Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70792
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 316/2016 účinný od 01.01.2017


Platnosť od: 29.11.2016
Účinnosť od: 01.01.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Trestné právo procesné, Železničná doprava, Trestné právo hmotné, Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 316/2016 s účinnosťou od 01.01.2017

Legislatívny proces k zákonu 316/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje postup orgánov Slovenskej republiky pri

a)
odovzdaní majetkového rozhodnutia vydaného súdom v trestnom konaní na jeho uznanie a výkon v inom ...
b)
uznávaní a výkone cudzieho majetkového rozhodnutia vydaného súdom členského štátu v trestnom ...
(2)

Tento zákon sa použije len vo vzťahu k tomu členskému štátu, ktorý prevzal do svojho právneho ...

§ 2
Základné ustanovenia

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
majetkovým rozhodnutím právoplatné rozhodnutie súdu štátu pôvodu vydané v trestnom konaní, ...
b)
štátom pôvodu členský štát, ktorého súd vydal majetkové rozhodnutie a odovzdal ho na uznanie ...
c)
vykonávajúcim štátom členský štát, v ktorom sa koná o uznaní a výkone majetkového rozhodnutia ...
d)
justičným orgánom štátu pôvodu justičný orgán členského štátu, ktorý má právomoc vydať ...
e)
vykonávajúcim justičným orgánom justičný orgán členského štátu, ktorý má právomoc rozhodnúť ...
f)
povinnou osobou fyzická osoba alebo právnická osoba podľa písmena a),
g)
obvyklým pobytom trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.
§ 3
Rozsah pôsobnosti
(1)

Majetkové rozhodnutie možno v Slovenskej republike uznať a vykonať, ak

a)
povinná osoba má v Slovenskej republike obvyklý pobyt alebo sídlo alebo majetok alebo vec, ktorej ...
b)
skutok, pre ktorý bolo rozhodnutie vydané, je trestným činom aj podľa právneho poriadku Slovenskej ...
c)
ide o prepadnutie majetku a podľa právneho poriadku Slovenskej republiky ide o skutok, za ktorý možno ...
(2)

Ak sa žiada o uznanie a vykonanie majetkového rozhodnutia pre trestný čin, za ktorý možno v štáte ...

(3)

Kategóriami trestných činov podľa odseku 2 sa rozumejú

a)
účasť na zločinnom spolčení,
b)
terorizmus,
c)
obchodovanie s ľuďmi,
d)
sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia,
e)
nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,
f)
nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,
g)
korupcia,
h)
podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskej únie podľa Dohovoru o ochrane ...
i)
legalizácia príjmov z trestnej činnosti,
j)
falšovanie a pozmeňovanie meny,
k)
počítačová kriminalita,
l)
trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi ...
m)
uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,
n)
vražda, závažné ublíženie na zdraví,
o)
nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,
p)
únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
q)
rasizmus a xenofóbia,
r)
organizovaná alebo ozbrojená lúpež,
s)
nedovolené obchodovanie s kultúrnymi predmetmi vrátane starožitností a umeleckých diel,
t)
podvodné konanie,
u)
vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie,
v)
falšovanie a pirátstvo výrobkov,
w)
falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,
x)
falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov,
y)
nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,
z)
nedovolené obchodovanie s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi,
aa)
obchodovanie s odcudzenými motorovými vozidlami,
ab)
znásilnenie,
ac)
podpaľačstvo,
ad)
trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,
ae)
nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,
af)
sabotáž.
(4)

Pre priradenie trestného činu k niektorej z kategórií trestných činov uvedených v odseku 3 sa ...

(5)

Súd pri overovaní skutočností podľa odsekov 1 až 4 vychádza z údajov uvedených v osvedčení, ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO ORGÁNOV ŠTÁTU PÔVODU

§ 4
Odovzdanie výkonu rozhodnutia
(1)

Podľa tejto časti sa postupuje pri odovzdaní majetkového rozhodnutia na jeho uznanie a výkon do ...

a)
prepadnutia majetku,1)
b)
prepadnutia veci,2)
c)
zhabania veci, ktorá bola získaná trestným činom alebo ako odmena za trestný čin, alebo nadobudnutá ...
(2)

Na zabezpečenie riadneho výkonu majetkového rozhodnutia, môže súd, ktorý rozhodoval vo veci v ...

(3)

Súd môže odovzdať majetkové rozhodnutie na jeho uznanie a výkon do viacerých členských štátov, ...

a)
prepadnutie majetku alebo veci alebo zhabanie veci, ktoré sa nachádzajú vo viacerých členských ...
b)
prepadnutie majetku alebo veci alebo zhabanie veci, o ktorých sa vedie súdne konanie vo viacerých ...
c)
prepadnutie majetku alebo veci alebo zhabanie veci, o ktorých možno dôvodne predpokladať, že sa ...
d)
prepadnutie alebo zhabanie peňažných prostriedkov, pričom peňažné prostriedky neboli v príslušnej ...
(4)

Majetkové rozhodnutie na jeho uznanie a výkon v inom členskom štáte súd zasiela prostredníctvom ...

(5)

Odovzdanie majetkového rozhodnutia na jeho uznanie a výkon do iného členského štátu nebráni ...

§ 5
Poskytovanie informácií vykonávajúcemu štátu
(1)

Na žiadosť vykonávajúceho justičného orgánu poskytne súd dodatočné informácie potrebné na ...

(2)

Súd bezodkladne informuje vykonávajúci justičný orgán, ak

a)
na základe zistených informácií možno dôvodne predpokladať, že také rozhodnutie už bolo alebo ...
b)
nedošlo k výkonu majetkového rozhodnutia v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, alebo ...
c)
povinnej osobe bola v Slovenskej republike udelená milosť alebo amnestia alebo o inom rozhodnutí, ...
§ 6
Dispozičné právo s prepadnutým a zhabaným majetkom alebo vecou vo vykonávajúcom štáte
(1)

Majetok alebo vec, ktorá prepadla, alebo vec, ktorá bola zhabaná vo vykonávajúcom štáte na základe ...

(2)

Na uzavretie dohody s vykonávajúcim štátom podľa odseku 1 je za Slovenskú republiku príslušné ...

TRETIA ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO VYKONÁVAJÚCICH JUSTIČNÝCH ORGÁNOV

§ 7
Príslušnosť
(1)

Na prijímanie osvedčenia a majetkového rozhodnutia na účely jeho uznania a výkonu v Slovenskej ...

(2)

Na konanie o uznaní a výkone majetkového rozhodnutia je príslušný okresný súd, v ktorého obvode ...

(3)

O postúpení veci vecne a miestne príslušnému súdu, súd, ktorý vec postupuje, upovedomí ministerstvo ...

(4)

Ak boli ministerstvu zaslané dve alebo viacero cudzích majetkových rozhodnutí, ktoré sa týkajú ...

(5)

Súd príslušný podľa odsekov 2 až 4 rozhoduje o všetkých ďalších otázkach vykonávacieho ...

(6)

Ak je osvedčenie a majetkové rozhodnutie doručené justičným orgánom štátu pôvodu priamo príslušnému ...

§ 8
Postup ministerstva
(1)

Ministerstvo predloží bezodkladne osvedčenie spolu s majetkovým rozhodnutím príslušnému súdu ...

(2)

Ak osvedčenie vydal orgán, ktorý nie je príslušný na jeho vydanie alebo ak nie je založená právomoc ...

(3)

Ak k osvedčeniu nie je pripojené majetkové rozhodnutie alebo ak osvedčenie nie je preložené do ...

§ 9
Rozhodnutie o uznaní a výkone
(1)

Ak súd nepovažuje osvedčenie a majetkové rozhodnutie za dostatočný podklad na rozhodnutie o jeho ...

(2)

Ak nie sú splnené podmienky na uznanie a výkon majetkového rozhodnutia v Slovenskej republike podľa ...

(3)

O uznaní majetkového rozhodnutia rozhodne súd po písomnom vyjadrení prokurátora na neverejnom ...

(4)

Proti rozsudku podľa odseku 3 je prípustné odvolanie, ktoré môže podať povinná osoba, prokurátor ...

§ 10
Dôvody odmietnutia
(1)

Súd rozhodnutím odmietne uznať majetkové rozhodnutie, ak

a)
voči tej istej osobe pre ten istý skutok už bolo právoplatne rozhodnuté slovenským súdom, alebo ...
b)
skutok, pre ktorý bolo vydané rozhodnutie, nie je trestným činom podľa právneho poriadku Slovenskej ...
c)
majetok alebo vec, ktorých sa rozhodnutie týka, nepodlieha prepadnutiu alebo zhabaniu podľa iných ...
d)
povinná osoba je osobou vyňatou z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu,4)
e)
výkonu takého rozhodnutia bránia práva tretích osôb,
f)
výkon majetkového rozhodnutia je premlčaný podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a na stíhanie ...
g)
majetok alebo vec, ktorého sa majetkové rozhodnutie týka, už prepadol alebo bol zhabaný, stratil ...
h)
trest alebo ochranné opatrenie týkajúce sa prepadnutia majetku alebo veci alebo zhabania veci, ktorej ...
i)
z osvedčenia vyplýva, že dotknutá osoba sa osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu ...
1.
bola včas predvolaná, a tým informovaná o termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu majetkového ...
2.
vedomá si plánovaného konania splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol vymenovaný dotknutou ...
3.
po tom, ako sa jej doručilo rozhodnutie a bola výslovne poučená o práve na opravný prostriedok, ...
j)
nie sú splnené podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. c).
(2)

Súd môže rozhodnutím odmietnuť uznať majetkové rozhodnutie, ak majetkové rozhodnutie sa týka ...

(3)

Ak je daný dôvod na odmietnutie uznania a výkonu rozhodnutia podľa odseku 1 písm. a), e), g) a ...

§ 11
Uznanie a výkon uznaného majetkového rozhodnutia
(1)

Ak nejde o prípad uvedený v § 9 ods. 1 alebo ods. 2 alebo ak nie je daný dôvod na odmietnutie uznania ...

(2)

Na výkon uznaného majetkového rozhodnutia sa použijú ustanovenia Trestného poriadku o výkone ...

(3)

Ak justičný orgán štátu pôvodu informuje súd o amnestii, milosti alebo inom rozhodnutí či opatrení, ...

§ 12
Poskytovanie informácii štátu pôvodu

Súd bezodkladne informuje justičný orgán štátu pôvodu o

a)
odmietnutí uznania majetkového rozhodnutia podľa § 10,
b)
ukončení výkonu uznaného majetkového rozhodnutia,
c)
čiastočnom výkone uznaného majetkového rozhodnutia a o jeho rozsahu,
d)
nevykonaní uznaného majetkového rozhodnutia, alebo
e)
akejkoľvek prekážke, ktorá bráni riadnemu výkonu uznaného majetkového rozhodnutia.
§ 13
Súbeh žiadostí o uznanie a výkon majetkového rozhodnutia

Ak súd vedie súbežne konanie o uznanie a výkon dvoch alebo viacerých cudzích majetkových rozhodnutí ...

§ 14
Odklad výkonu uznaného majetkového rozhodnutia
(1)

Súd môže odložiť výkon uznaného majetkového rozhodnutia, ak

a)
získané informácie nasvedčujú tomu, že vzhľadom na súbežný výkon majetkového rozhodnutia ...
b)
by výkonom rozhodnutia mohlo dôjsť k narušeniu alebo zmareniu účelu trestného konania vedeného ...
c)
v Slovenskej republike sa už vedie iné konanie, o ktorom možno predpokladať, že bude viesť k prepadnutiu, ...
(2)

Súd môže odložiť výkon uznaného majetkového rozhodnutia len na nevyhnutný čas; súd bezodkladne ...

(3)

Ak je obava, že výkon uznaného majetkového rozhodnutia bude zmarený alebo sťažený, môže súd ...

(4)

Ak pominú dôvody odkladu podľa odseku 1, súd pristúpi k výkonu uznaného majetkového rozhodnutia ...

§ 15
Dispozičné právo s prepadnutým a zhabaným majetkom
(1)

Ak na základe výkonu uznaného majetkového rozhodnutia došlo k prepadnutiu alebo zhabaniu peňažných ...

(2)

Ak na základe výkonu uznaného majetkového rozhodnutia došlo k prepadnutiu alebo zhabaniu peňažných ...

(3)

Ak na základe výkonu uznaného majetkového rozhodnutia došlo k prepadnutiu alebo zhabaniu inej veci ...

(4)

Ak majetok alebo vec nemožno vzhľadom k jeho povahe predať, pripadne Slovenskej republike. S majetkom, ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú, ak sa Slovenská republika so štátom pôvodu nedohodnú ...

(6)

Správu majetku, ktorý sa stal vlastníctvom štátu, vykonáva správca majetku štátu podľa osobitného ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16
Spôsob styku a zasielanie písomností
(1)

Ak § 4 ods. 4 alebo § 7 ods. 1 neustanovuje inak, súd v konaní podľa tohto zákona komunikuje s ...

(2)

Osvedčenie, majetkové rozhodnutie a ostatné písomnosti možno zasielať do členského štátu alebo ...

§ 17
Preklady
(1)

Osvedčenie sa zasiela vykonávajúcemu justičnému orgánu v úradnom jazyku vykonávajúceho štátu ...

(2)

Osvedčenie adresované slovenským orgánom musí byť vyhotovené v štátnom jazyku.8)

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatnia vo vzťahu k členskému štátu, v ktorom je použitie jazykov ...

(4)

Preklad majetkového rozhodnutia a ostatných písomností sa nevyžaduje.

§ 18
Prepočet meny

Ak je to v konaní podľa tohto zákona potrebné, súd vykoná prepočet peňažnej čiastky získanej ...

§ 19
Náklady

Náklady, ktoré vznikli slovenskému orgánu v konaní podľa tohto zákona, znáša Slovenská republika ...

§ 20
Regresné náhrady
(1)

Ministerstvo uhradí na žiadosť vykonávajúceho štátu, ktorý uznal a vykonal rozhodnutie súdu ...

(2)

Ministerstvo je oprávnené žiadať od štátu pôvodu úhradu peňažnej čiastky, ktorú vyplatilo ...

§ 21
Poskytovanie súčinnosti pri zisťovaní potrebných informácií
(1)

Ministerstvo na žiadosť súdu poskytne súčinnosť pri zisťovaní potrebných informácií v konaní ...

(2)

Na zistenie príslušného justičného orgánu vykonávajúceho štátu možno požiadať o súčinnosť ...

(3)

Na účely podávania správ orgánom Európskej únie a zjednodušenia spolupráce s inými členskými ...

§ 22

Ak štát pôvodu požiadal o výkon majetkového rozhodnutia pred účinnosťou tohto zákona, postupuje ...

§ 23

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa použije Trestný poriadok.

§ 24

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

Čl. II

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 58 ods. 2 sa za slová „§ 192 ods. 3 alebo 4,“ vkladajú slová „trestného činu nepovolenej ...

2.

§ 88 znie:

„§ 88 Uplynutím premlčacej doby nezaniká trestnosť trestných činov uvedených v dvanástej ...

3.

§ 91 znie:

„§ 91 Výkon trestu uloženého pre trestné činy uvedené v dvanástej hlave osobitnej časti tohto ...

4.

V § 120 odsek 2 znie:

„(2) Výkon trestu uloženého za trestné činy uvedené v dvanástej hlave osobitnej časti tohto ...

5.

V § 130 ods. 7 sa v písm. a) a b) za slovo „smerujú“ vkladajú slová „alebo v minulosti smerovali“. ...

6.

V § 130 ods. 7 písm. c) sa na konci pripája slovo „alebo“.

7.

V § 130 ods. 7 písmeno d) znie:

„d) ospravedlňujúce, schvaľujúce, popierajúce alebo hrubo zľahčujúce genocídium, zločiny ...

8.

V § 130 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).

9.

V § 130 odsek 8 znie:

„(8) Za extrémistický materiál sa nepovažuje materiál podľa odseku 7, ak sa preukázateľne ...

10.

V § 139 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa slovo „alebo“.

11.

V § 139 ods. 1 písm. i) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

12.

V § 139 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotníckeho povolania smerujúceho k záchrane života ...

13.

V § 140 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

14.

V § 140 písmeno e) znie:

„e) z nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť ...

15.

§ 140a vrátane nadpisu znie:

„§ 140a Trestné činy extrémizmu Trestné činy extrémizmu sú trestný čin založenia, podpory ...

16.

V § 140b sa slová „podľa § 140 písm. e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 140 písm. d)“. ...

17.

V § 208 odsek 2 znie:

„(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto spácha obdobný čin ako je čin uvedený v odseku ...

18.

V § 212 ods. 4 písm. d) sa vypúšťa slovo „alebo“.

19.

V § 212 ods. 4 písm. e) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

20.

V § 212 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
na chránenej osobe.“.

21.

V § 213 odsek 3 znie:

„(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

22.

V § 221 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.

23.

V § 221 ods. 3 písm. c) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

24.

V § 221 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
na chránenej osobe.“.

25.

V § 265 ods. 1 sa za slová „alebo tovaru,“ vkladajú slová „alebo kto neoprávnene použije ...

26.

Za § 265 sa vkladá § 265a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 265a Manipulácia s trhom (1) Kto neoprávnene a) uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce ...

27.

V § 269 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
na chránenej osobe,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

28.

§ 269a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

29.

§ 421 vrátane nadpisu znie:

„§ 421 Založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd (1) Kto ...

30.

§ 422 vrátane nadpisu znie:

„§ 422 Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd (1) Kto verejne ...

31.

V § 422a ods. 2 písm. a) sa na konci pripája slovo „alebo“.

32.

V § 422a ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

33.

Nadpis § 422d znie:

„Popieranie a schvaľovanie holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti“. ...

34.

Doterajší text § 422d sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto verejne popiera, schvaľuje, spochybňuje, hrubo zľahčuje ...

35.

V § 423 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) skupinu osôb alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, ...

36.

V § 423 odsek 2 znie:

„(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...

37.

V § 424 odsek 1 znie:

„(1) Kto verejne podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ...

38.

V § 424 ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená a) až d).

39.

§ 424a vrátane nadpisu znie:

„§ 424a Apartheid a diskriminácia skupiny osôb (1) Kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, ...

40.

§ 425 vrátane nadpisu znie:

„§ 425 Neľudskosť Kto sa v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného voči civilnému ...

41.

Príloha sa dopĺňa bodmi 24 a 25, ktoré znejú:

„24. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii ...

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

§ 14 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
trestné činy extrémizmu podľa § 140a Trestného zákona.“.

2.

V § 17 ods. 2 sa slovo „Obvodom“ nahrádza slovami „Ak osobitný predpis neustanovuje inak, obvodom“. ...

3.

V § 28 ods. 9 sa slová „podľa § 34 ods. 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 34 ods. 6“.

4.

V § 34 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Na žiadosť obvineného, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý, orgán činný v trestnom konaní ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

5.

V § 34 ods. 5 sa čiarka za slovami „o práve nazerať do spisov“ nahrádza spojkou „a“, čiarka ...

6.

V § 562 ods. 1 prvá veta znie: „V sídle Krajského súdu v Bratislave a Krajského súdu v Košiciach ...

7.

Za § 567l sa vkladá § 567m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 567m Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017 Konanie začaté pred 1. ...

8.

Príloha sa dopĺňa bodmi 12 a 13, ktoré znejú:

„12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii ...

Čl. IV

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 ...

1.

V § 7 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) v obvode Krajského súdu v Bratislave je 1. Okresný súd Bratislava I pre územný obvod okresu ...

2.

V § 7 ods. 2 písmeno h) znie:

„h) v obvode Krajského súdu v Košiciach je 1. Okresný súd Košice I pre územný obvod okresu ...

Čl. V

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Dohľad nad verejným poriadkom, ochranu základných práv a slobôd, ochranu života a zdravia ...

Čl. VI

Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z., zákona ...

1.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak vyžiadaná osoba nemá v trestom konaní vedenom na území Slovenskej republiky zvoleného ...

2.

V § 13 ods. 1 druhej vete sa slová „o práve zvoliť si obhajcu a o práve na tlmočníka“ nahrádzajú ...

3.

V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Vyžiadaná osoba má právo zvoliť si obhajcu aj v štáte pôvodu v súlade s právom tohto ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4.

V § 31 ods. 2 písm. a) sa za slovo „vráti“ vkladajú slová „späť, alebo je dopravená zákonným ...

5.

Príloha č. 2 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k ...

Čl. VII

Zákon č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste sa mení takto:

V § 2 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

Čl. VIII

Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 3 sa za slová „§ 211,“ vkladajú slová „sprenevera podľa § 213, podvod podľa § 221, ...

2.

Príloha sa dopĺňa bodmi 15 a 16, ktoré znejú:

„15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii ...

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 316/2016 Z. z.

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 2 k zákonu č. 316/2016 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Rámcové rozhodnutie Rady č. 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného ...

Poznámky

 • 1)  § 58 a 59 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.§ 13 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej ...
 • 2)  § 60 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.§ 14 zákona č. 91/2016 Z. z.
 • 3)  § 83 ods. 1 písm. c) a d) Trestného zákona v znení zákona č. 397/2015 Z. z.
 • 4)  § 8 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.§ 5 zákona č. 91/2016 Z. z.
 • 5)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v ...
 • 6)  Zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení neskorších ...
 • 7)  Napríklad § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., § 94 zákona č. 543/2002 ...
 • 8)  § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení ...
 • 9)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...
 • 10)  Zákon č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore