Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2009 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 28.07.2009
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Colná správa, Colné orgány, Spotrebné dane, Správne poplatky, Miestna štátna správa, Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD12DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2009 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 305/2009 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov  a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 583/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠2a
Výkon štátnej služby a priama súvislosť s ním
(1)
Výkonom štátnej služby sa rozumie výkon oprávnení a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru, činnosť vykonávaná na rozkaz alebo na pokyn nadriadeného a činnosť, ktorá je predmetom služobnej cesty.

(2)
Výkonom štátnej služby je aj činnosť vykonávaná pre služobný úrad na podnet záujmového združenia colníkov, prípadne aj činnosť vykonávaná pre služobný úrad z vlastnej iniciatívy, ak na ňu colník nepotrebuje osobitné oprávnenie alebo ak ju nevykonáva proti výslovnému zákazu nadriadeného.

(3)
V priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sú úkony potrebné na výkon štátnej služby a úkony počas služby obvyklé alebo úkony potrebné pred začiatkom služby alebo po jej skončení. Nepatrí sem stravovanie, ošetrenie, prípadne vyšetrenie v zdravotníckom zariadení s výnimkou lekárskeho vyšetrenia konaného na rozkaz alebo pokyn nadriadeného alebo ošetrenia pri prvej pomoci a cesta na ne a späť.

(4)
Za činnosť v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sa považuje aj prehlbovanie kvalifikácie colníkov podľa § 134c organizované služobným úradom.“.

2.
V § 5 odsek 4 znie:

„(4)
Minister na návrh generálneho riaditeľa colného riaditeľstva (ďalej len „generálny riaditeľ“) určí v rámci systemizácie počty miest colníkov zaradených do platových tried. V nadväznosti na pôsobnosť a organizačnú štruktúru služobných úradov generálny riaditeľ určí počty miest colníkov zaradených do platových tried v jednotlivých služobných úradoch.“.

3.
V § 7 ods. 2 druhá veta znie:

„V tomto čase je colník povinný získať colnícke vzdelanie určené pre funkciu, do ktorej je ustanovený.“.

4.
V § 7 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
doba štúdia na splnenie kvalifikačného predpokladu colníckeho vzdelania,“.

5.
V § 7 ods. 4 sa vypúšťa slovo „základné“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „určené pre funkciu, do ktorej je ustanovený“.
6.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Prípravná štátna služba colníka, ktorý je podľa záveru schváleného služobného hodnotenia nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby alebo ktorý svojím zavinením nezískal príslušné colnícke vzdelanie, trvá aj po uplynutí doby dvoch rokov, a to až do skončenia služobného pomeru z týchto dôvodov.“.

7.
V § 8 odsek 1 znie:

„(1)
Pri prijatí do služobného pomeru v prípravnej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe sa určí skúšobná doba, najkratšie na tri mesiace a najdlhšie na 18 mesiacov. Určená skúšobná doba je súčasťou prípravnej štátnej služby a dočasnej štátnej služby a nesmie sa dodatočne predlžovať ani skracovať.“.

8.
V § 9 odsek 2 znie:

„(2)
Colník sa zaradí do stálej štátnej služby po skončení
a)
prípravnej štátnej služby alebo

b)
dočasnej štátnej služby podľa § 10 ods. 3.“.

9.
V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Pre colníka zaradeného do dočasnej štátnej služby sa kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania nevyžaduje.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

10.
§ 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11
Kvalifikačné predpoklady na funkciu
(1)
Kvalifikačné predpoklady na funkciu sú:
a)
kvalifikačný predpoklad vzdelania,

b)
kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania.

(2)
Generálny riaditeľ môže v tabuľkách zloženia a počtu funkcií colníkov v jednotlivých služobných úradoch určiť pre jednotlivé funkcie ďalšie predpoklady na ich výkon. Ak je pre funkciu takýto predpoklad určený, colník je povinný ho splniť najneskôr do troch rokov od jeho ustanovenia do funkcie alebo od jeho vymenovania do funkcie. Ak je takýto predpoklad určený až po ustanovení colníka do funkcie alebo po jeho vymenovaní do funkcie, colník je povinný ho splniť najneskôr do troch rokov od určenia tohto predpokladu.“.

11.
V § 13 odseky 2 až 5 znejú:

„(2)
Základným colníckym vzdelaním sa rozumie absolvovanie základného colného kurzu a zloženie nižšej colnej skúšky.

(3)
Odborným colníckym vzdelaním sa rozumie absolvovanie odborného colného kurzu a zloženie odbornej colnej skúšky.

(4)
Obsah nižšej colnej skúšky a odbornej colnej skúšky, spôsob ich vykonania a spôsob hodnotenia znalostí colníka ustanoví skúšobný poriadok.

(5)
Podrobnosti o forme, rozsahu a obsahu vzdelávania v základnom colnom kurze, odbornom colnom kurze a o skúšobnom poriadku na zloženie nižšej colnej skúšky a odbornej colnej skúšky ustanoví generálny riaditeľ vnútorným predpisom.“.

12.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:

„g)
ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,

h)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

i)
ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 44 ods. 6.“.

13.
V § 14 ods. 2 sa za slová „úmyselný trestný čin“ vkladá čiarka a slová „za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody, ktorého výkon nebol podmienečne odložený“ a vypúšťajú sa slová „nie starším ako tri mesiace“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)
§ 92 Trestného zákona.“.

15.
V § 14 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „zistených v prijímacom konaní“.
16.
V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
bol z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, že
1.
pri služobnom hodnotení bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe,

2.
porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby,

3.
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody, ktorého výkon nebol podmienečne odložený, alebo bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti vykonávať funkciu colníka.“.

17.
V § 14 ods. 4 sa na začiatku vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Podmienky uvedené v odseku 1 písm. g) až i) preukazuje občan čestným vyhlásením.“.
18.
V § 14 ods. 5 písm. k) sa za slová „bezpečnostnom zbore“ vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom úrade, Slovenskej informačnej službe“.
19.
V § 14 sa odsek 5 dopĺňa písmenami o) až q, ktoré znejú:

„o)
zdravotnú spôsobilosť z lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti,

p)
závery psychologického vyšetrenia o duševnej spôsobilosti,

q)
závery psychofyziologického overenia pravdovravnosti.“.

20.
V § 14 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účely osobitného zákona9a) aj po skončení služobného pomeru“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

21.
V § 14 odsek 7 znie:

„(7)
Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana žiadajúceho o prijatie do štátnej služby, zoznam chorôb a poškodení na zdraví, ich zdravotnú klasifikáciu podľa závažnosti choroby alebo stupňa poškodenia na zdraví ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.“.

22.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

㤠14a
(1)
Na zistenie spôsobilosti podľa § 14 ods. 1 písm. d) a e) sa občan podrobí lekárskemu vyšetreniu, psychologickému vyšetreniu, previerke ovládania štátneho jazyka a previerke fyzickej zdatnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)
Zdravotnú spôsobilosť v prijímacom konaní posudzuje služobný posudkový lekár podľa § 212 v lekárskom posudku na základe záverov vyšetrenia občana lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.

(3)
Duševná spôsobilosť v prijímacom konaní sa posudzuje psychologickým vyšetrením občana, ktoré vykoná psychológ určený služobným úradom.

(4)
Za telesne spôsobilého sa považuje občan, ktorý spĺňa požiadavky na fyzickú zdatnosť ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Previerke fyzickej zdatnosti sa nepodrobí občan, ktorý dosiahol 50 rokov veku, ak ide o muža, a 40 rokov veku, ak ide o ženu.

(5)
Na účely zistenia spoľahlivosti podľa § 14 ods. 3 písm. b) a c) sa občan podrobí aj psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti, ak tak ustanoví osobitný predpis9b) alebo ak tak určí minister alebo generálny riaditeľ.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

„9b)
Napríklad § 2 ods. 6 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 311/2005 Z. z.“.

23.
V § 15 ods. 4 písmeno f) znie:

„f)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v § 14 ods. 1 písm. g) až i).“.

24.
V § 15 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.

25.
V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
dĺžku základného času služby v týždni podľa § 59.“.

26.
V § 18 ods. 1 sa slovo „priamo“ nahrádza slovom „bezprostredne“.
27.
V § 20 ods. 4 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 3“.
28.
V § 20 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
neospravedlnenej neprítomnosti v službe, ak trvala aspoň jednu pätinu základného času služby v týždni podľa § 59 ods. 1 alebo ods. 2.“.

29.
V § 24 ods. 3 sa slová „v systemizácii“ nahrádzajú slovami „v súlade so schválenou systemizáciou“.
30.
V § 26 odsek 3 znie:

„(3)
Hodnosť, s výnimkou hodnosti generála, prepožičiava colníkovi nadriadený.“.

31.
V § 27 ods. 2 písmeno f) znie:

„f)
bezúhonnosť a spoľahlivosť colníka podľa § 14 ods. 2 a 3,“.

32.
V § 27 odsek 4 znie:

„(4)
V záveroch služobného hodnotenia sa uvedie, že colník je
a)
spôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,

b)
nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,

c)
spôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej bol ustanovený alebo vymenovaný,

d)
nespôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej bol ustanovený alebo vymenovaný, a spôsobilý vykonávať inú, menej zodpovednú funkciu, alebo

e)
nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe.“.

33.
V § 27 ods. 6 písm. a) sa slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.
34.
V § 27 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).
35.
§ 28 znie:

㤠28
(1)
Služobné hodnotenie vykonáva bezprostredne nadriadený, ktorý osobne pozná činnosť hodnoteného colníka aspoň šesť mesiacov, a schvaľuje nadriadený, ktorý colníka vymenúva alebo ustanovuje do funkcie.

(2)
Ak bezprostredne nadriadený nepozná činnosť hodnoteného colníka aspoň šesť mesiacov, spracuje návrh služobného hodnotenia komisia zriadená nadriadeným, ktorý colníka vymenúva alebo ustanovuje do funkcie.

(3)
Bezprostredne nadriadený v priebehu spracúvania návrhu služobného hodnotenia musí umožniť colníkovi vyjadriť sa k jeho obsahu vrátane navrhovaných záverov a úloh. Ak colník podá k návrhu služobného hodnotenia v lehote určenej bezprostredne nadriadeným písomné pripomienky alebo námietky a bezprostredne nadriadený im v plnom rozsahu nevyhovie, predloží ich so svojím stanoviskom a návrhom služobného hodnotenia nadriadenému, ktorý colníka vymenúva alebo ustanovuje do funkcie. Ak služobné hodnotenie vykonáva a schvaľuje ten istý nadriadený, tento nadriadený formou písomného stanoviska tiež vyhodnocuje pripomienky alebo námietky k návrhu služobného hodnotenia.“.

36.
V § 33 odsek 1 znie:

„(1)
Colník sa ustanoví alebo vymenuje do voľnej funkcie, ak spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady na funkciu a ak tento zákon neustanovuje inak. Pri ustanovení alebo vymenovaní colníka do funkcie sa súčasne prihliada na dĺžku odbornej praxe, závery služobného hodnotenia a zdravotný stav colníka.“.

37.
V § 33 odsek 3 znie:

„(3)
Colníka do funkcie nadriadeného vymenúva a z tejto funkcie odvoláva príslušný nadriadený.“.

38.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠33a
Určenie za vyšetrovateľa colnej správy
(1)
Colníka za vyšetrovateľa colnej správy (ďalej len „vyšetrovateľ“) určuje minister.

(2)
Za vyšetrovateľa možno určiť colníka, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo, bezpečnostné služby alebo v študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku, alebo v študijnom programe z podskupiny študijných odborov ekonómia a manažment a ktorý ako vyšetrovateľ čakateľ úspešne vykonal záverečnú vyšetrovateľskú skúšku. Záverečná vyšetrovateľská skúška sa nevyžaduje u colníka, ktorý vykonal štátnu záverečnú skúšku z teórie vyšetrovania.

(3)
Pri nedostatku vyšetrovateľov možno za vyšetrovateľa výnimočne určiť aj colníka, ktorý má iné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ako je uvedené v odseku 2, a ktorý ako vyšetrovateľ čakateľ úspešne vykonal záverečnú vyšetrovateľskú skúšku.

(4)
Vyšetrovateľa čakateľa ustanovuje do funkcie príslušný nadriadený. Do funkcie vyšetrovateľa čakateľa môže byť ustanovený colník, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa uvedené v odseku 2. Pri nedostatku vyšetrovateľov možno za vyšetrovateľa čakateľa výnimočne určiť aj colníka, ktorý má iné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ako je uvedené v odseku 2.

(5)
Colník ako vyšetrovateľ čakateľ vykonáva čakateľskú prax v štátnej službe pod vedením školiteľa povereného príslušným nadriadeným. Účelom čakateľskej praxe je odborne pripraviť vyšetrovateľa čakateľa na výkon funkcie vyšetrovateľa. Dĺžka čakateľskej praxe vyšetrovateľa čakateľa je jeden rok. Do dĺžky čakateľskej praxe sa započítava aj doba, keď colník nemôže vykonávať štátnu službu pre prekážky z dôvodu všeobecného záujmu alebo pre dôležité osobné prekážky, pri ktorých sa colníkovi poskytuje služobné voľno s nárokom na služobný plat, ak táto doba súhrnne nepresahuje tri mesiace.

(6)
Vyšetrovateľ čakateľ vykonáva čakateľskú prax podľa plánu čakateľskej praxe, v ktorom príslušný nadriadený určí obsahovú náplň a časový rozvrh čakateľskej praxe vyšetrovateľa čakateľa. Počas čakateľskej praxe je vyšetrovateľ čakateľ povinný zúčastňovať sa na odbornom vzdelávaní, ktoré pre vyšetrovateľov čakateľov organizuje služobný úrad.

(7)
Vyšetrovateľa čakateľa hodnotí počas trvania čakateľskej praxe a pred vykonaním záverečnej vyšetrovateľskej skúšky príslušný nadriadený na základe podkladov povereného školiteľa, vlastných poznatkov o činnosti vyšetrovateľa čakateľa a na základe priebežných pohovorov s vyšetrovateľom čakateľom. Hodnotenie obsahuje posúdenie plnenia účelu čakateľskej praxe z hľadiska osvojenia si právnych predpisov uplatňovaných colnou správou a potrebných praktických návykov, dodržiavania etiky a disciplíny pri plnení zverených úloh; priebežné hodnotenie obsahuje aj posúdenie dodržiavania časového rozvrhu čakateľskej praxe. K záverečnému hodnoteniu sa vyšetrovateľ čakateľ vyjadrí písomne.

(8)
Záverečnú vyšetrovateľskú skúšku vykoná vyšetrovateľ čakateľ pred skúšobnou komisiou.

(9)
Podrobnosti o čakateľskej praxi a jej vykonaní, záverečnej vyšetrovateľskej skúške, zložení skúšobnej komisie, organizácii metodického riadenia a kontroly prípravy vyšetrovateľa čakateľa určí generálny riaditeľ vnútorným predpisom.

(10)
Vyšetrovateľ čakateľ môže vykonávať skrátené vyšetrovanie.11aa)

(11)
Príslušný nadriadený alebo ním poverený školiteľ môže poveriť vyšetrovateľa čakateľa, aby vo vyšetrovaní vykonával tieto činnosti:
a)
vybavenie dožiadania okrem dožiadania v styku s cudzinou a dožiadania výsluchu obvineného,

b)
vyžiadanie trestného spisu o predchádzajúcom odsúdení obvineného,

c)
výsluch svedka s trvalým pobytom v Slovenskej republike vo veci, v ktorej nebolo vznesené obvinenie, ak nejde o podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu alebo ak nejde o osobu mladšiu ako 15 rokov,

d)
vyhotovenie výzvy na zaplatenie poriadkovej pokuty uloženej vyšetrovateľom a vykonanie opatrenia súvisiaceho s výkonom rozhodnutia o jej uložení,

e)
kontrola korešpondencie obvineného vo väzbe,11ab)

f)
ďalšie úkony pre vyšetrovateľa zabezpečujúce priebeh vyšetrovania, napríklad predvolanie procesnej strany, vyrozumenie obhajcu o vykonaní procesného úkonu, vyžiadanie odpisu z registra trestov a posudku, vyžiadanie správy o povesti a pomeroch mladistvého.

(12)
Činnosť uvedenú v odseku 11 písm. c) môže vykonávať len vyšetrovateľ čakateľ, ktorý má vysokoškolské vzdelanie uvedené v odseku 2.

(13)
Príslušný nadriadený môže určiť, pri ktorých činnostiach vykonávaných vyšetrovateľom v trestnom konaní, vrátane činností vykonávaných na mieste činu, sa zúčastňuje vyšetrovateľ čakateľ.

(14)
Čakateľskú prax vykonanú na prokuratúre, súde, v advokácii alebo Policajnom zbore, skončenú úspešne vykonanou odbornou justičnou skúškou,11ac) advokátskou skúškou11ad) alebo záverečnou vyšetrovateľskou skúškou podľa osobitného predpisu11ae) a prax vyššieho súdneho úradníka, ktorý úspešne vykonal odbornú justičnú skúšku,11ac) môže minister uznať za čakateľskú prax a záverečnú vyšetrovateľskú skúšku podľa tohto zákona.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11aa až 11ae znejú:

„11aa)
§ 202 Trestného poriadku.

11ab)
§ 20 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z.

11ac)
§ 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 245 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 548/2003 Z. z.

11ad)
§ 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

11ae)
§ 34 ods. 2 a 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.“.

39.
V § 34 ods. 1 písm. b) sa za slovo „rozhodnutia“ vkladá slovo „služobného“.
40.
V § 34 ods. 1 písm. e) sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „alebo disciplinárneho opatrenia zákazu činnosti“.
41.
V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h)
ako vyšetrovateľ čakateľ nezložil záverečnú vyšetrovateľskú skúšku,

i)
nesplnil ďalšie predpoklady podľa § 11 ods. 2.“.

42.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

㤠36a
Colníka s jeho súhlasom možno vyslať na služobnú cestu alebo na zahraničnú služobnú cestu na získanie potrebných skúseností a praxe do iného miesta výkonu štátnej služby, iného služobného úradu alebo zahraničia.“.

43.
V § 38 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Na colníka, ktorý bol zaradený do zálohy v súvislosti s vyslaním do zahraničia, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

44.
V § 38 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)
činná záloha,“.

45.
§ 39 znie:

㤠39
(1)
Do činnej zálohy sa zaradí colník, ktorý bol so svojím súhlasom vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí.

(2)
Pri zaradení do činnej zálohy sa colník ustanoví do funkcie vyčlenenej pre túto zálohu v služobnom úrade.“.

46.
V § 40 ods. 1 písm. c) sa za slová „podľa rozhodnutia“ vkladá slovo „služobného“.
47.
V § 40 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
48.
V § 40 ods. 6 sa za slová „zodpovedná funkcia“ vkladá čiarka a slová „ako vyšetrovateľ čakateľ nezložil záverečnú vyšetrovateľskú skúšku a nemožno ho previesť alebo preložiť na inú funkciu“ a za slovo „činnosti“ sa vkladajú slová „alebo disciplinárneho opatrenia zákazu činnosti“.
49.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Nadriadený, v ktorého personálnej pôsobnosti je colník zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov, je povinný sústavne sledovať, či sa neskončili dôvody na zaradenie colníka do tejto zálohy, a zabezpečiť jeho ustanovenie do funkcie alebo vymenovanie do funkcie podľa § 33.“.

50.
V § 41 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odseku 3“.
51.
§ 41 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Výkon funkcie colníka možno prerušiť aj na čas pôsobenia colníka v oblasti colníctva a daní v medzinárodných organizáciách alebo inštitúciách Európskej únie. O tomto prerušení výkonu funkcie colníka rozhoduje minister na návrh generálneho riaditeľa.

(4)
Na colníka zaradeného do neplatenej zálohy sa vzťahuje § 42 ods. 5 primerane.“.

52.
V § 42 odsek 2 znie:

„(2)
Colníka možno dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby len na dobu nevyhnutne potrebnú na objasnenie jeho konania, najdlhšie však na šesť mesiacov; túto dobu môže výnimočne predĺžiť minister, ak je colník trestne stíhaný, a to až do právoplatného skončenia trestného stíhania. Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby sa prerušuje na čas výkonu väzby colníka.“.

53.
V § 42 ods. 4 sa za slovo „odsúdený,“ vkladajú slová „ak trestné stíhanie o tomto trestnom čine nebolo právoplatne skončené,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo bol uvoľnený zo služobného pomeru a dôvody na dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby nezanikli“.
54.
V § 42 odsek 7 znie:

„(7)
Nadriadený nariadi colníkovi, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, aby sa zdržiaval v mieste trvalého pobytu alebo na inom vopred dohodnutom mieste v čase zodpovedajúcom dĺžke základného času služby v týždni podľa § 59 ods. 1. Colník, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, sa môže dočasne vzdialiť z určeného miesta z dôvodov uvedených v § 75 až 78; o tom je povinný vopred informovať nadriadeného.“.

55.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Ak bolo zrušené rozhodnutie o prepustení colníka, ktorý bol v čase skončenia služobného pomeru dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, dočasné pozbavenie trvá, ak trvajú podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2.“.

56.
V § 44 ods. 3 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) a q), ktoré znejú:

„p)
podrobiť sa psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti, ak tak ustanoví osobitný predpis9b) alebo ak tak určí minister alebo generálny riaditeľ,

q)
podrobiť sa vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme,“.

Doterajšie písmená p) až s) sa označujú ako písmená r) až u).

57.
V § 44 sa odsek 3 dopĺňa písmenami v) až x), ktoré znejú:

„v)
preukázať nadriadenému, že si riadne plní svoje študijné povinnosti v štúdiu pri výkone štátnej služby a bezodkladne mu oznámiť všetky zmeny súvisiace s týmto štúdiom,
w)
dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz a zdržiavať sa na adrese uvedenej na tlačive, ktorým sa potvrdzuje dočasná neschopnosť na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz,

x)
zvyšovať si odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a návyky potrebné na výkon štátnej služby a prehlbovať si kvalifikáciu.“.

58.
V § 44 ods. 7 prvej vete sa slová „Obmedzenie podľa odseku 6 sa nevzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „Zákaz inej zárobkovej činnosti podľa odseku 6 sa nevzťahuje na výkon lekárskej služby prvej pomoci“, za slovo „dohľadu“ sa vkladá čiarka a slová „alebo kontroly“ sa nahrádzajú slovami „kontroly alebo vládneho auditu“.
59.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14aa sa citácia „§ 13 až 25 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 13 až 25 a § 35d až 35f zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
60.
V § 44 ods. 7 posledná veta znie:

„Colník nesmie vykonávať znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť, ak je náplňou jeho činnosti v rámci ním vykonávanej funkcie pri výkone štátnej služby.“.

61.
V § 54 ods. 1 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.
62.
V § 54 ods. 2 sa slová „ublíženia na zdraví inému z nedbanlivosti, úmyselného narušenia občianskeho spolunažívania vyhrážaním, ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním alebo za priestupok proti majetku spáchaný medzi blízkymi osobami“ nahrádzajú slovami „na úseku práva na prístup k informáciám“.
63.
V § 55 ods. 1 sa slová „potrestaný súdom“ nahrádzajú slovami „právoplatne odsúdený“.
64.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Uloženie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo za priestupok nevylučuje skončenie služobného pomeru colníka za takéto konanie, ak po uložení disciplinárneho opatrenia vyšli najavo skutočnosti odôvodňujúce skončenie služobného pomeru.“.

65.
V § 57 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre prípad služobného hodnotenia.“.
66.
V § 57 sa vypúšťa odsek 3.
67.
V § 59 odsek 2 znie:

„(2)
Dĺžka základného času služby v týždni, ktorý je počas celého kalendárneho mesiaca rozvrhnutý nerovnomerne, sa ustanovuje na 38 hodín.“.

68.
V § 60 odsek 4 znie:

„(4)
O rovnomernom rozvrhnutí základného času služby v týždni rozhoduje generálny riaditeľ; generálny riaditeľ určí začiatok a koniec času služby v jednotlivých dňoch. O nerovnomernom rozvrhnutí základného času služby v týždni, a ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby aj o začiatku a konci času jednotlivej služby pri rovnomernom rozvrhnutí základného času služby v týždni, rozhoduje nadriadený. Dĺžka jednej nepretržitej zmeny môže byť najviac 12 hodín.“.

69.
V § 60 sa vypúšťajú odseky 6 až 13.

Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 6.

70.
§ 60 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Základný čas služby v týždni sa rozvrhuje na jednotlivé zmeny spravidla na obdobie jedného mesiaca. S rozvrhnutím základného času služby v týždni a jeho zmenami musí byť colník oboznámený najneskôr tri dni pred nástupom do služby. Ak to povaha štátnej služby vyžaduje, môže nadriadený výnimočne určiť nástup do takej služby aj v čase kratšom ako tri dni pred nástupom zmeny.“.

71.
V § 64 odsek 1 znie:

„(1)
Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, možno colníkovi písomne nariadiť služobnú pohotovosť mimo rozvrhnutého času služby
a)
v mieste jeho výkonu štátnej služby,

b)
v mieste jeho trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo inom dohodnutom mieste, alebo

c)
s možnosťou použitia mobilných prostriedkov spojenia.“.

72.
V § 67 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a prvých dvoch týždňov kúpeľnej starostlivosti“.
73.
V § 67 písm. b) sa slová „ak má nárok na náhradu služobného platu“ nahrádzajú slovami „s výnimkou doby, počas ktorej má colník nárok na polovicu sumy nemocenského“.
74.
V § 67 písmená f) a g) znejú:

„f)
prehlbovania kvalifikácie,

g)
štúdia na vysokej škole a vzdelávania v odborných kurzoch a iných druhoch ďalšieho vzdelávania vrátane času poskytnutého služobného voľna pre dôležité osobné prekážky v štátnej službe podľa § 77,“.

75.
V § 67 písm. h) sa na začiatku vkladajú slová „umiestnenia do cely policajného zaistenia alebo“.
76.
V § 68 odsek 1 znie:

„(1)
Dovolenka sa spravidla čerpá vcelku; ak sa poskytuje po častiach, musí aspoň jedna časť trvať najmenej dva týždne. Nadriadený je povinný určiť colníkovi čerpanie aspoň dvoch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak na ne má nárok a ak ďalej nie je ustanovené inak.“.

77.
V § 68 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ďalej nie je ustanovené inak.“ a vypúšťa sa tretia veta.
78.
V § 68 odseky 5 a 6 znejú:

„(5)
Nadriadený nemôže určiť čerpanie dovolenky v čase, keď je colník dočasne neschopný na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, keď je dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, a v čase, keď je na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke. Počas trvania dôležitých osobných prekážok v štátnej službe môže nadriadený určiť colníkovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.

(6)
Ak colník nemohol dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku a ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka z dôvodu vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí, nevyčerpaná dovolenka sa mu poskytne po návrate z výkonu štátnej služby v zahraničí.“.

79.
V § 69 ods. 1 druhej vete sa za slovo „na“ vkladajú slová „materskú dovolenku alebo“.
80.
V § 70 odsek 2 znie:

„(2)
Colníkovi patrí náhrada za nevyčerpanú dovolenku len vtedy, ak ju nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia služobného pomeru.“.

81.
§ 70 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3)
Za dovolenku alebo jej pomernú časť, ktorú colník nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia služobného pomeru, patrí colníkovi náhrada vo výške posledného služobného platu zodpovedajúceho času nevyčerpanej základnej dĺžky dovolenky. Za posledný služobný plat sa považuje služobný plat podľa § 79 ods. 1 písm. a) až l), ktorý mal colník priznaný v kalendárnom mesiaci, v ktorom mohol naposledy čerpať dovolenku. U colníka, ktorý bol vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí a nemohol vyčerpať dovolenku alebo jej pomernú časť z dôvodu skončenia služobného pomeru, sa náhrada za nevyčerpanú dovolenku vypočíta zo služobného platu podľa odseku 1 v eurách pred jeho rozdelením na eurá a cudziu menu.

(4)
Výška náhrady pripadajúca na jeden deň dovolenky sa určí ako podiel mesačného služobného platu colníka podľa odseku 3 a koeficientu 30,417. Vypočítaná suma náhrady za nevyčerpanú dovolenku alebo jej časť sa zaokrúhľuje na desiatky eurocentov nahor.“.

82.
V § 72 ods. 1 sa slová „zdraviu škodlivú alebo mimoriadne náročnú štátnu službu“ nahrádzajú slovami „štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí podľa § 73“.
83.
§ 73 znie:

㤠73
(1)
Za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí sa považuje služba, počas ktorej colník je alebo môže byť vystavený niektorému z faktorov uvedených v odseku 2 a jeho práca pri výkone štátnej služby je zaradená do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie z hľadiska zdravotných rizík podľa osobitného predpisu.17)

(2)
Colník pri výkone štátnej služby v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí je alebo môže byť vystavený týmto faktorom:
a)
ionizujúcemu žiareniu,17a)

b)
chemickým faktorom,17b)

c)
fyzikálnym faktorom,17c)

d)
nepriaznivým účinkom nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže,17d)

e)
karcinogénnym a mutagénnym faktorom vrátane azbestu,17e)

f)
elektromagnetickému poľu,17f)

g)
optickému žiareniu.17g)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 17g znejú:

„17)
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

17a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 85/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 545/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.

17b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z.

17c)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 555/2006 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

17d)
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.

17e)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

17f)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 217/2008 Z. z.

17g)
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí.“.

84.
V § 74 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
85.
V § 74 ods. 2 sa za slovo „záujmu“ vkladá čiarka a slová „prekážku podľa § 78 ods. 1“.
86.
V § 75 ods. 3 sa za slovo „rozumie“ vkladá slovo „najmä“.
87.
V § 76 ods. 1 písm. c) prvom bode sa slová „rodinného príslušníka“ nahrádzajú slovami „dieťaťa, manžela alebo rodiča colníka“.
88.
V § 76 ods. 1 písmeno h) znie:

„h)
pri hľadaní nového zamestnania pred skončením služobného pomeru colníka sa služobné voľno poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na tri dni,“.

89.
§ 76 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Neprítomnosť colníka v službe sa ospravedlní po dobu dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, preventívnej rehabilitácie a za čas prvých dvoch týždňov kúpeľnej starostlivosti.“.

90.
§ 77 vrátane nadpisu znie:

㤠77
Dôležité osobné prekážky v štátnej službe v súvislosti so štúdiom pri výkone štátnej služby a štúdiom v colnom kurze
(1)
Colníkovi, ktorý so súhlasom služobného úradu študuje pri výkone štátnej služby, je nadriadený povinný poskytnúť služobné voľno s nárokom na služobný plat za týchto podmienok a v tomto rozsahu:
a)
v nevyhnutne potrebnom čase na účasť na vyučovaní, študijných sústredeniach alebo predpísaných konzultáciách podľa schváleného učebného plánu alebo študijného programu,

b)
dva dni na prípravu a vykonanie každej skúšky podľa schváleného učebného plánu alebo študijného programu okrem skúšky uvedenej v písmenách c) až f),

c)
desať kalendárnych dní na prípravu a vykonanie absolutória vrátane prípravy a obhajoby absolventskej práce,

d)
50 kalendárnych dní na prípravu a vykonanie štátnej skúšky vrátane prípravy a obhajoby záverečnej práce vo vysokoškolskom štúdiu prvého stupňa, vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa, vo vysokoškolskom štúdiu spájajúcom prvé dva stupne do jedného celku alebo vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa,

e)
päť kalendárnych dní na prípravu a vykonanie skúšky v príprave na výkon certifikovaných pracovných činností a špecializačnej skúšky na výkon špecializovaných pracovných činností zdravotníckych pracovníkov,17h)

f)
desať kalendárnych dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky v doplňujúcom pedagogickom štúdiu na získanie pedagogickej spôsobilosti17i) vrátane prípravy a obhajoby záverečnej práce.

(2)
V súvislosti so štúdiom v základnom colnom kurze alebo odbornom colnom kurze je nadriadený povinný poskytnúť colníkovi služobné voľno s nárokom na služobný plat v rozsahu troch kalendárnych dní na prípravu a vykonanie nižšej colnej skúšky a odbornej colnej skúšky.

(3)
Colníkovi, ktorý neúspešne vykonal skúšky podľa odseku 1 písm. b) až f) a odseku 2, sa na vykonanie opravnej skúšky poskytne služobné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu; za takto poskytnuté služobné voľno colníkovi nepatrí služobný plat.

(4)
Na prípravu na opravnú skúšku sa služobné voľno neposkytne.

(5)
Osamelej colníčke alebo osamelému colníkovi, ktorí sa starajú aspoň o jedno dieťa mladšie ako 15 rokov a ktorým patrí služobné voľno podľa odsekov 1 a 2, sa poskytne ďalšie služobné voľno s nárokom na služobný plat v rozsahu päť dní v školskom roku alebo akademickom roku, ak štúdium trvá viac ako tri mesiace.

(6)
Služobné voľno podľa odsekov 1 a 2
a)
určené počtom dní nemožno čerpať po hodinách,

b)
poskytované na štúdium možno čerpať po celý školský rok alebo akademický rok, alebo počas trvania odborného kurzu alebo inej formy ďalšieho vzdelávania.

(7)
Nevyčerpané služobné voľno nemožno čerpať v nasledujúcom školskom roku alebo akademickom roku.

(8)
Čerpanie služobného voľna sa prerušuje uznaním dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz alebo nariadením karantény v dobe, keď colník čerpá služobné voľno.

(9)
Colníkovi nepatrí služobné voľno za čas strávený cestovaním do školy alebo vzdelávacieho zariadenia, v ktorom sa štúdium uskutočňuje, ak je škola alebo vzdelávacie zariadenie v inom mieste, ako je miesto výkonu štátnej služby colníka.

(10)
Na vykonanie prijímacích skúšok môže nadriadený colníkovi na jeho žiadosť poskytnúť služobné voľno s nárokom na služobný plat v nevyhnutne potrebnom rozsahu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17h a 17i znejú:

„17h)
Napríklad § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17i)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

91.
V § 78 sa vypúšťa odsek 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

92.
V § 78 ods. 1 sa vypúšťa slovo „aj“.
93.
V § 79 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo za výkon dočasne neobsadenej funkcie nadriadeného,“.
94.
V § 79 ods. 1 písmená k) a l) znejú:

„k)
príplatok za nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni,

l)
príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,“.

95.
V § 80 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)
Zaradenie jednotlivých funkcií do platových tried v súlade so schválenou systemizáciou a charakteristikami platových tried uvedenými v prílohe č. 1 určí generálny riaditeľ v tabuľkách zloženia a počtu funkcií colníkov v jednotlivých služobných úradoch.

(3)
Pre jednotlivé platové triedy sa určuje funkčný plat v tejto výške:

Platová trieda     Mesačný funkčný plat v eurách
1 335,00
2 370,00
3 409,00
4 452,50
5 500,50
6 560,00
7 641,50
8 734,50
9 839,50“.

96.
V § 80 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súčasne mu písomne určí opis jeho služobnej činnosti.“.
97.
V § 80 odsek 6 znie:

„(6)
Funkčné platy pre jednotlivé platové triedy zvýšené podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok uverejňuje ministerstvo vo svojom publikačnom orgáne.“.

98.
V § 81 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
prerušenia výkonu funkcie colníka podľa § 41 ods. 2 a 3.“.

99.
V § 81 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Započítanie započítateľnej odbornej praxe vykoná nadriadený pri prijatí do služobného pomeru na základe potvrdenia o zamestnaní, a ak to nie je možné na základe čestného vyhlásenia. Nadriadený môže prehodnotiť započítateľnú odbornú prax na základe vykonávanej činnosti pri každom prevedení na inú funkciu alebo pri každom preložení na inú funkciu.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

100.
V § 83 ods. 2 sa za slovo „látok,“ vkladá slovo „vyšetrovania,“.
101.
V § 86 ods. 3 sa slová „O zvýšení alebo znížení osobného príplatku priznaného“ nahrádzajú slovami „O priznaní, zvýšení, znížení alebo odňatí osobného príplatku“.
102.
§ 90 vrátane nadpisu znie:

㤠90
Príplatok za nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby v týždni
Colníkovi, ktorý má základný čas služby v týždni rozvrhnutý nerovnomerne počas celého kalendárneho mesiaca, patrí príplatok vo výške 3,50 eura až 27 eur mesačne.“.

103.
V § 90a nadpise a odseku 1 sa slová „v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach“ nahrádzajú slovami „v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí“.
104.
V § 91 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s výnimkou zvýšenia“.
105.
V § 96 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
5 %, a ak ide o deň služobného pokoja, 10 % z príslušnej časti jeho služobného platu, ak ide o pohotovosť vykonávanú s možnosťou použitia mobilných prostriedkov spojenia.“.

106.
V § 101a ods. 1 prvej vete sa za slová „školy v zahraničí“ vkladajú slová „alebo na dennú formu odborného kurzu alebo iného druhu ďalšieho vzdelávania v zahraničí (ďalej len „denné štúdium v zahraničí“)“.
107.
V § 101a ods. 1 druhej vete, ods. 3, 8 a 13 sa vypúšťajú slová „do školy“.
108.
V § 101a ods. 12 sa vypúšťajú slová „alebo príspevok“.
109.
V § 102 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Colníkovi nepatrí náhrada výdavkov podľa tohto zákona, ak mu ich uhradí medzinárodná organizácia alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Ak medzinárodná organizácia alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba preukázane poskytne colníkovi náhradu výdavkov len čiastočne, colníkovi patrí zostávajúca časť náhrady výdavkov do výšky určenej podľa tohto zákona.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

110.
V § 102 ods. 7 prvej vete a druhej vete sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
111.
§ 104 vrátane nadpisu znie:

㤠104
Stravné
(1)
Colníkovi vyslanému na služobnú cestu patrí stravné podľa osobitného predpisu.24)

(2)
Ak colník vykoná počas dvoch kalendárnych dní služobnú cestu, ktorá trvá v každom kalendárnom dni menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá najmenej 5 hodín, patrí colníkovi stravné v sume ustanovenej pre časové pásmo 5 až 12 hodín.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24)
§ 5 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

112.
V § 107 ods. 1 a 3 sa za slová „s colníkom“ vkladá slovo „písomne“.
113.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

„26)
§ 7 ods. 4 až 9 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

114.
V § 109 ods. 1 sa slovo „sústredení“ nahrádza slovami „študijných sústredeniach a predpísaných konzultáciách“.
115.
V § 110 ods. 1 sa slová „kúpeľnej liečby“ nahrádzajú slovami „liečebno-preventívnej starostlivosti“.
116.
Za § 112 sa vkladá § 112a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠112a
Náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie
Colníkovi, ktorý je vyslaný na zahraničnú služobnú cestu do tropických oblastí alebo do inak zdravotne rizikových oblastí, patrí náhrada preukázaných výdavkov za povinné očkovanie a za očkovanie odporúčané orgánom verejného zdravotníctva.“.

117.
§ 114 vrátane nadpisu znie:

㤠114
Stravné pri zahraničnej služobnej ceste
(1)
Colníkovi vyslanému na zahraničnú služobnú cestu patrí stravné podľa osobitného predpisu.27)

(2)
Ak colník vykoná počas kalendárneho dňa viac zahraničných služobných ciest, z ktorých každá trvá najviac šesť hodín, patrí colníkovi stravné za celkový čas trvania týchto služobných ciest.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

„27)
§ 13 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

118.
§ 117 vrátane nadpisu znie:

㤠117
Vylúčenie súbehu náhrad pri zahraničnej služobnej ceste
(1)
Pri zahraničnej služobnej ceste patrí colníkovi za čas služobnej cesty na území Slovenskej republiky stravné v eurách v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 103 ods. 1. Ak sa colníkovi vyslaním na zahraničnú služobnú cestu neumožnilo stravovať sa obvyklým spôsobom, možno postupovať podľa osobitného predpisu.27a)

(2)
Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína a končí na území Slovenskej republiky, je rozhodnou dobou na vznik nároku na náhradu v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 114 a 115 prechod slovenskej štátnej hranice a pri leteckej preprave odlet a prílet lietadla podľa letového poriadku.

(3)
Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína a končí v zahraničí, sú na vznik nároku na náhradu v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 114 a 115 rozhodujúce podmienky služobnej cesty určené nadriadeným podľa § 36 ods. 2; obmedzenie podľa § 116 v tomto prípade neplatí.

(4)
Pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína na území Slovenskej republiky a končí v zahraničí a pri zahraničnej služobnej ceste, ktorá sa začína v zahraničí a končí na území Slovenskej republiky, sa na posúdenie rozhodnej doby na vznik nároku na náhrady v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 114 a 115 primerane použijú odseky 2 a 3.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

„27a)
§ 5 ods. 3 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 475/2008 Z. z.“.

119.
V § 118 ods. 1 sa slová „cestovných výdavkov na stravné“ nahrádzajú slovami „bezplatného ubytovania, stravného, vreckového a náhradu cestovných výdavkov“.
120.
V § 118 odsek 2 znie:

„(2)
Cestovné výdavky za cesty z miesta výkonu štátnej služby colníka do sídla zmluvnej strany v zahraničí a späť, náhradu preukázaných výdavkov za poistenie liečebných nákladov v zahraničí, povinné očkovanie a odporúčané očkovanie uhrádza služobný úrad.“.

121.
V § 121 odsek 8 znie:

„(8)
Výplata peňažného príspevku na zaobstaranie a obnovu priznaných naturálnych náležitostí sa vykoná po vzniku nároku v marci a septembri. Výplatný termín je zhodný s výplatným termínom služobného príjmu.“.

122.
V § 122 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)
Miestom pobytu je miesto trvalého pobytu colníka, prechodného pobytu colníka alebo iné miesto pobytu rodiny colníka na území Slovenskej republiky vopred dohodnuté medzi colníkom a nadriadeným.

(3)
Rodinou colníka je na účely tohto zákona manžel alebo manželka a jeho nezaopatrené deti.27b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:

„27b)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z.“.

123.
V § 122 ods. 6 úvodnej vete sa za slová „platových náležitostí“ vkladajú slová „a ďalších náležitostí“.
124.
V § 122 ods. 6 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a prvých dvoch týždňov kúpeľnej starostlivosti“.
125.
V § 122 ods. 6 písmeno g) znie:

„g)
prehlbovania kvalifikácie,“.

126.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28)
Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

127.
V § 133 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
starať sa o získavanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie colníkov,“.

128.
§ 134 vrátane nadpisu znie:

㤠134
Všeobecné ustanovenia o vzdelávaní colníkov
(1)
Služobný úrad na účely získavania, zvyšovania alebo prehlbovania kvalifikácie colníkov v súlade s potrebami colnej správy
a)
zabezpečuje odborné vzdelávanie colníkov v odborných kurzoch,

b)
vysiela colníkov na odborné vzdelávanie do škôl alebo iných vzdelávacích zariadení.29a)

(2)
Odborné vzdelávanie umožňuje colníkovi získať, rozširovať, prehlbovať alebo obnovovať si vedomosti a zručnosti, získať spôsobilosť na vykonávanie predpísaných činností alebo získať potrebný stupeň vzdelania na účely splnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania na výkon štátnej služby v inej funkcii alebo kvalifikačného predpokladu colníckeho vzdelania.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a)
Napríklad zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu. “.

129.
Za § 134 sa vkladajú § 134a až 134c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠134a
Získavanie a zvyšovanie kvalifikácie
(1)
Získavaním kvalifikácie na účely tohto zákona je odborné vzdelávanie colníkov, ktorého cieľom je získať colnícke vzdelanie.

(2)
Služobný úrad umožní colníkovi zaradenému v prípravnej štátnej službe získať colnícke vzdelanie štúdiom v colných kurzoch.

(3)
Služobný úrad môže umožniť získať colnícke vzdelanie aj colníkovi zaradenému v dočasnej štátnej službe.

(4)
Zvyšovaním kvalifikácie na účely tohto zákona je odborné vzdelávanie colníkov zamerané na
a)
získanie potrebného stupňa vzdelania na účely splnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania na výkon štátnej služby v inej funkcii,

b)
získanie odborného colníckeho vzdelania na účely splnenia kvalifikačného predpokladu odborného colníckeho vzdelania na výkon štátnej služby v inej funkcii,

c)
rozšírenie doterajšej kvalifikácie na výkon štátnej služby vo funkcii, do ktorej je colník ustanovený.

(5)
Služobný úrad môže colníkovi na jeho žiadosť umožniť zvýšiť si kvalifikáciu štúdiom v odbornom colnom kurze, v určitom študijnom odbore alebo študijnom programe v súlade s potrebami colnej správy.

(6)
Štúdium colníka pri výkone štátnej služby podľa odseku 4 písm. a) na účely zvýšenia kvalifikácie, s ktorým služobný úrad vyslovil súhlas, je dôležitou osobnou prekážkou v štátnej službe podľa tohto zákona. Štúdium v colných kurzoch podľa odseku 1 a odseku 4 písm. b) a iných odborných kurzoch podľa odseku 4 písm. c) je výkonom štátnej služby.

(7)
Počas štúdia v colných kurzoch zostáva colník vymenovaný alebo ustanovený v doterajšej funkcii.

§ 134b
Vyslanie na štúdium
(1)
Súhlas služobného úradu so získaním kvalifikácie alebo zvýšením kvalifikácie colníka sa udeľuje rozhodnutím, ktorým sa colník vysiela na štúdium. Rozhodnutím sa vyslanie na štúdium aj ukončuje.

(2)
Súhlas služobného úradu so získaním kvalifikácie alebo zvýšením kvalifikácie colníka podľa § 134a umožňuje colníkovi počas štúdia pri výkone štátnej služby čerpať služobné voľno s nárokom na služobný plat v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(3)
Colník, ktorému služobný úrad umožnil získať kvalifikáciu alebo zvýšiť kvalifikáciu, je povinný po skončení štúdia zotrvať po určený čas v služobnom pomere alebo uhradiť náklady spojené so zabezpečením získavania kvalifikácie alebo zvyšovania kvalifikácie (ďalej len „náklady na vzdelávanie“) alebo ich pomernú časť. Colník je povinný zotrvať po určený čas v služobnom pomere alebo uhradiť náklady na vzdelávanie alebo ich pomernú časť aj vtedy, ak štúdium neskončil a nezískal kvalifikáciu alebo si nezvýšil kvalifikáciu.

(4)
Čas určený na zotrvanie colníka v služobnom pomere podľa odseku 3 je pri štúdiu v colných kurzoch podľa § 134a ods. 1 a ods. 4 písm. b) a iných odborných kurzoch podľa §134a ods. 4 písm. c) trojnásobkom doby trvania štúdia a pri štúdiu pri výkone štátnej služby podľa § 134a ods. 4 písm. a) dvojnásobkom doby trvania štúdia.

§ 134c
Prehlbovanie kvalifikácie
(1)
Prehlbovaním kvalifikácie na účely tohto zákona je systematické vzdelávanie colníkov, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, obnovovanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie si vedomostí, zručností, schopností a návykov potrebných na výkon štátnej služby.

(2)
Colník si kvalifikáciu prehlbuje prostredníctvom odborných kurzov a iných kurzov, školení, seminárov, študijného pobytu alebo iných druhov ďalšieho vzdelávania.

(3)
Služobný úrad v súlade s opisom služobnej činnosti colníka môže colníkovi uložiť povinnosť zúčastniť sa na prehlbovaní kvalifikácie. Služobný úrad môže umožniť colníkovi prehĺbiť si doterajšiu kvalifikáciu aj na jeho žiadosť.“.

130.
§ 135 vrátane nadpisu znie:

㤠135
Úhrada nákladov na vzdelávanie
(1)
Colník, ktorý nezotrval v služobnom pomere po čas ustanovený v § 134b ods. 4, je povinný uhradiť náklady na vzdelávanie alebo ich pomernú časť.

(2)
Do nákladov na vzdelávanie sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu
a)
vyplácaním služobného príjmu (§ 79 ods.1), ktorý sa colníkovi poskytoval počas štúdia,

b)
poskytovaním služobného voľna s nárokom na služobný plat,

c)
poskytovaním náhrad cestovných výdavkov súvisiacich so štúdiom,

d)
úhradou poplatkov za štúdium, ak ich služobný úrad za colníka uhradil.

(3)
Výšku úhrady nákladov na vzdelávanie vypočítava a určuje služobný úrad podľa skutočných nákladov na vzdelávanie v období, keď colník získaval alebo si zvyšoval kvalifikáciu. Najvyššia suma úhrady nákladov na vzdelávanie, ktorú je colník povinný uhradiť, nesmie prekročiť tri štvrtiny celkovej sumy skutočne vynaložených nákladov na vzdelávanie vypočítaných podľa odseku 2.

(4)
V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže služobný úrad znížiť alebo odpustiť úhradu nákladov na vzdelávanie colníkovi uvoľnenému zo služobného pomeru na vlastnú žiadosť alebo colníkovi, ktorý bol prepustený zo služobného pomeru, pretože bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti.

(5)
O povinnosti uhradiť náklady na vzdelávanie alebo o ich znížení alebo odpustení rozhoduje nadriadený, ktorý je oprávnený rozhodnúť o skončení služobného pomeru colníka; v rozhodnutí uvedie aj výšku nákladov, ktorú je colník povinný uhradiť a lehotu na ich úhradu.

(6)
O spôsobe úhrady nákladov na vzdelávanie sa môže colník so služobným úradom dohodnúť. Ak nedôjde k takejto dohode, možno uspokojiť pohľadávku na základe vykonateľného rozhodnutia o povinnosti colníka uhradiť náklady na vzdelávanie mesačnými zrážkami z jeho príjmu; výška mesačných zrážok z príjmu však nesmie prekročiť hranice sumy ustanovenej podľa osobitného predpisu.29b)

(7)
Povinnosť uhradiť náklady na vzdelávanie nevznikne, ak sa služobný pomer skončil prepustením z dôvodu podľa § 183 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3.

(8)
Generálny riaditeľ môže rozhodnúť u colníka, ktorý je opätovne prijatý do služobného pomeru a má povinnosť úhrady nákladov za vzdelanie, že vznikom nového služobného pomeru colník pokračuje v plnení povinnosti zotrvať v služobnom pomere podľa § 134b ods. 3 a 4.

(9)
Odsek 8 sa nevzťahuje na colníka, ktorý náklady za vzdelanie už uhradil.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:

„29b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 469/2008 Z. z.“.

131.
V § 137 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
132.
V § 137 ods. 4 písm. a) sa za slová „15 rokov“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“ a slová „rozhodujúca pre nárok na odchodné a jeho výšku“ sa nahrádzajú slovami „podľa tohto zákona“.
133.
V § 137 ods. 4 písm. b) sa slová „rozhodnutia ošetrujúceho“ nahrádzajú slovami „odporúčania služobného posudkového“.
134.
V § 137 ods. 5 sa za slovo „zálohy,“ vkladajú slová „colníkom počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby,“.
135.
V § 137 ods. 6 sa slovo „liečba“ nahrádza slovom „starostlivosť“.
136.
V § 139 odsek 1 znie:

„(1)
Tehotná colníčka a colníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok nesmie byť zaraďovaná na výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni a do služobnej pohotovosti. Na výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni možno zaradiť colníčku, ktorá sa stará o dieťa staršie ako jeden rok a mladšie ako tri roky, len s jej písomným súhlasom. Do služobnej pohotovosti možno zaradiť colníčku, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, len s jej písomným súhlasom.“.

137.
V § 141 ods. 1 sa za slovo „jej“ vkladá slovo „písomným“.
138.
V § 146 sa na konci pripája táto veta:

„Ak si colníčka alebo colník nemôžu vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca budúceho kalendárneho roka, poskytne nadriadený nevyčerpanú dovolenku po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.“.

139.
§ 180 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h)
nadobudnutím právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že colník je nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby,

i)
ak colník v prípravnej štátnej službe svojím zavinením nezískal colnícke vzdelanie.“.

140.
V § 181 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ustanovenia § 254 ods. 3 a 4 sa použijú primerane.“.
141.
§ 183 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Prepustenie
§ 183
(1)
Minister alebo príslušný nadriadený prepustí colníka zo služobného pomeru, ak
a)
pre neho v dôsledku zníženia početných stavov colnej správy schválených vládou nie je v štátnej službe voľná iná funkcia,

b)
podľa rozhodnutia služobného posudkového lekára stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilosť vykonávať
1.
akúkoľvek funkciu v colnej správe alebo

2.
doterajšiu funkciu a nemožno ho previesť ani preložiť na inú funkciu v štátnej službe, ktorej výkon by nebol na ujmu jeho zdravia,

c)
podľa posudku klinického psychológa nie je duševne spôsobilý na výkon štátnej služby,

d)
bol pri služobnom hodnotení hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe,

e)
porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby,

f)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, alebo

g)
stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

(2)
Colník môže byť prepustený zo služobného pomeru, ak spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu38a) a dovŕšil vek 55 rokov alebo spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.38b)

(3)
Minister alebo príslušný nadriadený prepustí colníka zaradeného v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe zo služobného pomeru, ak sa v dôsledku organizačných zmien zrušila jeho doterajšia funkcia a nie je pre neho v štátnej službe voľná iná funkcia.

(4)
Colník zaradený v stálej štátnej službe, ktorému nevznikol nárok na výsluhový dôchodok, nemôže byť prepustený z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. a). Z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. b) druhom bode môže byť colník zaradený v stálej štátnej službe prepustený, len ak bol po dobu predchádzajúcich dvoch rokov zaradený v zálohe pre prechodne nezaradených colníkov.

(5)
O prepustení colníka z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. d) až g) možno rozhodnúť len do troch mesiacov odo dňa, keď nadriadený zistil dôvod prepustenia, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol; v týchto lehotách sa musí rozhodnutie o prepustení colníkovi aj doručiť.“.

142.
V § 184 ods. 2 sa slová „písm. c) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až g)“.
143.
§ 184 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Colníkovi musí byť umožnené vyjadriť sa k návrhu na prepustenie zo služobného pomeru z dôvodu uvedeného v § 183 ods. 1 písm. e), navrhovať dôkazy a obhajovať sa.“.

144.
V § 185 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pri prepustení z dôvodov uvedených v § 183 ods. 1 písm. b) a c) sa v odôvodnení rozhodnutia o prepustení uvedú len závery rozhodnutia služobného posudkového lekára alebo závery posudku klinického psychológa. Pri prepustení colníka zaradeného v stálej štátnej službe z dôvodu uvedeného v § 183 ods. 1 písm. b) druhom bode sa v odôvodnení rozhodnutia o prepustení uvedie aj skutočnosť, že colník bol po dobu predchádzajúcich dvoch rokov zaradený v zálohe pre prechodne nezaradených colníkov.“.
145.
V § 185 sa vypúšťa odsek 3.
146.
V § 186 ods. 1 písm. b) sa slovo „liečby“ nahrádza slovom „starostlivosti“.
147.
V § 186 odsek 2 znie:

„(2)
Zákaz prepustenia colníka zo služobného pomeru sa nevzťahuje na prepustenie colníka
a)
z dôvodov uvedených v § 183 ods. 1 písm. c) až g) a ods. 2 a 3,

b)
ktorý podľa rozhodnutia služobného posudkového lekára stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilosť vykonávať akúkoľvek funkciu v colnej správe,

c)
ktorý v prípravnej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe stratil zo zdravotných dôvodov spôsobilosť vykonávať doterajšiu funkciu a nemožno ho previesť ani preložiť na inú funkciu v štátnej službe, ktorej výkon by nebol na ujmu jeho zdravia.“.

148.
V § 186 sa vypúšťajú odseky 3 a 6.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

149.
V § 187 odsek 1 znie:

„(1)
Ak sa rozhodnutie o skončení služobného pomeru zruší, služobný pomer colníka trvá. Za čas neplatného skončenia služobného pomeru patrí colníkovi služobný príjem podľa § 79 ods. 1 písm. a) až l), ktorý mu patril v čase pred neplatným skončením služobného pomeru.“.

150.
V § 187 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak nie sú splnené podmienky podľa § 14 ods. 4.“.
151.
Za § 189a sa vkladajú § 189b a 189c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠189b
Skončenie služobného pomeru pre nespôsobilosť  na zaradenie do stálej štátnej služby
Služobný pomer colníka v prípravnej štátnej službe sa skončí dňom nadobudnutia právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že colník je nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby.

§ 189c
Skončenie služobného pomeru pre nezískanie colníckeho vzdelania
Služobný pomer colníka v prípravnej štátnej službe sa skončí dňom nasledujúcim po dni, keď v colnom kurze zameranom na získanie colníckeho vzdelania colníkovi nebola povolená opravná skúška alebo povolenú opravnú skúšku nevykonal úspešne, alebo bol z colného kurzu vylúčený, a tým nesplnil kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania.“.

152.
§ 212 až 214 vrátane nadpisov znejú:

㤠212
Lekárska posudková činnosť
(1)
Lekárska posudková činnosť zahŕňa posudzovanie
a)
zdravotnej spôsobilosti občana podľa § 14a,

b)
zdravotnej spôsobilosti colníka na ďalší výkon štátnej služby,

c)
lekárskych návrhov na preventívnu rehabilitáciu formou liečebno-preventívnej starostlivosti.

(2)
Zdravotná spôsobilosť na výkon štátnej služby colníka sa na základe posúdenia jeho zdravotného stavu určuje ustanovením zdravotnej klasifikácie takto:
a)
zdravotná klasifikácia A – spôsobilý na výkon štátnej služby colníka,

b)
zdravotná klasifikácia C – spôsobilý na výkon štátnej služby colníka s obmedzením,

c)
zdravotná klasifikácia D – nespôsobilý na výkon štátnej služby colníka.

(3)
Zdravotná spôsobilosť sa zisťuje a posudzuje pri lekárskych prehliadkach v rámci prijímacieho konania a prieskumného konania.

(4)
Lekársku posudkovú činnosť podľa odseku 1 vykonáva služobný posudkový lekár.

(5)
Hlavný posudkový lekár rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému podľa odseku 1 písm. b).

(6)
Služobným posudkovým lekárom a hlavným posudkovým lekárom môže byť len lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo, ktorý je v pracovnom pomere k colnému riaditeľstvu podľa osobitného predpisu40) alebo s ktorým colné riaditeľstvo uzatvorilo dohodu o vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti podľa odseku 4 alebo 5.

§ 213
Prieskumné konanie
(1)
Prieskumné konanie zamerané na posúdenie zdravotného stavu alebo zmeny zdravotného stavu colníka, pri ktorom sa určuje zdravotná spôsobilosť na ďalší výkon štátnej služby a súvislosti choroby alebo úrazu s výkonom štátnej služby, vykonáva služobný posudkový lekár. Zdravotná spôsobilosť sa určuje na základe výsledkov lekárskej prehliadky a odborných lekárskych vyšetrení.

(2)
Prieskumné konanie sa vykonáva na podnet služobného úradu alebo na základe žiadosti colníka. Služobný úrad dá podnet na prieskumné konanie vždy, ak dočasná neschopnosť colníka na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz trvá nepretržite šesť mesiacov alebo šesť mesiacov pred skončením podpornej doby.

(3)
Ak je schopnosť colníka na výkon štátnej služby zo zdravotných dôvodov dlhodobo zmenená, služobný posudkový lekár určí colníkovi zdravotnú klasifikáciu a potrebné obmedzenie výkonu štátnej služby.

(4)
Ak sa colníkovi pri prieskumnom konaní zistila nespôsobilosť na ďalší výkon štátnej služby, môže colník požiadať o posúdenie zdravotného stavu na účely sociálneho zabezpečenia41) alebo sociálneho poistenia.39)

(5)
Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti colníka v prieskumnom konaní, zoznam chorôb a poškodení na zdraví, ich zdravotnú klasifikáciu podľa závažnosti choroby alebo stupňa poškodenia na zdraví ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

§ 214
Funkcie, ktoré môže vykonávať aj colník so zdravotnou klasifikáciou podľa § 212 ods. 2 písm. b), určí generálny riaditeľ vnútorným predpisom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 40 a 41 znejú:

„40)
Napríklad § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

41)
Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

153.
V § 215 ods. 2 písm. b) sa slová „výkonu trestu“ nahrádzajú slovami „právoplatne uloženého trestu zákazu činnosti alebo disciplinárneho opatrenia“.
154.
V § 215 ods. 2 písm. d) sa slovo „nevyhovujúci“ nahrádza slovom „nespôsobilý“.
155.
V § 217 odsek 2 znie:

„(2)
Colník, ktorý bol zvolený do funkcie v odborovom orgáne, môže byť v čase funkčného obdobia a v čase dvoch rokov po jeho skončení prepustený podľa § 183 ods. 1 písm. d) len po predchádzajúcom súhlase príslušného odborového orgánu.“.

156.
V § 224 ods. 3 sa písmeno „d)“ nahrádza písmenom „e)“.
157.
V § 230 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.
158.
V § 231 ods. 3 sa za slovo „podáva“ vkladá slovo „písomne“.
159.
V § 231 ods. 6 písmeno c) znie:

„c)
proti služobnému hodnoteniu, ktorým bol colník hodnotený ako nespôsobilý na zaradenie do stálej štátnej služby, nespôsobilý vykonávať funkciu, do ktorej bol ustanovený alebo vymenovaný, alebo nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe,“.

160.
V § 231 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
proti rozhodnutiu služobného posudkového lekára, ktorým bola colníkovi určená zdravotná spôsobilosť.“.

161.
§ 231 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Účastník konania môže písomne vziať odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.“.

162.
V § 236 sa na konci pripája táto veta:

„Rozhodnutie o prepustení podľa § 183 ods. 1 až 3, o ktorom v odvolacom konaní rozhodol minister, preskúmava Najvyšší súd Slovenskej republiky.“.

163.
Za § 236 sa vkladá § 236a, ktorý znie:

㤠236a
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní46) s výnimkou výkonu rozhodnutia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:

„46)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

164.
V § 242 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. a) a b)“.
165.
V § 242 sa vypúšťa odsek 5.
166.
§ 254 vrátane nadpisu znie:

㤠254
Oznámenie a doručenie rozhodnutia
„(1) Rozhodnutie sa oznamuje colníkovi alebo inému účastníkovi konania vyhlásením, a ak to nie je možné, doručením jeho písomného vyhotovenia, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2)
Rozhodnutie oznamuje účastníkovi konania vyhlásením ústne oprávnený orgán alebo ním poverený orgán.

(3)
Rozhodnutie o prijatí do služobného pomeru, o náhrade škody, o povinnosti nahradiť náklady na vzdelávanie, o prepustení, rozhodnutie odvolacích orgánov a rozhodnutie podľa § 234 a 235 sa oznamuje doručením jeho písomného vyhotovenia. Doručuje sa do vlastných rúk colníka v služobnom úrade, jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak nemožno rozhodnutie doručiť colníkovi priamo, doručí sa poštou na poslednú známu adresu colníka ako doporučená zásielka s doručenkou s poznámkou „do vlastných rúk“; rovnako sa doručuje rozhodnutie iným účastníkom konania.

(4)
Povinnosť doručiť rozhodnutie je splnená, len čo účastník konania písomnosť prevezme alebo jej prijatie odmietne. Ak písomnosť uložená na pošte nebola vyzdvihnutá, nastanú účinky jej doručenia na tretí deň od jej uloženia. Na túto lehotu sa nevzťahuje § 250 ods. 1 a 3 o počítaní času.

(5)
Podľa odsekov 3 a 4 sa postupuje aj pri doručovaní rozhodnutia opatrovníkovi, ak je colníkovi ustanovený.“.

167.
Za § 268i sa vkladajú § 268j a 268k, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2009
§ 268j
(1)
Výnimku z dĺžky čakateľskej praxe podľa § 33a ods. 5 môže do 31. augusta 2010 udeliť minister osobe, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo alebo bezpečnostné služby, alebo colníkovi, ktorý vykonával skrátené vyšetrovanie v trvaní najmenej troch rokov.

(2)
Na vyšetrovateľa čakateľa, ktorého čakateľskú prax minister skrátil podľa odseku 1, sa § 33a ods. 6 až 13 vzťahujú primerane.

§ 268k
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. septembrom 2009. Vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky, ktoré z nich vznikli pred 1. septembrom 2009, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. augusta 2009.

(2)
Na konanie začaté pred 1. septembrom 2009 sa použijú ustanovenia účinné do 31. augusta 2009.“.

168.
Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 200/1998 Z. z.
CHARAKTERISTIKA PLATOVÝCH TRIED
1. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie
Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: základné colnícke vzdelanie
Rutinné odborné činnosti podľa presných postupov a pokynov s bežnou psychickou a fyzickou záťažou s pracovnými vzťahmi v rámci jedného pracovného kolektívu.
2. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie
Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: základné colnícke vzdelanie
Samostatné rutinné opakujúce sa činnosti s premenlivými informáciami, zvládnuteľné v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného postupu s presne stanovenými výstupmi, so zodpovednosťou za výsledky práce ovplyvňujúce činnosť základného pracovného kolektívu. Zabezpečovanie časti zverenej agendy vyžadujúce koordináciu prác v rámci služobného úradu. Príprava podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutí a vydávanie rozhodnutí v rámci ucelených agend, zabezpečovanie časti zverenej agendy vyžadujúce koordináciu prác v rámci služobného úradu.
3. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie
Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: základné colnícke vzdelanie
Samostatné odborné činnosti pri príprave podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutí v rámci ucelených agend; samostatný výkon agend spravidla s novými premenlivými informáciami s väzbami aj mimo súboru vykonávaných činností, ktoré sa spracúvajú podľa štandardizovaných postupov vyžadujúce spoluprácu v rámci služobného úradu i mimo neho.
4. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie
Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie
Samostatné odborné činnosti alebo samostatný výkon ucelených agend s rozhodovacou právomocou, riadenie a organizácia rámcových úsekov, činnosti spojené s požiadavkou voľby správneho postupu z viacerých možných riešení, s novými premenlivými informáciami, ktoré sa vykonávajú podľa metodických predpisov s presne stanovenými výstupmi so zodpovednosťou za rozhodnutia a výsledky práce s dôsledkami na úseky v rámci služobného úradu i mimo neho.
5. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie
Samostatné odborné činnosti, riadenie a organizácia rámcových úsekov, prípadne činnosti, ktoré sú dôležitou súčasťou širších procesov a javov, vyžadujúce spoluprácu pri riešení rôznorodých úloh vnútri organizácie s dôsledkami na organizačné útvary vlastnej organizácie aj mimo vlastnej organizácie; analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave podkladov na rozhodovanie; príprava rozhodnutí na koordináciu a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku služobného úradu; príprava rozhodnutí v druhom stupni správneho konania; výkon kontroly.
6. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa
Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie
Samostatné odborné činnosti vykonávané podľa individuálne stanovených postupov vopred neurčeným spôsobom, koordinácia a riadenie určených častí zložitých systémov vyžadujúce špeciálne konzultácie a osobitné podklady, systémové činnosti so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení majúce dôsledky na viaceré subjekty; samostatné spracovanie rozhodnutí; kontrolná a inšpekčná činnosť na úrovni regiónu; riadenie, koordinácia a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom okruhu služobných úradov; vydávanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni správneho konania.
7. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie
Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodnutia v otázkach patriacich do rozsahu kompetencie orgánu štátnej správy; samostatné odborné špecializované činnosti s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činnosti; výkon individuálnych technických a technologických vysoko odborných činností; tvorba opatrení v príslušnom odbore s celospoločenským dosahom; normotvorná činnosť vo vymedzenej oblasti na úrovni orgánu štátnej správy; kontrolná a inšpekčná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí; koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti colníctva s dôsledkami na územie regiónu.
8. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie
Vysoko špecializované odborné činnosti alebo zložité analytické činnosti, ktorých výsledkom sú riešenia zásadného charakteru; koncepčné alebo metodické činnosti orgánu štátnej správy; koordinácia úsekov a častí zložitých systémov na úrovni orgánu štátnej správy, kontrolná a inšpekčná činnosť s celospoločenským dosahom; riadenie a koordinácia komplexu zložitých systémov s rozsiahlymi vnútornými aj vonkajšími väzbami; koncepčná, systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami na územie územného obvodu orgánu colnej správy.
9. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Kvalifikačný predpoklad colníckeho vzdelania: odborné colnícke vzdelanie
Koordinácia celoštátneho colného systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami na rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov s vysokým počtom rôznych spôsobov riešenia.“.

169.
V nadpise prílohy č. 3 sa slová „v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach“ nahrádzajú slovami „v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí“.
170.
Príloha č. 4 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. EÚ L 299, 18. 11. 2003).“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č.15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z. a zákona č. 304/2009 Z. z. sa mení takto:

V prílohe sadzobníka správnych poplatkov sa v položke 159 vypúšťa písmeno l).

Čl. III

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení takto:

1.
V § 44e ods. 3 a 4 a v § 44f ods. 2 a 3 sa slová „30. septembra 2009“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2009“ a v § 44f ods. 3 sa slová „30. septembri 2009“ nahrádzajú slovami „31. októbri 2009“.
2.
V § 44e ods. 4 sa slová „15. októbra 2009“ nahrádzajú slovami „15. novembra 2009“.

Čl. IV

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 5 sa odkaz 2 nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 4a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a)
Zákon č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.
V § 20 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
Osoba, ktorá predkladá pohraničnému colnému úradu tovar33a) prepravovaný na colné územie únie alebo z colného územia únie v leteckej doprave alebo železničnej doprave, je povinná zaslať tomuto colnému úradu oznámenie o predložení tovaru prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov. Osoba, ktorá na účely ďalšej spoločnej prepravy sústreďuje na colnom priechode, colnom letisku alebo na inom mieste schválenom colným úradom samostatné zásielky, ktoré boli prepravené na colné územie únie leteckou dopravou alebo železničnou dopravou, alebo ktoré budú prepravené z colného územia únie leteckou dopravou alebo železničnou dopravou, je povinná predložiť colnému úradu prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov zoznam sústredených zásielok pripravených na ďalšiu prepravu.

(3)
Obsah oznámenia o predložení tovaru prepravovaného v leteckej doprave alebo železničnej doprave a obsah zoznamu sústredených zásielok prepravovaných v leteckej doprave alebo železničnej doprave ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a)
Napríklad čl. 40 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.“.

3.
V § 36 odsek 9 znie:

„(9)
Písomným rozhodnutím v colnom konaní podľa odseku 6 je aj rozhodnutie, ktoré sa vyhotovuje a odosiela
a)
prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov a obsahuje zaručený elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene colného úradu,

b)
automaticky prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov a obsahuje zaručený elektronický podpis osoby poverenej zabezpečovať prevádzku elektronickej podateľne colného riaditeľstva; takéto rozhodnutie neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 1 písm. f) a g).“.

4.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Rozhodnutie podľa odseku 9 sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po odoslaní tohto rozhodnutia prostredníctvom elektronickej podateľne colného riaditeľstva.“.

Čl. VI

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 10 ods. 8 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
vyšetrovateľ colnej správy, ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v pôsobnosti colnej správy,“.

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená c) až h).

2.
V § 10 ods. 10 sa slová „písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a c)“.
3.
V § 97 ods. 1 tretej vete sa za slovami „podľa § 94“ vypúšťa čiarka a slová „evidenčne sa však preberie do súdnej úschovy“.
4.
V § 97 ods. 1 posledná veta znie: „Vec predá orgán podľa odseku 4 alebo na základe jeho opatrenia iný štátny orgán alebo právnická osoba podľa § 94 ods. 2, pričom pri predaji sú povinní postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby vec predali za cenu, za ktorú sa rovnaká alebo porovnateľná vec v čase a v mieste úschovy obvykle predáva; orgán podľa odseku 4 môže rozhodnúť opatrením o predaji veci iným štátnym orgánom alebo právnickou osobou podľa § 94 ods. 2 len na základe ich predchádzajúceho súhlasu.“.
5.
V § 97 ods. 3 druhá veta znie: „Na predaj sa primerane použije odsek 1.“.
6.
V § 97 ods. 4 druhá veta znie: „Proti uzneseniu o vrátení a vydaní veci je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok; proti ostatným uzneseniam sťažnosť nie je prípustná.“.
7.
V § 200 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a b)“.
8.
§ 200 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Príslušnosť policajta podľa § 10 ods. 8 písm. a) a b), ktorý vykonáva vyšetrovanie o zločine alebo prečine, sa nekončí, ak v priebehu vyšetrovania zistí, že dôvody, pre ktoré bol príslušný vo veci konať, odpadli.“.

9.
V § 202 ods. 2 sa slová „b) až g)“ nahrádzajú slovami „c) až h)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a b)“.
10.
§ 202 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Príslušnosť policajta podľa § 10 ods. 8 písm. a) a b), ktorý vykonáva skrátené vyšetrovanie o prečine, sa nekončí, ak v priebehu skráteného vyšetrovania zistí, že odpadli dôvody, pre ktoré bol príslušný vo veci konať.“.

11.
Za § 567f sa vkladá § 567g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠567g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2009
Ak sa začalo trestné stíhanie vo veciach uvedených v § 10 ods. 8 písm. b) pred 1. septembrom 2009, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie dokončí vyšetrovateľ príslušný podľa predpisov účinných do 31. augusta 2009.“.

Čl. VII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 54/1999 Z. z., zákonom č. 337/1999 Z. z., zákonom č. 417/2000 Z. z., zákonom č. 328/2002 Z. z., zákonom č. 664/2002 Z. z., zákonom č. 251/2003 Z. z., zákonom č. 464/2003 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 382/2004 Z. z., zákonom č. 652/2004 Z. z., zákonom č. 732/2004 Z. z., zákonom č. 258/2005 Z. z., zákonom č. 518/2005 Z. z., zákonom č. 623/2005 Z. z., zákonom č. 330/2007 Z. z., zákonom č. 537/2007 Z. z., zákonom č. 166/2008 Z. z., zákonom č. 465/2008 Z. z., zákonom č. 583/2008 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore