Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a krajiny 287/1994 účinný od 01.07.2002 do 31.12.2002

Platnosť od: 21.10.1994
Účinnosť od: 01.07.2002
Účinnosť do: 31.12.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a krajiny 287/1994 účinný od 01.07.2002 do 31.12.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 287/1994 s účinnosťou od 01.07.2002 na základe 237/2002 a 261/2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o ochrane prírody a krajiny

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel zákona

Účelom tohto zákona je prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, utvárať ...

§ 2
Predmet zákona
(1)

Zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických ...

(2)

Ochranou prírody a krajiny podľa tohto zákona sa rozumie predchádzanie a obmedzovanie zásahov, ...

(3)

Ochrana podľa tohto zákona sa poskytuje aj zložkám životného prostredia,5) ak osobitné predpisy6) ...

(4)

Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu

a)

poľnohospodárskych plodín a kultúr,7)

b)

hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat,8)

c)

rastlinných a živočíšnych škodcov vonkajšej a vnútornej karantény,9) ak ich genofond nie je ...

d)

rastlinných a živočíšnych pôvodcov nákaz a ochorení ľudí a zvierat,10) ak ich genofond nie ...

§ 3
Základné pojmy
a)

územný systém ekologickej stability taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ...

b)

zložky ekosystémov horniny a nerasty,11) reliéf, pôda, voda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíšstvo ...

c)

významný krajinný prvok taká časť územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad krajiny alebo ...

d)

biocentrum ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na rozmnožovanie, ...

e)

biokoridor priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu ...

f)

interakčný prvok určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov, najmä trvalá trávna ...

g)

voľne rastúcu rastlinu (ďalej len „rastlina”) jedinec rastlinného druhu, ktorého populácia ...

h)

voľne žijúceho živočícha (ďalej len „živočích”) jedinec živočíšneho druhu, ktorého ...

i)

drevinu rastúcu mimo lesa strom alebo ker rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesných porastov ...

j)

genofond súbor dedičných vlastností rastlín a živočíchov,

k)

biotop životné prostredie určitého jedinca rastliny alebo živočícha, ich populácie a spoločenstva, ...

l)

osobitne chránenú časť prírody a krajiny chránené územie, súkromné chránené územie, chránený ...

DRUHÁ ČASŤ

VŠEOBECNÁ OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

§ 4
Základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny
(1)

Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať ...

(2)

Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo ...

(3)

Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Každý, ...

(4)

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré svojou činnosťou zasahujú do ...

§ 5
Všeobecná ochrana rastlín a živočíchov
(1)

Fyzické osoby a právnické osoby sú pri vykonávaní akejkoľvek činnosti povinné postupovať tak, ...

(2)

Rastliny vrátane ich plodov a plodníc húb možno bez súhlasu vlastníka pozemku trhať alebo zbierať ...

(3)

Každý, kto obchoduje s rastlinami, je povinný na výzvu štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny ...

(4)

Ak činnosť uvedená v odsekoch 1 a 2 vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov ...

(5)

Zakazuje sa odchytávať a usmrcovať živočíchy. Tento zákaz neplatí, ak hrozí bezprostredné ...

§ 6
Stupne územnej ochrany prírody a krajiny
(1)

Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa ustanovuje päť stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so ...

(2)

Prvý stupeň ochrany ako všeobecná ochrana platí na celom území Slovenskej republiky. Druhý až ...

§ 7
Prvý stupeň ochrany

Na území, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana podľa tohto zákona, platí prvý stupeň ochrany, ...

a)

umiestňovanie skládok hnojív a oplocovanie pozemkov mimo sídiel s výnimkou oplocovania v lesoch ...

b)

zasypávanie a odvodňovanie močiarov, jazier, mokradí a iných pozemkov,

c)

ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna a hliny a rozširovanie tejto ťažby mimo korýt vodných tokov,17) ...

d)

zámerné kríženie rastlín alebo živočíchov a rozširovanie ich krížencov mimo miest vyhradených ...

e)

zámerné rozširovanie nepôvodných druhov rastlín a živočíchov a pôvodných druhov inej geografickej ...

f)

používanie dravých vtákov na sokoliarstvo a živočíchov na chytanie alebo usmrcovanie iných živočíchov, ...

g)

chov živočíchov a pestovanie rastlín chránených podľa tretej časti tohto zákona, ak nejde o ...

h)

umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách a vo voľnej ...

i)

umiestňovanie a rozširovanie záhradkárskych a chatových osád,

j)

osádzanie reklamných tabúľ a zariadení, vylepovanie plagátov a umiestňovanie pútačov mimo zástavby ...

k)

leteckú aplikáciu chemických látok a hnojív,

l)

plavenie dreva po vodných tokoch,

m)

masové športové, rekreačné a iné spoločenské po-dujatia mimo zástavby obcí a vyhradených ...

n)

zriaďovanie a rozširovanie areálov určených na vojenské zariadenia, obranu a bezpečnosť štátu, ...

o)

vypaľovanie trávnych porastov.

§ 8
Súhlas orgánu ochrany prírody
(1)

V súhlase vydanom podľa tohto zákona môže orgán ochrany prírody určiť bližšie podmienky vykonávania ...

(2)

Orgán ochrany prírody po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže až do odstránenia ...

(3)

Orgán ochrany prírody môže tomu, kto činnosťou nevyžadujúcou súhlas orgánu ochrany prírody ...

(4)

Orgán ochrany prírody môže obmedziť alebo zakázať činnosť tomu, kto nesplnil podmienky určené ...

§ 9
Vyjadrenie orgánu ochrany prírody
(1)

Vyjadrenie orgánu ochrany prírody sa vyžaduje k všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej ...

a)

územnému rozhodnutiu,18)

b)

stavebnému povoleniu,19)

c)

povoleniu banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,20)

d)

povoleniu na vodohospodárske diela, a to na záchyt prameňov, stavby priehrad a vodných nádrží, ...

e)

povoleniu na vypúšťanie odpadových a zvláštnych vôd do povrchových a podzemných vôd,22)

f)

povoleniu na vysádzanie stromov a krov v zátopových územiach,23)

g)

povoleniu ťažby riečneho materiálu24) a k súhlasu na zasýpanie a odvodňovanie mŕtvych ramien ...

h)

rozhodnutiu o uznaní rezervácií pre zver,26)

i)

povoleniu na odlov alebo odchyt nepoľovnej zveri a zveri celoročne chránenej,

j)

povoleniu na zavádzanie chovu nových druhov rýb a iných vodných živočíchov,27)

k)

rozhodnutiu o vyhlásení ochranných lesov a lesov osobitného určenia,28) k jeho zrušeniu alebo ...

l)

povoleniu alebo nariadeniu pozemkových úprav,29)

m)

nariadeniu hromadných opatrení proti škodcom rastlín,30)

n)

umiestneniu a povoleniu stavby veľkého a stredného zdroja znečisťovania vrátane ich zmien a uvedenia ...

o)

odlesňovaniu pozemkov a výstavbe lesných ciest a zvážnic mimo schváleného lesného hospodárskeho ...

(2)

Vyjadrenie orgánu ochrany prírody sa vyžaduje aj k schváleniu a k zmene

a)

územnoplánovacej dokumentácie,32)

b)

lesného hospodárskeho plánu a súhrnného lesného hospodárskeho plánu,33)

c)

smerného vodohospodárskeho plánu,34)

d)

času poľovačky na jednotlivé druhy zveri, prípadne jej ochrany,35)

e)

plánu rekultivácie,36)

f)

projektu geologických prác,37)

g)

plánu výstavby diaľnic, ciest a miestnych komunikácií,38)

h)

programu odpadového hospodárstva,39)

i)

projektu pozemkových úprav.40)

(3)

Vyjadrenie orgánu ochrany prírody k zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku, k jeho zalesneniu alebo ...

§ 10
Povoľovanie činnosti podľa osobitných predpisov

Orgán štátnej správy vydávajúci podľa osobitných predpisov rozhodnutie o činnosti, na ktorú ...

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÁ OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

PRVÁ HLAVA
ÚZEMNÁ OCHRANA

§ 11
Pojem

Územnou ochranou podľa tohto zákona sa rozumie osobitná ochrana prírody a krajiny vo vymedzenom ...

§ 12
Kategórie chránených území a ochranné pásma
(1)

Významné alebo ohrozené časti prírody a krajiny možno vyhlásiť za chránené územia v týchto ...

a)

chránená krajinná oblasť,

b)

národný park,

c)

chránený areál,

d)

prírodná rezervácia,

e)

prírodná pamiatka.

(2)

Ak to vyžaduje záujem ochrany národného parku, chráneného areálu, prírodnej rezervácie alebo ...

§ 13
Chránená krajinná oblasť
(1)

Rozsiahlejšie územie, spravidla o výmere nad 1 000 ha, s rozptýlenými ekosystémami, významnými ...

(2)

Na území chránenej krajinnej oblasti, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, platí druhý stupeň ...

a)

činnosti uvedené v § 7 tohto zákona,

b)

výsadbu lesných monokultúr a stanovištne nepôvodných lesných porastov a na ťažbu drevnej hmoty ...

c)

terénne úpravy meniace tvary reliéfu a zmeny vo využití pozemkov,

d)

umiestňovanie košiarov, objektov a zariadení so stádami alebo s intenzívnym chovom hospodársky ...

e)

intenzívny chov zveri a rýb, zavádzanie chovu kožušinových zvierat, pestovanie cudzokrajných ...

f)

uznanie poľovného revíru,

g)

zámerné rozširovanie pôvodných druhov rastlín a živočíchov okrem plánovanej lesohospodárskej ...

h)

vykonávanie geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,

i)

osádzanie reklamných tabúľ a zariadení a vylepovanie plagátov v obciach mimo miest vyhradených ...

j)

aplikáciu chemických látok, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych ...

k)

rozširovanie lôžkových kapacít na rekreačné účely v lokalitách určených orgánom ochrany ...

l)

budovanie a označovanie turistických chodníkov, športových a rekreačných areálov a zariadení ...

m)

zber rastlín, nerastov a skamenelín a ich častí na miestach určených orgánom ochrany prírody, ...

n)

vykonávanie branného výcviku mimo areálov určených na tento účel a na mimoriadne budovanie a ...

o)

skládkovanie odpadov.

(3)

Podrobnosti o podmienkach ochrany chránenej krajinnej oblasti a vymedzenie jej hraníc ustanoví ministerstvo ...

§ 14
Národný park
(1)

Rozsiahlejšie územie, spravidla o výmere nad 1 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ...

(2)

Na území národného parku, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platí tretí stupeň ochrany, ...

a)

činnosti uvedené v § 13 ods. 2 tohto zákona,

b)

rozorávanie a premiestňovanie pôdy a hliny a úpravu pasienkov,

c)

pasenie a preháňanie stád hospodársky významných druhov zvierat a budovanie zariadení na ich ...

d)

činnosť meniacu prirodzený stav vodných tokov, vodných plôch, močiarov, mokradí, prameňov a ...

e)

voľné púšťanie domácich zvierat,

f)

pestovanie cudzokrajných druhov rastlín, chov cudzokrajných druhov živočíchov mimo uzavretých ...

g)

označovanie budov, ciest, chodníkov, plôch, stromov a iných objektov informačnými, reklamnými ...

h)

používanie chemických látok okrem osobnej potreby a skladovanie agrochemikálií,

i)

plavbu na člnkoch alebo iným spôsobom, vyhliadkové a cvičné nízke lety vzdušnými dopravnými ...

j)

vjazd a státie motorového vozidla s výnimkou verejných pozemných komunikácií a dopravných a ...

k)

horolezecké a skalolezecké výstupy, skialpinizmus, táborenie, stanovanie a zakladanie ohňa mimo ...

l)

zber rastlín, nerastov a skamenelín,

m)

budovanie a prevádzku zariadení slúžiacich na ochranu a bezpečnosť štátnych hraníc.

(3)

Na území ochranného pásma národného parku (§ 12 ods. 2) platí druhý stupeň ochrany (§ 13 ...

(4)

Orgán ochrany prírody môže na území národného parku obmedziť rozsah a spôsob dopravy a vstup ...

(5)

Výkon práva poľovníctva a práva rybárstva podľa osobitných predpisov42) môže orgán ochrany ...

(6)

Podrobnosti o podmienkach ochrany národného parku a jeho ochranného pásma a vymedzenie hraníc ustanoví ...

§ 15
Návštevný poriadok národného parku

Okresný úrad životného prostredia, v ktorého územnom obvode je najväčšia časť národného ...

§ 16
Chránený areál
(1)

Menšie územie, spravidla o výmere do 1 000 ha, ktoré v prevažnej miere predstavujú biokoridory, ...

(2)

Za chránený areál možno vyhlásiť aj územie s trvalejším výskytom chránených druhov živočíchov ...

(3)

Na území chráneného areálu platí štvrtý stupeň ochrany, podľa ktorého sa zakazuje

a)

ťažiť drevnú hmotu holorubným spôsobom a budovať zvážnice mimo schváleného lesného hospodárskeho ...

b)

košarovať stáda hospodársky významných druhov zvierat,

c)

ťažiť tŕstie, rašelinu, bahno, spraš, hlinu, pôdu, piesok a štrk, vykonávať geologické práce, ...

d)

meniť vodný režim pozemkov,

e)

pestovať a rozširovať nepôvodné druhy rastlín, chovať a rozširovať nepôvodné druhy živočíchov, ...

f)

voľne púšťať domáce zvieratá, najmä psy,

g)

budovať priemyselné objekty a zariadenia, poľné hnojiská, záhradkárske osady, sídla a obytné ...

h)

osádzať informačné, reklamné a iné tabule a zariadenia a vylepovať plagáty mimo miest vyhradených ...

i)

umiestňovať alebo rozširovať skládky odpadov a skladovať agrochemikálie,

j)

používať chemické látky na posyp ciest a chodníkov,

k)

letecky aplikovať alebo inak veľkoplošne používať chemické látky a hnojivá,

l)

vykonávať športovú a rekreačnú činnosť, táborenie, stanovanie a zakladanie ohňa mimo trás ...

m)

zber rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín a ich častí s výnimkou povoleného rozsahu pri ...

n)

vykonávať branný výcvik,

o)

vypaľovať trávne porasty.

(4)

Zákaz činnosti podľa odseku 3 písm. e) sa nevzťahuje na chránené areály alebo ich časti, ktoré ...

(5)

Na činnosti uvedené v § 14 ods. 2 tohto zákona, ak nie sú zakázané podľa odseku 3, sa na území ...

(6)

Na území ochranného pásma chráneného areálu (§ 12 ods. 2) platí tretí stupeň ochrany (§ ...

(7)

Podrobnosti o podmienkach ochrany chráneného areálu, jeho ochranného pásma a vymedzenie hraníc ...

§ 17
Prírodná rezervácia
(1)

Menšie územie, spravidla o výmere do 1 000 ha, ktoré predstavuje pôvodné alebo ľudskou činnosťou ...

(2)

Prírodnú rezerváciu, spravidla predstavujúcu nadregionálne biocentrum ako súčasť najvýznamnejšieho ...

(3)

Na území prírodnej rezervácie a národnej prírodnej rezervácie platí piaty stupeň ochrany, podľa ...

a)

vykonávať činnosti uvedené v § 16 ods. 3 tohto zákona,

b)

zasahovať do lesných porastov, rúbať stromy a poškodzovať vegetačný a pôdny kryt,

c)

meniť tvar reliéfu, rozorávať a premiestňovať pôdu a hlinu a vykonávať geologické práce, ...

d)

pásť a preháňať stáda hospodársky významných druhov zvierat,

e)

meniť prirodzený stav vodných tokov, vodných plôch, močiarov, mokradí, prameňov a ponorov,

f)

loviť zver a ryby a zriaďovať soľníky a kŕmidlá pre zver,

g)

vnášať domáce zvieratá, cudzokrajné a nepôvodné druhy rastlín a živočíchov,

h)

budovať a rozširovať objekty a zariadenia, ktoré neslúžia vodoochranným, pôdoochranným, leso-ochranným ...

i)

budovať chatové osady, športové a rekreačné zariadenia,

j)

osádzať informačné, reklamné a iné tabule, zariadenia a znaky neslúžiace na ochranu prírody, ...

k)

znečisťovať územie odpadmi a odpadkami a skladovať odpad,43)

l)

používať chemické prostriedky a hnojivá,

m)

vchádzať a stáť dopravnými prostriedkami s výnimkou tých, ktoré slúžia vodoochranným, pôdoochranným, ...

n)

člnkovať sa a uskutočňovať vyhliadkové a cvičné nízke lety,

o)

pohybovať sa mimo označených miest a trás,

p)

zakladať oheň, fajčiť, táboriť, stanovať, vykonávať športovú a rekreačnú činnosť okrem ...

r)

rušiť pokoj a ticho,

s)

zber rastlín, nerastov a skamenelín,

t)

umiestňovať zariadenia na obranu a bezpečnosť štátu s výnimkou ochrany štátnych hraníc.

(4)

Na činnosti uvedené v § 14 ods. 2 tohto zákona, ak nie sú zakázané podľa odseku 3, je na území ...

(5)

V prípade ohrozenia prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie môže orgán ochrany ...

(6)

Na území ochranného pásma prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie (§ 12 ods. ...

(7)

Ak ochranné pásmo prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie nebolo vyhlásené ...

(8)

Podrobnosti o podmienkach ochrany prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej rezervácie, jej ...

§ 18
Prírodná pamiatka
(1)

Bodové, líniové alebo iné maloplošné ekosystémy, ich zložky alebo prvky, spravidla o výmere ...

(2)

Jedinečnú prírodnú pamiatku, ktorá predstavuje súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva ...

(3)

Na území prírodnej pamiatky a národnej prírodnej pamiatky platí piaty stupeň ochrany (§ 17 ods. ...

(4)

Na území ochranného pásma prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky (§ 12 ods. 2) ...

(5)

Ak ochranné pásmo prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky nebolo vyhlásené podľa ...

(6)

Podrobnosti o podmienkach ochrany prírodnej pamiatky alebo národnej prírodnej pamiatky, jej ochranného ...

§ 19
Jaskyne, priepasti a prírodné vodopády
(1)

Jaskyňou podľa tohto zákona je dutý priestor v zemskej kôre v dĺžke nad 3 m, ktorý vznikol pôsobením ...

(2)

Priepasťou podľa tohto zákona je vertikálna dutina v zemskej kôre, ktorá presahuje hĺbku 5 m, ...

(3)

Prírodným vodopádom podľa tohto zákona je útvar, v ktorom vodný tok pôsobením prírodných ...

(4)

Jaskyne, priepasti a prírodné vodopády s ich skalnými stupňami sú prírodnými pamiatkami. Najvýznamnejšie ...

(5)

Poškodzovať a ničiť ekosystémy a výzdobu jaskýň a priepastí a znečisťovať ich priestory ...

(6)

Jaskyne a priepasti sú náučnými lokalitami. Na ich sprístupnenie a iné ako kultúrno-výchovné ...

(7)

Dokumentácia prác na sprístupňovaní jaskýň a priepastí musí zabezpečovať ich ochranu, najmä ...

(8)

Vstup do sprístupnenej jaskyne a priepasti ako náučnej lokality je možný len so sprievodcom. Podrob-nosti ...

(9)

Na jaskyne, priepasti a prírodné vodopády sa nevzťahuje § 18 ods. 5 tohto zákona.

§ 20
Výnimky z podmienok ochrany
(1)

Zákaz činnosti vo štvrtom a piatom stupni ochrany neplatí, ak je taká činnosť preukázateľne ...

(2)

Výnimky zo zákazov ustanovených týmto zákonom môže v odôvodnených prípadoch povoliť orgán ...

§ 21
Zóny chránenej krajinnej oblasti a národného parku
(1)

Chránenú krajinnú oblasť možno členiť najviac na štyri zóny a národný park najviac na tri ...

(2)

Vymedzenie jednotlivých zón ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

(3)

Zóny sa zaznamenávajú v mapových podkladoch vhodnej mierky (§ 41 ods. 4), uložených na územne ...

§ 22
Súkromné chránené územie
(1)

Vlastník takého pozemku, ktorý spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom pre chránený areál ...

(2)

Ak pozemok spĺňa podmienky na vyhlásenie územnej ochrany podľa odseku 1, okresný úrad životného ...

(3)

Na základe dohody podľa odseku 2 okresný úrad životného prostredia vyhlási pozemok navrhnutý ...

(4)

V súkromnom chránenom území platí stupeň ochrany zodpovedajúci príslušnej kategórii chráneného ...

(5)

Vlastník má na pozemku, na ktorom bolo vyhlásené súkromné chránené územie, oprávnenia stráže ...

DRUHÁ HLAVA
DRUHOVÁ OCHRANA

§ 23
Pojem

Druhovou ochranou podľa tohto zákona sa rozumie osobitná ochrana druhov rastlín, živočíchov, ...

§ 24
Kategórie chránených druhov
(1)

Ohrozené, zriedkavé, vzácne alebo inak význam-né druhy rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ...

a)

chránené rastliny,

b)

chránené živočíchy,

c)

chránené nerasty,

d)

chránené skameneliny.

(2)

Za chránené rastliny a živočíchy sa podľa tohto zákona považujú aj druhy chránené medzinárodnými ...

(3)

Pri pochybnostiach, či ide o chránený druh, rozhodne obvodný úrad životného prostredia.

(4)

Chránené rastliny a chránené živočíchy sa podľa stupňa ich ohrozenia členia na

a)

ohrozené,

b)

veľmi ohrozené,

c)

kriticky ohrozené.

(5)

Zoznam a stupeň ohrozenia chránených druhov rastlín a živočíchov podľa odseku 4 ustanoví ministerstvo ...

§ 25
Chránené rastliny
(1)

Chránené rastliny je zakázané poškodzovať, ničiť, trhať, vykopávať a zbierať. Rovnako je ...

(2)

Pri dávaní vyjadrenia, súhlasu alebo iného rozhodnutia podľa tohto zákona prihliada orgán ochrany ...

(3)

Ochrana podľa tohto zákona sa nevzťahuje na chránené rastliny v prípade, ak

a)

rastú prirodzene vo vnútri poľnohospodárskych a lesných kultúr a sú poškodzované alebo ničené ...

b)

sú pestované v kultúrach získaných povoleným spôsobom,

c)

pochádzajú preukázateľne z dovozu, a pritom nie sú predmetom medzinárodných dohovorov.45)

(4)

Za bežné obhospodarovanie podľa odseku 3 písm. a) sa nepovažujú zásahy, v dôsledku ktorých ...

(5)

Ak pri bežnom obhospodarovaní kultúr podľa odseku 3 písm. a) môže dôjsť k poškodeniu alebo ...

(6)

Na nález chránených rastlín v súvislosti s prípravou alebo vykonávaním stavby sa vzťahujú ...

(7)

Podrobnosti o podmienkach ochrany chránených rastlín, o ich spoločenskom ohodnocovaní, vývoze ...

§ 26
Chránené živočíchy
(1)

Chránené živočíchy je zakázané rušiť v ich prirodzenom vývine, najmä ich usmrcovať, zraňovať, ...

(2)

Pri dávaní vyjadrenia, súhlasu alebo iného rozhodnutia podľa tohto zákona prihliada orgán ochrany ...

(3)

Ochrana podľa tohto zákona sa nevzťahuje na chránené živočíchy v prípadoch, v ktorých je zásah ...

(4)

Na nález chránených živočíchov v súvislosti s prípravou alebo vykonávaním stavby sa vzťahujú ...

(5)

Podrobnosti o podmienkach ochrany chránených živočíchov, ich biotopov a obydlí, o ich spoločenskom ...

§ 27
Chránené nerasty a chránené skameneliny
(1)

Chránené nerasty a chránené skameneliny je zakázané poškodzovať a ničiť.

(2)

Na zber a spracúvanie chránených nerastov a chránených skamenelín, ako aj na obchodovanie s nimi ...

(3)

Nález chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny je nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie ...

(4)

Obvodný úrad životného prostredia, ktorému bol nález oznámený, vydá nálezcovi na jeho požiadanie ...

(5)

Ochrana sa zabezpečuje na mieste prirodzeného nálezu. Ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia alebo ...

(6)

Odber podľa odseku 5 môžu vykonávať iba právnické osoby a fyzické osoby, ktorých činnosť ...

(7)

Ak chránenému nerastu alebo chránenej skameneline hrozí poškodenie, odcudzenie alebo zničenie, ...

(8)

Ak obvodný úrad životného prostredia písomne neuplatní u nálezcu právo na vydanie nálezu v ...

(9)

Na nález chránených nerastov a chránených skamenelín v súvislosti s prípravou alebo vykonávaním ...

(10)

Odobraté chránené nerasty a chránené skameneliny sa považujú za predmety muzeálnej hodnoty a ...

(11)

Podrobnosti o ochrane a odbere chránených nerastov a chránených skamenelín a o ich spoločenskom ...

§ 28
Vývoz chránených druhov
(1)

Vývoz chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín (§ 24 ods. 1) okrem vývozu ...

(2)

Súhlas podľa odseku 1 nenahrádza súhlas podľa osobitných predpisov.48)

§ 30
Evidencia a preukázanie pôvodu chráneného druhu
(1)

Kto vlastní, má v držbe, spracováva alebo inak nakladá s jedincom chráneného druhu mimo prirodzeného ...

(2)

Kto vlastní, má v držbe, spracováva, predáva, vyváža, dováža alebo inak nakladá s jedincom ...

TRETIA HLAVA
OCHRANA DREVÍN

Práva a povinnosti pri ochrane drevín
§ 31

Ustanovenia § 32 až 34 tohto zákona sa použijú, ak sa na drevinu nevzťahujú ustanovenia o chránených ...

§ 32
(1)

Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.

(2)

Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza strom s obvodom kmeňa nad 50 cm, meraným ...

(3)

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody s výnimkou

a)

stromov s obvodom kmeňa do 50 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou ...

b)

obnovy produkčných ovocných drevín,

c)

hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značná škoda na majetku.

(4)

Ustanovenie odseku 3 písm. a) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie v chránenom území, v parkoch, ...

(5)

Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. c) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť ...

(6)

Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín a o ich spoločenskom ohodnocovaní ustanoví ...

§ 33
Náhradná výsadba
(1)

Orgán ochrany prírody môže v súhlase na výrub dreviny uložiť žiadateľovi, aby uskutočnil ...

(2)

Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu podľa odseku 1 na pozemku, ktorý nie je ...

(3)

Obce sú povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode. ...

§ 34
Chránené stromy
(1)

Kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich ...

(2)

Na ochranu chránených stromov sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 31 a § 32 ods. 1 a 2 tohto zákona. ...

(3)

Na výrub a spôsob ošetrovania chráneného stromu sa vyžaduje súhlas okresného úradu životného ...

(4)

Chránené stromy sa nevyhlasujú na území prírodných rezervácií a prírodných pamiatok.

(5)

Ak to vyžaduje záujem ochrany chráneného stromu, môže okresný úrad životného prostredia vyhlásiť ...

(6)

Ak ochranné pásmo nebolo vyhlásené podľa odseku 5, je ním územie okolo chráneného stromu v ...

(7)

Podrobnosti o podmienkach ochrany chráneného stromu a jeho ochranného pásma sa ustanovia všeobecne ...

ŠTVRTÁ HLAVA
VYHLASOVANIE, ZMENA A ZRUŠENIE OCHRANY OSOBITNE CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY A KRAJINY A ICH OZNAČOVANIE

§ 35
Vyhlasovanie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1)

Zámer vyhlásiť chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku alebo chránený strom ...

(2)

Obec je povinná do 15 dní od doručenia oznámenia zámeru informovať o ňom verejnosť vo svojom ...

(3)

Vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku a obec má právo najneskôr do 30 dní od doručenia ...

(4)

Okresný úrad životného prostredia je povinný najneskôr do 30 dní pripomienky prerokovať s tým, ...

(5)

Vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku je povinný odo dňa oznámenia zámeru až do vyhlásenia ...

(6)

Ak okresný úrad životného prostredia najneskôr do dvoch rokov od oznámenia zámeru nevyhlási ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na vyhlasovanie súkromného chráneného územia (§ 22). ...

(8)

Chránený areál, prírodnú rezerváciu a prírodnú pamiatku možno vyhlásiť aj v chránenej krajinnej ...

§ 36
Prerokúvanie zámeru vyhlásiť osobitne chránenú časť prírody a krajiny s orgánmi štátnej ...
(1)

Zámer vyhlásiť chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku alebo chránený strom ...

(2)

Dotknuté orgány štátnej správy sa k zámeru podľa odseku 1 vyjadria najneskôr do 30 dní od jeho ...

§ 37
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1)

Osobitne chránené časti prírody a krajiny orgán ochrany prírody do 30 dní po vyhlásení zapíše ...

(2)

Štátny zoznam vedie ministerstvo; vydáva z neho aj výpisy pre územie okresu a obvodu. Výpisy zo ...

(3)

Ministerstvo môže poveriť vedením štátneho zoznamu a vydávaním výpisov z neho podľa odseku ...

(4)

Okresný úrad životného prostredia, ktorý vyhlásil ochranu časti prírody a krajiny, zašle do ...

(5)

Po vykonaní zápisu osobitne chránenej časti prírody a krajiny do štátneho zoznamu orgán geodézie ...

(6)

V prípade zrušenia ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny ministerstvo zápis zo štátneho ...

(7)

Štátny zoznam a výpisy z neho sú verejne prístupné.54)

(8)

Podrobnosti o vedení štátneho zoznamu ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. ...

§ 38
Označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1)

Chránené územia (§ 12 ods. 1) a chránené stromy (§ 34), ako aj ich ochranné pásma sa označujú ...

(2)

Označenie podľa odseku 1 obstaráva orgán ochrany prírody, ktorý osobitne chránenú časť prírody ...

(3)

Chránené územia a zariadenia ochrany prírody a krajiny v nich a chránené stromy možno označovať ...

(4)

Podrobnosti o označovaní osobitne chránených častí prírody a krajiny ustanoví ministerstvo všeobecne ...

§ 39
Zmena a zrušenie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1)

Zmena alebo zrušenie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny sa vykoná, ak sa zistia ...

(2)

Na zmenu alebo zrušenie ochrany podľa odseku 1 sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 35 až 37 tohto ...

(3)

Orgán ochrany prírody na žiadosť vlastníka pozemku zruší súkromné chránené územie. Na zmenu ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DOKUMENTÁCIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY, PRÍSTUP DO KRAJINY, FINANČNÝ PRÍSPEVOK, OBMEDZENIA VLASTNÍCKYCH ...

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny

§ 40
Na účely ochrany prírody a krajiny orgány ochrany prírody obstarávajú dokumentáciu podľa § ...
a)

určuje programové zámery a opatrenia na dosiahnutie trvale udržateľného rozvoja56) a územného ...

b)

vymedzuje funkcie, kategórie a stupne ochrany území, ich únosné zaťaženie57) a zásady ich vývoja ...

c)

navrhuje asanačné, rekultivačné, rekonštrukčné alebo iné zásahy do územia a ďalšie preventívne ...

d)

určuje vzácnosť, zriedkavosť a ohrozenosť druhov a uvádza druhy chránené podľa medzinárodných ...

§ 41
(1)

Dokumentáciu ochrany prírody a krajiny tvoria najmä

a)

programy starostlivosti o prírodu a krajinu alebo programy záchrany osobitne chránených častí ...

b)

dokumenty územného systému ekologickej stability a územné priemety ochrany prírody a krajiny,

c)

červené zoznamy vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov a zoznamy druhov chránených podľa ...

(2)

Programy starostlivosti o prírodu a krajinu sa vypracúvajú, najmä na účel uvedený v § 40 písm. ...

(3)

Na zabezpečenie územného systému ekologickej stability sa vypracúva

a)

Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky ako dokument ...

b)

projekt regionálneho územného systému ekologickej stability ako dokument určený na ochranu rozmanitosti ...

c)

projekt miestneho územného systému ekologickej stability ako dokument určený na ochranu rozmanitosti ...

(4)

Územné priemety ochrany prírody a krajiny sú podkladom na vypracovanie dokumentov územného systému ...

(5)

Červené zoznamy vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov predstavujú východiskový dokument ...

(6)

Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky a programy starostlivosti ...

(7)

Dokumentácia uvedená v odseku 1 písm. a) a b) je podkladom na vypracovanie územnoplánovacej a ďalšej ...

(8)

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je verejne prístupná,54) ak osobitné predpisy neustanovujú ...

(9)

Podrobnosti o obstarávaní, obsahu a vedení dokumentácie ochrany prírody a krajiny a o spôsobe ...

§ 42
Prieskumy a výskumy
(1)

Prieskum alebo výskum (ďalej len „výskum”) prírody a krajiny, jej zložiek alebo prvkov je oprávnená ...

(2)

Oprávnená osoba je povinná pred začatím výskumu uzavrieť s vlastníkom (správcom, nájomcom) ...

(3)

Oprávnená osoba je povinná vopred oznámiť okresnému úradu životného prostredia začatie výskumu ...

(4)

Pri vykonávaní výskumu je oprávnená osoba povinná rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka ...

(5)

Ak bezprostredne hrozí zánik ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, môže okresný úrad životného ...

(6)

Okresný úrad životného prostredia môže oprávnenej osobe zakázať vykonávanie výskumu, ak porušuje ...

§ 43
Prístup do krajiny
(1)

Každý má právo pri rekreácii, turistike a obdobnom užívaní prírody na voľný prechod cez pozemky ...

(2)

Právo podľa odseku 1 sa nevzťahuje na zastavané pozemky alebo stavebné pozemky, dvory, záhrady, ...

(3)

Pri oplocovaní pozemku, ktorý nie je vylúčený z práva voľného prechodu podľa odseku 2, zabezpečí ...

§ 44
Vstupné do chránených území
(1)

Na účely regulácie využívania chránených území alebo ich častí, ako aj regulácie ich únosného ...

(2)

Vstupné podľa odseku 1 neplatia fyzické osoby pracujúce v chránenom území, fyzické osoby, ktoré ...

(3)

Vstupné podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu s výnimkou vstupného do súkromného chráneného ...

§ 45
Vstup na pozemky
(1)

Vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný

a)

umožniť pracovníkom orgánu ochrany prírody, ktorí sa pri výkone svojej pracovnej činnosti preukážu ...

b)

strpieť označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny, umiestňovanie a udržiavanie ...

c)

strpieť vykonanie nevyhnutných opatrení orgánom ochrany prírody, najmä meranie, sledovanie a vypracovanie ...

(2)

Pracovník orgánu ochrany prírody je povinný pri výkone činnosti podľa odseku 1 čo najviac šetriť ...

(3)

Za pracovníkov orgánu ochrany prírody podľa odseku 1 a 2 sa považujú aj pracovníci týmto orgánom ...

(4)

Orgán ochrany prírody vopred oznámi vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku rozsah a čas trvania ...

(5)

Škody spôsobené pri výkone činnosti podľa odseku 1 hradí štát.62) Nárok na náhradu škody ...

(6)

Nedotknuté zostávajú osobitné predpisy,63) podľa ktorých je vykonávanie činnosti podľa odseku ...

§ 46
Finančný príspevok
(1)

Ak je to potrebné na zabezpečenie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny [§ 3 písm. ...

(2)

Ak sú so zabezpečením starostlivosti o pozemok podľa odseku 1 spojené náklady, orgán ochrany ...

(3)

Podrobnosti o podmienkach poskytovania príspevku a jeho výške ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným ...

§ 47
Náhrada majetkovej ujmy
(1)

Vlastník majetku je povinný strpieť obmedzenie vyplývajúce zo zákazov a z iných podmienok ochrany ...

(2)

Za obmedzenie vlastníckeho práva sa považuje také obmedzenie vlastníckeho práva, ktoré vlastníkovi ...

a)

poľnohospodárskych pozemkov,

b)

lesných pozemkov alebo

c)

iných pozemkov v súlade s podmienkami určenými v povolení činnosti, najmä v rozhodnutí o využívaní ...

(3)

Ak dochádza k obmedzeniu vlastníckeho práva na poľnohospodárskych pozemkoch v chránených územiach ...

(4)

Ak dochádza k obmedzeniu vlastníckeho práva na lesnom pôdnom fonde počas platnosti lesného hospodárskeho ...

(5)

Osobou oprávnenou na uplatnenie nároku na náhradu majetkovej ujmy je vlastník majetku, ktorému ...

(6)

Nárok na náhradu majetkovej ujmy sa uplatňuje

a)

v prípade vzniku majetkovej ujmy vyplývajúcej zo zákazov ustanovených týmto zákonom alebo z určenia ...

b)

v prípade vzniku majetkovej ujmy vyplývajúcej z nevydania súhlasu alebo z určenia bližších podmienok ...

(7)

Nárok na náhradu majetkovej ujmy môže uplatniť na povinnom orgáne osoba uplatňujúca si nárok ...

(8)

Nárok na náhradu majetkovej ujmy sa uplatňuje písomnou žiadosťou, ktorá obsahuje najmä

a)

identifikačné údaje o osobe uplatňujúcej si nárok,

b)

doklad o vlastníctve pozemku,

c)

doklad potvrdzujúci obmedzenie vlastníckeho práva,

d)

znalecký posudok o výpočte majetkovej ujmy,

e)

čestné vyhlásenie o poskytnutých dotáciách a príspevkoch zo štátneho rozpočtu na obhospodarovanie ...

(9)

Nárok na náhradu majetkovej ujmy na lesných pozemkoch sa uplatňuje v jednoročnej lehote po vykonaní ...

(10)

Nárok na náhradu majetkovej ujmy na iných ako lesných pozemkoch sa uplatňuje v jednoročnej lehote, ...

(11)

Po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 9 a 10 nárok na náhradu majetkovej ujmy zaniká. Nárok ...

(12)

O nároku na náhradu majetkovej ujmy rozhoduje povinný orgán. Rozhodnutie povinného orgánu preskúma ...

(13)

Výška náhrady majetkovej ujmy sa zníži

a)

o výšku dotácií a príspevkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých v hodnotenom období na obhospodarovanie ...

b)

o výšku úľavy na dani z nehnuteľnosti za hodnotené obdobie,

c)

o výšku nákladov, ktoré je osoba uplatňujúca si nárok povinná vynaložiť na obhospodarovanie ...

d)

o výšku nákladov, ktoré by oprávnená osoba vynaložila na dosiahnutie výnosov z majetku v prípade ...

(14)

Náhrada majetkovej ujmy sa poskytuje v slovenských korunách do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ...

(15)

Podrobnosti o podmienkach a spôsobe stanovenia majetkovej ujmy a spôsobe jej výpočtu ustanoví vláda ...

§ 48
Zákaz scudzovania

Pozemky a vodné plochy v chránených územiach s tretím až piatym stupňom ochrany, ktoré sú ku ...

§ 49
Informácie o ochrane prírody a krajiny

Orgány ochrany prírody vedú v rozsahu svojej pôsobnosti informácie o ochrane prírody a krajiny, ...

a)

právne predpisy o ochrane prírody a krajiny,

b)

vydané rozhodnutia o ochrane prírody a krajiny vrátane rozhodnutí v odvolacom a preskúmavacom konaní, ...

c)

dokumentáciu ochrany prírody a krajiny podľa § 37 a 41 tohto zákona,

d)

iné dôležité informácie vzťahujúce sa na výkon a riadenie ochrany prírody a krajiny, najmä ...

PIATA ČASŤ

ORGÁNY OCHRANY PRÍRODY, ICH PÔSOBNOSŤ A STRÁŽ PRÍRODY

§ 50
Orgány ochrany prírody
a)

ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny,68)

b)

Slovenská inšpekcia životného prostredia,69)

c)

úrady životného prostredia.70)

d)

obec.

§ 51
Ministerstvo
a)

riadi výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny a určuje hlavné smery tejto činnosti, ...

b)

plní funkciu hlavného štátneho dozoru vo veciach ochrany prírody a krajiny a vykonáva ústredné ...

c)

obstaráva návrhy na vyhlásenie národných parkov, zmenu alebo zrušenie ich ochrany, Generel nadregionálneho ...

d)

obstaráva a schvaľuje program starostlivosti o prírodu a krajinu štátu, programy starostlivosti ...

e)

vyhlasuje ochranné pásmo národného parku, národnej prírodnej rezervácie a národnej prírodnej ...

f)

dáva súhlas podľa § 7 písm. e) a § 28 ods. 1 tohto zákona,

g)

povoľuje výnimky z podmienok ochrany podľa § 20 ods. 2 tohto zákona,

h)

môže si vyhradiť, ak sú na to závažné dôvody, pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia ...

i)

zriaďuje a riadi organizácie ochrany prírody,71) najmä správy národných parkov,

j)

zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov ...

k)

plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny, ustanovené v druhej až štvrtej časti ...

§ 52
Slovenská inšpekcia životného prostredia
(1)

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia”) je odborným kontrolným ...

(2)

Inšpekcia nariaďuje odstránenie nedostatkov zistených jej kontrolnou činnosťou. Pri súbežnom ...

§ 53
Okresný úrad životného prostredia
a)

riadi výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny v okrese,

b)

obstaráva programy starostlivosti o prírodu a krajinu okresu, programy záchrany chránených areálov, ...

c)

vykonáva okresné revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny,

d)

vyhlasuje ochranné pásmo chráneného areálu, prírodnej rezervácie a prírodnej pamiatky podľa ...

e)

dáva súhlas podľa § 7 písm. b), c), d), l) a n), § 13 ods. 2 písm. b), e), f), h), n) a o), § ...

f)

dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. c), g), h), i), j), k) a o), § 9 ods. 2 písm. a), b), c), ...

g)

rozhoduje podľa § 5 ods. 4, § 14 ods. 4 a 5 a § 17 ods. 5 tohto zákona,

h)

povoľuje výnimky z podmienok ochrany podľa § 20 ods. 2 tohto zákona,

i)

ak sú na to závažné dôvody, môže si vyhradiť pôsobnosť obvodného úradu životného prostredia ...

j)

vydáva pre územie okresu všeobecne záväzné vyhlášky vo veciach ochrany prírody a krajiny,73) ...

k)

plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny, ustanovené v druhej až štvrtej časti ...

§ 54
Obvodný úrad životného prostredia
a)

vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny v rozsahu ustanovenom ...

b)

obstaráva územné priemety ochrany prírody a krajiny obvodov, projekty miestneho územného systému ...

c)

vykonáva obvodné revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny,

d)

dáva súhlas podľa § 7 písm. a), f), g), h), i), j), k), m) a o),§ 13 ods. 2 písm. c), d), g), ...

e)

dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. a), b), d), e), f), l), m) a n) a § 9 ods. 2 písm. d), ...

f)

rozhoduje podľa § 8 ods. 2 až 4, § 26 ods. 3 a § 63 ods. 1 tohto zákona,

g)

ukladá náhradné ochranné opatrenia podľa § 25 ods. 5 tohto zákona,

h)

prejednáva priestupky74) a protiprávne konania právnických osôb a fyzických osôb oprávnených ...

i)

ak ide o chránené územie v II. a III. stupni ochrany, môže si vyhradiť pôsobnosť obce vo veciach ...

j) plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny, ustanovené v druhej až štvrtej časti ...

§ 54a
Obec
a)

vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, ...

b)

môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, aby vykonal ...

c)

dáva súhlas podľa § 7 písm. h) a § 32 ods. 3,

d)

prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka ...

e)

v súhlase na výrub drevín môže uložiť vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie ...

f)

plní ďalšie úlohy podľa § 33 ods. 3, § 45, 55 a § 60 ods. 2.

§ 55
Štátny dozor úradov životného prostredia a obcí

Úrady životného prostredia a obce vykonávajú štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto ...

§ 56
Hlavný štátny dozor
(1)

Ministerstvo dozerá v rámci hlavného štátneho dozoru, ako úrady životného prostredia vykonávajú ...

(2)

Pri výkone hlavného štátneho dozoru ministerstvo dozerá, ako právnické osoby a fyzické osoby ...

§ 57
Oprávnenia osôb vykonávajúcich štátny dozor nad ochranou prírody a krajiny
(1)

Osoby vykonávajúce štátny dozor podľa § 55 a 56 tohto zákona a členovia stráže prírody (§ ...

(2)

Oprávnenie člena stráže prírody sa nevzťahuje na vstup a vykonávanie kontroly v súkromnom chránenom ...

(3)

Pri výkone štátneho dozoru sú osoby uvedené v odseku 1 povinné

a)

preukázať sa písomným poverením orgánu, na pokyn ktorého vykonávajú dozor, alebo služobným ...

b)

zachovávať mlčanlivosť o veciach tvoriacich štátne, hospodárske, služobné a obchodné tajomstvo,58) ...

§ 58
Stráž prírody
(1)

Okresný úrad životného prostredia vo svojom územnom obvode ustanovuje a odvoláva stráž prírody ...

(2)

Člen stráže prírody sa pri výkone svojej funkcie preukazuje osobitným preukazom. Člen stráže ...

a)

sledovať a zbierať údaje o stave prírody a krajiny, jej zložiek a prvkov,

b)

dozerať na dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho ...

c)

zisťovať totožnosť osôb, ktoré konajú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi ...

d)

ukladať a vyberať blokové pokuty za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny,75)

e)

odobrať jedinca chráneného druhu (§ 24) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá ho získala ...

f)

predviesť na políciu osobu, ktorú pristihol pri trestnom čine alebo priestupku na úseku ochrany ...

(3)

V prípade ohrozenia záujmov chránených týmto zákonom člen stráže prírody o tom upovedomí ...

(4)

Člen stráže prírody oprávnený držať a nosiť zbraň podľa osobitných predpisov,76) ktorého ...

a)

v nutnej obrane a krajnej núdzi,77)

b)

pri zneškodňovaní zvierat, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb alebo chránené ...

(5)

Pri použití zbrane je člen stráže prírody povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ...

(6)

Člen stráže prírody je povinný o použití zbrane proti osobe bezodkladne upovedomiť políciu ...

(7)

Oprávnenia člena stráže prírody majú aj ministerstvom určení pracovníci organizácií podľa ...

(8)

Podrobnosti o organizácii a úlohách stráže prírody a o ustanovení a predpokladoch výkonu funkcie ...

§ 59
Rovnošata a označenie pracovníkov ochrany prírody
(1)

Pracovníci orgánov a organizácií ochrany prírody, ktorí vykonávajú svoju činnosť v teréne, ...

(2)

Podrobnosti o spôsobe zavedenia rovnošaty a označenia pracovníkov ochrany prírody ustanoví ministerstvo ...

§ 60
Konanie
(1)

Všeobecné predpisy o správnom konaní78) s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú ...

a)

vydanie vyjadrenia podľa § 9 tohto zákona,

b)

vydanie rozhodnutia podľa § 24 ods. 3 tohto zákona o určení, či ide o druh, ktorému sa poskytuje ...

c)

vydanie potvrdenia o oznámení nálezu chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny podľa § ...

d)

vydanie oprávnenia na odber chránených nerastov a chránených skamenelín podľa § 27 ods. 6 tohto ...

e)

postup pri vyhlasovaní, zmene alebo zrušení ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny ...

f)

konanie o ustanovovaní a odvolávaní členov stráže prírody podľa § 58 tohto zákona.

(2)

Výkon právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody uskutočňuje tento orgán.79)

§ 61
Osobitné ustanovenie o miestnej príslušnosti

Ak sa územie, ktoré má byť vyhlásené za chránené, nachádza na území viacerých okresov, príslušný ...

§ 62
Zmena a zrušenie súhlasu
a)

dôjde k zmene skutočností rozhodných pre udelenie súhlasu,

b)

to vyžadujú záujmy prírody a krajiny chránené týmto zákonom, najmä ak vznikla alebo hrozí ...

c)

oprávnený bez závažného dôvodu nevyužíva súhlas po dobu dlhšiu ako 1 rok,

d)

oprávnený nedodržuje podmienky určené v súhlase orgánu ochrany prírody,

e)

pri činnosti vykonávanej na základe súhlasu dochádza k porušovaniu ustanovení tohto zákona alebo ...

ŠIESTA ČASŤ

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ NA ÚSEKU OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

§ 63
Odstránenie následkov protiprávneho konania
(1)

Kto poškodí, zničí alebo naruší časť prírody a krajiny chránenú týmto zákonom, je povinný, ...

(2)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá zodpovednosť za škodu podľa všeobecných právnych predpisov. ...

§ 64
Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
(1)

Orgán ochrany prírody môže uložiť pokutu do 100 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe ...

a)

vykonáva činnosť uvedenú v § 7, § 13 ods. 2 , § 14 ods. 2, § 19 ods. 6 alebo § 30 ods. 1 tohto ...

b)

vykonáva činnosť zakázanú podľa § 16 ods. 3 alebo § 17 ods. 3 tohto zákona,

c)

nedodržuje obmedzenie alebo zákaz vyhlásený podľa § 5 ods. 4 tohto zákona,

d)

porušuje podmienky vykonávania činnosti určené príslušným orgánom ochrany prírody v rozhodnutí ...

e)

porušuje povinnosti uložené v návštevnom poriadku národného parku (§ 15),

f)

vykonáva činnosť uvedenú v § 27 ods. 2 tohto zákona bez súhlasu orgánu ochrany prírody,

g)

poruší povinnosť podľa § 5 ods. 2 a 3 tohto zákona,

h)

neoznámi výrub dreviny (§ 32 ods. 5) alebo nález chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny ...

i)

nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany prírody podľa § 30 ods. 2 alebo § 32 ods. 2 tohto ...

j)

poškodí významný krajinný prvok,

k)

nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 35 ods. 5 alebo § 68 ods. 3 tohto zákona,

l)

nevedie evidenciu o chránenom druhu (§ 30 ods. 1),

m)

vykonáva výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny bez súhlasu orgánu ochrany prírody ...

n)

neumožní osobám oprávneným podľa § 45, 57 a 58 tohto zákona vstup na pozemky alebo do iných ...

o)

znečisťuje jaskyne alebo priepasti (§ 19 ods. 5).

(2)

Pokutu do 250 000 Sk môže orgán ochrany prírody uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe ...

a)

odchytáva a usmrcuje živočíchy (§ 5 ods. 5),

b)

poškodzuje, trhá, vykopáva alebo zbiera, alebo iným spôsobom narušuje prirodzený vývin chránených ...

c)

chytá, zraňuje, premiestňuje alebo iným spôsobom ruší v prirodzenom vývine chránené živočíchy ...

d)

poškodzuje ekosystémy a výzdobu jaskýň a priepastí (§ 19 ods. 5), chránené nerasty a chránené ...

e)

zničí významný krajinný prvok,

f)

nedodržuje obmedzenie vyhlásené v národnom parku alebo jeho časti podľa § 14 ods. 4 tohto zákona, ...

g)

nevykoná náhradné ochranné opatrenie uložené orgánom ochrany prírody (§ 25 ods. 5) alebo nedodržuje ...

h)

nedodržuje obmedzenie alebo zákaz vyhlásený orgánom ochrany prírody podľa § 14 ods. 4 a 5, § ...

i)

vykonáva odber chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny bez osobitného oprávnenia alebo ...

j)

nesplní povinnosti uložené orgánom ochrany prírody v súhlase na výrub dreviny (§ 33 ods. 1),

k)

zničí zariadenie určené na ochranu a označenie osobitne chránenej časti prírody a krajiny,

l)

konaním podľa odseku 1 písm. a) až g) značne ohrozí alebo poškodí časť prírody a krajiny, ...

(3)

Pokutu do 500 000 Sk môže orgán ochrany prírody uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe ...

a)

ničí chránené rastliny (§ 25 ods. 1),

b)

usmrcuje chránené živočíchy (§ 26 ods. 1),

c)

ničí ekosystémy a výzdobu jaskýň a priepastí (§ 19 ods. 5), chránené nerasty a chránené ...

d)

vykonáva činnosť uvedenú v § 28 tohto zákona bez súhlasu orgánu ochrany prírody,

e)

nepostupuje tak, aby nedochádzalo k väčšiemu úhynu rastlín a živočíchov a k poškodzovaniu ...

f)

nedodržuje obmedzenie alebo zákaz vyslovený orgánom ochrany prírody podľa § 8 ods. 2 a 4, § ...

g)

nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany prírody podľa § 8 ods. 3 tohto zákona,

h)

vyrúbe drevinu (§ 32 ods. 3 a 4) alebo chránený strom (§ 34 ods. 3) bez súhlasu orgánu ochrany ...

i)

nenavráti poškodenú časť prírody a krajiny chránenú podľa tohto zákona do pôvodného stavu ...

j)

konaním podľa odseku 1 písm. a) až g) zničí časť prírody a krajiny, jej zložky alebo prvku. ...

§ 65
Ukladanie pokút
(1)

Pri určovaní výšky pokuty podľa § 64 tohto zákona sa prihliada najmä na závažnosť a čas ...

(2)

Orgán ochrany prírody môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne povinnému uložiť, aby v ...

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel príslušný ...

(4)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ...

(5)

Výnosy pokút uložených podľa § 64 tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu okrem výnosov ...

§ 66
Priestupky
(1)

Orgán ochrany prírody môže uložiť pokutu do 5 000 Sk fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku ...

a)

trhá rastliny vrátane ich plodov a plodníc húb nad rozsah ustanovený v § 5 ods. 2 tohto zákona, ...

b)

vstúpi do sprístupnenej jaskyne alebo priepasti bez sprievodcu (§ 19 ods. 8),

c)

dopustí sa protiprávneho konania uvedeného v § 64 ods. 1 tohto zákona.

(2)

Pokutu do 10 000 Sk môže orgán ochrany prírody uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho ...

(3)

Pokutu do 20 000 Sk môže orgán ochrany prírody uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho ...

(4)

Na konanie o priestupkoch sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov,74) ak tento ...

(5)

Výnosy pokút uložených za priestupky podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu okrem ...

§ 67
Zhabanie nedovolene držaných jedincov chránených druhov
(1)

Orgán ochrany prírody môže v prípade nedovoleného držania jedincov chránených druhov rozhodnúť ...

(2)

O zhabaní podľa odseku 1 môže orgán ochrany prírody rozhodnúť aj v prípade, ak držiteľ jedinca ...

(3)

Písomné rozhodnutie o zhabaní podľa odsekov 1 a 2 musí orgán ochrany prírody vydať najneskôr ...

(4)

Vlastníkom zhabanej veci sa stáva štát.

(5)

Ak orgán colnej správy uloží podľa osobitného predpisu80) sankciu prepadnutia alebo zhabania tovaru, ...

SIEDMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 68
Prechodné ustanovenia
(1)

Kto ku dňu účinnosti tohto zákona vykonáva činnosť, na ktorú je potrebný súhlas podľa tohto ...

(2)

Orgán ochrany prírody o žiadosti podľa odseku 1 rozhodne najneskôr do 31. decembra 1995. Po tejto ...

(3)

Kto ku dňu účinnosti tohto zákona vlastní alebo drží chránenú rastlinu alebo chráneného živočícha, ...

(4)

Chránené krajinné oblasti (chránené krajiny a oblasti) vyhlásené podľa § 6 ods. 2 zákona Slovenskej ...

(5)

Národné parky vyhlásené podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. ...

(6)

Štátne prírodné rezervácie, chránené náleziská a chránené prírodné výtvory vyhlásené ...

(7)

Chránené prírodné výtvory a chránené prírodné pamiatky vyhlásené podľa § 7 zákona Slovenskej ...

(8)

Chránené prírodné výtvory a chránené prírodné pamiatky vyhlásené podľa § 8 zákona Slovenskej ...

(9)

Chránené prírodné výtvory a chránené prírodné pamiatky vyhlásené podľa § 8 zákona Slovenskej ...

(10)

Úplne a čiastočne chránené rastliny vrátane rastlín chránených na území Tatranského národného ...

(11)

Chránené druhy živočíchov vyhlásené podľa § 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 ...

(12)

Chránené druhy nerastov a skamenelín vyhlásené podľa § 9 zákona Slovenskej národnej rady č. ...

§ 69
Zrušovacie ustanovenia
(1)

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej ...

2.

položky č. 1 až 11 prílohy B a položky č. 1 až 8 prílohy C zákona Slovenskej národnej rady ...

3.

položka č. 9 prílohy B zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

4.

§ 2 až 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1949 Zb. SNR o Tatranskom národnom parku,

5.

§ 1 ods. 2, § 4 až 10 nariadenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 5/1967 Zb. o zriadení ...

6.

nariadenie Zboru povereníkov č. 5/1952 Zb. SNR o Tatranskom národnom parku,

7.

§ 2 až 8 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1978 Zb. o Národnom parku ...

8.

§ 1 ods. 3, § 2 až 6 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 23/1988 Zb. o Národnom ...

9.

§ 1 ods. 3, § 2 až 6 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 24/1988 Zb. o Národnom ...

10.

§ 1, § 5 až 9 vyhlášky Povereníctva školstva a kultúry č. 211/1958 Ú. v., ktorou sa určujú ...

11.

vyhláška Povereníctva školstva a kultúry č. 212/1958 Ú. v. o dobrovoľných pracovníkoch štátnej ...

12.

§ 1 až 10 vyhlášky Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich ...

13.

§ 1 ods. 2 až 4, § 2 až 7 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. ...

14.

§ 1 ods. 2 až 4, § 2, § 3 ods. 2 až 5, § 4 až 7 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej ...

15.

§ 1 ods. 2 až 4, § 2 až 7 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. ...

16.

§ 1 ods. 2 až 4, § 2 až 7 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. ...

17.

§ 1 ods. 2 až 4, § 2, § 3 ods. 2 až 4, § 4 až 7 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej ...

18.

§ 1 ods. 2 až 4, § 2, § 3 ods. 2 až 4, § 4 až 7 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej ...

19.

vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 120/1978 Zb., ktorou sa vydáva ...

20.

§ 2 až 10 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 110/1979 Zb., ktorou ...

21.

§ 1 ods. 2 až 4, § 2 až 7 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. ...

22.

vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 149/1980 Zb., ktorou sa ustanovujú ...

23.

§ 1 ods. 2 až 4, § 2 až 6 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. ...

24.

§ 1 ods. 2 až 4, § 2 až 6 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. ...

25.

§ 1 ods. 2 až 4, § 2 až 6 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. ...

26.

§ 2 až 5 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1986 Zb. o chránených ...

27.

§ 1 ods. 2, § 2 až 5 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 220/1988 ...

28.

§ 1 ods. 2, § 2 až 5 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1989 ...

29.

§ 1 ods. 2, § 2 až 6 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1989 ...

30.

§ 1 ods. 2, § 2 až 5 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 113/1989 ...

31.

§ 1 ods. 2, § 2 až 5 vyhlášky Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 278/1990 Zb. o Chránenej ...

32.

§ 1 ods. 4, § 2 a 3 vyhlášky Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 166/1991 Zb. o štátnych ...

33.

§ 2 a 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 Z. z. o štátnych ...

34.

nariadenie ministra Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska č. 31-1921/10873 ...

35.

ustanovenia právnych predpisov, ktorými boli vy-hlásené a spresnené štátne prírodné rezervácie, ...

36.

právne predpisy, ktorými boli vyhlásené jaskyne, priepasti a prírodné vodopády s ich skalnými ...

(2)

V § 2 druhej vete zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí sa vypúšťajú slová „ekosystémy ...

(3)

V § 9 druhej vete zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí sa vypúšťajú slová „druhov ...

§ 70
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

  CHRÁNENÉ KRAJINNÉ OBLASTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKEku dňu účinnosti tohto zákona

  Položka Názov Okres 1. CHKO Biele Karpaty Senica     Trenčín     Považská ...

  Príloha č. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

  NÁRODNÉ PARKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKEku dňu účinnosti tohto zákona

  Položka Názov Pôvodný názov Okres 1. Tatranský národný park Tatranský národný park ...

  Príloha č. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

  PRÍRODNÉ REZERVÁCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKEku dňu účinnosti tohto zákona

  Položka Názov Okres A. NÁRODNÉ PRÍRODNÉ REZERVÁCIE 1. Abrod Senica 2. Apáli Komárno ...

Poznámky

 • 1)  § 7 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
 • 2)  Čl. 2 Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie Federálneho ...
 • 3)  § 4 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 4)  § 3 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 5)  § 2 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 6)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ...
 • 7)  Zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. a zákona Národnej ...
 • 8)  Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat.Vyhláška Federálneho ...
 • 9)  Napríklad zákon č. 61/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, ...
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
 • 11)  § 2 zákona č. 44/1988 Zb.
 • 12)  Napríklad § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
 • 13)  Napríklad zákon č. 138/1973 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/1993 ...
 • 14)  Napríklad zákon č. 61/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 ...
 • 16)  Napríklad zákon č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady ...
 • 17)  § 31 zákona č. 138/1973 Zb.
 • 17a)  Zákon č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich ...
 • 18)  § 32 až 42 a § 126 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 262/1992 Zb.
 • 19)  § 66 až 70, § 120, 121 a 126 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 262/1992 Zb.
 • 20)  Napríklad § 9 až 13 a § 17 až 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona ...
 • 21)  § 9 a 11 zákona č. 138/1973 Zb.
 • 22)  § 23 zákona č. 138/1973 Zb.
 • 23)  § 10 písm. a) a § 11 zákona č. 138/1973 Zb.
 • 24)  § 10 písm. b) zákona č. 138/1973 Zb.
 • 25)  § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 138/1973 Zb.
 • 26)  § 18 zákona č. 23/1962 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1993 Z. z.
 • 27)  § 21 zákona č. 102/1963 Zb.
 • 28)  § 6 a § 27 ods. 1 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších ...
 • 29)  Napríklad § 1, § 2 písm. d), f), g) a h), § 5 ods. 2, § 7 a 8 zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 30)  § 25 ods. 2 zákona č. 61/1964 Zb.§ 36 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného ...
 • 31)  § 3 ods. 2 písm. a) a b) a § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona Národnej ...
 • 32)  § 21 až 28 a § 126 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 262/1992 Zb.
 • 33)  § 3 a 4, § 27 ods. 1 písm. d) a f) a § 28 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 ...
 • 34)  § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.
 • 35)  § 26 zákona č. 23/1962 Zb.
 • 36)  § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 61/1977 Zb.§ 26 ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 37)  § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • 38)  § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 ...
 • 39)  § 4 písm. e) a § 5 ods. 3 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej ...
 • 40)  § 12 a 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 41)  § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
 • 42)  Zákon č. 23/1962 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 102/1963 Zb. v znení zákona č. ...
 • 43)  § 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi.
 • 44)  § 151o a § 151r Občianskeho zákonníka.Zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných ...
 • 45)  Napríklad Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (oznámenie Ministerstva ...
 • 46)  § 127 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 47)  § 13 a 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách.Vyhláška Predsedníctva ...
 • 48)  Napríklad zákon č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb.
 • 49)  Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín – ...
 • 50)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1993 Z. z. o spoločenskom ...
 • 52)  Napríklad zákon č. 138/1973 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/1993 ...
 • 53)  Zákon č. 265/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z.Zákon ...
 • 54)  Čl. 45 a 51 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
 • 55)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...
 • 56)  § 6 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 57)  § 5 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 58)  Napríklad zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb. ...
 • 59)  Napríklad § 17 a 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 60)  § 2 bod 12 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na ...
 • 61)  Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
 • 62)  § 5 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových ...
 • 63)  Napríklad zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch, zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej ...
 • 65)  Čl. 20 ods. 3 a 4 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 66)  § 5 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.
 • 67)  Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení ...
 • 68)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných ...
 • 69)  § 7 a 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie. ...
 • 70)  § 3 až 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb.
 • 71)  § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.§ 13 vyhlášky Ministerstva financií ...
 • 72)  § 9 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb.
 • 73)  Čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky.Čl. V zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. o niektorých ...
 • 74)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...
 • 75)  § 84 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
 • 76)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive.Vyhláška Ministerstva ...
 • 77)  § 13 a 14 Trestného zákona.
 • 78)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 79)  § 73 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 80)  Napríklad § 251, 255, 256 a 259 Colného zákona č. 618/1992 Zb.
 • 81)  § 1 ods. 2 písm. d) a § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore