Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70495
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 22.07.2005
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST24 JUD7921 DS14 EU PP11 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 326/2005 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 158/2019


§ 4
Obsah evidencie lesných pozemkov

(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva6b) vedie evidenciu lesných pozemkov a porastov podľa obhospodarovateľov lesa, odborných lesných hospodárov (ďalej len „hospodár“) a právnických osôb zabezpečujúcich činnosť hospodára podľa § 47 ods. 2 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva (§ 45).
(2)
Údaje uvedené v evidencii lesných pozemkov sa považujú za pravdivé, kým nie je preukázaný opak.
(3)
Súčasťou evidencie lesných pozemkov je zbierka listín.
zobraziť paragraf
§ 4a
Zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov

(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zapisuje do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa
a)
na základe návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 4 písm. a),
b)
na základe nájomného vzťahu podľa § 51c alebo osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d alebo
c)
ktorým je vlastník alebo správca, ak ide o porast, ku ktorému nebol zaevidovaný obhospodarovateľ lesa podľa písmena a) alebo písmena b); ak ide o porast v spoluvlastníctve viacerých osôb, zapisuje do evidencie lesných pozemkov
1.
vlastníka alebo správcu s najväčším podielom v poraste alebo v časti porastu, ak ide o prípad podľa odseku 5 písm. c) druhého bodu, alebo
2.
ak je v poraste alebo v jeho časti viac vlastníkov s rovnakým najväčším podielom, toho vlastníka s najvyšším podielom, ktorý je v poradí vlastníkov zapísaných na liste vlastníctva uvedený ako prvý.
(2)
Účastníkom konania o zápise do evidencie lesných pozemkov je osoba, ktorá sa má zapísať ako obhospodarovateľ lesa podľa odseku 1, a obhospodarovateľ lesa, ktorého práva a povinnosti zanikajú zápisom osoby, ktorá sa má zapísať ako obhospodarovateľ lesa podľa odseku 1.
(3)
Konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov sa začína
a)
podaním návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 4,
b)
na základe oznámenia podľa § 4b ods. 2 písm. d) alebo e) alebo ods. 5, alebo
c)
ak sa orgán štátnej správy lesného hospodárstva dozvie o skutočnostiach podľa § 4b ods. 2 písm. d) alebo e) alebo ods. 5.
(4)
Návrh na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 1 písm. a) podáva osoba, ktorá má byť zapísaná ako obhospodarovateľ lesa; návrh obsahuje
a)
identifikačné údaje osoby, ktorá sa má zapísať ako obhospodarovateľ lesa, v rozsahu
1.
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
zoznam porastov alebo častí porastov podľa obhospodarovateľa lesa, hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2, ktorí majú byť zapísaní do evidencie lesných pozemkov, ak ide o prípad podľa odseku 5 písm. c) druhého bodu,
c)
dátum a podpis účastníka konania, ktorý návrh podáva.
(5)
Prílohou k návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov je
a)
identifikácia dotknutých lesných pozemkov podľa stavu katastra nehnuteľností7) a jednotiek priestorového rozdelenia (§ 39 ods. 1),
b)
doklad preukazujúci právny vzťah k lesným pozemkom, ktoré sú predmetom evidencie lesných pozemkov, s členením podľa právneho vzťahu k lesnému pozemku na základe vlastníctva, správy, nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu podľa § 51 a § 659 až 684 Občianskeho zákonníka, nájmu vzniknutému na základe osobitných predpisov7a) alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,7b)
c)
doklad
1.
preukazujúci, že došlo k dohode o hospodárení so spoločnou vecou podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak je porast v spoluvlastníctve viacerých osôb a obhospodarovanie lesa bude zabezpečované jedným obhospodarovateľom lesa; doklad sa nevyžaduje, ak ide o porast podľa § 51a ods. 8, alebo
2.
ktorým je písomná dohoda podľa § 36 ods. 2, ak ide o porast, ktorý je spoločnou vecou, a obhospodarovanie lesa bude zabezpečované viacerými obhospodarovateľmi lesa, a
d)
písomná zmluva s hospodárom alebo právnickou osobou podľa § 47 ods. 2 preukazujúca zabezpečenie výkonu činnosti hospodára podľa § 48, ktorá nadobúda účinnosť najskôr dňom nadobudnutia práv a povinností obhospodarovateľa lesa; písomnú zmluvu nepredkladá právnická osoba podľa § 47 ods. 2, ktorá oznamuje hospodára, ktorého prostredníctvom zabezpečí na lesných pozemkoch odborné hospodárenie v lesoch,
e)
ak je lesný pozemok predmetom osobitného obhospodarovania lesa na ktorom povinnosti obhospodarovateľa lesa vykonáva správca, stanovisko správcu, že k lesnému pozemku pohľadávka podľa § 51e ods. 2 nie je evidovaná, inak predloží súhlas správcu s ukončením osobitného obhospodarovania lesa.
(6)
Ak návrh na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov nemá náležitosti podľa odsekov 4 a 5, orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyzve účastníka konania, ktorý návrh podal, aby návrh do desiatich pracovných dní doplnil alebo odstránil jeho nedostatky; na podanie návrhu podľa odseku 4 sa primerane použije § 19 ods. 1, 2, 4 a 5, § 27, § 29 ods. 1 a 5 a § 30 správneho poriadku.
(7)
Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva začne konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 3 písm. b) alebo písm. c), vyzve vlastníka alebo správcu, aby podal návrh podľa odseku 4 najneskôr 15 dní pred ukončením nájomného vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku, alebo do 15 dní odo dňa doručenia výzvy, ak nájomný vzťah alebo obdobný právny vzťah k lesnému pozemku skončí alebo skončil pred uplynutím tejto lehoty, a upozorní ho, že ak návrh nepodá alebo neoznámi, že návrh podá iná osoba, zapíše do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa podľa odseku 1 písm. c) alebo začne konanie podľa § 51d. Obhospodarovateľ lesa doteraz zapísaný v evidencii lesných pozemkov má do zápisu obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov povinnosť zdržať sa výkonu práv a povinností obhospodarovateľa lesa okrem povinností podľa § 4b ods. 3 písm. b) a c), čo mu orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne oznámi po začatí konania o zápise do evidencie lesných pozemkov.
(8)
Ak orgánu štátnej správy lesného hospodárstva boli predložené návrhy na zápis viacerých obhospodarovateľov lesa k tomu istému porastu alebo jeho časti, alebo počas konania zistí, že viac osôb uplatňuje právo na obhospodarovanie lesa, preruší konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov a vyzve účastníkov konania na odstránenie tohto sporu; na prerušenie konania sa primerane použije § 40 správneho poriadku.
(9)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva
a)
rozhodne o zápise do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa a hospodára alebo právnickú osobu podľa § 47 ods. 2 k porastu alebo jeho časti do 30 dní odo dňa začatia konania podľa odseku 3 písm. a),
b)
zapíše do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa k porastu alebo jeho časti bezodkladne na základe vzniku nájomného vzťahu podľa § 51c alebo osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d a účastníkom konania vydá potvrdenie, ktoré obsahuje údaje podľa odseku 10.
(10)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí o zápise do evidencie lesných pozemkov uvedie tieto údaje:
a)
označenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
zoznam parciel alebo ich častí podľa registra C a registra E katastra nehnuteľností a zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa, na ktorých bude obhospodarovateľ lesa zabezpečovať odborné hospodárenie v lesoch,
c)
identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa podľa odseku 4 písm. a) okrem dátumu a miesta narodenia,
d)
deň, ktorým obhospodarovateľovi lesa vznikajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa,
e)
dátum, ktorým obhospodarovateľovi lesa zanikajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa, ak zánik týchto práv a povinností vyplýva z dokladov podľa odseku 5 písm. b) alebo c),
f)
identifikačné údaje hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2, s ktorou má obhospodarovateľ lesa uzatvorenú písomnú zmluvu na výkon činnosti podľa § 48, v rozsahu podľa odseku 4 písm. a) okrem dátumu a miesta narodenia,
g)
dátum vydania rozhodnutia.
(11)
Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyhovie návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov v plnom rozsahu, rozhodnutie o zápise do evidencie lesných pozemkov neobsahuje odôvodnenie.
(12)
Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva nevyhovie návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov v plnom rozsahu, vykoná zápis obhospodarovateľa lesa a hospodára alebo právnickú osobu podľa § 47 ods. 2 do evidencie lesných pozemkov k porastu alebo jeho časti v rozsahu, v ktorom návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov vyhovie.
(13)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne zašle účastníkom konania oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zápise do evidencie lesných pozemkov. Ak bolo proti rozhodnutiu o zápise do evidencie lesných pozemkov podané odvolanie len v časti rozhodnutia podľa § 4c ods. 3, orgán štátnej správy lesného hospodárstva v oznámení podľa prvej vety zároveň uvedie, v ktorej časti napadnuté rozhodnutie nadobúda právoplatnosť.
(14)
Ak sa všetci účastníci konania o zápise do evidencie lesných pozemkov vzdali odvolania písomne alebo ústne do zápisnice, orgán štátnej správy lesného hospodárstva nevyhotovuje písomné rozhodnutie ale rozhodnutie vyznačí v spise, bezodkladne vykoná zápis do evidencie lesných pozemkov a účastníkom konania vydá potvrdenie, ktoré obsahuje údaje podľa odseku 10.
(15)
Na rozhodnutie o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 9 písm. a) a odsekov 10 až 14 sa primerane použije § 46, 47, § 51 ods. 3 a § 52 správneho poriadku.
zobraziť paragraf
§ 4b
Práva a povinnosti vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa pri vedení evidencie lesných pozemkov

(1)
Osobe podľa § 4a ods. 1 vznikajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa k porastu alebo jeho časti najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zápise do evidencie lesných pozemkov, ak zo zápisu do evidencie lesných pozemkov alebo z § 51c alebo 51d nevyplýva iný deň. Hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2 môže činnosť podľa § 48 v poraste vykonávať odo dňa zápisu do evidencie lesných pozemkov, najskôr však odo dňa vzniku práv a povinností obhospodarovateľa lesa podľa prvej vety.
(2)
Obhospodarovateľ lesa je povinný
a)
zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch (§ 36) prostredníctvom hospodára odo dňa vzniku práv a povinností obhospodarovateľa lesa podľa odseku 1,
b)
ak je v poraste evidovaných viac obhospodarovateľov lesa, do 30 dní odo dňa zápisu do evidencie lesných pozemkov vyznačiť v teréne priebeh hranice časti porastu obhospodarovanej podľa § 36 ods. 2; ak dochádza k zmene hranice obhospodarovanej časti porastu, zabezpečiť odstránenie vyznačenia doterajšieho priebehu hranice,
c)
zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie o zmene hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2 do 15 dní od tejto zmeny, ktoré musí obsahovať údaje potrebné na zápis do evidencie lesných pozemkov, najmä
1.
identifikačné údaje hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2, s ktorou má obhospodarovateľ lesa uzatvorenú písomnú zmluvu o výkone činnosti podľa § 48 v rozsahu podľa § 4a ods. 4 písm. a) okrem dátumu a miesta narodenia,
2.
dobu, na ktorú je uzatvorený zmluvný vzťah podľa § 47 ods. 10 s hospodárom alebo právnickou osobou podľa § 47 ods. 2, a
3.
zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa (§ 39 ods. 1), ktorých sa zmena dotýka a na ktorých odborné hospodárenie v lesoch zabezpečí osoba podľa prvého bodu,
d)
zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie o zmene rozsahu oprávnenia hospodáriť na lesných pozemkoch, ku ktorým je evidovaný ako obhospodarovateľ lesa, do 15 dní od tejto zmeny,
e)
oznámiť bezodkladne orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ukončenie nájomného vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku.
(3)
Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva preruší konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov, obhospodarovateľ lesa doteraz zapísaný v evidencii lesných pozemkov je počas prerušenia konania
a)
oprávnený vykonávať len naliehavú ťažbu podľa § 22 ods. 3 písm. a),
b)
povinný zabezpečiť prejazdnosť lesných ciest podľa § 25 ods. 2 druhej vety a
c)
povinný vykonávať činnosti nevyhnutné na zabezpečenie ochrany lesa podľa § 28 a zabezpečiť vykonanie mimoriadnej ťažby podľa § 31 ods. 3.
(4)
Ak obhospodarovateľ lesa doteraz zapísaný v evidencii lesných pozemkov počas prerušenia konania o zápise do evidencie lesných pozemkov zomrie alebo zanikne bez právneho nástupcu, oprávnenia a povinnosti podľa odseku 3 má vlastník alebo správca; orgán štátnej správy lesného hospodárstva túto skutočnosť uvedie v evidencii lesných pozemkov.
(5)
Vlastník a správca je povinný bezodkladne oznámiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ukončenie nájomného vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku.
(6)
Ak ide o ukončenie nájomného vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku uzavretého na určitú dobu, vlastník a správca je povinný zabezpečiť podanie návrhu podľa § 4a ods. 4 najneskôr 60 dní pred uplynutím doby, na ktorú je tento vzťah uzavretý.
zobraziť paragraf
§ 4c
Odvolanie a návrh na preskúmanie mimo odvolacieho konania

(1)
Odvolanie proti rozhodnutiu o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 9 písm. a) alebo návrh na preskúmanie rozhodnutia tohto rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže podať v časti, ktorá sa ho týka,
a)
účastník konania podľa § 4a ods. 2, iná fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak preukáže, že v čase vydania rozhodnutia mala právny vzťah k dotknutým lesným pozemkom podľa § 4a ods. 5 písm. a) až c), alebo
b)
hospodár zapísaný v evidencii lesných pozemkov.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja7c) preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného odvolania alebo návrhu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
(3)
Ak je odvolanie podané len proti časti rozhodnutia, napadnuté rozhodnutie nadobúda v časti, proti ktorej nie je podané odvolanie, právoplatnosť uplynutím lehoty na podanie odvolania.
(4)
Ak sú na to dôvody, okresný úrad v sídle kraja napadnuté rozhodnutie zmení, inak odvolanie alebo návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania zamietne a rozhodnutie potvrdí
a)
do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia odvolania,
b)
do 20 pracovných dní odo dňa začatia konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
(5)
Ak okresný úrad v sídle kraja napadnuté rozhodnutie zmení, v rozhodnutí uvedie aj údaje podľa § 4a ods. 10 písm. d) až f). Rozhodnutie podľa
a)
odseku 4 písm. a) nadobúda právoplatnosť piatym pracovným dňom po jeho vydaní; okresný úrad v sídle kraja rozhodnutie zašle v deň jeho vydania orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal,
b)
odseku 4 písm. b) nadriadený orgán štátneho lesného hospodárstva zašle bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, a účastníkom konania zašle oznámenie podľa § 4a ods. 13; na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia sa primerane vzťahuje odsek 3.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, vykoná zápis v evidencii lesných pozemkov bezodkladne po doručení rozhodnutia podľa odseku 5.
(7)
Obhospodarovateľ lesa zapísaný v evidencii lesných pozemkov je v porastoch, ktorých sa návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa odseku 1 týka, do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 4 až 6 povinný zdržať sa výkonu práv a povinností obhospodarovateľa lesa okrem plnenia povinností pri ochrane lesa (§ 28) a vykonania mimoriadnej ťažby podľa § 31 ods. 3.
(8)
Na konanie o odvolaní a na konanie o preskúmaní mimo odvolacieho konania sa primerane použije § 53 až 58, § 59 ods. 4, § 60 až 61 a § 65 až 68 správneho poriadku.
zobraziť paragraf
§ 4d
Zápis zmeny hospodára v evidencii lesných pozemkov

(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne vykoná zápis zmeny v evidencii lesných pozemkov
a)
na základe oznámenia podľa § 4b ods. 2 písm. c) alebo
b)
ak sa o zmene podľa § 4b ods. 2 písm. c) dozvie.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne vyradí z evidencie lesných pozemkov hospodára alebo právnickú osobu podľa § 47 ods. 2, ak zistí skutočnosti preukazujúce ukončenie ich činnosti.
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne zašle obhospodarovateľovi lesa informáciu o
a)
zápise zmeny v evidencii lesných pozemkov podľa odseku 1 písm. a) alebo b),
b)
vyradení hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2 z evidencie lesných pozemkov podľa odseku 2 a vyzve ho na splnenie povinnosti podľa § 47 ods. 10 a zaslanie oznámenia podľa § 4b ods. 2 písm. c).
zobraziť paragraf
§ 4e
Námietka proti zápisu zmeny hospodára v evidencii lesných pozemkov

(1)
Proti zápisu zmeny v evidencii lesných pozemkov môže podať námietku obhospodarovateľ lesa, hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2, ktorých sa zmena týka, ak ide o zmenu na základe oznámenia podľa § 4d ods. 1 alebo § 47 ods. 10.
(2)
Proti vyradeniu hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2 z evidencie lesných pozemkov podľa § 4d ods. 2 môže podať námietku obhospodarovateľ lesa, hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2, ktorých sa vyradenie z evidencie lesných pozemkov týka.
(3)
Námietku podľa odsekov 1 a 2 možno podať do 15 dní odo dňa, keď sa osoba oprávnená podať námietku dozvedela o úkone orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
(4)
Námietku preskúmava orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnutý úkon vykonal. Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva zistí, že námietka je opodstatnená hoci len v časti, bezodkladne opraví zápis zmeny v evidencii lesných pozemkov alebo vyradenie z evidencie lesných pozemkov, inak námietku zamietne. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne oznamuje výsledok preskúmania námietky osobe, ktorá námietku podala; na oznámenie sa primerane vzťahuje § 4d ods. 3.
zobraziť paragraf
§ 4f
Výpis z evidencie lesných pozemkov a jej verejnosť

(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti vydá vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa výpis z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov (ďalej len „výpis z evidencie“) v rozsahu žiadosti, najviac však v rozsahu údajov uvedených v § 4a ods. 10. Ak žiadosť predkladá iná osoba ako vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa, orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydá výpis z evidencie najviac v rozsahu údajov zverejnených podľa odseku 3.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti vydá hospodárovi výpis z evidencie, v ktorom uvedie zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa podľa obhospodarovateľov lesa, na ktorých je hospodár evidovaný.
(3)
Správca informačného systému lesného hospodárstva zverejňuje obhospodarovateľa lesa a právnickú osobu podľa § 47 ods. 2 alebo hospodára evidovaných v evidencii lesných pozemkov podľa porastu prostredníctvom geografického informačného systému. Ak ide o fyzickú osobu, zverejňuje sa
a)
meno a priezvisko obhospodarovateľa lesa,
b)
údaje hospodára v rozsahu podľa § 47 ods. 17.
zobraziť paragraf
§ 4g
Vzťah vedenia evidencie lesných pozemkov k správnemu poriadku

(1)
Na konanie podľa § 4a, 4c až 4e a § 4f ods. 1 a 2 sa nevzťahuje správny poriadok,12) ak odsek 2 a § 4a ods. 6, 8 a 15 a § 4c ods. 8 neustanovujú inak.
(2)
Na doručovanie písomností podľa § 4a, 4c, 4d, 4e a § 4f ods. 1 a 2 sa primerane použije § 24 až 25a správneho poriadku.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore