Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 3/2019 účinný od 01.02.2019

Platnosť od: 04.01.2019
Účinnosť od: 01.02.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo procesné
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 3/2019 účinný od 01.02.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 3/2019 s účinnosťou od 01.02.2019

Legislatívny proces k zákonu 3/2019

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

K predpisu 3/2019, dátum vydania: 04.01.2019

 

1

D ô v o d o v á s p r á v a

A.Všeobecná časť

Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Podľa § 2 ods. 5 Trestného poriadku, ktorý ustanovuje základné zásady trestného konania, prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, ak tento zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

Účelom tejto novely Trestného poriadku je posilniť vlastnú rozhodovaciu činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri rozhodovaní o anonymných podaniach.

Zrušenie doterajšej povinnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovať aj anonymné podania a podania, ktoré označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa, prispeje na jednej strane k zefektívneniu činnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov a na strane druhej k ochrane práv a zákonom chránených záujmov dotknutých osôb pred šikanóznymi anonymnými podaniami. Uvedené sa týka aj anonymných trestných oznámení. V súčasnosti ak je podané anonymné trestné oznámenie a orgán činný v trestnom konaní zistí, že je potrebné ho doplniť, nemôže postupovať' zákonom ustanoveným spôsobom, t. j. oznamovateľa nemôže predvolať na doplnenie alebo spresnenie trestného oznámenia, nemôže si od neho vyžiadať potrebné písomné podklady, ani ho v zákonom ustanovenej lehote informovať, akým spôsobom bola vec ukončená. Prijatím navrhovanej právnej úpravy sa eliminuje zbytočné zaťaženosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovaním rôznych neopodstatnených anonymných podaní.

Predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.

2

B.Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Navrhuje sa posilnenie vlastnej rozhodovacej činnosti orgánu činného v trestnom konaní a súdu voči anonymnému podaniu zavedením možnosti, že toto na základe vlastného rozhodnutia nie je povinný orgán činný v trestnom konaní a súd vybavovať. Ďalej sa ustanovuje, že za anonymné podanie sa považuje aj podanie označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa. Taktiež sa vyslovene uvádzajú jednotlivé možné postupy orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu pre prípad ak sa tento rozhodne anonymné podanie vybaviť.

K bodu 2

Navrhované ustanovenia o anonymnom podaní sa vzťahujú aj na anonymné podania týkajúce sa oznámenia o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin, t. j. trestné oznámenia. Za účelom predchádzania pochybností o tejto skutočnosti sa navrhuje vyslovene ustanoviť, že za trestné oznámenie sa nepovažuje anonymné podanie.

K bodu 3

Navrhuje sa prechodné ustanovenie zákona, ktoré orgánom činným v trestnom konaní a súdom umožní rovnakým spôsobom postupovať aj voči dosiaľ nevybaveným neopodstatneným anonymným podaniam pred účinnosťou tohto zákona .

K Čl. II

S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. január 2019.

3

DOLOŽKA

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu:

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

Pozitívne

Negatívne

Žiadne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu

regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

x

– sociálnu exklúziu,

x

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

x

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana

x

A.3. Poznámky

Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy - nezakladá zvýšené nároky na výdavkovú časť štátneho rozpočtu, nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, žiadne sociálne vplyvy, žiadne vplyvy na životné prostredie, a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.

A.4. Alternatívne riešenia

Bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

Bezpredmetné

4

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

3. Predmet návrhu zákona:

a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,

b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,

c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore