Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 284/2002 účinný od 01.07.2002


Platnosť od: 14.06.2002
Účinnosť od: 01.07.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD6 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 284/2002 účinný od 01.07.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 284/2002 s účinnosťou od 01.07.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 3 ods. 1 sa v druhej vete vypúšťajú slová „pre svojich členov".

2.

V § 3 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „môže ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a)
§ 27 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.“.

3.

V § 3 odsek 4 znie:

„(4) Komora zabezpečuje doplňovanie, rozširovanie, prehlbovanie a overovanie odbornej spôsobilosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5c znejú:

„5a) § 7a zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z. 5b) Zákon č. 386/1997 Z. ...

4.

V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Komora na účel zabezpečovania riadneho, poctivého a odborného prevádzkovania živnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5d znie:

„5d) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.“. ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

5.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„Členstvo v komore § 4 (1) Členom komory (ďalej len „člen") sa môže stať fyzická osoba ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Napríklad § 58 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z., § 27 písm. ...

6.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

„§ 4a (1) Predstavenstvo komory môže udeliť čestné členstvo v komore inej fyzickej osobe alebo ...

7.

V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) plniť uznesenia orgánov komory, d) oznamovať komore zmeny údajov zapisovaných do evidencie ...

8.

V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Počet delegátov upravuje štatút komory a spôsob ...

9.

V § 7 ods. 2 sa slová „je štyri" nahrádzajú slovami „sú dva".

10.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak riadne zvolané zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo ...

11.

V § 8 ods. 2 sa slovo „štyroch" nahrádza slovom „dvoch".

12.

V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

„f) na návrh predsedu komory volí a odvoláva riaditeľa úradu komory, g) schvaľuje organizačný ...

13.

V § 10 ods. 2 sa slová „je štyri" nahrádzajú slovami „sú dva".

14.

V § 12 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10.

15.

V § 15 odsek 2 znie:

„(2) Vlastné príjmy komory tvoria najmä a) členské príspevky, b) úhrady za zápis do evidencie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 22 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.“.

16.

Nadpis pod § 17 sa umiestňuje nad § 17.

17.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

„§ 17a (1) Komora zosúladí štatút komory, volebný poriadok komory a rokovací poriadok komory ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. j) sa za slovo „prekurzormi" vkladajú slová „a určenými látkami".

2.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zk), ktoré znie:

„zk) činnosť environmentálneho overovateľa.".

3.

V § 5 ods. 4 sa slovo „dlhodobý" nahrádza slovom „prechodný" a slovo „dlhodobým" nahrádza ...

4.

V § 5 ods. 5 sa slovo „dlhodobý" nahrádza slovom „prechodný".

5.

V § 7a odsek 2 znie:

„(2) Osobitnú odbornú spôsobilosť spĺňa ten, kto spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 7 ...

6.

V § 22 ods. 1 písmená b) až d) vrátane poznámok pod čiarou znejú:

„b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 31, 31a a 31b znejú:

„31) § 9 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných ...

7.

V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) dokladom o vzdelaní uvedeným v § 21 ods. 1 alebo v § 22 ods. 1 písm. a) až d) alebo osvedčením ...

8.

V § 22 ods. 2 sa slová „písm. d)" nahrádzajú slovami „písm. e)".

9.

V § 22 ods. 4 druhá veta znie: „Úhrada, ktorú určí Slovenská živnostenská komora, je jej ...

10.

V § 46 ods. 1 písm. d) a v § 46 ods. 2 písm. d) sa slovo „alebo" nahrádza slovom „a".

11.

V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
Sociálnej poisťovni.“.

12.

V § 53 ods. 1 v druhej vete sa za slová „prílohy č. 3" vkladajú slová „alebo osobitného zákona37a)". ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

„37a) § 62 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a ...

13.

V § 57 ods. 1 písm. f) sa slovo „dlhodobého" nahrádza slovom „prechodného".

14.

V § 57 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) pri ohlasovacích živnostiach dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ...

15.

V § 60 ods. 2 písm. a) sa za slovo „mená" vkladajú slová „a bydliská".

16.

V § 65b ods. 1 sa slová „v § 65a ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. c) a d)" nahrádzajú slovami ...

17.

V § 66p sa slovo „dlhodobý" nahrádza slovom „prechodný".

18.

V prílohe č. 1 - REMESELNÉ ŽIVNOSTI sa poradové čísla „13 až 33" označujú ako „12 až ...

19.

V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa vypúšťajú živnosti por. čís. „10 a 46".

20.

V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE 213 - Stavebníctvo v stĺpci Preukaz spôsobilosti ...

21.

V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI pri živnosti por. čís. 51 v stĺpci Preukaz spôsobilosti bod ...

„1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného smeru alebo“. ...

22.

V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE 214 - Ostatné dopĺňajú nové živnosti por. čís. ...

23.

V prílohe č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa vypúšťajú živnosti por. čís. 6 a 9.

24.

V prílohe č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE 314 - Ostatné pri živnosti por. čís. 15 Poskytovanie ...

25.

V prílohe č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE 314 - Ostatné dopĺňajú nové živnosti por. ...

Čl. III

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a ...

V § 5 ods. 5 písm. f) sa bodka na konci vety nahrádza čiarkou a v § 5 sa odsek 5 dopĺňa písmenom ...

„g) nahliadnuť do príslušnej dokumentácie výrobku označeného značkou zhody CE vykonávanej ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore