Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 313/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 14.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátne orgány, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 313/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 313/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

Legislatívny proces k zákonu 313/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

1.

V § 1a sa na konci pripája táto veta:

„Schôdze vlády môžu prebiehať aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku.“. ...

2.

V § 1b sa na konci pripája táto veta: „Úrad vlády Slovenskej republiky môže plniť aj úlohy ...

3.

V § 4 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Vláda môže určiť, že ...

4.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
pozemkové spoločenstvá.“.

5.

V § 24 sa vypúšťa odsek 5.

6.

V § 34a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu koordinuje prípravu ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

7.

V § 34a ods. 3 sa slová „finančných zdrojov“ nahrádzajú slovami „verejných prostriedkov“. ...

8.

V § 40 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Platové náležitosti vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

9.

Za § 40ad sa vkladá § 40ae, ktorý znie:

„§ 40ae (1) Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti regionálneho rozvoja podľa ...

Čl. II

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. k) sa slová „úradu vlády“ nahrádzajú slovami „Úradu podpredsedu vlády ...

2.

V § 3 ods. 4 písm. k) sa slová „ministerstvu a Úradu vlády Slovenskej republiky“ nahrádzajú ...

3.

§ 4a vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Úrad podpredsedu vlády (1) Úrad podpredsedu vlády vykonáva správu, prevádzku a rozvoj ...

4.

Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019 V súvislosti s prechodom ...

Čl. III

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., zákona ...

1.

V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“)“ ...

2.

V § 6 ods. 4 sa slová „úradu vlády“ nahrádzajú slovami „podpredsedu vlády Slovenskej republiky ...

3.

V § 13 ods. 7 sa slová „vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vedúci úradu ...

4.

V § 13 ods. 9 sa za slovo „úradu“ vkladá slovo „podpredsedu“.

5.

Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18c Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019 (1) Konania začaté a právoplatne ...

6.

Slová „úrad vlády“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „úrad ...

Čl. IV

Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky ...

V § 1 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Čl. V

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...

1.

V § 5 ods. 5 sa slová „Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“)“ nahrádzajú ...

2.

V § 6 ods. 1 sa slová „úrad vlády“ nahrádzajú slovami „úrad podpredsedu vlády“.

3.

V § 6 ods. 7 sa slová „úradu vlády“ nahrádzajú slovami „úradu podpredsedu vlády“ a slová ...

4.

V § 10 ods. 4 až 10 a ods. 12 sa slová „úrad vlády“ nahrádzajú slovami „úrad podpredsedu ...

5.

V § 14 ods. 6 sa slová „úrad vlády“ nahrádzajú slovami „správca modulu elektronických ...

6.

V § 59 odsek 1 znie:

„(1) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasuje ...

7.

V § 59 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

8.

V § 60b ods. 3 sa slová „1. februára 2019“ nahrádzajú slovami „1. júna 2020“ a slová ...

9.

Za § 60f sa vkladá § 60g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 60g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) V súvislosti s prechodom ...

Čl. VI

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 3 ods. 1 sa slová „Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“)“ nahrádzajú ...

2.

V § 3 ods. 3 písm. b) prvom bode sa slovo „zapíše“ nahrádza slovami „pripraví návrh na ...

3.

V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.

4.

V § 4 ods. 4 druhej vete sa slová „úrad vlády“ nahrádzajú slovami „podpredseda vlády Slovenskej ...

5.

V § 4 ods. 5 sa slová „Úrad vlády“ nahrádzajú slovami „Podpredseda vlády Slovenskej republiky ...

6.

V § 8 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „do schválenia ...

7.

V § 8 ods. 4 sa za slovo „uvedená“ vkladajú slová „v akčnom pláne alebo“.

8.

Slová „úrad vlády“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 11 ods. 3 nahrádzajú ...

Čl. VII

Zákon č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej ...

1.

Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Poskytovanie dotácií v oblasti regionálneho rozvoja upravuje osobitný predpis.1)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ...

2.

V § 6 ods. 6 sa slová „ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad“ nahrádzajú ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore