Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 303/2019 účinný od 14.12.2019

Platnosť od: 14.10.2019
Účinnosť od: 14.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 303/2019 účinný od 14.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 303/2019 s účinnosťou od 14.12.2019

Legislatívny proces k zákonu 303/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

K predpisu 303/2019, dátum vydania: 14.10.2019

Všeobecná časť

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) na základe požiadaviek Európskej únie a požiadaviek, ktoré vyplynuli z praxe ako iniciatívny materiál.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je zosúladenie platnej právnej úpravy zákona s legislatívou Európskej únie v oblasti potravín. Táto potreba zosúladenia vyplynula najmä v nadväznosti na prijatie nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (ďalej len ,,nariadenie (EÚ) 2017/625“). Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v Slovenskej republike ako aj v ostatných členských štátoch Európskej únie od 14. decembra 2019, avšak v nadväznosti na jeho aplikáciu v praxi sa vyžaduje zmena zákona najmä v oblasti pôsobnosti a úloh orgánov štátnej správy na úseku výkonu úradnej kontroly potravín.

Na základe nariadenia (EÚ) 2017/625 novelou zákona splnomocnené orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy a orgány verejného zdravotníctva určiť na účely výkonu úradných kontrol potravín vstupujúcich do z tretích krajín hraničné kontrolné stanice, pričom sú zároveň oprávnené pozastaviť alebo zrušiť činnosť hraničných kontrolných staníc, ak nebudú spĺňať minimálne požiadavky ustanovené v nariadení (EÚ) 2017/625.

Oproti doterajšej právnej úprave sa novelou zákona rozširujú kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, a to v oblasti vykonávania úradnej kontroly potravín rastlinného pôvodu na miestach uvedených v nariadení (EÚ) 2017/625 a v oblasti úradnej kontroly poľnohospodárskych produktov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením, označením zaručenej tradičnej špeciality, označením nepovinnými výrazmi kvality alebo liehovín so zemepisným označením v zariadeniach spoločného stravovania.

Novela zákona tiež vykonáva niektoré legislatívno-technické úpravy, ktoré sa týkajú súladu zákona s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účelya o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 v platnom znení a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady

2

(EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001.

Navrhovaná právna úprava tejto novely zákona odstraňuje aj niektoré z doterajších nedostatkov v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov úradnej kontroly potravín. Nedostatky sa týkali najmä oznamovania príchodu zásielok dovážaných prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov z tretích krajín, spôsobu poverovania akreditovaných úradných laboratórií na výkon analýzy vzoriek odobratých pri úradnej kontrole potravín a vydávania úradných certifikátov orgánmi úradnej kontroly potravín prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, ktorí vyrábajú potraviny v Slovenskej republike a ktorí umiestňujú potraviny na trh tretej krajiny.

Na účely zabezpečenia právnej istoty adresátov právnej normy a dôslednejšieho naplnenia informatívnej funkcie poznámok pod čiarou v návrhu zákona upravené poznámky pod čiarou z dôvodu ich aktualizácie a vypustené obsolentné poznámky pod čiarou k odkazom, ku ktorým v zákone už nie sú relevantné odkazy, a ktoré zo zákona ešte neboli vypustené.

Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, ani sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

3

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.

Navrhovateľ zákona: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

2.

Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

3.

Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie

a)v primárnom práve

Zmluva o fungovaní Európskej únie Tretia časť - Vnútorné politiky a činnosti únie - Hlava III (čl. 38 až 44), Hlava VII – Kapitola 3 (čl. 114 až 118) a Hlava XIV (čl. 168)

b)v sekundárnom práve

1.nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004) v platnom znení,

2.nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. L 343, 14.12.2012),

3.nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. L 181, 29.6.2013) v platnom znení,

4.nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015),

5.nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017),

6.vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017) v platnom znení.

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

4.

Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

4

a)

uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení

bezpredmetné

b)

uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

V oblasti, ktorú upravuje tento návrh zákona, neboli začaté proti Slovenskej republike žiadne z uvedených konaní.

c)

uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav.

bezpredmetné

5.

Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:

úplne

5

Doložka vybraných vplyvov

1. Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

💧 Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

Začiatok: ..Ukončenie: ..

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

február 2019

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

máj 2019

2. Definícia problému

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“), reaguje na potrebu zosúladenia slovenskej národnej legislatívy v oblasti potravín s nariadeniami Európskej únie v tejto oblasti, najmä s novoprijatým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách. V nadväznosti na toto novoprijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách si návrh zákona vyžaduje zmenu v oblasti kompetencií orgánov štátnej správy na úseku výkonu úradnej kontroly potravín. Súčasne návrh zákona reaguje z dôvodu aplikačnej praxe orgánov úradnej kontroly potravín aj na potrebu spresnenia niektorých ustanovení zákona.

3. Ciele a výsledný stav

Cieľom návrhu zákona je zosúladenie ustanovení zákona s

1.nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013) v platnom znení,

6

2.nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015),

3.nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č.1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017) (ďalej len ,,nariadenie (EÚ) 2017/625“).

V poradí ďalším cieľom je zabezpečiť výkon úradnej kontroly potravín orgánmi štátnej správy na úseku výkonu úradnej kontroly potravín podľa nariadenia (EÚ) 2017/625 a odstrániť nedostatky ustanovení, ktoré v praxi spôsobovali aplikačné problémy.

4. Dotknuté subjekty

Návrh zákona sa dotýka orgánov úradnej kontroly potravín (MPRV SR, MZ SR, ŠVPS SR, ÚVZ SR) a prevádzkovateľov potravinárskych podnikov.

5. Alternatívne riešenia

Nulový variant by predstavoval zachovanie súčasného stavu. Tento variant nie je vhodný z dôvodu nesúladu zákona s nariadeniami Európskej únie v oblasti potravín. Zvolenou alternatívou je teda zosúladenie zákona s nariadeniami Európskej únie.

6. Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie

7. Transpozícia práva EÚ

Nie

8. Preskúmanie účelnosti**

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

7

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu

Pozitívne

💧 Žiadne

Negatívne

10. Poznámky

Konzultácie s verejnosťou sa uskutočnili zverejnením na webovom sídle predkladateľa v dňoch 21. 11. 2018 až do 21. 12. 2018.

1, V navrhovanom materiáli sa ukladá Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ,,ÚVZ SR“) povinnosť viesť informačný systém a zhromažďovať v ňom informácie podľa § 20 ods. 14 zákona. ÚVZ SR už zavedený informačný systém v oblasti výkonu úradnej kontroly, ktorý je schopný poskytovať požadované údaje. Zároveň ÚVZ SR realizuje národný projekt ,,Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“, v rámci ktorého sú zahrnuté aj IS Dozoru úradov verejného zdravotníctva. Z uvedeného dôvodu Úrad verejného zdravotníctva nepožaduje žiadne ďalšie finančné prostriedky súvisiace s uvedenou kompetenciou v návrhu zákona.

2, ÚVZ SR nepožaduje finančné prostriedky na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z navrhovaných povinnostív rámci úradnej kontroly orgánov verejného zdravotníctva. Vzorky potravín na laboratórne vyšetrenie budú vyšetrované vo vlastných laboratóriách ÚVZ SR a RÚVZ v SR. Náklady spojené s laboratórnym vyšetrovaním vzoriek odobratých v rámci úradnej kontroly potravín budú naďalej zabezpečované z finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré sú ÚVZ SR a RÚVZ v SR prideľované.

3,Výkon úradnej kontroly podľa nariadenia (EÚ) 2017/625 a vnútorných auditov úradných kontrol nie je novou povinnosťou. ÚVZ SR a RÚVZ v SR vykonávajú úradné kontroly v rozsahu nariadenia (EÚ) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá, ktoré bude nahradené nariadením (EÚ) 2017/625 od 14. 12. 2019 a v rozsahu kompetencií vyplývajúcich z § 23 ods. 2 zákona. Z uvedeného dôvodu ÚVZ SR nepožaduje naviac finančné prostriedky spojené s uvedenými úlohami. Náklady spojené s výkonom úradnej kontroly potravín budú naďalej zabezpečované z finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej

8

republiky, ktoré sú ÚVZ SR a RÚVZ v SR prideľované.

4, V navrhovanom materiáli sa rozširuje aj oprávnenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na výkon inšpekcie v orgánoch alebo organizáciách poverených výkonom kontroly overovania dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskych produktov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením, označením zaručenej tradičnej špeciality alebo liehovín so zemepisným označením. Táto inšpekcia je v rezorte pôdohospodárstva zabezpečovaná a náklady s ňou spojené budú aj naďalej hradené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

5, Na základe záverov z rozporových konaní v dňoch 15. a 18. apríla 2019 a z pracovného stretnutia dňa 6. mája 2019 za účasti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky sa návrhom zákona vypúšťa ustanovenie § 21a zákona z dôvodu jeho neaplikovateľnosti v praxi. Vypustením predmetného ustanovenia nevznikajú nové náklady na zabezpečenie výkonu úradnej kontroly potravín. Výkon úradnej kontroly potravín v ozbrojených silách Slovenskej republiky, Policajnom zbore a Zbore väzenskej a justičnej stráže je a bude zabezpečovaný ako doteraz, a to orgánmi verejného zdravotníctva a orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy a hradený bude z rozpočtových kapitol Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Predmetný materiál na základe vyššie uvedeného nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy.

11. Kontakt na spracovateľa

Ing. Ján Haščík, odbor potravinárskej výroby MPRV SR;

jan.hascik@land.gov.sk

, tel.02/59266557

12. Zdroje

- konzultácie s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky,

- právne akty EÚ, Eur-Lex

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

9

10

Osobitná časť

K čl. I

K bodom 1, 8, 12, 13, 17, 19, 22, 25 až 27, 30, 33, 36, 46, 49, 54 a 56

Upravujú sa poznámky pod čiarou z dôvodu aktualizácie a v záujme zabezpečenia právnej istoty adresátov právneho predpisu a dôslednejšieho naplnenia informatívnej funkcie poznámok pod čiarou.

Prevažná väčšina legislatívno-technickej úpravy poznámok pod čiarou vyplýva z prijatia nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín (ďalej len ,,nariadenie (EÚ) 2017/625“), ktorým sa ruší nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá v platnom znení.

K bodu 2

Vypúšťa sa odkaz 1ab a poznámka pod čiarou k odkazu 1ab z dôvodu nadbytočnosti.

K bodu 3

Ide o legislatívno-technickú úpravu ustanovenia § 2 písm. a) v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. L 181, 29.6.2013) v platnom znení (ďalej len ,,nariadenie (EÚ) č. 609/2013“) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (Ú. v. L 327, 11.12.2015) (ďalej len ,,nariadenie (EÚ) 2015/2283“).

K bodu 4

Navrhovaným znením sa vypúšťa z § 2 písm. c) pojem ,,potravina na osobitné výživové účely“, ktorý sa nahrádza pojmami vymedzenými v čl. 2 ods. 2 písm. c) h) nariadenia (EÚ) č. 609/2013.

K bodu 5

Navrhovaním znením sa zo zákona vypúšťa ustanovenie § 2 písm. f), ktoré vymedzuje pojem ,,potravinový doplnok“. Tento pojem nie je zadefinovaný v práve Európskej únie a môže byť nesprávne zamieňaný s pojmom ,,výživový doplnok“, ktorý je v práve Európskej únie ako aj v § 2 písm. g) zákona ustanovený.

11

K bodu 6

Navrhovaním znením sa spresňuje ustanovenie § 2 písm. f) zákona. Výživové doplnky sú jednou z kategórií potravín a nie alternatívou potravín alebo inou kategóriou tovaru.

K bodu 7

Ide o legislatívno-technickú úpravu ustanovenia § 3 ods. 2 písm. g) v nadväznosti na nariadenie (EÚ) č. 609/2013.

K bodu 9

Ide o legislatívno-technickú úpravu ustanovenia z dôvodu zavedenia nového ustanovenia do § 23 zákona.

K bodu 10

Ide o úpravu znenia § 6 ods. 3 vyplývajúcu najmä z nariadenia (EÚ) č. 609/2013 a nariadenia (EÚ) 2015/2283. Navrhovaním znením sa upravuje povinnosť pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov umiestňovať na trh len tie nové potraviny, ktoré povolené Európskou komisiou a zaradené do únijného zoznamu povolených nových potravín, alebo ktoré sa používajú v potravinách alebo na nich v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na ich označovanie špecifikovanými v nariadení (EÚ) 2015/2283 a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách v platnom znení. Zároveň na základe navrhovaného znenia § 6 ods. 3 môže prevádzkovateľ potravinárskeho podniku umiestňovať na trh aj potraviny vymedzené v nariadení (EÚ) č. 609/2013.

Navrhovaním znením dochádza v rámci § 6 ods. 3 aj k úprave ustanovenia písmena c). Vypúšťajú sa slová ,,pramenité vody“ a zavádza sa nové znenie poznámky pod čiarou, podľa ktorého prevádzkovateľ potravinárskeho podniku povinnosť požiadať Štátnu kúpeľnú komisiu o uznanie prírodnej minerálnej vody zo zdroja na území nečlenského štátu Európskej únie dovezenej do členského štátu Európskej únie.

K bodu 11

V nadväznosti na novelizačný bod 10 sa navrhovaným znením upravuje pre prevádzkovateľa potravinárskeho podniku možnosť umiestňovať na trh druhú výrobkovú skupinu potravín (tzv. výživové doplnky), ktorej umiestňovanie na trh bolo pôvodne ustanovené v § 6 ods. 3 písm. a).

K bodu 14

Ide o legislatívno-technickú úpravu ustanovenia z dôvodu zavedenia legislatívnej skratky členský štát.

K bodu 15

Úprava ustanovenia § 7b ods. 1 vyplýva z praxe orgánov úradnej kontroly potravín. V súčasnosti platná právna úprava neumožňuje orgánu úradnej kontroly potravín vykonať kontrolu zásielky pri príjme potravín dovážaných z tretích krajín, pretože orgán úradnej kontroly potravín o

12

príjme zásielky nemá informáciu. Ak je zásielka nahlásená 24 hodín po príjme je dávno vyskladnená do obchodnej siete a nie je možné vykonať reálnu kontrolu zameranú na vysledovateľnosť pôvodu potravín. Navrhovaným znením, tak dochádza k úprave ustanovenia § 7b ods. 1, ktorá spočíva v zavedení povinnosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov oznámiť príchod zásielky najneskôr 24 hodín pred jej fyzickým príchodom príslušnej regionálnej a veterinárnej správe. Túto požiadavku oznamovania zásielok vopred je možné podľa nariadenia (EÚ) 2017/625 aplikovať len na potraviny dovážané z tretích krajín.

Zároveň sa navrhovaním znením v informácii o dovoze alebo o dodávke nahrádza pôvodne požadovaný údaj ,,krajina pôvodu dovezenej alebo dodanej potraviny“ za údaj ,,krajina pôvodu zásielky“, pretože zásielka sa môže skladať z viacerých druhov potravín a dokladovať pôvod každého druhu potraviny si vyžaduje rozobrať každú paletu a znovu ju zabaliť, čo vzhľadom na náročnosť manipulácie nie je pri veľkom objeme tovaru realizovateľné. Taktiež by to predražovalo zásielku a vytváralo zvýšené množstvo odpadu z obalového materiálu.

K bodu 16

Navrhovaným znením sa do ustanovenia § 8 ods. 2 zavádza odkaz na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. L 338, 13.11.2004) v platnom znení.

K bodu 18

Vypúšťa sa odkaz 9aad a poznámka pod čiarou k odkazu 9aad z dôvodu nadbytočnosti.

K bodu 20

Ide o úpravu znenia § 9a ods. 7 v nadväznosti na novo zavedené ustanovenie § 22 ods. 4, na základe ktorého ministerstvo poveruje orgán alebo organizáciu výkonom kontroly overovania dodržiavania špecifikácie poľnohospodárskych produktov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením, označením zaručenej tradičnej špeciality alebo liehovín so zemepisným označením pred ich umiestnením na trh

Na základe novo zavedeného ustanovenia odseku 8 je ministerstvo oprávnené vykonávať inšpekciu v týchto orgánoch alebo organizáciách.

Navrhovaným znením sa zároveň rozširuje pôsobnosť orgánov verejného zdravotníctva vykonávať úradnú kontrolu poľnohospodárskych produktov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením, označením zaručenej tradičnej špeciality, označením nepovinnými výrazmi kvality alebo liehovín so zemepisným označením v zariadeniach spoločného stravovania.

K bodu 21

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na novelizačný bod 20.

13

K bodu 23

Ide o legislatívno-technickú úpravu ustanovenia § 12 ods. 1 písm. i) v nadväznosti na nariadenie (EÚ) č. 609/2013. Zároveň je navrhovaným znením do ustanovenia doplnená povinnosť umiestňovať na trh potraviny v balenej forme aj v prípade výživových doplnkov tak, ako to vyžaduje čl. 1 ods. 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002) v platnom znení.

K bodu 24

Navrhovaním znením sa spresňuje ustanovenie § 12 ods. 1 písm. k). Začlenenie požiadavky na doklad o pôvode tovaru pri predaji a preprave aj na potraviny podľa § 3 ods. 2 písm. g) je dôležité aj z hľadiska bezpečnosti potravín určených pre dojčatá, malé deti, chorých a oslabených ľudí.

K bodu 28

Ide o legislatívno-technickú úpravu spočívajúcu vo vypustení vnútorného odkazu a poznámky pod čiarou k tomuto odkazu z dôvodu zrušenia čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá v platnom znení a jeho neprebratia do nariadenia (EÚ) 2017/625.

K bodu 29

Spresňuje sa znenie ustanovenia § 20 ods. 5 prostredníctvom zavedenia vnútorného odkazu a poznámky pod čiarou k tomuto odkazu na nariadenie (EÚ) 2017/625.

K bodu 31

Navrhovaním znením sa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ukladá úloha viesť informačný systém a zhromažďovať v ňom informácie uvedené v § 20 ods. 14 písm. a) c).

K bodu 32

Navrhovaním znením sa rozširuje oprávnenie využívať údaje o prevádzkovateľoch potravinárskych podnikov a o zisteniach z úradnej kontroly potravín vedených v informačnom systéme Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 14 aj na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, a to z dôvodu zavedenia výkonu úradnej kontroly poľnohospodárskych produktov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením, označením zaručenej tradičnej špeciality, označením nepovinnými výrazmi kvality alebo liehovín so zemepisným označením v zariadeniach spoločného stravovania (novelizačný bod 20) za účelom usmernenia a riadenia úradnej kontroly potravín a informovania verejnosti o nebezpečných potravinách.

14

K bodu 34

Z aplikačnej praxe vyplynula potreba vypustiť predmetné ustanovenie, nakoľko sa kontrola potravín podľa zákona v ozbrojených silách Slovenskej republiky Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, v Policajnom zbore Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže nevykonávala. Vypustením predmetného ustanovenia nevznikajú nové náklady na zabezpečenie výkonu úradnej kontroly potravín. Výkon úradnej kontroly potravín v ozbrojených silách Slovenskej republiky, Policajnom zbore a Zbore väzenskej a justičnej stráže je a bude zabezpečovaný ako doteraz, a to orgánmi verejného zdravotníctva a orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy a hradený bude z rozpočtových kapitol Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

K bodu 35

Navrhovaným znením sa vypúšťa právomoc Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vymenovať jeden alebo viac styčných orgánov, ktoré podľa potreby spolupracujú v oblasti výmeny informácií s orgánmi iných členských štátov. V súčasnosti je touto činnosťou poverená len Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.

K bodu 37

Vo väzbe na novelizačný bod 20 je navrhovaným ustanovením do § 22 za odsek 3 vložený nový odsek 4.

K bodu 38

Do ustanovenia § 23 ods. 1 a ods. 2 sa navrhovaným znením zavádza odkaz na nariadenie (EÚ) 2017/625, ktorým sa spresňuje vykonávanie úradnej kontroly potravín orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy a orgánmi verejného zdravotníctva.

K bodu 39

Do ustanovenia § 23 ods. 1 písm. b) druhého bodu sa navrhovaným znením zavádza odkaz na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení, ktorý spresňuje hygienické požiadavky pre poľnohospodársku prvovýrobu.

K bodu 40

Ide o legislatívno-technickú úpravu ustanovenia § 23 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na nariadenie (EÚ) č. 609/2013.

K bodu 41

Potraviny, ktoré vstupujú do Európskej únie z tretích krajín, musia prejsť úradnou kontrolou potravín. Vzhľadom na to, že kontrola na hraniciach patrí do kompetencie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, je potrebné zákonom riešiť splnomocnenie na výkon úradnej kontroly potravín pre príslušné orgány štátnej správy vykonávajúce úradnú kontrolu potravín. Povinnosť určenia hraničných kontrolných staníc vyplýva z čl. 59 nariadenia (EÚ) 2017/625.

15

K bodu 42

V nadväznosti na novelizačný bod 41 sa v navrhovanom znení ustanovuje oprávnenie príslušného orgánu úradnej kontroly potravín pozastaviť, príp. zrušiť činnosť hraničnej kontrolnej stanice, ak nespĺňa požiadavky ustanovené v nariadení (EÚ) 2017/625. O zrušení a pozastavení činnosti hraničnej kontrolnej stanice, ako aj o dôvodoch tohto zrušenia a pozastavenia informuje príslušný orgán úradnej kontroly Európsku komisiu a ostatné členské štáty.

K bodu 43

Na základe kapitoly VI nariadenia (EÚ) 2017/625 orgány úradnej kontroly potravín oprávnené vyberať poplatky alebo platby za výkon úradných kontrol pri dovozoch z tretích krajín a za dodávky produktov živočíšneho pôvodu, nespracovaného ovocia a nespracovanej zeleniny z iného členského štátu.

K bodu 44

Navrhovaným znením je na základe čl. 6 nariadenia (EÚ) 2017/625 upravená právomoc Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vykonávať vnútorné audity svojej činnosti ako aj audity regionálnych veterinárnych a potravinových správ a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

K bodu 45

V nadväznosti na novelizačný bod 41 sa navrhovaným znením povinnosť výkonu kontroly dovozu potravín rastlinného pôvodu rozširuje aj na orgány verejného zdravotníctva, a to v rozsahu ustanovenom v § 23 ods. 2.

K bodu 47

Navrhované znenie upravuje požiadavku vyplývajúcu z praxe, tzv. vydávanie úradných certifikátov orgánmi úradnej kontroly potravín prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, ktorí vyrábajú potraviny v Slovenskej republike a ktorí umiestňujú potraviny na trh tretej krajiny.

K bodu 48

Ide o spresnenie znenia ustanovenia § 25 ods. 1 vo vzťahu k spôsobu poverovania akreditovaných úradných laboratórií na výkon analýzy vzoriek odobratých pri úradnej kontrole potravín.

K bodu 50

Vypúšťa sa odkaz 24 a poznámka pod čiarou k odkazu 24 z dôvodu nadbytočnosti.

K bodu 51

Ide o legislatívno-technickú úpravu ustanovenia § 28 ods. 2 písm. j) v nadväznosti na nariadenie EÚ 2015/2283.

K bodu 52

16

Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzujúcu na navrhovanú úpravu § 6 ods. 3.

K bodu 53

Ide o legislatívno-technickú úpravu spočívajúcu v spresnení ustanovenia § 28 ods. 6 a 7.

K bodu 55

Ide o legislatívno-technickú úpravu ustanovenia § 28 ods. 12, ktorá vyplýva z bodov 8 a 22.9 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky, ako aj z potreby spresnenia a zosúladenia legislatívnej techniky v tomto zákone s novou zaužívanou praxou.

K bodu 57

Ide o legislatívno-technickú úpravu spočívajúcu v oprave chybne zavedeného odkazu.

K bodu 58

Ide o legislatívno-technickú úpravu ustanovenia § 31 ods. 2, ktorá vyplýva z bodov 8 a 22.9 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky, ako aj z potreby spresnenia a zosúladenia legislatívnej techniky v tomto zákone s novou zaužívanou praxou.

K bodu 59

Z dôvodu zabezpečenia právnej istoty adresátov právnej normy sa vypúšťajú obsolentné poznámky pod čiarou k odkazom, ku ktorým v zákone nie relevantné odkazy, a ktoré zo zákona ešte neboli vypustené.

K čl. II

Ustanovuje sa účinnosť novely zákona.

Bratislava, 29. mája 2019

Peter Pellegrini v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Gabriela Matečná v. r.

podpredsedníčka vlády

a ministerka pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

17

Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu

Scenár 4: Verejnosť sa zúčastňuje na tvorbe právneho predpisu v rovnocennom postavení s predkladateľom právneho predpisu

Fáza procesu

Subfáza

Kontrolná otázka

A

N

1.1 Identifikácia cieľa

Bol zadefinovaný cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?

1.2 Identifikácia problému a alternatív

Bola vykonaná identifikácia problému a alternatív riešení?

1.3 Identifikácia zainteresovaných skupín a jednotlivcov

Bola vykonaná identifikácia zainteresovaných skupín a jednotlivcov?

1. Príprava tvorby právneho predpisu

1.4 Identifikácia záujmov zainteresovaných skupín a jednotlivcov

Bola vykonaná identifikácia záujmov a možných konfliktov zainteresovaných skupín a jednotlivcov?

Boli verejnosti poskytnuté informácie o probléme, ktorý má predmetný právny predpis riešiť?

Boli verejnosti poskytnuté informácie o cieli účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu spolu s časovým rámcom jeho tvorby?

2.1 Rozsah informácií

Boli verejnosti poskytnuté informácie o plánovanom procese tvorby právneho predpisu?

Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie pred začatím tvorby právneho predpisu?

Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie počas tvorby právneho predpisu?

2.2 Kontinuita informovania

Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie aj po ukončení tvorby právneho predpisu?

Boli relevantné informácie o tvorbe právneho predpisu verejnosti poskytnuté včas?

2.3 Kvalita a včasnosť informácií

Boli relevantné informácie o tvorbe právneho predpisu a o samotnom právnom predpise poskytnuté vo vyhovujúcej technickej kvalite?

2. Informovanie verejnosti o tvorbe právneho predpisu

2.4 Adresnosť informácií

Boli zvolené komunikačné kanály dostatočné vzhľadom na prenos relevantných informácií o právnom predpise smerom k verejnosti?

3.1 Jasné zadanie procesu tvorby právneho predpisu

Bol zadefinovaný základný rámec procesu tvorby právneho predpisu?

Predstavujú zapojení aktéri reprezentatívnu vzorku zainteresovaných skupín a jednotlivcov?

Reprezentujú zapojení aktéri celkovú heterogenitu zainteresovaných skupín a jednotlivcov?

3. Účasť verejnosti na tvorbe právneho predpisu

3.2 Zapojení aktéri

Boli do tvorby právneho predpisu zapojení zástupcovia inštitúcií, organizácií, ktoré disponujú rozhodovacími právomocami a zdrojmi v súvislosti s riešením identifikovaného problému?

18

Bol do tvorby právneho predpisu zapojený relevantný počet expertov vzhľadom na komplexnosť problému?

Bola zapojeným aktérom odoslaná spätná väzba ako bolo s ich návrhom naložené?

3.3 Spätná väzba

Indikujú zapojení aktéri spokojnosť s vyhodnotením ich návrhov k právnemu predpisu?

Boli návrhy zo strany zapojených aktérov zapracované do návrhu právneho predpisu?

3.4 Zapracovanie návrhov zapojených aktérov

Indikujú zapojení aktéri, že ich návrh ovplyvnil konečnú podobu právneho predpisu?

Boli splnené ciele a očakávania od účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu na strane predkladateľa právneho predpisu?

3.5 Naplnenie cieľov a očakávaní

Indikujú zapojení aktéri naplnenie svojich cieľov a očakávaní, s ktorými vstupovali do tvorby právneho predpisu?

Prispeli zvolené participatívne metódy k splneniu cieľa účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?

Bola kvantita participatívnych metód adekvátna vzhľadom k povahe, komplexnosti a predmetu právneho predpisu?

Indikujú zapojení aktéri spokojnosť s formou procesu tvorby právneho predpisu a so zvolenými participatívnymi metódami?

Viedli zvolené participatívne metódy k rovnocennému postaveniu predkladateľa právneho predpisu a zapojených aktérov?

3.6 Formy procesu tvorby právneho predpisu

Indikujú zapojení aktéri rovnocenné postavenie so subjektom verejnej správy v rámci tvorby právneho predpisu?

3.7 Výstup procesu tvorby právneho predpisu

Bolo zapojeným aktérom umožnené pripomienkovať správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?

Bolo vykonané hodnotenie procesu tvorby právneho predpisu?

Bola zverejnená hodnotiaca správa procesu tvorby právneho predpisu?

4. Vyhodnotenie procesu tvorby právneho predpisu

4.1 Hodnotenie procesu

Bol splnený cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore