Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 323/2014 účinný od 01.01.2015 do 31.01.2015

Platnosť od: 28.11.2014
Účinnosť od: 01.01.2015
Účinnosť do: 31.01.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Právo EÚ, Daňové právo, Spotrebné dane
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 323/2014 účinný od 01.01.2015 do 31.01.2015
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 323/2014 s účinnosťou od 01.01.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z. a zákona č. 353/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová "územia Guadalupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin" nahrádzajú slovami "území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise1aa)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa)
Čl. 349 a 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.

Doterajší odkaz 1aa sa označuje ako 1ab a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1aa sa označuje ako 1ab.

2.
V § 11 ods. 15 posledná veta znie: "Rovnako postupuje užívateľský podnik, ktorý vykonáva obmenu minerálneho oleja v súvislosti so zabezpečením úloh v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení,6d) a správca konkurznej podstaty užívateľského podniku alebo súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádzajú do obehu daňovo zvýhodnený minerálny olej.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:

„6d)
Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3.
V § 21 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: "Colný úrad v povolení na prevádzkovanie daňového skladu uvedie príslušný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja podľa § 4 ods. 2 písm. a), c) až i) a podľa § 6 ods. 1, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 1, a ktorý je žiadateľ oprávnený vyrábať, spracúvať, skladovať, prijímať alebo odosielať v pozastavení dane; ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry príslušného minerálneho oleja, pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zostáva v platnosti.".
4.
V § 21 ods. 6 prvá veta znie: "Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 písm. a) najneskôr päť pracovných dní pred ich vznikom a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4 písm. e) až g) do 15 dní odo dňa ich vzniku.".
5.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠24a
Pozastavenie prístupu do elektronického systému prepráv
(1)
Colný úrad môže osobe podľa § 11, 21, 25 alebo § 26 dočasne pozastaviť na daňovom území prístup do elektronického systému,6c) ak má odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude, v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň, v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami.

(2)
Colný úrad je povinný osobu podľa § 11, 21, 25 alebo § 26, ktorej dočasne pozastavil prístup do elektronického systému,6c) bezodkladne informovať. V oznámení o pozastavení prístupu do elektronického systému6c) colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých postupoval podľa odseku 1. Proti postupu colného úradu podľa odseku 1 je prípustná námietka, ktorá nemá odkladný účinok.

(3)
Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad postupoval podľa odseku 1, je colný úrad povinný bezodkladne umožniť osobe podľa § 11, 21, 25 alebo § 26 prístup do elektronického systému6c) a o tejto skutočnosti ju bezodkladne informovať.“.

6.
V § 25 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: "Colný úrad v povolení prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane uvedie príslušný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja podľa § 4 ods. 2 písm. a), c) až i) a podľa § 6 ods. 1, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 2, a ktorý je žiadateľ oprávnený prijímať z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane; ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry príslušného minerálneho oleja, pôvodné povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane zostáva v platnosti.".
7.
V § 25 ods. 14 prvá veta znie: "Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred prijatím tohto minerálneho oleja a zmenu údajov podľa odseku 4 písm. a), c) až f) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku.".
9.
V § 31 ods. 3 druhá veta znie: "Platiteľ dane, ktorý je zároveň osobou uvedenou v § 14 ods. 2, podáva samostatné daňové priznanie na minerálny olej prijatý mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.".
10.
V § 41 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: "Finančné riaditeľstvo uverejní na svojom webovom sídle údaje podľa odseku 2 písm. i) a j).".
14.
Za § 46m sa vkladajú § 46n a 46o, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠46n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 21 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie príslušný minerálny olej, ktorý prevádzkovateľ daňového skladu uviedol podľa § 21 ods. 1 písm. a) a ods. 6.

(2)
Oprávnenému príjemcovi, ktorému colný úrad vydal povolenie podľa § 25 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie príslušný minerálny olej, ktorý oprávnený príjemca uviedol podľa § 25 ods. 2 písm. a) a ods. 14.

(3)
Registrovanému odosielateľovi, ktorému colný úrad vydal povolenia podľa § 26 ods. 6 a § 25 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie odosielať minerálny olej v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu2a) s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie príslušný minerálny olej, ktorý registrovaný odosielateľ uviedol podľa § 26 ods. 2 písm. a) a § 25 ods. 14.

§ 46o
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2015
(1)
Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie spotrebiteľov pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení účinnom do 31. januára 2015, sa považuje za spotrebiteľa pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení účinnom od 1. februára 2015.

(2)
Osoba, ktorá chce byť od 1. februára 2015 spotrebiteľom pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení účinnom od 1. februára 2015, je povinná oznámiť colnému úradu najneskôr do 31. decembra 2014
a)
identifikačné údaje oznamovateľa a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom oznamovateľa,

b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,

c)
číslo povolenia na distribúciu vydaného osobe podľa § 25b ods. 1, od ktorej bude nakupovať alebo odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f).

(3)
Žiadateľ podľa odseku 2 musí prijímať a vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) prostredníctvom vhodného overeného meracieho zariadenia21) a skladovať tento minerálny olej v skladovacom zariadení, ktoré musí byť v súlade s osobitným predpisom12) a s technickými normami;13) žiadateľ podľa odseku 2 musí tieto podmienky spĺňať len vtedy, ak má zariadenie na skladovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f).

(4)
Colný úrad zaradí osobu uvedenú v odseku 2 do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a vydá jej osvedčenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení účinnom od 1. februára 2015 do 15 pracovných dní odo dňa podania oznámenia podľa odseku 2, ak táto osoba v oznámení uviedla všetky údaje podľa odseku 2, tieto údaje sú pravdivé a v prípade, že má osoba skladovacie zariadenie, spĺňa podmienku podľa odseku 3.“.

15.
Príloha č. 1 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).“.

Čl. II

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z. a zákona č. 218/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 9b ods. 6 poslednej vete sa vypúšťajú slová "finančného riaditeľstva".
2.
V § 9b ods. 7 prvej vete sa slová "potvrdenia prijatia žiadosti o vydanie kontrolných známok colným úradom" nahrádzajú slovami "pripísania peňažných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok, ktoré môže odberateľ kontrolných známok odobrať v počte oznámenom colným úradom podľa odseku 6" a šiesta veta znie: "Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vydá kontrolné známky odberateľovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberateľ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni, len ak boli peňažné prostriedky, pripadajúce na počet kontrolných známok oznámených colným úradom podľa odseku 6, pripísané na účet oznámený colným úradom.".
3.
V § 9b ods. 8 prvej vete sa slovo "dvoch" nahrádza slovom "troch" a v druhej vete sa slovo "a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: "a tretie vyhotovenie odovzdá zamestnancovi tlačiarne".
4.
V § 9b ods. 9 druhej vete sa slová "elektronicky oznámi" nahrádzajú slovami "oznámi prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok" a za druhú vetu sa vkladá nová veta, ktorá znie: "Ak sa reklamované kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale.".
5.
V § 9b ods. 16 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "a najneskôr tri pracovné dni pred ich odovzdaním colnému úradu oznámi prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet týchto kontrolných známok.".
6.
V § 9b ods. 18 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla týchto kontrolných známok" a za tretiu vetu sa vkladá nová veta, ktorá znie: "Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale.".
7.
V § 9b ods. 19 prvej vete sa slová "nepoužité kontrolné známky odovzdať colnému úradu do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti." nahrádzajú textom, ktorý znie: "nepoužité kontrolné známky odovzdať colnému úradu v lehote určenej colným úradom a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla odovzdávaných kontrolných známok. Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale.".
8.
V § 9b ods. 24 sa slová "ktorý určí finančné riaditeľstvo; postup odberateľa kontrolných známok pri nedostupnom elektronickom systéme kontrolných známok stanoví finančné riaditeľstvo a zverejní ho na svojom webovom sídle" nahrádzajú slovami "na ktorom sa dohodne s colným úradom, ak je pre neho určenie tohto postupu nevyhnutné".
9.
V § 19 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová "ani daňovému úradu".
10.
V § 20 ods. 13 písmeno c) znie:

„c)
dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4 najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky alebo 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky a tieto podmienky dodržuje aj v čase posudzovania tejto žiadosti a počas celého obdobia platnosti rozhodnutia o upustení od zloženia zábezpeky; na účely posúdenia žiadosti o úplné alebo čiastočné upustenie od zábezpeky sa za nedoplatok nepovažuje, ak omeškanie platby nepresiahne 15 dní po lehote jej splatnosti,“.

11.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18)
Doručením výzvy podľa odseku 16 rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky vydané colným úradom podľa odseku 11 zaniká. Novú žiadosť o upustenie od zábezpeky môže prevádzkovateľ daňového skladu podať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa zloženia alebo doplnenia zábezpeky na základe výzvy colného úradu podľa odseku 16.“.

12.
V § 44o ods. 13 sa slová "15. decembra 2014" nahrádzajú slovami "15. februára 2015", slová "31. januára" sa nahrádzajú slovami "31. marca" a slová "15. februára" sa nahrádzajú slovami "15. apríla".
13.
Za § 44p sa vkladá § 44r, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠44r
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2014
Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky podľa § 20 v znení účinnom do 30. novembra 2014 nebolo právoplatne ukončené do 30. novembra 2014, colný úrad túto žiadosť posúdi a rozhodne o tejto žiadosti podľa predpisu účinného od 1. decembra 2014.“.

Čl. III

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 485/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z. a zákona č. 348/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová "územia Guadalupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin" nahrádzajú slovami "území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise1a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
Čl. 349 a 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.

Doterajší odkaz 1a sa označuje ako 1b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa označuje ako 1b.

2.
V § 20 ods. 13 a § 32 ods. 14 sa číslo "15" nahrádza číslom "14".
3.
V § 26 ods. 2 sa slová "identifikačné údaje" nahrádzajú slovami "meno, priezvisko a trvalý pobyt".
4.
Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).“.

Čl. IV

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z. a zákona č. 218/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18a
Pozastavenie prístupu do elektronického systému
(1)
Colný úrad môže osobe podľa § 9, 15, 19 alebo § 20 dočasne pozastaviť na daňovom území prístup do elektronického systému,36) ak má odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude, v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň, v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami.

(2)
Colný úrad je povinný osobu podľa § 9, 15, 19 alebo § 20, ktorej dočasne pozastavil prístup do elektronického systému,36) bezodkladne informovať. V oznámení o pozastavení prístupu do elektronického systému36) colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých postupoval podľa odseku 1. Proti postupu colného úradu podľa odseku 1 je prípustná námietka, ktorá nemá odkladný účinok.

(3)
Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad postupoval podľa odseku 1, je colný úrad povinný bezodkladne umožniť osobe podľa § 9, 15, 19 alebo § 20 prístup do elektronického systému36) a o tejto skutočnosti ju bezodkladne informovať.“.

2.
V § 53 ods. 6 poslednej vete sa vypúšťajú slová "finančného riaditeľstva".
3.
V § 53 ods. 7 prvej vete sa slová "potvrdenia prijatia žiadosti o vydanie kontrolných známok colným úradom" nahrádzajú slovami "pripísania peňažných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok, ktoré môže odberateľ kontrolných známok odobrať v počte oznámenom colným úradom podľa odseku 6" a piata veta znie: "Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vydá kontrolné známky odberateľovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberateľ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni, len ak boli peňažné prostriedky, pripadajúce na počet kontrolných známok oznámených colným úradom podľa odseku 6, pripísané na účet oznámený colným úradom.".
4.
V § 53 ods. 8 prvej vete sa slovo "dvoch" nahrádza slovom "troch" a v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "a tretie vyhotovenie odovzdá zamestnancovi tlačiarne".
5.
V § 53 ods. 9 druhej vete sa za slovo "oznámi" vkladajú slová "prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok".
6.
V § 53 ods. 14 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: "Odberateľ kontrolných známok oznámi prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla poškodených alebo z iného dôvodu nepoužiteľných kontrolných známok okrem kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie, najneskôr tri pracovné dni pred ich odovzdaním colnému úradu. Ak nie je možné identifikovať identifikačné čísla týchto kontrolných známok, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky, a ak nie je možné oznámiť ani označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky, uvedie len ich počet.".
7.
V § 53 ods. 16 tretej vete sa na konci pripája text, ktorý znie: "a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla odovzdávaných kontrolných známok. Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale".
8.
V § 53 ods. 17 prvej vete sa slová "do desiatich dní odo dňa vzniku skutočnosti" nahrádzajú textom, ktorý znie: "v lehote určenej colným úradom a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla týchto kontrolných známok. Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale.".
9.
V § 53 ods. 20 písm. d) bode 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "a ak nie je možné oznámiť ani označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky, uvedie len ich počet".
10.
V § 53 ods. 24 prvej vete sa slová "ktorý určí finančné riaditeľstvo; postup odberateľa kontrolných známok pri nedostupnom elektronickom systéme kontrolných známok stanoví finančné riaditeľstvo a zverejní ho na svojom webovom sídle" nahrádzajú slovami "na ktorom sa dohodne s colným úradom, ak je pre neho určenie tohto postupu nevyhnutné".

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014 okrem čl. I bodov 3 až 7 a čl. IV bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015, a čl. I bodov 8, 11 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2015.

Andrej Kiska v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore