Všetky konsolidované znenia predpisu 293/1992

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.12.2000 393/2000 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov 393/2000 účinný od 01.12.2000
2 01.01.1996 162/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.01.1996 do 30.11.2000
3 01.09.1995 181/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o pozemkových spoločenstvách 181/1995 účinný od 01.09.1995 do 31.12.1995
4 01.01.1993 323/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 323/1992 účinný od 01.01.1993 do 31.08.1995
5 11.06.1992 účinný od 11.06.1992 do 31.12.1992
MENU
Hore