Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách 315/1996 účinný od 01.01.2009 do 31.01.2009

Platnosť od: 14.11.1996
Účinnosť od: 01.01.2009
Účinnosť do: 31.01.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách 315/1996 účinný od 01.01.2009 do 31.01.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 315/1996 s účinnosťou od 01.01.2009 na základe 447/2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o premávke na pozemných komunikáciách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje premávku na pozemných komunikáciách1) (ďalej len „cestná premávka“), ...

§ 2
Vymedzenie pojmov
a)

autobusom motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta vodiča viac ako osem miest na ...

b)

cestnou premávkou užívanie pozemných komunikácií1) (ďalej len „cesta“) účastníkmi cestnej ...

c)

cestou pre motorové vozidlá cesta označená príslušnou dopravnou značkou,

d)

dať prednosť v jazde povinnosť vodiča počínať si tak, aby vodič, ktorý má prednosť v jazde, ...

e)

diaľnicou cesta označená príslušnou dopravnou značkou,

f)

držiteľom vozidla fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ...

g)

električkou koľajový motorový vozeň mestskej dráhy alebo súprava zložená z viacerých motorových ...

h)

električkovým pásom časť cesty určená predovšetkým na premávku električky,

i)

hranicou križovatky miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou; kde takáto vodorovná ...

j)

chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí ...

k)

chodníkom komunikácia alebo časť cesty určená predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla ...

l)

jazdnou súpravou súprava zložená z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného ...

m)

krajnicou časť cesty od okraja vozovky po okraj cesty,

n)

križovatkou miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú; za križovatku sa nepovažuje vyústenie ...

o)

križovatkou s riadenou premávkou križovatka, na ktorej je premávka riadená svetelnými signálmi ...

p)

miestom mimo cesty najmä pozemok, garáž, parkovisko, čerpacia stanica, továrenské, staničné ...

r)

motocyklom dvojkolesové motorové vozidlo alebo dvojkolesové motorové vozidlo s postranným vozíkom; ...

s)

mopedom motocykel s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 a s najvyššou povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou ...

t)

motorovým vozidlom nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom a trolejbus,

u)

nemotorovým vozidlom vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, najmä bicykel, ...

v)

neobmedzením povinnosť vodiča počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nijako ...

w)

neohrozením povinnosť vodiča počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo ...

x)

obcou zastavané územie, ktorého začiatok a koniec sú označené príslušnou dopravnou značkou, ...

y)

odbočovacím pruhom jazdný pruh určený na vychádzanie z priebežného jazdného pruhu,

z)

obytnou zónou zastavané územie, ktorého začiatok a koniec sú označené príslušnou dopravnou ...

aa)

pešou zónou územie, ktorého začiatok a koniec sú označené príslušnou dopravnou značkou,

ab)

prekážkou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, ...

ac)

priebežným pruhom jazdný pruh prebiehajúci v pôvodnom smere v mieste, kde sa mení počet jazdných ...

ad)

priechodom pre cyklistov miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, prípadne označené ...

ae)

priechodom pre chodcov miesto vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, prípadne označené ...

af)

prípojným vozidlom každé vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu,

ag)

psychologickým vyšetrením zisťovanie psychickej spôsobilosti z hľadiska úrovne pracovných a ...

ah)

státím uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,

ai)

trolejbusom motorové vozidlo na dopravu osôb poháňané elektrickým motorom napájaným prúdom ...

aj)

účastníkom cestnej premávky osoba, ktorá sa zúčastňuje na cestnej premávke, najmä vodič, ...

ak)

vodičom osoba, ktorá vedie motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo, alebo električku,

al)

vozidlom motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka,

am)

vozidlom hromadnej dopravy osôb autobus, trolejbus a električka,

an)

vozidlom v medzinárodnej cestnej premávke vozidlo, ktoré

1.

patrí fyzickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osobe, ktoré majú ...

2.

nie je evidované v Slovenskej republike,

3.

je na územie Slovenskej republiky dočasne dovezené; za dočasne dovezené sa nepovažuje vozidlo, ...

jazdná súprava vozidiel je v medzinárodnej cestnej premávke, ak aspoň jedno jej vozidlo spĺňa ...

ao)

vozovkou časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel,

ap)

zastavením uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo ...

ar)

zastavením vozidla prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča,

as)

zníženou viditeľnosťou taká viditeľnosť, keď sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne ...

at)

zvláštnym motorovým vozidlom najmä poľnohospodársky traktor a lesný traktor (ďalej len „traktor“), ...

au)

železničným priecestím úrovňové kríženie cesty so železnicou, prípadne s inou dráhou, označené ...

av)

historickým vozidlom vozidlo vyrobené pred viac ako 25 rokmi, uchované a udržiavané v historicky ...

DRUHÁ ČASŤ

PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI

§ 3
Povinnosti účastníka cestnej premávky
(1)

Účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v tomto ...

(2)

Účastník cestnej premávky je ďalej povinný

a)

správať sa disciplinovane a ohľaduplne, aby neohrozil bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky; ...

b)

dbať na dopravné značky a dopravné zariadenia,

c)

poslúchnuť pokyn, výzvu, príkaz alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení ...

§ 4
Povinnosti vodiča
(1)

Vodič musí byť na vedenie vozidla dostatočne zdravotne spôsobilý a v potrebnom rozsahu musí ovládať ...

(2)

Vodič je povinný

a)

použiť na jazdu len také vozidlo, ktoré vrátane nákladu spĺňa ustanovené podmienky,

b)

mať pri sebe doklady na vedenie a premávku vozidla predpísané týmto zákonom alebo osobitnými ...

c)

venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,

d)

brať ohľad na osobitne označené vozidlá a na označené výcvikové motorové vozidlá, na ktorých ...

e)

dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne ...

f)

dať prednosť chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; ...

g)

pribrať potrebný počet spôsobilých osôb, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, a na ...

(3)

Vodič nesmie

a)

požiť počas vedenia vozidla alkoholický nápoj ani užiť inú návykovú látku,5)

b)

viesť vozidlo bezprostredne po požití alkoholického nápoja alebo po užití inej návykovej látky, ...

c)

viesť vozidlo, ak jeho schopnosť viesť vozidlo je znížená najmä užitím liekov, úrazom, chorobou, ...

d)

odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla ustanovené týmto zákonom ...

e)

prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky najmä ...

f)

znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, ...

g)

počas vedenia vozidla obsluhovať telefónny prístroj alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá ...

h)

vyhadzovať z vozidla predmety a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby ...

i)

ohroziť chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto ...

j)

ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov,

k)

zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť ...

(4)

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred ...

(5)

Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo alebo náklad nespĺňa ustanovené podmienky, je povinný ...

§ 5
Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
(1)

Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak najmä okuliarmi alebo ...

(2)

Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať riadne upevnenú schválenú ...

(3)

Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy ...

a)

vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov, Slovenskej ...

b)

osobu, ktorá vykonáva výcvik alebo skúšku žiadateľa o vodičské oprávnenie v obci,

c)

vodiča taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,

d)

vodiča vozidla použitého v obci na zásobovanie predajnej siete a na zvoz alebo na rozvoz poštových ...

e)

vodiča pri cúvaní,

f)

osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou vodiča, ktorý je povinný používať schválený ...

g)

osobu, ktorá to nemôže urobiť zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia s uvedením ...

(4)

Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a vodič jazdnej súpravy ...

§ 6
Povinnosti prevádzkovateľa vozidla
(1)

Na účely tohto zákona je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na ...

(2)

Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na jeho vedenie ustanovené ...

(3)

Prevádzkovateľ vozidla nesmie

a)

prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu nespĺňa ustanovené ...

b)

prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej má takéto vozidlo ...

(4)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých ...

(5)

Prevádzkovateľ vozidla zodpovedá za to, že farebné vyhotovenie a označenie vozidla bude také, ...

(6)

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v súvislosti s konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti ...

DRUHÁ HLAVA
JAZDA VOZIDLAMI

§ 7
Smer a spôsob jazdy
(1)

Na ceste sa jazdí vpravo, a ak tomu nebránia osobitné okolnosti, pri pravom okraji vozovky.

(2)

Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí alebo, ak je to potrebné, ...

Jazda v jazdných pruhoch
§ 8
(1)

Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere ...

(2)

V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere ...

(3)

Ak je na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy taká hustá premávka, ...

(4)

Na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie ...

(5)

Vodič smie prechádzať z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu len vtedy, ak neohrozí ...

(6)

Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho ...

(7)

Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, na účely odsekov 3, 5 a 6 sa jazdným pruhom rozumie ...

§ 9

Ak sa premávka vo vyznačenom jazdnom pruhu riadi svetelnými signálmi striedavo pre jeden aj druhý ...

Jazda v mimoriadnych prípadoch
§ 10
(1)

Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí vpravo. Vľavo sa smie jazdiť ...

(2)

Na električkový pás v úrovni vozovky sa smie v pozdĺžnom smere vojsť len pri obchádzaní, predchádzaní, ...

§ 11
(1)

Ak je vyznačený vyhradený jazdný pruh pre autobusy mestskej hromadnej dopravy osôb alebo pre trolejbusy, ...

(2)

Ak vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu prechádza z vyhradeného jazdného ...

(3)

Ak ide autobus mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbus vo vyhradenom jazdnom pruhu, alebo električka ...

(4)

Ak sa premávka vo vyhradenom jazdnom pruhu riadi osobitnými svetelnými signálmi, riadi sa nimi len ...

§ 12

Za vozidlom hromadnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka ...

§ 13
Obchádzanie
(1)

Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, alebo pri obchádzaní prekážky ...

(2)

Vodič musí pri obchádzaní stojaceho autobusu, ktorý je označený ako autobus prepravujúci deti, ...

§ 14
Predchádzanie
(1)

Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je ...

(2)

Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, je povinný dávať znamenie o zmene ...

(3)

Vodič nesmie ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom ...

(4)

Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu.

(5)

Vodič nesmie predchádzať, ak

a)

nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie,

b)

by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť,

c)

by ohrozil alebo obmedzil protijazdiacich vodičov alebo ohrozil iných účastníkov cestnej premávky, ...

d)

vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť ...

e)

je na križovatke a v tesnej blízkosti pred ňou; tento zákaz neplatí pre vodiča jazdiaceho po hlavnej ...

f)

je na železničnom priecestí a v tesnej blízkosti pred ním.

§ 15
Rýchlosť jazdy
(1)

Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a ...

(2)

Vodič autobusu a vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť ...

(3)

Vodič iného motorového vozidla, než je uvedené v odseku 2, ako aj vodič autobusu s prípojným ...

(4)

V obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 60 km.h-1, a ak ide po diaľnici v obci alebo po ceste ...

(5)

Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 a 3 vodič nesmie prekročiť ani v mieste, ...

(6)

Vodič nesmie prekročiť najvyššiu povolenú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani ...

(7)

Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 a 3 nie sú povinní dodržiavať vodiči ...

§ 16
Vzdialenosť medzi vozidlami
(1)

Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať takú vzdialenosť, aby mohol včas znížiť ...

(2)

Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, jazdnej súpravy, ktorej ...

(3)

Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný jazdiť za ňou ...

§ 17
Vyhýbanie

Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú vpravo, včas a v dostatočnej miere. Ak sa nemôžu bezpečne ...

§ 18
Odbočovanie
(1)

Pri odbočovaní na križovatke alebo pri odbočovaní na poľnú cestu, alebo na lesnú cestu, alebo ...

(2)

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä pri preprave dlhého nákladu, vodič musí zaistiť bezpečné odbočenie ...

(3)

Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky. ...

(4)

Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým ...

(5)

Električka, ktorá pri odbočovaní alebo pri inej zmene smeru jazdy križuje smer jazdy vozidla idúceho ...

§ 19
Jazda cez križovatku
(1)

Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste označenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta, ...

(2)

Ak prednosť v jazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim ...

(3)

Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, ...

(4)

Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ vodič je povinný zastaviť vozidlo ...

§ 20
Vchádzanie na cestu
(1)

Pri vchádzaní z miesta mimo cesty na cestu vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlám idúcim ...

(2)

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je povinný zaistiť bezpečný vjazd ...

(3)

Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo cestu.

§ 21
Otáčanie a cúvanie
(1)

Pri otáčaní platia obdobne ustanovenia § 18 a pri otáčaní na križovatke aj ustanovenia § 19. ...

(2)

Vodič nesmie pri cúvaní ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.

(3)

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie ...

(4)

Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

a)

na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach, najmä v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej ...

b)

na križovatke s riadenou premávkou a v jej tesnej blízkosti,

c)

na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov,

d)

na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti,

e)

v tuneli a v jeho tesnej blízkosti,

f)

na jednosmernej ceste; vodič však smie cúvať, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie ...

Zastavenie a státie
§ 22
(1)

Vodič smie zastaviť a stáť len

a)

vpravo v smere jazdy čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo,

b)

v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ...

(2)

Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť miesto a nesmie znemožniť ostatným ...

(3)

Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka, je povinný ...

(4)

Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, ...

§ 23
(1)

Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho ...

(2)

Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že v prípade potreby nebude môcť okamžite zasiahnuť, ...

(3)

Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento ...

§ 24
(1)

Vodič nesmie zastaviť a stáť

a)

v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,

b)

pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,

c)

na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi, ...

d)

na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz ...

e)

na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,

f)

pri zastávke električky, autobusu alebo trolejbusu bez nástupného ostrovčeka v úseku, ktorý sa ...

g)

na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 ...

h)

na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu ...

i)

na vnútorných jazdných pruhoch vyznačených na vozovke a na vyhradených jazdných pruhoch,

j)

vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ...

k)

na moste,

l)

pred vjazdom na cestu z poľnej cesty alebo z lesnej cesty, alebo z miesta mimo cesty, alebo na vyhradenom ...

m)

na električkovom páse,

n)

na iných miestach, kde by sa tým ohrozila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, najmä jazda ...

o)

na chodníku, kde by motocykel, motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo boli prekážkou plynulého ...

(2)

V čase od 5.00 do 19.00 hodiny je zakázané státie tam, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou ...

(3)

Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových ...

§ 24a
Zastavenie vozidla v tuneli
(1)

Ak došlo pri jazde vozidla v tuneli k poruche vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným, ...

a)

vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ...

b)

vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti ...

c)

oznámiť zastavenie vozidla osobe vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela a v prípade dopravnej ...

(2)

V prípadoch uvedených v odseku 1 nesmie vodič, jeho spolujazdec a prepravovaná osoba fajčiť alebo ...

(3)

Vodič, jeho spolujazdec alebo prepravovaná osoba sú v prípadoch uvedených v odseku 1 povinní na ...

(4)

Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) a odsekov 2 a 3 sa vzťahujú aj na ostatných vodičov, ich spolujazdcov ...

Železničné priecestia
§ 25
(1)

Pred železničným priecestím vodič je povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, ...

(2)

Vozidlá pred železničným priecestím sa radia za sebou v poradí, v ktorom prišli. Ak nejde o súbežnú ...

(3)

Vo vzdialenosti 30 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť ...

(4)

Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť ...

§ 26
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
a)

sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho ...

b)

sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia, ...

c)

sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory,

d)

je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo, alebo ak je počuť ...

e)

zamestnanec dráhy dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zástavkou ...

f)

situácia za železničným priecestím nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde. ...

§ 27

Ak zamestnanec dráhy dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s ...

§ 28
Znamenie o zmene smeru jazdy
(1)

Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať okrem prípadov uvedených v tomto zákone vždy ...

(2)

Vodič je povinný dávať pred začatím jazdného úkonu podľa odseku 1 znamenie včas, a to s ohľadom ...

(3)

Znamenie sa dáva smerovými svetlami. Ak nimi vozidlo nie je vybavené alebo ak majú poruchu, dáva ...

(4)

Znamenie dávané smerovými svetlami vodič ponechá len v čase, pokým mení smer jazdy, vybočuje ...

§ 29
Výstražné znamenia
(1)

Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho ...

(2)

Vodič smie namiesto zvukového výstražného znamenia dávať svetelné výstražné znamenie; na ...

(3)

Svetelné výstražné znamenie sa dáva zapínaním stretávacích svetiel alebo diaľkových svetiel. ...

(4)

Výstražné znamenie sa smie použiť len v nevyhnutne potrebnom čase.

Osvetlenie vozidiel
§ 30
(1)

Idúce vozidlo musí mať za zníženej viditeľnosti a v čase od 15. októbra do 15. marca počas ...

(2)

Vodič nesmie použiť diaľkové svetlá, ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená alebo ak ...

(3)

Predné svetlá a zadné svetlá do hmly vodič smie použiť len za hmly, sneženia alebo za hustého ...

§ 31
(1)

Vodič motorového vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorých rozmery alebo rozmery nákladu presahujú ...

(2)

Vozidlo stojace za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, ...

§ 32
Vlečenie motorového vozidla
(1)

Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac 60 km.h-1.

(2)

Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak má riadenie bez chýb a ak ho vedie vodič, ktorý ...

(3)

Za zníženej viditeľnosti musia byť na vlečenom vozidle rozsvietené obrysové svetlá alebo stretávacie ...

(4)

Vlečenie viacerých motorových vozidiel ako jedného motorového vozidla alebo vlečenie motorového ...

(5)

Označenie spojnice a jej dĺžku pri vlečení motorových vozidiel ustanoví všeobecne záväzný ...

Osobitosti premávky na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá
§ 33
(1)

Na diaľnici je dovolená len premávka motorových vozidiel a jazdných súprav, ktorých najvyššia ...

(2)

Vodič smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať len na miestach na to určených.

(3)

Vodič musí pred vjazdom do priebežných pruhov na diaľnici použiť pripájací pruh. Tam, kde pripájací ...

§ 34
(1)

Vodičovi je na diaľnici zakázané

a)

zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko; pri núdzovom státí ...

b)

otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený.

(2)

Ak vodič počas jazdy zistí na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno dosiahnuť na ...

(3)

Vlečenie motorového vozidla je dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice. ...

§ 35
(1)

Ustanovenia o premávke na diaľnici platia aj na ceste pre motorové vozidlá.

(2)

Ak nie je v § 33 a 34 ustanovené inak, platia pre premávku na diaľnici a na ceste pre motorové ...

§ 36
Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
(1)

Na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá, na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku ...

a)

v dňoch pracovného pokoja9) v čase od 0.00 do 22.00 hodiny,

b)

v sobotu od 1. júla do 31. augusta v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.

(2)

Na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce je od 1. júla do 31. augusta ...

a)

v posledný pracovný deň pred sobotou alebo pred dňom pracovného pokoja,

b)

v deň pracovného pokoja, za ktorým nasleduje pracovný deň.

(3)

Zákaz jazdy podľa odseku 1 neplatí pre

a)

autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných ...

b)

vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu,

c)

vozidlá použité na prepravu zdravotníckeho materiálu, liečiv a biologického materiálu do zdravotníckeho ...

d)

vozidlá použité v kombinovanej doprave, na nakládku a vykládku lodí alebo železničných vagónov, ...

e)

vozidlá použité na zabezpečovanie športových a kultúrnych podujatí, najmä na prepravu športových ...

f)

vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, ako aj pri živelných pohromách,

g)

vozidlá použité na zásobovanie čerpacích staníc pohonnými látkami,

h)

vozidlá použité na prepravu tovaru podliehajúceho rýchlej skaze alebo na prepravu hospodárskych ...

(4)

Vodič je povinný na výzvu policajta hodnoverným spôsobom preukázať použitie vozidla na účely ...

(5)

V cestnej premávke okrem premávky na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a účelových ...

(6)

Ministerstvo vnútra môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa ustanovia obmedzenia ...

Vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami
§ 37
(1)

Vodič vozidla, ktorý pri plnení špeciálnych úloh používa typické zvukové znamenie doplnené ...

(2)

Vozidlá s právom prednostnej jazdy sú vozidlá

a)

ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov a civilnej ochrany obyvateľstva, ...

b)

Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby,

c)

obecnej polície, ktoré určí obec,

d)

požiarnej ochrany,

e)

záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby a poruchovej služby plynárenských zariadení. ...

(3)

Vodič vozidla s právom prednostnej jazdy nesmie počas jazdy jesť, piť ani fajčiť.

(4)

Vozidlo s právom prednostnej jazdy smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ak preukáže prax ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 a 3 platia obdobne aj pre vodičov vozidiel sprevádzaných vpredu, a ak ide o ...

(6)

Vodič iného vozidla je povinný vozidlám s právom prednostnej jazdy a vozidlám, ktoré sprevádzajú, ...

(7)

Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné modré alebo červené svetlo, musia vodiči ostatných ...

(8)

Vozidlá s právom prednostnej jazdy a vozidlá, ktoré sprevádzajú, majú pri čerpaní pohonných ...

(9)

Len vozidlá Policajného zboru môžu používať zvláštne výstražné svetlo aj červenej farby. ...

(10)

Iné vozidlá nesmú byť vybavené zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia ...

(11)

Príslušní ministri, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, obce, prevádzkovatelia vozidiel zdravotníckej ...

§ 38
(1)

Vodič vozidla vybaveného zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby smie toto svetlo používať ...

(2)

Ak to nevyhnutne vyžaduje pracovná činnosť vozidla uvedeného v odseku 1, nie je jeho vodič povinný ...

(3)

Vodič iného vozidla je povinný podľa okolností znížiť rýchlosť jazdy alebo aj zastaviť vozidlo, ...

(4)

Ustanovenie odseku 2 platí obdobne aj pre vodičov skupiny (kolóny) vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených ...

§ 39

Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby a podrobnosti o schvaľovaní ...

§ 40
Prekážka cestnej premávky
(1)

Kto spôsobil prekážku cestnej premávky, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak to neurobí, ...

(2)

Ak prekážku cestnej premávky nemožno bezodkladne odstrániť, je ten, kto prekážku cestnej premávky ...

(3)

Prekážka cestnej premávky sa označí tak, aby ju účastníci cestnej premávky mohli včas spozorovať. ...

(4)

Správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste vrátane chodníka, na náklady ...

a)

ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané,

b)

ponechané na parkovisku vyhradenom pre vozidlá uvedené v § 41 ods. 1 písm. a) a nemá príslušné ...

c)

bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez čitateľného ...

(5)

Ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky alebo ak ide o vozidlo uvedené v odseku 4, môže o ...

§ 41
Osobitné označenie vozidiel a parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím
(1)

Osobitné označenie sa môže používať na

a)

vozidle vedenom sluchovo postihnutou osobou,

b)

vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

c)

autobuse, ktorým sa prepravujú deti,

d)

vozidle vedenom vodičom začiatočníkom.

(2)

Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím vyhotovený podľa osobitného predpisu10a) ...

(3)

Na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na individuálnu ...

(4)

Vodič vozidla uvedeného v odseku 1 písm. b) a v odseku 2 osobitné označenie alebo parkovací preukaz ...

(5)

Vyobrazenie osobitných označení pre vozidlá uvedené v odseku 1 a ich umiestnenie na vozidle ustanoví ...

(6)

Osobitné označenie na vozidle uvedenom v odseku 1 písm. a) a b) je oprávnená používať iba osoba, ...

(7)

Oprávnenie na používanie osobitného označenia na vozidle uvedenom v odseku 1 písm. a) a b) sa ...

(8)

Vodič vozidla uvedeného v odseku 1 písm. b) a označeného osobitným označením je povinný pri ...

(9)

Vodič osobitne označeného vozidla uvedeného v odseku 1 písm. b) a vodič vozidla s parkovacím ...

TRETIA HLAVA
PODMIENKY PREPRAVY OSÔB A NÁKLADU

Preprava osôb
§ 42
(1)

Vodič nesmie pripustiť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, a podľa svojich ...

(2)

Prepravované osoby nesmú svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky najmä obmedzovaním ...

§ 43
(1)

V motorovom vozidle alebo v jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, sa smú na ...

(2)

Osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm sa nesmie prepravovať na ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na prepravu osôb v kabíne vodiča nákladného automobilu ...

(4)

V inom prípojnom vozidle ako vo vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, je preprava osôb s ...

(5)

Na druhom sedadle motocykla sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12 rokov.

(6)

Bočné sedenie osôb prepravovaných na motocykli je zakázané.

§ 44
Preprava osôb autobusmi, trolejbusmi a električkami
(1)

Cestujúci vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb je povinný správať sa pri čakaní, nastupovaní, ...

(2)

Vodič vozidla hromadnej dopravy osôb nesmie pri preprave cestujúcich počas jazdy jesť, piť ani ...

(3)

Vodič autobusu prepravujúceho deti alebo zdravotne postihnuté osoby je povinný počas ich nastupovania ...

Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora
§ 45
(1)

Nákladný automobil, v ktorého ložnom priestore sa prepravuje viac ako šesť osôb, smie viesť ...

(2)

Počet osôb prepravovaných v ložnom priestore nesmie prekročiť pri nákladnom automobile s užitočnou ...

a)

do 1 500 kg 10 osôb, pričom nesmie prekročiť užitočnú hmotnosť automobilu,

b)

od 1 501 kg do 2 500 kg 15 osôb,

c)

od 2 501 kg do 5 000 kg 20 osôb,

d)

od 5 001 kg do 7 000 kg 30 osôb,

e)

nad 7 000 kg 40 osôb.

(3)

Pri preprave viacerých ako šiestich osôb v ložnom priestore nákladného automobilu nesmie rýchlosť ...

(4)

Osoby prepravované v ložnom priestore nákladného automobilu nesmú počas jazdy stáť, vykláňať ...

§ 46
(1)

Traktor s nákladným prívesom, v ktorého ložnom priestore sa prepravujú osoby, smie viesť len ...

(2)

Počet prepravovaných osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora nesmie byť vyšší ...

(3)

Osoby prepravované v ložnom priestore nákladného prívesu traktora musia počas jazdy sedieť na ...

§ 47
(1)

Osoby mladšie ako 15 rokov sa smú prepravovať v ložnom priestore nákladného automobilu a nákladného ...

(2)

Na prepravu osôb v ložnom priestore nákladného automobilu požiarnej ochrany sa pri plnení jej ...

(3)

Na prepravu príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov ...

(4)

Na prepravu osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora pri živelnej pohrome sa nevzťahujú ...

§ 48
Preprava nákladu
(1)

Pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť užitočná hmotnosť vozidla.

(2)

Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť ...

(3)

Pri preprave živých zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča ani osôb prepravovaných vo ...

(4)

Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. ...

(5)

Podmienky a spôsob označovania nákladu prečnievajúceho vozidlo ustanoví všeobecne záväzný ...

ŠTVRTÁ HLAVA
DOPRAVNÉ NEHODY

§ 49
Dopravná nehoda

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dôjde k usmrteniu alebo k zraneniu osoby, ...

§ 50
Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode
a)

bezodkladne zastaviť vozidlo,

b)

zdržať sa požitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po nehode v čase, ...

§ 51
Povinnosti účastníka dopravnej nehody
(1)

Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej ...

(2)

Účastník dopravnej nehody je povinný

a)

urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody, ...

b)

poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne ...

c)

urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,

d)

umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel verejnej hromadnej dopravy osôb,

e)

preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,

f)

bezodkladne, a pokiaľ možno na mieste, upovedomiť fyzickú osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej ...

(3)

Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty ...

a)

ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu policajtovi,

b)

zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel; ...

c)

zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť ...

(4)

Ak škoda spôsobená pri dopravnej nehode na žiadnom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných ...

PIATA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE NIEKTORÝCH ÚČASTNÍKOV CESTNEJ PREMÁVKY

Chodci
§ 52
(1)

Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník ...

(2)

Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým, najmä za ...

(3)

Zdravotne postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje pomocou pre ňu určeného ručného alebo motorového ...

§ 53
(1)

Ak je v blízkosti križovatky s riadenou premávkou priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, chodec ...

(2)

Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Mimo priechodu sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo ...

(3)

Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich ...

§ 54

Pre chodcov platia primerane aj ustanovenia § 25 až 27 o železničných priecestiach.

§ 55
Útvary chodcov
(1)

Pre organizovaný útvar chodcov, najmä útvar ozbrojených síl, útvar školskej mládeže alebo ...

(2)

Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar chodcov označený vpredu po oboch stranách ...

(3)

Za dodržiavanie ustanovení odsekov 1 a 2 zodpovedá vedúci útvaru, ktorým môže byť len osoba ...

(4)

Organizovaný útvar chodcov idúci najviac v dvojstupe smie ísť po chodníku, a to vpravo; pritom ...

(5)

Pre organizovanú skupinu detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, platia ustanovenia ...

§ 56
Jazda na bicykli
(1)

Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí ...

(2)

Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať ...

(3)

Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou poľných ciest, lesných ciest a obytných zón ...

(4)

Za bicykel sa smie pripojiť prívesný vozík, ktorý nie je širší ako 800 mm, má vzadu dve červené ...

(5)

Iný účastník cestnej premávky než cyklista nesmie používať cestičku pre cyklistov. To neplatí ...

§ 57
Jazda so záprahovými vozidlami a ručnými vozíkmi
(1)

Pohoničom smie byť len osoba staršia ako 15 rokov. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, ...

(2)

Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ...

(3)

Na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku je v čase od 23.00 do 04.00 hodiny zakázaná ...

§ 58
Jazda na zvieratách, vedenie a hnanie zvierat
(1)

Pre jazdca na zvierati a pre sprievodcu vedených a hnaných zvierat platia primerane práva a povinnosti ...

(2)

Na ceste s výnimkou poľných ciest a lesných ciest smie ísť na zvierati len jazdec starší ako ...

(3)

Sprievodca smie viesť najviac dve zvieratá, ktoré musia byť navzájom priviazané. Zvieratá sa ...

(4)

Za zníženej viditeľnosti jazdec na zvierati musí byť označený na ľavej strane neoslňujúcim ...

(5)

Voľný pohyb domácich zvierat je na ceste zakázaný.

§ 59
Osoba vykonávajúca práce na ceste
(1)

Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú ...

(2)

Označenie osoby podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

ŠIESTA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREMÁVKE V OBYTNEJ ZÓNE A PEŠEJ ZÓNE

§ 60
(1)

V obytnej zóne a pešej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich ...

(2)

Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.

(3)

V obytnej zóne a pešej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1. Pritom je povinný ...

(4)

V obytnej zóne a pešej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ...

(5)

Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej zóne a pešej zóne ostatné ...

SIEDMA HLAVA
ÚPRAVA A RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY

Dopravné značky a dopravné zariadenia
§ 61
(1)

V cestnej premávke sa používajú

a)

zvislé dopravné značky,

b)

vodorovné dopravné značky,

c)

dopravné zariadenia.

(2)

Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami je nadradená všeobecnej ...

(3)

Pokyny policajta, vojenského policajta13) alebo vojaka v činnej službe vo vojenskej rovnošate s ...

(4)

Vlastník nehnuteľnosti je povinný za primeranú náhradu strpieť umiestnenie dopravnej značky alebo ...

(5)

Na dopravných značkách alebo na dopravných zariadeniach a ich nosnej konštrukcii je zakázané ...

(6)

V blízkosti cesty sa nesmú umiestňovať veci, ktoré by mohli viesť k zámene s dopravnou značkou ...

(7)

Svetelné signalizačné zariadenia zriaďuje a udržiava správca cesty. V blízkosti svetelných signalizačných ...

(8)

Podrobnosti o dopravných značkách a dopravných zariadeniach, ich vyobrazenie a význam ustanoví ...

§ 62
(1)

Dopravné značky a dopravné zariadenia sa smú používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ...

(2)

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení v jednotlivých prípadoch určí

a)

ten, koho na to určí tento zákon alebo osobitný predpis13a), a za podmienok v nich ustanovených; ...

b)

dráhový správny úrad po prerokovaní s orgánom, ktorý by inak bol oprávnený určiť použitie ...

c)

na účelových komunikáciách ich správca so súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu ...

(3)

Podľa odseku 2 možno povoliť používanie prenosných zvislých dopravných značiek a prenosných ...

(4)

Policajt alebo vojenský policajt môže použiť prenosné zvislé dopravné značky a prenosné dopravné ...

§ 63
Riadenie cestnej premávky
(1)

Cestná premávka sa riadi svetelnými signálmi alebo pokynmi policajta.

(2)

V rozsahu ustanovenom osobitným predpisom16) je oprávnený riadiť cestnú premávku aj vojenský ...

(3)

Zamestnanec dráhy je oprávnený dávať pokyn na jazdu cez železničné priecestie.

(4)

Podrobnosti o svetelných signáloch a pokynoch policajta, vojenského policajta a vojenského regulovčíka ...

§ 64
Oprávnenie na zastavovanie vozidiel
(1)

Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený policajt a vojak v činnej službe vo vojenskej ...

(2)

Dávať pokyny na zastavenie vozidla sú ďalej oprávnení:

a)

osoba pribratá na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky alebo niektorých jazdných úkonov, ak ...

b)

sprievodca vedených alebo hnaných zvierat, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,

c)

vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú ...

d)

pracovník obecnej polície v rovnošate v blízkosti školy alebo predškolského zariadenia pri prechádzaní ...

e)

účastník dopravnej nehody, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,

f)

osoba vykonávajúca práce spojené s údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty, ak to vyžaduje ...

g)

zamestnanec dráhy v blízkosti železničného priecestia,

h)

zamestnanec prevádzkovateľa verejnej hromadnej dopravy osôb, ak prevádzkové alebo iné závažné ...

i)

vedúci organizovaného pešieho útvaru ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných ...

(3)

Znamenie na zastavenie vozidla sa musí dávať včas, zreteľne a s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, ...

(4)

Podrobnosti o spôsobe zastavovania a o pokynoch dávaných na zastavenie vozidla, ako aj podrobnosti ...

ÔSMA HLAVA
OPRÁVNENIA POLICAJTA PRI DOHĽADE NAD BEZPEČNOSŤOU A PLYNULOSŤOU CESTNEJ PREMÁVKY

§ 65
Všeobecné oprávnenia
(1)

Policajt je oprávnený

a)

zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje ...

b)

požadovať predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na prepravu osôb a ...

c)

vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu,19) či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou ...

d)

kontrolovať technický stav vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, aby ...

e)

vyzvať vodiča, aby sa podrobil meraniu okamžitej hmotnosti vozidla,

f)

kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných prestávok ustanovených pre vodičov vozidiel osobitnými ...

(2)

Oprávnenia policajta podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahujú aj na vojaka vo vojenskej rovnošate ...

(3)

Osoba nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uplatňovaním oprávnení ...

(4)

Výnimku z druhej časti tohto zákona, ktorá je v cestnej premávke okamžite potrebná, môže povoliť ...

§ 66
Zadržanie vodičského preukazu
(1)

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz, ak

a)

vodič hrubým spôsobom poruší tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis vydaný na ...

b)

spôsobilosť vodiča viesť motorové vozidlo je znížená požitím alkoholického nápoja, užitím ...

c)

vodič odmietne na jeho výzvu podrobiť sa dychovej skúške alebo lekárskemu vyšetreniu, či nie ...

d)

možno dôvodne predpokladať, že obvodný úrad odoberie vodičovi vodičské oprávnenie pre stratu ...

e)

sa vodič nepodrobil ustanovenej lekárskej prehliadke, psychologickému vyšetreniu alebo nariadenému ...

f)

má vodič súdom21) uložené ochranné liečenie alebo súdom22) alebo iným príslušným orgánom23) ...

g)

uplynula lehota jeho platnosti,

h)

možno dôvodne predpokladať, že obvodný úrad rozhodne o jeho neplatnosti.

(2)

Policajt vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie.

(3)

Policajt je povinný zadržaný vodičský preukaz bezodkladne odovzdať príslušnému obvodnému úradu. ...

(4)

Obvodný úrad vydá o vodičskom preukaze zadržanom podľa odseku 1 písm. a) až e) do 15 dní odo ...

(5)

Ak tomu nebránia zákonné dôvody, obvodný úrad vydá za vodičský preukaz zadržaný podľa odseku ...

(6)

Všetky orgány, ktoré konajú vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu, sú povinné ...

(7)

Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za podmienok uvedených v odseku 1, ...

§ 67
Zadržanie osvedčenia o evidencii
(1)

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii23a) (ďalej len „osvedčenie“), ak

a)

technický stav vozidla nezodpovedá ustanoveným podmienkam,

b)

vozidlo nebolo v určenej lehote pristavené na kontrolu technického stavu alebo na emisnú kontrolu, ...

c)

je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo

d)

je podozrenie, že v ňom boli neoprávnene urobené zmeny alebo že je neplatné.

(2)

Policajt môže za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.

(3)

Policajt vydá o zadržaní osvedčenia a o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom potvrdenie.

(4)

Policajt je povinný bezodkladne odovzdať zadržané osvedčenie a zadržanú tabuľku s evidenčným ...

(5)

Ak dôvody zadržania osvedčenia pominú, okresný dopravný inšpektorát ho bezodkladne vráti spolu ...

(6)

Ak dôvody zadržania osvedčenia podľa odseku 1 písm. a) a b) nepominú ani do 30 dní odo dňa jeho ...

(7)

Ak tomu nebránia zákonné dôvody, okresný dopravný inšpektorát vydá za osvedčenie zadržané ...

TRETIA ČASŤ

VEDENIE VOZIDIEL

PRVÁ HLAVA
VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Prvý oddiel
Vodičské oprávnenie

§ 68
(1)

Motorové vozidlo smie viesť len držiteľ vodičského oprávnenia, ktorého rozsah oprávňuje na ...

(2)

Bez príslušného vodičského oprávnenia smie viesť motorové vozidlo len ten, kto sa ho učí viesť ...

(3)

Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý

a)

dosiahol ustanovený vek, potrebný na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny a podskupiny, ...

b)

má trvalý pobyt24) na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky ...

c)

je zdravotne spôsobilý viesť motorové vozidlo (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“),

d)

sa podrobil ustanovenej príprave,

e)

preukázal na skúške odbornú spôsobilosť viesť motorové vozidlo (ďalej len „odborná spôsobilosť“), ...

f)

splnil ďalšie podmienky ustanovené na vedenie niektorých skupín a podskupín alebo druhov motorových ...

(4)

Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia je povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie ...

(5)

O udelení vodičského oprávnenia rozhoduje obvodný úrad, kde žiadateľ o vodičské oprávnenie ...

(6)

Obvodný úrad obmedzí rozsah udeľovaného vodičského oprávnenia za podmienok ustanovených v § ...

(7)

Obvodný úrad neudelí oprávnenie viesť motorové vozidlá tomu, komu súd alebo iný príslušný ...

(8)

Všeobecne záväzný právny predpis ustanoví

a)

rozdelenie motorových vozidiel do jednotlivých skupín a podskupín,

b)

rozsah a podmienky platnosti udeleného vodičského oprávnenia pre jednotlivé skupiny a podskupiny ...

c)

podmienky predchádzajúceho držania vodičského oprávnenia a praxe vo vedení motorových vozidiel ...

d)

podmienky rozšírenia rozsahu vodičského oprávnenia.

(9)

Ak od 1. januára príslušného kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ požiada o udelenie vodičského ...

Druhý oddiel
Žiadateľ o vodičské oprávnenie

§ 69
Vek
(1)

Vodičské oprávnenie sa môže udeliť osobe staršej ako 18 rokov.

(2)

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako ...

(3)

Vodičské oprávnenie na vedenie niektorých skupín, podskupín a druhov motorových vozidiel sa môže ...

(4)

Vek na udelenie vodičského oprávnenia na jednotlivé skupiny a podskupiny alebo na druhy motorových ...

§ 70
Zdravotná spôsobilosť
(1)

Zdravotná spôsobilosť sa zisťuje

a)

lekárskou prehliadkou a

b)

psychologickým vyšetrením, ak ide o vedenie motorových vozidiel, ktoré majú okrem miesta pre vodiča ...

(2)

Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o lekárskej prehliadke a dokladom o psychologickom ...

(3)

Zdravotne nespôsobilý je ten, kto podľa záverov lekárskej prehliadky alebo psychologického vyšetrenia ...

(4)

Podrobnosti o zdravotnej spôsobilosti, lekárskych prehliadkach a psychologických vyšetreniach, ako ...

§ 71
Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť žiadateľa o vodičské oprávnenie sa zisťuje skúškou z

a)

predpisov o cestnej premávke,

b)

náuky o vozidlách a ich údržbe,

c)

vedenia motorových vozidiel.

(2)

Skúšky z odbornej spôsobilosti sa vykonávajú pred osobami poverenými ministerstvom vnútra.

(3)

Na skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o vodičské oprávnenie prihlasuje autoškola, v ktorom ...

(4)

Autoškola, ktoré prihlasuje žiadateľa o vodičské oprávnenie na skúšky z odbornej spôsobilosti, ...

(5)

Žiadateľ o vodičské oprávnenie sa musí podrobiť všetkým skúškam z odbornej spôsobilosti.

(6)

Odborne nespôsobilý je ten, kto nezložil čo len jednu skúšku z odbornej spôsobilosti.

(7)

Podrobnosti o vykonávaní skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenie a ...

Tretí oddiel
Vodičské oprávnenie na skúšobnú lehotu

§ 72
Skúšobná lehota
(1)

Prvé vodičské oprávnenie sa udeľuje na skúšobnú lehotu.

(2)

Skúšobná lehota je dva roky a začína plynúť odo dňa vydania vodičského preukazu.

(3)

Ak sa udeľuje nové vodičské oprávnenie alebo ak sa jeho rozsah rozširuje tomu, komu bolo predchádzajúce ...

(4)

Do skúšobnej lehoty sa nezapočítava čas výkonu zákazu viesť motorové vozidlo, ktoré uložil ...

(5)

Ak bolo počas skúšobnej lehoty odňaté vodičské oprávnenie všetkých udelených skupín a podskupín, ...

§ 73
Odobratie vodičského oprávnenia v skúšobnej lehote
(1)

Ak držiteľ vodičského oprávnenia počas skúšobnej lehoty spáchal trestný čin v súvislosti ...

(2)

Ak držiteľ vodičského oprávnenia počas skúšobnej lehoty po účasti na doškoľovacom kurze ...

(3)

Obvodný úrad v rozhodnutí podľa odsekov 1 a 2 určí aj lehotu, v ktorej sa má držiteľ vodičského ...

(4)

Držiteľ vodičského oprávnenia na skúšobnú lehotu je povinný o účasti na doškoľovacom kurze ...

(5)

Ak držiteľ vodičského oprávnenia na skúšobnú lehotu bez závažného dôvodu nepredložil potvrdenie ...

(6)

Ten, komu bolo odobraté vodičské oprávnenie podľa odseku 5, môže opätovne získať vodičské ...

(7)

Na vydanie rozhodnutia podľa odsekov 1 až 6 je príslušný obvodný úrad podľa miesta trvalého ...

(8)

Pri odobratí vodičského oprávnenia podľa § 76 sa postup podľa odsekov 1 a 2 uplatní až po jeho ...

(9)

Postup podľa odsekov 1 až 8 sa uplatní aj po skončení predchádzajúcej skúšobnej lehoty podľa ...

(10)

Podrobnosti o vykonávaní skúšky podľa odseku 2 držiteľov vodičského oprávnenia na skúšobnú ...

Štvrtý oddiel
Držiteľ vodičského oprávnenia

§ 74
Lekárske prehliadky a psychologické vyšetrenia
(1)

Vymedzený okruh držiteľov vodičského oprávnenia je povinný podrobiť sa pravidelným lekárskym ...

(2)

Držiteľ vodičského oprávnenia preukáže, že sa podrobil lekárskej prehliadke a psychologickému ...

(3)

Ak sa lekárskou prehliadkou alebo psychologickým vyšetrením podľa odseku 1 zistilo, že držiteľ ...

(4)

Vymedzený okruh držiteľov vodičského oprávnenia, ktorí sú povinní podrobiť sa pravidelným ...

§ 75
Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a preskúšanie odbornej spôsobilosti
(1)

Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena zdravotnej spôsobilosti držiteľa vodičského ...

(2)

Ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia, ...

(3)

Na preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a preskúšanie odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo ...

§ 76
Obmedzenie rozsahu vodičského oprávnenia a odobratie vodičského oprávnenia
(1)

Ak sa preskúmaním zdravotnej spôsobilosti alebo preskúšaním odbornej spôsobilosti zistilo, že ...

(2)

Obvodný úrad odoberie vodičské oprávnenie tomu, kto

a)

nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti podľa dokladu o záveroch ...

b)

nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti podľa výsledku preskúšania, ...

c)

sa v ustanovenom rozsahu a v určenej lehote nepodrobil lekárskej prehliadke, psychologickému vyšetreniu, ...

(3)

Ak sa odoberá vodičské oprávnenie pre stratu odbornej spôsobilosti alebo ak sa jeho rozsah obmedzuje, ...

(4)

Ak ten, komu bolo odobraté vodičské oprávnenie alebo bol jeho rozsah obmedzený, preukáže pominutie ...

(5)

Ten, komu bolo odobraté vodičské oprávnenie alebo bol jeho rozsah obmedzený na dva roky a dlhšie, ...

(6)

Na rozhodovanie o odobratí vodičského oprávnenia alebo o obmedzení jeho rozsahu je príslušný ...

Piaty oddiel
Vodičské preukazy

§ 77
Vodičský preukaz
(1)

Vodičský preukaz je verejná listina, ktorou jej držiteľ preukazuje oprávnenie viesť motorové ...

(2)

Držiteľ vodičského oprávnenia smie viesť motorové vozidlo ustanovenej skupiny alebo podskupiny ...

(3)

Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný mať platný vodičský preukaz pri vedení motorového ...

§ 78
Vydávanie vodičského preukazu
(1)

Vodičský preukaz vydáva a zápisy doň vykonáva obvodný úrad.

(2)

Vodičský preukaz vydá obvodný úrad, na ktorom žiadateľ o vodičské oprávnenie zložil skúšky ...

(3)

Vodičský preukaz obsahuje

a)

meno a priezvisko držiteľa vodičského preukazu, prípadne titul,

b)

dátum a miesto narodenia držiteľa vodičského preukazu,

c)

fotografiu držiteľa vodičského preukazu,

d)

podpis držiteľa vodičského preukazu,

e)

skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, ktoré boli držiteľovi vodičského preukazu udelené, ...

f)

dátum vydania vodičského preukazu,

g)

dátum platnosti vodičského preukazu,

h)

názov a sídlo orgánu, ktorý vodičský preukaz vydal,

i)

sériu a číslo vodičského preukazu,

j)

záznamy o obmedzení rozsahu vodičského oprávnenia.

(4)

Držiteľ vodičského oprávnenia môže byť súčasne držiteľom len jedného vodičského preukazu ...

(5)

Nový vodičský preukaz držiteľovi vodičského oprávnenia vydá obvodný úrad príslušný podľa ...

(6)

Ak sa rozšíril rozsah vodičského oprávnenia alebo ak sa vodičské oprávnenie vrátilo, alebo ...

(7)

Podrobnosti o vyhotovení, tvare a rozmeroch vodičského preukazu a o údajoch, ktoré sa v ňom uvádzajú, ...

§ 79
Neplatnosť vodičského preukazu
(1)

Vodičský preukaz je neplatný, ak sa skončila jeho platnosť.

(2)

Vodičský preukaz je neplatný aj vtedy, ak

a)

sa v ňom neoprávnene urobili zmeny,

b)

záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti,

c)

sú v ňom záznamy nečitateľné,

d)

bol zničený, stratený alebo ukradnutý, alebo

e)

jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

(3)

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný aj v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ...

(4)

Za neplatný sa považuje aj vodičský preukaz, ak vodič nemá pri sebe doklad predpísaný podľa ...

§ 80
Povinnosti držiteľa vodičského preukazu
(1)

Držiteľ vodičského preukazu je povinný

a)

chrániť vodičský preukaz pred zničením, poškodením, stratou, ukradnutím alebo pred zneužitím, ...

b)

oznámiť do siedmich dní zmenu svojho trvalého pobytu alebo iných osobných údajov uvedených vo ...

c)

odovzdať neplatný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktorým mu ...

d)

odovzdať neplatný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ...

e)

odovzdať neplatný vodičský preukaz na výzvu obvodnému úradu,

f)

oznámiť do siedmich dní zničenie, stratu alebo ukradnutie vodičského preukazu obvodnému úradu ...

g)

dostaviť sa na vyzvanie obvodného úradu v ním určenej lehote na vybavenie záležitostí týkajúcich ...

h)

predložiť obvodnému úradu so žiadosťou o vydanie alebo o vrátenie vodičského preukazu doklady ...

i)

osobne prevziať vodičský preukaz, jeho prevzatie a správnosť údajov potvrdiť svojím podpisom. ...

(2)

Vodičský preukaz odovzdaný podľa odseku 1 písm. d) preto, že jeho držiteľovi súd alebo iný ...

(3)

Držiteľ vodičského preukazu, ktorému bol za stratený alebo za ukradnutý vodičský preukaz vydaný ...

(4)

Iná osoba môže za držiteľa vodičského preukazu podľa § 80 ods. 1 písm. i) konať, len ak jej ...

§ 81
Nájdený vodičský preukaz

Každý, kto nájde cudzí vodičský preukaz, je povinný ho bezodkladne odovzdať jeho držiteľovi ...

§ 82
Platnosť vodičského preukazu v cudzine
(1)

Vodičský preukaz vydaný podľa tohto zákona oprávňuje viesť motorové vozidlo aj v cudzine v ...

(2)

Medzinárodný vodičský preukaz oprávňujúci viesť motorové vozidlo v cudzine je povinný vydať ...

(3)

Povinnosti držiteľa vodičského preukazu ustanovené týmto zákonom sa primerane vzťahujú aj na ...

(4)

Podrobnosti o vydávaní medzinárodného vodičského preukazu, jeho platnosti, vyhotovení, tvare, ...

§ 83
Platnosť a výmena vodičského preukazu vydaného v cudzine
(1)

S vodičským preukazom vydaným v cudzine smie jeho držiteľ viesť motorové vozidlo v Slovenskej ...

a)

vodičský preukaz bol vydaný štátom Európskych spoločenstiev (ďalej len „vodičský preukaz ...

b)

vodičský preukaz bol vydaný cudzím štátom podľa Dohovoru o cestnej premávke (Viedeň 1968) a ...

c)

medzinárodný vodičský preukaz bol vydaný cudzím štátom podľa Dohovoru o cestnej premávke (Viedeň ...

d)

medzinárodný vodičský preukaz bol vydaný cudzím štátom podľa Dohovoru o cestnej premávke (Ženeva ...

(2)

Držiteľ platného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom, ktorý má na území Slovenskej ...

(3)

Držiteľ platného vodičského preukazu Európskych spoločenstiev, ktorý má na území Slovenskej ...

(4)

Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je držiteľom platného vodičského preukazu vydaného ...

(5)

Ak sa vodičský preukaz vydaný cudzím štátom alebo vodičský preukaz Európskych spoločenstiev ...

(6)

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu musí mať písomnú formu a musí byť v nej uvedené

a)

meno a priezvisko žiadateľa, prípadne titul,

b)

dátum a miesto narodenia a rodné číslo žiadateľa, ak mu bolo pridelené,

c)

adresa prechodného pobytu alebo trvalého pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky, ak žiadateľ ...

(7)

K žiadosti o výmenu vodičského preukazu podľa odseku 6 musí byť predložený platný doklad totožnosti ...

(8)

Vodičský preukaz vydaný cudzím štátom alebo vodičský preukaz Európskych spoločenstiev, ktorého ...

DRUHÁ HLAVA
OPRÁVNENIE NA VEDENIE ELEKTRIČKY A TROLEJBUSU

§ 84
(1)

Oprávnením na vedenie električky alebo trolejbusu sa podľa tohto zákona rozumie vodičské oprávnenie ...

(2)

Rozhodnúť o odobratí vodičského oprávnenia a osobitného oprávnenia vodiča električky alebo ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DOPRAVNÉ EVIDENCIE A EVIDOVANIE VOZIDIEL

PRVÁ HLAVA
DOPRAVNÉ EVIDENCIE

§ 85
Druhy dopravných evidencií
(1)

Dopravné evidencie podľa tohto zákona sú:

a)

evidencia vodičov a osôb, ktoré nie sú držiteľmi vodičského preukazu a dopustili sa priestupku ...

b)

evidencia vozidiel,

c)

evidencia dopravných nehôd.

(2)

Evidencia vozidiel a evidencia dopravných nehôd je informačný systém, na ktorý sa vzťahuje osobitný ...

(3)

V dopravných evidenciách podľa odseku 1 sa o osobách vedú tieto osobné údaje:

a)

meno, priezvisko, prípadne titul,

b)

dátum a miesto narodenia,

c)

rodné číslo,

d)

adresa trvalého pobytu.

(4)

Podrobnosti o vedení dopravných evidencií podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 86
Poskytovanie informácií z dopravných evidencií
(1)

Informácia z dopravných evidencií sa poskytne štátnym orgánom, obciam, fyzickým osobám, fyzickým ...

(2)

Informácie z dopravných evidencií sa poskytujú štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ...

(3)

Fyzickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osobe sa poskytne v požadovanom ...

(4)

Fyzickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osobe sa poskytne písomná ...

(5)

Žiadosť o informáciu podľa odseku 4 sa podáva na okresnom dopravnom inšpektoráte príslušnom ...

(6)

Fyzickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osobe môže ministerstvo ...

(7)

Informácia z dopravných evidencií sa poskytne aj vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou ...

(8)

Informácia z dopravných evidencií, ktorej obsah je predmetom štátneho tajomstva alebo služobného ...

(9)

Fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorej sa informácia ...

(10)

Informácie z evidencie vozidiel a z evidencie dopravných nehôd sa v rozsahu podľa odsekov 11 a 12 ...

(11)

Informácie z evidencie vozidiel sa poskytujú Slovenskej kancelárii poisťovateľov v tomto rozsahu: ...

a)

meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo sídla, rodné číslo alebo identifikačné ...

b)

pridelené evidenčné číslo, továrenská značka, typ, rok výroby, výrobné identifikačné číslo ...

(12)

Informácie z evidencie dopravných nehôd sa poskytujú Slovenskej kancelárii poisťovateľov v tomto ...

a)

meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo sídla, rodné číslo alebo identifikačné ...

b)

meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia účastníka dopravnej ...

c)

údaj o požití alkoholických nápojov alebo užití iných návykových látok vodičmi vozidiel, ...

d)

údaje podľa odseku 11 písm. b),

e)

dátum, čas, miesto, opis priebehu, príčin a následkov dopravnej nehody a ich fotodokumentácia,

f)

obchodné meno poisťovateľa vozidla a číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti, číslo potvrdenia ...

g)

útvar Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu vyšetroval, a číslo pod ktorým bola vec zaevidovaná. ...

(13)

Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.32aa) sa poskytujú informácie z evidencie vozidiel (okrem ...

a)

meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo sídla, rodné číslo alebo identifikačné ...

b)

pridelené evidenčné číslo, druh vozidla, značka, obchodný názov, typ, variant a verzia vozidla, ...

(14)

Informácie z evidencie vozidiel podľa § 85 ods. 1 písm. b) sa poskytujú ministerstvu dopravy, krajským ...

(15)

Ministerstvo je povinné predložiť ministerstvu dopravy informácie o autoškolách, ktoré prihlásili ...

a)

identifikačné údaje o prevádzkovateľovi autoškoly, a to

1.

ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, adresu bydliska alebo adresu prevádzky autoškoly,

2.

ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo adresu prevádzky autoškoly, ...

b)

počty vyskúšaných žiadateľov o vodičské oprávnenie a ich percentuálny podiel neúspešnosti ...

§ 87
Poskytovanie informácií pre dopravné evidencie
a)

uložili osobe trest zákazu činnosti22) alebo sankciu zákazu činnosti24) spočívajúce v zákaze ...

b)

uložili ochranné liečenie21) alebo

c)

rozhodli o vine za spáchaný priestupok v súvislosti s porušením povinnosti ustanovenej týmto zákonom ...

DRUHÁ HLAVA
EVIDOVANIE VOZIDIEL

Prihlasovanie vozidiel do evidencie
§ 88
(1)

Všetky vozidlá, o ktorých orgán schvaľujúci technickú spôsobilosť vozidla alebo typ vozidla ...

(2)

Vozidlo, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie podľa odseku 1, je vlastník vozidla povinný ...

(3)

Ak osoba uvedená vlastníkom podľa odseku 2 nie je totožná s vlastníkom vozidla, vlastník vozidla ...

(4)

Držiteľom vozidla smie byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je spôsobilá na právne ...

(5)

Okresný dopravný inšpektorát pridelí vozidlu evidenčné číslo; prihlásenie vozidla zaznamená ...

(6)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na novovyrobené vozidlá, ktoré sú určené na predaj ...

§ 88a

Okresný dopravný inšpektorát prihlási motorové vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinné zmluvné ...

§ 88b

Okresný dopravný inšpektorát prihlási motorové vozidlo, ktoré je novým dopravným prostriedkom ...

§ 89
(1)

Vlastník vozidla a držiteľ vozidla uvedený vlastníkom vozidla podľa § 88 ods. 2 sú povinní ...

(2)

Vlastník vozidla je povinný hodnovernými dokladmi preukázať spôsob nadobudnutia vlastníctva vozidla ...

(3)

Ak je vozidlo v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, okresný dopravný inšpektorát nemá povinnosť ...

(4)

Iná osoba môže za vlastníka alebo za držiteľa vozidla uvedeného vlastníkom podľa § 88 ods. ...

§ 90
Zmeny v evidencii vozidiel
(1)

Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť na okresnom dopravnom inšpektoráte, kde je jeho vozidlo ...

a)

prevod držby vozidla na inú osobu,

b)

zmeny vykonané na vozidle, ak tým nastala zmena alebo ak je potrebná zmena alebo doplnenie údajov ...

c)

trvalú zmenu farby alebo farebného vyhotovenia,

d)

krádež vozidla,

a to do siedmich dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Zmenu podľa písmena a) zapíše okresný ...

(2)

Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť zmenu svojho trvalého pobytu alebo sídla v lehote ustanovenej ...

(3)

Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny podľa odsekov 1 a 2 a podľa § 88a je povinný na vykonanie ...

(4)

Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. a) a podľa odseku 1 písm. b), ak ide ...

(5)

Držiteľ vozidla je povinný pri oznámení prevodu držby vozidla podľa odseku 1 písm. a) uviesť ...

(6)

Osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla podľa odseku 1 písm. a), je povinná osobne požiadať, ...

(7)

Na zmenu v evidencii vozidiel sa primerane použijú ustanovenia § 88 ods. 4 a 5 a § 89 ods. 2 a 4. ...

(8)

Ak okresný dopravný inšpektorát nevykonal všetky evidenčné úkony, práva a povinnosti držiteľa ...

(9)

Okresný dopravný inšpektorát vykoná zmenu držiteľa vozidla, ak o to požiada vlastník vozidla. ...

(10)

Okresný dopravný inšpektorát nevykoná zmenu držiteľa vozidla a zmenu údajov o vlastníkovi vozidla, ...

Vyraďovanie vozidiel z evidencie
§ 91
(1)

Okresný dopravný inšpektorát, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o to jeho ...

(2)

Držiteľ vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný vyplniť príslušné tlačivá a odovzdať ...

(3)

Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie, smie byť znova prihlásené do evidencie vozidiel, len ...

(4)

O vyradení vozidla z evidencie vydá okresný dopravný inšpektorát jeho držiteľovi písomné potvrdenie. ...

(5)

Ak o vyradenie vozidla z evidencie nemôže požiadať držiteľ vozidla, okresný dopravný inšpektorát ...

§ 92

Okresný dopravný inšpektorát, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o jeho trvalom ...

§ 94
Evidenčné číslo
(1)

Každé vozidlo podliehajúce evidencii musí mať pridelené evidenčné číslo.

(2)

Evidenčné číslo pridelí a tabuľku s evidenčným číslom vydá okresný dopravný inšpektorát, ...

(3)

Držiteľ vozidla je povinný vydanú tabuľku s evidenčným číslom bezodkladne pripevniť na vozidlo. ...

(4)

Bez pripevnenej tabuľky s prideleným evidenčným číslom alebo s nečitateľnou alebo poškodenou ...

(5)

Na tabuľke s evidenčným číslom ani v jej blízkosti na vozidle s výnimkou poznávacej značky ...

(6)

Držiteľ vozidla je povinný bezodkladne odovzdať príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu ...

(7)

Nové evidenčné číslo sa vozidlu pridelí a tabuľka s evidenčným číslom sa držiteľovi vydá, ...

(8)

Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná nová tabuľka s evidenčným číslom za stratenú alebo za ...

(9)

Každý, kto nájde tabuľku s evidenčným číslom, je povinný ju bezodkladne odovzdať útvaru Policajného ...

(10)

Podrobnosti o evidenčnom čísle, vyhotovení, tvare a rozmeroch tabuľky s evidenčným číslom a ...

(11)

Ministerstvo vnútra môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa ustanoví hromadné ...

§ 95
Osobitné evidenčné číslo
(1)

Vozidlu podliehajúcemu evidencii môže byť pridelené osobitné evidenčné číslo, ak je to nevyhnutne ...

(2)

Vodič vozidla opatreného tabuľkou s osobitným evidenčným číslom, ak je to nevyhnutne potrebné ...

(3)

Vodič vozidla opatreného tabuľkou s osobitným evidenčným číslom je povinný na výzvu policajta ...

§ 96
Zvláštne evidenčné číslo
(1)

Motorové vozidlo alebo jeho prípojné vozidlo, ktoré

a)

nemá schválenú technickú spôsobilosť alebo ak sa táto nezhoduje so schváleným typom,

b)

podlieha evidencii a nemá pridelené evidenčné číslo,

c)

nepodlieha evidencii podľa § 88 ods. 6 alebo

d)

bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,

sa smie použiť v cestnej premávke, len ak má pridelené zvláštne evidenčné číslo, pripevnenú ...

(2)

Zvláštne evidenčné číslo môže prideliť a tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a ustanovené ...

§ 97
Spoločné ustanovenia o osobitnom evidenčnom čísle a o zvláštnom evidenčnom čísle
(1)

Na osobitné evidenčné číslo, zvláštne evidenčné číslo a na doklady k nim vydávané sa primerane ...

(2)

Okresný dopravný inšpektorát je oprávnený odobrať tabuľku s osobitným evidenčným číslom ...

(3)

Podrobnosti o osobitnom evidenčnom čísle a o zvláštnom evidenčnom čísle, okruh vozidiel a subjektov, ...

§ 98
Vozidlo v medzinárodnej cestnej premávke
(1)

Na vozidlo v medzinárodnej cestnej premávke sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak medzinárodná ...

(2)

Na vozidlo v medzinárodnej cestnej premávke sa vyžadujú a uznávajú doklady o vozidle v súlade ...

(3)

Vozidlo evidované v Slovenskej republike musí byť počas pobytu v cudzine označené poznávacou ...

(4)

Vozidlo s evidenčným číslom cudzieho štátu musí byť pri premávke na cestách v Slovenskej republike ...

(5)

Vozidlá členov cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike, ktorí požívajú diplomatické ...

(6)

Podrobnosti o poznávacej značke Slovenskej republiky a o rozlišovacom znaku Slovenskej republiky, ...

SIEDMA ČASŤ

VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Orgány štátnej správy
§ 109
Orgánmi štátnej správy na úseku cestnej premávky sú
a)

ministerstvo vnútra,

b)

obvodné úrady v sídle kraja,

c)

obvodné úrady,

d)

krajské dopravné inšpektoráty,

e)

okresné dopravné inšpektoráty.

§ 111
Ministerstvo vnútra
a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej podľa tohto zákona dopravnými inšpektorátmi ...

b)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej podľa tohto zákona obvodnými úradmi ...

1.

vodičských oprávnení,

2.

prejednávania dopravných priestupkov,

3.

vedenia evidencií podľa § 85 ods. 1 písm. a) a d),

c)

vedie celoštátne dopravné evidencie,

d)

vydáva skúšobné testy na skúšky žiadateľov o vodičské oprávnenie,

e)

vydáva poverenie na vykonávanie skúšok žiadateľov o vodičské oprávnenie,

f)

určuje tvar, rozmery a obsah tabuliek s evidenčným číslom,

g)

nariaďuje hromadnú výmenu tabuliek s evidenčným číslom,

h)

zabezpečuje výkon cestných technických kontrol podľa osobitného zákona37c) prostredníctvom dopravných ...

i)

koordinuje činnosť dopravných inšpektorátov a Policajného zboru uskutočňovanú podľa tohto ...

§ 112a
Obvodný úrad v sídle kraja a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obvodný úrad v sídle kraja vydáva osobitné označenia vozidiel a preukazy osobitných označení ...

§ 113
(1)

Okresný úrad

a)

rozhoduje o vydaní vodičského oprávnenia,

b)

rozhoduje o povinnosti vodiča podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a preskúšaniu z ...

c)

rozhoduje o udelení, odobratí a obmedzení rozsahu vodičského oprávnenia a o zadržanom vodičskom ...

d)

vedie dopravné evidencie uvedené v § 85 ods. 1 písm. a) a d),

e)

povoľuje jednotlivú výrobu (stavbu) a prestavbu vozidla s výnimkou nemotorového vozidla, električky ...

f)

rozhoduje o vyradení vozidla z cestnej premávky,

g)

eviduje výcvikové zariadenia, v ktorých sa vykonáva výcvik vodičov, doškoľovacie kurzy vodičov, ...

h)

zabezpečuje v súčinnosti so Slovenskou komorou výcvikových zariadení autoškôl vykonávanie skúšok ...

i)

rozhoduje o vydávaní, odobratí a obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia,

j)

udeľuje podľa siete určenej ministerstvom dopravy [§ 110 písm. j)] fyzickým osobám oprávneným ...

k)

udeľuje fyzickým osobám osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon kontroly technického stavu ...

l)

zabezpečuje vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu vozidiel a sleduje, či ich držitelia ...

m)

určuje so súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek ...

n)

vykonáva štátny dozor podľa tohto zákona v rozsahu svojej pôsobnosti.

(2)

Pôsobnosť okresného úradu ustanovenú v odseku 1 písm. a) a d) vykonáva na území hlavného mesta ...

§ 114
(1)

Krajský dopravný inšpektorát

a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej podľa tohto zákona okresnými dopravnými ...

b)

vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou premávky na diaľnici, spolupôsobí pri jej riadení ...

c)

vybavuje v blokovom konaní podľa osobitného predpisu38) priestupky spáchané na diaľnici,

d)

plní úlohy policajného orgánu v trestnom konaní39) o trestných činoch spáchaných v súvislosti ...

e)

spolupôsobí pri kontrole technického stavu vozidiel v premávke na diaľnici, ako aj pri sledovaní, ...

f)

spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s príslušnými orgánmi, obcami, právnickými osobami a ...

(2)

Krajský dopravný inšpektorát je oprávnený vykonávať pôsobnosť ustanovenú v odseku 1 písm. ...

§ 115
(1)

Okresný dopravný inšpektorát

a)

vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky okrem premávky na diaľnici, ...

b)

plní úlohy policajného orgánu v trestnom konaní39) o trestných činoch spáchaných v súvislosti ...

c)

vedie dopravné evidencie uvedené v § 85 ods. 1 písm. b) a c),

d)

prideľuje evidenčné číslo, vydáva tabuľku s evidenčným číslom a príslušné doklady,

e)

spolupôsobí pri kontrole technického stavu vozidiel v cestnej premávke, ako aj pri sledovaní, či ...

f)

spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s príslušnými štátnymi orgánmi, obcami a inými právnickými ...

g)

vykonáva skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenie.

(2)

Pôsobnosť okresného dopravného inšpektorátu ustanovenú v odseku 1 písm. c), d) a g) vykonáva ...

(3)

Na plnení úloh podľa odseku 1 písm. a), b) a e) sa podieľajú aj príslušné služby pôsobiace ...

TRETIA HLAVA
SANKCIE

§ 120
Pokuty
(1)

Okresný úrad môže uložiť pokutu do 10 000 Sk fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo právnickej ...

(2)

Obvodný úrad môže uložiť pokutu do 20 000 Sk fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo právnickej ...

(3)

Obvodný úrad môže uložiť pokutu do 100 000 Sk fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo právnickej ...

a)

prikáže alebo dovolí, aby sa použilo na jazdu vozidlo, ktoré vrátane nákladu nespĺňa ustanovené ...

b)

prikáže alebo dovolí, aby sa použilo na jazdu vozidlo na takej ceste, na ktorej je pre také vozidlo ...

c)

zverí vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa ustanovené podmienky na jeho vedenie, nemá pri sebe ...

d)

prikáže alebo dovolí neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického ...

e)

poruší ustanovené alebo určené podmienky o vedení, uschovávaní alebo o predkladaní výkazov ...

f)

poruší povinnosť ustanovenú v § 125.

(4)

Obvodný úrad v sídle kraja môže uložiť pokutu do 500 000 Sk fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie ...

Ukladanie pokút
§ 121
(1)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, význam a čas trvania protiprávnej činnosti, na ...

(2)

Pokutu možno uložiť len do jedného roku odo dňa, keď sa príslušný orgán dozvedel o tom, že ...

(3)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.

(4)

Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(5)

Uložením pokuty fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osobe zostáva nedotknutá ...

§ 122

Porušenie povinností fyzickou osobou ustanovených týmto zákonom v druhej, tretej a štvrtej časti ...

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 123
Výroba tlačív dokladov a tabuliek s evidenčným číslom a manipulácia s nimi
(1)

Tlačivá dokladov a tabuľky s evidenčným číslom, osobitným evidenčným číslom alebo zvláštnym ...

(2)

Fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené povolenie podľa ...

(3)

Povolenie podľa odseku 1 možno odobrať, ak ten, komu bolo vydané, poruší podmienky určené v povolení; ...

(4)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa primerane vzťahujú aj na tlačivá dokladov a tabuľky s evidenčným ...

§ 124
Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné ...

(2)

Ak sa žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia alebo o rozšírenie vodičského oprávnenia ...

(3)

Ak sa žiadateľovi o zaevidovanie autoškoly vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa mu vydá ...

(4)

Ak sa žiadateľovi o vydanie osobitného označenia a preukazu osobitného označenia vozidla podľa ...

(5)

Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí vodičského oprávnenia alebo o obmedzení jeho rozsahu a o ...

(6)

Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nepoužijú na

a)

odstránenie prekážky cestnej premávky a vozidla,

b)

určovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách,

c)

povolenie výnimky podľa § 65 ods. 4 a § 127,

d)

zadržanie vodičského preukazu podľa § 66 ods. 1 a osvedčenia podľa § 67 ods. 1,

e)

rozhodovanie o neplatnosti vodičského preukazu podľa § 79 ods. 2,

f)

vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla podľa § 41 ods. 4 ...

(7)

Pri rozhodovaní o parkovacom preukaze podľa § 41 sa postupuje podľa osobitného predpisu.43a)

§ 125
Osobitné povinnosti
(1)

Každý je povinný dostaviť sa na vlastné náklady na vybavenie vecí týkajúcich sa vozidla alebo ...

(2)

Na vozidle, ktoré nepodlieha evidencii, musí byť počas jeho účasti na cestnej premávke čitateľne ...

§ 126
Osobitné ustanovenia o niektorých vozidlách
(1)

Ustanovenia tohto zákona o evidencii vozidiel sa nevzťahujú na vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej ...

(2)

Vozidlám uvedeným v odseku 1 a vozidlám zastupiteľských úradov, diplomatov, konzulov z povolania ...

§ 127
Výnimky
(1)

V mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej ...

(2)

Výnimku z ustanovení § 33 ods. 1 a § 36 ods. 1 a 2 povoľuje príslušný krajský dopravný inšpektorát, ...

(3)

Výnimka z ustanovení § 33 ods. 1 a § 36 ods. 1 a 2 sa môže povoliť najviac na 30 dní a z ustanovenia ...

(4)

Vodič vozidla je povinný mať doklad o povolení výnimky pri sebe a na výzvu ho predložiť policajtovi. ...

§ 128
Vzťah k medzinárodným zmluvám

Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, obsahuje ustanovenia odchylne od ...

§ 129
Prechodné ustanovenia
(1)

Vodičské oprávnenia a rozhodnutia o nich vydané príslušnými dopravnými inšpektorátmi predo ...

(2)

Vodičské preukazy vydané do 31. decembra 1992 zostávajú v platnosti do 31. decembra 2002.

(3)

Doklady o evidencii vozidla a tabuľky s evidenčným číslom (štátne poznávacie značky) vydané ...

(4)

Držiteľ dokladov uvedených v odsekoch 2 a 3 môže požiadať príslušný orgán o ich výmenu.

(5)

Dopravný inšpektorát vyradí vozidlo z evidencie, ak jeho držiteľ po 1. apríli 1997 nepožiadal ...

(6)

Evidencie (registrácie) autoškôl, poverenia na prípravu žiadateľov o osvedčenie pre učiteľa ...

(7)

Osvedčenia pre učiteľov vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti ...

(8)

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona strácajú platnosť výnimky povolené podľa vyhlášky ...

(9)

Na konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vzťahujú predpisy platné pred ...

(10)

Dopravné inšpektoráty v jednotlivých okresoch odovzdajú okresným úradom evidencie autoškôl ...

(11)

Technické preukazy vydané predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti. ...

(12)

Oprávnenia udelené na vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel v staniciach technickej kontroly ...

(13)

Oprávnenia na vedenie električky alebo trolejbusu vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona ...

(14)

Vodičské oprávnenia a rozhodnutia o nich vydané príslušnými dopravnými inšpektorátmi pred ...

(15)

Vodičské preukazy vydané pred dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky ...

(16)

Osobitné označenia vozidiel prepravujúcich ťažko zdravotne postihnuté osoby, osobitné označenia ...

§ 129a
(1)

V súvislosti s prechodom pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady prechádzajú aj práva ...

(2)

Krajské riaditeľstvá Policajného zboru a okresné riaditeľstvá Policajného zboru v okresoch odovzdajú ...

§ 129b
(1)

Osvedčenia o evidencii vozidiel, technické preukazy vozidiel a technické osvedčenia vozidiel vydané ...

(2)

Na osvedčenie o evidencii vozidla vydané predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa použijú ...

(3)

Na technický preukaz vydaný predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa použijú ustanovenia ...

(4)

Doklad o kontrole originality vozidla uvedený v § 90 ods. 4 a 6 možno vyžadovať až od 1. januára ...

§ 129c
(1)

Povinnosť ustanovená v § 88 ods. 1 prihlásiť do evidencie vozidlo podľa adresy umiestnenia organizačnej ...

(2)

Do 30. júna 2006 sa informácie z evidencie dopravných nehôd podľa § 86 ods. 12 poskytujú Slovenskej ...

a)

meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia vodiča vozidla – ...

b)

údaj o požití alkoholických nápojov alebo užití iných návykových látok vodičmi vozidiel, ...

c)

pridelené evidenčné číslo, továrenská značka, typ a rok výroby vozidla,

d)

dátum, čas, miesto, príčina a následky dopravnej nehody,

e)

útvar Policajného zboru, ktorý dopravnú nehodu vyšetroval, a evidenčné číslo, pod ktorým bola ...

(3)

Do 30. júna 2008 vedú evidenciu podľa § 85 ods. 1 písm. a) a pôsobnosť pri vydávaní vodičských ...

Záverečné ustanovenia
§ 130
(1)

Ministerstvo vnútra sa splnomocňuje vydať všeobecne záväzný právny predpis na vykonanie § 32 ...

(2)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) po dohode ...

§ 131

Zrušujú sa:

1.

§ 33 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore,

2.

vládne nariadenie č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia predsedníctva ...

3.

vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. v. o premávke na cestách v znení vyhlášky Federálneho ...

4.

vyhláška Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch v znení vyhlášky Federálneho ...

5.

vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 174/1980 Zb. o vykonávaní skúšok z odbornej spôsobilosti ...

6.

vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných ...

7.

vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách ...

8.

vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 10/1991 Zb. o podmienkach prevádzky cestných motorových ...

9.

vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 55/1991 Zb. o výcviku a zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti ...

§ 132
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1997 okrem § 129 ods. 10, ktorý nadobúda účinnosť ...

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  § 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona Národnej ...
 • 2)  Napríklad § 652 a nasl. Obchodného zákonníka.
 • 3)  § 13 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných ...
 • 4)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave, zákon č. ...
 • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických ...
 • 6)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.
 • 7)  Napríklad § 9 ods. 2 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 81 zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 7a)  Napríklad § 9 ods. 4 písm. b) zákona č. 121/2004 Z. z. o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave ...
 • 8)  § 3 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 7/1988 Zb. o križovaní pozemných komunikácií ...
 • 9)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného ...
 • 9a)  § 22 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 10)  § 3d zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 10a)  § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...
 • 10b)  § 15 zákona č. 447/2008 Z. z.
 • 10c)  § 52 zákona č. 447/2008 Z. z.
 • 11)  § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z.
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde.
 • 13)  Zákon č. 124/1992 Zb.
 • 13a)  Zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 124/1992 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v ...
 • 16)  § 18 ods. 3 zákona č. 124/1992 Zb.
 • 17)  § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
 • 18)  Napríklad § 32 zákona č. 44/1974 Zb. Colný zákon, zákon č. 124/1992 Zb., zákon č. 230/1992 ...
 • 18a)  Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...
 • 18b)  § 11 ods. 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
 • 19)  § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z.
 • 20)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 108/1976 Zb. o Európskej dohode o práci osádok ...
 • 20a)  § 58 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ...
 • 21)  § 72 Trestného zákona.
 • 22)  § 49 a 50 Trestného zákona.
 • 23)  § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
 • 23a)  § 23 ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 24)  § 3 ods. 2 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.§ 7 zákona Národnej ...
 • 25)  § 3 ods. 5 zákona č. 135/1982 Zb.
 • 26)  § 17 ods. 1 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 27)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.
 • 28)  § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/l993 Z. z.
 • 29)  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/l993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe. ...
 • 30)  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
 • 31)  Napríklad Trestný poriadok, zákon č. 7l/l967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon ...
 • 32)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného ...
 • 32a)  Zákon č. 725/2004 Z. z.
 • 32aa)  Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 ...
 • 33)  Obchodný zákonník.
 • 34)  Napríklad Občiansky zákonník, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
 • 34a)  § 85 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 34aa)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 35)  Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej ...
 • 35a)  § 51 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 35aa)  § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
 • 36)  Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii v znení neskorších predpisov.
 • 37b)  § 21 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 37c)  § 54 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 37d)  Zákon č. 725/2004 Z. z.
 • 38)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 158 Trestného poriadku.
 • 40)  § 3 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 ...
 • 41)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 41a)  § 23 ods. 8, 9 a 11 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 43)  Zákon č. 71/1967 Zb.
 • 43a)  Zákon č. 447/2008 Z. z.
 • 44)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore