Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 301/2014 účinný od 01.12.2014 do 28.02.2015

Platnosť od: 05.11.2014
Účinnosť od: 01.12.2014
Účinnosť do: 28.02.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 301/2014 účinný od 01.12.2014 do 28.02.2015
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 301/2014 s účinnosťou od 01.12.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

„(3) Prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo ...

3.

V § 53b ods. 3 sa za slová "20 %" vkladá slovo "čistej".

4.

V § 53b ods. 4 sa za slová "25 %" vkladá slovo "čistej".

5.

V § 55 sa odsek 12 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40b znie:

„40b) Čl. 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra ...

„(5) Pred zrušením osobného účtu účastníka podľa odseku 2 doplnková dôchodková spoločnosť, ...

7.

V § 70 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) monitorovanie primeranosti postupov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia ...

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

8.

Príloha č. 2 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa ...

Čl. II

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 94 ods. 14 druhej vete sa slová "obsah, rozsah a štruktúru" nahrádzajú slovom "vzor".

2.

Za § 123an sa vkladá § 123ana, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 123ana Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2014 Ustanovenie § 123an ods. 2 sa od ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014 okrem prvého bodu, druhého bodu a šiesteho bodu ...

Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore