Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Slovenskej národnej rady o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach 315/1992 účinný od 25.06.1992 do 30.11.2008


Platnosť od: 25.06.1992
Účinnosť od: 25.06.1992
Účinnosť do: 30.11.2008
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Záujmová činnosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 315/1992 s účinnosťou od 25.06.1992

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej národnej rady

o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Verejnými telovýchovnými, športovými a turistickými podujatiami (ďalej len „podujatie“) sa ...

(2)

Podujatie sa považuje za prístupné verejnosti, ak sa koná pre individuálne neurčených účastníkov. ...

(3)

Na podujatie nie je potrebné predchádzajúce povolenie štátneho orgánu.

(4)

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na podujatia, ktoré sa konajú

a)

v priestoroch ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ak sú organizátormi a účastníkmi podujatia ...

b)

v priestoroch škôl a školských zariadení, ak sú organizátormi a účastníkmi podujatia iba žiaci ...

c)

v priestoroch zariadení sociálnej starostlivosti, ak sú organizátormi a účastníkmi podujatia ...

Organizátor podujatia
§ 2

Organizátormi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby.

§ 3
(1)

Organizátor podujatia je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie obci, na území ...

(2)

Oznámenie určené obci treba podať na obecnom úrade najneskôr sedem dní pred konaním podujatia. ...

(3)

Organizátori podujatí, pre ktorých organizovanie podujatí vyplýva z ich hlavného zamerania, predmetu ...

(4)

V oznámení organizátora podujatia treba uviesť

a)

označenie organizátora podujatia a jeho adresu,

b)

názov a účel podujatia, deň, miesto a čas jeho konania,

c)

predpokladaný počet účastníkov podujatia,

d)

opatrenia, ktoré urobí, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu bezpečnosti, života ...

e)

východiskové miesto, trasu a miesto skončenia podujatia, ak si to jeho povaha vyžaduje.

(5)

Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, ...

§ 4
(1)

Organizátor podujatia je ďalej povinný

a)

zabezpečiť verejný poriadok v priestoroch a na verejných priestranstvách, kde sa podujatie koná, ...

b)

riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení, a riadne ho ...

c)

zabezpečiť dodržiavanie obmedzenia alebo zákazu predávať, podávať a požívať alkoholické ...

d)

spoľahlivo od seba oddeliť skupiny priaznivcov súťažiacich družstiev alebo priaznivcov športovcov ...

e)

zabezpečiť efektívny systém spojenia s účastníkmi podujatia a vhodným spôsobom ich viesť k ...

f)

zriadiť usporiadateľskú službu, vyčleniť potrebný počet členov usporiadateľskej služby a ...

g)

v prípade závažného porušenia verejného poriadku podujatie prerušiť alebo skončiť, ak nie ...

h)

dodržiavať bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické, požiarne, technické a iné právne predpisy ...

i)

v priestoroch a na priestranstvách umožniť účasť len takému počtu účastníkov podujatia, ktorý ...

(2)

Organizátori podujatí uvedení v § 3 ods. 3 sú povinní vypracovať organizačné poriadky, bezpečnostné ...

(3)

Ak sa organizátorovi podujatia pri narušení jeho pokojného priebehu nepodarí zabezpečiť verejný ...

§ 5
Usporiadateľská služba
(1)

Usporiadateľská služba plní úlohy podľa pokynov organizátora podujatia alebo iných oprávnených ...

(2)

Členom usporiadateľskej služby (ďalej len „usporiadateľ“) môže byť iba osoba staršia ako ...

(3)

Rozsah a obsah osobitnej prípravy usporiadateľov určia telovýchovné, športové a turistické zväzy ...

(4)

Usporiadateľ preukazuje svoje oprávnenia viditeľne umiestneným preukazom usporiadateľa, ktorý ...

§ 6
Oprávnenia usporiadateľa
(1)

Usporiadateľ má právo

a)

presvedčiť sa, či sa na podujatí zúčastňujú iba účastníci podujatia na to oprávnení,

b)

vykázať účastníkov podujatia, ktorí vnášajú do priestorov alebo priestranstiev podujatia alkoholické ...

c)

upozorniť účastníkov podujatia na nevhodnosť ich správania a požadovať, aby od neho upustili, ...

d)

zabrániť v účasti, vyviesť účastníkov podujatia a ich ďalšiu účasť na podujatí zakázať, ...

(2)

Oprávnenie usporiadateľa majú aj príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky a pracovníci ...

§ 7
Povinnosti účastníkov podujatia
(1)

Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať pokyny organizátora podujatia a usporiadateľskej ...

(2)

Účastníci podujatia nesmú mať pri sebe zbraň alebo čokoľvek, čím možno urobiť útok proti ...

(3)

Ak poruší účastník podujatia povinnosti uvedené v odsekoch 1 a 2, je povinný na pokyn usporiadateľa ...

(4)

Po skončení podujatia sú jeho účastníci povinní pokojne sa rozísť.

§ 8
Úlohy obce
(1)

Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa § 3.

(2)

Ak sa má konať podujatie mimo priestorov, priestranstiev alebo trasy, ktoré sa obvykle používajú ...

(3)

Obec môže zakázať podujatie, ak by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich ...

(4)

Osoba, ktorú obec písomne poverila výkonom dozoru (ďalej len „dozorný orgán“), upozorní organizátora ...

(5)

Dozorný orgán podujatie zakáže alebo preruší, ak sa na podujatí porušujú ľudské práva alebo ...

(6)

Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení organizátorovi ústnym ...

(7)

Na rozhodovanie podľa odsekov 3, 5 a 6 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.9) Opravný ...

§ 9
Osobitné ustanovenia o bezpečnosti
(1)

Usporiadanie priestorov a priestranstiev určených na konanie podujatí nesmie podnecovať ich účastníkov ...

(2)

Výber, projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu priestorov a priestranstiev určených na konanie ...

(3)

Priestranstvá podujatí s kapacitou nad 10 000 účastníkov a priestory podujatí s kapacitou nad ...

(4)

Pri organizovaní podujatí, na ktorých je možné odôvodnene predpokladať rušenie verejného poriadku ...

(5)

Na podujatiach s predpokladaným počtom účastníkov nad 30 000 musia byť zriadené miesta zdravotníckej ...

(6)

Pri športových podujatiach nad 30 000 účastníkov musí organizátor podujatia zriadiť vo vnútornom ...

(7)

Organizátor podujatia a orgány uvedené v § 4 ods. 1 písm. h) majú právo nariadiť a vykonať ...

(8)

Podujatie možno začať, ak sú splnené všetky ustanovenia tohto zákona.

§ 10
Ustanovenia o pokutách a priestupkoch
(1)

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa tohto zákona, za usporiadanie alebo pokračovanie v podujatí, ...

(2)

Priestupku pri verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach sa dopustí ten, ...

a)

neuposlúchne poriadkové opatrenia organizátora alebo členov usporiadateľskej služby alebo týmto ...

b)

neoprávnene sťažuje účastníkom prístup na podujatie, neprístojným správaním bráni účastníkom ...

c)

ako účastník podujatia má pri sebe alebo vnáša do priestorov alebo priestranstiev podujatia predmety ...

(3)

Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 3 000 Kčs.13)

(4)

O zisťovaní totožnosti porušovateľov verejného poriadku, o konaní o priestupkoch a trestných ...

§ 11
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky

 • 1)  § 3 ods. 1 zákona SNR č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre.
 • 2)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
 • 3)  § 1 ods. 2 a § 4 ods. 1 písm. a) bod 5 zákona SNR č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a ...
 • 4)  Napr. zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 5)  § 2 ods. 1 písm. a) a § 79 ods. 1 zákona č. 20/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 64 zákona SNR č. 204/1991 Zb.
 • 7)  § 20 ods. 3 zákona SNR č. 204/1991 Zb.
 • 8)  Čl. 5 až 16 Listiny základných práv a slobôd uvedenej ústavným zákonom č. 23/1991 Zb.
 • 9)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 10)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 11)  Napr. Európska konvencia o predchádzaní násiliu a chuligánskemu správaniu v priebehu športových ...
 • 12)  § 9 smerníc MZ SSR č. Z-6448/1985-B/1 z 15. septembra 1985 o starostlivosti o zdravie pri vykonávaní ...
 • 13)  § 47 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Zákon SNR č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.Trestný zákon.Trestný poriadok.Zákon ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore