Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71942
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 310/2018 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 13.11.2018
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 310/2018 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 310/2018 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 310/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone

Čl. I

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín ...

1.

V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Podnikateľ,20) ktorý predáva21) exempláre, je povinný zverejniť na vhodnom a trvale viditeľnom ...

2.

V § 5a odsek 1 znie:

„(1) Vyrábať, spracovávať, baliť alebo opätovne baliť kaviár určený na vývoz, opätovný ...

3.

V § 8 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. a) a § 8a ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane ...

4.

V § 8a ods. 4 sa slová „§ 6 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 5a ods. 1“.

5.

V § 9 ods. 5 písm. b) sa slovo „uchovávať“ nahrádza slovom „uchovať“ a slovo „piatich“ ...

6.

V § 9 sa vypúšťa odsek 6.

7.

V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová „písomný doklad preukazujúci“ nahrádzajú slovami „písomné ...

8.

V § 10 ods. 1 písm. b) prvý bod a druhý bod znejú:

„1. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu držiteľa exemplára a jeho podpis alebo názov, alebo ...

9.

V § 11 odsek 2 znie :

„(2) Evidenciu podľa odseku 1 písm. a) vedie držiteľ živého exemplára plazov, vtákov a cicavcov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:

„38a) Čl. 2 písm. q) nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.“.

10.

V § 11 sa vypúšťa odsek 3.

Odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.

11.

V § 11 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Prevádzkovateľ chovnej stanice alebo rehabilitačnej stanice38b) vedie pre exemplár hendikepovaného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 38b a 38c znejú:

„38b) § 45 ods. 6 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. 38c) § 2 ods. 2 písm. zn) zákona č. 543/2002 ...

12.

V § 11 ods. 7 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

13.

Nadpis § 12 znie: „Preukázanie pôvodu exemplára“.

14.

V § 12 ods. 3 sa slová „§ 29 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 2“.

15.

V § 12 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Pôvod podľa odseku 1 je povinný držiteľ exemplára preukázať a) písomným dokladom,43) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:

„43) Čl. 4, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.“.

16.

V § 12 ods. 6 písm. b) sa slová „exempláre druhov uvedených v prílohách A alebo B“ nahrádzajú ...

17.

V § 12 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

18.

V § 12 ods. 6 písm. c) sa slová „až c)“ nahrádzajú slovami „a b)“.

19.

V § 12 ods. 6 písm. d) sa slová „až c)“ nahrádzajú slovami „a b)“ a vypúšťajú sa slová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a sa vypúšťa.

20.

V § 12 ods. 6 písm. e) sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až d)“.

21.

V § 12 ods. 8 v prvej vete sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až d)“ a slová „písm. ...

22.

V § 12 sa vypúšťajú odseky 17 až 21.

23.

Za § 12 sa vkladajú §12a a 12b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§12a Preukázanie spôsobu nadobudnutia exemplára (1) Držiteľ živého exemplára živočícha, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 43a až 43ae znejú:

„43a) § 65a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 43aa) § 29 ods. 10 zákona ...

24.

V § 13 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Držiteľ živého exemplára živočícha je povinný zabezpečiť nezameniteľné označenie ...

25.

V § 13 ods. 3 v tretej vete sa vypúšťajú slová „alebo do potvrdenia o registrácii“.

26.

V § 13 odsek 5 znie:

„(5) Ak nezameniteľné označenie podľa osobitného predpisu43b) nie je možné z dôvodov špecifických ...

27.

V §13 sa vypúšťa odsek 6.

28.

V § 13a ods. 1 sa za slová „ktoré boli“ vkladajú slová „nadobudnuté a“.

29.

V § 15 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová „a záznamy podľa §12b“.

30.

V § 15 ods. 2 písm. j) a písm. w) bod 2 sa vypúšťajú slová „(§21)“.

31.

V § 15 ods. 2 písm. l), § 16 písm. c), § 17 písm. c) a § 18 písm. c) sa za slovo „nariadiť“ ...

32.

V § 15 ods. 2 písm. x) sa slová „§ 12 ods. 6 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 6 ...

33.

V § 15 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).

34.

V § 15 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „a f)“.

35.

V § 15 ods. 4 písm. b) sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

36.

V § 15 ods. 5 písmeno d) znie:

„d) zoznam colných úradov určených na uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol ...

37.

V § 15 ods. 5 písm. f) sa vypúšťajú slová „o potvrdení o registrácii,“.

38.

V § 15 ods. 5 písm. g) sa slová „§ 11 ods. 1, 3 a 7 a ktoré nepodliehajú registrácii podľa ...

39.

V § 15 sa odsek 5 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) zoznam vybraných druhov živočíchov podľa §12b ods. 1, k) podrobnosti o zázname o nakladaní ...

40.

V § 16 sa vypúšťa písmeno f).

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a sa vypúšťa.

41.

V § 17 písmeno h) znie:

„h) plní úlohu výkonného orgánu pri určení vhodnej metódy označenia exemplára,47) a vykonáva ...

42.

V § 17 písm. j) sa vypúšťa čiarka za slovami „§12 ods. 8“ a slová „potvrdenie o registrácii ...

43.

V § 19 ods. 2 písm. b) sa čiarka nahrádza slovom „a“ a slová „spôsobu nadobudnutia exemplára ...

44.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Úlohy na úseku ochrany exemplárov plní aj štátna ochrana prírody, ktorá vykonáva dohľad ...

45.

V § 20 ods. 2 písm. d) sa slovo „a“ za slovami „§ 9 ods. 5 písm. a)“ nahrádza čiarkou ...

46.

Nadpis § 21 znie: „Vedecký orgán“.

47.

V § 21 ods. 2 písm. i) sa čiarka za slovom „zoznamov“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú ...

48.

V § 22 ods. 1 písm. l) sa slová „§ 10 ods. 3, 4, 5 a § 11 ods. 4, 5 a 6“ nahrádzajú slovami ...

49.

V § 22 ods. 1 písm. p) sa slová „§ 4 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 2 alebo ods. ...

50.

V § 22 ods. 1 písm. q) sa slová „§ 12 ods. 13, 15 a 19“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 5, ...

51.

V § 22 ods. 1 písm. r) sa slová „§ 13“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 8 alebo ods. 9“.

52.

V § 22 ods. 1 písm. u) sa slovo „spracúva“ nahrádza slovami „vyrába, spracováva“.

53.

V § 22 ods. 2 písmeno g) znie:

„g) nepreukáže pôvod exemplára podľa § 12, nepreukáže spôsob nadobudnutia podľa § 12a, ...

54.

V § 23 ods. 1 sa čiarka za slovom „pokarhanie“ nahrádza slovom „alebo“.

55.

V § 23 ods. 6 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová „a uhradené trovy konania“. ...

56.

V § 25 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

57.

V § 26 ods. 5 písmeno b) sa slovo „vypestovali“ nahrádza slovom „nevypestovali“.

58.

V § 28 ods. 1 sa slová „ods. 10, 12, 17 a 18, § 13 ods. 1, 2 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. ...

59.

V § 28 odsek 6 znie:

„(6) Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na exemplár chráneného druhu živočícha.10) Ak je predmetom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 78 znie:

„78) § 35 ods. 6 a § 103 ods. 2 a 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 310/2018 Z. ...

60.

V § 28 ods. 7 sa za slovo „Náklady“ vkladajú slová „na zabezpečenie odobratia krvi alebo ...

61.

§ 28 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Držiteľ exemplára je povinný zabezpečiť odobratie krvi alebo iného tkaniva na účely ...

62.

Za §29b sa vkladá §29c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§29c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Ten, kto k 1. januáru ...

Čl. II

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona ...

1.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zn), ktoré znie:

„zn) hendikepovaného chráneného živočícha chránený živočích, ktorý v dôsledku poranenia, ...

2.

V § 35 ods. 1 písm. e) sa za slovo „držať“ vkladá čiarka a slová „chovať v ľudskej opatere“. ...

3.

V § 35 odsek 6 znie:

„(6) Kto nájde hendikepovaného chráneného živočícha alebo uhynutého chráneného živočícha ...

4.

V § 35 ods. 9 sa za slovami „ochrane chránených živočíchov“ vypúšťa čiarka a slová „o ...

5.

V § 41 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Prevádzkovateľ zariadenia na záchranu chránených ...

6.

V § 65a ods. 2 písm. b) sa slová „choré, zranené alebo poškodené“ nahrádzajú slovom „hendikepované“. ...

7.

V § 65a ods. 2 písm. c) sa za slovo „nájdených“ vkladajú slová „hendikepovaných, uhynutých ...

8.

V § 65a ods. 2 písmeno f) znie:

„f) prijíma nájdené chránené živočíchy podľa § 103 ods. 3 a určuje ďalšie nakladanie ...

9.

V § 68 písm. i) sa čiarka za slovami „§ 38 ods. 2 a 8“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú ...

10.

V § 81 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová „a § 103 ods. 3“.

11.

V § 94 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo vykonáva správu chránených druhov, ktoré sa stali vlastníctvom štátu a) na ...

12.

V § 94 ods. 3 úvodná veta znie:

„Ak v odseku 4 nie je ustanovené inak, chránené druhy vo vlastníctve štátu možno“.

13.

V § 94 ods. 3 písmeno e) znie:

„e) použiť na zbierkotvornú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť múzeí, vedeckých inštitúcií, ...

14.

V § 94 ods. 3 písm. g) sa slová „odsekom 4“ nahrádzajú slovami „účelom podľa písmen b) ...

15.

V § 94 odsek 4 znie:

„(4) Zakazuje sa akýkoľvek prevod jedincov chránených druhov podľa odseku 1, ako aj akákoľvek ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 115c a 115d znejú:

„115c) § 305 Trestného zákona. 115d) Príloha A nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.“. ...

16.

V § 95 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „a § 103 ods. 2“.

17.

V § 103 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 7.

18.

V § 103 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Živé jedince chránených druhov, ktoré boli ...

19.

V § 103 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na chráneného živočícha, ktorého je možné na základe ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I deviateho bodu § 11 ods. 2 druhej ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore