Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70318
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 282/2006 účinný od 01.01.2007


Platnosť od: 23.05.2006
Účinnosť od: 01.01.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Verejné obstarávanie, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie, Obchod a podnikanie, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD119 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 282/2006 účinný od 01.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 282/2006 s účinnosťou od 01.01.2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 2 ods. 3 prvej vete sa za slová „ktorá bezprostredne ohrozuje jej život“ vkladajú slová ...

2.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:

„(22) Urgentná zdravotná starostlivosť je neodkladná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej ...

3.

V § 24 ods. 4 úvodnej vete sa za slová „na základe písomného vyžiadania“ vkladá čiarka ...

4.

V § 24 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod na účely odvodu26) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 26 a 26a znejú:

„26) § 10 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 26a) § ...

5.

V § 24 ods. 4 sa vypúšťa písmeno f).

Poznámky pod čiarou k odkazom 31a a 31b sa vypúšťajú.

6.

Nadpis druhej hlavy štvrtej časti znie:

„DARCOVSTVO, ODOBERANIE, TESTOVANIE, SPRACOVANIE, KONZERVOVANIE, SKLADOVANIE, PRENOS ALEBO DISTRIBÚCIA ...

7.

V § 35 odsek 1 znie:

„(1) Darcovstvo, odoberanie, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie, prenos alebo distribúciu ...

8.

V § 35 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na účely tohto zákona a) darcovstvo je darovanie ľudských orgánov, tkanív alebo buniek ...

Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.

9.

V § 35 odsek 5 znie:

„(5) Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti si môže so súhlasom ministerstva zdravotníctva ...

10.

V § 35 odsek 6 znie:

„(6) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa zaoberajú ľudskými tkanivami a bunkami, sú ...

11.

V § 35 odsek 8 znie:

„(8) Odobratie a prenos orgánov, tkanív a buniek s cieľom finančného zisku alebo iného majetkového ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

„40a) Napríklad zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“. ...

12.

V § 36 ods. 4 prvej vete sa slová „orgánu alebo tkaniva“ nahrádzajú slovami „orgánu, tkaniva ...

13.

V § 36 ods. 5 v celom texte sa slová „orgánov alebo tkaniva“ nahrádzajú slovami „orgánov, ...

14.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Darcom podľa odseku 1 nesmie byť osoba počas výkonu väzby alebo počas výkonu trestu odňatia ...

15.

Za § 39 sa vkladajú § 39a až 39d, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Povinnosti pri darcovstve, odoberaní, testovaní, spracovaní, konzervovaní, skladovaní alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41a a 41b znejú:

„41a) § 13 až 15 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 41b) § 79 a 79a zákona ...

16.

§ 45 sa dopĺňa odsekmi 3 až 9, ktoré znejú:

„(3) Ministerstvo zdravotníctva okrem pôsobnosti uvedenej v odseku 1 v súvislosti s ustanoveniami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 52b znie:

„52b) § 71 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“. ...

17.

Za § 49 sa vkladajú § 49a a 49b, ktoré znejú:

„§ 49a Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený ...

18.

Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 576/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV ...

Čl. II

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

„d) tkanivového zariadenia, e) biobanky, f) referenčného laboratória.“. ...

2.

V § 11 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú slová „okrem zariadení podľa odseku 1 písm. d) ...

3.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Žiadateľ o povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia alebo biobanky v žiadosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:

„17b) § 35 ods. 1 a § 39a ods. 7 a 8 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

4.

V § 17 ods. 1 sa za slová „odborného zamerania“ vkladá čiarka a slová „zmena druhu činnosti ...

5.

§ 25 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) druh činnosti alebo druhy činností, ktoré bude vykonávať poskytovateľ podľa osobitného ...

6.

V § 37 ods. 2 sa za slová „v inej ako dennej forme štúdia,“ vkladajú slová „ktoré sa začalo ...

7.

V § 42 odsek 6 znie:

„(6) Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva komora príslušná na vedenie registra (§ 62 ...

8.

V § 78a sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) formuláre hlásení o dodržiavaní štandardných diagnostických postupov, štandardných terapeutických ...

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:

„45) § 39 a 40 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 6 až 17 a § 26 až ...

10.

Za § 98 sa vkladá § 98a, ktorý znie:

„§ 98a Ak držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tkanivových zariadeniach ...

11.

Príloha č. 1 sa dopĺňa o nový dvadsiaty prvý bod, ktorý znie:

„21. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality ...

Čl. III

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 22 a 23, ktoré znejú:

„(22) Ročné zúčtovanie poistného možno podať telefaxom, elektronickými prostriedkami, ak obsah ...

„52a) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. IV

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa ...

V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u) na obstarávanie zdravotnej starostlivosti, liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín ...

„6a) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou ...

„35aa) Napríklad § 40 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 2. Za § 85c ...

„§ 85d (1) Zdravotná poisťovňa s majetkovou účasťou štátu môže so súhlasom príslušného ...

„98a)
§ 566 až 576 Obchodného zákonníka.“.
3.
§ 86c znie:“.

„§ 86c Na obstarávanie zdravotnej starostlivosti, liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických ...

„99) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

4.

Príloha znie:

„Príloha k zákonu č. 581/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV ...

„§ 7a Zakazuje sa reklama o potrebe alebo dostupnosti orgánov, tkanív a buniek13a) s cieľom ponúknuť ...

„13a) § 35 až 39d zákona č. 576/2004 Z. z. zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich ...

2.

V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) do 2 000 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe za porušenie zákazu reklamy podľa § ...

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality ...

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2006 okrem ustanovenia uvedeného v čl. II ôsmom bode, ...

Ivan Gašparovič v. r.v z. Béla Bugár v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore