Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam 293/1992 účinný od 01.12.2000

Platnosť od: 11.06.1992
Účinnosť od: 01.12.2000
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Vlastnícke práva, Dedičské právo, Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD7217DSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 293/1992 s účinnosťou od 01.12.2000 na základe 393/2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ
ÚČEL ZÁKONA

§ 1

Účelom zákona je

a)

upraviť podmienky a postup pri zápise neevidovaných vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam vyskytujúcich ...

b)

zmierniť niektoré majetkové krivdy.3)

TRETIA ČASŤ
USPORIADANIE VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV V NIEKTORÝCH OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

§ 10
Usporiadanie osadníckych práv
(1)

Vlastníkom nehnuteľností osadníkov podľa osobitných predpisov9) je osadník alebo jeho právny ...

(2)

Pozemkovoknižný vlastník nehnuteľnosti sa žalobou na súde môže domáhať rozhodnutia, že k vydržaniu ...

§ 12
Zaevidovanie vlastníctva stavieb

Vlastníkovi stavby uskutočnenej prestavbou alebo znovu výstavbou vojnou zničených a poškodených ...

ŠTVRTÁ ČASŤ
VYROVNANIE DEDIČSKÝCH PODIELOV

§ 13

Ak pri vyporiadaní dedičstva podľa doterajších predpisov došlo k nadobudnutiu poľnohospodárskych ...

§ 14
(1)

Oprávnenou osobou je ten, kto bol v dedičskom konaní opomenutý alebo koho dedičský podiel bol ...

(2)

Povinnou osobou je ten, koho dedičský podiel bol zvýšený; v prípade jeho smrti je povinnou osobou ...

§ 15
(1)

Vyrovnanie dedičských podielov sa uskutoční dohodou oprávnenej a povinnej osoby.

(2)

Vyrovnanie dedičských podielov sa uskutoční buď v peniazoch, alebo uznaním vlastníctva v prospech ...

(3)

Dohoda o vyrovnaní dedičských podielov uznaním vlastníctva v prospech oprávnenej osoby je podkladom ...

(4)

Vyrovnanie dedičských podielov v peniazoch (odsek 2) sa uskutoční podľa cien platných v čase ...

§ 16
(1)

Ak medzi oprávnenou osobou a povinnou osobou nedôjde k dohode podľa § 15 ods. 1, rozhodne o vyrovnaní ...

(2)

Povinná osoba je v konaní pred súdom oprávnená uplatniť proti oprávnenej osobe všetky námietky, ...

(3)

Vyrovnanie dedičských podielov rozhodnutím súdu sa uskutoční peňažnou náhradou alebo potvrdením ...

(4)

Na konanie je príslušný súd, v obvode ktorého sa dedičstvo prejednávalo.

§ 17
(1)

Návrhy na vyrovnanie dedičských podielov podané na štátnom notárstve podľa doterajšieho predpisu19) ...

(2)

Návrhy na vyrovnanie znížených dedičských podielov podané na štátnom notárstve po 19. februári ...

(3)

Veci, v ktorých rozhodnutie štátneho notárstva o vyrovnaní zníženého dedičského podielu nadobudlo ...

PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 18
Časová pôsobnosť
(1)

Podmienky nadobudnutia vlastníckych práv k nehnuteľnostiam sa posudzujú podľa právnej úpravy ...

(2)

Nároky dedičov sa posudzujú podľa právnej úpravy platnej v čase smrti poručiteľa.

(3)

Lehoty na vydržanie sa neprerušili vznikom užívacieho práva socialistickej organizácie k nehnuteľnosti. ...

(4)

Na postup podľa tohto zákona je rozhodujúci vlastnícky vzťah k nehnuteľnostiam ku dňu účinnosti ...

(5)

Konanie podľa § 13 až 17 možno začať len o nárokoch, ktoré vznikli po 25. februári 1948.

§ 18a

Nevybavené návrhy držiteľov nehnuteľností, ktoré boli podané do 1. decembra 2000 podľa tohto ...

§ 20
Práva tretích osôb

Úpravou vzájomných vzťahov medzi oprávnenou a povinnou osobou nie sú dotknuté dobromyseľne nadobudnuté ...

§ 21
Prechod užívania nehnuteľností

Ak nehnuteľnosti zapísané na základe tohto zákona do evidencie nehnuteľností nemôžu byť vydané ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...

1.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Na spory o vlastnícke práva k nehnuteľnostiam je príslušný súd.“.

2.

§ 40 sa zrušuje.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky

 • 1)  § 879 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 • 2)  Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností v znení zákona SNR č. 150/1983 Zb.
 • 3)  § 7 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu ...
 • 4)  § 100 Notárskeho poriadku.
 • 5)  § 2 písm. a) a § 28 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 6)  § 134 Občianskeho zákonníka.
 • 7)  § 129 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • 8)  § 22 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 229/1991 Zb. v znení zákona č. 93/1992 Zb.
 • 9)  Zákon č. 224/1925 Zb. o úprave pomerov vzniklých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného ...
 • 10)  § 39 zákona SNR č. 330/1991 Zb.
 • 11)  § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 12)  Zákon SNR č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, ...
 • 13)  § 6 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 229/1991 Zb.§ 37 zákona SNR č. 330/1991 Zb.
 • 14)  Zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva ...
 • 15)  Obchodný zákonník.
 • 16)  Zákon SNR č. 330/1991 Zb.Zákon SNR č. 100/1977 Zb. v znení zákona SNR č. 510/1991 Zb.
 • 17)  Nariadenie Zboru povereníkov č. 128/1945 Zb. SNR o výstavbe miest a obcí na Slovensku.
 • 18)  Zákon č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.Zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní ...
 • 19)  § 40 zákona SNR č. 330/1991 Zb.
 • 19a)  § 56 ods. 1 písm. g) a § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej ...
 • 20)  Zákon SNR č. 330/1991 Zb.
Načítavam znenie...
MENU
Hore