Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70792
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 317/2009 účinný od 01.01.2018 do 31.08.2019


Platnosť od: 31.07.2009
Účinnosť od: 01.01.2018
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Odmena za prácu, Stredné školstvo, Vysoké a vyššie školstvo, Trestné právo hmotné, Zamestnanosť, Základné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD29 DS4 EU PP6 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 317/2009 účinný od 01.01.2018 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 317/2009 s účinnosťou od 01.01.2018 na základe 390/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon ustanovuje

a)
práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
b)
predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti,
c)
profesijný rozvoj, kariérové stupne, kariérové pozície, atestácie pedagogického zamestnanca a odborného ...
d)
kvalifikačné predpoklady pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
e)
pedagogickú činnosť pedagogického zamestnanca vrátane priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a jej rozsahu, ...
f)
odborné činnosti odborného zamestnanca,
g)
rozsah, zameranie, organizáciu a ukončovanie jednotlivých druhov kontinuálneho vzdelávania pedagogického ...
h)
akreditáciu programov kontinuálneho vzdelávania a programov doplňujúceho pedagogického štúdia (ďalej ...
i)
výkon činnosti poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania (ďalej len „poskytovateľ“),
j)
získavanie kreditov za absolvované druhy kontinuálneho vzdelávania, sebavzdelávanie a tvorivé aktivity ...
k)
hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
l)
starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a ich ochranu.
(2)

Tento zákon sa vzťahuje na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca škôl a školských zariadení ...

(3)

Na pedagogického zamestnanca strednej školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý ...

(4)

Tento zákon sa nevzťahuje na vysokoškolských učiteľov.5)

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona

a)

výchovno-vzdelávacia činnosť je odborné pôsobenie pedagogického zamestnanca pri poskytovaní výchovy ...

b)

profesijné kompetencie sú preukázateľné spôsobilosti potrebné na kvalifikovaný výkon pedagogickej činnosti ...

c)

kredit je číselná hodnota vyjadrujúca množstvo výkonu potrebného na absolvovanie programu kontinuálneho ...

DRUHÁ ČASŤ

PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC A PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ, ODBORNÝ ZAMESTNANEC A ODBORNÁ ČINNOSŤ, PRÁVA A POVINNOSTI <span class="shorten">...</span>

§ 3
Pedagogický zamestnanec a pedagogická činnosť
(1)

Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú činnosť a je zamestnancom podľa ...

(2)

Pedagogickou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných priamou výchovno-vzdelávacou ...

(3)

Priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sa rozumie priama vyučovacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský ...

(4)

Rozsah, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu vyučovaciu činnosť a priamu výchovnú činnosť ...

(5)

Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok pedagogického zamestnanca sa ...

(6)

Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ...

(7)

Pedagogický zamestnanec má v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti postavenie chránenej osoby.9) ...

§ 4
Odborný zamestnanec a odborná činnosť
(1)

Odborný zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť a je zamestnancom podľa § 1 ods. ...

(2)

Odbornou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných odborným zamestnancom najmä pri ...

(3)

Súčasťou odbornej činnosti je aj poskytovanie poradenstva rodičom alebo inej fyzickej osobe než rodičovi, ...

(4)

Odborný zamestnanec má v súvislosti s výkonom odbornej činnosti postavenie chránenej osoby.9)

§ 5
Práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1)

Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec pri výkone odbornej činnosti ...

a)
zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred násilím ...
b)
ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti,
c)
účasť na riadení školy a školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných, ...
d)
predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu, výchovného ...
e)
výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky ...
f)
kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených týmto zákonom a v jazyku, v ktorom ...
g)
objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti.
(2)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný

a)
chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu,11)
b)
zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, žiakov ...
c)
rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom na ich osobné ...
d)
podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ustanovenej osobitným ...
e)
usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, žiaka a poslucháča,
f)
pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti,
g)
podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,13)
h)
udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania, ...
i)
vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami ...
j)
poskytovať dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc ...
k)
pravidelne informovať dieťa, žiaka, poslucháča alebo ich zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch ...
l)
vykonávať činnosť predsedu alebo člena skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, školskej maturitnej komisie, ...
(3)

Neodborným zasahovaním podľa odseku 1 písm. b) sa na účely tohto zákona rozumie zásah do výkonu pedagogickej ...

(4)

Nikto nesmie práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého pedagogického zamestnanca alebo odborného ...

(5)

Zamestnávateľ nesmie pedagogického zamestnanca ani odborného zamestnanca postihovať alebo znevýhodňovať ...

(6)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesmie žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie ...

TRETIA ČASŤ

PREDPOKLADY NA VÝKON PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A NA VÝKON ODBORNEJ ČINNOSTI

§ 6
(1)

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti sú:

a)
kvalifikačné predpoklady, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
bezúhonnosť,
c)
zdravotná spôsobilosť,
d)
ovládanie štátneho jazyka,17) ak tento zákon neustanovuje inak,
e)
poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti ...
(2)

Predpoklady uvedené v odseku 1 musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý čas ...

§ 7
Kvalifikačné predpoklady
(1)

Kvalifikačným predpokladom na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti je

a)
získanie profesijných kompetencií absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom ...
b)
získanie profesijných kompetencií pre pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, v ktorých ...
(2)

Požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa podľa § 13 písm. b), c), d), f) a g) a pre odborného zamestnanca ...

a)
učiteľa základnej umeleckej školy a korepetítora je aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie ...
b)
učiteľa materskej školy, vychovávateľa a pedagogického asistenta je aj vysokoškolské vzdelanie prvého ...
c)
majstra odbornej výchovy je aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a vyučenie v príslušnom učebnom ...
(3)

Ak ide o učiteľa základnej školy, strednej školy a základnej umeleckej školy, vyžaduje sa aj vyučovanie ...

(4)

Zamestnávateľ môže učiteľovi znížiť kvalifikačnú požiadavku na rozsah jednej tretiny jeho týždennej ...

(5)

Súčasťou kvalifikačného predpokladu učiteľov odborných zdravotníckych predmetov v stredných zdravotníckych ...

(6)

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné ...

(7)

Kvalifikačné predpoklady občanov členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami ...

(8)

Učiteľovi, vychovávateľovi alebo majstrovi odbornej výchovy môže zamestnávateľ umožniť dopĺňanie si ...

(9)

Ministerstvo môže udeliť výnimku z kvalifikačného predpokladu podľa § 7 a 8, ak sa výchova a vzdelávanie ...

§ 8
(1)

Pedagogický zamestnanec, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho ...

a)
pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku (ďalej len ...
b)
pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej ...
(2)

Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 písm. a) poskytujú

a)
pedagogickým zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním vysoké školy v doplňujúcom pedagogickom štúdiu ...
b)
pedagogickým zamestnancom so stredným vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou a vyšším odborným vzdelaním ...
(3)

Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 písm. b) poskytujú

a)
pedagogickým zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním vysoké školy, ktoré majú akreditovaný študijný ...
b)
pedagogickým zamestnancom so stredným vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou a vyšším odborným vzdelaním ...
(4)

Dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti a špeciálnopedagogickej spôsobilosti je vysvedčenie.

(5)

Ak pedagogický zamestnanec absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium pre inú kategóriu pedagogického ...

(6)

Pedagogický zamestnanec ukončí doplňujúce pedagogické štúdium podľa odseku 5 najneskôr do dvoch rokov ...

(7)

Ak pedagogický zamestnanec absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium pre niektorú z kategórií pedagogického ...

(8)

Povinnosť doplniť si kvalifikačný predpoklad podľa odseku 1 sa nevzťahuje na učiteľa profesijných predmetov, ...

§ 8a
Rozširujúce štúdium
(1)

Rozširujúce štúdium je osobitný druh štúdia na vysokých školách a stredných školách, ktorým pedagogický ...

(2)

Rozširujúce štúdium môže vykonať iba pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa ...

(3)

Rozširujúcim štúdiom si pedagogický zamestnanec rozširuje kvalifikačný predpoklad v rámci dosiahnutého ...

a)
výkon pedagogickej činnosti ďalších podkategórií podľa § 13,
b)
vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo predmetov študijného odboru.
(4)

Rozširujúce štúdium poskytujú pedagogickým zamestnancom

a)
s vysokoškolským vzdelaním vysoké školy, ktoré majú akreditované študijné programy druhého stupňa v ...
b)
so stredným vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou a vyšším odborným vzdelaním ukončeným absolventskou ...
(5)

Dokladom o úspešnom absolvovaní rozširujúceho štúdia je vysvedčenie.

§ 8b
Doplňujúce pedagogické štúdium
(1)

Doplňujúce pedagogické štúdium je štúdium na vysokých školách, ktorým pedagogický zamestnanec získa ...

a)
učiteľa akademických predmetov, učiteľa umeleckých predmetov a učiteľa profesijných predmetov pre absolventov ...
b)
učiteľa základnej umeleckej školy, majstra odbornej výchovy, vychovávateľa a pedagogického asistenta ...
c)
učiteľa akademických predmetov, učiteľa umeleckých predmetov, učiteľa profesijných predmetov, učiteľa ...
(2)

Doplňujúce pedagogické štúdium uskutočňuje vysoká škola v rozsahu najmenej 200 vyučovacích hodín k tým ...

(3)

Obsahom doplňujúceho pedagogického štúdia je najmenej 80 % pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného ...

(4)

Doplňujúce pedagogické štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným vykonaním záverečnej ...

(5)

Záverečná skúška sa koná spravidla v jeden deň z predmetov

a)
všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa ...
b)
všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa ...
c)
všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika odborného výcviku na výkon pedagogickej činnosti majstra ...
d)
všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika voľného času alebo didaktika mimoškolskej pedagogiky na ...
e)
všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov, didaktika odborného výcviku, didaktika ...
f)
podľa písmena a), b), c) alebo d) na výkon pedagogickej činnosti podľa odseku 1 písm. c) v závislosti ...
(6)

O ukončení doplňujúceho pedagogického štúdia sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom skúšobnej komisie ...

(7)

Ak sa doplňujúce pedagogické štúdium skončilo neúspešne, môže pedagogický zamestnanec alebo študent ...

(8)

Rektor vysokej školy môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín ukončenia doplňujúceho ...

(9)

Program doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje akreditačná rada podľa podmienok ustanovených v ...

(10)

Vysoká škola, ktorá má akreditované študijné programy v prvom stupni alebo druhom stupni v skupine študijných ...

§ 9
Bezúhonnosť
(1)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný ...

(2)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu ...

(3)

Počas pozastavenia výkonu pedagogickej činnosti a výkonu odbornej činnosti patrí pedagogickému zamestnancovi ...

§ 10
Zdravotná spôsobilosť
(1)

Zdravotnou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť ...

(2)

Zdravotnú spôsobilosť preukazuje pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec svojmu zamestnávateľovi ...

(3)

Ak má zamestnávateľ dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca ...

(4)

Náklady priamo spojené s preukazovaním zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 3 uhrádza zamestnávateľ.

§ 11
Ovládanie štátneho jazyka
(1)

Ak vzdelanie požadované týmto zákonom bolo získané v inom jazyku ako v štátnom jazyku, preukazuje sa ...

(2)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec podľa odseku 1 nemusí preukazovať ovládanie štátneho jazyka, ...

(3)

Jazykovú skúšku podľa odseku 1 organizujú a zabezpečujú

a)
vysoké školy, ktoré sú oprávnené vykonávať štátne skúšky v študijných programoch slovenský jazyk a literatúra ...
b)
stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským pre absolventov stredných škôl.
(4)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný predložiť škole podľa odseku 3 žiadosť o vykonanie ...

a)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu,
d)
stupeň dosiahnutého vzdelania,
e)
dátum a miesto podania žiadosti,
f)
podpis pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca a
g)
úradne osvedčený doklad o získanom vzdelaní.
(5)

Škola podľa odseku 3 môže pred vykonaním jazykovej skúšky požadovať od uchádzača poplatok na čiastočnú ...

(6)

Predmetom jazykovej skúšky je preukázanie znalosti štátneho jazyka potrebnej na výkon pedagogickej činnosti ...

(7)

Jazykovú skúšku tvorí ústna časť a písomná časť. Obsah jednotlivých častí jazykovej skúšky na preukázanie ...

(8)

Osvedčenie obsahuje

a)
evidenčné číslo osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko absolventa,
c)
dátum a miesto narodenia absolventa,
d)
dátum vykonania jazykovej skúšky,
e)
odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho orgánu školy, v ktorej sa jazyková skúška vykonala.
(9)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže požiadať školu, na ktorej vykonal jazykovú skúšku ...

(10)

Vykonanie jazykovej skúšky sa nepovažuje za splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie predmetu ...

(11)

Ovládanie štátneho jazyka sa nevyžaduje od

a)
učiteľa cudzieho jazyka v jazykových školách,
b)
učiteľa vyučovacieho predmetu, ktorý sa vyučuje v cudzom jazyku v bilingválnom vzdelávaní,
c)
zahraničného lektora, ktorý pôsobí v základnej škole, strednej škole alebo v jazykovej škole.
§ 11a
(1)

Zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných ...

a)
zverejnením informácie o voľnom pracovnom mieste na svojom webovom sídle, ak má webové sídlo,
b)
zverejnením informácie o voľnom pracovnom mieste na webovom sídle zriaďovateľa, ak má zriaďovateľ webové ...
c)
odoslaním informácie o voľnom pracovnom mieste príslušnému orgánu miestnej štátnej správy v školstve ...
(2)

Informácia podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
názov a adresu zamestnávateľa,
b)
príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov, ...
c)
kvalifikačné predpoklady,
d)
zoznam požadovaných dokladov,
e)
iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
§ 11b
(1)

Pracovný pomer na určitú dobu29a) s pedagogickým zamestnancom podľa § 12 písm. a) až d), f) a g) možno ...

(2)

Na pracovný pomer na určitú dobu dohodnutý podľa odseku 1 sa vzťahuje osobitný predpis,29a) ak tento ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KATEGÓRIE A PODKATEGÓRIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A KATEGÓRIE ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

Kategórie pedagogických zamestnancov

§ 12
Pedagogickí zamestnanci sa členia na tieto kategórie:
a)

učiteľ,

b)

majster odbornej výchovy,

c)

vychovávateľ,

d)

pedagogický asistent,

e)

zahraničný lektor,

f)

tréner športovej školy a tréner športovej triedy,

g)

korepetítor.

§ 13
Učiteľ

Učiteľ vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo pri poskytovaní ...

a)

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy),

b)

učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),

c)

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),

d)

učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné ...

e)

učiteľ základnej umeleckej školy,31)

f)

učiteľ jazykovej školy,32)

g)

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

§ 14
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej ...

§ 15
Vychovávateľ

Vychovávateľ vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní výchovného programu.33)

§ 16
Pedagogický asistent
(1)

Pedagogický asistent sa podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy podieľa ...

(2)

Podľa kategórie pedagogického zamestnanca, pre ktorého pedagogický asistent vykonáva asistenciu, sa ...

a)
asistent učiteľa,
b)
asistent vychovávateľa,
c)
asistent majstra odbornej výchovy.
(3)

Na pedagogického zamestnanca, ktorým je pedagogický asistent, sa nevzťahujú ustanovenia § 32 až 34, ...

§ 17
Zahraničný lektor
(1)

Zahraničný lektor sa pri výkone pedagogickej činnosti podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho ...

(2)

Na pedagogického zamestnanca, ktorým je zahraničný lektor, sa nevzťahujú ustanovenia § 32 až 34, § 37, ...

§ 18
Tréner športovej školy, tréner športovej triedy a korepetítor
(1)

Tréner športovej školy a tréner športovej triedy sa pri výkone pedagogickej činnosti podieľa na uskutočňovaní ...

(2)

Korepetítor sa pri výkone pedagogickej činnosti podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu, ...

(3)

Na pedagogického zamestnanca, ktorým je korepetítor, sa nevzťahujú ustanovenia § 32 až 34, § 37, 38, ...

Kategórie odborných zamestnancov

§ 19
Odborní zamestnanci sa členia na tieto kategórie:
a)

psychológ, školský psychológ,

b)

školský logopéd,

c)

špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,

d)

liečebný pedagóg,

e)

sociálny pedagóg.

§ 20
Psychológ a školský psychológ
(1)

Psychológ podľa tohto zákona vykonáva odborné činnosti36) v rámci psychologickej diagnostiky, individuálneho, ...

(2)

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, ...

§ 21
Školský logopéd

Školský logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, poradenstva a intervencie ...

§ 22
Špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
(1)

Špeciálny pedagóg podľa tohto zákona vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, ...

(2)

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického individuálneho, skupinového ...

(3)

Terénny špeciálny pedagóg vykonáva odbornú špeciálnopedagogickú diagnostickú, poradenskú, preventívnu, ...

§ 23
Liečebný pedagóg

Liečebný pedagóg podľa tohto zákona vykonáva odbornú činnosť v rámci terapeuticko-výchovnej pomoci deťom ...

§ 24
Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva ...

PIATA ČASŤ

PROFESIJNÝ ROZVOJ

§ 25
(1)

Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných ...

(2)

Profesijný rozvoj sa v kariérovom systéme uskutočňuje prostredníctvom

a)
kontinuálneho vzdelávania,
b)
tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odborných činností,
c)
sebavzdelávania.
(3)

Profesijný štandard v nadväznosti na kvalifikačný predpoklad vymedzuje súbor profesijných kompetencií ...

(4)

Profesijný štandard začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca je záväzný ...

(5)

Profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie, podkategórie a kariérové pozície pedagogických zamestnancov ...

§ 26
Kariérový systém

Kariérový systém je súbor pravidiel ustanovených na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného ...

§ 27
Kariérový stupeň
(1)

Kariérový stupeň vyjadruje mieru preukázaného osvojenia si profesijných kompetencií a náročnosť vykonávania ...

(2)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec bez rozdielu dosiahnutého stupňa požadovaného vzdelania, ...

a)
začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec,
b)
samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
c)
pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou,
d)
pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.
(3)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa začínajúci pedagogický ...

a)
prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť, alebo
b)
pracovného pomeru s iným zamestnávateľom po neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického ...
(4)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický ...

a)
úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie,
b)
vykonal prvú atestáciu pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ako tú, v ...
c)
vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň požadovaného vzdelania pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca ...
d)
vykonával pedagogickú prax v rozsahu najmenej dva roky v škole obdobného druhu a typu40) v zahraničí ...
e)
vykonával odbornú činnosť obdobného druhu a typu v rozsahu najmenej dva roky v školskom zariadení alebo ...
(5)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec ...

a)
prvú atestáciu pre príslušný stupeň požadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca ...
b)
druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený.

Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí aj pedagogický zamestnanec, ...

(6)

Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou ...

(7)

Pri zmene zamestnávateľa zaradí nový zamestnávateľ pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ...

(8)

Po zaradení pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do príslušného kariérového stupňa mu zamestnávateľ ...

(9)

Ak pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť v dvoch kategóriách dopĺňaním si základného ...

(10)

V názve kariérového stupňa, do ktorého je pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec zaradený, sa ...

(11)

Pedagogického asistenta a zahraničného lektora možno zaradiť najvyššie do kariérového stupňa samostatný ...

§ 28
Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec
(1)

Začínajúci pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť a začínajúci odborný zamestnanec vykonáva ...

(2)

Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom na neplnoorganizovanej základnej škole42a) môže byť na základe ...

(3)

Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec je povinný absolvovať adaptačné ...

(4)

Začínajúci pedagogický zamestnanec môže vykonávať špecializovanú činnosť triedneho učiteľa najviac v ...

§ 29
Samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec
(1)

Samostatný pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť a samostatný odborný zamestnanec vykonáva ...

(2)

Samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec môže vykonávať špecializované činnosti ...

§ 30
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný zamestnanec s prvou atestáciou

Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný zamestnanec s prvou atestáciou je spôsobilý vykonávať ...

a)

uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca,

b)

pedagogického zamestnanca cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia,45)

c)

vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca,

d)

učiteľa kontinuálneho vzdelávania, ak pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonával najmenej sedem ...

e)

člena skúšobnej komisie pre ukončenie adaptačného vzdelávania,

f)

člena skúšobnej komisie pre prvú atestáciu.

§ 31
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou a odborný zamestnanec s druhou atestáciou

Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou a odborný zamestnanec s druhou atestáciou je spôsobilý vykonávať ...

a)

odborného garanta programu kontinuálneho vzdelávania,

b)

člena skúšobnej komisie pre druhú atestáciu,

c)

delegovaného člena medzinárodných expertných komisií a národných expertných komisií,

d)

prieskumno-analytickú činnosť týkajúcu sa poznania a vedúcu k zlepšeniu stavu vzdelávania a výchovy ...

§ 32
Kariérová pozícia
(1)

Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca ...

(2)

Kariérové pozície sú:

a)
pedagogický zamestnanec špecialista alebo odborný zamestnanec špecialista,
b)
vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec.
(3)

Štruktúru kariérových pozícií v škole alebo v školskom zariadení určí riaditeľ vo vnútornom predpise ...

§ 33
Pedagogický zamestnanec špecialista a odborný zamestnanec špecialista
(1)

Špecializované činnosti a riadiace činnosti vykonáva pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec súčasne ...

(2)

Pedagogickým zamestnancom špecialistom je

a)
triedny učiteľ,
b)
výchovný poradca,
c)
kariérový poradca,
d)
uvádzajúci pedagogický zamestnanec,
e)
vedúci predmetovej komisie alebo vzdelávacej oblasti,45a) vedúci metodického združenia alebo vedúci ...
f)
koordinátor informatizácie,
g)
iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3, napríklad ...
(3)

Činnosť pedagogického zamestnanca špecialistu môže vykonávať ten, kto

a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a
b)
má ukončené adaptačné vzdelávanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)

Výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa môže vykonávať aj pedagogický zamestnanec, ktorý nemá ...

(5)

Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a ...

(6)

Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Činnosti kariérového ...

(7)

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho ...

(8)

Vedúci predmetovej komisie alebo vzdelávacej oblasti,45a) vedúci metodického združenia alebo vedúci ...

(9)

Koordinátor informatizácie zabezpečuje poradenstvo v oblasti informatizácie a koordinuje používanie ...

(10)

Odborným zamestnancom špecialistom je

a)
uvádzajúci odborný zamestnanec,
b)
supervízor,
c)
iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom podľa § 32 ods. 3, napríklad ...
(11)

Činnosť odborného zamestnanca špecialistu môže vykonávať ten, kto

a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti a
b)
má ukončené adaptačné vzdelávanie.
(12)

Uvádzajúci odborný zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho ...

(13)

Supervízor koordinuje a odborne dohliada na úroveň jednotlivých odborných činností podľa § 4 a podieľa ...

§ 34
Vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec
(1)

Vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je

a)
riaditeľ,
b)
zástupca riaditeľa,
c)
hlavný majster odbornej výchovy,
d)
vedúci vychovávateľ,
e)
vedúci odborného útvaru,
f)
ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa osobitného predpisu.15)
(2)

Činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca môže vykonávať ten, ...

a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti podľa ...
b)
vykonal prvú atestáciu,
c)
spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, ak tak ustanovuje ...
d)
najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca alebo ...
(3)

Funkčné vzdelávanie podľa odseku 2 písm. d) platí najdlhšie sedem rokov od jeho ukončenia. Jeho platnosť ...

(4)

Ak vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec nesplní podmienky podľa odseku 2 ...

(5)

Činnosti a povinnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca upravuje osobitný ...

ŠIESTA ČASŤ

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE

§ 35
(1)

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, ...

(2)

Poskytovateľom môže byť

a)
škola alebo školské zariadenie podľa osobitného predpisu,50)
b)
vysoká škola,
c)
organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania, ...
d)
vzdelávacia organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu,
e)
cirkev alebo náboženská spoločnosť,18) alebo iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie. ...
(3)

Absolvovaním kontinuálneho vzdelávania pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec

a)
splní požiadavky na zaradenie do príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej pozície,
b)
aktualizuje alebo inovuje svoje profesijné kompetencie.
(4)

Druhy kontinuálneho vzdelávania sú:

a)
adaptačné vzdelávanie,
b)
aktualizačné vzdelávanie,
c)
inovačné vzdelávanie,
d)
špecializačné vzdelávanie,
e)
funkčné vzdelávanie.
(5)

Kontinuálne vzdelávanie podľa odseku 4 písm. b) až e) sa uskutočňuje prostredníctvom programov kontinuálneho ...

(6)

Poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi po úspešnom ukončení programu ...

(7)

Osvedčenie o ukončení kontinuálneho vzdelávania podľa odseku 4 písm. b) až e) obsahuje tieto náležitosti: ...

a)
evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
druh kontinuálneho vzdelávania, názov programu kontinuálneho vzdelávania, rozsah vzdelávania v hodinách ...
e)
číslo a dátum vydania rozhodnutia o akreditácii,
f)
názov kategórie alebo podkategórie a kariérovej pozície, pre ktorú je vzdelávanie určené,
g)
názov záverečnej práce alebo záverečnej prezentácie,
h)
odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.
(8)

Riaditeľ zodpovedá za kontinuálne vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania51) ...

(9)

Na kontinuálne vzdelávanie podľa odseku 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca alebo ...

§ 36
Adaptačné vzdelávanie
(1)

Cieľom adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca ...

(2)

Adaptačné vzdelávanie sa uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu adaptačného vzdelávania vypracovaného ...

(3)

Poskytovateľom vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. a) je škola alebo školské zariadenie, s ktorým má ...

(4)

Adaptačné vzdelávanie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca sa ukončuje spôsobom alebo ...

(5)

Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec, ktorý ukončil adaptačné vzdelávanie ...

(6)

Na základe protokolu o ukončení adaptačného vzdelávania po uplynutí 15-dňovej lehoty od jeho podpísania ...

(7)

Na rozhodovanie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

(8)

Ak začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec neukončí adaptačné vzdelávanie ...

(9)

Adaptačné vzdelávanie sa poskytuje bezplatne.

§ 37
Špecializačné vzdelávanie
(1)

Cieľom špecializačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je získanie profesijných ...

(2)

Špecializačné vzdelávanie uskutočňujú poskytovatelia podľa § 35 ods. 2.

(3)

Špecializačné vzdelávanie sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce a záverečnou skúškou pred ...

(4)

O ukončení špecializačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom skúšobnej komisie ...

(5)

Ak sa špecializačné vzdelávanie skončilo neúspešne, môže pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ...

(6)

Štatutárny orgán poskytovateľa môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín obhajoby ...

§ 38
Funkčné vzdelávanie
(1)

Cieľom funkčného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je získanie profesijných ...

(2)

Funkčné vzdelávanie poskytuje

a)
organizácia kontinuálneho vzdelávania zriadená ministerstvom,
b)
vzdelávacia organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu,
c)
cirkev alebo náboženská spoločnosť,
d)
iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie,
e)
vysoká škola.
(3)

Funkčné vzdelávanie sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce a záverečnou skúškou pred trojčlennou ...

(4)

O ukončení funkčného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a ostatnými členmi skúšobnej ...

(5)

Pri neúspešnom ukončení funkčného vzdelávania môže pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec vykonať ...

(6)

Štatutárny orgán poskytovateľa môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín obhajoby ...

§ 39
Aktualizačné vzdelávanie
(1)

Cieľom aktualizačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je udržanie si profesijných ...

(2)

Aktualizačné vzdelávanie uskutočňujú poskytovatelia podľa § 35 ods. 2, okrem aktualizačného vzdelávania ...

(3)

Aktualizačné vzdelávanie možno ukončiť záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom aktualizačného ...

(4)

O ukončení aktualizačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol. Ak člen skúšobnej komisie má výhradu k ...

(5)

Štatutárny orgán poskytovateľa môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín ukončenia ...

(6)

Ak sa aktualizačné vzdelávanie organizuje ako príprava na vykonanie atestácie podľa § 50, toto vzdelávanie ...

(7)

Aktualizačné vzdelávanie na udržiavanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností je funkčné ...

§ 40
Inovačné vzdelávanie
(1)

Cieľom inovačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je zdokonaľovanie profesijných ...

(2)

Inovačné vzdelávanie zabezpečujú poskytovatelia podľa § 35 ods. 2 písm. b) až e).

(3)

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou. ...

(4)

O ukončení inovačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a všetkými členmi skúšobnej ...

(5)

Pri neúspešnom ukončení inovačného vzdelávania môže pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec vykonať ...

(6)

Inovačné vzdelávanie na obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností ...

(7)

Štatutárny orgán poskytovateľa môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín ukončenia ...

§ 42
Akreditácia
(1)

Akreditácia je štátne schválenie programu kontinuálneho vzdelávania a programu doplňujúceho pedagogického ...

(2)

Ministerstvo

a)
vykonáva informačnú činnosť v oblasti akreditácie,
b)
vydáva kritériá na vypracovanie a posudzovanie programu kontinuálneho vzdelávania na účely akreditácie, ...
c)
vykonáva kontrolnú činnosť dodržiavania podmienok akreditácie poskytovateľom,
d)
vedie evidenciu žiadostí o akreditáciu,
e)
vydáva rozhodnutie o akreditácii,
f)
utvára podmienky na činnosť akreditačnej rady a vedie evidenciu jej činnosti,
g)
zverejňuje na webovom sídle ministerstva aktuálny zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho ...
(3)

Pri rozhodovaní o akreditácii ministerstvo prihliada aj na odborné stanovisko akreditačnej rady a na ...

(4)

Rozhodnutie o akreditácii obsahuje

a)
číslo rozhodnutia o akreditácii,
b)
názov programu kontinuálneho vzdelávania,
c)
druh kontinuálneho vzdelávania,
d)
názov kategórie, podkategórie, kariérovej pozície alebo vyučovacieho predmetu,
e)
počet kreditov, ktorý sa za absolvovanie programu kontinuálneho vzdelávania prizná,
f)
názov právnickej osoby, ktorej sa akreditácia schvaľuje, a jej identifikačné číslo,
g)
doba platnosti akreditácie.
(5)

Rozhodnutie o akreditácii programu doplňujúceho pedagogického štúdia obsahuje

a)
číslo rozhodnutia o akreditácii,
b)
názov programu doplňujúceho pedagogického štúdia,
c)
názov kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca,
d)
názov vysokej školy, ktorej sa akreditácia schvaľuje, a jej identifikačné číslo,
e)
dobu platnosti akreditácie.
(6)

Ministerstvo vydá rozhodnutie o akreditácii po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom najviac ...

(7)

Počas platnosti akreditácie nemožno meniť podmienky, na základe ktorých bolo rozhodnutie o akreditácii ...

(8)

Ministerstvo začne konanie o zrušení akreditácie, ak

a)
zistí porušenie podmienok akreditácie pri uskutočňovaní programu kontinuálneho vzdelávania alebo programu ...
b)
o to požiada poskytovateľ,
c)
o to požiada odborný garant programu kontinuálneho vzdelávania alebo odborný garant programu doplňujúceho ...
d)
odborný garant programu kontinuálneho vzdelávania alebo odborný garant programu doplňujúceho pedagogického ...
1.
písomne odmietne garantovanie programu a poskytovateľ v lehote do 60 dní od doručenia písomného odmietnutia ...
2.
zomrie a poskytovateľ do 60 dní od doručenia písomného oznámenia o jeho úmrtí nepredloží písomný súhlas ...
(9)

Na konanie o akreditácii sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.52)

§ 43
Žiadosť o akreditáciu
(1)

Žiadosť o akreditáciu programu kontinuálneho vzdelávania alebo žiadosť o akreditáciu programu doplňujúceho ...

(2)

Žiadosť o akreditáciu programu kontinuálneho vzdelávania obsahuje

a)
adresu žiadateľa vrátane mena štatutárneho orgánu,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
úradne osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny,
d)
názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania,
e)
druh kontinuálneho vzdelávania,
f)
návrh cieľov, obsahu a rozsahu vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania,
g)
špecifické ciele programu kontinuálneho vzdelávania,
h)
názov kategórie, podkategórie, kariérovej pozície alebo vyučovacieho predmetu,
i)
navrhovaný počet priznaných kreditov za absolvovanie programu kontinuálneho vzdelávania,
j)
dátum a miesto podania žiadosti,
k)
meno, priezvisko, titul odborného garanta programu kontinuálneho vzdelávania a jeho písomný súhlas s ...
l)
profesijné kompetencie, ktoré absolvent programu kontinuálneho vzdelávania získa (profil absolventa) ...
m)
webové sídlo žiadateľa,
n)
podpis žiadateľa,
o)
doklad o uhradení poplatku v sume 40 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; suma ...
(3)

Žiadosť o akreditáciu programu doplňujúceho pedagogického štúdia obsahuje

a)
adresu vysokej školy a meno rektora,
b)
identifikačné číslo vysokej školy,
c)
názov programu doplňujúceho pedagogického štúdia,
d)
názov kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca,
e)
dátum a miesto podania žiadosti,
f)
meno, priezvisko, titul odborného garanta programu doplňujúceho pedagogického štúdia a jeho písomný ...
g)
webové sídlo vysokej školy,
h)
podpis rektora,
i)
doklad o uhradení poplatku vo výške 40 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; suma ...
(4)

Odborným garantom programu kontinuálneho vzdelávania je fyzická osoba, ktorá na základe a v rozsahu ...

(5)

Odborným garantom programu kontinuálneho vzdelávania môže byť pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou ...

(6)

Odborným garantom programu doplňujúceho pedagogického štúdia je vysokoškolský učiteľ s vysokoškolským ...

(7)

Na základe žiadosti poskytovateľa poplatok podľa odseku 2 písm. o) alebo odseku 3 písm. i) ministerstvo ...

§ 44
Akreditačná rada
(1)

Ministerstvo zriaďuje akreditačnú radu ako svoj poradný orgán na účely akreditovania programov kontinuálneho ...

(2)

Členov akreditačnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). ...

(3)

Činnosť akreditačnej rady materiálne a finančne zabezpečuje organizácia podľa § 35 ods. 2 písm. c).

(4)

Organizácia podľa § 35 ods. 2 písm. c) uhradí členom akreditačnej rady, ktorí nie sú jej zamestnancami, ...

(5)

Ministerstvo vydá štatút akreditačnej rady, ktorý upraví podrobnosti o činnosti akreditačnej rady, vymenúvaní ...

§ 45
Poskytovateľ je povinný
a)

uskutočňovať kontinuálne vzdelávanie podľa akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania,

b)

predkladať ministerstvu na základe výzvy časový plán a miesto uskutočňovania akreditovaného programu ...

c)

oznámiť ministerstvu zmenu adresy a názvu, zmenu webového sídla, zrušenie alebo zánik,

d)

viesť dokumentáciu o uskutočňovaní akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania,

e)

umožniť vstup do priestorov, v ktorých sa kontinuálne vzdelávanie uskutočňuje, osobám povereným ministerstvom ...

f)

poskytovať nevyhnutnú súčinnosť na účely kontroly a hodnotenia uskutočňovaného akreditovaného programu ...

g)

zverejňovať na webovom sídle akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania, anotácie záverečných prác ...

h)

oznámiť ministerstvu skutočnosti uvedené v § 42 ods. 8 písm. d) v lehote do 15 dní, odkedy zmena uvedenej ...

SIEDMA ČASŤ

KREDITOVÝ SYSTÉM

§ 46
(1)

Kreditový systém je súbor pravidiel ustanovených pre priznávanie a platnosť kreditov.

(2)

Kredity sa priraďujú k jednotlivým programom kontinuálneho vzdelávania alebo k činnostiam podľa § 47 ...

(3)

Počet priznaných kreditov zohľadňuje

a)
rozsah a náročnosť absolvovaného programu kontinuálneho vzdelávania,
b)
autorstvo alebo mieru spoluautorstva schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov, odporúčaných ...
(4)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný na účely priznania kreditového príplatku alebo ...

Získavanie kreditov a pravidlá prideľovania kreditov

§ 47
Získavanie kreditov
(1)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa kredity za

a)
absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) pre príslušnú ...
b)
vykonanú rigoróznu skúšku a vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka,
c)
vzdelávanie súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti absolvované prezenčne ...
d)
autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebníc v tlačenej alebo digitálnej podobe ...
(2)

Kredity možno získavať aj pri prerušení výkonu pedagogickej činnosti alebo prerušení výkonu odbornej ...

a)
z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon odborných činností územnej ...
b)
z iného dôvodu prerušenia nepresahujúceho dobu troch rokov.
(3)

Kredity nemožno získať za vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b), za kontinuálne vzdelávanie na ...

§ 47a
Priznávanie a uznávanie kreditov
(1)

Kredity za absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 47 ods. 1 písm. a) priznáva ...

(2)

Kredity za absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom ...

(3)

Kredity za autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebníc v tlačenej alebo digitálnej ...

(4)

Kredity za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka ...

(5)

Riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia priznáva kredity podľa odsekov 3 a 4 zriaďovateľ. ...

(6)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predloží osvedčenie podľa odsekov 1 až 4 riaditeľovi školy ...

(7)

Akreditačná rada, riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zriaďovateľ vydá pedagogickému ...

a)
určenie aktivity, za ktorú sa kredity priznávajú,
b)
počet priznaných kreditov,
c)
dátum priznania kreditov.
(8)

Ak akreditačná rada, riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zriaďovateľ neprizná kredity ...

(9)

Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia uzná pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi ...

(10)

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi z priznaných kreditov podľa odseku 2 a 3 uzná ...

(11)

Ak riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zriaďovateľ neuzná kredity podľa odsekov 9 a ...

(12)

Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zverejní na verejne prístupnom mieste v škole alebo ...

a)
meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
b)
určenie aktivity alebo programu kontinuálneho vzdelávania, za ktoré sa kredity uznávajú,
c)
počet uznaných kreditov.
§ 47b
(1)

Proti nepriznaniu kreditov alebo neuznaniu kreditov riaditeľom školy alebo riaditeľom školského zariadenia ...

a)
príslušné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre stredné zdravotnícke školy,
b)
príslušné Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre stredné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ...
c)
príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve,53) pre školy alebo školské zariadenia, ktoré sa ...
(2)

Proti nepriznaniu kreditov alebo neuznaniu kreditov zriaďovateľom podľa § 47a môže riaditeľ školy alebo ...

a)
príslušné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre riaditeľov stredných zdravotníckych škôl, ...
b)
príslušné Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ...
c)
príslušné ministerstvo pre riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ...
d)
príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve,53) pre riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení, ...
(3)

Na preskúmanie sťažností proti nepriznaniu kreditov poskytovateľom alebo akreditačnou radou je príslušné ...

(4)

Ak tento zákon nestanovuje inak, na konanie o sťažnosti podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje osobitný predpis.60a) ...

§ 48
Pravidlá prideľovania kreditov

Počet kreditov pridelených akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania zohľadňuje jeho rozsah, ...

ÔSMA ČASŤ

ATESTÁCIE

§ 49
Atestácia
(1)

Na účely tohto zákona je atestácia overenie získaných kompetencií vymedzených profesijným štandardom ...

(2)

Pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec a zamestnanec, ktorý má prerušenú pedagogickú činnosť alebo ...

(3)

Atestáciu môže uskutočňovať

a)
organizácia zriadená ministerstvom61) na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania, ...
b)
organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy zriadená podľa osobitného predpisu,62)
c)
vysoká škola, ktorá má akreditované študijné programy vysokoškolského štúdia druhého stupňa v skupine ...
(4)

Učitelia kontinuálneho vzdelávania vykonávajú druhú atestáciu podľa tohto zákona pred atestačnou komisiou ...

(5)

Pedagogický zamestnanec môže vykonať atestáciu len v kategórii a podkategórii, pre ktorú spĺňa kvalifikačný ...

(6)

Atestáciu tvorí atestačná skúška a obhajoba atestačnej práce, ktorú pedagogický zamestnanec a odborný ...

a)
obháji atestačnú prácu z oblasti výkonu činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii a
b)
vykoná atestačnú skúšku, ktorou preukáže profesijné kompetencie potrebné na zaradenie do príslušného ...
(7)

Vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a príslušný stupeň vzdelania ...

(8)

Organizácia podľa odseku 3 môže požadovať od uchádzača za vykonanie atestácie poplatok najviac v sume ...

(9)

Ustanoveniami odsekov 1 až 8 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu63) o špecializačnom štúdiu ...

§ 50
Vykonávanie atestácie
(1)

O vykonanie atestácie sa môže uchádzať pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec a zamestnanec podľa ...

(2)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predkladá žiadosť o vykonanie atestácie, ktorá obsahuje ...

a)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu,
d)
zaradenie do kategórie alebo podkategórie,
e)
stupeň dosiahnutého vzdelania,
f)
získaný počet kreditov podľa odseku 1,
g)
názov atestačnej práce,
h)
dve vyhotovenia atestačnej práce,
i)
formu vykonania atestačnej skúšky,
j)
úradne overený doklad o vykonaní prvej atestácie, ak sa uchádza o vykonanie druhej atestácie,
k)
dátum, miesto a podpis pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
l)
odtlačok pečiatky a podpis riaditeľa, ktorým sa potvrdzuje správnosť uvedených údajov v žiadosti; ak ...
(3)

Organizácia podľa § 49 ods. 3 na základe dvoch posudkov atestačnej práce

a)
určí termín vykonania atestácie alebo
b)
zamietne vykonanie atestácie pre nedostatočnú kvalitu atestačnej práce; zamietnutie vykonania atestácie ...
(4)

O vykonaní atestácie sa vyhotovuje protokol, ktorý podpíše predseda a všetci členovia atestačnej komisie, ...

(5)

Osvedčenie o atestácii obsahuje

a)
evidenčné číslo osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
zaradenie do kategórie a podkategórie,
e)
stupeň dosiahnutého vzdelania,
f)
názov atestačnej práce,
g)
dátum vykonania atestácie,
h)
odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho orgánu organizácie podľa § 49 ods. 3.
(6)

Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neobhájil atestačnú prácu, riaditeľ organizácie ...

(7)

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý neúspešne vykonal atestačnú skúšku, môže požiadať ...

(8)

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý nevykonal opravnú atestačnú skúšku úspešne, ...

(9)

Posudok na atestačnú prácu môže vypracovať ten, kto spĺňa predpoklady byť členom príslušnej atestačnej ...

§ 51
Atestačná komisia
(1)

Atestačné komisie sa zriaďujú pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a kategórie ...

(2)

Atestačná komisia je päťčlenná vrátane jej predsedu. Predseda atestačnej komisie nie je zamestnancom ...

(3)

Za zabezpečenie podmienok na vykonanie atestácií zodpovedá štatutárny zástupca organizácie podľa § 49 ...

(4)

Členom a predsedom atestačnej komisie pre prvú atestáciu môže byť učiteľ vysokej školy najmenej s vysokoškolským ...

(5)

Členom a predsedom atestačnej komisie pre druhú atestáciu môže byť učiteľ vysokej školy s vysokoškolským ...

(6)

Členom atestačnej komisie podľa odsekov 4 a 5 je vždy najmenej jeden učiteľ vysokej školy a najmenej ...

DEVIATA ČASŤ

HODNOTENIE PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA

§ 52
(1)

Výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, mieru osvojenia ...

a)
uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúci odborný zamestnanec ...
b)
priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne najneskôr do konca školského roka.
(2)

O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam.

(3)

Hodnotenie podľa odseku 1 je podkladom na

a)
rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania,
b)
vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania,
c)
odmeňovanie.65)
(4)

Zamestnávateľ rozpracuje zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v pracovnom ...

DESIATA ČASŤ

STAROSTLIVOSŤ O PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA, JEHO OCHRANA A MORÁLNE OCEŇOVANIE

§ 53
Zamestnávateľ uhradí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi školy alebo školského zariadenia, ...
a)

jedenkrát ročne preukázanú hodnotu vakcíny proti chrípke, najviac vo výške 5 % sumy životného minima ...

b)

75 % preukázanej hodnoty vakcíny proti hepatitíde typu A a B, najviac v sume životného minima pre jednu ...

§ 54
(1)

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu ...

a)
päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní podľa tohto zákona,
b)
ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie,
c)
ďalších päť pracovných dní na účasť na funkčnom vzdelávaní alebo na funkčnom inovačnom vzdelávaní, ak ...
(2)

Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca len v období školského vyučovania, vzniká mu za každý ...

(3)

Pracovné voľno podľa odseku 1 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec za podmienok určených ...

§ 55

Riaditeľ zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické ...

§ 56
Morálne oceňovanie
(1)

Minister môže udeliť pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi morálne ocenenie, ktoré môže ...

a)
celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, na úseku vedy, starostlivosti ...
b)
dlhoročný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania, humánneho ...
c)
mimoriadne výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov.
(2)

Návrh na morálne ocenenie podľa odseku 1 predkladajú

a)
riaditeľ alebo zriaďovateľ,
b)
iná právnická osoba alebo fyzická osoba,
c)
ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, obce, vyššie územné celky a profesijné ...
(3)

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi môže udeliť morálne ocenenie, ktoré môže byť spojené ...

JEDENÁSTA ČASŤ

FINANCOVANIE ATESTÁCIÍ A FINANCOVANIE KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA

§ 57
(1)

Financovanie atestácií a financovanie kontinuálneho vzdelávania sa zabezpečuje

a)
z prostriedkov štátneho rozpočtu,
b)
z prostriedkov rozpočtov samosprávnych krajov a obcí v rozsahu svojich pôsobností,
c)
z prostriedkov rozpočtov zriaďovateľov,
d)
z prostriedkov zamestnávateľov,
e)
z úhrad účastníkov kontinuálneho vzdelávania,
f)
z príspevkov a darov alebo
g)
z iných zdrojov.
(2)

Náklady spojené s atestáciami a s kontinuálnym vzdelávaním pedagogických zamestnancov alebo odborných ...

(3)

Škola alebo školské zariadenie plánuje finančné prostriedky na kontinuálne vzdelávanie svojich zamestnancov ...

DVANÁSTA ČASŤ

CENTRÁLNY REGISTER PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV, ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV A ĎALŠÍCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL A <span class="shorten">...</span>

§ 58
(1)

Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a ...

(2)

Centrálny register je informačným systémom verejnej správy,68) ktorého správcom je ministerstvo.

(3)

V centrálnom registri sa vedú tieto údaje:

a)
titul, meno a priezvisko,
b)
rodné priezvisko,
c)
dátum narodenia a miesto narodenia,
d)
rodné číslo,
e)
pohlavie,
f)
adresa pobytu a druh pobytu,
g)
štátna príslušnosť,
h)
národnosť,
i)
údaje o dosiahnutom vzdelaní,
j)
údaje o kvalifikačných predpokladoch a jazykovej kompetencii,
k)
zamestnávateľ,
l)
údaje o pracovnoprávnom vzťahu,
m)
dĺžka započítanej praxe, z toho pedagogická prax pedagogických zamestnancov, odborná prax odborných ...
n)
kategória,
o)
podkategória,
p)
kariérový stupeň,
q)
údaje o odmeňovaní,
r)
druh poberaného dôchodku,
s)
základný úväzok,
t)
kariérová pozícia,
u)
absolvované kontinuálne vzdelávanie,
v)
údaje o získaných kreditoch,
z)
zdravotná poisťovňa.
(4)

Ministerstvo zabezpečí všetky technické rozhrania v rozsahu potrebnom na plnenie povinností škôl a školských ...

(5)

Centrálny register je zdrojom platných údajov o pedagogických zamestnancoch, odborných zamestnancoch ...

(6)

Centrálny register je neverejný okrem údajov podľa odseku 3 písm. a), j) a l).

(7)

Ministerstvo poskytuje údaje z centrálneho registra len osobám podľa odseku 6 v rozsahu potrebnom na ...

a)
zabezpečovania a plánovania kontinuálneho vzdelávania podľa tohto zákona,
b)
financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,69)
c)
zabezpečovania a kontroly financovania výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach,
d)
štatistických zisťovaní vrátane medzinárodných porovnaní a na rozpočtové účely alebo
e)
plnenia iných úloh ustanovených osobitnými predpismi.69a)
(8)

Ministerstvo sprístupní údaje v centrálnom registri pre

a)
školy a školské zariadenia, ktoré sa týkajú pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších ...
b)
zriaďovateľov, ktoré sa týkajú nimi zriadených škôl a školských zariadení alebo pedagogických zamestnancov, ...
c)
orgány štátnej správy v školstve v rozsahu ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov,
d)
iné subjekty, než podľa písmen a) až c) na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov,69b) a ...
(9)

Školy, školské zariadenia a zriaďovateľ sú oprávnené spracúvať údaje podľa odseku 3 vo svojich informačných ...

(10)

Na spracúvanie osobných údajov v centrálnom registri a údajov podľa odseku 9 sa vzťahuje osobitný predpis.70) ...

(11)

Osobné údaje podľa odseku 3 možno v centrálnom registri spracúvať najdlhšie do jedného roka od smrti ...

§ 59
(1)

Školy, školské zariadenia a zriaďovatelia ako zamestnávatelia zaznamenávajú do centrálneho registra ...

(2)

Povinnosť podľa odseku 1 plnia školy a školské zariadenia elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí ...

(3)

Ak technické podmienky školy alebo školského zariadenia neumožňujú splnenie povinnosti podľa odseku ...

(4)

Ministerstvo zabezpečuje porovnanie údajov zaznamenaných do centrálneho registra podľa odseku 1 s údajmi ...

(5)

Zriaďovateľ alebo orgán miestnej štátnej správy v školstve je povinný na základe požiadania ministerstvom ...

TRINÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 60
Spoločné ustanovenia
(1)

Organizáciu, obsah, rozsah, druhy, formy a ukončovanie kontinuálneho vzdelávania, atestácie, získavanie, ...

(2)

Pedagogický zamestnanec je povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ...

(3)

Pedagogický zamestnanec je povinný začať vzdelávanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti ...

(4)

Do doby ukončenia vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) ...

(5)

Do doby ukončenia vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) ...

(6)

Nezískanie kvalifikačného predpokladu alebo stupňa vzdelania v lehotách podľa odsekov 2 a 3 sa považuje ...

(7)

Pôsobnosť podľa tohto zákona k pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení v odvetvovej pôsobnosti ...

(8)

Osvedčenie podľa § 35 ods. 6 a 7 a § 50 ods. 5 je verejnou listinou a vydáva sa na tlačive, ktorého ...

(9)

Protokol o vykonaní kontinuálneho vzdelávania je súčasťou registratúry poskytovateľa. Protokol o atestačnej ...

(10)

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí cudzincov podľa ...

(11)

Štátny dohľad nad kontinuálnym vzdelávaním a atestáciami vykonáva ministerstvo v spolupráci s ostatnými ...

(12)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tak ustanovuje tento ...

§ 61
Prechodné ustanovenia
(1)

Splnenie odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti pedagogického zamestnanca podľa doterajších ...

(2)

Pedagogickému zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ podľa doterajších predpisov zachoval výnimku z plnenia ...

(3)

Pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. a) podľa doterajších ...

(4)

Pedagogický zamestnanec, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa § 8 ods. 1 písm. b) podľa doterajších ...

(5)

Pedagogický asistent, ktorý nesplnil kvalifikačný predpoklad podľa doterajších predpisov, doplní si ...

(6)

Nezískanie pedagogickej spôsobilosti alebo špeciálno-pedagogickej spôsobilosti v lehotách uvedených ...

(7)

Pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú skúšku ...

(8)

Pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej desať rokov pedagogickej praxe a vykonal I. kvalifikačnú ...

(9)

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý uzatvoril pracovný pomer na výkon pedagogickej ...

(10)

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý uzatvoril pracovný pomer na výkon pedagogickej ...

(11)

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa podľa doterajších predpisov uznávalo ako náhrada ...

(12)

Požiadavka vykonania prvej atestácie sa do 31. decembra 2016 neuplatňuje, ak ide o vedúceho pedagogického ...

(13)

Projekty ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov schválené podľa doterajších predpisov strácajú ...

(14)

Projekty ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré sa začali po ...

(15)

Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec, ktorý ukončil prípravu vedúcich pedagogických ...

(16)

Za bezúhonného pedagogického zamestnanca a za bezúhonného odborného zamestnanca sa na účely tohto zákona ...

§ 61a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)

Činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca môže do 31. ...

(2)

Odborný zamestnanec, ktorý ku dňu 31. októbra 2009 získal minimálne päť rokov odbornej praxe a vykonal ...

(3)

Odborný zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov odbornej praxe a vykonal ...

(4)

Pedagogický zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov pedagogickej činnosti ...

(5)

Pedagogický zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov pedagogickej činnosti ...

(6)

Odborný zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov odbornej praxe a vykonal ...

(7)

Pedagogický zamestnanec, ktorý do 31. decembra 2011 získal minimálne päť rokov pedagogickej činnosti ...

(8)

Programy kontinuálneho vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov, ktorými sú programy na ...

(9)

Špecializačné inovačné vzdelávanie podľa doterajších predpisov na obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných ...

(10)

Od 1. januára 2012 za absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a alebo za vykonanie rigoróznej skúšky ...

(11)

Ministerstvo je oprávnené v centrálnom registri spracúvať aj údaje vedené v registri zamestnancov podľa ...

(12)

O žiadostiach o akreditáciu predložených ministerstvu do 31. decembra 2011 rozhodne ministerstvo podľa ...

§ 61b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013
(1)

Doplňujúce pedagogické štúdium na doplnenie kvalifikačného predpokladu pedagogického zamestnanca podľa ...

(2)

Štúdium pedagogického zamestnanca na doplnenie kvalifikačného predpokladu v oblasti pedagogickej spôsobilosti, ...

(3)

Doplňujúce pedagogické štúdium ukončené podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 zostáva zachované. ...

§ 61c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2015

Pracovný pomer na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom dohodnutý pred 1. marcom 2015 sa posudzuje ...

§ 61d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2015

Atestácia vykonaná do 31. augusta 2015 sa uznáva podľa § 49 ods. 7 v znení účinnom od 1. septembra 2015. ...

Záverečné ustanovenia

§ 62

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 63

Zrušujú sa:

1.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti ...

2.

vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti ...

3.

vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických ...

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona ...

V § 37 písm. b) sa slová „učiteľovi alebo vychovávateľovi“ nahrádzajú slovami „pedagogickému zamestnancovi ...

Čl. III

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. i) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou.

2.

V § 1 ods. 1 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) a k), ktoré znejú:

„j) školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie4a) v zriaďovateľskej ...

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno l).

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a až 4c znejú:

„4a) § 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...

3.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Tento zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov základnej umeleckej ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Napríklad vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky ...

5.

V § 4 ods. 1 písmeno i) znie:

„i)
príplatok za výkon špecializovanej činnosti,“.

6.

V § 4 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j)
kreditový príplatok,“.

Doterajšie písmená j) až r) sa označujú ako písmená k) až s).

7.

V § 4 ods. 4 sa slová „až i)“ nahrádzajú slovami „až j)“, za slovami „§ 30 ods. 3“ sa spojka „a“ nahrádza ...

8.

V § 5 odsek 11 znie:

„(11) Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:

„11aa)
§ 27 ods. 2 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z.“.

9.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Pracovné triedy a zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do pracovných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11ab a 11ac znejú:

„11ab) § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. 11ac) Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon ...

10.

V § 6 ods. 1 sa slová „pedagogického zamestnanca11a)“ nahrádzajú slovami „pedagogického zamestnanca ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 3 a 4 zákona č. 317/2009 Z. z.“.

11.

V § 6 ods. 7 sa za slová „pedagogického zamestnanca“ vkladajú slová „a odborného zamestnanca“.

12.

V § 7 ods. 1 sa za slová „pedagogického zamestnanca“ vkladá čiarka a slová „odborného zamestnanca“, ...

13.

V § 7 ods. 2 sa za slovami „písm. g)“ spojka „a“ nahrádza čiarkou, za slová „vedúceho pedagogického ...

14.

V § 7 ods. 4 sa za slová „pedagogického zamestnanca“ vkladajú slová „a odborného zamestnanca“.

15.

V § 7 ods. 6 písm. b) sa vypúšťa prvý a druhý bod. Doterajší tretí a štvrtý bod sa označujú ako prvý ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

16.

V § 7 odseky 9 až 11 znejú:

„(9) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí tarifný plat, ktorý je súčtom platovej ...

17.

V § 8 ods. 2 prvá veta znie:

„Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu ...

18.

V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a pedagogickému zamestnancovi aj za podmienok podľa odseku 2“.

19.

V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a sa vypúšťa.

20.

V § 10 odsek 3 znie:

„(3) Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa ...

21.

Za § 13 sa vkladajú § 13a a 13b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Príplatok za výkon špecializovanej činnosti § 13a (1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ...

22.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Kreditový príplatok (1) Zamestnancovi, okrem pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30a až 30e znejú:

„30a) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

23.

V § 22 ods. 1 a 6 sa slová „písm. k) až r)“ nahrádzajú slovami „písm. l) až s)“.

24.

V § 27 ods. 3 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1 druhej vety a odseku 2“.

25.

V § 27 ods. 4 posledná veta znie: „Suma zistená podľa § 15 až 19a a § 21 v závislosti od počtu odpracovaných ...

26.

§ 27 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Ak je pedagogický zamestnanec preradený do inej pracovnej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci ...

27.

Za § 32a sa vkladá § 32b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32b Prechodné ustanovenia účinné k 1. novembru 2009 (1) Ak funkčný plat pedagogického zamestnanca ...

28.

Príloha č. 7 znie:

„Príloha č. 7 k zákonu č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 317/2009 Z. z. PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ...

Čl. IV

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 93 odsek 6 znie:

„(6) Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca74) v zariadení sa vzťahuje osobitný predpis.74a)“. Poznámky ...

Čl. V

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

V § 84 odsek 14 znie:

„(14) Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca30) v zariadení sociálnych služieb sa vzťahuje ...

„30) § 12 a 19 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009 okrem čl. I § 54 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 317/2009 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 77/486/EHS z 25. júla 1977 o vzdelávaní detí migrujúcich pracovníkov (Mimoriadne vydanie ...

  2.

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  3.

  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu ...

Poznámky

 • 1)  § 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení ...
 • 2)  § 109 až 111 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  § 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. ...
 • 3a)  § 9 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 4)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...
 • 5)  § 75 zákona č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 7 Zákonníka práce.
 • 8)  § 97 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 9)  § 139 ods. 1 písm. h) Trestného zákona.
 • 10)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších ...
 • 11)  § 144 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 184/2009 Z. z.
 • 12)  § 11 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 13)  § 7 a 8 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 184/2009 Z. z.
 • 14)  § 144 ods.1 písm. m) a ods. 6 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 14a)  § 10 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 9 Zákonníka práce.
 • 16)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 17)  § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 18)  Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností ...
 • 19)  Napríklad § 50 a 51 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 245/2008 Z. ...
 • 20)  Napríklad § 52 a 53 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 zákona č. 245/2008 Z. ...
 • 21)  § 2 písm. k) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 22)  § 95 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 23)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
 • 24)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
 • 24a)  § 7 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 27)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 28)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 29)  § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29a)  § 48 Zákonníka práce.
 • 29b)  § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce.
 • 30)  § 16 a 17 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 31)  § 49 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 32)  § 53 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 33)  § 8 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 34)  § 104 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 35)  § 95 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 36)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore ...
 • 37)  Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 2 písm. v) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 39)  § 83 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  § 27 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 41)  Zákonník práce.
 • 42)  § 4 a 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ...
 • 42a)  § 29 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 42b)  § 3 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej ...
 • 43)  § 166 až 169 Zákonníka práce.
 • 44)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 45)  § 37 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 27 a § 112 ods. 1 písm. a) a b) zákona ...
 • 45a)  § 9 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 46)  § 134 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 47)  § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  § 3 ods. 8 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  Napríklad § 82 Zákonníka práce,§ 8 a 9 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 zákona ...
 • 50)  Napríklad § 19 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. v znení ...
 • 51)  Napríklad § 153 Zákonníka práce,§ 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 52)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 53)  § 10 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 54)  § 63 ods. 1 písm. d) prvý bod Zákonníka práce.
 • 56)  § 4 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 57)  § 226 Zákonníka práce.
 • 58)  § 14 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59)  § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 37/2009 Z. z.
 • 60)  § 7 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 60a)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
 • 61)  § 14 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 62)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej ...
 • 63)  § 39 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 64)  § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 65)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 68)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 69)  Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení ...
 • 69a)  Napríklad zákon č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších ...
 • 69b)  Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných ...
 • 70)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 71)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 72)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 73)  § 146 zákona č. 245/2008 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore