Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 282/2006 účinný od 01.01.2007

Platnosť od: 23.05.2006
Účinnosť od: 01.01.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Verejné obstarávanie, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie, Obchod a podnikanie, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD119DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 282/2006 účinný od 01.01.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 282/2006 s účinnosťou od 01.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 2 ods. 3 prvej vete sa za slová „ktorá bezprostredne ohrozuje jej život“ vkladajú slová ...

2.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:

„(22) Urgentná zdravotná starostlivosť je neodkladná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej ...

3.

V § 24 ods. 4 úvodnej vete sa za slová „na základe písomného vyžiadania“ vkladá čiarka ...

4.

V § 24 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod na účely odvodu26) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 26 a 26a znejú:

„26) § 10 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 26a) § ...

5.

V § 24 ods. 4 sa vypúšťa písmeno f).

Poznámky pod čiarou k odkazom 31a a 31b sa vypúšťajú.

6.

Nadpis druhej hlavy štvrtej časti znie:

„DARCOVSTVO, ODOBERANIE, TESTOVANIE, SPRACOVANIE, KONZERVOVANIE, SKLADOVANIE, PRENOS ALEBO DISTRIBÚCIA ...

7.

V § 35 odsek 1 znie:

„(1) Darcovstvo, odoberanie, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, prenos alebo distribúciu ...

8.

V § 35 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na účely tohto zákona a) darcovstvo je darovanie ľudských orgánov, tkanív alebo buniek ...

Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.

9.

V § 35 odsek 5 znie:

„(5) Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti si môže so súhlasom ministerstva zdravotníctva ...

10.

V § 35 odsek 6 znie:

„(6) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa zaoberajú ľudskými tkanivami a bunkami, sú ...

11.

V § 35 odsek 8 znie:

„(8) Odobratie a prenos orgánov, tkanív a buniek s cieľom finančného zisku alebo iného majetkového ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

„40a) Napríklad zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“. ...

12.

V § 36 ods. 4 prvej vete sa slová „orgánu alebo tkaniva“ nahrádzajú slovami „orgánu, tkaniva ...

13.

V § 36 ods. 5 v celom texte sa slová „orgánov alebo tkaniva“ nahrádzajú slovami „orgánov, ...

14.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Darcom podľa odseku 1 nesmie byť osoba počas výkonu väzby alebo počas výkonu trestu odňatia ...

15.

Za § 39 sa vkladajú § 39a až 39d, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Povinnosti pri darcovstve, odoberaní, testovaní, spracovaní, konzervovaní, skladovaní alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41a a 41b znejú:

„41a) § 13 až 15 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 41b) § 79 a 79a zákona ...

16.

§ 45 sa dopĺňa odsekmi 3 až 9, ktoré znejú:

„(3) Ministerstvo zdravotníctva okrem pôsobnosti uvedenej v odseku 1 v súvislosti s ustanoveniami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 52b znie:

„52b) § 71 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“. ...

17.

Za § 49 sa vkladajú § 49a a 49b, ktoré znejú:

„§ 49a Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený ...

18.

Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 576/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV ...

Čl. II

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

„d) tkanivového zariadenia, e) biobanky, f) referenčného laboratória.“. ...

2.

V § 11 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú slová „okrem zariadení podľa odseku 1 písm. d) ...

3.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Žiadateľ o povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia alebo biobanky v žiadosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:

„17b) § 35 ods. 1 a § 39a ods. 7 a 8 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

4.

V § 17 ods. 1 sa za slová „odborného zamerania“ vkladá čiarka a slová „zmena druhu činnosti ...

5.

§ 25 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) druh činnosti alebo druhy činností, ktoré bude vykonávať poskytovateľ podľa osobitného ...

6.

V § 37 ods. 2 sa za slová „v inej ako dennej forme štúdia,“ vkladajú slová „ktoré sa začalo ...

7.

V § 42 odsek 6 znie:

„(6) Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva komora príslušná na vedenie registra (§ 62 ...

8.

V § 78a sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) formuláre hlásení o dodržiavaní štandardných diagnostických postupov, štandardných terapeutických ...

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:

„45) § 39 a 40 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 6 až 17 a § 26 až ...

10.

Za § 98 sa vkladá § 98a, ktorý znie:

„§ 98a Ak držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tkanivových zariadeniach ...

11.

Príloha č. 1 sa dopĺňa o nový dvadsiaty prvý bod, ktorý znie:

„21. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality ...

Čl. III

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 22 a 23, ktoré znejú:

„(22) Ročné zúčtovanie poistného možno podať telefaxom, elektronickými prostriedkami, ak obsah ...

„52a) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. IV

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa ...

V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u) na obstarávanie zdravotnej starostlivosti, liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín ...

„6a) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...

„35aa) Napríklad § 40 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 2. Za § 85c ...

„§ 85d (1) Zdravotná poisťovňa s majetkovou účasťou štátu môže so súhlasom príslušného ...

„98a)
§ 566 až 576 Obchodného zákonníka.“.
3.
§ 86c znie:“.

„§ 86c Na obstarávanie zdravotnej starostlivosti, liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických ...

„99) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

4.

Príloha znie:

„Príloha k zákonu č. 581/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV ...

„§ 7a Zakazuje sa reklama o potrebe alebo dostupnosti orgánov, tkanív a buniek13a) s cieľom ponúknuť ...

„13a) § 35 až 39d zákona č. 576/2004 Z. z. zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich ...

2.

V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) do 2 000 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe za porušenie zákazu reklamy podľa § ...

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality ...

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2006 okrem ustanovenia uvedeného v čl. II ôsmom bode, ...

Ivan Gašparovič v. r.v z. Béla Bugár v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore