Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore 30/1992 účinný od 01.04.2015

Platnosť od: 23.01.1992
Účinnosť od: 01.04.2015
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Združovanie a zhromažďovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD4DS5EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 30/1992 s účinnosťou od 01.04.2015 na základe 61/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

§ 1
(1)

Zriaďuje sa Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (ďalej len „komora“) so sídlom v Bratislave. ...

(2)

Komora je neštátna, verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených ...

(3)

Komora je právnická osoba. Nezapisuje sa do podnikového registra.

(4)

Na plnenie svojich úloh komora môže nadobúdať majetok.

§ 2
(1)

Členmi komory sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v ...

(2)

Členmi komory sa môžu stať aj samosprávne organizácie združujúce fyzické osoby a právnické osoby, ktoré ...

(3)

Členmi komory sa môžu stať aj iné fyzické osoby a právnické osoby ako uvedené v odsekoch 1 a 2.

(4)

Členstvo v komore vzniká na základe písomnej prihlášky dňom prijatia za člena komory. Členstvo v komore ...

(5)

Podrobnosti o vzniku a zániku členstva v komore upravia stanovy komory.

DRUHÁ ČASŤ

Pôsobnosť komory

§ 3
(1)

Komora a príslušné štátne orgány navzájom spolupracujú pri plnení svojich úloh v rozsahu a za podmienok ...

a)
poskytujú si navzájom potrebné informácie,
b)
využívajú odborné stanoviská a návrhy komory pri príprave koncepcií rozvoja, všeobecne záväzných právnych ...
c)
komora organizuje zmierovacie konanie v hospodárskych sporoch medzi svojimi členmi.
(2)

Orgány komory predkladajú štátnym orgánom návrhy a stanoviská, v ktorých sú zosúladené spoločné záujmy ...

(3)

Ustanovení odseku 1 písm. a) nie sú dotknuté predpisy na ochranu štátneho tajomstva.1)

§ 4
(1)

Komora poskytuje svojim členom najmä informačné a poradenské služby vo veciach spojených s podnikaním, ...

(2)

Komora je oprávnená podať návrh na začatie konania na správnom orgáne alebo na súde vo veciach kontroly ...

(3)

Stanovy komory určia, v akom rozsahu komora pôsobí ako orgán prejednávania sporov medzi jej členmi.

TRETIA ČASŤ

Organizácia a orgány komory

§ 5
(1)

V okresoch, prípadne iných územných častiach určených stanovami pôsobia regionálne komory, ktoré utvárajú ...

(2)

Regionálna komora vzniká rozhodnutím ustanovujúceho valného zhromaždenia o jej založení, prijatím stanov ...

(3)

Regionálna komora plní úlohy uvedené v § 3 vo vzťahu k dotknutým orgánom miestnej štátnej správy2) a ...

(4)

V ostatných veciach určia stanovy komory, ktoré úlohy budú vykonávané sústredene; inak patrí táto pôsobnosť ...

§ 6
(1)

Činnosť komory riadia jej orgány, ktorými sú

a)
valné zhromaždenie,
b)
predstavenstvo,
c)
predseda,
d)
dozorná rada.
(2)

Ustanovenia o orgánoch komory platia obdobne pre orgány regionálnej komory, ak nie je v tejto časti ...

§ 7
(1)

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom komory, ktorý

a)
schvaľuje stanovy komory, volebný poriadok komory, rokovací poriadok a ich zmeny,
b)
volí predsedu a podpredsedov komory na funkčné obdobie, ktorého dĺžku upravia stanovy komory, pričom ...
c)
volí členov predstavenstva a dozornej rady z členov komory, a to tak, aby boli primerane zastúpené hlavné ...
d)
určuje hlavné smery činnosti komory,
e)
určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov, schvaľuje rozpočet komory a ročnú účtovnú závierku. ...
(2)

Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodnutie o záležitosti, ktorá patrí do pôsobnosti iných orgánov ...

(3)

Valné zhromaždenie sa skladá z delegátov. Počet delegátov, spôsob ich voľby a spôsob rozhodovania valného ...

(4)

Valné zhromaždenie regionálnej komory tvoria členovia komory uvedení v § 5 ods. 1. Ak tak určujú stanovy ...

(5)

Funkcie v orgánoch komory sú čestné. Za ich vykonávanie komora poskytne náhradu za stratu času a náhradu ...

(6)

Valné zhromaždenie sa schádza najmenej jedenkrát za rok. Musí sa zísť vždy, ak o to písomne požiada ...

(7)

Valné zhromaždenie môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov alebo delegátov; na prijatie ...

(8)

Valné zhromaždenie zriaďuje sekcie na plnenie úloh komory pre jednotlivé úseky svojej činnosti a pre ...

§ 8
(1)

Predstavenstvo je výkonným orgánom komory, ktorý riadi jej činnosť medzi zasadaniami valného zhromaždenia. ...

(2)

Predstavenstvo vymenúva ústredného riaditeľa úradu komory (§ 11 ods. 1).

(3)

Predstavenstvo zvoláva predseda komory najmenej štyrikrát za rok. Jeho funkčné obdobie upravia stanovy ...

(4)

Predstavitelia sekcií sa zúčastňujú na rokovaní predstavenstva v príslušných veciach s poradným hlasom. ...

§ 9
(1)

Predseda je na čele komory a predstavenstva, dozerá na činnosť úradu komory a vykonáva ďalšie činnosti, ...

(2)

Predseda je štatutárnym orgánom komory.

§ 10
(1)

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom komory. Je oprávnená kontrolovať celú činnosť komory.

(2)

Dozorná rada si volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu; ich funkčné obdobie upravia stanovy komory, ...

(3)

Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej štyrikrát za rok. Jej funkčné obdobie upravia stanovy komory. ...

(4)

Členmi dozornej rady nemôžu byť členovia predstavenstva a zamestnanci komory.

§ 11
(1)

Komora zriaďuje na obstarávanie záležitostí spojených s jej činnosťou úrad komory, ktorý najmä vedie ...

(2)

Činnosť úradu komory riadi a za jeho hospodárenia zodpovedá ústredný riaditeľ, ktorý je zamestnancom ...

(3)

Podrobnosti o úlohách úradu komory a jeho organizáciu určuje organizačný poriadok schvaľovaný predstavenstvom. ...

(4)

Regionálna komora môže zriadiť na obstarávanie záležitostí spojených s jej činnosťou úrad regionálnej ...

§ 11a - Stály rozhodcovský súd
(1)

Komora môže zriadiť a na svoje náklady udržiavať stály rozhodcovský súd na rozhodovanie majetkových ...

(2)

Komora vydá organizačný a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 12
(1)

Činnosť komory je financovaná najmä z členských príspevkov, príjmov za realizáciu podporných programov, ...

(2)

Každý člen komory je povinný platiť členské príspevky. Zásady výšky a lehôt splatnosti členských príspevkov ...

§ 13 - Podrobnosti o činnosti komory a jej vnútorných pomeroch upravia stanovy komory. Stanovy musia obsahovať ...
a)

podrobnosti o vzniku a spôsoby zániku členstva,

b)

práva a povinnosti členov,

c)

dôsledky porušenia členských povinností,

d)

bližšie vymedzenie úloh komory uvedených v § 4 a spôsobu ich zabezpečenia,

e)

bližšie ustanovenia o organizácii a orgánoch komory.

§ 14
(1)

Ustanovujúce valné zhromaždenie regionálnej komory sa môže platne uznášať, len ak sa na ňom zúčastnia ...

(2)

Ustanovujúce valné zhromaždenie regionálnej komory sa môže platne uznášať, len ak sa na ňom zúčastnia ...

(3)

Regionálna komora môže vzniknúť so súhlasom komory aj na inom než územnom princípe. Minimálny počet ...

(4)

Ustanovujúce valné zhromaždenie regionálnej komory, ktorá vznikla podľa odseku 3, sa môže uznášať, len ...

(5)

O ustanovujúcom valnom zhromaždení, prijatí stanov a zvolení orgánov sa vyhotoví notárska zápisnica.4) ...

§ 15
(1)

Vláda Slovenskej republiky vymenuje na návrh ministra poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky ...

(2)

Prípravný výbor komory zabezpečí zvolanie ustanovujúcich valných zhromaždení regionálnych komôr, zvolanie ...

§ 15a
(1)

Komora je povinná do 30. júna 2005 uviesť svoje stanovy do súladu s týmto zákonom.

(2)

Ak komora svoje stanovy neuvedie do súladu s týmto zákonom v lehote podľa odseku 1, uplynutím uvedenej ...

§ 16

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.J. Čarnogurský v. r

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení neskorších predpisov.
  • 1a)  Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • 2)  Zákon č. 518/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových ...
  • 3)  Zákon SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení.
  • 3a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. ...
  • 4)  § 100 ods. 1 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore