Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 317/2009 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 31.07.2009
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Odmena za prácu, Stredné školstvo, Vysoké a vyššie školstvo, Trestné právo hmotné, Zamestnanosť, Základné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11JUD203DS4EUPP6ČL1

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 317/2009 účinný od 01.01.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 317/2009 s účinnosťou od 01.01.2016 na základe 390/2011


§ 5
Práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

(1)
Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec pri výkone odbornej činnosti nad rámec základných práv a povinností zamestnancov ustanovených osobitnými predpismi,10) medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, má právo na
a)
zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, poslucháčov, rodičov a iných osôb,
b)
ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti,
c)
účasť na riadení školy a školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy a školského zariadenia,
d)
predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu, výchovného programu alebo odborných činností,
e)
výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj detí, žiakov alebo poslucháčov a rozvoj ich kompetencií,
f)
kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených týmto zákonom a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonáva,
g)
objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti.
(2)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný
a)
chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu,11)
b)
zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, žiakov a poslucháčov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,
c)
rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,
d)
podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom,12)
e)
usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, žiaka a poslucháča,
f)
pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti,
g)
podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,13)
h)
udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania,
i)
vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,
j)
poskytovať dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,
k)
pravidelne informovať dieťa, žiaka, poslucháča alebo ich zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.14)
(3)
Neodborným zasahovaním podľa odseku 1 písm. b) sa na účely tohto zákona rozumie zásah do výkonu pedagogickej činnosti alebo do výkonu odbornej činnosti osobou, ktorá vo vzťahu k pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi nemá postavenie nadriadeného zamestnanca15) alebo kontrolného orgánu.16)
(4)
Nikto nesmie práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca alebo iného zamestnanca školy alebo školského zariadenia sťažnosť, žalobu alebo podnet na začatie trestného stíhania.
(5)
Zamestnávateľ nesmie pedagogického zamestnanca ani odborného zamestnanca postihovať alebo znevýhodňovať len preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.
(6)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesmie žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov a získavať iné výhody v súvislosti s poskytnutím výhody inej osobe pri výkone pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti; to sa nevzťahuje na obvyklé dary poskytované zvyčajne pri výkone pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti, napríklad na prijatie daru pri príležitosti Dňa učiteľov, skončenia školského roku, stužkovej slávnosti.
zobraziť paragraf
§ 7
Kvalifikačné predpoklady

(1)
Kvalifikačným predpokladom na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti je
a)
získanie profesijných kompetencií absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore19) poskytujúcom požadovaný stupeň vzdelania20) alebo
b)
získanie profesijných kompetencií pre pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, v ktorých sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením21) alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením, absolvovaním príslušného študijného programu študijného odboru špeciálna pedagogika pre pedagogických zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním alebo absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu pomaturitného kvalifikačného štúdia v oblasti špeciálnej pedagogiky pre pedagogických zamestnancov s vyšším odborným vzdelaním alebo úplným stredným odborným vzdelaním.
(2)
Požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa podľa § 13 písm. b), c), d), f) a g) a pre odborného zamestnanca je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Požadovaným stupňom vzdelania pre
a)
učiteľa základnej umeleckej školy a korepetítora je aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie,
b)
učiteľa materskej školy, vychovávateľa a pedagogického asistenta je aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
c)
majstra odbornej výchovy je aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a vyučenie v príslušnom učebnom odbore alebo príbuznom učebnom odbore alebo úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom učebnom odbore alebo príbuznom učebnom odbore; v tých odboroch, v ktorých sa vyučenie v odbore nevykonáva, je splnením požadovaného stupňa vzdelania aj úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore a doplnenie kvalifikačného predpokladu podľa § 8 ods. 1 písm. a).
(3)
Ak ide o učiteľa základnej školy, strednej školy, jazykovej školy a základnej umeleckej školy, vyžaduje sa aj vyučovanie jeho aprobačných predmetov alebo predmetov jeho študijného odboru v rozsahu najmenej jednej polovice jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti zníženej o jednu hodinu (ďalej len „kvalifikačná požiadavka“); to sa nevzťahuje na učiteľov školy so vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím.22)
(4)
Zamestnávateľ môže učiteľovi znížiť kvalifikačnú požiadavku na rozsah jednej tretiny jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ak by nebolo možné zabezpečiť vyučovací proces iným učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie aprobačných predmetov.
(5)
Súčasťou kvalifikačného predpokladu učiteľov odborných zdravotníckych predmetov v stredných zdravotníckych školách je aj odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania23) v príslušnom študijnom odbore, najmenej dva roky odbornej zdravotníckej praxe a doplnenie si kvalifikačných predpokladov v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovania zdravotníckych odborných predmetov.
(6)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné požiadavky a požiadavky vzdelania pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia.
(7)
Kvalifikačné predpoklady občanov členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a občanov Švajčiarskej konfederácie sa posudzujú podľa osobitného predpisu.24)
zobraziť paragraf
§ 8

(1)
Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, doplní si kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti
a)
pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej len „pedagogická spôsobilosť“) alebo
b)
pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky (ďalej len „špeciálnopedagogická spôsobilosť“), ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením.
(2)
Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 písm. a) poskytujú
a)
pedagogickým zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním vysoké školy v doplňujúcom pedagogickom štúdiu podľa § 8b,
b)
pedagogickým zamestnancom so stredným vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou a vyšším odborným vzdelaním ukončeným absolventskou skúškou stredné odborné školy v rozsahu ustanovenom príslušným vzdelávacím programom pomaturitného kvalifikačného štúdia.
(3)
Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 písm. b) poskytujú
a)
pedagogickým zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním vysoké školy, ktoré majú akreditovaný študijný program špeciálna pedagogika,
b)
pedagogickým zamestnancom so stredným vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou a vyšším odborným vzdelaním ukončeným absolventskou skúškou stredné odborné školy v rozsahu ustanovenom príslušným vzdelávacím programom pomaturitného kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky.
(4)
Dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti a špeciálnopedagogickej spôsobilosti je vysvedčenie.
zobraziť paragraf
§ 8b
Doplňujúce pedagogické štúdium

(1)
Doplňujúce pedagogické štúdium je štúdium na vysokých školách, ktorým pedagogický zamestnanec získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
a)
učiteľa akademických predmetov, učiteľa umeleckých predmetov a učiteľa profesijných predmetov pre absolventov študijného programu druhého stupňa v neučiteľských študijných odboroch na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky,
b)
učiteľa základnej umeleckej školy, majstra odbornej výchovy, vychovávateľa a pedagogického asistenta pre absolventov študijného programu prvého stupňa v neučiteľských študijných odboroch,
c)
učiteľa akademických predmetov, učiteľa umeleckých predmetov, učiteľa profesijných predmetov, učiteľa základnej umeleckej školy, majstra odbornej výchovy, vychovávateľa a pedagogického asistenta pre študentov neučiteľských študijných programov súbežne so štúdiom študijného programu.
(2)
Doplňujúce pedagogické štúdium uskutočňuje vysoká škola v rozsahu najmenej 200 vyučovacích hodín k tým študijným odborom, v ktorých má akreditované študijné programy v prvom stupni alebo v druhom stupni a zároveň má akreditovaný program na doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
(3)
Obsahom doplňujúceho pedagogického štúdia je najmenej 80 % pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu študijného odboru učiteľstva a absolvovanie najmenej 40 vyučovacích hodín pedagogickej praxe pod vedením pedagogického zamestnanca cvičnej školy.45)
(4)
Doplňujúce pedagogické štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným vykonaním záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu tvorí predseda a najmenej ďalší dvaja členovia, ktorí sú zamestnancami príslušnej vysokej školy. Predsedu skúšobnej komisie a jej ďalších členov vymenúva rektor vysokej školy.
(5)
Záverečná skúška sa koná spravidla v jeden deň z predmetov
a)
všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa podľa odseku 1 písm. a),
b)
všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa základnej umeleckej školy,
c)
všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika odborného výcviku na výkon pedagogickej činnosti majstra odbornej výchovy,
d)
všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika voľného času alebo didaktika mimoškolskej pedagogiky na výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa,
e)
všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov, didaktika odborného výcviku, didaktika voľného času alebo didaktika mimoškolskej pedagogiky na výkon pedagogickej činnosti pedagogického asistenta alebo
f)
podľa písmena a), b), c) alebo d) na výkon pedagogickej činnosti podľa odseku 1 písm. c) v závislosti od kategórie a podkategórie, na výkon ktorej sa získava pedagogická spôsobilosť.
(6)
O ukončení doplňujúceho pedagogického štúdia sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom skúšobnej komisie a ostatnými členmi skúšobnej komisie. Dokladom o ukončení doplňujúceho pedagogického štúdia je vysvedčenie.
(7)
Ak sa doplňujúce pedagogické štúdium skončilo neúspešne, môže pedagogický zamestnanec alebo študent vykonať opravnú záverečnú skúšku najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do deviatich mesiacov od termínu konania záverečnej skúšky.
(8)
Rektor vysokej školy môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín ukončenia doplňujúceho pedagogického štúdia.
(9)
Program doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje akreditačná rada podľa podmienok ustanovených v § 42 až 44.
(10)
Vysoká škola, ktorá má akreditované študijné programy v prvom stupni alebo druhom stupni v skupine študijných odborov výchova a vzdelávanie, postupuje pri uskutočňovaní doplňujúceho pedagogického štúdia podľa týchto programov.
zobraziť paragraf
§ 46

(1)
Kreditový systém je súbor pravidiel ustanovených pre priznávanie a platnosť kreditov.
(2)
Kredity sa priraďujú k jednotlivým programom kontinuálneho vzdelávania alebo k činnostiam podľa § 47 ods. 2.
(3)
Počet priznaných kreditov zohľadňuje
a)
rozsah a náročnosť absolvovaného programu kontinuálneho vzdelávania,
b)
autorstvo alebo mieru spoluautorstva schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov, odporúčaných učebných pomôcok alebo iných merateľných tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.
(4)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný na účely priznania kreditového príplatku alebo vykonania atestácie získať počet kreditov ustanovený osobitným predpisom.58)
zobraziť paragraf
§ 47
Získavanie kreditov

(1)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa kredity za
a)
absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) pre príslušnú kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu,
b)
vykonanú rigoróznu skúšku, vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka a pedagogický zamestnanec za absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a,
c)
absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti,
d)
tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti, ktorými sú:
1.
autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov, pracovných zošitov59) a odborno-preventívne programy,
2.
odborné články publikované v odbornej literatúre, patenty a vynálezy.
(2)
Kredity možno získavať aj pri prerušení výkonu pedagogickej činnosti alebo prerušení výkonu odbornej činnosti
a)
z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon odborných činností územnej samosprávy na úseku školstva60) alebo prechodu na výkon štátnej služby v orgánoch štátnej správy na úseku školstva,
b)
z iného dôvodu prerušenia nepresahujúceho dobu troch rokov.
(3)
Kredity nemožno získať za vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b), za kontinuálne vzdelávanie na výkon činností pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca podľa § 33 ods. 2 písm. a) a d) a ods. 10 písm. a), za funkčné vzdelávanie a funkčné inovačné vzdelávanie.
zobraziť paragraf
§ 47a
Priznávanie a uznávanie kreditov

(1)
Kredity za absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 47 ods. 1 písm. a) priznáva poskytovateľ, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi osvedčenie podľa § 35 ods. 7 o počte získaných kreditov.
(2)
Kredity za absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti podľa § 47 ods. 1 písm. c) priznáva akreditačná rada, ktorá vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o počte získaných kreditov. Akreditačná rada prizná kredity a vydá osvedčenie o počte získaných kreditov do 90 dní od podania žiadosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. Žiadosť, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, sa vráti žiadateľovi na doplnenie. Ak sa žiadosť vráti žiadateľovi na doplnenie, lehota 90 dní neplynie.
(3)
Kredity za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti podľa § 47 ods. 1 písm. d) priznáva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o počte získaných kreditov.
(4)
Kredity za absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a priznáva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou osvedčenie o získaní 60 kreditov.
(5)
Kredity za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka priznáva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou alebo odbornému zamestnancovi s najmenej trojročnou odbornou praxou osvedčenie o získaní 60 kreditov; osvedčenie sa vydáva osobitne pre každý druh vykonanej skúšky.
(6)
Riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia priznáva kredity podľa odsekov 3 až 5 zriaďovateľ.
(7)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predloží osvedčenie podľa odsekov 1 až 5 riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia; riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia predloží osvedčenie zriaďovateľovi.
(8)
Akreditačná rada, riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zriaďovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi osvedčenie o priznaní kreditov podľa odsekov 2 až 6, ktoré obsahuje najmä
a)
určenie aktivity, za ktorú sa kredity priznávajú,
b)
počet priznaných kreditov,
c)
dátum priznania kreditov.
(9)
Ak akreditačná rada, riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zriaďovateľ neprizná kredity podľa odsekov 2 až 6 a nevydá osvedčenie podľa odseku 8, vystaví o tom písomné vyjadrenie s odôvodnením.
(10)
Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia uzná pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, alebo pre vyučovaný predmet učiteľa, v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu;58) riaditeľovi školy a riaditeľovi školského zariadenia uzná kredity zriaďovateľ v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu.58)
(11)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi z priznaných kreditov podľa odseku 2 a 3 uzná riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia najviac 30 kreditov na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu;58) riaditeľovi školy a riaditeľovi školského zariadenia uzná kredity zriaďovateľ.
(12)
Ak riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zriaďovateľ neuzná kredity podľa odsekov 10 a 11, vystaví o tom písomné vyjadrenie s odôvodnením.
(13)
Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zverejní na verejne prístupnom mieste v škole alebo školskom zariadení informáciu o uznaných kreditoch podľa odsekov 10 a 11. Táto informácia obsahuje
a)
meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
b)
určenie aktivity alebo programu kontinuálneho vzdelávania, za ktoré sa kredity uznávajú,
c)
počet uznaných kreditov.
zobraziť paragraf
§ 49
Atestácia

(1)
Na účely tohto zákona je atestácia overenie získaných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca a príslušnú kategóriu odborného zamestnanca, ktorí ich získali kontinuálnym vzdelávaním, sebavzdelávaním a výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odborných činností.
(2)
Pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec a zamestnanec, ktorý má prerušenú pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť z dôvodu materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon odborných činností územnej samosprávy na úseku školstva alebo prechodu na výkon štátnej služby v orgánoch štátnej správy na úseku školstva a z iného dôvodu po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom, môže vykonať prvú atestáciu a druhú atestáciu. Druhú atestáciu môže vykonať len pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, ktorý získal najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ktorý získal najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(3)
Atestáciu môže uskutočňovať
a)
organizácia zriadená ministerstvom61) na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania,
b)
organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy zriadená podľa osobitného predpisu,62)
c)
vysoká škola, ktorá má akreditované študijné programy vysokoškolského štúdia druhého stupňa v skupine študijných odborov výchova a vzdelávanie, v študijnom odbore psychológia, v skupine študijných odborov nelekárske zdravotnícke vedy a v sústave študijných odborov bezpečnostné služby.
(4)
Učitelia kontinuálneho vzdelávania vykonávajú druhú atestáciu podľa tohto zákona pred atestačnou komisiou zriadenou vysokou školou.
(5)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec môže vykonať atestáciu len v kategórii alebo podkategórii, v ktorej je zaradený, v získanom stupni a odbore vzdelania; učiteľ vykonáva atestáciu z niektorého z vyučovacích predmetov, na vyučovanie ktorých spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa tohto zákona.
(6)
Atestáciu tvorí atestačná skúška a obhajoba atestačnej práce, ktorú pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predloží v písomnej alebo inej forme umožňujúcej jej trvalé uchovanie. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec vykoná atestáciu, ak
a)
obháji atestačnú prácu z oblasti výkonu činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii a
b)
vykoná atestačnú skúšku, ktorou preukáže profesijné kompetencie potrebné na zaradenie do príslušného kariérového stupňa; atestačnú skúšku možno vykonať ústnou formou alebo praktickou formou.
(7)
Vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a príslušný stupeň a odbor vzdelania pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal.
(8)
Organizácia podľa odseku 3 môže požadovať od uchádzača za vykonanie atestácie poplatok najviac v sume 20 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; výška poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nadol.
(9)
Ustanoveniami odsekov 1 až 8 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu63) o špecializačnom štúdiu zdravotníckych pracovníkov.
zobraziť paragraf
§ 54

(1)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu
a)
päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní podľa tohto zákona,
b)
ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.
(2)
Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca len v období školského vyučovania, vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru nárok na pol dňa pracovného voľna podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Pracovné voľno podľa odseku 1 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec za podmienok určených riaditeľom. Dobu čerpania pracovného voľna určuje riaditeľ spravidla na dobu, keď je obmedzená alebo prerušená prevádzka školy alebo školského zariadenia.
zobraziť paragraf
§ 59

(1)
Školy, školské zariadenia a zriaďovatelia ako zamestnávatelia zaznamenávajú do centrálneho registra údaje podľa § 58 ods. 3, a to do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej udalosti alebo v ktorom sa dozvedia o zmene týchto údajov.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 plnia školy a školské zariadenia elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí ministerstvo v rámci funkcionality centrálneho registra.
(3)
Ministerstvo zabezpečuje porovnanie údajov zaznamenaných do centrálneho registra podľa odseku 1 s údajmi vedenými v registri obyvateľov Slovenskej republiky72) a v prípade rozporu medzi údajmi v centrálnom registri a údajmi v registri obyvateľov Slovenskej republiky zabezpečí opravu údajov v centrálnom registri podľa údajov v registri obyvateľov Slovenskej republiky. Na účely podľa prvej vety poskytne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerstvu údaje z registra obyvateľov Slovenskej republiky, a to spôsobom umožňujúcim automatizovaný prístup k týmto údajom a automatizované porovnanie s údajmi v centrálnom registri. Podrobnosti upraví ministerstvo a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo vzájomnej dohode.
(4)
Zriaďovateľ alebo orgán miestnej štátnej správy je povinný na základe požiadania ministerstvom vykonať vo vzťahu k údajom zaznamenaným v centrálnom registri školou alebo školským zariadením v ich pôsobnosti kontrolu zaznamenaných údajov a potvrdiť ich správnosť a úplnosť.
zobraziť paragraf
§ 62

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
Poznámka
  29a) § 48 Zákonníka práce.   29b) § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha k zákonu č. 317/2009 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE


1. Smernica Rady 77/486/EHS z 25. júla 1977 o vzdelávaní detí migrujúcich pracovníkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 199, 6. 8. 1977).
2. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
3. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 363, 2. 12. 2000).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore