)

  Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

 • 43a)

  § 71 ods. 10 zákona č. 35/2019 Z. z.

 • 43b)

  § 107 ods. 8 zákona č. 35/2019 Z. z.

 • 44)

  § 83 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 328/2002 Z. z.

 • 45)

  § 44 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 45a)

  § 51 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 45b)

  § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 46)

  § 74 zákona č. 281/2015 Z. z.

 • 47)

  § 76 zákona č. 281/2015 Z. z.§ 46 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 42 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení zákona č. 258/2005 Z. z.

 • 47a)

  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 • 47b)

  § 52 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • 47c)

  § 107 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z.

 • 47d)

  § 108, § 113 ods. 6 štvrtá veta a § 262 ods. 4 zákona č. 35/2019 Z. z. v znení zákona č. 431/2021 Z. z.

 • 48)

  § 8a ods. 1 písm. r) zákona č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z. z.

 • 49)

  Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.

 • 50)

  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.

 • 51)

  § 45 a 46 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

 • 52)

  Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.§ 69 až 73 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 235/1998 Z. z. § 29b ods. 3 zákona č. 59/1965 Zb. v znení neskorších predpisov. § 12b ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.

 • 53)

  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • 54)

  § 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2003 Z. z.

 • 56)

  Zákon č. 131/2002 Z. z.

 • 57)

  § 25 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • 58)

  § 69 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z.

 • 59)

  Zákon o rodine.

 • 60)

  Občiansky zákonník.

 • 61)

  § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 370/1997 Z. z. v znení zákona č. 10/2000 Z. z.

 • 62)

  § 22 až 24 zákona č. 114/1998 Z. z. v znení zákona č. 131/1999 Z. z.

 • 63)

  § 26 až 28 zákona č. 114/1998 Z. z.

 • 64)

  § 266 ods. 1 a 2 zákona č. 200/1998 Z. z.

 • 65)

  § 109 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z.

 • 65a)

  § 160 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z.

 • 65b)

  § 111 ods. 2 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

 • 65c)

  Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.

 • 66)

  Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov.

 • 67)

  § 215e zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 59/2009 Z. z.

 • 68)

  § 152 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 166 ods. 1 Zákonníka práce.

 • 69)

  § 77a a 77b zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 45/2020 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore