Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71002
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 287/2009 účinný od 01.09.2009


Platnosť od: 16.07.2009
Účinnosť od: 01.09.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD13 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 287/2009 účinný od 01.09.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 287/2009 s účinnosťou od 01.09.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) navrhovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zamýšľa vykonávať činnosť, ...

Doterajšie písmená f) až o) sa označujú ako písmená g) až p).

2.

§ 18 znie:

„§ 18 (1) Predmetom posudzovania vplyvov sú navrhované činnosti uvedené v prílohe č. 8. (2) Zmena ...

3.

V § 20 ods. 1 a 2 sa slová „§ 18 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 10 a 11“.

4.

§ 21 sa vypúšťa.

5.

V § 26 prvej vete sa slová „zúčastnenou osobou25)“ nahrádzajú slovami „účastníkom konania25)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 14 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona ...

6.

V § 26 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Také združenie sa na účely ...

7.

V § 27 prvej vete sa slová „zúčastnenej osoby pokiaľ z osobitného zákona nevyplýva, že je ...

8.

V § 27 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Taká mimovládna organizácia sa ...

9.

§ 27a sa vypúšťa.

10.

V § 29 ods. 1 sa slová „§ 18 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 3 a 5“.

11.

V § 30 ods. 1 sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a slová „v prípadoch, v ktorých sa uskutočnilo ...

12.

V § 30 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 18 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 13“.

13.

V § 38 ods. 5 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

14.

§ 38 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Povoľujúci orgán bezodkladne sprístupní35a) verejnosti obsah rozhodnutia a podmienky v ňom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) § 16 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení ...

15.

V § 41 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

16.

V § 54 ods. 2 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:

„e) vydáva vyjadrenie podľa § 18 ods. 4, f) určuje, ktorý krajský úrad je príslušným orgánom ...

Doterajšie písmená e) až t) sa označujú ako písmená g) až v).

17.

V § 54 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 18 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 10 a 11“.

18.

V § 54 ods. 2 písm. s) sa slová „§ 18 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 13“.

19.

V § 55 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností podľa § 18 ods. 12,“.

Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l).

20.

V § 55 písm. e) sa za slová „príslušným orgánom na“ vkladajú slová „vydanie vyjadrenia ...

21.

V § 55 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
vydáva vyjadrenie podľa § 18 ods. 5 v prípade podľa § 54 ods. 2 písm. f),“.

Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená i) až m).

22.

V § 56 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
vydáva vyjadrenie podľa § 18 ods. 5,“.

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).

23.

Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 65a Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2009 Konania o povolení činnosti začaté ...

24.

Za prílohu č. 8 sa vkladá príloha č. 8a, ktorá znie:

„Príloha č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z. OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI I. Údaje o ...

Čl. II - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore