Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch 309/2000 účinný od 01.11.2000 do 31.12.2002

Platnosť od: 07.10.2000
Účinnosť od: 01.11.2000
Účinnosť do: 31.12.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim, Obyvateľstvo a občianstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch 309/2000 účinný od 01.11.2000 do 31.12.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 309/2000 s účinnosťou od 01.11.2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch sa mení a dopĺňa takto: ...

1.

V § 2 sa vypúšťa písmeno j).

2.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Za cudzinca mladšieho ako 18 rokov, ak nenadobudol plnoletosť skôr podľa osobitného predpisu,1) ...

Poznámka pod čiarou k odseku 2 znie:

„1)
§ 13 Zákona o rodine.“.

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a; číslovanie ďalších ...

3.

V § 4 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „do 24 hodín“, za slovom „zdržiava“ sa čiarka ...

4.

V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

5.

V § 7 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ministerstvo prizná na účel zlúčenia rodiny postavenie utečenca a) manželovi utečenca, ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

6.

V § 8 písmeno c) znie:

„c) prichádza zo štátu, ktorý Slovenská republika považuje za bezpečnú tretiu krajinu alebo ...

7.

§ 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Skrátené konanie (1) Ak o priznanie postavenia utečenca požiada cudzinec, ktorého žiadosť ...

8.

V § 12 sa vypúšťa odsek 3.

9.

Nadpis pod § 13 znie: „Rozhodnutie v konaní o priznanie postavenia utečenca“.

10.

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) Rozhodnutie vydané v konaní o priznanie postavenia utečenca sa doručuje žiadateľovi, jeho ...

11.

V § 14 sa ods. 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
sa písomne vzdá postavenia utečenca.“.

12.

V § 14 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu“. ...

13.

V § 15 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „O rozklade proti rozhodnutiu vydanom v skrátenom ...

14.

V § 24 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo môže na nevyhnutný čas umiestniť cudzinca, ktorému nepriznalo postavenie utečenca, ...

15.

Doterajší text § 27 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) V konaní o žiadosti o priznanie postavenia utečenca začatom pred nadobudnutím účinnosti ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore